RAPPORT dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007

4.12.2007 - (15715/2007 – C6‑0434/2007 – 2007/2237(BUD))

Taqsima III – il-Kummissjoni
Kumitat għall-Baġits
Rapporteur: James Elles,

Proċedura : 2007/2237(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0493/2007
Testi mressqa :
A6-0493/2007
Dibattiti :
Testi adottati :

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III – il-Kummisjoni

(15715/2007 – C6‑0434/2007 – 2007/2237(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 272 tat-Trattat KE u l-Artikolu 177 tat-Trattat Euratom,

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej[1], u b'mod partikolari l-Artikoli 37 u 38 tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, kif ġie adottat finalment fid-data14 Diċembru 2006[2],

–   wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja solida[3],

–   wara li kkunsidra l-abbozz preliminari ta' baġit ta' emenda Nru 7/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, ippreżentat mill-Kummissjoni fid-data 7 Novembru 2007 (SEC(2007)0687),

–   wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit ta' emenda Nru  7/2007, imħejji mill-Kunsill fid-data 26 Novembru 2007 (15715/2007 – C6‑0434/2007)

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 69 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġit (A6‑0493/2007),

A.  billi l-Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2007 għall-Baġit Ġenerali 2007 jkopri l-punti li ġejjin:

 żieda sostanzjali fit-tbassir tad-dħul, b’mod partikolari fir-reviżjonijiet tat-tbassiriet għall-bilanċi tal-VAT u tad-DGN (EUR 3,830 miljun);

 tnaqqis ulterjuri fl-approprjazzjonijiet ta' pagamenti fil-linji tal-baġit taħt l-intestaturi 1a, 1b, 2 u 3a (EUR 1 651,4 miljun), wara t-tqassim mill-ġdid propost fit-trasferiment globali DEC36/2007 (EUR 425 miljun),

B.   billi l-iskop ta' l-Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2007 huwa li dawn ir-riżorsi baġitarji u l-aġġustamenti tekniċi jiddaħħlu b'mod formali fil-baġit ta' l-2007,

1.   Jieħu nota ta' l-abbozz preliminari tal-baġit ta' emenda Nru 7/2007;

2.   Jagħraf li l-fatt li bħalissa m’hemmx implimentazzjoni biżżejjed ta’ ċerti linji jista’ jkun konsegwenza ta’ l-adozzjoni li saret tard tal-bażijiet legali fl-ewwel sena tal-qafas finanzjarju plurijennali; jinsisti li jsir monitoraġġ mill-qrib ta' l-implimentazzjoni tal-Baġit ta' l-2008 permezz tad-diversi għodod bħat-twissija regolari tat-tbassir baġitarju (Budgetary Forecast Alert) u l-gruppi ta' monitoraġġ; jistieden lill-kumitati speċjalizzati tiegħu biex jagħtu input bikri fir-rigward tal-fondi li huma meħtieġa u tal-problemi li jista' jkun hemm relatati ma' l-implimentazzjoni fir-rigward tal-programmi plurijennali;

3.  Jenfasizza li żgur se jkun hemm ħtieġa ta’ ammont ogħla f’pagamenti fil-baġit ta’ l-2008;

4.   Japprova bla emendi l-Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2007;

5.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. Regolament emendat mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1995/2006 (ĠU L 390, 30.12.2006, p. 1).
  • [2]  ĠU L 77, 16.3.2007, p. 1.
  • [3]  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

NOTA SPJEGATTIVA

L-Abbozz ta' Baġit ta' Emenda Nru 7/2007 jikkonċerna l-intestaturi 1a, 1b, 2 u 3a tal-qafas finanzjarju.

Fit-12 ta' Novembru, is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra liċ-Chairperson li kien fiha aġġustamenti ulterjuri, jiġifieri żjieda ulterjuri ta' EUR 1,015 miljun fit-tbassir tad-dħul, żjieda oħra fid-dħul ieħor (interessi fuq ħlasijiet wara ż-żmien u multi) ta' EUR 76 miljun, u tnaqqis fl-approprjazzjonijiet li jaqgħu taħt l-Intestatura 2 (EAGF) għas-somma ta' EUR 4000 (CA u PA).

Din kienet parti mill-ftehima milħuqa fit-23 ta' Novembru 2007, bejn il-PE u l-Kunsill, dwar il-Baġit 2008. Il-Kunsill AGRI adottaha bħala punt "A" fis-26 ta' Novembru. Skond l-Artikolu 37 tar-Regolamenti Finanzjarji[1], il-Kummissjoni tista' tippreżenta abbozzi preliminari ta' baġit ta' emenda, f'każ li jkun hemm "ċirkustanzi inevitabbli, eċċezzjonali jew mhux mistennija". Skond l-Artikolu 26 tar-regoli ta' implimentazzjoni għar-Regolament Finanzjarju[2], l-abbozzi preliminari ta' baġit ta' emenda jrid ikollhom magħhom dikjarazzjonijiet tal-bażi u t-tagħrif dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja preċedenti u dik attwali li kien disponibbli meta dawn kienu stabbiliti, sabiex sa l-aħħar tas-sena jitnaqqas in-nuqqas mistenni ta' implimentazzjoni.

