Διαδικασία : 2007/2112(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0495/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0495/2007

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 23
CRE 30/01/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0034

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 600kWORD 592k
6.12.2007
PE 393.881v03-00 A6-0495/2007

σχετικά με την πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία

(2007/2112(INI))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Carl Schlyter

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία

(2007/2112(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία" (COM(2007)0136),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ)2371/2002 της 20ης Δεκεμβρίου 2002 για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής(1) και ιδιαίτερα το άρθρο 2 του κανονισμού αυτού,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κοινοτικό σχέδιο δράσης για τη μείωση των απορρίψεων ψαριών (COM(2002)0656), και το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2003(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 για περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον αλιευτικές μεθόδους(3),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 1995 για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δίκαιο της θαλάσσης της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων ιχθύων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων(4),

–   έχοντας υπόψη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική) (COM(2005)0505) και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2006(5),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0495/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απορρίψεις αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα και υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 7 έως 27 εκατ. τόνους ετησίως, που ισοδυναμεί στο ένα τέταρτο του συνολικού αλιεύματος ιχθύων και άλλων ειδών, και ότι δεν διατίθενται υπολογισμοί για την Ε.Ε. στο σύνολό της, ενώ ο FAO εκτιμά ότι οι απορρίψεις στη Βόρεια Θάλασσα κυμαίνονται από 500 έως 880 χιλιάδες τόνους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτεταμένες αυτές απορρίψεις προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον, εμποδίζουν την ανασύσταση των εξαντληθέντων αποθεμάτων και κοστίζουν στην αλιευτική βιομηχανία από πλευράς χρόνου και ενέργειας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Μπόργκ χαρακτήρισε "αήθεις" αυτές τις ποσότητες απορρίψεων ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων της αλιευτικής πολιτικής, ιδίως από τον αλιευτικό κλάδο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό μέτρων που μπορούν να συνεισφέρουν στην αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων πόρων,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απορρίψεις είναι φαινόμενο που δεν σχετίζεται μόνο με τη χρήση ενός συγκεκριμένου εργαλείου αλίευσης, αλλά επηρεάζεται επίσης από τον χαρακτήρα της αλιείας, όπως στην περίπτωση της ευρωπαϊκής αλιείας, η οποία είναι σχεδόν στο σύνολό της πολυειδική, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος απορρίψεων να είναι υψηλότερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τύποι αλιείας μικρής κλίμακας μπορεί να έχουν χαμηλότερα ποσοστά απορρίψεων δεδομένου ότι κάνουν μεγαλύτερη χρήση του αλιεύματος και αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τα αλιευτικά πεδία για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία με υψηλά ποσοστά απορρίψεων θα μπορούσε να εγείρει δημόσια ανησυχία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας, προκαλώντας κάμψη της εμπιστοσύνης του κοινού στο ψάρι που διοχετεύεται στην αγορά και σε τελευταία ανάλυση να επηρεάσει τις πωλήσεις,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απορρίψεις προκαλούνται από μια σειρά παραγόντων, όπως η υπερβολική αλιευτική προσπάθεια, η τρέχουσα προσέγγιση όσον αφορά τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (ΣΕΑ) και τις ποσοστώσεις βάσει της οποίας απαιτούνται απορρίψεις αλιευμάτων που δεν υπόκεινται σε ποσοστώσεις, οι διαφορές σε πολλούς τύπους αλιείας μεταξύ των προδιαγραφών για τα αλιευτικά εργαλεία και του ελάχιστου μεγέθους εκφόρτωσης, η μεγιστοποίηση της αξίας ορισμένων αλιευμάτων, και άλλες εμπορικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανέκαθεν, οι καινοτόμες προσπάθειες όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία και τις αλιευτικές πρακτικές είχαν σκοπό να αυξήσουν μάλλον τα αλιεύματα και όχι να γίνει η αλίευση πιο επιλεκτική και λιγότερο καταστρεπτική για το περιβάλλον,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα έγγραφα που υπογράφηκαν σε διεθνές επίπεδο και περιέχουν ειδικές δηλώσεις σχετικά με την ανάγκη μείωσης των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, η ΕΕ έχει συμφωνήσει με τον κώδικα συμπεριφοράς για υπεύθυνη αλιεία του FAO και τα διεθνή σχέδια δράσης για τα θαλάσσια πτηνά και τα σκυλόψαρα, το κεφάλαιο 17 του προγράμματος 21 των Ηνωμένων Εθνών, τη Συναίνεση της Ρώμης για την Παγκόσμια αλιεία, τη Δήλωση του Κιότο για την αειφόρο συνεισφορά της αλιείας στην επισιτιστική ασφάλεια, τη συμφωνία της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τα ψηφίσματα 49/118 του 1994 και 50/25 του 1995 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το ψήφισμα της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης του 1995, τη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξάλειψη αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας (CITES) και τη Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα (CBD),

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει σειρά δεσμεύσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας και των διαφόρων διμερών και πολυμερών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος,

1.  χαιρετίζει τη νέα προσπάθεια της Επιτροπής να προωθήσει τη συζήτηση για το σοβαρό αυτό θέμα, εις τρόπον ώστε να μεταβληθούν οι προτεραιότητες της Κοινής Πολιτικής Αλιείας (ΚΠΑ) προκειμένου η πρακτική της απόρριψης τελικά να καταργηθεί·

2.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής ως την πρώτη προσπάθεια καταπολέμησης του προβλήματος των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στη ρίζα του, αλλά τονίζει ότι είναι επείγον να θεσπιστούν κανονισμοί για την εξάλειψη αυτής της αήθους και μη βιώσιμης από περιβαλλοντικής άποψης πρακτικής, η οποία σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αφορά έως και το 90% του συνόλου των αλιευμάτων·

3.  χαιρετίζει επίσης το νέο ορισμό της απόρριψης ώστε να περιλαμβάνονται τα μη εμπορεύσιμα είδη ιχθύων και άλλα είδη, με συνέπεια να χρειάζεται επίσης να μειωθεί η απόρριψη των άλλων αυτών τύπων·

4.  τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα είδη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (κυρίως -αλλά όχι αποκλειστικά- ασπόνδυλα, κοράλλια, θαλάσσια θηλαστικά, πουλιά και χελώνες) και πρέπει να προάγει φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους αλιείας, οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα ούτε βλάπτουν χωρίς λόγο άλλους ζωντανούς οργανισμούς·

5.  επισημαίνει ωστόσο με ανησυχία ότι ελάχιστη πρόοδος έχει επιτελεσθεί στην ανάπτυξη κοινοτικών σχεδίων δράσης για τα θαλάσσια πτηνά και τα σκυλόψαρα, παρά τη δέσμευση της Επιτροπής του 1999 και ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να ολοκληρώσει αμφότερα τα σχέδια το συντομότερο δυνατόν·

6.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές απόψεις για τα άλμπατρος τα οποία, ιδιαίτερα κατά τις δραστηριότητες αλιείας με παραγάδια, σκοτώνονται σήμερα με ρυθμούς που θέτουν το είδος σε κίνδυνο εξαφάνισης·

