Процедура : 2007/0019(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0496/2007

Внесени текстове :

A6-0496/2007

Разисквания :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2008 - 5.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0613

ДОКЛАД     ***I
PDF 422kWORD 625k
6.12.2007 г.
PE 392.119v02-00 A6-0496/2007

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета относно спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/EИО.

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Dorette Corbey

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета относно спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/EИО.

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0018)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 95 и 175, параграф 1, от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0061/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0496/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

СЪОБРАЖЕНИЕ 2

2) Съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент "Тематична стратегия за замърсяването на въздуха" поставя цели за намаляване на емисиите на замърсители до 2020 г. Тези цели произтичат от обширен анализ на разходите и ползите. По-конкретно, целите са определени с оглед намаляване на нивата на емисиите на SO2 с 82 %, нивата на емисиите на NOx с 60 %, летливите органични съединения (ЛОС) с 51 % и първични прахови частици PM2,5 с 59 % в сравнение с нивата на емисиите от 2000 г. Следствията от измененията на Директива 98/70/ЕО относно летливите органични съединения от бензиностанциите следва да бъдат засегнати в бъдещото законодателство.

2) Съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент "Тематична стратегия за замърсяването на въздуха" поставя цели за намаляване на емисиите на замърсители до 2020 г. Тези цели произтичат от обширен анализ на разходите и ползите. По-конкретно, целите са определени с оглед намаляване на нивата на емисиите на SO2 с 82 %, нивата на емисиите на NOx с 60 %, летливите органични съединения (ЛОС) с 51 % и първични прахови частици PM2,5 с 59 % в сравнение с нивата на емисиите от 2000 г. Но в резолюцията си от 26 септември 2006 г. относно тематична стратегия за замърсяването на въздуха, Европейският парламент призова за по-амбициозни цели при намаляване на емисиите1, и по-специално 65% за нивата на емисиите на NOx, 55% за летливите органични съединения (ЛОС) и 61% за първични прахови частици PM2,5. Тези по-амбициозни цели следва да бъдат отразени в настоящата директива. Следствията от измененията на Директива 98/70/ЕО относно летливите органични съединения от бензиностанциите следва също да бъдат засегнати в бъдещото законодателство. Комисията следва да представи доклад за напредъка, преди да представи предложение за такова бъдещо законодателство.

 

___________________________

1 ОВ С 306 Е, 15.12.2006 г., стр.176.

Обосновка

The European Parliament has called for a more ambitious policy to combat air pollution. All legislation on air pollution must accord with this ambition.

Considering the importance of reducing greenhouse gas emissions, as well as the implications for fuel producers and carmakers, any change in the legislation should be based on a progress report that sets out the economic, environmental and social impact of each proposal.

Изменение 2

СЪОБРАЖЕНИЕ 3

3) Общността пое ангажимент по протокола от Киото за целеви нива на емисиите на парникови газове за периода 2008 - 2012 г. Сухоземният транспорт понастоящем е източник на почти 20 % от тези емисии. Общността обмисля какви нива на намаляване на парниковите газове следва да бъдат потърсени, освен ангажимента по Киото. Всички сектори следва да допринесат за бъдещите цели.

3) Общността пое ангажимент по протокола от Киото за целеви нива на емисиите на парникови газове за периода 2008 - 2012 г. Сухоземният транспорт понастоящем е източник на почти 20 % от тези емисии. Освен това Общността пое ангажимент за намаляване с 30% емисиите на парникови газове до 2020 г. в контекста на глобално споразумение и едностранно с 20% . Всички сектори следва да допринесат за тези цели.

Обосновка

The post-2012 objective of 30% or 20% proposed by the Commission is supported by both the Council and Parliament. All legislation on reducing greenhouse gases must accord with this ambition.

Изменение 3

СЪОБРАЖЕНИЕ 6

6) Директива 2003/30/EО на Европейския парламент и Съвета от 8 май 2003 г. за насърчаване потреблението на биогорива или други възобновяеми горива за транспорт има за цел да насърчи употребата на биогорива в Общността. Стратегията на Общността за биогоривата е допълнително развита в Съобщението на Комисията от 2006 г. – Стратегия на ЕС за биогоривата. Изразявайки желанието за допълнително развитие на биогоривата и технологията за биогорива, съобщението сочи ясно, че това развитие не трябва да води до увеличаване на екологичните вреди, и подчертава необходимостта от ускоряване на намаляването на парникови газове. Съобщението също признава нуждата от насърчаване на допълнително развитие на технологията на биогоривата.

6) Директива 2003/30/EО на Европейския парламент и Съвета от 8 май 2003 г. за насърчаване потреблението на биогорива или други възобновяеми горива за транспорт има за цел да насърчи употребата на възобновяеми горива в Общността. Стратегията на Общността за биогоривата е допълнително развита в Съобщението на Комисията от 2006 г. – Стратегия на ЕС за биогоривата. Изразявайки желанието за допълнително развитие на технологията за неизкопаеми горива, съобщението сочи ясно, че увеличаването на употребата на биомаса като гориво не трябва да води до увеличаване на екологичните вреди, и подчертава необходимостта от ускоряване на намаляването на парникови газове. За да се гарантира, че по-нататъшното насърчаване на развитието на неизкопаеми горива в настоящата директива не води до отрицателни последици за околната среда, в настоящата директива се установява минимална рамка за биоразнообразие и критериите за социална устойчивост. Подробните критерии ще бъдат приети съобразно процедурата по регулиране с контрол, предвидена в настоящата директива и основаваща се на изключителните правомощия по отношение на околната среда. Съобщението също признава нуждата от насърчаване на допълнително развитие на технологията на биогоривата. Критериите за устойчивост, установени в настоящата директива, са минималните и те могат да се доразвиват в контекста на изменението на Директива 2003/30/ЕО.

Изменение 4

СЪОБРАЖЕНИЕ 6 А (ново)

 

6а. При биогоривата, които са един начин за постигане на целите на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове, и по-конкретно в транспортния сектор, това намаление следва да бъде най-малко 50% в сравнение с изкопаемите горива, за да балансира отрицателните последици от отглеждането на култури за гориво, като отрицателни последици за околната среда (използване на изкуствени торове и пестициди), увеличена конкуренция за земя, вода и храни и все по-голям натиск върху естествените гори и местните общности. Би било целесъобразно да се инвестират средства в изследвания върху биогоривата от второ поколение, за да се избегне конкуренцията за използване на земя за отглеждане на хранителни култури, от една страна, и за култури за биогорива, от друга.

Обосновка

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many potential negative effects of fuel crop growing.

Biofuels are important for restricting climate change, but biofuel crops should not replace food crops or result in an excessive rise in the price of agri-food products.

Изменение 5

СЪОБРАЖЕНИЕ 6 Б (ново)

 

6б) Комисията следва да гарантира, че субсидиите за неизкопаеми горива се ограничават единствено до тези, които отговарят на критериите за устойчивост, посочени в Приложение VIб на Директива 98/70/ЕО, и чийто показател за намаляване на парникови газове е 20% по-добър от основните критерии. До 2015 г. всички субсидирани неизкопаеми горива следва да демонстрират 80% по-добър показател за намаляване на парникови газове от настоящите основни критерии.

Обосновка

Public subsidies (if any should be allowed) should be limited to best performers.

Изменение 6

СЪОБРАЖЕНИЕ 7

7) Директива 98/70/ЕО прави връзка между дерогирането, свързано с максималното лятно налягане на парите на бензина, и съществуването на арктически или сурови метеорологични условия. Тъй като прилагането на това стана причина за правна несигурност, условията, регулиращи дерогирането, трябва да бъдат изяснени.

заличава се

Обосновка

The European Commission proposed clarification would relax the present application of this derogation, with the consequent risk of increased air pollution and reduced air quality. The proposed clarification of the Commission offers no justification for this relaxation in the application of the derogation.

Изменение 7

СЪОБРАЖЕНИЕ 9

9) Изгарянето на горива за пътен транспорт е причина за около 20 % от емисиите на парникови газове в Общността. Един от подходите за намаляване на тези емисии е намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на тези горива. Това може да бъде постигнато по няколко начина. Предвид желанието на Общността да намали в по-голяма степен емисиите на парникови газове и важната роля, която играят емисиите от пътен транспорт, целесъобразно е да се цели механизъм, според който доставчиците на горива да трябва да докладват за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата, които те доставят, и да намаляват тези емисии с точно определено количество на година, считано от 2010 г. Тъй като едно от следствията на тази директива ще бъде по-голямата възможност за използване на биогорива, докладването за парниковите газове и механизмът за намаляване на емисиите ще бъдат развивани при съгласуване с разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО.

9) Изгарянето на горива за пътен транспорт е причина за около 20 % от емисиите на парникови газове в Общността. Един от подходите за намаляване на тези емисии е намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на тези горива. Това може да бъде постигнато по няколко начина. Предвид желанието на Общността да намали в по-голяма степен емисиите на парникови газове и важната роля, която играят емисиите от пътен транспорт, целесъобразно е да се цели механизъм, според който доставчиците на горива да трябва да докладват за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата, които те доставят, и да намаляват тези емисии с точно определено количество на година, считано от 2011 г. Тъй като едно от следствията на тази директива ще бъде по-голямата възможност за използване на биогорива, докладването за парниковите газове и механизмът за намаляване на емисиите ще бъдат развивани при съгласуване с разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО.

Обосновка

It is first necessary to develop a harmonised and concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues yet to be resolved in upcoming legislation.

Изменение 8

СЪОБРАЖЕНИЕ 11

11) Комисията е поставила за цел постигането на съдържание на биогориво от минимум 10% в транспортните горива до 2020 г. Непрекъснатият технически напредък в автомобилната технология и тази на горивата, в комбинация с непрекъснатия стремеж да се гарантира, че нивото на екологична и здравна защита се оптимизира, налага периодично преразглеждане на спецификациите за горивата на базата на допълнителни проучвания и анализи за въздействието на компоненти като добавките и биогоривата върху емисиите на замърсители. По тази причина следва да се докладва редовно относно възможността за спомагане за обезвъглеродяване (декарбонизация) на транспортните горива.

11) Комисията е поставила за цел постигането на съдържание на биогориво от минимум 10% в транспортните горива до 2020 г. Предвид на това, че в Директива 98/70/ЕО ще бъде включено 10%-но намаление през 2020 г. на парниковите газове от автомобилния транспорт, целта за постигане на минимум 10% биогориво през 2020 г. следва да се премахне. Непрекъснатият технически напредък в автомобилната технология и тази на горивата, в комбинация с непрекъснатия стремеж да се гарантира, че нивото на екологична и здравна защита се оптимизира, налага периодично преразглеждане на спецификациите за горивата на базата на допълнителни проучвания и анализи за въздействието на компоненти като добавките и устойчивите биогорива върху емисиите на замърсители. По тази причина следва да се докладва редовно относно възможността за спомагане за обезвъглеродяване (декарбонизация) на транспортните горива.

Обосновка

The Commission proposed a 10% greenhouse gas reduction target for fuels in 2020. Adding a 10% biofuel target in 2020 doesn’t have any added value then. The 10% greenhouse gas only guarantees greenhouse gas reduction and using biofuels, whether for 5%, 10%, 15%, or no biofuels at all, doesn’t make any difference. The 10% biofuel target doesn’t help combating climate change and could, in case of bad production conditions (deforestation, using peat soils, using excessive water), even harm society.

Изменение 9

СЪОБРАЖЕНИЕ 11 А (ново)

 

11а) Комисията следва да разработи законодателно предложение с цел да се гарантира, че производството на горива на основата на растителни суровини не застрашава продоволственото осигуряване.

Обосновка

The primary goal of the common agricultural policy is food security. The raw materials for plant-based fuels are grown on the same land as foodstuffs. For that reason, legislation is needed to ensure that the use of plant-based fuels does not endanger food security, also in developing countries.

Изменение 10

СЪОБРАЖЕНИЕ 15

15) Добавянето на етанол в бензина води до нелинейно изменение на налягането на парите на получената горивна смес. За да се гарантира, че налягането на парите на бензина, получен от смесването на две разрешени етаноло-бензинови смеси, остава в границите на разрешените пределни стойности за налягането на парите, е необходимо да се дефинира допустимото превишение на налягането на парите за такива смеси, така че то да съответства на действителното увеличение на налягането на парите, възникващо като резултат от добавяне на определено процентно съдържание на етанол в бензина.

заличава се

Обосновка

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and should be deleted.

Изменение 11

СЪОБРАЖЕНИЕ 16

16) С цел да се поощри употребата на нисковъглеродни горива при съобразяване с целевите нива на замърсяване на въздуха, в най-добрия случай нефтопреработвателите следва да осигурят наличност на нужните количества бензин с ниско налягане на парите. Тъй като в момента случаят не е такъв, пределно допустимото налягане за етаноловите смеси се увеличава, с цел да се позволи развитие на пазара на биогорива.