Skond il-ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni, it-tnaqqis (- EUR 1,251.4 miljun) fl-ammont ta' approprjazzjonijiet ta' ħlas mitluba huwa l-aktar minħabba l-fatturi li ġejjin:

 talbiet baxxi minn xi Stati Membri fejn tidħol il-nefqa tal-Koeżjoni

 ħlasijiet tard fiż-żmien jew ħlasijiet aktar baxxi mill-oqsfa finanzjarji preċedenti (eż. fir-Riċerka)

 l-adozzjoni tard ta’ bażijiet legali, u d-dewmien li jirriżulta fit-tnedija ta’ programmi ġodda; kif ukoll

 diffikultajiet biex jiġu implimentati ċerti proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

Meta wieħed iħares lejn ir-raġunijiet mogħtija mill-Kummissjoni, mhux dejjem huwa ċar liema huma ċ-"ċirkustanzi inevitabbli, eċċezzjonali jew mhux mistennija" li wasslu lill-Kummissjoni sabiex tipproponi l-PDAB Nru 7 li tikkonċerna l-linji differenti. Pereżempju, fir-rigward tal-linja 07 03 07 (LIFE+), il-Kummissjoni qed titlob tnaqqis fil-ħlasijiet ta' EUR 2.3 miljun permezz tat-trasferiment globali u EUR 88.7 miljun oħra permezz ta' l-AB. Dwar il-linja 08 21 02 01 (tlestija tal-FP 5), qed jiġi propost tnaqqis ta' EUR 29 miljun permezz tat-trasferiment globali u EUR 60.3 miljun oħra permezz ta' l-AB 7. Dan ifisser li f'każ minnhom, iċ-ċirkustanzi kienu evitabbli u mistennija u, fil-każ l-ieħor, kienu inevitabbli u mhux mistennija?

Iċ-ċifri ddettaljati dwar id-diversi linji tal-Baġit huma murija fit-tabella li tinsab ma' l-Anness.

L-iskemi pilota li ġew ivvutati mill-PE

Il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji li ġejjin huma kkonċernati minn tnaqqis ta' 100% (tnaqqis totali ta' 12-il miljun Euro) propost fl-Abbozz Preliminari ta' Baġit ta' Emenda Nru 7/2007:

02 02 03 02 - Appoġġ għall-SMEs fl-ambjent finanzjarju l-ġdid (tnaqqis ta' EUR 5 miljuni minn EUR 7 miljuni)

02 02 03 04 - Erasmus għall-Imprendituri Żgħażagħ (tnaqqis ta' EUR 1.5 miljun minn EUR 3 miljuni)

02 02 05 05 - Miżuri li jippromwovu l-koperazzjoni u l-isħubijiet bejn il-mikro-intrapriżi, l-intrapriżi żgħar u dawk ta' daqs medju (jinħall l-ammont komplut ta' EUR 2 miljuni)

02 02 09 - L-UE tassumi r-rwol tagħha f’dinja globalizzata (tnaqqis ta' EUR 2 miljuni minn 3 miljuni):

06 04 07 - Sigurtà fl-Enerġija – Bijofjuwils (jinħall l-ammont komplut ta' EUR 2 miljuni).

  • [1]  Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej kif emendat mir-regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1995/2006 tat-13 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament 1605/2002, ĠU L 390/2006 tat-30 ta’ Diċembru 2006.
  • [2]  Regolament tal-Kummissjoni (KE, EURATOM) Nru 2342/2002 tat-23 ta' Diċembru 2002 li jistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej kif l-aħħar emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 478/2007 tat-23 ta' April 2007 li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002 li jistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej

PROĊEDURA

Titlu

L-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 7/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III - il-Kummissjoni

Referenzi

15715/2007– C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)

Kumitat responsabbli
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG
0.00.2007

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Data tal-ħatra

James Elles
11
.1.2006

Rapporteur(s) preċedenti

 

Data tat-tħejjija ta' l-abbozz tal-baġit ta' emenda mill-Kunsill

26.11.2007

Data meta l-Kunsill bagħat l-abbozz ta' baġit ta' emenda

0.00.2007

Eżami fil-kumitat

27.11.2007

29.11.2007

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

29.11.2007

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

 

 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Reimer Böge, Konstantinos Botopoulos, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Esko Seppänen,, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter, Richard James Ashworth

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Paul Rübig, Peter Šťastný

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Samuli Pohjamo

Data tat-tressiq

4.12.2007

Kummenti
(informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)

...