ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

  4.12.2007 - (15715/2007 – C6‑0434/2007 – 2007/2237(BUD))

  Τμήμα III – Επιτροπή
  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγητής: James Elles

  Διαδικασία : 2007/2237(BUD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0493/2007
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0493/2007
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή

  (15715/2007 – C6‑0434/2007 – 2007/2237(BUD))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], συγκεκριμένα δε τα άρθρα του 37 και 38,

  –   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 14 Δεκεμβρίου 2006[2],

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3],

  –   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 7 Νοεμβρίου 2007 (COM(2007)0687) και τροποποίησε με επιστολή της της 12ης Νοεμβρίου 2007,

  –   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 που κατάρτισε το Συμβούλιο την 26η Νοεμβρίου 2007 (15715/2007 - C6‑0434/2007),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0493/2007),

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 στον γενικό προϋπολογισμό 2007 καλύπτει το εξής:

   ουσιαστική αύξηση στην πρόβλεψη των εσόδων, ιδίως για την αναθεώρηση των προβλέψεων των υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ ( 3 830 εκατ. ευρώ)·

   περαιτέρω μείωση των πιστώσεων πληρωμών στα κονδύλια του προϋπολογισμού των κατηγοριών 1α, 1β, 2 και 3α (1 651,4 εκατ. ευρώ), μετά τις αναδιατάξεις που προτείνονται με τη συνολική μεταφορά DEC36/2007 (425 εκατ. ευρώ),

  Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 είναι να εγγράψει επισήμως τα κονδύλια αυτά και τις τεχνικού χαρακτήρα προσαρμογές στον προϋπολογισμό 2007,

  1.   σημειώνει το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007·

  2.   αναγνωρίζει ότι η σημερινή ελλιπής απορρόφηση σε ορισμένα κονδύλια ενδέχεται να είναι απόρροια της καθυστερημένης έγκρισης νομικών βάσεων το πρώτο έτος του ΠΔΠ· εμμένει στην εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2008 με τα διάφορα εργαλεία, όπως είναι τα τακτικά έγγραφα ενημέρωσης για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και οι ομάδες παρακολούθησης· καλεί τις ειδικές επιτροπές του να δώσουν νωρίς στοιχεία για τα απαιτούμενα κονδύλια και τα πιθανά προβλήματα της εκτέλεσης των πολυετών προγραμμάτων·

  3.  υπογραμμίζει ότι ασφαλώς και θα υπάρξει ανάγκη μεγαλυτέρων ποσών σε πιστώσεις πληρωμών για τον προϋπολογισμό 2008·

  4.   εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 χωρίς τροποποίηση·

  5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
  • [2]  ΕΕ L 77, 16.3.2007, σ. 1.
  • [3]  EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 αφορά τις κατηγορίες 1α, 1β, 2 και 3α του δημοσιονομικού πλαισίου.

  Στις 12 Νοεμβρίου οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο η οποία περιέχει ακόμη περισσότερες προσαρμογές, ήτοι περαιτέρω αύξηση της πρόβλεψης εσόδων κατά 1 015 εκατ. ευρώ, περαιτέρω αύξηση των λοιπών εσόδων (τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα) κατά 76 εκατ. ευρώ και μείωση των πιστώσεων της κατηγορίας 2 (ΕΓΤΕ) κατά ποσό 400 εκατ. ευρώ (ΠΑΥ και ΠΠ).

  Αποτελεί τμήμα της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό 2008 που επετεύχθη ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2007. Το Συμβούλιο Γεωργίας την έχει εγκρίνει ως θέμα "A" στις 26 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του δημοσιονομικού κανονισμού[1], η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προσχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών στην περίπτωση "αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων". Σύμφωνα με το άρθρο 26 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού [2] "Τα προσχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών συνοδεύονται από αιτιολογήσεις και από τις πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και του τρέχοντος οικονομικού έτους οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά το χρόνο κατάρτισής τους", για να μειώνεται η αναμενόμενη υποαπορρόφηση πιστώσεων στο τέλος του έτους.