заличава се

Обосновка

Increasing the maximum vapour pressure as proposed by the European Commission cannot be justified on environmental and health-related ground.

Изменение 12

СЪОБРАЖЕНИЕ 16 А (ново)

16а) Спецификациите на бензина, дизеловото гориво и газьола трябваше да са преразгледани още преди 31 декември 2005 г. Закъснението доведе до съответното отлагане на изпълнението на политическите цели на Европейския съюз относно намаляването на емисиите на парникови газове в транспортния сектор.

Обосновка

Directive 2003/30 provided for the specifications for petrol, diesel and gas-oil to be revised before 31 December 2005.

Изменение 13

СЪОБРАЖЕНИЕ 16 Б (ново)

16б) За да не се увеличава закъснението в изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове в транспортния сектор, Комисията следи за това държавите-членки по-скоро да разрешат директното смесване на етанол с бензин.

Обосновка

It would be inconceivable to add further to the delay which has built up since December 2005. With a view to reducing the impact of the delay, a derogation should be granted to those Member States which, in keeping with the European Union's objectives concerning reductions in greenhouse gas emissions, implement or wish to implement the measures set out in the directive by encouraging the direct incorporation of ethanol into petrol.

Изменение 14

СЪОБРАЖЕНИЕ 16 В (ново)

16в) Новите горива биха могли да представляват риск за някои стари двигатели, затова е необходимо да се поставят съответните етикети на горивата с по-високо съдържание на биогорива, отколкото тези, които са в момента на пазара.

Обосновка

The provisions of the proposal for a directive should closely reflect the concerns of consumers, without whom the European Union's objectives concerning reductions in greenhouse gas emissions cannot be met. This is particularly true of consumers who are owners of older vehicles not designed to run on new fuels.

Изменение 15

СЪОБРАЖЕНИЕ 19

19) В рамките на създаването на нов механизъм за наблюдение на емисиите на парникови газове, на Комисията трябва да се предоставят правомощия за установяване на методика, която да се използва при докладването за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата за пътен транспорт и горивата, използвани за извънпътна подвижна техника. Тъй като тези мерки, както и мерките за приемането на позволени аналитични методи, предвидени в член 10 на Директива 98/70/ЕО, са от общ характер и са разработени за допълване на тази директива чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a на Решение 1999/468/EО.

19) В рамките на създаването на нов механизъм за наблюдение на емисиите на парникови газове, на Комисията трябва да се предоставят правомощия за установяване на методика въз основа на насоките, определени от Европейския парламент и Съвета, която да се използва при докладването за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата за пътен транспорт и горивата, използвани за извънпътна подвижна техника. Комисията следва редовно да докладва на Европейския парламент за трудностите, срещани при случаи на забавяне на изпълнението на тези мерки. Тъй като тези мерки, както и мерките за приемането на позволени аналитични методи, предвидени в член 10 на Директива 98/70/ЕО, са с общ характер и са разработени за допълване на тази директива чрез добавяне на нови несъществени елементи, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a на Решение 1999/468/EО.

Обосновка

The Commission proposes monitoring greenhouse gas emissions throughout the life cycle of fuels and then reducing them. From a democratic point of view, it is important that the European Parliament and the Council should determine the direction to be taken by the methodology used for monitoring rather than leaving this entirely to commitology.

Reducing greenhouse gas emissions, in particular in the transport sector, is one of the main objectives set by Parliament, which acts as the mouthpiece for the concerns expressed by all European citizens in this area. This is why it is asking to be involved at all stages of the preparation of the measures concerning greenhouse gas emissions and, at the very least, to be informed of any delay in the preparation and implementation of those measures.

Изменение 16

СЪОБРАЖЕНИЕ 21

21) Технологиите на биогоривата се развиват. Необходими са допълнителни изследвания при всички възможни подходи, с цел преобразуване на биомасата в транспортно гориво. По тази причина е целесъобразно да се приеме балансиран подход относно пределните стойности, определени в директивата, с цел да се увеличи употребата на различни биогорива, ако това е целесъобразно. Биогоривата включват: метанол (метилов алкохол), етанол (етилов алкохол), алкохоли с по-голям пореден номер в хомоложния ред, етери и други кислородосъдържащи съединения (оксигенати).

21) Технологиите на устойчивите биогорива се развиват. Необходими са допълнителни изследвания при всички възможни подходи, с цел преобразуване на биомасата в транспортно гориво. По тази причина е целесъобразно да се приеме балансиран и технологично неутрален подход относно пределните стойности, определени в директивата, с цел да се увеличи употребата на различни устойчиви биогорива, ако това е целесъобразно. Биогоривата включват: метанол (метилов алкохол), етанол (етилов алкохол), алкохоли с по-голям пореден номер в хомоложния ред, етери и други кислородосъдържащи съединения (оксигенати). Поради съществената полемика сред експертите в научните среди и цялото общество по въпросите на показателите за намаляване на емисиите на парникови газове и отрицателните странични ефекти от производството на биогорива от първо поколение (етанол/ дизел от хранителни култури), най-малко 50% от биогоривата, отговарящи на целевите показатели за парникови газове в настоящата директива и на изискванията за финансови или други поощрения следва да бъдат биогорива от второ поколение (горива от лигноцелулозни (дървесинни) материали) с цел постепенното излизане от употреба на биогоривата от първо поколение до 2020 г.

Обосновка

A lot of first generation biofuels have a poor greenhouse gas reduction effect compared to fossil fuels. Furthermore there are negative environmental and social side-effects. Second generation biofuels promise a better performance given their higher yield, being perennial crops and no-tillage growing methods, and have lower demand for agricultural inputs. For a sustainable future of biofuels only second generation should be stimulated in the EU.

Изменение 17

СЪОБРАЖЕНИЕ 22 А (ново)

 

22а) Съществуват разработени нови, по-чисти технологии за двигатели на съдове, плаващи по вътрешните водни пътища. Тези двигатели могат да работят само с гориво с много ниско съдържание на сяра. Съдържанието на сяра в горивата за съдове, плаващи по вътрешните водни пътища, ще бъде намалено колкото е възможно по-бързо и в рамките на един единствен етап.

Обосновка

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages.

Изменение 18

ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1 (нова)

Член 1 (Директива 98/70/EО)

 

-1. Член 1 се заменя със следния текст:

 

"Член 1

 

Обхват

 

Настоящата директива установява технически спецификации на основата на съображения, свързани със здравето и околната среда, относно горивата, които се използват за превозни средства, оборудвани с двигатели с принудително запалване, запалване чрез сгъстяване и други технологии за двигатели за превозни средства."

Обосновка

So far, the fuel quality directive has only regulated the quality of fuels; under the proposed amendment, a greenhouse gas emission reduction requirement would in addition be introduced for fuels. Fuel suppliers should be able to comply with this requirement, inter alia, by producing different fuels, such as hydrogen, with a good greenhouse gas balance. To make this option possible, it is necessary to extend the scope of the directive.

Изменение 19

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 2, параграф 1, точка 5 (Директива 98/70/EО)

5. Арктически или сурови зимни условия означава, че средните зимни температури в периода от октомври до април в региона или съответната държава-членка са под средните за Общността.

5. Нискотемпературни летни условия означава, че средните летни температури в периода от май до септември в региона или съответната държава-членка са под средните за Общността.

Обосновка

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Изменение 20

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 А (нова)

Член 2, параграф 1, точка 5 а (нова) (Директива 98/70/EО)

 

1a. В член 2, първи параграф, се добавя следната точка 5а:

 

"5a. 'Показател на парникови газове' означава количеството на парникови газове в горивото, измерено в CO2-еквиваленти, плюс количеството CO2-еквиваленти, освободени в процеса на добиване, производство, транспорт, разпространение и промяна на земеползването, минус спестените емисии на CO2-еквиваленти вследствие на улавяне и съхранение или поглъщане, свързани с производството на горива."

Обосновка

Fuel suppliers must improve the greenhouse gas performance of fuels by 10% by 2020. It is necessary to define exactly what this concept means.

Изменение 21

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 Б А (нова)

Член 3, параграф 2, буква ва) (нова) (Директива 98/70/EО)

 

ба) Към параграф 2 се добавя следната буква ва):

"ва) Държавите-членки също следят за това най-късно до 1 януари 2012 г. безоловният бензин със съдържание на биоетанол най-малко 70% v/v да отговаря на екологичните спецификации, установени в Приложение VIа.".

Обосновка

It is essential that detailed environmental specifications should be introduced for the new petrol E 85, given its high bioethanol content of at least 70% by volume.

Изменение 22

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, В)
Член 3, параграф 3, алинея 1 (Директива 98/70/EО)

3. Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение III, следва да бъде означено на националния език или езици с "Бензин с ниско съдържание на биогориво".

3. Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение III, няма нужда от специално етикетиране относно смесването с етанол или с етил-третичен-бутил-етер (ETBE).

Обосновка

The European Union's current vehicle fleet can use fuels incorporating up to 5% ethanol or 15% ETBE. The use of petrols containing less than 5% ethanol or less than 15% ETBE is now common practice in the EU Member States. The reference to low ethanol or ETBE content is thus no longer fundamental to accurate consumer information.

Изменение 23

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, В)

Член 3, параграф 3, алинея 2 (Директива 98/70/EО)

Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение V, следва да бъде означено на националния език или езици с "Бензин с високо съдържание на биогориво".

Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение V, следва да бъде означено на националния език или езици с "Биогоривен бензин".

Обосновка

In order to make things clear to the consumer, the term 'high biofuel petrol' should be reserved for petrol which genuinely contains a high percentage of biofuels. Petrol containing 0vol% to 5vol% biofuels should therefore be called 'low biofuel petrol' and petrol containing more than 5vol% bio fuels should be called 'biofuel petrol'.

Изменение 24

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3, В)

Член 4, параграф 5 (Директива 98/70/ЕО)

5. Държавите членки гарантират, че газьолът, предназначен за употреба в извънпътна подвижна техника и селскостопански и горски трактори, предлаган на пазара на тяхната територия след 1 януари 2008 г. съдържа сяра по-малко от 1000 mg/kg. Най-късно до 31 декември 2009 г. максимално допустимото съдържание на сяра в газьола, предназначен за употреба от извънпътна подвижна техника и селскостопански и горски трактори, с изключение на плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища, следва да бъде 10 mg/kg.

5. Държавите членки гарантират, че газьолът, предназначен за употреба в извънпътна подвижна техника и селскостопански и горски трактори, предлаган на пазара на тяхната територия след 1 януари 2008 г. съдържа сяра по-малко от 1000 mg/kg. Най-късно до 31 декември 2009 г. максимално допустимото съдържание на сяра в газьола, предназначен за употреба от извънпътна подвижна техника и селскостопански и горски трактори, включително плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища, следва да бъде 10 mg/kg.

 

Това не изключва възможността за последващи изисквания относно намаляването на емисиите от двигатели на плавателни съдове.

 

Държавите-членки гарантират също, че най-късно до 31 декември 2009 г. видовете газьол, предназначени за употреба от извънпътна подвижна техника и от плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища, ще са приведени в съответствие с качеството на дизеловото гориво, използвано за пътен транспорт, както е указано в Приложение IV.

Обосновка

The Commission proposes that the sulphur content of fuel for non-road mobile machinery and agricultural tractors and forestry machinery should be reduced. These fuels should meet all the specifications which apply to road vehicles, as laid down in Annex IV. The fuels intended for use by inland waterway vessels should be equally aligned, without precluding further reduction efforts as regards vessel engine technology.

Изменение 25

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3, Г)

Член 4, параграф 6 (Директива 98/70/ЕО)

г) Добавя се следният параграф 6:

заличава се

"6. Държавите членки гарантират, че най-късно до 31 декември 2009 г., максимално допустимото съдържание на сяра в газьола, предназначен за употреба от съдове, плаващи по вътрешните водни пътища, е 300 mg/kg. Държавите членки гарантират, че това съдържание ще бъде намалено до10 mg/kg най-късно до 31 декември 2011 г. "

 

Обосновка

Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment (EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping.

Изменение 26

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, Б)

Член 6, параграф 1а (Директива 98/70/EО)

1a. Чрез дерогация от Приложение III, държава-членка може да вземе мерки, с които да гарантира, че на цялата й територия или в конкретни зони, ако те се характеризират с изключително студени средни зимни температури, се позволява по-високо налягане на парите от това, посочено като максимално за летния период, както е упоменато в бележка под линия 5 на Приложение III и бележка под линия 4 на Приложение V.

1a. Чрез дерогация от Приложение III, държава-членка може да вземе мерки, с които да гарантира, че на цялата й територия или в конкретни зони, ако те се характеризират с ниски летни температури, се позволява по-високо налягане на парите от това, посочено като максимално за летния период, както е упоменато в бележка под линия 5 на Приложение III и бележка под линия 4 на Приложение V.