7.  θεωρεί ότι μια αποτελεσματική ενέργεια για τη μείωση των απορρίψεων συνίσταται στη γενική μείωση της αλιευτικής προσπάθειας, σε συνδυασμό με βελτίωση των επιλεκτικών μέτρων· αναγνωρίζει ότι η μείωση της αλιευτικής πίεσης θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τον κλάδο, καθώς θα επέτρεπε την ανασύσταση και τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα των εξαντληθέντων αποθεμάτων και την εξοικονόμηση χρόνου και προσπαθειών κατά τη διαλογή του αλιεύματος·

8.  θεωρεί ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και οι απορρίψεις συνιστούν σοβαρό οικολογικό και οικονομικό πρόβλημα διότι, αφενός, ευθύνονται για την ανισορροπία που παρατηρείται σε ορισμένα οικοσυστήματα και αφετέρου έχουν χαρακτηριστεί ως η κύρια αιτία εξάντλησης των αποθεμάτων, ορισμένα εκ των οποίων διαθέτουν υψηλή εμπορική αξία, όπως ο γάδος·

9.  θεωρεί ότι η μείωση των απορρίψεων θα συμβάλει στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως απαιτείται στο πλαίσιο της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική·

10. θεωρεί ότι τα προγράμματα για τη μείωση των απορρίψεων πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στη γενική πολιτική της Κοινότητας για την αειφόρο διαχείριση της αλιείας·

11. θεωρεί ότι τα αίτια των απορρίψεων διαφέρουν, ανάλογα τόσο με τις διάφορες τεχνικές αλιείας όσο και με το είδος της αλιείας, και ως εκ τούτου οι λύσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται κατά περίπτωση·

12. αν και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα είναι αδικαιολόγητα ως γενική πρακτική, αναγνωρίζει ότι ορισμένα είδη είναι γνωστό ότι έχουν σημαντικά ποσοστά επιβίωσης εάν απελευθερωθούν, και ότι πρέπει να εγκριθούν παρεκκλίσεις από την απαγόρευση αλιείας για αυτά τα είδη, καθώς και για είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και τα προστατευόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί επιστημονική αιτιολόγηση της δυνατότητας επιβίωσής τους·

13. τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της νέας ρύθμισης εξαρτάται από την κατάλληλη και σωστή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας για τις αλιευτικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από τη συνεκτίμηση των ειδικών χαρακτηριστικών των επιμέρους αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα οποία προκύπτουν τόσο από τη θέση τους και την ποικιλία των θαλάσσιων ειδών, όσο και από τους εδώ και πολλά έτη συνήθεις τρόπους αλιείας·

14. συγχαίρει τους εκπροσώπους του κλάδου που έχουν πρόσφατα ξεκινήσει προγράμματα για την ανάπτυξη περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών με στόχο τη μείωση των απορρίψεων, και την ενθάρρυνση άλλων εκπροσώπων του κλάδου να συμβάλουν στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιώντας την αναμφίβολη εμπειρογνωμοσύνη τους στα αλιευτικά εργαλεία προκειμένου να εξευρεθούν περισσότερο καινοτόμες τεχνικές· εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένες προτάσεις προς την Επιτροπή χαρακτηρίζουν τα μέτρα μείωσης των απορρίψεων "άβολα"·

15. χαιρετίζει την πρόσφατη θέσπιση από την κυβέρνηση της Σκωτίας, σε συνεργασία με τον σκωτικό αλιευτικό κλάδο, ενός εθελοντικού συστήματος απαγόρευσης της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το οποίο τόποι αλιείας θα κλείνουν για περίοδο τριών εβδομάδων σε περίπτωση που οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών διαπιστώνουν μεγάλη αφθονία γάδου με μέγεθος κατώτερο του ζητουμένου· πιστεύει ότι σχέδια όπως αυτό, που είναι το πρώτο αυτού του είδους στην Ευρώπη, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση των απορρίψεων σε πλήρη συνεργασία με τον αλιευτικό κλάδο·

16. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η κλασική προσέγγιση της ΚΠΑ σύμφωνα με την οποία προκειμένου να μειωθούν οι απορρίψεις απαιτείται η έγκριση από το Συμβούλιο λεπτομερέστερων τεχνικών μέτρων για την πρόληψη των απορρίψεων γόνου με περιορισμένη συμμετοχή των αλιέων, έχει τα όριά της και πρέπει να συμπληρωθεί με προγράμματα που θα παρέχουν κίνητρα στους αλιείς για να μειώσουν τις απορρίψεις λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου αλιείας, γεγονός το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη αποδοχή των μέτρων από τους αλιείς· θεωρεί, ωστόσο, ότι μόνο μέσω τεχνικών τροποποιήσεων των αλιευτικών εργαλείων και των πρακτικών θα επιτευχθούν μειώσεις των απορρίψεων·

17. επισημαίνει ότι η πιο αποτελεσματική κατά την Επιτροπή λύση είναι η απαγόρευση των απορρίψεων, μολονότι μια τέτοια απαγόρευση θα παρουσίαζε κάποιες δυσκολίες εφαρμογής και ίσως να απαιτήσει αύξηση των οικονομικών, υλικοτεχνικών και ανθρώπινων πόρων·

18. θεωρεί ότι η μεγιστοποίηση της αξίας των αλιευμάτων, ήτοι η πρακτική της απόρριψης καλών, επιτρεπόμενων αλιευμάτων για να κρατηθούν άλλα που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν υψηλότερη τιμή στην αγορά, θα πρέπει να απαγορευτεί, ακόμη και αν κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο να επιβληθεί· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ορισμένα σκάφη προκειμένου να διευκολυνθεί η επιβολή·

19. επισημαίνει το γεγονός ότι, προκειμένου οι αλιείς και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την ευθύνη και να υιοθετήσουν οποιαδήποτε πολιτική για την εξάλειψη των απορρίψεων, πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς η συνεργασία και η συμμετοχή τους είναι καίρια στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων επιβολής· τονίζει ότι παραδείγματα συνεργασίας υπάρχουν σε άλλες χώρες και θα πρέπει να εξεταστούν - επί παραδείγματι, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία έχουν πειραματιστεί με την τηλεόραση κλειστού κυκλώματος στην περίμετρο των αλιευτικών σκαφών, με τη συμφωνία των αλιέων, και αυτό το μέτρο βιντεοπαρακολούθησης αναφέρεται ως πολύ επιτυχές για την εξάλειψη των απορρίψεων·

20. ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δοθούν κίνητρα στον κλάδο προκειμένου να βελτιώσει τις αλιευτικές πρακτικές του· πιστεύει ότι υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για αυτά τα κίνητρα όπως μεταξύ άλλων:

-    να επιτρέπονται περισσότερες ημέρες στη θάλασσα ή να αυξηθεί ο επιτρεπόμενος χρόνος αλιείας για τα σκάφη που χρησιμοποιούν περισσότερο επιλεκτικά εργαλεία,

-    να παρέχεται στα σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία προτιμησιακή πρόσβαση σε περιοχές από τις οποίες αποκλείονται τα σκάφη που δεν χρησιμοποιούν επιλεκτικά εργαλεία,

-    να επιτρέπεται στα σκάφη με περισσότερο επιλεκτικά εργαλεία να αλιεύουν σε περιόδους κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται στα άλλα σκάφη·

21. επισημαίνει ότι ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) 41/2007 της 21ης Δεκεμβρίου 2006 , περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων(6) περιέχει ήδη ένα παράδειγμα προτιμησιακής πρόσβασης για τα επιλεκτικά εργαλεία, με περισσότερες ημέρες στη θάλασσα για τα σκάφη αλίευσης αστακού που χρησιμοποιούν πλέγμα διαλογής, και συμφωνεί ότι θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα τέτοια κίνητρα·