  Σύμφωνα με την αιτιολόγηση που παρουσιάζει η Επιτροπή, ζητείται η μείωση (-1 251,4 εκατ. ευρώ) του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών συγκεκριμένα για τους εξής λόγους:

   χαμηλές αξιώσεις κάποιων κρατών μελών όσον αφορά τις δαπάνες συνοχής,

   καθυστέρηση ή χαμηλότερο επίπεδο πληρωμών που προέρχονται από δημοσιονομικά πλαίσια του παρελθόντος (π.χ. έρευνα),

   καθυστέρηση στην έγκριση κάποιων νομικών βάσεων με συνεπακόλουθες καθυστερήσεις στην έναρξη νέων προγραμμάτων, και

   δυσκολίες όσον αφορά την υλοποίηση ορισμένων προτύπων έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων.

  Από τη θεώρηση των λόγων που επικαλείται η Επιτροπή δεν είναι σαφές μερικές φορές ποίες είναι οι "αναπόφευκτες, εξαιρετικές ή απρόβλεπτες περιστάσεις" που οδήγησαν την Επιτροπή να προτείνει το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 για τα διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού. Επί παραδείγματι για το κονδύλιο 07 03 07 (LIFE+) η Επιτροπή ζητεί μείωση πληρωμών κατά 2,3 εκατ. ευρώ μέσω της συνολικής μεταφοράς και κατά άλλα 88,7 εκατ. ευρώ μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού. Για το κονδύλιο 08 21 02 01 (περάτωση του πέμπτου προγράμματος πλαισίου) προτείνεται μείωση ύψους 29 εκατ. ευρώ μέσω της συνολικής μεταφοράς συν ύψους 60,3 εκατ. ευρώ μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7. Σημαίνει τούτο ότι στη μία περίπτωση οι περιστάσεις ήταν δυνατόν να αποφευχθούν και να προβλεφθούν ενώ ήταν αναπόφευκτες και απρόβλεπτες στην άλλη;

  Λεπτομερή στοιχεία για τα διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού εμφαίνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στο παράρτημα.

  Τα πρότυπα έργα που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Η μείωση αφορά τα εξής πρότυπα έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις (συνολική μείωση -12 εκατ. ευρώ) ανερχόμενη εν μέρει και σε 100 τοις εκατό μείωση που προτείνεται με το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007:

  02 02 03 02 - Υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον (- € 5 εκατ. από 7)

  02 02 03 04 - Erasmus «Νεαροί επιχειρηματίες» (- € 1,5 εκατ. από 3)

  02 02 05 05 - Πρότυπο σχέδιο «Μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους» (αποδέσμευση του λήρους ποσού € 2 εκατ.)

  02 02 09 - Προπαρασκευαστική δράση: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης (- € 2 εκατ. από 3)

  06 04 07 - Πρότυπο σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια — Βιοκαύσιμα (αποδέσμευση του πλήρους ποσού € 2 εκατ.).

  • [1]  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1995/2006 του Συμβουλιου της 13ης Δεκεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, ΕΕ L 390/2006, 30 Δεκεμβρίου 2006.
  • [2]  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 478/2007 της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

  Έγγραφα αναφοράς

  15715/2007– C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG
  0.00.2007

  Επιτροπή(ές) από την(τις) οποία(ες) ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει(ουν)  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

   

   

   

   

   

  Εισηγητής
    Ημερομηνία ορισμού

  James Elles
  11
  .1.2006

  Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

   

  Ημερομηνία κατάρτισης του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού από το Συμβούλιο

  26.112007

  Ημερομηνία διαβίβασης του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού από το Συμβούλιο

  0.00.2007

  Εξέταση στην επιτροπή

  27.11.2007

  29.11.2007

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  29.11.2007

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  27

   

   

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Reimer Böge, Κώστας Μποτόπουλος, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Esko Seppänen,, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter, Richard James Ashworth

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Paul Rübig, Peter Šťastný

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Samuli Pohjamo

  Ημερομηνία κατάθεσης

  4.12.2007

  Παρατηρήσεις
  (που διατίθενται μόνο σε μία γλώσσα)

  ...

  §