Обосновка

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Изменение 27

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7 a (Директива 98/70/ЕО)

 

 

 

 

1. От 1 януари 2009 г. държавите-членки изискват от доставчиците на горива за пътен транспорт и извънпътна подвижна техника, които се предлагат на пазара, да провеждат наблюдение и да докладват за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на тези горива.

1. От 1 януари 2010 г. държавите-членки изискват от доставчиците на горива за пътен транспорт и извънпътна подвижна техника, които се предлагат на пазара, да провеждат наблюдение и да докладват за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на тези горива.

2. От 1 януари 2011 г. държавите-членки изискват от доставчиците на горива за пътен транспорт и извънпътна подвижна техника, които се предлагат на пазара, да намалят емисиите на парникови газове от тези горива. Това намаление следва да се равнява на 1% от емисиите през 2010 г. за всяка календарна година до и включително 2020 г. Нивото на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата, на единица енергия, отчетено през 2020 г., не трябва да надвишава 90% от това, отчетено през 2010 г.

2. От 1 януари 2012 г. държавите-членки изискват от доставчиците на горива за пътен транспорт и извънпътна подвижна техника, които се предлагат на пазара, да намалят емисиите на парникови газове от тези горива на единица енергия. Това намаление на емисиите в сравнение с базовата година следва да се равнява най-малко на 2% от емисиите през 2010 г. за всеки две календарни години до и включително 2020 г. Нивото на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата, на единица енергия, отчетено през 2020 г., не трябва да надвишава 90% от това, отчетено през 2010 г.

3. Мерките, необходими за провеждането на наблюдение, докладване и проверка на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата, основаващи се на точно определяне на елементите, които да се отчитат с цел изчисляването на тези емисии да отговаря на изискванията на параграфи 1 и 2 на този член, разработени да изменят несъществените елементи на тази директива като я допълнят, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

3. Мерките, необходими за провеждането на наблюдение, докладване и проверка на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата на единица енергия, основаващи се на точно определяне на елементите, които да се отчитат с цел изчисляването на тези емисии да отговаря на изискванията на параграфи 1 и 2 на този член, разработени да изменят несъществените елементи на тази директива като я допълнят, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 2 въз основа на насоките в Приложение VIa и доклада, посочен в член 9а.

Изменение 28

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7б (Директива 98/70/EО)

Член 7б

заличава се

Етанол, добавен в бензина

 

Мерките, свързани с подробностите относно добавянето на етанол в бензина и, в частност, с налягането на парите, посочени в Приложение VI и възможни техни алтернативи, и разработени да изменят несъществените елементи на тази директива, inter alia, като я допълнят, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

 

Обосновка

Follows amendments on recital 15 and 16 by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and should be deleted.

Изменение 29

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7 бa (нов) (Директива 98/70/ЕО)

 

Член 7ба

 

Критерии за устойчивост по отношение на биогоривата и биомасата

 

1. Единствено биогоривата и неизкопаемите суровини, които отговарят на критериите за устойчивост на производството и за показател на парникови газове от целия жизнен цикъл, посочени в Приложение VI б, се считат за допринасящи за целта на член 7а.

 

2. Държавите-членки могат да приемат двустранни и многостранни споразумения - подлежащи на одит и проверка от независим трети одитор - между Общността и трети страни като доказателство, че условията, посочени в Приложение VI б, са изпълнени.

 

3. Държавите-членки могат да приемат данни за спазването на доброволните международни схеми, установяващи стандарти за устойчиво производство на земеделски и горски продукти, като доказателство, че съответните условия, посочени в Приложение VI б, са изпълнени, в случай, че тези схеми са акредитирани като спазващи подходящи стандарти за благонадеждност, прозрачност и одит от независим трети одитор. Списък със схемите, които отговарят на тези критерии, се публикува и осъвременява периодично.

 

Критериите за устойчивост, посочени в Приложение VI б, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 2. Тези критерии представляват минимума критерии, който може да се допълва в контекста на преразглеждането на Директива 2003/30/ЕО.

Изменение 30

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

Член 8 a (Директива 98/70/ЕО)

Комисията следва да продължи да развива подходяща методика за изпитване във връзка с употребата на метални добавки в горивата.

Употребата на металната добавка в горивата MMT се забранява от 1 януари 2010 г. Комисията следва да развива подходяща методика за изпитване във връзка с употребата на метални добавки в горивата, с изключение на MMT.

Обосновка

In some Member States, MMT is added to petrol in order to improve the poor quality of petrol imported from Russia. The use of this and other metallic additives is very damaging to the environment. MMT can easily be replaced with less damaging substances, and the use of this additive should therefore be banned from 2010. As regards other metallic additives, the Commission will devise a suitable test methodology.

Изменение 31

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 9, параграф 2, буква а) (Директива 98/70/EО)

а) употребата на биогорива в рамките на настоящата директива и използването и развитието на автомобилната технология, във връзка с целта за постигане на съдържание на биогориво от минимум 10% в транспортните горива до 2020 г., поставена на Стратегическия преглед на Комисията за енергията, и с целта за обезвъглеродяване на транспортното гориво;

а) целта за обезвъглеродяване на транспортното гориво и употребата на биогорива за постигането на тази цел, отрицателните последици от производството на биогорива за околната среда, за защитените зони - пряко или непряко, както и за социалните условия и цените на хранителните продукти във всички страни-производители;

Обосновка

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.

One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Изменение 32

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 9, параграф 2, буква в) (Директива 98/70/EО)

в) пределните стойности за налягането на парите за смеси на бензина с етанол;

заличава се

Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 33

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 9, параграф 2, буква е) (Директива 98/70/EО)

е) употребата на метални добавки в горивата.

е) употребата на метални добавки в горивата с изключение на MMT.

Обосновка

See explanatory statement for Amendment 34.

Изменение 34

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 9, параграф 2, буква еа) (нова) (Директива 98/70/EО)

 

еа) общия обем съставки, използвани в бензина и дизеловото гориво по отношение на законодателството на ЕС в областта на околната среда, включващо целите на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2000 г., установяваща рамка за общностни действия в областта на политиката за водата1 и производните й директиви.

_______

1 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение 2455/2001/EО (OВ L 331, 15.12.2001 г., стр.1).

Обосновка

There is evidence that bodies of water are sometimes polluted with components used in diesel or petrol, such as MTBE or ETBE, or other components such as benzene. This should be investigated in the light of the Water Framework Directive and other EU environmental legislation.

Изменение 35

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7 А (нова)

Член 9 а (нов) (Директива 98/70/ЕО)

 

7a. Добавя се следният член 9а:

 

„Член 9а

 

Доклад

 

1. До 31 юни 2008 г. Комисията ще представи на Парламента и Съвета доклад, основан на насоките, определени в Приложение VІ а, в който уточнява:

 

а) методиката за наблюдаване и докладване на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на горивата за пътен транспорт;

 

б) връзката между всеки механизъм за намаляване на емисиите и Схемата на ЕС за търговия с квоти за емисии и ангажиментите на държавите-членки по протокола от Киото;

в) определението за базова година."

Изменение 36

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12, ПАРАГРАФ - 1 (нов)

Приложение III, таблица (Директива 98/70/ЕО)

 

В реда за " Налягане на парите, летен период", елементът в колонката "Максимално" се заменя с "56,0 (5)".

Обосновка

Annex III applies to petrol with an admixture of biofuels of between 0% and 5%. As petrol containing between 5% and 10% biofuels is called 'low biofuel petrol', it is appropriate to continue to refer to the 0% to 5% category simply as 'petrol', as is the case in the current unamended Directive 98/70/EC.

Изменение 37

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12, ТОЧКА - 1А (нова)

Приложение ІІІ, бележка под линия 4 (Директива 98/70/ЕО)

 

Бележка под линия 4 се изменя чрез заместване на думите "арктически или сурови зимни" с "нискотемпературни летни"

Обосновка

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Изменение 38

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12

Приложение ІІІ, бележка под линия 5 (Директива 98/70/ЕО)

Бележка под линия 5 се изменя, като се добавя следния текст: "Когато горивото съдържа етанол, максималното налягане на парите през лятото се допуска да надвишава 60 kPa със стойността, посочена в таблицата на Приложение VI "

Бележка под линия 5 се заменя със следния текст: "За държави-членки с нискотемпературни летни условия максималното налягане на парите не трябва да надвишава 66,0 kPa."

Обосновка

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and should be deleted.

Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure.

The waiver as proposed would lead to an increase of the vapour pressure up to 68kPa, which would deteriorate air quality. Therefore, the overall maximum vapour pressure has to be lowered. With this approach, even with the waiver the maximum vapour pressure will not exceed the 60kPa and air pollution will not increase.

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Изменение 39

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 13 А)

Приложение IV, таблица (Директива 98/70/ЕО)

a) в реда за „Полициклични ароматни въглеводороди”, елементът в колонката „Максимално” се заменя с „8”.

a) в реда за „Полициклични ароматни въглеводороди”, елементът в колонката „Максимално” се заменя с „6”.

Обосновка

It is desirable to reduce emissions of damaging Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PACs) to the absolute minimum. The Commission wishes to reduce the maximum permitted PAC content from 11% to 8%. On average, however, fuel in the EU contains approximately 3% PACs, and only in a few exceptional cases does it contain more than 6%. The maximum percentage laid down can therefore be further reduced to 6%.

Изменение 40

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 15 А (нова)
Приложения VI a и VI б (нови) (Директива 98/70/ЕО)

 

15a. Добавят се Приложения VIа и VIб съгласно изложеното в Приложението на настоящата директива.

Обосновка

It is necessary to define more clearly the exact way in which the greenhouse gas performances of fuels are to be monitored and reduced. Two new annexes are inserted for this purpose.

Изменение 41

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, подзаглавие (Директива 98/70/ЕО)

Тип: бензин с високо съдържание на биогориво

Тип: бензин със съдържание на биогориво

Обосновка

Annex V contains provisions applicable to petrol containing a minimum of 5vol% biofuels. It is misleading to refer to petrol which contains such a proportion of biofuels as 'high biofuel petrol'. This term should be reserved for petrol containing substantially more biofuels; the term 'Biofuel Petrol' is more appropriate.

Изменение 42

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, таблица, ред 3, колона 4 (Директива 98/70/ЕО)

Налягане на парите, летен период

Налягане на парите, летен период

60,0 (4)

56,0 (4)

Обосновка

See justification of Amendment 40.

Изменение 43

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, таблица, ред 7, тире 2 , колона 4 (Директива 98/70/ЕО)

- Етанол (може да са необходими стабилизатори) %v/v 10

- Етанол (може да са необходими стабилизатори) %v/v 5-10

Обосновка

It is better to have one category of petrol comprising 0-5vol% ethanol and the second category of petrol comprising 5-10 vol% ethanol.

Изменение 44

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, бележка под линия 3 (Директива 98/70/ЕО)

3) Летният период започва не по-късно от 1 май и не свършва преди 30 септември. За държави-членки с арктически или сурови зимни условия летният период започва не по-късно от 1 юни и не свършва преди 31 август.

3) Летният период започва не по-късно от 1 май и не свършва преди 30 септември. За държави-членки с нискотемпературни летни условия летният период започва не по-късно от 1 юни и не свършва преди 31 август.

Обосновка

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Изменение 45

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, бележка под линия 4 (Директива 98/70/ЕО)

4) За държави-членки с арктически или сурови зимни условия максималното налягане на парите ни трябва да надвишава 70,0 kPa. Когато горивото съдържа етанол, максималното налягане на парите през лятото се допуска да надвишава 60 kPa със стойността, посочена в таблицата на Приложение VI

4) За държави-членки с нискотемпературни летни условия максималното налягане на парите ни трябва да надвишава 66,0 kPa. Когато горивото съдържа етанол, максималното налягане на парите през лятото се допуска да надвишава целесъобразната пределна стойност за налягането на пари през лятото 56 kPa или 66 kPa със стойността, посочена в таблицата на Приложение VI

Обосновка

Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure. Therefore and in line the maximum summer vapour pressure, the maximum vapour pressure under arctic or severe winter conditions should be lowered from 70kPa to 66kPa.

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit ) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Изменение 46

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VІ (Директива 98/70/ЕО)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

допустимо превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ етанол

заличава се

Съдържание на етанол (% v/v)

Допустимо превишение на налягането на парите (kPa)

 

0

0

1

3.65

2

5.95

3

7.20

4

7.80

5

8.0

6

8.0

7

7.94

8

7.88

9

7.82

10

7.76

Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание на етанол, явяващо се между стойностите от таблицата, следва да се определя чрез линейна екстраполация между съдържанието на етанол непосредствено над и съдържанието непосредствено под междинната стойност.

 

 

 

Обосновка

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and should be deleted.

Изменение 47

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI а (ново) (Директива 98/70/EО)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI А

 

МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГОРИВА

 

1. В докладите относно емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на всички видове горива се вземат предвид следните елементи:

 

a) Добиване/производство на суровини, включително:

 

- начина, по който е извършено добиването, измерено или оценено за всяко място на добив;

 

- оценка на количеството използвана енергия по време на добива, която включва изгаряне, изтичане и други форми на използване на енергия, свързана с процеса;

 

- въздействието върху промените в използването на земята, включително изместването на селскостопанските дейности;

 

- количеството на използваната енергия при производството и прилагането на агрохимични вещества на единица енергия;

 

- въздействието на вторичните продукти;

 

- използването на гориво за производствените машини, на единица;

 

б) Транспорт и разпространение, включващи:

 

- транспорт от сондирането до мястото на първо рафиниране/трансфер въз основа на средния CO2-еквивалент за единица енергия;

 

- брой на транспортни километри от сондирането до мястото на рафиниране/ трансфер;

 

- брой на транспортни километри от мястото на рафиниране/трансфер до точката на продажба въз основа на средния CO2-еквивалент за единица енергия;

 

в)Конверсия/рафиниране, включващо:

 

- количеството енергия, използвано при процеса на конверсия/рафиниране на единица енергия;

 

- количеството на CO2-еквиваленти, излъчени за единица енергия;

 

г) Краен продукт:

 

- съдържанието на въглерод на единица енергия.

 

2. Преди 1 януари 2011 г. се формулират основни стандарти за горивата въз основа на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл, измерени съгласно параграф 1 на настоящото Приложение. Стандартите се състоят от измерените резултати на доставчика на горива с най-добри цялостни резултати или средната стойност на резултатите на тримата най-добри доставчици. По целесъобразност, може да се направи разграничение между лек и тежък обикновен суров петрол.

 

3. Считано от 1 януари 2012 г., намаляването на еквивалентите на CO2, както е предвидено в член 7a, параграф 2, може да се основава на приети стойности за всяко място на добив или на фиксирано съдържание на CO2 -еквивалентите по цялата снабдителна верига ("well-to-wheel"). Тези приети стойности са консервативни при оценяването на намаляването на емисии от парникови газове. Доставчиците на горива могат да се отклоняват от тази стойност в положителна насока, ако успеят да докажат, че техният продукт емитира по-малко парникови газове в сравнение с приетата стойност.

Обосновка

This Annex gives methodology guidelines for measuring CO2 from all fuels (incl. fossil fuels, biofuels, hydrogen). If suppliers can reach their carbon reduction target set in art. 7a by using new fuels such as hydrogen, this would lead to a great increase of investment in new vehicle technologies.

The methodology is divided into 3 parts: the first one describes the monitoring process of GHG emissions in the whole chain. The second one sets the baseline standards for GHG emissions reduction. The last one describes the reduction phase and introduces the possibility of using default values.

Изменение 48
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI б (ново) (Директива 98/70/ЕО)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI Б

 

Критерии за устойчивост по отношение на биогоривата и биомасата

 

Критериите за биоразнообразие и социална устойчивост се основават на система, при която горивните суровини могат се проследят до техния източник и всички предприятия в производствената верига на устойчива биомаса са сертифицирани.

 

1. Критериите за биоразнообразие и екологичност гарантират, inter alia, следното:

 

- няма сериозни отрицателни последици за биоразнообразието и по-специално, не се провежда производство или добив на суровини в близост до важни природни или национално защитени области, освен ако не включват отпадъци и дървесни остатъци;

 

- производството на горивни суровини не води до обезлесяване или нетна загуба на други запаси от въглерод (като влажни зони и дългогодишни тревни площи) над или под земята;

 

- спазени са международните конвенции и разпоредби и по-конкретно съответните стандарти на МОТ и конвенциите на ООН по отношение на закрилата на коренното население;

 

- няма значителни отрицателни последици за водните ресурси (inter alia недостиг на вода) поради производството на биогорива;

 

- добивът или производството на горивни суровини не оказват отрицателно въздействие върху качеството на въздуха, водата и почвата;

 

- провежда се задължително редовно осведомяване с цел да се докаже отсъствието на сериозни отрицателни последици от непреките промени в използването на земята или изместване на селскостопанските дейности;

 

- минимум 50% пряко намаляване на емисии на парникови газове от неизкопаеми горива, получени от биомаса, в сравнение с изкопаемите горива;

 

2. Социалните критерии гарантират, inter alia, следното:

 

- провежда се задължително редовно осведомяване за социалното въздействие на производството на биологични суровини и по-специално върху цените на хранителните продукти, за да се докаже отсъствието на отрицателни последици, inter alia по отношение на продоволственото осигуряване;

 

- осигурява се декларация за съгласие от страна на представители на местните общности/население;

 

- обществото има достъп до информацията и участието.

(1)

Все още непубликувано в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The revision of the Fuel Quality Directive has two purposes. Firstly, to improve air quality by reducing emissions, inter alia, of sulphur and PACs. A second aim is to help combat climate change by reducing greenhouse gases from transport fuels. This second aim represents a remarkable political decision. Emissions of greenhouse gases must first be measured throughout the life cycle: the extraction and production phase, transport and distribution and ultimate use. The next step is to reduce emissions. This is the first time that a specific product (fuel) has been set a reduction target on the basis of a life cycle analysis. It is interesting to note that in the USA the State of California has more or less simultaneously announced a similar initiative, as a result of which the prospect of productive cooperation with the USA has arisen. In order to prepare for the political debate, the coordinators in the European Parliament's Environment Committee have requested a study. This study, Inclusion of sustainability criteria in the Fuel Quality Directive, was published at the beginning of July. On 5 July, the ENVI Committee and the policy department organised a workshop at which experts stated their opinions, while interested parties were invited to attend. Some 50 people took part in the discussion, including representatives of the Commission, the ESC, Member States, the Council Presidency, the oil industry, the environmental movement and biofuel producers. In recent months, your rapporteur has held many talks, both with interested parties and with experts. In May she attended a symposium in California on this subject. Certain decisions on the choice of options, regarding both air quality and the climate change objective, require elucidation.

1. Air quality

The Fuel Quality Directive lays down new standards for sulphur dioxide and polycyclic aromatic hydrocarbons. As regards the sulphur content of fuel for inland shipping, the Commission proposes a reduction to be implemented in two stages: on 31 December 2009 to 300 mg/kg and on 31 December 2011 to 10 mg/kg. The Commission justifies this two-stage approach by reference to the extra energy consumption required in order to reduce the sulphur content of fuels. However, it may be objected to this that low-sulphur fuel makes more efficient ships' engines possible. The extra energy consumption at the refinery is amply compensated by reduced fuel consumption by ships. The more efficient ships' engines are already available.

The Commission proposes that the maximum permitted polycyclic aromatic hydrocarbon content of fuels should be reduced from 11% to 8%. However, the mean level in the EU is between 3% and 4%, while 6% is exceeded in only a few exceptional cases. A further reduction of the ceiling from 8% to 6% could therefore be achieved without much extra cost.

Vapour pressure and ethanol

Another point is vapour pressure. The higher the vapour pressure, the greater the emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs). VOCs play an important part in the formation of ozone. Particularly in warm conditions, ozone formation can be a serious health problem. In its resolution on the thematic strategy for air quality, Parliament called for a more ambitious approach, precisely on account of the damage caused to health by VOC emissions. The Commission does not propose any further reduction and wishes to retain a figure of 60kPa for the maximum permitted vapour pressure, with the possibility of increasing it to 70kPa in Arctic conditions, so that cars can also be started in Arctic regions. In addition, the Commission actually proposes an increase where ethanol is blended with fuel. Where ethanol is blended with fuel, one side-effect is to increase the vapour pressure, which results in more VOCs being emitted into the atmosphere. The increase in the vapour pressure is not directly proportional to the quantity of ethanol used for blending. It reaches a maximum with a 5% blend, beyond which figure it gradually declines again.

In order to make a balanced proposal, your rapporteur has studied the situation in the USA. In most states in the USA, the maximum permitted vapour pressure is considerably lower, namely 48 kPa. No increase is provided for in the event of blending with ethanol, although states where the air quality permits it do take advantage of this option. There are no technical obstacles to likewise imposing a lower vapour pressure in the EU. A vapour pressure of 56 kPa is possible. In addition, it is open to question to what extent an exception for ethanol is necessary. In view of the rapid increase in vapour pressure when a small proportion of ethanol is blended, to allow an increase in vapour pressure where only a small percentage is blended would provide the wrong incentive. In that case, a small contribution to reducing greenhouse gas emissions would result in a disproportionate deterioration of air quality. Your rapporteur therefore proposes a limited waiver of 4kPa if at least 3 per cent biofuels are blended with fuel.

Proposals

To sum up, your rapporteur proposes:

- accelerating the reduction of sulphur in fuels for inland shipping

- reducing the maximum permitted quantity of PACs

- prohibiting the damaging additive MMT

- reducing the vapour pressure and only permitting an exception if between 3% and 10% biofuels are blended.

2. Greenhouse gases

Road transport causes approximately 20% of greenhouse gas emissions in the EU. In order to achieve a CO2 reduction of 30% by 2020, cars must become considerably more efficient, but CO2 emissions caused by fuels must also be reduced. The Commission proposes first measuring emissions of greenhouse gases and then between 2011 and 2020 reducing them by 1% per annum. Around 85% of greenhouse gas emissions from fuel occur upon combustion in the car and 15% in the overall production and refining process, including fuel transport and distribution. The Commission's proposal to reduce emissions deserves every support. In order to achieve the reduction, fuel suppliers may opt to render the extraction and refining processes more efficient so that less energy is used to obtain oil and turn it into petrol or diesel. Comparative research, for example by Kristina Holmgren of IVL Swedish Environmental Research Institute, indicates that refineries within the EU differ – and that many opportunities to save energy are not yet being exploited. Another option is the production and marketing of alternative fuels, such as natural gas, hydrogen or LPG. Naturally, the production these alternative fuels must be subjected to the same Well to Wheel analysis. A third possibility is blending with biofuels. Here too, the Well to Wheel approach must be applied, which will lead to a preference for biofuels which have a better greenhouse gas balance than fossil fuels. This proposal gives fuel suppliers enough options to make choices in the light of their own judgment and supply those fuels which have a better carbon balance. The proposal deserves our full support. However, there are a few remarks which should be made about the Commission proposal:

1. Determination of the method

The Commission proposes determining the Well to Wheel approach by means of commitology. As a number of important political choices have to be made in this context, Parliament must have a say in deciding a number of guidelines. This can be ensured by formulating guidelines in a new annex, which can be fleshed out later by means of the commitology procedure. These guidelines can, inter alia, include decisions about the base year and the standard.

2. The base year and the standard

Oil companies have invested to differing extents in improved efficiency. Under the Commission proposal, every supplier must supply data on greenhouse gas emissions, which will then become the standard. This would mean that a different standard applied to each company, which is contrary to the logic of the internal market. It is also contrary to the sense of justice, because companies which have invested in improvements would suffer by having to comply with stricter standards than their competitors who had invested less in efficiency. In order to guarantee a level playing field, a common standard is needed. Ideally, the base year should lie in the past in order to ensure that behaviour is not influenced by strategic motives. In that case, use must be made of existing studies. Because many data are lacking, and because not every fuel supplier and biofuel producer clearly endorses the results, it would be better for the base year to lie in the future, namely as soon as possible after the adoption of this directive. In that way, every supplier can supply data and will have to do so.

3. The target

The proposed target is 1% per annum. In order to achieve this level of ambition, experts say that a considerable effort is necessary, but this of course depends very much on the starting point or the basic standard. The question is, naturally, how the standard is to be chosen from the data supplied by fuel producers. It would be advisable, certainly, not to take the lowest standard, and not the average either. In order to ensure an adequate level of ambition, a top-runner approach is the obvious choice: in that case, the best company (or, for example, the average of the top three companies) would set the standard for the rest. But there is one qualification to be made here. It is likely that the best company will be operating with light oil, as that requires less processing and refining. If the best company sets the standard, this will give all European fuel suppliers a strong incentive, or even compel them, likewise to use as much light oil as possible. This will mean a price rise for light oil and will result in heavy oil going to such countries as China and India. That would not necessarily be better for worldwide emissions of greenhouse gases: it would merely relocate emissions from European companies to other companies. In order to ensure that a genuine reduction is achieved, it may be necessary to introduce two standards: one for heavy oil and one for light oil. However, the need for this can only be ascertained on the basis of data on actual emissions by fuel producers. In addition, the proposed reduction of 1% per annum will be difficult to enforce. A reduction of 2% per two years is easier and will bring about the same emission reduction by 2020.

4. The whole chain

The Commission proposal specifically mentions a Well to Wheel approach. This means that emissions throughout the chain are taken into account. For fossil fuels, the chain comprises oil extraction, flaring, initial processing, transport, refining, distribution and emission upon combustion in the engine. For biofuels, the same applies, but there the emphasis is more likely to be on the use of production inputs (such as artificial fertiliser) and changes in land use.

The annex lists these criteria in such a way as to render them applicable to oil, gas, hydrogen and biofuels. An alternative would be to describe a different method for each biofuel, but this approach guarantees that the method is technology-neutral and that there is no concealed stimulus for one of the fuels. The fuel supplier can himself decide on the option which is optimal for him.

5. Scope

The Commission proposal does not refer to hydrogen. However, it is important to give fuel suppliers optimal choices and not exclusively back the use of biofuels. It is therefore necessary to amend Article 2 defining the scope.

One difficult point is electricity. Of course it would be good if cars operated on sustainably produced electricity. Some car manufacturers foresee the rise of plug-in cars whose batteries will be recharged at home. In many cases, the present fuel suppliers are not involved in this. Including electricity in the scope would in principle be desirable, but fuel suppliers do not generally supply electricity. A trade system would overcome this problem, but that would make the directive complex again.

6. Sustainability criteria

Even if fuel suppliers have various ways of complying with reduction obligations, it is undeniable that this objective creates a strong incentive to use biofuels. It goes without saying, in this connection, that blending fuels with biofuels which, on the basis of a well-to-wheel analysis, emit even more greenhouse gases or very little less will achieve little. Inclusion of a criterion which explicitly lays down a minimum requirement regarding greenhouse gas performance is therefore not necessary: fuel suppliers have no reason to use biofuels for blending whose carbon dioxide efficiency is poor.

It is a different matter when it comes to sustainability criteria. There is justified concern about the impact of a large-scale use of biofuels on biodiversity, the environment and social relations. It is not easy to formulate criteria which accord with the rules of the World Trade Organisation. Some European countries have already made a first move. On the basis of the positions of the UK, Germany and the Netherlands, or at least their provisional positions, Annex [VIb] lists a number of criteria dealing with the concerns about biofuels. In the case of the social criteria, the response primarily lies in an obligation to monitor social impact and to obtain the consent of the local population. In the case of biodiversity, concerns include water use and the proximity of areas of natural interest.

7. Compatibility with other legislation: ETS and biofuel objective

There is much debate about compatibility with other legislation and initiatives. The European Council has agreed to a binding objective of 10% admixture of biofuels on two conditions. The biofuels must be sustainable, and 2nd generation technology must be sufficiently developed. It goes without saying that the sustainability objectives in the annex to this directive must not be incompatible with the general condition for sustainability formulated by the Council. The Commission is currently drawing up criteria. At a later stage, it may be possible in Annex VIb to make do with a reference to an established list of criteria.

There is a second compatibility aspect, namely that relating to emissions trading. Refineries fall under the ETS system and must report their emissions and purchase additional rights if they emit more than they already have the right to. According to some commentators, this provides a sufficient guarantee that refineries will act responsibly in their carbon dioxide emissions, which means that refineries do not need to submit compulsory reports. On the other hand, there is a view that the ETS only provides an incentive to reduce carbon dioxide and does not impose any absolute obligation. Oil companies can, after all, decide to purchase emission rights on the commercial market. Both the ETS and the directive now under consideration provide incentives: neither of them actually imposes a requirement to improve efficiency at refineries. In other words, they reinforce each other and at least do not conflict.

8. Conclusion

Your rapporteur's amendments are designed to ensure maximum flexibility, a level playing field and ambitious but responsible objectives. In addition, it is important that the directive should be technology-neutral in the sense that it should not provide extra incentives for a particular fuel or technology. In sum, this involves the following proposed amendments:

- Annex VIa: guidelines for measuring methods, including the possibility of using standard values (default values), a top-runner approach and, if necessary, different standards for light and heavy oil

- Annex VIb: sustainability criteria: biodiversity and social obligations

- extending the scope of the directive: the use of hydrogen to reduce CO2 is made possible

- greater flexibility: emission reduction of 2% per 2 years up to and including 2020 rather than 1% per annum

- guarantees of sustainability in a new Article 7c.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА (13.11.2007 г.)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета относно спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/EИО

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

Докладчик по становище: Miloslav Ransdorf

КРАТКА ОБОСНОВКА

The Fuel Quality Directive, dating from 1998, sets common EU specifications for petrol, diesel and gasoil used in road vehicles, inland waterway barges and non-road mobile machinery such as locomotives, earth moving machinery and tractors.

This proposal is a revision of the Fuel Quality Directive, aiming at setting new standards for transport fuels to further reduce air pollution, such as sulphur, particels and polyaromatic hydrocarbons. Furthermore, the new standards will introduce an obligation to reduce the contribution of road fuels to climate change. And finally, this revision could be seen as instrumental in achieving the EU-target of a 10% share of biofuels in overall EU transport gasoline and diesel consumption by 2020.

A key measure of the proposal is that, in order to encourage the development of lower-carbon fuels and biofuels, fuel suppliers will be obliged to reduce the greenhouse gas emissions that their fuels cause over their life-cycle (i.e. when they are refined, transported and used) by 1% per year from 2011. This will result in a 10% cut of greenhouse gas emissions by 2020, equalling 500 million tonnes of CO2.

Secondly, to enable a higher volume of biofuels to be used in gasoline, a new gasoline blend will be established, with higher permitted content of oxygen-containing additives (so-called oxygenates), including up to 10% ethanol. The different gasoline blends will be clearly marked to avoid possible risks of damage to existing vehicles, since ethanol is incompatible with some vehicle fuel systems.

Your draftsman welcomes this proposal. Promoting the further development of low-carbon fuels and other measures to reduce emissions from the fuel production chain is vital in order to ensure that the fuel sector will also contribute to achieving the EU's greenhouse gas reduction goals. Your draftsman strongly supports the concept of reducing the so-called "well-to-wheel" greenhouse gas emissions of fuels, which also takes into account the emissions due to the production of the fuel itself. This is the best way to steer the fuel industry in an overall sustainable direction, while allowing for the necessary flexibility. Your draftsman equally applauds the proposed maximum sulphur content standards for diesel, which will enable fuel for higher vehicle efficiency, reduce particulate matter emissions and make the introduction of after-treatment systems possible in the future.

Your draftsman believes that lower emissions could only be achieved through a more coordinated and integrated approach, which requires not only the introduction of new products and technologies by the fuel and automotive industries and their suppliers, but also a firm commitment from policy makers, infrastructure providers and drivers (by inter alia the introduction of CO2-based taxation, improved driver skills and behaviour, and safer infrastructure).

Your draftsman would like to stress that a delicate balance needs to be found between promoting the development of the biofuel market and avoiding possible risks of damage to existing vehicles and the environment. In the view of your draftsman the Commission proposal is in this respect unbalanced since it promotes just one source of biofuel component to the detriment of others that could have less risk of non-compatibility with existing vehicles and the environment.

A greater use of ethanol, namely, is not only incompatible with many existing vehicle fuel systems, but it will also result in an increase in emissions of polluting vapours. In the Commission proposal a specific vapour pressure waiver is introduced for petrol containing ethanol. These vapours however, also known as volatile organic compounds, contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems.

Your draftsman believes that the proposal could be strengthened by allowing also other alternatives (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen) to contribute to the development of low-carbon fuels and the reduction of greenhouse gas emissions from the fuel production chain. By allowing greater flexibility to use all bio components, Europe could benefit from their potential contribution to meeting the new EU targets on biofuels.

Your draftsman would further like to point out to the irreplaceable role of technical innovations in reducing greenhouse gases. For example, a patent invented in the Czech Republic could reduce greenhouse gas emissions by up to 70% if put into practice. The separate waste can serve as secondary raw material.

Finally, your draftsman wishes to underline the need to rationalize the entire transport system in the EU. The present rate of road transport is too high and that of railway transport is too low. It is necessary to prepare, present and discuss a comprehensive approach with regard to the integrated transport system for the whole EU and to include all appropriate kinds of transport.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията(1)  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

СЪОБРАЖЕНИЕ 2

2) Съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент - Тематична стратегия за замърсяването на въздуха поставя цели за намаляване на емисиите на замърсители до 2020 г. Тези цели произтичат от обширен анализ на разходите и ползите. По-конкретно, целите са определени с оглед намаляване на нивата на емисиите на SO2 с 82 %, нивата на емисиите на NOx с 60 %, летливите органични съединения (ЛОС) с 51 % и първични прахови частици PM2,5 с 59 % в сравнение с нивата на емисиите от 2000 г. Следствията от измененията на Директива 98/70/ЕО относно летливите органични съединения от бензиностанциите следва да бъдат засегнати в бъдещото законодателство.

2) Съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент - Тематична стратегия за замърсяването на въздуха поставя цели за намаляване на емисиите на замърсители до 2020 г. Тези цели произтичат от обширен анализ на разходите и ползите. По-конкретно, целите са определени с оглед намаляване на нивата на емисиите на SO2 с 82 %, нивата на емисиите на NOx с 60 %, летливите органични съединения (ЛОС) с 51 % и първични прахови частици PM2,5 с 59 % в сравнение с нивата на емисиите от 2000 г. Следствията от измененията на Директива 98/70/ЕО относно летливите органични съединения от бензиностанциите следва да бъдат засегнати в бъдещото законодателство. Комисията следва да представи доклад за напредъка преди да внесе предложение за бъдещо законодателство.

Justification

Considering the importance of reducing greenhouse gas emissions, as well as the implications for fuel producers and carmakers, any change in the legislation should be based on a progress report that sets out the economic, environmental and social impact of each proposal.

Изменение 2

СЪОБРАЖЕНИЕ 5

5) Общността прие допълнителни регламенти за ограничаване на емисиите на замърсители от леки/лекотоварни и тежкотоварни пътни превозни средства. Спецификацията на горивата е един от факторите, които влияят върху възможността тези пределни нива на емисии могат да бъдат постигнати по-лесно.

5) Общността прие допълнителни регламенти за ограничаване на емисиите на замърсители от леки/лекотоварни и тежкотоварни пътни превозни средства. Спецификацията на горивата е един от факторите, които влияят върху възможността тези пределни нива на емисии могат да бъдат постигнати по-лесно. Емисиите на замърсители могат да бъдат намалени и чрез повишаване на енергийната ефективност и развитие на енергийно ефективен обществен градски транспорт.

Justification

Climate change can also be combated through greater energy efficiency and through more energy-efficient public transport in urban areas. 80% of the population live in urban areas, and urban transport is responsible for 40% of all CO2 emissions.

Изменение 3

СЪОБРАЖЕНИЕ 6

6) Директива 2003/30/EО на Европейския парламент и Съвета от 8 май 2003 г. за насърчаване потреблението на биогорива или други възобновяеми горива за транспорт има за цел да насърчи употребата на биогорива в Общността. Стратегията на Общността за биогоривата е допълнително развита в Съобщението на Комисията от 2006 г. – Стратегия на ЕС за биогоривата. Изразявайки желанието за допълнително развитие на биогоривата и технологията за биогорива, съобщението сочи ясно, че това развитие на трябва да води до увеличаване на екологичните вреди, и подчертава необходимостта от ускоряване на намаляването на парникови газове. Комюникето също признава нуждата от насърчаване на допълнително развитие на технологията на биогоривата.

6) Директива 2003/30/EО на Европейския парламент и Съвета от 8 май 2003 г. за насърчаване потреблението на биогорива или други възобновяеми горива за транспорт има за цел да насърчи употребата на биогорива в Общността. Стратегията на Общността за биогоривата е допълнително развита в Съобщението на Комисията от 2006 г. – Стратегия на ЕС за биогоривата. Изразявайки желанието за допълнително развитие на биогоривата и технологията за биогорива, съобщението сочи ясно, че това развитие на трябва да води до увеличаване на екологичните вреди, и подчертава необходимостта от ускоряване на намаляването на парникови газове. Комюникето също признава нуждата от насърчаване на допълнително развитие на технологията на биогоривата. Препоръчва се инвестирането в изследователски дейности, отнасящи се до второ поколение биогорива, тъй като следва да се избягва конкуренцията при използването на земя за отглеждане на култури, предназначени за изхранване на населението, от една страна, и култури, предназначени за производство на биогорива, от друга страна.

Обосновка

Biofuels are important for restricting climate change, but biofuel crops should not replace food crops or result in an excessive rise in the price of agri-food products.

Изменение 4

СЪОБРАЖЕНИЕ 13

13) Подробностите за смесването на етанол с бензина, и по специално за пределните стойности за налягането на парите и възможните алтернативи за гарантиране на това, че смесите с етанол няма да превишават приемливите пределни стойности за налягането на парите, следва да бъдат прегледани на основата на опита от прилагането на Директива 98/70/ЕО.

заличава се

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 5

СЪОБРАЖЕНИЕ 15

15) Добавянето на етанол в бензина води до нелинейно изменение на налягането на парите на получената горивна смес. За да се гарантира, че налягането на парите на бензина, получен от смесването на две разрешени етаноло-бензинови смеси, остава в границите на разрешените пределни стойности за налягането на парите, е необходимо да се дефинира допустимото превишение на налягането на парите за такива смеси, така че то да съответства на действителното увеличение на налягането на парите, възникващо като резултат от добавяне на определено процентно съдържание на етанол в бензина.

заличава се

Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 6

СЪОБРАЖЕНИЕ 16

16) С цел да се поощри употребата на нисковъглеродни горива при съобразяване с целевите нива на замърсяване на въздуха, в най-добрия случай нефтопреработвателите следва да осигурят наличност на нужните количества бензин с ниско налягане на парите. Тъй като в момента случаят не е такъв, пределно допустимото налягане за етаноловите смеси се увеличава, с цел да се позволи развитие на пазара на биогорива.

заличава се

Обосновка

Increasing the maximum vapour pressure as proposed by the European Commission cannot be justified on environmental and health-related ground.

Изменение 7

СЪОБРАЖЕНИЕ 21

21) Технологиите на биогоривата се развиват. Необходими са допълнителни изследвания при всички възможни подходи, с цел преобразуване на биомасата в транспортно гориво. По тази причина е целесъобразно да се приеме балансиран подход относно пределните стойности, определени в директивата, с цел да се увеличи употребата на различни биогорива, ако това е целесъобразно. Биогоривата включват: метанол (метилов алкохол), етанол (етилов алкохол), алкохоли с по-голям пореден номер в хомоложния ред, етери и други кислородосъдържащи съединения (оксигенати).

21) Технологиите на биогоривата се развиват. Необходими са допълнителни изследвания при всички възможни подходи, с цел преобразуване на биомасата в транспортно гориво. По тази причина е целесъобразно да се приеме балансиран и технологично неутрален подход относно пределните стойности, определени в директивата, с цел да се увеличи употребата на различни биогорива, ако това е целесъобразно. Биогоривата включват: метанол (метилов алкохол), етанол (етилов алкохол), алкохоли с по-голям пореден номер в хомоложния ред, етери и други кислородосъдържащи съединения (оксигенати).

Обосновка

In view of the continual evolution in biofuel technology as well as the importance of biofuels in reducing greenhouse gas emissions, the principle of technology neutrality is vital in order to ensure freedom of competition.

Изменение 8

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, БУКВА В)

Член 3, параграф 3 (Директива 98/70/ЕО)

3. Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение III, следва да бъде означено на националния език или езици с „Бензин с ниско съдържание на биогориво”.

3. Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение III, следва да бъде означено на националния език или езици с „Бензин”.

Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение V, следва да бъде означено на националния език или езици с „Бензин с високо съдържание на биогориво”.

Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение III, следва да бъде означено на националния език или езици с „Смесен бензин с ниско съдържание на неизкопаеми компоненти”.

Обосновка

The name biofuel is misleading to consumers. In any case a nomination of "High biofuel petrol' should be reserved for petrol which genuinely contains a high percentage of biocomponents. Petrol containing 0% to 5% non-fossil components should therefore be called 'petrol' and petrol containing between 5% and 10% non-fossil components should be called "low non-fossil blend petrol".

Изменение 9

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7 б (Директива 98/70/ЕО)

Член 7б

заличава се

Етанол, добавен в бензина

 

Мерките, свързани с подробностите относно добавянето на етанол в бензина и, в частност, с налягането на парите, посочени в Приложение VI, и възможни техни алтернативи и разработени да изменят несъществените елементи на тази директива, inter alia, като я допълнят, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2."

 

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 10

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7б а (нов) (Директива 98/70/ЕО)

 

Член 7ба

 

Критерии за устойчивост на биокомпонентите в горивата

 

1. Единствено биокомпоненти, които отговарят на критериите за устойчивост и за които е доказано, че намаляват емисиите на парникови газове в рамките на цял жизнен цикъл, се счита, че допринасят за целта, посочена в член 7а.

 

2. Критериите за устойчивост се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

Justification

The Environment Directorate of the Commission must be mandated to make a proposal on mandatory sustainability criteria for biocomponents in fuels which should be adopted under regulatory procedure with scrutiny. The EP main committee report should suggest more detailed criteria to be set already in the Directive.

Изменение 11

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

Член 8 а (Директива 98/70/ЕО)

Член 8a

Член 8a

Метални добавки

Метални добавки

Комисията следва да продължи да развива подходяща методика за изпитване във връзка с употребата на метални добавки в горивата.

Предвид работата, осъществена от Съвместния изследователски център и въз основа на съществуващите данни Комисията следва да продължи да развива подходяща методика за изпитване във връзка с употребата на метални добавки в горивата и, като използва такава методика, да прецени дали да предложи ограничения за онези, за които се счита, че нарушават ефективното действие на технологиите за намаляване на замърсяването.

Изменение 12

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 9, точка в) (Директива 98/70/ЕО)

в) пределните стойности за налягането на парите за смеси на бензина с етанол;

заличава се

Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 13

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7 А (нова)

Член 9а (нов) (Директива 98/70/ЕО)

 

7а) Добавя се следният член 9а:

 

„Член 9а

 

С цел да допринесе за целите на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове и за установяване на механизъм за докладване и наблюдение по отношение на емисиите на парникови газове в рамките на цял жизнен цикъл на горивата за пътен транспорт, Комисията не по-късно от 31 декември 2010 г.:

 

 

1. Изготвя доклад за Парламента и Съвета относно възможните механизми за намаляване на емисиите. По-конкретно, Комисията взема предвид следното:

 

 

а) да разработи подходяща методика за оценка на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на горивата за пътен транспорт;

 

 

б) да изясни отношението между всеки механизъм за намаляване на емисиите и Схемата на ЕС за търговия с квоти за емисии и ангажиментите на държавите-членки по протокола от Киото;

 

 

в) да преразгледа осъществимостта и графика, определен за изпълнение на специфичните цели за постепенно намаляване на емисиите на парникови газове;

 

 

г) да оцени влиянието, което тези цели оказват върху бизнеса, икономиката и обществото.

 

 

2. Въз основа на този доклад Комисията може да представи предложения на Парламента и Съвета за изменение на настоящата директива в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО и последващото специфично законодателство.”

Обосновка

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU. The Commission should only propose to review the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Изменение 14

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12

Приложение ІІІ, бележка под линия 5 (Директива 98/70/ЕО)

Приложение III се изменя, както следва:

заличава се

Бележка под линия 5 се заменя със следния текст: „Когато горивото съдържа етанол, максималното налягане на парите през лятото се допуска да надвишава 60 kPa със стойността, посочена в таблицата на Приложение VI.”

 

Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 15

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 13, БУКВА А)

Приложение ІV (Директива 98/70/ЕО)

а) в реда за „Полициклични ароматни въглеводороди”, елементът в колонката „Максимално” се заменя с „8”.

а) в реда за „Полициклични ароматни въглеводороди”, елементът в колонката „Максимално” се заменя с „6”.

Обосновка

Lowering the maximum limit aligns it with the present market reality. Almost all European market fuels have already a PAH content in the range 1% to 6%.

Изменение 16

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, заглавие (Директива 98/70/ЕО)

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ГОРИВАТА НА ПАЗАРА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ГОРИВАТА НА ПАЗАРА СЪДЪРЖАЩИ МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ОТ 5% v/v БИОКОМПОНЕНТИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

Обосновка

The proposed changes require Low Biofuel Petrol to contain a minimum of 5% v/v biocomponents while allowing the distributor to choose the components. The maximal values of the individual biocomponents are already contained in the table. Minimal individual values are not required as the minimal total is specified at 5%.

Изменение 17

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, редове 19 а - 19 д (нови) (Директива 98/70/ЕО)

Изменения, внесени от Парламента

Биокомпоненти

% v/v

5

 

---Биоетанол (може да са необходими стабилизатори)

% v/v

 

10

---Биоалкохоли с 3 въглеродни атома във всяка молекула

% v/v

 

7

---Биоалкохоли с 4 или повече въглеродни атома във всяка молекула

% v/v

 

10

---Биоетери с 5 или повече въглеродни атома във всяка молекула

% v/v

 

22

Обосновка

The proposed changes require Low Biofuel Petrol to contain a minimum of 5% v/v biocomponents while allowing the distributor to choose the components. The maximal values of the individual biocomponents are already contained in the table. Minimal individual values are not required as the minimal total is specified at 5%. Within the proposed boundaries it is possible to achieve an equivalent of 10% biofuel (ethanol) content.

Изменение18

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, бележка под линия 4 (Директива 98/70/ЕО)

4) За държави-членки с арктически или сурови зимни условия максималното налягане на парите не трябва да надвишава 70,0 kPa. Когато горивото съдържа етанол, максималното налягане на парите през лятото се допуска да надвишава 60 kPa със стойността, посочена в таблицата на Приложение VI

4) За държави-членки с арктически или сурови зимни условия максималното налягане на парите не трябва да надвишава 70,0 kPa.

Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Изменение 19

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VІ (Директива 98/70/ЕО)

 

Това приложение се заличава

Обосновка

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Наблюдение и намаляване на емисиите на парникови газове, произлизащи от горива (пътен транспорт и корабоплаване по вътрешните водни пътища)

Позовавания

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Miloslav Ransdorf

12.4.2007

 

 

Разглеждане в комисия

26.6.2007

12.9.2007

 

 

Дата на приемане

12.11.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger

(1)

Все още непубликуван в ОВ.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (13.9.2007 г.)

до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета относно спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/EИО

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

Докладчик по становище: Joseph Daul

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le projet de directive présenté par la Commission européenne, relatif aux spécifications de l’essence, du carburant diesel et au gazole, modifiant la directive 98/70/CE du 13 octobre 1998, constitue une étape importante pour la promotion et le développement des biocarburants dans l’Union Européenne.

Le Parlement européen, à travers de nombreuses prises de position, a toujours soutenu toutes les initiatives de l’Union Européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Lors du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, il a été décidé que les énergies renouvelables devaient représenter 20 % des énergies consommées dans l’Union Européenne en 2020, les biocarburants devant représenter quant à eux 10 % des carburants consommés.

Par ailleurs, les réformes en cours des organisations de marché des cultures végétales réduisent les débouchés des productions concernées. Les biocarburants offrent des opportunités alternatives aux producteurs agricoles confortant ainsi la politique européenne d’aménagement du territoire et l’emploi en milieu rural. De plus, les terres actuellement sous régime de jachère constituent une réserve pour répondre à cette nouvelle demande.

Dans ce contexte, le projet de directive présenté par la Commission Européenne visant à corriger les spécifications des essences incorporant des biocarburants, constitue un élément majeur de la politique européenne permettant de faciliter leur utilisation.

Il est en effet urgent de mettre les spécifications techniques contenues dans la directive 98/70 CE en cohérence les objectifs politiques de l’Union Européenne.

En premier lieu, les objectifs européens d’utilisation des biocarburants ne pourront être tenus que si les fabricants et les distributeurs procèdent à l’incorporation directe d’éthanol dans les essences. Une solution consisterait à ce que les sociétés pétrolières mettent à disposition des fabricants de biocarburants ou des distributeurs des quantités adéquates d’essence à basse volatilité. Tel n’est pas le cas aujourd’hui. Aussi, afin de contourner cet obstacle, la Commission Européenne propose de modifier les spécifications actuelles des essences.

En outre, les Etats membres souhaitant mettre en place dès à présent des dispositions relatives à l’incorporation directe d’éthanol dans les essences, répondant ainsi aux souhaits des citoyens européens, doivent pouvoir le réaliser. Cette justification se justifie d'autant plus que la révision de la directive aurait déjà dû avoir lieu à la fin 2005 et qu'un retard de près de deux ans a ainsi été pris.

Enfin, le développement technologique des moteurs et des biocarburants susceptibles d’être utilisés à l’avenir, conduit à considérer que les mélanges futurs dépasseront la limite actuelle d’incorporation d’éthanol dans les essences qui est de 5 %. Si un tel objectif est hautement souhaitable, car il répond précisément à la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il convient cependant d’être vigilant à ce que l’information des consommateurs soit aussi complète que possible, afin d’éviter tout désagrément quant à l’utilisation des biocarburants par des moteurs plus anciens, qui ne sont pas adaptés aux nouvelles essences.

Conformément à la directive européenne N° 85/536CEE, le parc automobile européen peut désormais accepter un carburant contenant jusqu'à 5 % de bioéthanol ou 15 % de ETBE. Dans ces conditions, il est proposé d’avoir un étiquetage simplifié et limité aux seules essences incorporant un taux supérieur à 5% d’éthanol ou 15% d'ETBE

Le développement des biocarburants n’est qu’un des éléments de la politique européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Il est donc urgent de définir aussi rapidement que possible de nouvelles contraintes s’imposant au secteur des transports, si l’Union Européenne veut respecter ses engagements internationaux en matière de protection de l’environnement.

La Commission Européenne propose d’inclure dans le projet de directive une procédure visant à déterminer les mesures à prendre pour respecter le principe d’une réduction de C0² dans le secteur des transports, pour la période allant du 1er janvier 2011 à 2020.

L’objectif de réduction de 10 % en dix ans, des émissions à gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie des carburants, par unité d’énergie, répond à la politique souhaitée par tous les citoyens européens. L’importance de cet objectif aurait nécessité une discussion particulière, au sein des institutions européennes, pour la définition des mesures à prendre.

Compte tenu de l’urgence de la situation, la commission de l'agriculture soutient le principe d’inclusion des ces dispositions dans cette directive, bien que l’objectif premier de celle-ci soit celui de la modification de la qualité des essences.

Néanmoins, la commission de l'agriculture est particulièrement vigilante sur la définition des mesures qui doivent être décidées au niveau européen et mises en œuvre par les Etats membres à compter du 1er janvier 2009. A cette fin, elle demande à la Commission de tenir informé le Parlement européen de l’évolution des discussions, et surtout qu’il lui soit fait rapport sur les raisons qui engendreraient un retard dans la mise en œuvre de ces mesures.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията(1)  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

СЪОБРАЖЕНИЕ 6

(6) Директива 2003/30/EО на Европейския парламент и Съвета от 8 май 2003 г. за насърчаване потреблението на биогорива или други възобновяеми горива за транспорт има за цел да насърчи употребата на биогорива в Общността. Стратегията на Общността за биогоривата е допълнително развита в Съобщението на Комисията от 2006 г. – Стратегия на ЕС за биогоривата. Изразявайки желанието за допълнително развитие на биогоривата и технологията за биогорива, съобщението сочи ясно, че това развитие на трябва да води до увеличаване на екологичните вреди, и подчертава необходимостта от ускоряване на намаляването на парникови газове. Комюникето също признава нуждата от насърчаване на допълнително развитие на технологията на биогоривата.

6) Директива 2003/30/EО на Европейския парламент и Съвета от 8 май 2003 г. за насърчаване потреблението на биогорива или други възобновяеми горива за транспорт има за цел да насърчи употребата на биогорива в Общността. Биогоривата са един от начините за постигане целите на Европейския съюз в областта на намаляване на емисиите на парникови газове, по-специално в транспорта. Стратегията на Общността за биогоривата е допълнително развита в Съобщението на Комисията от 2006 г. – Стратегия на ЕС за биогоривата. Изразявайки желанието за допълнително развитие на биогоривата и технологията за биогорива, съобщението сочи ясно, че това развитие на трябва да води до увеличаване на екологичните вреди, и подчертава необходимостта от ускоряване на намаляването на парникови газове. Комюникето също признава нуждата от насърчаване на допълнително развитие на технологията на биогоривата.

Изменение 2

СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Изгарянето на горива за пътен транспорт е причина за около 20 % от емисиите на парникови газове в Общността. Един от подходите за намаляване на тези емисии е намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на тези горива. Това може да бъде постигнато по няколко начина Предвид желанието на Общността да намали в по-голяма степен емисиите на парникови газове и важната роля, която играят емисиите от пътен транспорт, целесъобразно е да се цели механизъм, според който доставчиците на горива да трябва да докладват за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата, които те доставят, и да намаляват тези емисии с точно определено количество на година, считано от 2010 г. Тъй като едно от следствията на тази директива ще бъде по-голямата възможност за използване на биогорива, докладването за парниковите газове и механизмът за намаляване на емисиите ще бъдат развивани при съгласуване с разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО

9) Изгарянето на горива за пътен транспорт е причина за около 20 % от емисиите на парникови газове в Общността. За намаляване на тези емисии ще е абсолютно необходимо намаляването на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на тези горива. Това може да бъде постигнато по няколко начина Предвид желанието на Общността да намали в по-голяма степен емисиите на парникови газове и важната роля, която играят емисиите от пътен транспорт, целесъобразно е да се цели механизъм, според който доставчиците на горива да трябва да докладват за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата, които те доставят, и да намаляват тези емисии с точно определено количество на година, считано от 2010 г. Тъй като една от целите на тази директива е да допринесе именно за развитието на биогоривата, докладването за парниковите газове и механизмът за намаляване на емисиите ще бъдат развивани при съгласуване с разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО, и следва да се осъществят най-късно до 31 декември 2008 г.

Обосновка

Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements internationaux en la matière.

D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

Изменение 3

СЪОБРАЖЕНИЕ 9а (ново)

9а) Намаляването на емисиите на парникови газове е задължително за всички. Чрез поставените цели Европейският съюз следва да покаже възможностите за прилагане на политики за налагане намаляването на емисиите на парникови газове. Като се вземат предвид произтичащите от това предизвикателства в сферата на околната среда, е необходимо да се въведе механизъм за деклариране и намаляване на емисиите на парникови газове преди 1 януари 2009 г. Ако това не стане, Комисията трябва да докладва на Европейския парламент за причините, които са довели до това закъснение.

Обосновка

La réduction de l’émission de gaz à effet de serre est un impératif qui s’impose à l’ensemble des pays. L’Union européenne, à travers les objectifs définis, doit démontrer les possibilités de mise en œuvre de politiques imposant la réduction d’émission de gaz à effet de serre.

Изменение 4

СЪОБРАЖЕНИЕ 11

(11) Комисията е поставила за цел постигането на съдържание на биогориво от минимум 10% в транспортните горива до 2020 г. Непрекъснатият технически напредък в автомобилната технология и тази на горивата, в комбинация с непрекъснатия стремеж да се гарантира, че нивото на екологична и здравна защита се оптимизира, налага периодично преразглеждане на спецификациите за горивата на базата на допълнителни проучвания и анализи за въздействието на компоненти като добавките и биогоривата върху емисиите на замърсители. По тази причина следва да се докладва редовно относно възможността за спомагане за обезвъглеродяване (декарбонизация) на транспортните горива.

11) Европейският съюз е поставил за цел постигането на съдържание на биогориво от минимум 10% в транспортните горива до 2020 г. Непрекъснатият технически напредък в автомобилната технология и тази на горивата, в комбинация с непрекъснатия стремеж да се гарантира, че нивото на екологична и здравна защита се оптимизира, налага периодично преразглеждане на спецификациите за горивата на базата на допълнителни проучвания и анализи за въздействието на компоненти като добавките и биогоривата върху емисиите на замърсители. По тази причина следва да се докладва редовно относно възможността за спомагане за обезвъглеродяване (декарбонизация) на транспортните горива.

Обосновка

Le Parlement européen a toujours défendu un objectif ambitieux d’utilisation de biocarburants. Pour sa part, le Conseil européen, dans sa communication des 8 et 9 mars a rappelé l’objectif d’une utilisation contraignante d’au moins 10% de biocarburants dans les carburants utilisés pour les transports

Изменение 5

СЪОБРАЖЕНИЕ 11а (ново)

 

11а) Комисията следва да разработи законодателно предложение с цел да се гарантира, че производството на горива на основата на растителни суровини не застрашава сигурността на храните.

Обосновка

L'objectif premier de la politique agricole commune est la sécurité alimentaire de la population. Les matières premières pour les carburants végétaux sont produites sur les mêmes surfaces que les denrées alimentaires. C'est pourquoi la législation doit veiller à ce que l'emploi de carburants végétaux ne mette pas en péril la sécurité alimentaire, y compris dans les pays en développement.

Изменение 6

СЪОБРАЖЕНИЕ 12а (ново)

12а) Добавянето на етанол в бензина води до нелинейно изменение на налягането на парите на получената горивна смес.

Обосновка

Une bonne compréhension des problèmes posés conduit à une modification dans l’ordonnancement des amendements.

Изменение 7

СЪОБРАЖЕНИЕ 13

(13) Подробностите за смесването на етанол с бензина, и по специално за пределните стойности за налягането на парите и възможните алтернативи за гарантиране на това, че смесите с етанол няма да превишават приемливите пределни стойности за налягането на парите, следва да бъдат прегледани на основата на опита от прилагането на Директива 98/70/ЕО.

13) Подробностите за смесването на етанол с бензина, и по специално за пределните стойности за налягането на парите и възможните алтернативи за гарантиране на това, че смесите с етанол няма да превишават приемливите пределни стойности за налягането на парите, следва да бъдат прегледани на основата на опита от прилагането на Директива 98/70/ЕО. Всъщност, налягането на парите на смесите е свързано също с началния състав на бензина.

Обосновка

La volatilité de l’éthanol étant stable pour un taux d'éthanol donné, la composition des essences entrant dans le mélange est le facteur déterminant la volatilité du produit final.

Изменение 8

СЪОБРАЖЕНИЕ 14

(14) Добавянето на етанол в бензина увеличава налягането на парите на полученото гориво, а налягането на парите на бензиновите смеси трябва да се контролира с цел ограничаване емисиите на атмосферни замърсители.

14) Налягането на парите на бензиновите смеси трябва да се контролира с цел ограничаване емисиите на атмосферни замърсители. Всъщност, увеличаването на налягането на парите на етаноло-бензиновите смеси достига своя максимум със смесването на 5% етанол на обем, като впоследствие намалява за смесите с по-високо процентно съдържание на етанол.

Обосновка

L’augmentation de la pression de vapeur du mélange atteint son maximum avec une incorporation de 5% d’éthanol en volume, puis décroît pour des mélanges à des taux supérieurs.

Изменение 9

СЪОБРАЖЕНИЕ 15

(15) Добавянето на етанол в бензина води до нелинейно изменение на налягането на парите на получената горивна смес. За да се гарантира, че налягането на парите на бензина, получен от смесването на две разрешени етаноло-бензинови смеси, остава в границите на разрешените пределни стойности за налягането на парите, е необходимо да се дефинира допустимото превишение на налягането на парите за такива смеси, така че то да съответства на действителното увеличение на налягането на парите, възникващо като резултат от добавяне на определено процентно съдържание на етанол в бензина.

15) За да се гарантира, че налягането на парите на бензина, получен от смесването на две разрешени етаноло-бензинови смеси, остава в границите на разрешените пределни стойности за налягането на парите, е необходимо да се дефинира допустимото превишение на налягането на парите за такива смеси, с цел то да вземе под внимание присъщите качества на бензина и така да съответства на действителното увеличение на налягането на парите, възникващо като резултат от добавяне на определено процентно съдържание на етанол в бензина.

Обосновка

La volatilité de l’éthanol étant stable pour un taux d’éthanol donné, la composition des essences entrant dans le mélange est le facteur déterminant la volatilité du produit final.

Изменение 10

СЪОБРАЖЕНИЕ 16

(16) С цел да се поощри употребата на нисковъглеродни горива при съобразяване с целевите нива на замърсяване на въздуха, в най-добрия случай нефтопреработвателите следва да осигурят наличност на нужните количества бензин с ниско налягане на парите. Тъй като в момента случаят не е такъв, пределно допустимото налягане на парите за етаноловите смеси се увеличава, с цел да се позволи развитие на пазара на биогорива.

16) С цел да се поощри употребата на нисковъглеродни горива при съобразяване с целевите нива на замърсяване на въздуха, в най-добрия случай нефтопреработвателите следва да осигурят наличност на нужните количества бензин с ниско налягане на парите. За съжаление се налага изводът, че в момента случаят не е такъв, а наличността на бензини с ниско налягане на парите е все още силно недостатъчна.

Обосновка

Il est malheureusement constaté quotidiennement que les raffineurs européens ne mettent pas à la disposition des producteurs de biocarburants procédant à des mélanges essence éthanol toutes les quantités indispensables d’essences à faible pression de vapeur. Cette situation est profondément regrettable, car elle entrave le développement des biocarburants et remet en cause les objectifs politiques définis par l’Union européenne.

Изменение 11

СЪОБРАЖЕНИЕ 16a (ново)

16а) Поради липсата на бензини с ниско налягане на парите пределно допустимото налягане на парите за етаноловите смеси трябва да се увеличи, с цел да се позволи необходимото развитие на пазара на биогорива.

Обосновка

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par les producteurs de biocarburants en matière d’approvisionnements insuffisants en essences à faible pression de vapeur, et contourner ainsi la position des raffineurs, il est proposé une augmentation de la pression de vapeur maximale autorisée pour les mélanges contenant de l’éthanol.

Изменение 12

СЪОБРАЖЕНИЕ 16б (ново)

16б) Спецификациите на бензина, дизеловото гориво и газьола трябваше да са преразгледани още преди 31 декември 2005 г. Закъснението доведе до отлагане на изпълнението на политическите цели на Европейския съюз относно намаляването на емисиите на парникови газове в транспортния сектор.

Обосновка

La directive 2003/30 prévoyait que les spécifications relatives aux essences, au carburant diesel et aux gazoles devaient être révisées avant le 31 décembre 2005Considérant 16 quater (nouveau)

Изменение 13

СЪОБРАЖЕНИЕ 16в (ново)

16в) За да не се увеличава закъснението в изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове в транспортния сектор, Комисията следи за това държавите-членки по-скоро да разрешат директното смесване на етанол с бензин.

Обосновка

Il serait inconcevable de prolonger encore le retard pris depuis décembre 2005. Afin de pallier à cet inconvénient, il est souhaitable qu’une dérogation soit accordée aux Etats-membres qui, dans un souci d’application des objectifs de l’Union européenne de réduction d’émissions de gaz à effet de serre appliquent ou souhaitent appliquer les mesures visées par cette directive en promouvant l’incorporation directe d’éthanol dans l’essence.

Изменение 14

СЪОБРАЖЕНИЕ 16г (ново)

16г) Новите горива биха могли да представляват риск за някои стари двигатели, затова е необходимо да се поставят съответните етикети на горивата с по-високо съдържание на биогорива, отколкото тези, които са в момента на пазара.

Обосновка

Les dispositions du projet de directive doivent pleinement répondre aux préoccupations des consommateurs, sans lesquels les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre ne pourront pas être remplis. C’est particulièrement le cas pour les consommateurs propriétaires de véhicules anciens, dont la conception ne prenait pas en compte les nouveaux carburants.

Изменение 15

СЪОБРАЖЕНИЕ 19

(19) В рамките на създаването на нов механизъм за наблюдение на емисиите на парникови газове, на Комисията трябва да се предоставят правомощия за установяване на методика, която да се използва при докладването за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата за пътен транспорт и горивата, използвани за извънпътна подвижна техника. Тъй като тези мерки, както и мерките за приемането на позволени аналитични методи, предвидени в член 10 на Директива 98/70/ЕО, са с общ характер и са разработени за допълване на тази директива чрез добавяне на нови несъществени елементи, те се приемат с внимание, в съответствие с регулаторната процедура с проверка, предвидена в член 5a на Решение 1999/468/EО.

19) В рамките на създаването на нов механизъм за наблюдение на емисиите на парникови газове, на Комисията трябва да се предоставят правомощия за установяване на методика, която да се използва при докладването за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата за пътен транспорт и горивата, използвани за извънпътна подвижна техника. Комисията трябва редовно да докладва на Европейския парламент за трудностите, срещани при случаи на забавяне на изпълнението на тези мерки. Тъй като тези мерки, както и мерките за приемането на позволени аналитични методи, предвидени в член 10 на Директива 98/70/ЕО, са с общ характер и са разработени за допълване на тази директива чрез добавяне на нови несъществени елементи, те се приемат с внимание, в съответствие с регулаторната процедура с проверка, предвидена в член 5a на Решение 1999/468/EО.

Обосновка

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports, constitue un des objectifs primordiaux du Parlement européen, qui est le porte-parole des préoccupations exprimées par tous les citoyens européens dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle il demande à être associé à toutes les étapes dans l’élaboration des mesures relatives aux émissions de gaz à effet de serre, et tout au moins à être informé de tout retard dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures.

Изменение 16

СЪОБРАЖЕНИЕ 21а (ново)

21а) Изследванията в областта на нови двигатели, изпускащи по-малко парникови газове, трябва да се насърчат в Общността. Тези изследвания трябва също така да позволят да се предвиди развитието на горивата през следващите 20 години.

Обосновка

La technologie des moteurs évolue également. La recherche en matière de nouveaux moteurs émettant moins de gaz à effet de serre doit être promue au niveau communautaire. D’autre part cette recherche doit également anticiper l’évolution des carburants qui seront disponibles dans les vingt prochaines années avec une teneur enrichie en biocarburant notamment des essences contenant de 20 % à 30 % d'éthanol, carburants sur lesquels les motoristes travaillent d'ores et déjà.

Изменение 17

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, В)
Член 3, параграф 3, алинея 1 (Директива 98/70/EО)

«3. "Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение III, следва да бъде означено на националния език или езици с "Бензин с ниско съдържание на биогориво".

«3. Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение III, няма нужда от специално етикетиране относно смесването с етанол или с етил-третичен-бутил-етер (ETBE).

Обосновка

Le constat qui peut être fait est que le parc automobile actuel de l’Union européenne peut utiliser un carburant incorporant jusqu’à 5% d’éthanol ou 15% d’ETBE. L’utilisation d’essences dans lesquelles sont incorporées moins de 5% d’éthanol ou moins de 15% d’ETBE est aujourd’hui courante au sein des Etats-membres de l’Union européenne. La mention relative à l’incorporation d’une faible teneur d’éthanol ou d’ETBE n’apparaît donc plus comme une élément déterminant de la bonne information du consommateur.

Изменение 18

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, В)
Член 3, параграф 3, алинея 2 (Директива 98/70/EО)

Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение V, следва да бъде означено на националния език или езици с "Бензин с високо съдържание на биогориво".

Гориво, отговарящо на спецификацията, дадена в Приложение V, следва да бъде означено на националния език или езици с "Бензин с обогатено съдържание на биогориво".

Обосновка

Pour ce qui concerne les essences contenant plus de 5% d’éthanol ou plus de 15% d’ETBE, seul le parc automobile le plus récent peut accepter de tels mélanges. C’est la raison pour laquelle il est souhaitable de concentrer l’information du consommateur sur sa connaissance concernant les essences contenant plus de 5% d’éthanol ou plus de 15% d’ETBE, afin d’éviter tout problème d’incompatibilité avec son véhicule, et de l’orienter vers les essences les plus appropriées au regard des objectifs visés par la présente directive.

Изменение 19

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 БА) (нова)
Член 3, параграф 2, буква ва) (нова) (Директива 98/70/EО)

ба) Към параграф 2 се добавя следната буква ва):

 

"ва) Държавите-членки също следят за това най-късно до 1 януари 2012 г. безоловният бензин със съдържание на биоетанол най-малко 70% v/v да отговаря на екологичните спецификации, установени в Приложение VIа.".

Обосновка

Pour la nouvelle essence E 85, il est indispensable d’introduire des spécifications environnementales déterminées étant donné sa forte teneur en bioéthanol d’au moins 70% v/v.

Изменение 20

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5
Член 7а, параграф 3а (нов) (Директива 98/70/EО)

3а. Комисията представя доклад на Европейския парламент за използваната методика относно информацията, посочена в параграфи 1 и 2 от настоящия член, както и за необходимите мерки, взети съгласно параграф 3 от настоящия член.

 

Комисията информира Европейския парламент за всяко забавяне в изпълнението на целите на настоящата директива в областта на намаляване на емисиите на парникови газове.

Обосновка

La réduction de l’émission de gaz à effet de serre est un impératif qui s’impose à l’ensemble des pays. L’Union européenne, à travers les objectifs définis, doit démontrer les possibilités de mise en œuvre de politiques imposant la réduction d’émission de gaz à effet de serre. Aussi, compte des enjeux environnementaux qui en découlent, il est donc indispensable qu’un mécanisme de déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre soit mis en place avant le 1er janvier 2009. Si tel n’est pas le cas, la Commission devra faire rapport au Parlement européen sans délais sur les raisons qui ont conduit à un tel retard.

Изменение 21

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12
Приложение III (Директива 98/70/EО)

Бележка под линия 5 се заменя със следния текст: "Когато горивото съдържа етанол, максималното налягане на парите през лятото се допуска да надвишава 60 kPa със стойността, посочена в таблицата на Приложение VI "

Бележка под линия 5 се заменя със следния текст: "Когато горивото съдържа етанол, максималното налягане на парите може да надвишава разрешените за сезона пределни стойности, както са посочени в Приложение VI."

Обосновка

Il convient de faciliter, toute au long de l’année, l’incorporation directe de bioéthanol dans les essences.

Изменение 22

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение V, ред 11 (Съдържание на кислород), 4-та колона (Директива 98/70/EО)

3,7

4,0

Обосновка

La norme européenne de référence des essences sans plomb – norme EN 228 – prévoit que la densité de celles-ci doit être comprise entre 720 et 775 kg/m3 à 15°C. Dans le cas où 10% v/v d’éthanol seraient incorporés dans une essence d’une densité du bas de la fourchette - 720 kg/m3 - la teneur en oxygène de cette essence additivée dépasserait 3,7% m/m, et celle-ci se trouverait alors hors norme : fixer la teneur maximale en oxygène à 4% m/m permet d’incorporer 10% v/v d’éthanol dans toute essence sans plomb conforme à la norme, sans risque de voir cette essence se trouver non conforme à la norme après additivation.

Изменение 23

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение V, бележка под линия 4 (Директива 98/70/EО)

(4) За държави-членки с арктически и сурови зимни условия максималното налягане на парите ни трябва да надвишава 70,0 kPa. Когато горивото съдържа етанол, максималното налягане на парите през лятото се допуска да надвишава 60 kPa със стойността, посочена в таблицата на Приложение VI.

(4) За държави-членки с арктически и сурови зимни условия максималното налягане на парите ни трябва да надвишава 70,0 kPa. Когато горивото съдържа етанол, максималното налягане на парите може да надвишава разрешените за сезона пределни стойности, както са посочени в таблицата на Приложение VI.

Обосновка

Il convient de faciliter, toute au long de l’année, l’incorporation directe de bioéthanol dans les essences.

Изменение 24

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 15 А (нова)
Приложение VI а (ново) (Директива 98/70/EО)

15 а. Добавя се Приложение VI а, посочено в приложението към настоящата директива.

"ПРИЛОЖЕНИЕ VI А

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ГОРИВАТА НА ПАЗАРА, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: Бензин Е 85

Приложими изисквания и методи на анализ

Параметър

Мерна единица

Пределни стойности (2)

Минимум

Максимум

Октаново число, определено по метода на изследването

 

95

-

Октаново число, определено по двигателния метод

 

85

-

- Висши алкохоли (C3-C8)

% v/v

-

2,0

- Метанол

% v/v

-

1,0

- Етери, съдържащи 5 или повече въглеродни атома на молекула

 

-

5,2

 

% v/v

Съдържание на сулфати

мг/кг

-

1

Изисквания, свързани с климата и методите на анализ

Параметри (1)

Мерна единица

Пределни стойности (2)

Клас А (лято)

Клас Б (зима)

Минимум

Максимум

Минимум

Максимум

Етанол и висши алкохоли

% v/v

753

86

703

80

Супер 95 в съответствие със стандарт EN 228

% v/v

-

25

-

30

Налягане на парите

kPa

35

60

50

90

(1) Методите на анализ са посочени в стандарт EN 228:1999. Държавите-членки могат да приемат метода на анализ, установен от заменящ стандарт EN 228:1999, ако може да се докаже, че той има най-малко същата достоверност и същото ниво на прецизност като метода на анализ, който заменя.

(2) Посочените в спецификацията стойности са "истински стойности". При установяването на пределните стойности са използвани понятията от ISO 4295 "Нефтопродукти — определяне и прилагане на точни данни във връзка с методите на изпитания", а при определянето на минималната стойност е взета предвид минимална разлика от 2R над нулата (R = възпроизводимост). Резултатите от отделните измервания се тълкуват на основата на критериите, посочени в ISO 4259 (публикуван през 1995 г.).

(3) Държавите-членки могат да решат да пуснат на пазара бензин E 85 с минимално съдържание 65% v/v в съответствие с националните стандарти, приети на основата на европейския стандарт CWA 15293:2005."

Обосновка

Pour la nouvelle essence E 85, il est indispensable d’introduire des spécifications environnementales déterminées étant donné sa forte teneur en bioéthanol d’au moins 70% v/v.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Наблюдение и намаляване на емисиите на парникови газове, произлизащи от горива (пътен транспорт и корабоплаване по вътрешните водни пътища)

Позовавания

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

13.3.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Joseph Daul

8.5.2007

 

 

Разглеждане в комисия

4.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

Дата на приемане

12.9.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vincenzo Aita, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Manolis Mavrommatis

(1)

Все още непубликуван в ОВ.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Наблюдение и намаляване на емисиите на парникови газове, произлизащи от горива (пътен транспорт и корабоплаване по вътрешните водни пътища)

Позовавания

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.1.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.3.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

IMCO

13.3.2007

TRAN

13.3.2007

 

AGRI

13.3.2007

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

13.3.2007

IMCO

1.3.2007

TRAN

28.2.2007

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Dorette Corbey

8.3.2007

 

 

Разглеждане в комисия

4.6.2007

13.9.2007

 

 

Дата на приемане

27.11.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alfonso Andria, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Umberto Guidoni, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, David Martin, Miroslav Mikolášik, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Willi Piecyk

Дата на внасяне

6.12.2007

Правна информация - Политика за поверителност