22. είναι πεπεισμένη ότι ο κλάδος θα μπορούσε να ανταποκριθεί ευνοϊκότερα και αποτελεσματικότερα σε ένα συνδυασμό θετικών και αρνητικών κινήτρων, στον οποίο θα έπρεπε να δοθεί η ευκαιρία να παραγάγει αποτελέσματα· θεωρεί επίσης, ότι η απαγόρευση των απορρίψεων θα έπρεπε να υιοθετηθεί μόνον αφού δοκιμαστούν άλλοι τύποι αρνητικών κινήτρων, όπως σταδιακές αυξήσεις στο μέγεθος των διακένων των δικτύων, κλειστές περιοχές κ.λπ.·

23. υπογραμμίζει τη σημασία εισαγωγής συστήματος πραγματικής παρακολούθησης αμέσως μετά την επιβολή της απαγόρευσης απορρίψεως ιχθύων· τονίζει ότι η κακή γνώση των ποσοτήτων αλιευμάτων που απορρίπτονται αμαυρώνει την ποιότητα των κατ'εκτίμηση υπολογισμών του μεγέθους των αποθεμάτων και της θνησιμότητας των ιχθύων και δυσχεραίνει την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ως σκοπό να εμποδίσουν την αλίευση ιχθύων που δεν αντιστοιχούν στα κριτήρια του μεγέθους· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει νέες τεχνικές παρακολούθησης και, στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στις δυνατότητες που παρέχουν τα ηλεκτρονικά ημερολόγια πλοίων·

24. επιμένει ότι ένας από τους βασικότερους λόγους απόρριψης, δηλαδή η διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας, πρέπει να καταστεί παράνομος και ότι ο εξοπλισμός που παρέχει αυτή τη δυνατότητα, όπως οι σχάρες διαλογής επί του σκάφους στην πελαγική αλιεία, πρέπει να απαγορευτεί·

25. συμφωνεί ότι ο πλέον λογικός τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος είναι η επιλογή ορισμένων πιλοτικών τρόπων αλιείας, με βάση την ποσότητα των απορρίψεων ή την κατάσταση διατήρησης των σχετικών ειδών· υπογραμμίζει τη σημασία της επιλογής πιλοτικών προγραμμάτων σε αρκετές ζώνες για την αντιπροσώπευση της γεωγραφικής ποικιλότητας της κοινοτικής αλιείας· πιστεύει ότι σε κάθε πιλοτικό πρόγραμμα πρέπει να συμμετέχει επίσης επαρκής αριθμός σκαφών για την κάλυψη της ποικιλότητας της αλιείας καθώς και τη διασφάλιση καλής ανταλλαγής πληροφοριών με τους άλλους ενδιαφερόμενους του κλάδου· προτείνει δύο πιθανοί υποψήφιοι τύποι αλιείας να είναι οι ποικίλες δοκότρατες καθώς και τα συστήματα για την αλίευση και την απόρριψη γάδου· συνιστά, ενώ τα πιλοτικά αυτά προγράμματα θα βρίσκονται σε εξέλιξη, να αξιολογηθούν και άλλοι τρόποι αλιείας σε σχέση με το ποσοστό απόρριψης που παράγουν·

26. επιμένει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των σοβαρότερων παραβάσεων, εκείνων δηλαδή των τύπων αλιείας με τις μεγαλύτερες και περισσότερο διαδεδομένες απορρίψεις, όπως είναι για παράδειγμα η αλιεία με δοκότρατες, τράτες αλιείας καραβίδας και τράτες αλιείας λευκόψαρων·

27. προτείνει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι πρακτικές απόρριψης που προκύπτουν από την ασυμβατότητα των τεχνικών κανόνων για το ελάχιστο μέγεθος των εκφορτώσεων και τις διαστάσεις των διακένων, καθώς είναι σχετικά εύκολο να διορθωθούν·

28. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές απόψεις όσον αφορά τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική όπου ένα τεράστιο ποσοστό αλιευμάτων καταγράφεται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα·

29. προτείνει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες για κάθε τύπο αλιείας:

i.   ακριβής εκτίμηση των ποσοτήτων και της σύνθεσης των ιχθύων και των άλλων ειδών που απορρίπτονται από τον κάθε αλιευτικό τομέα· τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά ως αξιόπιστα και αντικειμενικά από τους αλιείς, τους επιστήμονες και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους·

ii.   καθορισμός κατάλληλου πλαισίου για να διασφαλισθούν η πλήρης διαβούλευση, η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων πριν από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους ποσοτικούς στόχους για μείωση των απορρίψεων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (επί παραδείγματι 50% μείωση σε δύο χρόνια)· στους συμμετέχοντες θα περιλαμβάνονται περιφερειακά συμβουλευτικά όργανα (RAC), αλιείς, επιστήμονες, εθνικές κυβερνήσεις, η Επιτροπή και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος· ο ρόλος τους θα είναι να διερευνούν όλες τις δυνατότητες για την εξάλειψη των απορρίψεων, όπως εκφόρτωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, τεχνικά μέτρα, προσωρινό κλείσιμο περιοχών κτλ, καθώς και να προτείνουν θετικά κίνητρα για τους αλιείς που πειραματίζονται με διαφορετικές τεχνικές·

iii.  μετά το πέρας της προγραμματισμένης περιόδου εφαρμογής, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του κατά πόσον οι στόχοι έχουν επιτευχθεί· οι επιτυχείς μέθοδοι θα πρέπει να προστεθούν στις διατάξεις της ΚΠΑ· στην περίπτωση που οι στόχοι μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων δεν επιτευχθούν, θα εφαρμοστούν κατάλληλες κυρώσεις, μεταξύ άλλων ανάλογων μέτρων·

iv.  αναθεώρηση των ποσοτικών στόχων για τις απορρίψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με απώτερο σκοπό την πλήρη εξάλειψη των απορρίψεων·

v.  απαγόρευση απόρριψης για έναν τύπο αλιείας μόνο στην περίπτωση που όλες οι προηγούμενες ενέργειες δεν είχαν ως αποτέλεσμα την επιθυμητή μείωση των απορρίψεων εντός πέντε ετών από την έναρξη των εν λόγω ενεργειών για κάθε τύπο αλιείας·

30. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα μπορούν να "μεταφραστούν", προκειμένου να εφαρμοστούν στο στόλο της ΕΕ που αλιεύει στα ύδατα τρίτων χωρών και ζητεί να καταστεί η χρήση του πλέον επιλεκτικού αλιευτικού εξοπλισμού απαραίτητη προϋπόθεση για την αλιεία στο πλαίσιο συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης·

31. επισημαίνει την ποικιλία και σημασία της μικτής αλιείας στην ΕΕ και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι για τη μείωση των απορρίψεων πρέπει να αντικατοπτρίζουν την εν λόγω ποικιλία, ώστε να μην απαιτείται από όλους τους τύπους αλιείας να επιτύχουν την ίδια ποσοτική μείωση των απορρίψεων ταυτόχρονα, εφόσον τα αρχικά επίπεδα απορρίψεών τους μπορεί να διαφέρουν·

32. τονίζει ότι στην περίπτωση που αποφασιστεί η απαγόρευση των απορρίψεων για ορισμένους τρόπους αλιείας, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαστρέβλωση των κινήτρων όπως π.χ. η δημιουργία αγοράς για μικρά ψάρια ή ψάρια που αλιεύονται χωρίς ποσοστώσεις καθώς τέτοιου είδους ψάρια δεν πρέπει επ' ουδενί να διοχετεύονται στην αγορά· θεωρεί ότι θα μπορούσε να προβλέπεται αποζημίωση για τα σκάφη που υποβάλλονται σε δαπάνες για να εκφορτώσουν αλιεύματα που διαφορετικά θα είχαν απορρίψει στη θάλασσα·

33. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) προβλέπει δυνατότητες χρηματοδότησης πιλοτικών προγραμμάτων για περισσότερο επιλεκτική αλιεία, καθώς και δύο αντικαταστάσεις εργαλείων και προτρέπει τα κράτη μέλη να τις χρησιμοποιήσουν· ζητεί περισσότερη διοικητική ευελιξία στη χρήση των πόρων του ΕΤΑ ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή πολλά υποσχόμενων πιλοτικών προγραμμάτων·

34. τονίζει ότι το ρυθμιστικό σύστημα για τα ΣΕΑ αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες των απορρίψεων και ότι πρέπει να εγκριθούν μέτρα για την πρόληψη των υποχρεωτικών απορρίψεων αναπόφευκτα αλιευόμενων ειδών νόμιμου μεγέθους λόγω της έλλειψης ποσόστωσης για τα εν λόγω είδη·

35. συνιστά να ενσωματωθούν οι ποσοστώσεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που εκφορτώνονται να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις· σε περίπτωση που είδος αλιείας υπερβεί τις ποσοστώσεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης, ακριβώς όπως έχει προταθεί το πλεόνασμα νεαρών αλιευμάτων να επιφέρει απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο· η ποσόστωση αυτή πρέπει στη συνέχεια να μειώνεται σταδιακά για να παρέχει περαιτέρω κίνητρα για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας του εξοπλισμού·

36. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν επί του παρόντος το δικαίωμα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 850/98 της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών(7) να επιβάλλουν αυστηρότερα τεχνικά μέτρα σε σκάφη υπό τη σημαία τους, όταν αυτά αλιεύουν στα κοινοτικά ύδατα· πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να έχουν ευελιξία να δοκιμάσουν νέες λύσεις οι οποίες θα αξιολογούνται από την Επιτροπή όσον αφορά την αποδοτικότητά τους και ότι θα πρέπει, υπό ορισμένες συνθήκες, να είναι σε θέση να επιβάλλουν περισσότερο επιλεκτικά τεχνικά μέτρα σε όλα τα σκάφη που αλιεύουν εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων·

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη, τα Περιφερειακά Συμβουλευτικά Όργανα, τη Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και στους Περιφερειακούς Οργανισμούς Διαχείρισης Αλιείας στους οποίους η ΕΕ συμμετέχει.

(1)

ΕΕ L 358, 31.12.2002, σελ. 59.

(2)

ΕΕ C 69Ε, 19.3.2004, σελ. 149.

(3)

ΕΕ C 291 E της 30.11.2006, σελ. 319.

(4)

Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/67/PDF/N9527467.pdf

(5)

ΕΕ C 314 E της 21.12.2006, σελ. 86.

(6)

ΕΕ L 15 της 20.1.2007, σελ. 1.

(7)

ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σελ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μεγάλες ποσότητες ψαριού απορρίπτονται ετησίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλιείας και ανά τον κόσμο. Ο FAO έχει δημοσιεύσει δύο εκτιμήσεις για τις συνολικές απορρίψεις, μια που αναφέρεται σε 27 εκατ. Τόνους (1988-900) και η πιο πρόσφατη σε 7 έως 8 εκατομμύρια τόνους (1992-2001)(1). Αμφότερα τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τεράστια σπατάλη που αποτελεί και το αντικείμενο τις ανακοινώσεις της Επιτροπής. Οι απορρίψεις βλάπτουν τα ιχθυακά τα αποθέματα, καθυστερούν ή εμποδίζουν την ανάκαμψη τους και κοστίζουν στους αλιείς χρόνο και ενέργεια.

Το 2003, Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους μείωσης των απορρίψεων μετά την υποβολή ενός εγγράφου συζήτησης(2). Σύμφωνα με την ίδια Επιτροπή, ελάχιστη πρόοδος έχει επιτελεστεί από τότε. Η νέα αυτή πρωτοβουλία πρέπει ως εκ τούτου να θεωρηθεί ευπρόσδεκτη έστω και αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το εάν θα επιτευχθεί κάτι περισσότερο.

Η ΕΕ επανέλαβε τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του κώδικα συμπεριφοράς FAO να ελαχιστοποιήσει τις απορρίψεις (ιδίως στο τμήμα 8.5) καθώς και να εφαρμόσει τα σχέδια δράσης του FAO για τα θαλάσσια πτηνά και το σκυλόψαρα (ελάχιστα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα σχετικά). Η νομοθεσία της Ε.Ε. αναφέρεται επίσης στις απορρίψεις, όπως στο άρθρο 2 του βασικού κανονισμού(3). Όπως αναφέρει η Επιτροπή, η απραξία όσον αφορά τη μείωση των απορρίψεων δεν αποτελεί επιλογή.

Η ΚΠΑ έχει μια αντιπαραγωγική προσέγγιση έναντι των απορρίψεων δεδομένου ότι από τη μια πλευρά, οι ρυθμίσεις για τα ΣΕΑ απαιτούν την απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων εμπορεύσιμου ψαριού, τόσο γόνου όσο και ώριμου ενώ από την άλλη, οι μοναδικές προσπάθειες για τη μείωση των απορριμμάτων αυτών συνίστανται στη μικρής κλίμακας διαχείριση των αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ωθήσει τη βιομηχανία να εξεύρει τρόπους παράκαμψης των κανονισμών αυτών. Έφτασε η ώρα για μια νέα προσέγγιση και ευτυχώς, το έγγραφο της Επιτροπής δείχνει να προχωρά προς την κατεύθυνση αυτή. Μια θετική μεταβολή είναι η επέκταση του ορισμού των απορρίψεων εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνει τόσο τα εμπορεύσιμα όσο και τα μη εμπορεύσιμα είδη που απορρίπτονται.

Οι απορρίψεις προκύπτουν από διάφορες αιτίες, οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

ü η αλιευτική πίεση που, σε πολλούς τρόπους αλιείας η υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό τα όρια βιωσιμότητας,

ü η διαφορά που προκύπτει για ορισμένα είδη μεταξύ των προδιαγραφών για τα αλιευτικά εργαλεία και το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης,

ü το σύστημα ΣΕΑ που επιτρέπει να απορρίπτεται το πλεονάζον εκτός ποσόστωσης αλίευμα,

ü η αλιεία πολλών ειδών με στόχο οι ίδιοι διαφορετικών μεγεθών,

ü η πρακτική του να κρατείται το ψάρι με την υψηλότερη τιμή απορρίπτοντας το υπόλοιπο.

Παρατηρήθηκε επίσης μια γενική έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους μεγάλου τμήματος της βιομηχανίας σχετικά με την εξεύρεση τρόπων προκειμένου να μείνει αλιεύεται το μικρό ή μη εμπορεύσιμο ψάρι. Οι σε βάθος τροποποιήσεις των αλιευτικών εργαλείων κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αλιεία. Αντίθετα, ελάχιστες προσπάθειες κατεβλήθησαν στη βελτίωση της επιλεκτικότητα ας προκειμένου να αποφεύγεται η αλίευση ιχθύων που οι αλιείς γνωρίζουν ότι θα πρέπει να απορρίψουν στη θάλασσα νεκρά. Ευτυχώς, ορισμένοι κλάδοι της βιομηχανίας αναγνωρίζουν σήμερα ότι οι απορρίψεις αποτελούν σοβαρό πρόβλημα, όπως δείχνουν τα έγγραφα λήψης θέσης της RAC. Άλλοι εξακολουθούν να υφίστανται όπως η Europeche επιμένοντας ότι δεν επιθυμούν να καταστούν μη ανταγωνιστικοί από τις προσπάθειες για τη μείωση των απορρίψεων.

Το συνοδευτικό της ανακοίνωσης έγγραφο(4) επισημαίνει ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι απορρίψεις είναι τόσο υψηλές στην Ε.Ε. συνίσταται στο ότι η ολική αλιευτική πίεση είναι τόσο υψηλή ώστε να έχει ως αποτέλεσμα εξαντλημένα αποθέματα που συνήθως αφορούν το γόνο. Ως εκ τούτου, ο μοναδική ως αποτελεσματικότερος τρόπος για τη μείωση των απορρίψεων είναι η μείωση της συνολικής αλιευτικής πίεσης που θα έχει ως πρόσθετο όφελος το γεγονός ότι τα εξαντληθέντα αποθέματα θα μπορέσουν να ανακάμψουν. Το σημείο αυτό δεν υπάρχει στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση λαμβάνει υπόψη δύο επιλογές. Η πρώτη συνίσταται σε τεχνικά και άλλα ρυθμιστικά μέτρα περιλαμβανομένων των παραδοσιακών όπως κλειστές περιοχές και περιορισμοί όσον αφορά τα εργαλεία εις τρόπον ώστε να αυξάνεται η επιλεκτικότητα, συμπληρωνόμενη όμως με προσωρινό αποκλεισμό περιοχών σε πραγματικό χρόνο και με μια υποχρέωση αλλαγής της αλιευτικής επιφάνειας όταν οι απορρίψεις είναι υψηλές. Η δεύτερη επιλογή συνίσταται στην απαγόρευση των απορρίψεων, απαιτώντας από τους αλιείς να εκφορτώνουν το σύνολο του αλιεύματος. Το έγγραφο αναλύει τις προβλεπόμενες επιπτώσεις των δύο αυτών προσεγγίσεων.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η παραδοσιακή προσέγγιση των τεχνικών μέτρων οδήγησε σε υπερβολικά πολύπλοκους κανόνες τους οποίους εύκολα παρακάμπτει η βιομηχανία και ως εκ τούτου ελάχιστα μπορεί να γίνουν συνεχίζοντας στην πορεία αυτή. Η επιλογή που προτιμάται συνίσταται σε συνδυασμό της απαγόρευσης απορρίψεων και της χρήσης ορισμένων ρυθμιστικών μέτρων.

Δεδομένου ότι οι μειώσεις αν απορρίψεων θα επέλθουν αφού οι αλιείς αλλάξουν τον τρόπο αλιείας με τροποποιήσεις στα αλιευτικά εργαλεία (μέγεθος διακένων, οδοί διαφυγής, δίχτυα ταξινόμησης) και καινοτόμες αλιευτικές πρακτικές (προσωρινό κλείσιμο περιοχών, αλλαγή τόπου αλιείας, εποχιακά κλεισμένες περιοχές), το θέμα είναι να δοθούν κίνητρα στους αλιείς για το σκοπό αυτό.

Ωστόσο, η αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων θα μπορούσε να παρουσιάσει σοβαρές δυσκολίες που ίσως η Επιτροπή υποτιμά και συγκεκριμένα:

· σημαντική αύξηση της επιτήρησης θα ήταν αναγκαία προκειμένου να εξακριβώνεται η εφαρμογή,

· πρόσθετο προσωπικό και άλλοι πόροι θα χρειασθούν τόσο εκ μέρους της Επιτροπής όσο και εκ μέρους των κρατών μελών σε καιρούς γενικών περικοπών στον προϋπολογισμό,

· δημιουργία ενός τεράστιου ρεύματος ιχθύων/αποβλήτων στις ακτές με παράλληλη ανάγκη διάθεσης του,

· ανάγκη αποζημίωσης των αλιέων για το κόστος μεταφοράς του αλιεύματος αυτού στην ακτή χωρίς σήμερα να ενθαρρύνονται προς τούτο (π.χ. με την ανάπτυξη μιας νέας αγοράς).

Ελάχιστη προσοχή αποδίδεται στη χρήση θετικών κινήτρων για τους αλιείς που αλιεύουν "καλύτερα" μη αλιεύοντας πράγματα που δεν χρειάζονται, σε σχέση με την επιβολή λεπτομερών τεχνικών κανόνων για τα αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές. Υφίστανται διάφορες επιλογές προκειμένου να παρέχονται κάποια πλεονεκτήματα ή προνόμια στους αλιείς που χρησιμοποιούν περισσότερο επίλεκτη άρα εργαλεία και η πρακτική νέες αφήνοντας τους την επιλογή των μεθόδων που χρησιμοποιούν. Οι δυνατότητες περιλαμβάνουν:

· περισσότερες ημέρες στη θάλασσα ή διαφορετικά με την αύξηση του επιτρεπόμενου χρόνου αλιείας για τα σκάφη που χρησιμοποιούν περισσότερο επιλεκτικά εργαλεία,

· παροχή προτιμησιακής πρόσβασης σε περιοχές από τις οποίες αποκλείονται τα σκάφη που δεν χρησιμοποιούν επιλεκτικά εργαλεία,

· το να επιτρέπεται η αλίευση για τα σκάφη με περισσότερο επιλεκτικά εργαλεία όταν τούτο δεν επιτρέπεται στα άλλα σκάφη.

Ένα πρόωρο παράδειγμα χρήσης θετικών κινήτρων έλαβε χώρα στην αλιεία τόνου με συρόμενα δίχτυα στον Ανατολικό Ειρηνικό τη δεκαετία του 90. Η πίεση για τη μείωση της αλίευσης δελφινιών υποχρέωνε τους αλιείς να τοποθετούν τα δίχτυα τους σε επιπλέοντα αντικείμενα με συνέπεια να υπάρχουν υψηλές ποσότητες παρεμπιπτόντων αλιευμάτων εκτός δελφινιών. Οι αλιείς αντελήφθησαν ότι ήταν προς το συμφέρον τους η μείωση της αλιείας δελφινιών και έτσι θεσπίστηκε ένα πλαίσιο κατανομής ειδικών ποσοστώσεων ανά πλοίο για τα δελφίνια. Μετά τη συμπλήρωση της ποσόστωσης τα πλοία δεν μπορούσαν πλέον να αλιεύσουν δελφίνια. Τα αποτελέσματα ήσαν θεαματικά. Οι αλιείς ανέπτυξαν τις δικές τους μεθόδους για την αποφυγή εξόντωσης δελφινιών και η θνησιμότητα των δελφινιών έπεσε από πολλές εκατοντάδες χιλιάδες σε λιγότερο των 1000 ετησίως.

Στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, η αρχή αυτή έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Στον κλάδο της αλιείας αστακού, τα σκάφη πούλησαν εξοπλισμένα με πλέγμα διαλογής διέθεταν συμπληρωματικές ημέρες στη θάλασσα στην περίπτωση που ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση του αλιεύματος (τουλάχιστον 70% αστακού και κάτω του 5% γάδου). Οι μορφές αυτές προτιμησιακής πρόσβασης για τους αλιείς που πληρούν ορισμένα κριτήρια θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ (όπως στην περίπτωση του αστακού) ή σε επίπεδο κράτους μέλους που θα καθορίζει μια ποσόστωση. Ουδεμία εκ των δύο επιλογών θίγει την αρχή της σχετικής σταθερότητας.

Η προσέγγιση αυτή εκμεταλλεύεται πλήρως την ανά αμφίβολη εμπειρογνωμοσύνη του τομέα της αλιείας προκειμένου να επιλυθεί ένα από τα κύρια προβλήματα του κλάδου και συγκεκριμένα η απόρριψη και η σπατάλη μεγάλων ποσοτήτων ψαριού και άλλων ειδών. Η φωτογραφία(5) δείχνει ότι η χρήση επιλεκτικών εργαλείων επιτρέπει τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κατά τρόπο θεαματικό. Ορισμένοι κλάδοι του τομέα της αλιείας έχουν ήδη επιδείξει καλή διάθεση και είναι σε θέση να τελειοποιήσουμε καινοτόμες τεχνικές για την αποφυγή των απορρίψεων.

· Από το 2002, οι Γάλλοι αλιείς αστακού στον Βισκαϊκό Κόλπο πειραματίζονται με τροποποιήσεις των εργαλείων με στόχο τη μείωση της αλίευσης μικρών αστακών και ορισμένων ψαριών όπως ο μικρός μπακαλιάρος. Ένας συνδυασμός πλέγματος διαλογής και τετραγώνων ματιών εντός ή μπροστά από την πρύμνη παράγει πολύ σημαντικές μειώσεις παραμένουν όμως προβλήματα για τον αστακό και η σχετική εργασία συνεχίζεται. Η χρήση των τετραγώνων ματιών έχει καταστεί υποχρεωτική, πρώτα από τον ίδιο τον κλάδο (2004) και στη συνέχεια από την ΕΕ(2006).

· Την 1η Σεπτεμβρίου 2007, σκωτικός κλάδος, σε συνεργασία με την τοπική κυβέρνηση θέσπισε ένα καθεστώς εθελοντικού κλεισίματος σε πραγματικό χρόνο των ζωνών CIEM IV και VI. Στην περίπτωση που οι παρατηρητές επί του σκάφους εντοπίσουν αλιεύματα μικρού μπακαλιάρου (60 μπακαλιάροι ανά ώρα αλιείας), λαμβάνονται νέα δείγματα και σε περίπτωση επιβεβαίωσης, δημιουργείται μια ζώνη κλεισίματος 15 τετραγωνικών μιλίων για χρονικό διάστημα 21 ημερών. Τα πλοία άλλων κρατών μελών καλούνται να εφαρμόσουν το καθεστώς(6).

· Από 1ης Φεβρουαρίου 2004, η σουηδική ρύθμιση επιβάλλει τη χρήση ενός πλέγματος διαλογής στις τράτες αλίευσης αστακού, γεγονός που επέτρεψε την αποτελεσματική μείωση των απορρίψεων νεαρού αστακού και εμπορικών ψαριών. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά στα σουηδικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη 3 μιλίων στο στενό του Κατεγάκη και στη ζώνη 4 μιλίων στον Σκαγεράκη, και όχι στα νορβηγικά ή δανικά πλοία που βάσει διμερών συμφωνιών μπορούν να αλιεύουν στην παράκτια σουηδική ζώνη, δεδομένου ότι η ΚΑΠ αφήνει ελάχιστες δυνατότητες στα κράτη μέλη σε σχέση με τις καινοτομίες όσον αφορά τη διατήρηση των αποθεμάτων ψαριού, λαμβάνοντας υπόψη την "αποκλειστική αρμοδιότητα" της ΕΕ τον τομέα της αλιείας.

Ο τομέας της αλιείας είναι ικανός να τελειοποιήσει μεθόδους μείωσης των απορρίψεων χωρίς να υπάρχει η παραμικρή μικροδιαχείριση με λεπτομερή τεχνικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν επαρκή κίνητρα. Π.χ., ο γαλλικός αλιευτική ως κλάδος αστακού θα αρχίσει έρευνες γιατί θα ανησυχήσει στο ενδεχόμενο να περάσει το διάκενο των δικτύων από τα 70 στα 100 χιλιοστά.

Δεδομένου ότι τα αίτια των απορρίψεων και τα μέτρα μείωσης τους διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο αλιείας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια ενιαία λύση για το σύνολο της Κοινότητας. Η καλύτερη προσέγγιση έγκειται ενδεχομένως σε ένα σύνολο μέτρων παροχής θετικών κινήτρων προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι αλιείς να τελειοποιήσουμε τις δέουσες μεθόδους, ενισχυμένη με τη δυνατότητα μέτρων για αρνητικά κίνητρα όλο και πιο αυστηρά που θα εφαρμόζονται στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Επί παραδείγματι, θα μπορούσαν να επιλεγούν ένας ή περισσότεροι πιλοτικοί τύποι αλιείας, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους που παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό απόρριψης και εργάζονται με είδη ιδιαίτερα ευάλωτα (σκυλόψαρα, θαλάσσια πτηνά κ.λπ.). Ο περί ου ο λόγος τύπος αλιείας θα πρέπει να έχει ένα ποσοστό απόρριψης τεκμηριωμένο και αναγνωρισμένο: έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνουν τα δεδομένα σχετικά με το επίπεδο των απορρίψεων αποδεκτά από όλους τους ενδιαφερόμενους, περιλαμβανομένου του κλάδου. Για λόγους παρουσίασης ας υποθέσουμε ότι το ποσοστό απόρριψης είναι ανώτερο από το ήμισυ του αλιεύματος και συγκεκριμένα 30% γόνου και 25% ανεπιθύμητων ειδών. Θα μπορούσε να παραχωρηθεί στους αλιείς μια περίοδος 2 ετών προκειμένου να δοκιμάσουν τεχνικές μείωσης των απορρίψεων, με στόχο τη μείωση κατά το ήμισυ του κάθε τύπου απορρίψεων (γόνος και άλλα είδη). Στο τέλος της περιόδου αυτής, οι τεχνικές που θα έχουν θετικά αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στην κοινοτική νομοθετική βάση όπως συνέβη για τον γαλλικό κλάδο αλιείας αστακού. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, θα επιβληθεί μια σημαντική αύξηση του διακένου των δικτύων. Μετά από μια νέα προθεσμία δύο ετών, στην περίπτωση που η κατάσταση δεν βελτιωθεί, θα επιβληθεί στο συγκεκριμένο τύπο αλιείας μια απαγόρευση απορρίψεων. Ενόσω ασχολούμεθα με τους πιλοτικούς αυτούς τύπους αλιείας, καλό θα ήταν να αξιολογηθεί το μέγεθος των απορρίψεων στους άλλους τύπους αλιείας.

Πρέπει όλοι -προπάντων ο αλιευτικό κλάδος, αλλά και οι δημόσιοι παράγοντες, ενώσεις αγοράς, ΜΚΟ και λοιποί ενδιαφερόμενοι- να συνεργαστούν, να συζητήσουν στο πλαίσιο ενός φόρουμ και να ανταλλάξουν ιδέες. Τούτο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων αλιέων ή RAC (Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια), ή σε κάποιο άλλο επίπεδο οργάνωσης που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Είναι βασικό να παρασχεθούν κίνητρα στον κλάδο, καταρχήν με τα σχετικά μέτρα και σε περίπτωση αποτυχίας, με κάποια άλλη μορφή κυρώσεων. Είναι προς το συμφέρον του κλάδου να μειωθούν οι απορρίψεις τόσο για την εικόνα του όσο και να βελτιωθεί η κατάσταση των ιχθυακών αποθεμάτων.

Μέτρα παροχής θετικών κινήτρων προτάθηκαν παραπάνω, οπωσδήποτε όμως υπάρχουν και άλλα. Μια πλήρης απαγόρευση των απορρίψεων δεν είναι το μόνο δυνατό μέτρο για αρνητικά κίνητρα. Θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί ο διαχωρισμός ενός ΣΕΑ σε μια ποσόστωση στόχο και μια ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ένα είδος υπό μορφή παρεμπίπτοντος αλιεύματος εξαντλούν την ποσόστωση τους και μόνης τούτου συμβεί θα υποχρεούνται να σταματήσουν την αλιεία ή ακόμη και να "αγοράσουν" ποσοστώσεις από κάποιον άλλο τομέα. Το ίδιο σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Ισλανδία, με κάποια όπως φαίνεται επιτυχία. Τούτο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο του κοινοτικού ΣΕΑ στο σύνολό του, όσο και από ένα κράτος μέλος, στο πλαίσιο των προσβάσεων που παραχωρούνται στα πλοία του. Το ισχύον καθεστώς των ΣΕΑ, αν και είναι από τις κύριες αιτίες των απορρίψεων, είναι αποτέλεσμα ενός δυσχερούς πολιτικού συμβιβασμού. Κάθε τροποποίηση του καθεστώτος αυτού πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά εάν δεν επιθυμούμε η χειροτέρευση της κατάστασης όσον αφορά τις απορρίψεις.

Ορισμένες από τις προτάσεις αυτές σχετικά με την απαγόρευση των απορρίψεων έχουν επιπτώσεις στη συζήτηση για μία διαχείριση βάσει δικαιωμάτων, όπως η μεταφορά ποσοστώσεων.

Όλα αυτά απαιτούν χρήμα. Το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) διαθέτει πιστώσεις προκειμένου να επέμβει υπέρ των πιλοτικών προγραμμάτων που προορίζονται να τελειοποιήσουν και να δοκιμάσουν τα πλέον επιλεκτικά εργαλεία αλιείας (άρθρο 25). Το κράτος μέλος είναι εκείνο που πρέπει να διοχετεύσει τις πιστώσεις του ΕΤΑ για το σκοπό αυτό. Το ταμείο θα μπορούσε να τροποποιηθεί προκειμένου να επιτευχθεί μια ελαστικότερη χρήση του χρήματος αυτού, εις τρόπον ώστε οι νέες τεχνικές ανταλλαγής πληροφοριών να διευκολύνουν ορισμένα από τα νέα αυτά μέτρα, όπως το κλείσιμο σε πραγματικό χρόνο ή άλλες πρωτοβουλίες. Καλό θα ήταν να μελετηθεί το θέμα των πηγών χρηματοδότησης που προέρχονται από τον κλάδο: π.χ., μια εισφορά που θα προσδιορίζεται σε συνάρτηση με το μέγεθος των αλιευμάτων ή το να προορίζεται ένα μικρό σταθερό τμήμα του ΣΕΑ στη χρηματοδότηση της έρευνας και προγραμμάτων παρατήρησης με σκοπό τον έλεγχο. Επίσης, στην περίπτωση που αποφασισθεί μια απαγόρευση των απορρίψεων, τα κέρδη από την πώληση των ψαριών που δεν απορρίπτονται θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή χρηματοδότησης.

Ορισμένες από τις προαναφερθείσες ιδέες θα απαιτήσουν μια εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Π.χ., ένα καθεστώς κλεισίματος σε πραγματικό χρόνο θα απαιτούσε τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου θα λαμβάνονται αποφάσεις πολύ σύντομα, βάσει προκαθορισθέντων κριτηρίων και οι αποφάσεις αυτές θα γίνονται σεβαστές από όλους. Σήμερα, από νομικής πλευράς, ένα κράτος μέλος δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τεχνικά μέτρα σε άλλα πλοία που αλιεύουν στα παράκτια ύδατα του. Ίσως θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα αυτό. Ή ακόμη, θα μπορούσε να προβλεφθεί ένας μηχανισμός κοινών ενεργειών των κρατών μελών στο πλαίσιο της ΚΠΑ. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συνεννοηθούν επί ενός συγκεκριμένου μέτρου χωρίς το μέτρο αυτό να πρέπει να γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο στο σύνολό του.

Ο κοινοτικός στόλος που δραστηριοποιείται σε όλους τους ωκεανούς του κόσμου, ακόμη και σε τύπους αλιείας που όπως γνωρίζουμε χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο απορρίψεων όπως η αλιεία γαρίδας ή η αλιεία τόνου. Τα μέτρα μείωσης των απορρίψεων στα κοινοτικά ύδατα θα έπρεπε να εφαρμοστούν στα πλοία που φέρουν σημαία της Ε.Ε. οπουδήποτε αυτά αλιεύουν.

Εν κατακλείδι, εκφράζουμε βαθιά ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής, έστω και αν καταδικάζεται το γεγονός ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ο κλάδος δεν έχουν στην πράξη επιτελέσει την παραμικρή πρόοδο εν συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης πριν από πέντε χρόνια. Η Επιτροπή προτίθεται να ενεργήσει τάχιστα, περιλαμβάνοντας ορισμένες πτυχές σε έναν νέο κανονισμό σχετικά με τα τεχνικά μέτρα, που προβλέπεται για το 2008. Ελπίζουμε ότι το πολιτικό κλίμα θα είναι τέτοιο ώστε τα κράτη μέλη και ο κλάδος να μπορέσουν να αντιδράσουν θετικά και να επιδείξουν φαντασία και δέσμευση για τη μείωση των απορρίψεων. Πρόκειται για μια επιτακτική ανάγκη μακροπρόθεσμα.

(1)

Η διαφορά μπορεί εν μέρει να οφείλεται στις βελτιώσεις όσον αφορά την επιλεξιμότητα των εργαλείων, σύμφωνα με τους συντάκτες της τελευταίας μελέτης.

(2)

COM(2002)0656.

(3)

Κανονισμός Συμβουλίου 2371/ 2002 της 20ής Δεκεμβρίου 2002.

(4)

SEC(2007)0380.

(5)

Δρ Andy Revill, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science), Lowestoft Laboratory, Parkfield Road, Lowestoft, Suffolk NR33 0HT UK

(6)

Το καθεστώς θα παρουσιασθεί εκτενώς στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.scotland.gov.uk/realtimeclosures


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (11.10.2007)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία

(2007/2112(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Chris Davies

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής ως την πρώτη προσπάθεια καταπολέμησης του προβλήματος των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στη ρίζα του, αλλά τονίζει ότι είναι επείγον να θεσπιστούν κανονισμοί για την εξάλειψη αυτής της ανήθικης και μη βιώσιμης από περιβαλλοντικής άποψης πρακτικής, η οποία σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αφορά έως και το 90% του συνόλου των αλιευμάτων·

2.  τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα είδη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (κυρίως -αλλά όχι αποκλειστικά- ασπόνδυλα, κοράλλια, θαλάσσια θηλαστικά, πουλιά και χελώνες) και πρέπει να προάγει φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους αλιείας, οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα ούτε βλάπτουν χωρίς λόγο άλλους ζωντανούς οργανισμούς·

3.  θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή οι δραστηριότητες αλιείας ποικίλλουν πολύ από τη φύση τους, να θεσπίζονται κατά τρόπο εξειδικευμένο οι σχετικές νομοθεσίες ώστε να μειωθεί σημαντικά η ποσότητα των ιχθύων που απορρίπτονται στο πλαίσιο κάθε εξειδικευμένης δραστηριότητας αλιείας· θεωρεί όμως ότι οι ποσοστώσεις των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 25 % και προτείνει να τίθεται αυτομάτως σε ισχύ η απαγόρευση αλιείας στην περίπτωση κατά την οποία ένας τύπος αλιευτικής δραστηριότητας θα υπερέβαινε αυτήν την ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

4.  αν και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα είναι αδικαιολόγητα ως γενική πρακτική, αναγνωρίζει ότι ορισμένα είδη είναι γνωστό ότι έχουν σημαντικά ποσοστά επιβίωσης εάν απελευθερωθούν και ότι πρέπει να εγκριθούν παρεκκλίσεις από την απαγόρευση αλιείας για αυτά τα είδη, καθώς και για είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και προστατευόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί επιστημονική αιτιολόγηση της δυνατότητας επιβίωσής τους·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία εισαγωγής συστήματος αποτελεσματικού ελέγχου παράλληλα με την επιβολή της απαγόρευσης απορρίψεως ιχθύων· η κακή γνώση των ποσοτήτων αλιευμάτων που απορρίπτονται έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των αξιολογήσεων του μεγέθους των αποθεμάτων και της θνησιμότητας των ιχθύων και δυσχεραίνει την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ως σκοπό να εμποδίσουν την αλίευση ιχθύων που δεν αντιστοιχούν στα κριτήρια του μεγέθους· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει νέες τεχνικές ελέγχου και, στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στις δυνατότητες που παρέχουν τα ηλεκτρονικά ημερολόγια πλοίων·

6.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές απόψεις όσον αφορά τα αποθέματα βακαλάου στη Βαλτική όπου ένα τεράστιο ποσοστό αλιευμάτων καταγράφεται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα·

7.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει την από μακρού εκκρεμούσα πρότασή της για μια στρατηγική σχετικά με τους καρχαρίες·

8.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές απόψεις για τα άλμπατρος τα οποία, ιδιαίτερα κατά τις δραστηριότητες αλιείας με παραγάδια, αποθνήσκουν σε βαθμό που θέτει το είδος σε κίνδυνο εξαφάνισης·

9.  επιμένει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των σοβαρότερων παραβάσεων, εκείνων των τύπων αλιείας με τις μεγαλύτερες και περισσότερο διαδεδομένες απορρίψεις, όπως είναι για παράδειγμα η αλιεία με δοκότρατες, τράτες αλιείας καραβίδας και τράτες αλιείας λευκόψαρων·

10. προτείνει να εξεταστούν με προτεραιότητα οι πρακτικές απόρριψης που προκύπτουν από την ασυμβατότητα των τεχνικών κανόνων για το ελάχιστο μέγεθος των εκφορτώσιμων ιχθύων και το ελάχιστο μέγεθος ματιού, καθώς είναι ευκολότερο να διορθωθούν·

11. συνιστά να ενσωματωθούν οι ποσοστώσεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που εκφορτώνονται να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις· σε περίπτωση που είδος αλιείας υπερβεί τις ποσοστώσεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης, ακριβώς όπως έχει προταθεί το πλεόνασμα νεαρών αλιευμάτων να επιφέρει απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο· η ποσόστωση αυτή πρέπει στη συνέχεια να μειώνεται σταδιακά για να παρέχει περαιτέρω κίνητρα για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας του εξοπλισμού·

12. τονίζει ότι, εκτός από τη σταδιακή απαγόρευση, πρέπει να δημιουργηθούν θετικά κίνητρα που θα ενθαρρύνουν την αξιοποίηση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας σε σχέση με την επιλεκτικότητα, την αλλαγή εξοπλισμού, την απαγόρευση αλιείας σε πραγματικό χρόνο (ή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο) και την αλλαγή τόπων αλιείας·

13. τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της νέας ρύθμισης εξαρτάται από την κατάλληλη και σωστή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας για τις αλιευτικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από τη συνεκτίμηση των ειδικών χαρακτηριστικών των επιμέρους αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα οποία προκύπτουν τόσο από τη θέση τους και την ποικιλία των θαλάσσιων οργανισμών, όσο και από τους εδώ και πολλά έτη συνήθεις τρόπους αλιείας·

14. προτείνει να αποθαρρύνεται ενεργά η χρήση μη επιλεκτικού εξοπλισμού μέσω της επιβολής φόρων και τελών και ταυτόχρονα να απαγορευτεί ο καταστροφικός εξοπλισμός, όπως αυτός που χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις αλιείας με τράτα βυθού·

15. εφιστά ειδικότερα την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στη χρήση της δοκότρατας, η οποία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιστοιχεί σε πάνω από 60 % των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, και ως εκ τούτου καλεί για την άμεση απαγόρευση της αλιείας με δοκότρατα·

16. επιμένει ότι ένας από τους βασικότερους λόγους απόρριψης, δηλαδή η διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας, πρέπει να καταστεί παράνομος και ότι ο εξοπλισμός που παρέχει αυτή τη δυνατότητα, όπως οι σχάρες διαλογής επί του σκάφους στην πελαγική αλιεία, πρέπει να απαγορευτεί·

17. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα μπορούν να "μεταφραστούν", προκειμένου να εφαρμοστούν στο στόλο της ΕΕ που αλιεύει στα ύδατα τρίτων χωρών και ζητεί να καταστεί η χρήση του πλέον επιλεκτικού αλιευτικού εξοπλισμού απαραίτητη προϋπόθεση για την αλιεία στο πλαίσιο συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης·

18. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τα βιομηχανικά αλιεύματα και την παραγωγή ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων (2004/2262(INI))(1), να εκτελέσει μελέτες και/ή πιλοτικά προγράμματα για να εξετασθούν οι δυνατότητες χρησιμοποίησης παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στον τομέα της βιομηχανικής αλιείας, χωρίς αυτό να οδηγήσει σε υπερεκμετάλλευση των πόρων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.10.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Jens Holm, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Μάριος Ματσάκης, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Giovanni Berlinguer, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Duarte Freitas, Genowefa Grabowska, Karsten Friedrich Hoppenstedt

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

(1)

Εγκριθέντα κείμενα, TA(2007)0327.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

23

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jim Allister, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ιωάννης Γκλαβάκης, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, James Nicholson, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Josu Ortuondo Larrea, Carl Schlyter

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου