Διαδικασία : 2007/0019(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0496/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0496/2007

Συζήτηση :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2008 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0613

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 429kWORD 678k
6.12.2007
PE 392.119v02-00 A6-0496/2007

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις οδικές μεταφορές, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 –2007/0019 (COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Dorette Corbey

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ΕΡΕΥΝΑΣ και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις οδικές μεταφορές, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 –2007/0019 (COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0018)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 95 και 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0061/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0496/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση" καθορίστηκαν στόχοι για την μείωση των εκπομπών ρύπων μέχρι το 2020. Οι στόχοι αυτοί προέκυψαν από εκτενή ανάλυση του κόστους και των οφελών. Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν ως στόχοι η μείωση κατά 82% των εκπομπών του SO2, κατά 60% των οξειδίων του αζώτου, κατά 51% των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και κατά 59% των σωματιδίων PM2.5 ως προς τις εκπομπές του 2000. Σε μελλοντική νομοθεσία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν τροποποιήσεις της οδηγίας 98/70/ΕΚ στις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από πρατήρια καυσίμων.

(2) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση" καθορίστηκαν στόχοι για την μείωση των εκπομπών ρύπων μέχρι το 2020. Οι στόχοι αυτοί προέκυψαν από εκτενή ανάλυση του κόστους και των οφελών. Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν ως στόχοι η μείωση κατά 82% των εκπομπών του SO2, κατά 60% των οξειδίων του αζώτου, κατά 51% των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και κατά 59% των σωματιδίων PM2.5 ως προς τις εκπομπές του 2000. Ωστόσο, στο ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση1 , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι μείωσης, και συγκεκριμένα σε αναλογία 65% για τις εκπομπές ΝΟx, 55% για τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και 61% για τα σωματίδια ΡΜ2.5. Οι φιλόδοξοι αυτοί στόχοι θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην παρούσα οδηγία. Σε μελλοντική νομοθεσία πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν τροποποιήσεις της οδηγίας 98/70/ΕΚ στις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από πρατήρια καυσίμων. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση προόδου, πριν από την παρουσίαση πρότασης για παρόμοια μελλοντικά νομοθετήματα.

 

___________________

1 ΕΕ C 306 Ε της 15.12.2006, σελ. 176.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ευκταία μια πιο αισιόδοξη πολιτική όσον αφορά την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Κάθε νομοθετική πράξη σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση θα πρέπει να συμβαδίζει με τη φιλοδοξία αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και τις συνέπειες για τους παραγωγούς καυσίμων και την αυτοκινητοβιομηχανία, οποιαδήποτε αλλαγή στη νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται σε μια έκθεση προόδου που θα περιγράφει τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες κάθε πρότασης.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Η Κοινότητα δεσμεύθηκε υπό το Πρωτόκολλο του Κυότο να επιτύχει στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2008-2012. Στις χερσαίες μεταφορές αναλογούν επί του παρόντος σχεδόν 20% των εκπομπών αυτών. Η Κοινότητα εξετάζει πόση εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να επιδιωχθεί πέραν των δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κυότο. Όλοι οι κλάδοι θα πρέπει να συμβάλουν σε αυτούς τους μελλοντικούς στόχους.

(3) Η Κοινότητα δεσμεύθηκε υπό το Πρωτόκολλο του Κυότο να επιτύχει στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2008-2012. Στις χερσαίες μεταφορές αναλογούν επί του παρόντος σχεδόν 20% των εκπομπών αυτών. Η Κοινότητα δεσμεύθηκε επίσης ως προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2020 στο πλαίσιο παγκόσμιας συμφωνίας και ως προς μονομερή μείωση κατά 20%.. Όλοι οι κλάδοι θα πρέπει να συμβάλουν σε αυτούς τους μελλοντικούς στόχους

Αιτιολόγηση

Όπως προτείνεται από την Επιτροπή, ο στόχος του 30% ή του 20% για μετά το 2012 τυγχάνει της υποστήριξης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Κάθε νομοθετική πράξη σχετικά με τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να συμβαδίζει με τη φιλοδοξία αυτή.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Σκοπός της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίµων για τις µμεταφορές είναι η προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην Κοινότητα. Η κοινοτική στρατηγική για τα βιοκαύσιμα έχει αναλυθεί περαιτέρω το 2006 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα". Στην ανακοίνωση δηλώνεται η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και της τεχνολογίας βιοκαυσίμων, αλλά αναφέρεται σαφώς ότι η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να μην οδηγήσει σε αύξηση των περιβαλλοντικών βλαβών και τονίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου. Στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της τεχνολογίας βιοκαυσίμων.

(6) Σκοπός της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίµων για τις µμεταφορές είναι η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων καυσίµων στην Κοινότητα. Η κοινοτική στρατηγική για τα βιοκαύσιμα έχει αναλυθεί περαιτέρω το 2006 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα". Στην ανακοίνωση δηλώνεται η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας μη ορυκτών καυσίμων, αλλά αναφέρεται σαφώς ότι η ανάπτυξη της χρήσης βιομάζας για καύσιμα θα πρέπει να μην οδηγήσει σε αύξηση των περιβαλλοντικών βλαβών και τονίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η περαιτέρω ενθάρρυνση της ανάπτυξης μη ορυκτών καυσίμων που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο κριτηρίων βιοποικιλότητας και κοινωνικής βιωσιμότητας. Τα λεπτομερή κριτήρια θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία και βασίζονται σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της τεχνολογίας βιοκαυσίμων. Τα κριτήρια βιωσιμότητας που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία αποτελούν μια ελάχιστη δέσμη κριτηρίων που μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2003/30/ΕΚ.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 Α (νέα)

 

(6α) Τα βιοκαύσιμα, τα οποία είναι ένα μέσο για την υλοποίηση των στόχων που έχουν καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών, θα πρέπει να επιδείξουν μείωση των αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 50% σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να αντισταθμισθούν οι αρνητικές συνέπειες των φυτικών καλλιεργειών που προορίζονται για την παραγωγή καυσίμων, όπως είναι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (χρήση λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων), ο αυξημένος ανταγωνισμός για καλλιεργήσιμες εκτάσεις, υδάτινους πόρους και προϊόντα διατροφής και η αύξηση της πίεσης σε φυσικά δάση και τοπικές κοινότητες. Θα ήταν σκόπιμο να γίνουν επενδύσεις στις ερευνητικές δραστηριότητες σε σχέση με τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, δεδομένου ότι πρέπει να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός για τη χρήση της γης μεταξύ διατροφικών καλλιεργειών, αφενός, και καλλιεργειών για βιοκαύσιμα, αφετέρου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παραχθεί βιομάζα, τα βιοκαύσιμα χρειάζονται εισροές όπως εύφορη γη, νερό και λιπάσματα καθώς και παρασιτοκτόνα για την καταπολέμηση ασθενειών και την επεξεργασία της συγκομιδής. Η έρευνα δείχνει ότι ορισμένα βιοκαύσιμα όπως η αιθανόλη από τον αραβόσιτο ή το ντίζελ βιολογικής προέλευσης από σόγια έχουν ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση για το περιβάλλον σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα βιοκαύσιμα σε μερικές περιπτώσεις δημιουργούν κοινωνικό άγχος εφόσον μεγάλες επιχειρήσεις εγκαθίστανται και καταλαμβάνουν εκτάσεις γης όπου άνθρωποι ζούσαν επί αιώνες. Η εντατική καλλιέργεια για πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν για τα βιοκαύσιμα είναι απειλή για τα φυσικά τροπικά δάση. Κατά συνέπεια, τα βιοκαύσιμα με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν ισορροπούν αποτελεσματικά τις πολλές αρνητικές συνέπειες καλλιεργειών που προορίζονται για την παραγωγή καυσίμων.

Τα βιοκαύσιμα είναι σημαντικά για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος, αλλά οι καλλιέργειες για βιοκαύσιμα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις καλλιέργειες για προϊόντα διατροφής, ούτε να οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 Β (νέα)

 

(6β) Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι κρατικές ενισχύσεις για μη ορυκτά καύσιμα περιορίζονται σε καύσιμα που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του παραρτήματος VIβ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ και έχουν απόδοση εξοικονόμησης αερίων του θερμοκηπίου η οποία είναι κατά 20% υψηλότερη από τα κριτήρια αναφοράς. Έως το 2015, για όλα τα μη ορυκτά καύσιμα που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις πρέπει να αποδεικνύεται ότι στον τομέα της εξοικονόμησης των αερίων του θερμοκηπίου έχουν απόδοση κατά 80% υψηλότερη από τα ισχύοντα κριτήρια αναφοράς.

Αιτιολόγηση

Οι κρατικές ενισχύσεις (εάν επιτρέπονται) πρέπει να χορηγούνται μόνο για καύσιμα με την καλύτερη απόδοση.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Η οδηγία 93/12/ΕΟΚ συναρτά την παρέκκλιση από τη μέγιστη τάση ατμών βενζίνης κατά τη θερινή περίοδο με τις πολικές ή αντίξοες καιρικές συνθήκες. Επειδή κατά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων προκύπτει ανασφάλεια δικαίου, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που διέπουν τη χρήση της παρέκκλισης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθιστούσε χαλαρότερη την τρέχουσα εφαρμογή της εν λόγω παρέκκλισης, με κίνδυνο να αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και να επιδεινωθεί η ποιότητα του αέρα. Η διευκρίνιση που προτείνει η Επιτροπή δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χαλάρωση των διατάξεων εφαρμογής της παρέκκλισης.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Τα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές ευθύνονται για περίπου 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα. Μία προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών αυτών είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους. Με δεδομένα τη φιλοδοξία της Κοινότητας να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το σημαντικό μερίδιο των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί μηχανισμός με τον οποίο θα απαιτείται από τους προμηθευτές καυσίμων να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων που προμηθεύουν και να μειώνουν τις εκπομπές αυτές κατά καθορισμένο ετήσιο ποσοστό από το 2010 και μετά. Επειδή μία από τις συνέπειες της παρούσας οδηγίας θα είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης βιοκαυσίμων, ο μηχανισμός για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/30/ΕΚ.

(9) Τα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές ευθύνονται για περίπου 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα. Μία προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών αυτών είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους. Με δεδομένα τη φιλοδοξία της Κοινότητας να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το σημαντικό μερίδιο των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί μηχανισμός με τον οποίο θα απαιτείται από τους προμηθευτές καυσίμων να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων που προμηθεύουν και να μειώνουν τις εκπομπές αυτές κατά καθορισμένο ετήσιο ποσοστό από το 2011 και μετά. Επειδή μία από τις συνέπειες της παρούσας οδηγίας θα είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης βιοκαυσίμων, ο μηχανισμός για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/30/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Κατ' αρχήν είναι αναγκαία η ανάπτυξη εναρμονισμένης και συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. Στο παρόν στάδιο, είναι πρόωρο να οριστεί στόχος 10% για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, διότι τούτο θα είχε άμεσες συνέπειες στον όγκο και στη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται στην ΕΕ, ζητήματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να ανέλθει σε τουλάχιστον 10% μέχρι το 2020 το μερίδιο των βιοκαυσίμων στα καύσιμα για τις μεταφορές. Η συνεχής τεχνολογική πρόοδος στους τομείς του αυτοκινήτου και των καυσίμων, καθώς και η σταθερή βούληση εξασφάλισης βέλτιστων επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, επιβάλλουν περιοδική επανεξέταση των προδιαγραφών των καυσίμων, η οποία να βασίζεται σε περαιτέρω μελέτες και αναλύσεις των επιπτώσεων που έχουν στις εκπομπές ρύπων τα πρόσθετα και τα βιοκαύσιμα ως συστατικά. Κατά συνέπεια, πρέπει να υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη δυνατότητα περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα για τις μεταφορές.

(11) Η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να ανέλθει σε τουλάχιστον 10% μέχρι το 2020 το μερίδιο των βιοκαυσίμων

στα καύσιμα για τις μεταφορές. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο στόχος να μειωθούν κατά 10% μέχρι το 2020 οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καύσιμα οχημάτων θα ενσωματωθεί στην οδηγία 98/70/ΕΚ, ο στόχος να επιτευχθεί τουλάχιστον 10% μερίδιο των βιοκαυσίμων μέχρι το 2020 πρέπει να διαγραφεί. Η συνεχής τεχνολογική πρόοδος στους τομείς του αυτοκινήτου και των καυσίμων, καθώς και η σταθερή βούληση εξασφάλισης βέλτιστων επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, επιβάλλουν περιοδική επανεξέταση των προδιαγραφών των καυσίμων, η οποία να βασίζεται σε περαιτέρω μελέτες και αναλύσεις των επιπτώσεων που έχουν στις εκπομπές ρύπων τα πρόσθετα και τα βιώσιμα βιοκαύσιμα ως συστατικά. Κατά συνέπεια, πρέπει να υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη δυνατότητα περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα για τις μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει ως στόχο να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα κατά 10% έως το 2020. Επομένως, η προσθήκη ενός στόχου 10% για το μερίδιο των βιοκαυσίμων έως το 2020 δεν συνεισφέρει καμία προστιθέμενη αξία. Ο στόχος του 10% για τα αέρια του θερμοκηπίου διασφαλίζει μόνον τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· η χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων - κατά 5% ή 10% ή 15% - ή μη χρησιμοποίησή τους δεν έχει καμιά σημασία. Ο στόχος του 10% για το μερίδιο των βιοκαυσίμων δεν συμβάλλει στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και θα μπορούσε μάλιστα να έχει επιζήμιες επιπτώσεις, ακόμη και να βλάψει την κοινωνία, στην περίπτωση κακών συνθηκών παραγωγής (αποδάσωση, χρήση τυρφωδών εδαφών, υπερβολική χρήση υδάτινων πόρων).

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11Α (νέα)

 

(11α) Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει νομοθετική πρόταση που θα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι η παραγωγή καυσίμων από φυτικές πρώτες ύλες δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Βασικός σκοπός της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι η επισιτιστική ασφάλεια. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή καυσίμων από φυτά καλλιεργούνται στα ίδια εδάφη με τα τρόφιμα. Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαία η ύπαρξη νομοθεσίας που θα εξασφαλίζει ότι η χρήση καυσίμων παραγόμενων από φυτά δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια, τόσο εδώ, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Η προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη έχει ως αποτέλεσμα μη γραμμική μεταβολή της τάσης ατμών του μείγματος καυσίμου που προκύπτει. Για να εξασφαλισθεί ότι η τάση ατμών της βενζίνης που προκύπτει από την ανάμειξη δύο νόμιμων μειγμάτων βενζίνης – αιθανόλης τηρεί το νόμιμο όριο τάσης ατμών, πρέπει να καθορισθεί η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών των εν λόγω μειγμάτων, ούτως ώστε να αντιστοιχεί με την πραγματική αύξηση της τάσης ατμών που προκύπτει από την προσθήκη συγκεκριμένου ποσοστού αιθανόλης στη βενζίνη.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μειωθούν κατά 55% μεταξύ του 2010 και του 2020 οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που προκαλούν το σχηματισμό όζοντος. Η αύξηση των εκπομπών VOC, η οποία θα προέκυπτε από την εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν συμφωνεί με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε δικαιολογείται. Υπάρχουν άλλοι τρόποι ανάμιξης βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα που δεν οδηγούν σε αύξηση της τάσης ατμών. Επομένως η εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν είναι δικαιολογημένη και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Για να προωθηθεί η χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα, ενώ, παράλληλα, να εκπληρώνονται οι στόχοι για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα διυλιστήρια πετρελαίου πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να διαθέτουν τις απαιτούμενες ποσότητες βενζίνης με χαμηλή τάση ατμών. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει προς το παρόν, αυξάνεται το όριο της τάσης ατμών των μειγμάτων με αιθανόλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της αγοράς βιοκαυσίμων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ανώτατης πίεσης ατμών, όπως προτείνει η Επιτροπή, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με περιβαλλοντικά και υγειονομικά επιχειρήματα.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Α (νέα)

(16α) Οι προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης έπρεπε ήδη να αναθεωρηθούν προ της 31ης Δεκεμβρίου 2005. Η καθυστέρηση που σημειώθηκε προκάλεσε την αυτή καθυστέρηση στην εφαρμογή των πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2003/30 προέβλεπε ότι οι προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης έπρεπε ήδη να αναθεωρηθούν προ της 31ης Δεκεμβρίου 2005.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Β (νέα)

(16β) Προκειμένου να αποφευχθεί η παράταση της καθυστέρησης όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων για την επίτευξη των στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβούν το συντομότερο στην πρόσμιξη αιθανόλης στη βενζίνη.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ακατανόητη η περαιτέρω παράταση της καθυστέρησης που σημειώθηκε από τον Δεκέμβριο 2005 και μετά. Για την αποφυγή αυτού του ενδεχόμενου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί μία παρέκκλιση στα κράτη μέλη, τα οποία, προκειμένου να επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εφαρμόζουν ή επιθυμούν να εφαρμόσουν τα μέτρα που περιέχονται στην παρούσα οδηγία, προωθώντας την άμεση πρόσμιξη αιθανόλης στη βενζίνη.

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Γ (νέα)

(16γ) Δεδομένου ότι τα νέα καύσιμα ενδέχεται να συνεπάγονται κάποιους κινδύνους για ορισμένους παλαιούς κινητήρες, είναι απαραίτητο να υπάρξει κατάλληλη σήμανση των καυσίμων που περιέχουν μεγαλύτερο ποσοστό βιοκαυσίμων από αυτά που διατίθενται σήμερα στο εμπόριο, για την ενημέρωση των καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του σχεδίου οδηγίας πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανησυχίες των καταναλωτών, χωρίς τη συνδρομή των οποίων οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Αυτό ισχύει κυρίως για τους κατόχους παλαιών οχημάτων, η κατασκευή των οποίων δεν ελάμβανε υπόψη τα νέα καύσιμα.

Τροπολογία 15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(19) Στο πλαίσιο του καθορισμού του νέου μηχανισμού για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίσει τη μεθοδολογία αναφοράς των δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές και των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. Επειδή τα μέτρα αυτά, όπως και τα μέτρα για την προσαρμογή των αναλυτικών μεθόδων που προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, είναι γενικής φύσεως και προβλέπεται να συμπληρώνουν την παρούσα οδηγία με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, θα πρέπει να υιοθετηθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(19) Στο πλαίσιο του καθορισμού του νέου μηχανισμού για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίσει, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τη μεθοδολογία αναφοράς των δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές και των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τακτικά αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα προβλήματα που ανεφύησαν, ιδίως σε περίπτωση καθυστέρησης εφαρμογής των μέτρων αυτών. Επειδή τα μέτρα αυτά, όπως και τα μέτρα για την προσαρμογή των αναλυτικών μεθόδων που προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, είναι γενικής φύσεως και προβλέπεται να συμπληρώνουν την παρούσα οδηγία με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, θα πρέπει να υιοθετηθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ελέγχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων, και εν συνεχεία να μειωθούν. Από δημοκρατική άποψη, είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καθορίσουν τον προσανατολισμό της μεθόδου επίβλεψης, αντί να επαφεθούν πλήρως γι’ αυτό στην επιτροπολογία.

Η μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, αποτελεί ένα από τους πρωταρχικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο είναι ο εκφραστής όλων των ανησυχιών που διατυπώνονται από τους ευρωπαίους πολίτες στον τομέα αυτόν. Για τον λόγο αυτό ζητεί να συμμετέχει σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας των μέτρων που αφορούν τον περιορισμό της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και, τουλάχιστον να ενημερώνεται για κάθε καθυστέρηση επεξεργασίας και εφαρμογής των μέτρων αυτών.

Τροπολογία 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Η τεχνολογία βιοκαυσίμων εξελίσσεται. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα όλων των δυνατοτήτων για τη μετατροπή της βιομάζας σε καύσιμο προς χρήση στις μεταφορές. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμη η υιοθέτηση ισορροπημένης προσέγγισης για τα όρια που καθορίζονται στην οδηγία, με σκοπό να αυξηθεί, κατά περίπτωση, η χρήση των διαφόρων βιοκαυσίμων, μεταξύ άλλων της μεθανόλης, της αιθανόλης, των ανώτερων αλκοολών, των αιθέρων και άλλων οξυγονούχων ενώσεων.

(21) Η τεχνολογία βιώσιμων βιοκαυσίμων εξελίσσεται. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα όλων των δυνατοτήτων για τη μετατροπή της βιομάζας σε καύσιμο προς χρήση στις μεταφορές. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμη η υιοθέτηση ισορροπημένης και τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης για τα όρια που καθορίζονται στην οδηγία, με σκοπό να αυξηθεί, κατά περίπτωση, η χρήση των διαφόρων βιώσιμων βιοκαυσίμων, μεταξύ άλλων της μεθανόλης, της αιθανόλης, των ανώτερων αλκοολών, των αιθέρων και άλλων οξυγονούχων ενώσεων. Λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων διαφωνιών μεταξύ εμπειρογνωμόνων, στην επιστημονική κοινότητα και σε ολόκληρη την κοινωνία, σχετικά με την απόδοση των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς (αιθανόλης/ντίζελ από διατροφικές καλλιέργειες) στον τομέα της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και σχετικά με τις παράπλευρες επιπτώσεις της παραγωγής τους, τουλάχιστον 50% των βιοκαυσίμων που ανταποκρίνονται στο στόχο που ορίζεται στην παρούσα οδηγία για τα αέρια του θερμοκηπίου και είναι επιλέξιμα να επωφελούνται από (οικονομικά) κίνητρα πρέπει να είναι βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς (καύσιμα από λιγνοκυτταρινούχα υλικά), με απώτερο στόχο τη σταδιακή κατάργηση των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς έως το 2020.

Αιτιολόγηση

Πολλά βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση όσον αφορά τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, υπάρχουν αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές παράπλευρες επιπτώσεις. Από τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς μπορούν να αναμένονται καλύτερα αποτελέσματα διότι έχουν υψηλότερη απόδοση, προέρχονται από μόνιμες καλλιέργειες που δεν χρειάζονται όργωμα και απαιτούν λιγότερες γεωργικές εισροές. Για να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για τα βιοκαύσιμα, η ΕΕ πρέπει να παράσχει κίνητρα μόνο για βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς.

Τροπολογία 17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22 Α (νέα)

 

(22α) Έχουν αναπτυχθεί νέες και καθαρότερες τεχνολογίες κινητήρων για σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Οι κινητήρες αυτοί μπορούν μόνο να χρησιμοποιούν καύσιμα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Η περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα μειωθεί το ταχύτερο δυνατό σε ένα μόνο στάδιο.

Αιτιολόγηση

Οι σύγχρονοι και καθαροί κινητήρες πλοίων περιλαμβάνουν προηγμένες τεχνικές φιλτραρίσματος που επιτρέπουν την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά δεν είναι συμβατοί παρά μόνο με καύσιμα με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε θείο. Η Επιτροπή προτείνει όπως η περιεκτικότητα των καυσίμων για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε θείο, περιορισθεί σε δύο στάδια. Ωστόσο είναι προτιμότερο να επιταχυνθεί η καθιέρωση καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και να συμπτυχθούν τα δύο στάδια σε ένα.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα)

Άρθρο 1 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

-1 Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

 

"Άρθρο 1

 

Πεδίο εφαρμογής

 

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για λόγους που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης και κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση και άλλες τεχνολογίες κινητήρων οχημάτων".

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα, η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων ρύθμιζε αποκλειστικά και μόνο την ποιότητα των καυσίμων. Η προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπει επί πλέον υποχρεωτική μείωση της ποσότητας αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπουν τα καύσιμα. Οι προμηθευτές καυσίμων μπορούν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή κυρίως παράγοντας και άλλα καύσιμα, όπως το υδρογόνο που παρουσιάζουν έναν καλό απολογισμό όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιλογή αυτή είναι αναγκαίο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 5 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

"5. "Πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες", μέσες χειμερινές θερμοκρασίες την περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, στη σχετική περιφέρεια ή κράτος μέλος, κατώτερες από τον μέσο όρο στην Κοινότητα."

"5. "Θερινές συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος", μέσες θερινές θερμοκρασίες την περίοδο από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, στη σχετική περιφέρεια ή κράτος μέλος, κατώτερες από τον μέσο όρο στην Κοινότητα."

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ 98/70/EC (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/17/ΕΚ) δέχεται την ανάγκη για υψηλότερη τάση ατμών (70kPa) και συντομότερη θερινή περίοδο στην Βόρεια Ευρώπη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανότητα λειτουργίας των οχημάτων (ψυχρή εκκίνηση ) και να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα στατικής ανάφλεξης που προξενεί πυρκαγιές κατά την εφοδιασμό με καύσιμα των αυτοκινήτων στην αρχή και το τέλος της θερινής περιόδου σε πιο κρύες χώρες όπως είναι οι Σκανδιναβικές χώρες και τμήματα του ΗΒ. Με το υψηλότερο θερινό όριο τάσης ατμών (70 kPa) αναγνωρίζεται επίσης ότι οι εκπεμπόμενες αναθυμιάσεις των πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) στην Βόρεια Ευρώπη θα μειωθούν με τις θερινές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά τρόπον ώστε οι περιβαλλοντικές επιδόσεις να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο 5 α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

1α. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:

 

"5α. "Απόδοση αερίων του θερμοκηπίου" σημαίνει την ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου στα καύσιμα, μετρούμενη σε ισοδύναμα CΟ2, συν την ποσότητα ισοδυνάμων CO2 που εκπέμπονται κατά τη διαδικασία εξόρυξης και παραγωγής, κατά τη μεταφορά, διανομή και τις μεταβολές χρησιμοποίησης του εδάφους, αφαιρώντας τις εξοικονομήσεις εκπομπών ισοδυνάμων CO2 κατά τη δέσμευση και αποθήκευση ή μειώσεις που σχετίζονται με την παραγωγή καυσίμων".

Αιτιολόγηση

Για το 2020, οι προμηθευτές καυσίμων οφείλουν να βελτιώσουν κατά 10% τις επιδόσεις των καυσίμων όσον αφορά την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Θα πρέπει απαραιτήτων να ορισθεί η έννοια αυτή.

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, Β Α (νέο)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο) (οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

(βα) Στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ α):

"(γα) Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012, η αμόλυβδη βενζίνη με περιεκτικότητα σε βιοαιθανόλη τουλάχιστον 70% v/v να πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα VI α".

Αιτιολόγηση

Για τη νέα βενζίνη Ε 85 είναι απαραίτητη η εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προδιαγραφών, εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητάς της σε βιοαιθανόλη (τουλάχιστον 70% v/v).

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 (Γ)

Άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 1 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

"3. Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ επισημαίνεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους ως "Βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα ".

"3. Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ δεν έχει ανάγκη ειδικής σήμανσης όσον αφορά την πρόσμιξη αιθανόλης ή αιθυλοτριβουτυλαιθέρα (ΕΤΒΕ).

Αιτιολόγηση

Η διαπίστωση που μπορεί να γίνει είναι ότι ο σημερινός όρχος οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να χρησιμοποιεί καύσιμο που περιέχει ποσοστό μέχρι 5% αιθανόλης ή 15% ΕΤΒΕ. Η χρησιμοποίηση βενζίνης με περιεκτικότητα αιθανόλης κάτω του 5% ή ΕΤΒΕ κάτω του 15% είναι σήμερα συνήθης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η αναφορά πρόσμιξης χαμηλού ποσοστού αιθανόλης ή ΕΤΒΕ δεν αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την καλή ενημέρωση των καταναλωτών.

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 (Γ)

Άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 2 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος V επισημαίνεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες του κράτους μέλους ως "Βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα ".

Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος V επισημαίνεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες του κράτους μέλους ως "Βενζίνη με βιοκαύσιμα ".

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δίδονται σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές, ο όρος "βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα" πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βενζίνη που περιέχει πραγματικά υψηλό ποσοστό βιοκαυσίμων. Για το λόγο αυτό, η βενζίνη που περιέχει 0%vol έως 5%vol βιοκαυσίμων πρέπει να ονομάζεται "βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα", ενώ η βενζίνη που περιέχει περισσότερα από 5%vol βιοκαυσίμων πρέπει να ονομάζεται "βενζίνη με βιοκαύσιμα".

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Γ)

Άρθρο 4, παράγραφος 5 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους, μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, περιέχει θείο σε αναλογία μικρότερη από 1000 mg/kg. Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, εξαιρουμένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, είναι 10 mg/kg.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους, μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, περιέχει θείο σε αναλογία μικρότερη από 1000 mg/kg. Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που προορίζεται για χρήση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, είναι 10 mg/kg.

 

Τούτο δεν αποκλείει νέες απαιτήσεις μείωσης των εκπομπών από κινητήρες σκαφών.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι, έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που προορίζεται για χρήσεις σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα προσαρμοστεί με την ποιότητα καυσίμου ντίζελ για οδικά οχήματα όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί η περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων που προορίζονται για χρήση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες. Τα καύσιμα αυτά πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν για οδικά οχήματα, όπως καθορίζονται στο παράρτημα IV. Τα καύσιμα που προορίζονται για χρήση σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας πρέπει επίσης να προσαρμόζονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουν να καταβάλλονται προσπάθειες στον τομέα της τεχνολογίας των κινητήρων σκαφών με στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία 25

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Δ)

Άρθρο 4, παράγραφος 6 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(δ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

διαγράφεται

"6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που προορίζεται για χρήση σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι 300 mg/kg. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη μείωση αυτής της περιεκτικότητας σε 10mg/kg το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011."

 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην συνοχή με την τροπολογία των ιδίων συντακτών σε προηγούμενη παράγραφο, η οποία ευθυγραμμίζει τις απαιτήσεις για τα καύσιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα για τα μη οδικά μηχανήματα και τα οχήματα, και εισάγει συνεπώς νωρίτερα το όριο των 10 mg/kg.

Είναι πρώιμη και αδικαιολόγητη η μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Για να είναι πράγματι αποτελεσματικό το μέτρο αυτό, είναι απαραίτητο να είναι εξοπλισμένα τα σκάφη με τεχνολογίες επεξεργασίας των καυσαερίων (EGT). Ελλείψει αυτής της προϋπόθεσης, η μείωση της περιεκτικότητας σε θείο θα οδηγήσει σε καθαρή αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο διύλισης, για μια σχετικά ασήμαντη συμβολή στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου στην εσωτερική ναυσιπλοΐα.

Τροπολογία 26

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4 (Β)

Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

"1α. Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα ΙΙΙ, κάθε κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι σε όλη την επικράτειά του ή σε συγκεκριμένες περιοχές όπου οι μέσες χειμερινές θερμοκρασίες είναι ιδιαιτέρως χαμηλές, επιτρέπεται τάση ατμών υψηλότερη από την καθοριζόμενη ως μέγιστη για τη θερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στην υποσημείωση 5 του παραρτήματος III και στην υποσημείωση 4 του παραρτήματος V."

"1α. Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα ΙΙΙ, κάθε κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι σε όλη την επικράτειά του ή σε συγκεκριμένες περιοχές όπου οι θερινές θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι χαμηλές, επιτρέπεται τάση ατμών υψηλότερη από την καθοριζόμενη ως μέγιστη για τη θερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στην υποσημείωση 5 του παραρτήματος III και στην υποσημείωση 4 του παραρτήματος V."

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ 98/70/EC (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/17/ΕΚ) δέχεται την ανάγκη για υψηλότερη τάση ατμών (70kPa) και συντομότερη θερινή περίοδο στην Βόρεια Ευρώπη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανότητα λειτουργίας των οχημάτων (ψυχρή εκκίνηση ) και να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα στατικής ανάφλεξης που προξενεί πυρκαγιές κατά την εφοδιασμό με καύσιμα των αυτοκινήτων στην αρχή και το τέλος της θερινής περιόδου σε πιο κρύες χώρες όπως είναι οι Σκανδιναβικές χώρες και τμήματα του ΗΒ. Με το υψηλότερο θερινό όριο τάσης ατμών (70 kPa) αναγνωρίζεται επίσης ότι οι εκπεμπόμενες αναθυμιάσεις των πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) στην Βόρεια Ευρώπη θα μειωθούν με τις θερινές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά τρόπον ώστε οι περιβαλλοντικές επιδόσεις να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Τροπολογία 27

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 7 α (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά κινητά οχήματα να παρακολουθούν και να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά κινητά οχήματα να παρακολουθούν και να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά κινητά οχήματα να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από αυτά τα καύσιμα. Η μείωση ισούται με επιπλέον 1% των εκπομπών του 2010 για κάθε ημερολογιακό έτος μέχρι και το 2020. Το επίπεδο των ανά μονάδα ενέργειας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του καυσίμου που θα αναφερθεί το 2020 πρέπει να μην είναι υψηλότερο από 90% του επιπέδου που θα αναφερθεί το 2010.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές καυσίμων που διατίθενται στην αγορά για τις οδικές μεταφορές και για μη οδικά κινητά οχήματα να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από αυτά τα καύσιμα ανά μονάδα ενέργειας. Η μείωση των εκπομπών σε σύγκριση με το έτος αναφοράς ισούται τουλάχιστον με επιπλέον 2% των εκπομπών του 2010 ανά δύο έτη για κάθε δύο ημερολογιακά έτη μέχρι και το 2020. Το επίπεδο των ανά μονάδα ενέργειας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του καυσίμου που θα αναφερθεί το 2020 πρέπει να μην είναι υψηλότερο από 90% του επιπέδου που θα αναφερθεί το 2010.

3. Τα μέτρα που απαιτούνται για να υλοποιείται η παρακολούθηση, η υποβολή δεδομένων και η επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής. με βάση ακριβή ορισμό των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εν λόγω εκπομπών, ώστε να τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

3. Τα μέτρα που απαιτούνται για να υλοποιείται η παρακολούθηση, η υποβολή δεδομένων και η επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας, με βάση ακριβή ορισμό των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εν λόγω εκπομπών, ώστε να τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στο Παράρτημα VI α και την έκθεση που αναφέρεται στο Άρθρο 9α.

Τροπολογία 28

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 7 β (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Άρθρο 7β

διαγράφεται

Προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη

 

Τα μέτρα σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη και, ιδίως, την τάση ατμών όπως ορίζεται στο παράρτημα VI και εναλλακτικές δυνατότητες, τα οποία προβλέπεται να τροποποιούν μη ουσιαστικά στοιχεία της παρούσας οδηγίας, καθώς και να τη συμπληρώνουν, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2."

 

Αιτιολόγηση

Ακολουθεί τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 15 και 16 των ιδίων συντακτών.

Στο ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μειωθούν κατά 55% μεταξύ του 2010 και του 2020 οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που προκαλούν το σχηματισμό όζοντος. Η αύξηση των εκπομπών VOC, η οποία θα προέκυπτε από την εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν συμφωνεί με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε δικαιολογείται. Υπάρχουν άλλοι τρόποι ανάμιξης βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα που δεν οδηγούν σε αύξηση της τάσης ατμών. Επομένως η εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν είναι δικαιολογημένη και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 29

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 7 βα (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

Άρθρο 7 β α

 

Κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα

 

1. Μόνο τα βιοκαύσιμα και οι μη ορυκτές πρώτες ύλες που πληρούν τα κριτήρια βιώσιμης παραγωγής και μπορούν να αποδείξουν απόδοση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με βάση τον κύκλο ζωής, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα VI β, θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του άρθρου 7 α.

 

2. Τα κράτη μέλη αποδέχονται διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες, υπό την προϋπόθεση ελέγχου και επαλήθευσης από τρίτο, μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ως απόδειξη ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι που καθορίζονται στο παράρτημα VIβ.

 

3. Τα κράτη μέλη αποδέχονται ως απόδειξη συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα VIβ την απόδειξη συμμόρφωσης προς εθελούσιες διεθνείς ρυθμίσεις που καθορίζουν πρότυπα για τη βιώσιμη παραγωγή γεωργικών ή δασικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές έχουν πιστοποιηθεί ότι πληρούν επαρκή πρότυπα αξιοπιστίας, διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου τρίτων μερών. Θα δημοσιεύεται και θα επικαιροποιείται περιοδικά κατάλογος ρυθμίσεων που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια.

 

Τα κριτήρια βιωσιμότητας που καθορίζονται στο παράρτημα VIβ 1 θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2· τα κριτήρια αυτά συνιστούν ελάχιστο σύνολο κριτηρίων που μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2003/30/ΕΚ.

Τροπολογία 30

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6

Άρθρο 8α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Η Επιτροπή συνεχίζει να αναπτύσσει κατάλληλη μεθοδολογία δοκιμών σχετικά με τη χρήση μεταλλικών προσθέτων στα καύσιμα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 απαγορεύεται η χρήση της μεταλλικής πρόσθετης ουσίας ΜΜΤ στα καύσιμα. Η Επιτροπή αναπτύσσει κατάλληλη μεθοδολογία δοκιμών σχετικά με τη χρήση μεταλλικών προσθέτων εκτός του ΜΜΤ στα καύσιμα.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη προστίθεται ΜΜΤ στη βενζίνη προκειμένου να βελτιωθεί η μέτρια ποιότητα της βενζίνης που προέρχεται από τη Ρωσία. Η χρησιμοποίηση του προσθέτου αυτού και άλλων μεταλλικών προσθέτων είναι επιζήμια για το περιβάλλον. Το ΜΜΤ μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από λιγότερο επιζήμιες ουσίες κατά τρόπον ώστε η χρήση του προσθέτου αυτού να απαγορευθεί από το έτος 2010, όσον αφορά τα άλλα μεταλλικά πρόσθετα, η Επιτροπή θα εκπονήσει τις κατάλληλες μεθόδους δοκιμής.

Τροπολογία 31

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 9, εδάφιο 9, σημείο α (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(α) η χρήση βιοκαυσίμων στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας καθώς και η χρήση και εξέλιξη της τεχνολογίας αυτοκινήτων, υπό το πρίσμα της εκπλήρωσης του στόχου να ανέλθει σε τουλάχιστον 10% μέχρι το 2020 το μερίδιο των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται στα καύσιμα για τις μεταφορές, όπως ορίζεται στην επισκόπηση της Ενεργειακής Στρατηγικής από την Επιτροπή*, καθώς και του στόχου να περιορισθεί το διοξείδιο του άνθρακα στα καύσιμα για τις μεταφορές·

(α) ο στόχος του να περιορισθεί το διοξείδιο του άνθρακα στα καύσιμα για τις μεταφορές και η χρήση βιοκαυσίμων για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι αρνητικές συνέπειες της παραγωγής βιοκαυσίμων στο περιβάλλον, στις υπό διατήρηση περιοχές, άμεσα ή έμμεσα, και στις κοινωνικές συνθήκες και τις τιμές των τροφίμων σε όλα τα κράτη παραγωγής·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της προόδου του περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα στα καύσιμα για τις μεταφορές εάν κριθεί αναγκαίο. Είναι απαραίτητος ο "υγειονομικός έλεγχος" των βιοκαυσίμων λόγω των πολλών αβεβαιοτήτων για το προϊόν αυτό. Λόγω των πολλών πιθανών αρνητικών επιπτώσεων το αποτέλεσμα του "υγειονομικού ελέγχου" πρέπει να χρησιμοποιείται για την πλήρη αναθεώρηση της πολιτικής εάν είναι απαραίτητο. Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ θέτει επίσης σοβαρά ερωτηματικά για την πολιτική προώθησης των βιοκαυσίμων.

Αυτός ο έλεγχος πρέπει συγκεκριμένα να επιτρέψει να αξιολογηθεί το εάν η αγοραστική δύναμη των αγοραστών καυσίμων δεν θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών τροφίμων κατά τρόπον ώστε να αποκλεισθεί μέρος του πληθυσμού των αναπτυσσομένων χωρών από την πρόσβαση στα προϊόντα αυτά, και να εκτιμηθεί εάν η έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας θα τερματίσει την αποψίλωση των δασών η οποία συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τα βιοκαύσιμα. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον.

Τροπολογία 32

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο (γ) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(γ) τα όρια της τάσης ατμών σε μείγματα βενζίνης με αιθανόλη·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 33

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7

Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο (στ) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(στ) τη χρήση μεταλλικών προσθέτων στα καύσιμα.

(στ) τη χρήση μεταλλικών προσθέτων στα καύσιμα εκτός της ουσίας ΜΜΤ.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 34.

Τροπολογία 34

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7

Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο (στ α) (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

(στα) τη συνολική ποσότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη βενζίνη και το ντίζελ λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των στόχων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων1.

 

________________
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σελ. 1).

Αιτιολόγηση

Διαπιστώνεται ότι θαλάσσιοι οργανισμοί είναι πολλές φορές μολυσμένοι από προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο ντίζελ ή στη βενζίνη όπως το ΜΤΒΕ ή το ΕΤΒΕ ή άλλα προϊόντα όπως το βενζένιο. Το θέμα αυτό θα πρέπει να εξετασθεί υπό το φως της KRW και άλλων κοινοτικών πράξεων που αφορούν το περιβάλλον.

Τροπολογία 35

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7 Α (νέο)

Άρθρο 9 α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

7 α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 9 α:

 

"Άρθρο 9α

 

Έκθεση

 

1. Η Επιτροπή οφείλει, έως τις 31 Ιουνίου 2008, να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση τις κατευθυντήριες αρχές που ορίζονται στο Παράρτημα VIα, στην οποία διευκρινίζεται:

 

 

(α) η μέθοδος παρακολούθησης και δήλωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται στο σύνολο του κύκλου ζωής των καυσίμων των οδικών μεταφορών,

 

(β) η σχέση κάθε μηχανισμού μείωσης των εκπομπών με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ και με τις δεσμεύσεις των κρατών μελών δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κυότο,

 

(γ) ο ορισμός του έτους αναφοράς."

Τροπολογία 36

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα)

Παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

Στη σειρά "Τάση ατμών, θερινή περίοδος", η τιμή που εγγράφεται στη στήλη "Μέγιστο" αντικαθίσταται από την τιμή "56,0 (5)".

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζεται στη βενζίνη η οποία έχει περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα της τάξης του 0 έως 5%. Δεδομένου ότι η βενζίνη περιέχει 5 έως 10% βιοκαυσίμων ονομάζεται "βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα", θα πρέπει να διατηρηθεί για τη βενζίνη που περιέχει από 0 έως 5% βιοκαυσίμων, ο απλός ορισμός "βενζίνη" που περιέχεται στη σημερινή μη τροποποιημένη οδηγία 98/70/ΕΚ.

Τροπολογία 37

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12, ΣΤΟΙΧΕΙΟ -1 Α (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙ, υποσημείωση 4 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

Η υποσημείωση 4 τροποποιείται με αντικατάσταση του κειμένου "πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες" από "χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος το θέρος"

 

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ 98/70/EC (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/17/ΕΚ) δέχεται την ανάγκη για υψηλότερη τάση ατμών (70kPa) και συντομότερη θερινή περίοδο στην Βόρεια Ευρώπη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανότητα λειτουργίας των οχημάτων (ψυχρή εκκίνηση ) και να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα στατικής ανάφλεξης που προξενεί πυρκαγιές κατά την εφοδιασμό με καύσιμα των αυτοκινήτων στην αρχή και το τέλος της θερινής περιόδου σε πιο κρύες χώρες όπως είναι οι Σκανδιναβικές χώρες και τμήματα του ΗΒ. Με το υψηλότερο θερινό όριο τάσης ατμών (70 kPa) αναγνωρίζεται επίσης ότι οι εκπεμπόμενες αναθυμιάσεις των πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) στην Βόρεια Ευρώπη θα μειωθούν με τις θερινές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά τρόπον ώστε οι περιβαλλοντικές επιδόσεις να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Τροπολογία 38

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12

Παράρτημα ΙΙΙ, υποσημείωση 5 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Η υποσημείωση 5 τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου κειμένου: "Σε καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση ατμών κατά τη θερινή περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 60kPa κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος VI."

Η υποσημείωση 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Για κράτη μέλη με "χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος το θέρος" η μέγιστη τάση ατμών δεν πρέπει να υπερβαίνει 66,0 kPa.

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να μειώσει κατά 55% μεταξύ του 2010 και του 2020 τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που προκαλούν το σχηματισμό όζοντος. Η αύξηση των εκπομπών VOC, η οποία θα προέκυπτε από την εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη, ούτε συμφωνεί με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε δικαιολογείται. Υπάρχουν άλλοι τρόποι ανάμιξης βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα που δεν οδηγούν σε αύξηση της τάσης ατμών. Επομένως η εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν είναι δικαιολογημένη και πρέπει να διαγραφεί.

Η προσθήκη αιθανόλης ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της τάσης ατμών. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η εφαρμογή της παρούσας πράξης να μην καταλήξει σε αύξηση του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου τάσης ατμών.

Η προτεινόμενη απόκλιση θα οδηγούσε σε αύξηση της τάσης ατμών σε 68 kPa και θα προκαλούσε επιδείνωση της ποιότητας του αέρα. Ως εκ τούτου η συνολική μέγιστη τάση ατμών πρέπει να μειωθεί. Με την προσέγγιση αυτή, ακόμη και με την απόκλιση αυτή δεν θα υπερβεί η μέγιστη τάση ατμών την τιμή των 60 kPa και δεν θα αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ 98/70/EC (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/17/ΕΚ) δέχεται την ανάγκη για υψηλότερη τάση ατμών (70kPa) και συντομότερη θερινή περίοδο στην Βόρεια Ευρώπη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανότητα λειτουργίας των οχημάτων (ψυχρή εκκίνηση ) και να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα στατικής ανάφλεξης που προξενεί πυρκαγιές κατά την εφοδιασμό με καύσιμα των αυτοκινήτων στην αρχή και το τέλος της θερινής περιόδου σε πιο κρύες χώρες όπως είναι οι Σκανδιναβικές χώρες και τμήματα του ΗΒ. Με το υψηλότερο θερινό όριο τάσης ατμών (70 kPa) αναγνωρίζεται επίσης ότι οι εκπεμπόμενες αναθυμιάσεις των πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) στην Βόρεια Ευρώπη θα μειωθούν με τις θερινές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά τρόπον ώστε οι περιβαλλοντικές επιδόσεις να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Τροπολογία 39

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 13 (α)

Παράρτημα ΙV, πίνακας (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(α) στη σειρά "πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες", η εγγραφή στη στήλη "Μέγιστο" αντικαθίσταται από την εγγραφή "8".

(α) στη σειρά "πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες", η εγγραφή στη στήλη "Μέγιστο" αντικαθίσταται από την εγγραφή "6".

Αιτιολόγηση

Είναι ευκταίο να περιορισθούν στο ελάχιστο οι εκπομπές πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων οι οποίοι είναι επιζήμιοι. Η Επιτροπή επιθυμεί να περιορίσει από 11% σε 8% την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή πολυκυκλικών αρωματικών υδορογονανθράκων. Ωστόσο, κατά μέσον όρο εντός της ΕΕ, τα καύσιμα περιέχουν περίπου 3% πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων· σπάνια υπερβαίνεται το όριο του 6%. Το ανώτατο ποσοστό που προτείνεται μπορεί να περιορισθεί ακόμη έως 6%.

Τροπολογία 40

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 15 Α (νέο)

Παραρτήματα VΙ α και VΙ β (νέα) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

15α. Τα Παραρτήματα VIα και VIβ προστίθενται όπως καθορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγχονται και θα μειώνονται οι επιδόσεις των καυσίμων όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτός είναι ο στόχος των δύο νέων παρατημάτων.

Τροπολογία 41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, υπότιτλος (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Τύπος: Βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα

Τύπος: Βενζίνη σε βιοκαύσιμα

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα V περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στη βενζίνη που περιέχει τουλάχιστον 5% κατ' όγκον βιοκαύσιμα. Θα ήταν απάτη να ονομασθεί μια βενζίνη που περιέχει ένα τέτοιο ποσοστό βιοκαυσίμων "βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα". Η έκφραση αυτή θα πρέπει να ισχύει μόνο για τη βενζίνη που περιέχει πολύ πιο υψηλό ποσοστό βιοκαυσίμων· περισσότερο αρμόζει ο όρος 'βενζίνη σε βιοκαύσιμα'.

Τροπολογία 42

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, πίνακας, σειρά 3, στήλη 4 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Τάση ατμών, θερινή περίοδος

Τάση ατμών, θερινή περίοδος

60,0 (4)

56,0 (4)

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 40.

Τροπολογία 43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, πίνακας, σειρά 7, εδάφιο 2, στήλη 4 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών) % v/v 10

- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών) % v/v 5-10

Αιτιολόγηση

Είναι καλλίτερα να υπάρχει μία κατηγορία βενζίνης που περιέχει 0-5% κατ'·όγκον αιθανόλη και η δεύτερη κατηγορία βενζίνης να περιέχει 5-10% κατ' όγκον αιθανόλη.

Τροπολογία 44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, υποσημείωση 3 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(3) Η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Μαΐου και λήγει το νωρίτερο στις 30 Σεπτεμβρίου. Για τα κράτη μέλη με πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες, η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Ιουνίου και λήγει το νωρίτερο στις 31 Αυγούστου.

(3) Η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Μαΐου και λήγει το νωρίτερο στις 30 Σεπτεμβρίου. Για τα κράτη μέλη με συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας το θέρος, η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Ιουνίου και λήγει το νωρίτερο στις 31 Αυγούστου.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ 98/70/EC (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/17/ΕΚ) δέχεται την ανάγκη για υψηλότερη τάση ατμών (70kPa) και συντομότερη θερινή περίοδο στην Βόρεια Ευρώπη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανότητα λειτουργίας των οχημάτων (ψυχρή εκκίνηση ) και να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα στατικής ανάφλεξης που προξενεί πυρκαγιές κατά την εφοδιασμό με καύσιμα των αυτοκινήτων στην αρχή και το τέλος της θερινής περιόδου σε πιο κρύες χώρες όπως είναι οι Σκανδιναβικές χώρες και τμήματα του ΗΒ. Με το υψηλότερο θερινό όριο τάσης ατμών (70 kPa) αναγνωρίζεται επίσης ότι οι εκπεμπόμενες αναθυμιάσεις των πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) στην Βόρεια Ευρώπη θα μειωθούν με τις θερινές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά τρόπον ώστε οι περιβαλλοντικές επιδόσεις να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Τροπολογία 45

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, υποσημείωση 4 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(4) Σε κράτη μέλη με πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες η μέγιστη τάση ατμών πρέπει να μην υπερβαίνει 70,0 kPa. Σε καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση ατμών κατά τη θερινή περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει 60kPa κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος VI.

(4) Σε κράτη μέλη με συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας το θέρος η μέγιστη τάση ατμών πρέπει να μην υπερβαίνει 66,0 kPa. Σε καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση ατμών κατά τη θερινή περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει το αρμόζον θερινό όριο τάσης ατμών 56kPa ή 66 kPa κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος VI.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αιθανόλης ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της τάσης ατμών. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η εφαρμογή της παρούσας πράξης να μην καταλήξει σε αύξηση του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου τάσης ατμών. Συνεπώς και σύμφωνα με τη μεγίστη τάση ατμών το θέρος η μεγίστη τάση ατμών υπό πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες πρέπει να μειωθεί από 70 kPa σε 66 kPa.

Η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ 98/70/EC (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/17/ΕΚ) δέχεται την ανάγκη για υψηλότερη τάση ατμών (70kPa) και συντομότερη θερινή περίοδο στην Βόρεια Ευρώπη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανότητα λειτουργίας των οχημάτων (ψυχρή εκκίνηση ) και να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα στατικής ανάφλεξης που προξενεί πυρκαγιές κατά την εφοδιασμό με καύσιμα των αυτοκινήτων στην αρχή και το τέλος της θερινής περιόδου σε πιο κρύες χώρες όπως είναι οι Σκανδιναβικές χώρες και τμήματα του ΗΒ. Με το υψηλότερο θερινό όριο τάσης ατμών αναγνωρίζεται επίσης ότι οι εκπεμπόμενες αναθυμιάσεις των πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) στην Βόρεια Ευρώπη θα μειωθούν με τις θερινές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά τρόπον ώστε οι περιβαλλοντικές επιδόσεις να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Τροπολογία 46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

διαγράφεται

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΘΑΝΟΛΗ

 

Περιεκτικότητα σε αιθανόλη (%v/v)

Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών (kPa)

 

0

0

1

3.65

2

5.95

3

7.20

4

7.80

5

8.0

6

8.0

7

7.94

8

7.88

9

7.82

10

7.76

Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για τιμή περιεκτικότητας σε αιθανόλη μεταξύ των παραπάνω τιμών καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και αμέσως μικρότερης τιμής περιεκτικότητας.

 

 

 

Αιτιολόγηση

Ακολουθεί τροπολογίες στις αιτιολογικές αναφορές 15 και 16 και τα άρθρα 1 σημείο 5 (Άρθρο 7β (Οδηγία 98/70/ΕΚ) και 1 σημείο 8 (Άρθρο 11 (Οδηγία 98/70/ΕΚ) του ιδίου συντάκτη.

Στο ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μειωθούν κατά 55% μεταξύ του 2010 και του 2020 οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που προκαλούν το σχηματισμό όζοντος. Η αύξηση των εκπομπών VOC, η οποία θα προέκυπτε από την εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν συμφωνεί με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε δικαιολογείται. Υπάρχουν άλλοι τρόποι ανάμιξης βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα που δεν οδηγούν σε αύξηση της τάσης ατμών. Επομένως η εφαρμογή απόκλισης για την αιθανόλη δεν είναι δικαιολογημένη και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Α

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

1. Κατά την υποβολή δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής όλων των καυσίμων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(α) εξόρυξη/ παραγωγή πρώτων υλών, συμπεριλαμβάνοντας:

 

- τον τρόπο πραγματοποίησης, μέτρησης και υπολογισμού της εξόρυξης ανά τόπο εξόρυξης·

 

- τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εξόρυξης συμπεριλαμβανομένων της καύσης και διαρροών καθώς και άλλων μορφών χρησιμοποίησης της ενέργειας που σχετίζονται με τη διαδικασία·

 

- τον αντίκτυπο μεταβολών κατά τη χρησιμοποίηση του εδάφους συμπεριλαμβάνοντας μετατοπίσεις της γεωργικής δραστηριότητας·

 

- την ποσότητα της ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγωγή και εφαρμογή αγροχημικών ουσιών ανά μονάδα ενέργειας·

 

- τις επιπτώσεις παραπροϊόντων·

 

- τη χρήση καυσίμων μηχανημάτων παραγωγής ανά μονάδα·

 

(β) μεταφορά και διανομή, συμπεριλαμβάνοντας:

 

- τη μεταφορά από την πηγή εξόρυξης στον τόπο της πρώτης διύλισης/ μεταφοράς βάσει των μέσων ισοδυνάμων CΟ2 ανά μονάδα ενέργειας·

 

- τον αριθμό των χιλιομέτρων μεταφοράς από τον τόπο διύλισης/ μεταφοράς στο σημείο πώλησης βάσει των μέσων ισοδυνάμων CΟ2 ανά μονάδα ενέργειας·

 

(γ) μετατροπή/ διύλιση, συμπεριλαμβάνοντας:

 

- την ποσότητα της ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία μετατροπής/ διύλισης ανά μονάδα ενέργειας·

 

- την ποσότητα ισοδυνάμων CΟ2 που εκπέμπονται ανά μονάδα ενέργειας·

 

(δ) τελικό προϊόν:

 

- την ποσότητα άνθρακα ανά μονάδα ενέργειας.

 

2. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011, θα θεσπιστούν βασικά πρότυπα για τα καύσιμα με βάση τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους που θα μετρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος. Τα πρότυπα θα προκύπτουν από τα αποτελέσματα των μετρήσεων του προμηθευτή των καυσίμων με τη βέλτιστη συνολική απόδοση ή από το μέσο όρο των τριών καλύτερων προμηθευτών. Ενδεχομένως μπορεί να γίνεται διάκριση μεταξύ ελαφρού και βαρέως συμβατικού αργού πετρελαίου.

 

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η μείωση των ισοδυνάμων του CO2, όπως προβλέπει το άρθρο 7α, παράγραφος 2, θα μπορεί να βασίζεται σε προκαθορισμένες αξίες ανά τόπο εξόρυξης, ή σε σταθερή περιεκτικότητα ισοδυνάμων CO2 βάσει της αρχής από την πηγή στην τελική χρήση. Αυτές οι προκαθορισμένες αξίες αξιολογούν με προσοχή την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι προμηθευτές καυσίμων μπορούν να παρεκκλίνουν από την τιμή αυτή με θετικό τρόπο εάν μπορούν να αποδεικνύουν ότι το προϊόν τους προκαλεί χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με την προκαθορισμένη αξία.

Αιτιολόγηση

Το παρόν παράρτημα θεσπίζει τις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση του CΟ2 από όλα τα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων ορυκτών καυσίμων, βιοκαυσίμων, υδρογόνου). Εάν οι προμηθευτές μπορούν να επιτύχουν τον στόχο μείωσης του άνθρακα που καθορίζεται στο άρθρο 7α με τη χρήση νέων καυσίμων, όπως είναι το υδρογόνο, τούτο θα προκαλούσε μεγάλη αύξηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες οχημάτων.

Η μεθοδολογία αυτή πραγματοποιείται σε τρία στάδια: το πρώτο περιγράφει τη διαδικασία παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα. Το δεύτερο καθορίζει τα βασικά πρότυπα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και το τελευταίο περιγράφει τη φάση μείωσης και προβλέπει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης προκαθορισμένων τιμών.

Τροπολογία 48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VΙ β (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Β

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

 

Τα κριτήρια βιοποικιλότητας και κοινωνικής βιωσιμότητας βασίζονται σε σύστημα στο οποίο οι πρώτες ύλες καυσίμων είναι ανιχνεύσιμες στην πηγή τους, και όλες οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα παραγωγής βιώσιμης βιομάζας πιστοποιούνται.

 

1. Τα κριτήρια βιοποικιλότητας και τα περιβαλλοντικά κριτήρια πρέπει να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι:

 

- δεν επέρχεται σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα, συγκεκριμένα ότι ουδεμία παραγωγή ή εξόρυξη πρώτων υλών διεξάγεται κοντά σε πολύτιμες φυσικές περιοχές ή σε προστατευόμενες κυβερνητικές ζώνες εκτός εάν συνίστανται σε ροές αποβλήτων ή δασικά κατάλοιπα·

 

- δεν επέρχεται αποψίλωση δασών ή καθαρή απώλεια άλλων αποθεμάτων άνθρακα (όπως είναι υγρότοποι και μόνιμοι βοσκότοποι) επί ή υπό το έδαφος λόγω της παραγωγής πρώτων υλών καυσίμου·

 

- τηρούνται οι διεθνείς συμβάσεις και κανονισμοί, συγκεκριμένα τα σχετικά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και οι συμβάσεις των ΗΕ για την προστασία των αυτοχθόνων πληθυσμών·

 

- δεν επέρχεται σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα στους υδάτινους πόρους λόγω της παραγωγής βιοκαυσίμων·

 

- δεν επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του αέρα, των υδάτων και του εδάφους από την εξόρυξη ή την παραγωγή πρώτων υλών καυσίμου·

 

- λαμβάνει χώρα υποχρεωτική τακτική ενημέρωση προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν επέρχονται σημαντικές έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις από την αλλαγή χρήσης γης ή τη μετακίνηση των αγροτικών δραστηριοτήτων·

 

- επιτυγχάνεται τουλάχιστον 50% άμεση εξοικονόμηση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των μη ορυκτών καυσίμων που προέρχονται από βιομάζα σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα·

 

2. Τα κοινωνικά κριτήρια εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, την:

 

 

- υποχρέωση τακτικής ενημέρωσης σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις της παραγωγής πρώτων υλών βιοκαυσίμων, ιδίως στις τιμές των τροφίμων, προκειμένου να καταδειχθεί η απουσία αρνητικών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων, στην ασφάλεια των τροφίμων·

 

- δήλωση συναίνεσης εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων ή του τοπικού πληθυσμού.

- πρόσβαση του κοινού στην ενημέρωση και τη συμμετοχή.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων έχει διπλό στόχο. Πρώτον, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μεταξύ άλλων μειώνοντας τις εκπομπές θείου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Δεύτερος στόχος είναι η συμβολή στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπουν τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών. Ο δεύτερος αυτός στόχος αντιπροσωπεύει μια σημαντική πολιτική απόφαση. Πρωτίστως, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να καταμετρούνται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής: εξόρυξη, παραγωγή, μεταφορά, διανομή και τελική χρήση. Το επόμενο στάδιο συνίσταται στη μείωση των εκπομπών. Είναι πρώτη φορά που ένας στόχος μείωσης εφαρμόζεται σε ένα υλικό προϊόν (καύσιμο) βάσει ανάλυσης του κύκλου ζωής. Σημειωτέον ότι στις ΗΠΑ, η πολιτεία της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε σχεδόν συγχρόνως παρόμοια πρωτοβουλία, γεγονός που άνοιξε προοπτική παραγωγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Για την προετοιμασία της πολιτικής συζήτησης, οι συντονιστές της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέταξαν την πραγματοποίηση μελέτης. Η μελέτη αυτή η οποία φέρει τον τίτλο Inclusion of sustainability criteria in the Fuel Quality Directive, δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιουλίου. Στις 5 Ιουλίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η πολιτική υπηρεσία διοργάνωσαν εργαστήριο κατά το οποίο διάφοροι εμπειρογνώμονες εξέθεσαν τις απόψεις τους και στο οποίο είχαν προσκληθεί όλα τα ενεχόμενα μέρη. Συμμετείχαν επίσης στη συζήτηση 50 περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Επιτροπής, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, των κρατών μελών, της Προεδρίας του Συμβουλίου, του τομέα του πετρελαίου, των οικολογικών κινημάτων και των παραγωγών βιοκαυσίμων. Κατά τους τελευταίους μήνες, ο εισηγητής είχε πολυάριθμες επαφές, τόσο με ενεχόμενα μέρη όσο και με εμπειρογνώμονες. Το Μάϊο, συμμετείχε στην Καλιφόρνια σε συμπόσιο σχετικά με το υπό εξέταση θέμα. Διάφορες επιλογές, όσον αφορά αφενός την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και αφετέρου τους στόχους που θα πρέπει να οριστούν όσον αφορά το κλίμα, απαιτούν διευκρίνιση.

           1. Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά το διοξείδιο του θείου και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνδρακες. Εις ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων για σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η Επιτροπή προτείνει τη μείωσή του σε δύο στάδια: να μειωθεί στα 300 mg/kg στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και στα 10 mg/kg στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή δικαιολογεί την εν λόγω προσέγγιση σε δύο στάδια επικαλούμενη την επιπλέον κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται προκειμένου να μειωθεί η περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο. Ωστόσο, μπορούμε να αντιταχθούμε στην προσέγγιση αυτή λέγοντας ότι ένα καύσιμο με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο καθιστά δυνατή την κατασκευή αποδοτικότερων κινητήρων για σκάφη. Η επιπλέον χρησιμοποίηση ενέργειας η οποία παρεμβαίνει σε επίπεδο διυλιστηρίου αντισταθμίζεται ευρέως από τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στα σκάφη. Διατίθενται ήδη οι αποδοτικότεροι κινητήρες σκαφών.

Η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί από 11% σε 8% η ανώτατη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα αρωματικών πολυκυκλικών υδρογονανθράκων στα καύσιμα. Όμως, στην ΕΕ το μέσο επίπεδο κυμαίνεται μεταξύ 3 και 4%·σπάνια παρατηρείται υπέρβαση του ορίου του 6%. Ως εκ τούτου θα ήταν δυνατόν, χωρίς επιπλέον κόστος να μειωθεί ακόμη από 8% σε 6% το ανώτατο ποσοστό.

Τάση ατμών και αιθανόλη

Ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι η τάση των ατμών. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση των ατμών τόσο ισχυρότερες είναι οι εκπομπές οργανικών πτητικών ενώσεων. Οι οργανικές πτητικές ενώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία όζοντος. Όταν ο καιρός είναι ζεστός, η δημιουργία όζοντος είναι δυνατόν να προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα υγείας. Στο ψήφισμά του σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την ποιότητα του αέρα, το Κοινοβούλιο ζήτησε να επιδειχθεί μεγαλύτερη φιλοδοξία, συγκεκριμένα λόγω της τοξικότητας των εκπομπών οργανικών πτητικών ενώσεων. Η Επιτροπή δεν προτείνει συμπληρωματική μείωση και επιθυμεί να διατηρήσει την ανώτατη επιτρεπόμενη τάση ατμών στο επίπεδο των 60 kPa με τη δυνατότητα, σε κλιματολογικές συνθήκες πολικού τύπου, να αυξηθεί στο 70 kPa, κατά τρόπον ώστε, ακόμη και στις περιοχές με κλίμα πολικού τύπου, να μπορούν να παίρνουν μπρος τα αυτοκίνητα. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει αύξηση και στην περίπτωση προσθήκης αιθανόλης. Η προσθήκη αιθανόλης προκαλεί παρενέργεια: η τάση των ατμών αυξάνεται, γεγονός που αυξάνει την έκλυση οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα. Η αύξηση της τάσης των ατμών δεν είναι ακριβώς ανάλογη της ενσωματωθείσας ποσότητας αιθανόλης. Φθάνει στο ανώτατο όριο για 5% ενσωματωθείσας αιθανόλης και εν συνεχεία μειώνεται προοδευτικά.

Προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπημένη πρόταση ο εισηγητής εμπνεύστηκε από τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στις ΗΠΑ. Στις περισσότερες πολιτείες της χώρας αυτής, η ανώτατη επιτρεπόμενη τάση ατμών είναι αισθητά χαμηλότερη 48 kPa. Καμία αύξηση δεν προβλέπεται στην περίπτωση προσθήκης αιθανόλης, παρά το γεγονός ότι οι πολιτείες όπου η ποιότητα του αέρα το επιτρέπει έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Τίποτα δεν θα εμπόδιζε από τεχνική άποψη, να καταστεί υποχρεωτική και στην ΕΕ μια τάση ατμών πιο χαμηλή. Μια τάση ατμών της τάξης των 56 kPa είναι δυνατή. Πέραν τούτου, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να γίνει εξαίρεση για την αιθανόλη. Έχοντας υπόψη την ταχεία αύξηση της τάσης ατμών στην περίπτωση προσθήκης ενός μικρού μέρους αιθανόλης, θα αποτελούσε κακή προτροπή το να επιτραπεί μια αύξηση της τάσης ατμών στην περίπτωση προσθήκης ενός μικρού ποσοστού. Στην περίπτωση αυτή, πράγματι, η συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα συμβάδιζε με μια δυσανάλογη υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα. Ως εκ τούτου ο εισηγητής προτείνει μια περιορισμένη υπέρβαση κατά 4 kPa στην περίπτωση προσθήκης ενός ελάχιστου ποσοστού 3% βιοκαυσίμων.

Προτάσεις

Συνοπτικά, ο εισηγητής προτείνει:

-          να επιταχυνθεί η μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων για σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

-          να μειωθεί η ανώτατη επιτρεπόμενη ποσότητα πολυαρωματικών υδρογονανθράκων·

-          να απαγορευθεί το πρόσθετο ΜΜΤ το οποίο είναι νοσηρό·

-          να μειωθεί η τάση ατμών και να μην επιτραπεί εξαίρεση παρά μόνο στην περίπτωση προσθήκης ενός ποσοστού βιοκαυσίμων κυμαινόμενου μεταξύ 3% και 10%

         2. Αέρια του θερμοκηπίου

Στην ΕΕ, οι οδικές μεταφορές ευθύνονται περίπου για το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εάν θέλουμε να μειωθούν κατά 30% οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2020, θα πρέπει τα αυτοκίνητα να καταστούν πολύ πιο αποδοτικά. Ωστόσο θα πρέπει επίσης να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγει το καύσιμο. Η Επιτροπή προτείνει όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καταμετρηθούν και εν συνεχεία μειωθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2020, τούτο δε κατά 1% ετησίως. Συνολικά, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καύσιμα οφείλονται, κατά 85%, στην καύση που πραγματοποιείται στα αυτοκίνητα και κατά 15% στο σύνολο της διαδικασίας παραγωγής και διύλισης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και διανομής των καυσίμων. Η πρόταση της Επιτροπής η οποία προβλέπει την μείωση των εκπομπών αξίζει να υποστηριχθεί ανεπιφύλακτα. Για την επίτευξη της μείωσης αυτής, οι προμηθευτές καυσίμων μπορούν να επιλέξουν μια αποδοτικότερη διαδικασία εξόρυξης και διύλισης, κατά τρόπον ώστε να χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την εξόρυξη του πετρελαίου και την μετατροπή του σε βενζίνη ή ντίζελ. Από συγκριτικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων από την Kristina Holmgren, του IVL Swedish Environmental Research Institute, απορρέει ότι, εντός της ΕΕ, τα διυλιστήρια διαφέρουν μεταξύ τους και ότι υπάρχουν ακόμη πολυάριθμες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Υπάρχει μια άλλη επιλογή η οποία συνίσταται στην παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά άλλων καυσίμων, όπως το φυσικό αέριο, το υδρογόνο ή το GPL. Βεβαίως, η παραγωγή των εν λόγω εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει να υποβληθεί στην ίδια ανάλυση Well to Wheel. Μια τρίτη δυνατότητα συνίσταται στην προσθήκη βιοκαυσίμων. Και στην περίπτωση αυτή, η προσέγγιση Well to Wheel θα πρέπει να εφαρμοσθεί, και στη συνέχει να δοθεί προτίμηση στα βιοκαύσιμα που παρουσιάζουν ένα καλύτερο απολογισμό όσον αφορά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από ό,τι τα ορυκτά καύσιμα. Η πρόταση αυτή προσφέρει στους προμηθευτές καυσίμων επαρκείς επιλογές ώστε να μπορούν να καθορίσουν και να διαθέσουν καύσιμα που να εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Η πρόταση αυτή αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας. Επιβάλλονται ωστόσο ορισμένες παρατηρήσεις:

1.        Ορισμός της μεθόδου

Η Επιτροπή προτείνει όπως η προσέγγιση Well to Wheel καθορισθεί στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Δεδομένου ότι πρόκειται για ορισμένες σημαντικές πολιτικές επιλογές, θα πρέπει να μπορεί το Κοινοβούλιο να συναποφασίσει σχετικά με ορισμένους προσανατολισμούς. Προς τούτο, μπορούμε να διατυπώσουμε, σε νέο παράρτημα, προσανατολισμούς που εν συνεχεία θα μπορέσουν να διευκρινισθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας. Στο πλαίσιο των εν λόγω προσανατολισμών είναι δυνατόν να γίνουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά το έτος αναφοράς και το πρότυπο.

2.        Το έτος αναφοράς και το πρότυπο

Οι εταιρείες πετρελαίου διαφέρουν μεταξύ τους στο μέτρο όπου έχουν επενδύσει στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι κάθε προμηθευτής οφείλει να χορηγεί στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου γεγονός που θα αποτελεί και τον κανόνα. Τούτο σημαίνει ότι για κάθε επιχείρηση, θα εφαρμόζεται ειδικό πρότυπο, γεγονός που αντιβαίνει στη λογική της εσωτερικής αγοράς. Τούτο αντιβαίνει επίσης στο αίσθημα της δικαιοσύνης δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει για βελτίωση της αποδοτικότητας θα ζημιωθούν επειδή οφείλουν να ικανοποιούν αυστηρότερους κανόνες απ’ ό,τι οι ανταγωνιστές τους που έχουν επενδύσει λιγότερο στον τομέα της αποδοτικότητας. Προκειμένου να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού θα πρέπει να ορισθεί ένα κοινοτικό πρότυπο. Σε μια ιδανική περίπτωση, το έτος αναφοράς θα πρέπει να ανήκει στο παρελθόν, κατά τρόπον ώστε η συμπεριφορά των επιχειρήσεων να μην επηρεάζεται από στρατηγικά κίνητρα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες μελέτες. Δεδομένου ότι λείπουν πολλά στοιχεία και οι προμηθευτές καυσίμων και οι παραγωγοί βιοκαυσίμων δεν προσυπογράφουν όλοι σαφώς τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, είναι προτιμότερο να ορισθεί το έτος αναφοράς στο μέλλον, τούτο δε το ταχύτερο δυνατόν μετά από την έγκριση της οδηγίας. Έτσι κάθε προμηθευτής θα μπορεί και θα οφείλει να χορηγεί τα σχετικά στοιχεία.

3.        Ο στόχος

Ο προτεινόμενος στόχος είναι της τάξης του 1% ετησίως. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η υλοποίησή του θα απαιτήσει σημαντική προσπάθεια αλλά βεβαίως τούτο θα εξαρτηθεί έντονα από το σημείο εκκίνησης ή από το βασικό πρότυπο. Τίθεται φυσικά το ερώτημα του πώς θα επιλεγεί το πρότυπο αυτό βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι παραγωγοί καυσίμων. Συνιστάται να μην ληφθεί υπόψη ούτε το πιο χαμηλό ούτε το μέσο πρότυπο. Ένα κατάλληλο πρότυπο προϋποθέτει μια μαξιμαλιστική προσέγγιση: η καλύτερη επιχείρηση (ή λ.χ. ο μέσος όρος των τριών καλυτέρων επιχειρήσεων) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τις υπόλοιπες. Και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται μια παρατήρηση: μπορούμε να υποθέσουμε ότι η καλύτερη επιχείρηση θα εργάζεται με ελαφρύ πετρέλαιο το οποίο απαιτεί λιγότερη επεξεργασία και διύλιση. Στην περίπτωση που το πρότυπο ορίζει η καλύτερη επιχείρηση, όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι προμηθευτές καυσίμων θα παρακινηθούν σημαντικά, ή και θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιήσουν και αυτοί έναν πετρέλαιο όσο το δυνατόν ελαφρύτερο. Τούτο θα συνεπάγετο αύξηση της τιμής του ελαφρού πετρελαίου και θα είχε ως συνέπεια το να μετατοπισθεί το βαρύ πετρέλαιο προς χώρες όπως η Κίνα ή η Ινδία γεγονός που δεν θα ήταν απαραιτήτως ό,τι καλύτερο ως προς το παγκόσμιο επίπεδο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεδομένου ότι οι εκπομπές απλώς θα μετατοπίζονταν από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προς άλλες επιχειρήσεις. Προκειμένου να εξασφαλισθεί μια πραγματική μείωση, θα μπορούσε να είναι αναγκαία η καθιέρωση δύο προτύπων, ήτοι ενός για το βαρύ πετρέλαιο και ενός για το ελαφρύ πετρέλαιο. Ωστόσο δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ανάγκη αυτή παρά μόνο βάσει των στοιχείων όσον αφορά το πραγματικό επίπεδο εκπομπών για τις οποίες ευθύνονται οι προμηθευτές καυσίμων. Επί πλέον, η προτεινόμενη μείωση της τάξεως του 1% ετησίως, θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί. Μια μείωση κατά 2% κάθε δύο χρόνια θα ήταν ευκολότερη και θα επέτρεπε την ίδια συνολική μείωση έως το 2020.

4.        Το σύνολο της αλυσίδας

Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρει ρητώς μια προσέγγιση Well to Wheel στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές καθ’ όλη τη διάρκεια της αλυσίδας. Για τα ορυκτά καύσιμα, η αλυσίδα περιλαμβάνει την εξόρυξη του πετρελαίου, την καύση, την πρώτη επεξεργασία, την μεταφορά, τη διύλιση, τη διανομή και την απόρριψη κατά την καύση στον κινητήρα. Για τα βιοκαύσιμα, ισχύει το ίδιο, αλλά οι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι περισσότερο η χρήση προσθέτων (λιπασμάτων) και οι τροποποιήσεις όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των εδαφών.

Στο παράρτημα, τα κριτήρια αυτά αναφέρονται κατά τρόπον ώστε να ισχύουν για το πετρέλαιο, το αέριο, το υδρογόνο και τα βιοκαύσιμα. Θα ήταν δυνατόν επίσης να προβλεφτεί, για κάθε καύσιμο, μια ειδική μέθοδος αλλά η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει την ουδετερότητα της μεθόδου σε τεχνολογικό επίπεδο και δεν περιλαμβάνει καμία κρυφή παρακίνηση υπέρ του ενός ή του άλλου καυσίμου. Ο προμηθευτής καυσίμων θα έχει τη δυνατότητα να προβεί στη βέλτιστη επιλογή.

5.        Το πεδίο εφαρμογής

Η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στο υδρογόνο παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικό να προσφερθεί στους προμηθευτές καυσίμων ένα βέλτιστο φάσμα επιλογών και να μην δοθεί το μεγαλύτερο βάρος στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Για το λόγο αυτό εγκρίθηκε το άρθρο 2 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής. Ένα δύσκολο θέμα είναι η χρησιμοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαίως θα ήταν χαροποιό το να μπορούν τα αυτοκίνητα να κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια η οποία να παράγεται με αειφόρο τρόπο. Ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων προβλέπουν τον ερχομό του αυτοκινήτου που θα φορτίζει ο καθένας στο σπίτι του με μια πρίζα. Υπό τους όρους αυτούς, οι σημερινοί προμηθευτές καυσίμων θα παρακάμπτονταν. Κατ’ αρχήν, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής ώστε να καλύπτει και την ηλεκτρική ενέργεια θα ήταν κάτι θετικό αλλά, εν γένει, οι προμηθευτές καυσίμων δεν προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια. Ένα καθεστώς εμπορικών συναλλαγών θα αποτελούσε λύση αλλά θα περιέπλεκε εκ νέου την οδηγία.

6.        Κριτήρια βιωσιμότητας

Αν και οι προμηθευτές καυσίμων διαθέτουν πολυάριθμες δυνατότητες συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, είναι αναμφισβήτητο ότι ο στόχος αυτός αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό κίνητρο προς την κατεύθυνση της χρησιμοποίησης των βιοκαυσίμων. Από την άποψη αυτή είναι σαφές ότι η προσθήκη βιοκαυσίμων, για τα οποία μια ανάλυση Well to Wheel θα απεδείκνυε ότι εκπέμπουν ακόμη περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου ή ανεπαίσθητα λιγότερα, δεν θα αποτελούσε πρόοδο. Ως εκ τούτο δεν είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κριτήριο το οποίο να ορίσει μια ελάχιστη απαίτηση όσον αφορά την αποδοτικότητα στον τομέα των αερίων του θερμοκηπίου: οι προμηθευτές καυσίμων δεν θα έχουν κανένα λόγο να προσθέτουν βιοκαύσιμα τα οποία να μην παρουσιάζουν μια καλή αποδοτικότητα όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά τα κριτήρια βιωσιμότητας. Προκύπτουν εύλογες ανησυχίες όσον αφορά τις συνέπειες που θα συνεπάγετο μια σε μεγάλη κλίμακα χρησιμοποίηση των βιοκαυσίμων, τόσο για τη βιοποικιλότητα όσο και για το περιβάλλον αλλά και για τις κοινωνικές σχέσεις. Δεν είναι εύκολο να διατυπωθούν κριτήρια που θα ενέκρινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ξεπεράσει το πρώτο στάδιο. Βάσει των (προσωρινών) θέσεων στου Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών, διατυπώθηκαν, σε παράρτημα [Παράρτημα VIβ], ορισμένα κριτήρια που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες που αφορούν τα βιοκαύσιμα. Όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια, πρόκειται πρωτίστως για μια υποχρέωση παρακολούθησης των κοινωνικών επιπτώσεων και συναίνεσης των τοπικών πληθυσμών. Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, πρόκειται κυρίως για τη χρησιμοποίηση του νερού και τη γειτνίαση με φυσικές περιοχές μεγάλης αξίας.

7.        Σύγκλιση με άλλες ρυθμίσεις: ΕΤS (εμπόριο των εκπομπών) και στόχος όσον αφορά τα βιοκαύσιμα

Συζητείται πολύ η σύγκλιση με άλλες νομοθετικές διατάξεις και πρωτοβουλίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει προσυπογράψει έναν δεσμευτικό στόχο που προβλέπει την προσθήκη 10% βιοκαυσίμων τούτο δε με δύο όρους. Θα πρέπει απαραιτήτως να πρόκειται για βιώσιμα βιοκαύσιμα και να είναι επαρκώς αναπτυγμένες οι τεχνολογίες της δεύτερης γενιάς. Είναι σαφές ότι οι στόχοι της βιωσιμότητας που αναφέρονται στο παράρτημα της υπό εξέταση οδηγίας δεν θα πρέπει να αποκλίνουν από τους γενικούς όρους βιωσιμότητας που διατύπωσε το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή έχει αναλάβει προς το παρόν να καθορίσει τα κριτήρια. Ενδεχομένως, αργότερα, το παράρτημα VIβ θα μπορέσει απλώς να παραπέμπει σε έναν κατάλογο κριτηρίων που θα έχουν ορισθεί. Δεύτερη σύγκλιση: το Εμπόριο εκπομπών. Τα διυλιστήρια υπάγονται στο καθεστώς ΕΤS και αναφέρουν τις εκπομπές τους και να αγοράζουν συμπληρωματικά δικαιώματα εφόσον παράγουν περισσότερες εκπομπές από ό,τι δικαιούνται. Σύμφωνα με την άποψη ορισμένων, τούτο αρκεί ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα διυλιστήρια θα έχουν υπεύθυνη στάση όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ώστε να μην χρειάζεται να υποβληθούν σε υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Παράλληλα, άλλοι κρίνουν ότι το καθεστώς ETS δεν αποτελεί παρά μόνον ένα κίνητρο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και όχι απόλυτη απαίτηση. Οι εταιρείες πετρελαίου μπορούν άλλωστε να επιλέξουν να αγοράσουν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην αγορά. Το καθεστώς ETS και η οδηγία που εξετάζουμε έχουν απλώς παρακινητικό χαρακτήρα. Ούτε το ένα ούτε η άλλη δεν επιβάλλουν βελτιώσεις της αποδοτικότητας στα διυλιστήρια. Εν ολίγοις, και τα δύο αυτά καθεστώτα ενισχύονται αμοιβαία και δεν αλληλοσυγκρούονται.

8.        Συμπέρασμα

Οι τροποποιήσεις που προτείνει ο εισηγητής αποσκοπούν σε μια μέγιστη αποδοτικότητα, σε ίσους όρους ανταγωνισμού και σε μια μεγαλύτερη αλλά πιο υπεύθυνη φιλοδοξία. Επί πλέον είναι σημαντικό το να είναι η οδηγία ουδέτερη σε τεχνολογικό επίπεδο, υπό την έννοια ότι δεν πρέπει να περιέχει κανένα συμπληρωματικό κίνητρο υπέρ ενός καυσίμου ή μιας τεχνολογίας. Εν κατακλείδι, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

-          παράρτημα VIα: προσανατολισμοί σχετικά με τις μεθόδους μέτρησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να χρησιμοποιούνται αξίες αναφοράς (default values), μια μαξιμαλιστική προσέγγιση και, ενδεχομένως, εφαρμογή διαφορετικών προτύπων για το ελαφρύ και το βαρύ πετρέλαιο·

-          παράρτημα VIβ: κριτήρια βιωσιμότητας: υποχρεώσεις όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και στον κοινωνικό τομέα·

-          επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας: θα πρέπει να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του υδρογόνου για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

-          μεγαλύτερη ελαστικότητα: έως και το 2020, οι εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν κατά 2% ανά διετία αντί του 1% ετησίως·

-          εγγυήσεις βιωσιμότητας σε ένα άρθρο 7γ (νέο).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ΕΡΕΥΝΑΣ και Ενέργειας (13.11.2007)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις οδικές μεταφορές, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Miloslav Ransdorf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, η οποία χρονολογείται από το 1998, εκθέτει κοινές προδιαγραφές της ΕΕ για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικές καύσης που χρησιμοποιείται σε οδικά οχήματα, πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και μη οδικά κινητά μηχανήματα όπως μηχανές έλξης, μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και ελκυστήρες.

Η πρόταση αποτελεί αναθεώρηση της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, που αποβλέπει στο να θέτει νέα πρότυπα για τα καύσιμα μεταφορών έτσι ώστε να μειωθεί περαιτέρω η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα από ρύπους όπως το θείο, τα σωματίδια και οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Επί πλέον, τα νέα πρότυπα θα εισαγάγουν την υποχρέωση να μειωθεί η συμβολή των οδικών καυσίμων στην κλιματική αλλαγή. Τέλος, η αναθεώρηση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί θεμελιώδης προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για μερίδιο 10% των βιοκαυσίμων στη συνολική κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου μεταφορών στην ΕΕ έως το 2020.

Κεντρικό μέτρο της πρότασης είναι ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καυσίμων και βιοκαυσίμων χαμηλότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα, οι προμηθευτές καυσίμων θα υποχρεωθούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν τα καύσιμά τους κατά τον κύκλο ζωής τους (δηλαδή κατά τη διύλιση, την μεταφορά και τη χρήση τους) κατά 1% ετησίως αρχίζοντας από το 2011. Τούτο θα οδηγήσει σε μείωση κατά 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, που ισοδυναμεί με 500 εκατομμύρια τόνους CO2.

Δεύτερον, για να καταστεί δυνατό να χρησιμοποιείται μεγαλύτερος όγκος βιοκαυσίμων στη βενζίνη, θα δημιουργηθεί ένα νέο μείγμα βενζίνης, με υψηλότερο επιτρεπόμενο περιεχόμενο πρόσθετων που περιέχουν οξυγόνο (οι λεγόμενοι οξυγονωτές) συμπεριλαμβανομένης της αιθανόλης σε ποσοστό έως και 10%. Τα διάφορα μείγματα βενζίνης θα επισημαίνονται σαφώς ώστε να αποφεύγονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι να προκληθεί βλάβη σε υφιστάμενα οχήματα, δεδομένου ότι η αιθανόλη είναι ασύμβατη με τα συστήματα καυσίμων ορισμένων οχημάτων.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση. Η προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και άλλων μέτρων για την μείωση των εκπομπών από την αλυσίδα παραγωγής καυσίμων έχει ζωτική σημασία προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο τομέας των καυσίμων θα συνεισφέρει και αυτός στην επίτευξη των στόχων μείωσης αερίων του θερμοκηπίου που έχει θέσει η ΕΕ. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει σθεναρά την έννοια της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα "από την πηγή στην κατανάλωση" η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη τις εκπομπές που οφείλονται στην παραγωγή του ίδιου του καυσίμου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να οδηγηθεί η βιομηχανία καυσίμων σε μια συνολικά αειφόρο κατεύθυνση, επιτρέποντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει επίσης τις προτεινόμενες προδιαγραφές μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, που θα καταστήσει δυνατά καύσιμα κατάλληλα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των οχημάτων, θα μειώσει τις εκπομπές σωματιδίων και θα κάνει δυνατή την εισαγωγή συστημάτων μετεπεξεργασίας στο μέλλον.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι χαμηλότερες εκπομπές είναι δυνατό να επιτευχθούν μόνο μέσα από μια καλύτερα συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία απαιτεί όχι μόνο την εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών από τη βιομηχανία καυσίμων και την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και τους προμηθευτές τους, αλλά και σταθερή δέσμευση από τους παράγοντες χάραξης πολιτικής, τους παρόχους υποδομών και τους οδηγούς (μεταξύ άλλων, την καθιέρωση φορολόγησης με βάση το CO2, βελτιωμένες οδηγητικές δεξιότητες και συμπεριφορά, ασφαλέστερες υποδομές).

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θα ήθελε επίσης να τονίσει ότι πρέπει να βρεθεί μια ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ της προώθησης της ανάπτυξης της αγοράς βιοκαυσίμων και της αποφυγής ενδεχομένων κινδύνων και πρόκλησης ζημιών στα υφιστάμενα αυτοκίνητα και στο περιβάλλον. Κατά τη γνώμη του συντάκτη, η πρόταση της Επιτροπής από την άποψη αυτή χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, δεδομένου ότι προωθεί μία μόνο πηγή συστατικών βιοκαυσίμων εις βάρος άλλων που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο μη συμβατότητας με τα υφιστάμενα οχήματα και με το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη χρήση της αιθανόλης όχι μόνον είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων, αλλά και θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών. Στην πρόταση της Επιτροπής εισάγεται μια ειδική ρήτρα για την τάση ατμών για τη βενζίνη που περιέχει αιθανόλη. Ωστόσο, οι ατμοί αυτοί, που είναι επίσης γνωστοί ως πτητικές οργανικές ενώσεις, συμβάλλουν στη δημιουργία ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορούν να προκαλέσουν πρόωρους θανάτους σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι η πρόταση θα μπορούσε να ενισχυθεί με το να επιτραπεί και σε άλλες εναλλακτικές λύσεις (όπως βιο-ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ, ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο) να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αλυσίδα παραγωγής καυσίμων. Επιτρέποντας σε μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται όλα τα βιοσυστατικά, η Ευρώπη θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη δυνητική συνεισφορά τους για την επίτευξη των νέων στόχων της ΕΕ σχετικά με τα βιοκαύσιμα.

Ο εισηγητής θα ήθελε περαιτέρω να επισημάνει τον αναντικατάστατο ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνικές καινοτομίες σε σχέση με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Για παράδειγμα, μια εφεύρεση από την Τσεχική Δημοκρατία θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως και κατά 70% εφόσον εφαρμοστεί στην πράξη. Τα διαχωρισμένα απόβλητα μπορούν να χρησιμεύσουν ως δευτερογενής πρώτη ύλη.

Τέλος ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει την ανάγκη εξορθολογισμού του συνολικού συστήματος μεταφορών στην ΕΕ. Αυτή τη στιγμή, το ποσοστό των οδικών μεταφορών είναι υπερβολικά υψηλό, ενώ των σιδηροδρομικών μεταφορών πολύ χαμηλό. Είναι απαραίτητο να προπαρασκευαστεί, να παρουσιαστεί και να συζητηθεί μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών για το σύνολο της ΕΕ και να συμπεριληφθούν όλα τα κατάλληλα είδη μεταφορών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση" καθορίστηκαν στόχοι για την μείωση των εκπομπών ρύπων μέχρι το 2020. Οι στόχοι αυτοί προέκυψαν από εκτενή ανάλυση του κόστους και των οφελών. Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν ως στόχοι η μείωση κατά 82% των εκπομπών του SO2, κατά 60% των οξειδίων του αζώτου, κατά 51% των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και κατά 59% των σωματιδίων PM2.5 ως προς τις εκπομπές του 2000. Σε μελλοντική νομοθεσία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν τροποποιήσεις της οδηγίας 98/70/ΕΚ στις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από πρατήρια καυσίμων.

(2) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση" καθορίστηκαν στόχοι για την μείωση των εκπομπών ρύπων μέχρι το 2020. Οι στόχοι αυτοί προέκυψαν από εκτενή ανάλυση του κόστους και των οφελών. Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν ως στόχοι η μείωση κατά 82% των εκπομπών του SO2, κατά 60% των οξειδίων του αζώτου, κατά 51% των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και κατά 59% των σωματιδίων PM2.5 ως προς τις εκπομπές του 2000. Σε μελλοντική νομοθεσία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν τροποποιήσεις της οδηγίας 98/70/ΕΚ στις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από πρατήρια καυσίμων. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση προόδου, πριν από την παρουσίαση πρότασης για παρόμοια μελλοντικά νομοθετήματα.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και τις συνέπειες για τους παραγωγούς καυσίμων και τη αυτοκινητοβιομηχανία, οποιαδήποτε αλλαγή στη νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται σε μια έκθεση προόδου που θα περιγράφει τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες κάθε πρότασης.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Η Κοινότητα έχει θεσπίσει κανονιστικές διατάξεις που περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων από ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήματα. Οι προδιαγραφές για τα καύσιμα είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την τήρηση αυτών των ορίων εκπομπών.

 

(5) Η Κοινότητα έχει θεσπίσει κανονιστικές διατάξεις που περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων από ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήματα. Οι προδιαγραφές για τα καύσιμα είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την τήρηση αυτών των ορίων εκπομπών. Οι εκπομπές ρύπων μπορούν επίσης να περιορισθούν και με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων συγκοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να περιορισθεί και με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικότερων δημόσιων συγκοινωνιών. Το 80% του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές και οι αστικές συγκοινωνίες ευθύνονται για το 40% όλων των εκπομπών CO2.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Σκοπός της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µμεταφορές είναι η προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην Κοινότητα. Η κοινοτική στρατηγική για τα βιοκαύσιμα έχει αναλυθεί περαιτέρω το 2006 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα". Στην ανακοίνωση δηλώνεται η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και της τεχνολογίας βιοκαυσίμων, αλλά αναφέρεται σαφώς ότι η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να μην οδηγήσει σε αύξηση των περιβαλλοντικών βλαβών και τονίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου. Στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της τεχνολογίας βιοκαυσίμων.

 

(6) Σκοπός της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µμεταφορές είναι η προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην Κοινότητα. Η κοινοτική στρατηγική για τα βιοκαύσιμα έχει αναλυθεί περαιτέρω το 2006 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα". Στην ανακοίνωση δηλώνεται η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και της τεχνολογίας βιοκαυσίμων, αλλά αναφέρεται σαφώς ότι η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να μην οδηγήσει σε αύξηση των περιβαλλοντικών βλαβών και τονίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου. Στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της τεχνολογίας βιοκαυσίμων. Θα ήταν σκόπιμο να γίνουν επενδύσεις στις ερευνητικές δραστηριότητες σε σχέση με τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, δεδομένου ότι πρέπει να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός για τη χρήση της γης μεταξύ διατροφικών καλλιεργειών, αφενός, και καλλιεργειών για βιοκαύσιμα, αφετέρου.

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα είναι σημαντικά για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος, αλλά οι καλλιέργειες για βιοκαύσιμα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις καλλιέργειες για προϊόντα διατροφής, ούτε να οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με την προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη, ιδίως δε τα όρια της τάσης των ατμών και πιθανές εναλλακτικές λύσεις που να εξασφαλίζουν ότι η τάση ατμών μειγμάτων αιθανόλης δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, θα πρέπει να επανεξετάζονται με βάση την πείρα από την εφαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Η προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη έχει ως αποτέλεσμα μη γραμμική μεταβολή της τάσης ατμών του μείγματος καυσίμου που προκύπτει. Για να εξασφαλισθεί ότι η τάση ατμών της βενζίνης που προκύπτει από την ανάμειξη δύο νόμιμων μειγμάτων βενζίνης – αιθανόλης τηρεί το νόμιμο όριο τάσης ατμών, πρέπει να καθορισθεί η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών των εν λόγω μειγμάτων, ούτως ώστε να αντιστοιχεί με την πραγματική αύξηση της τάσης ατμών που προκύπτει από την προσθήκη συγκεκριμένου ποσοστού αιθανόλης στη βενζίνη.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Για να προωθηθεί η χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα, ενώ, παράλληλα, να εκπληρώνονται οι στόχοι για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα διυλιστήρια πετρελαίου πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να διαθέτουν τις απαιτούμενες ποσότητες βενζίνης με χαμηλή τάση ατμών. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει προς το παρόν, αυξάνεται το όριο της τάσης ατμών των μειγμάτων με αιθανόλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της αγοράς βιοκαυσίμων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ανώτατης πίεσης ατμών, όπως προτείνει η Επιτροπή, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με περιβαλλοντικά και υγειονομικά επιχειρήματα.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Η τεχνολογία βιοκαυσίμων εξελίσσεται. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα όλων των δυνατοτήτων για τη μετατροπή της βιομάζας σε καύσιμο προς χρήση στις μεταφορές. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμη η υιοθέτηση ισορροπημένης προσέγγισης για τα όρια που καθορίζονται στην οδηγία, με σκοπό να αυξηθεί, κατά περίπτωση, η χρήση των διαφόρων βιοκαυσίμων, μεταξύ άλλων της μεθανόλης, της αιθανόλης, των ανώτερων αλκοολών, των αιθέρων και άλλων οξυγονούχων ενώσεων.

(21) Η τεχνολογία βιοκαυσίμων εξελίσσεται. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα όλων των δυνατοτήτων για τη μετατροπή της βιομάζας σε καύσιμο προς χρήση στις μεταφορές. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμη η υιοθέτηση ισορροπημένης και τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης για τα όρια που καθορίζονται στην οδηγία, με σκοπό να αυξηθεί, κατά περίπτωση, η χρήση των διαφόρων βιοκαυσίμων, μεταξύ άλλων της μεθανόλης, της αιθανόλης, των ανώτερων αλκοολών, των αιθέρων και άλλων οξυγονούχων ενώσεων.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας των βιοκαυσίμων, καθώς και τη σημασία τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Τροπολογία 8

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

Άρθρο 3, παράγραφος 3 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

3. Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ επισημαίνεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους ως "Βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα".

3. Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ επισημαίνεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους ως "Βενζίνη".

Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος V επισημαίνεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες του κράτους μέλους ως "Βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα ".

Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος V επισημαίνεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες του κράτους μέλους ως "Βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε μη ορυκτά καύσιμα".

Αιτιολόγηση

Η ονομασία "βιοκαύσιμα" είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, η ονομασία "Βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα " πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στη βενζίνη που πράγματι περιέχει μεγάλο ποσοστό βιοσυστατικών. Για το λόγο αυτή η βενζίνη που περιέχει από 0% έως 5% μη ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να ονομάζεται "βενζίνη" ενώ η βενζίνη που περιέχει μεταξύ 5% και 10% βιοκαυσίμων θα πρέπει να ονομάζεται "βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε μη ορυκτά καύσιμα".

Τροπολογία 9

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5
Άρθρο 7β (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Άρθρο 7β

διαγράφεται

Προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη

 

Τα μέτρα σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη και, ιδίως, την τάση ατμών όπως ορίζεται στο παράρτημα VI και εναλλακτικές δυνατότητες, τα οποία προβλέπεται να τροποποιούν μη ουσιαστικά στοιχεία της παρούσας οδηγίας, καθώς και να τη συμπληρώνουν, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2."

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 10

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 7β α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

Άρθρο 7β α

 

Κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοσυστατικά των καυσίμων

 

1. Μόνο τα βιοσυστατικά που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας και αποδεδειγμένα μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με βάση τον κύκλο ζωής, θα θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 7α.

 

2. Τα κριτήρια βιωσιμότητας θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής η εντολή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τα υποχρεωτικά κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοσυστατικά των καυσίμων, που στη συνέχεια θα εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του ΕΚ πρέπει να προτείνει λεπτομερέστερα κριτήρια που θα υιοθετηθούν ήδη με την οδηγία.

Τροπολογία 11

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 8 α (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Άρθρο 8α

Άρθρο 8α

Μεταλλικά πρόσθετα

Μεταλλικά πρόσθετα

Η Επιτροπή συνεχίζει να αναπτύσσει κατάλληλη μεθοδολογία δοκιμών σχετικά με τη χρήση μεταλλικών προσθέτων στα καύσιμα.

Σε συνέχεια του υφιστάμενου έργου του Κοινού Κέντρου Ερευνών και χρησιμοποιώντας υφιστάμενα δεδομένα, η Επιτροπή συνεχίζει να αναπτύσσει κατάλληλη μεθοδολογία δοκιμών σχετικά με τη χρήση μεταλλικών προσθέτων στα καύσιμα., και, χρησιμοποιώντας παρόμοια μεθοδολογία, να αξιολογεί κατά πόσον να προτείνει περιορισμούς για όσα θεωρούνται ότι βλάπτουν την αποτελεσματική λειτουργία των τεχνολογιών μείωσης της ρύπανσης.

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7
Άρθρο 9, σημείο (γ) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(γ) τα όρια της τάσης ατμών σε μείγματα βενζίνης με αιθανόλη·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 Α (νέα)

Άρθρο 9α (νέο) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

(7α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 9α:

 

"Άρθρο 9a

 

Για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την εξέταση και την παρακολούθηση του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα των οδικών μεταφορών, η Επιτροπή θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010:

 

1. να εκπονήσει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με ενδεχόμενους μηχανισμούς μείωσης των εκπομπών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει:

 

α) την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα των οδικών μεταφορών,

 

β) την αποσαφήνιση της σχέσης κάθε μηχανισμού μείωσης των εκπομπών με το καθεστώς αγοραπωλησίας εκπομπών της ΕΕ και με τις δεσμεύσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο,

 

γ) την εξέταση της υλοποιησιμότητας και του χρονοδιαγράμματος της ενδεχόμενης διαμόρφωσης συγκεκριμένων στόχων σταδιακής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

 

δ) την αξιολόγηση των επιχειρηματικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των στόχων αυτών.

 

2. Στη βάση μιας τέτοιας έκθεσης, η Επιτροπή θα μπορούσε να υποβάλει προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση της οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/30/ΕΚ και της σχετικής μελλοντικής νομοθεσίας."

Αιτιολόγηση

Θα ήταν, βέβαια, σκόπιμο να καθιερωθεί ένας μηχανισμός για την εξέταση και την παρακολούθηση του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα των οδικών μεταφορών αλλά, πριν από αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια εναρμονισμένη και συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον ορθό υπολογισμό των εκπομπών αυτών. Ο ορισμός, στο στάδιο αυτό, ενός στόχου 10% για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι πρόωρος, δεδομένων των άμεσων συνεπειών που αυτό θα είχε για τον όγκο και τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων που θα είναι διαθέσιμα και θα προωθούνται από την ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας μόνο εφόσον έχουν προηγηθεί όλες οι αναγκαίες ενέργειες που καταγράφηκαν ανωτέρω.

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12
Παράρτημα ΙΙΙ, υποσημείωση 5 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

Η υποσημείωση 5 τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου κειμένου: "Σε καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση ατμών κατά τη θερινή περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 60kPa κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος VI."

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

Παράρτημα VΙ (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

στη σειρά "πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες", η εγγραφή στη στήλη "Μέγιστο" αντικαθίσταται από την εγγραφή "8".

(α) στη σειρά "πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες", η εγγραφή στη στήλη "Μέγιστο" αντικαθίσταται από την εγγραφή "6".

Αιτιολόγηση

Η μείωση του ανωτάτου ορίου το προσαρμόζει στη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς. Σχεδόν όλα τα καύσιμα των ευρωπαϊκών αγορών περιέχουν σήμερα ΠΑΥ σε ποσοστά μεταξύ 1% και 6%.

Τροπολογία 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, τίτλος (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5% ΒΙΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ v/v ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη αλλαγή επιβάλλεται στη Βενζίνη με χαμηλή περιεκτικότητα σε Βιοκαύσιμα μια ελάχιστη περιεκτικότητα 5% v/v σε βιοσυστατικά, επιτρέποντας πάντως στον διανομέα να επιλέγει τα συστατικά. Οι ανώτατες τιμές των επί μέρους βιοσυστατικών περιλαμβάνονται ήδη στον πίνακα. Δεν χρειάζονται ελάχιστες μεμονωμένες τιμές, εφόσον ορίζεται συνολικό ελάχιστο επίπεδο 5%.

Τροπολογία 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα V, σειρές 19 α έως 19 ε (νέες) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Βιοσυστατικά

% v/v

5

 

—Βιοαιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών)

% v/v

 

10

- Βιοαλκοόλες με 3 άτομα άνθρακα ανά μόριο

% v/v

 

7

- Βιοαλκοόλες με 4 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο

% v/v

 

10

- Βιοαιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο

% v/v

 

22

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη αλλαγή επιβάλλεται στη Βενζίνη με χαμηλή περιεκτικότητα σε Βιοκαύσιμα μια ελάχιστη περιεκτικότητα 5% v/v σε βιοσυστατικά, επιτρέποντας πάντως στον διανομέα να επιλέγει τα συστατικά. Οι ανώτατες τιμές των επί μέρους βιοσυστατικών περιλαμβάνονται ήδη στον πίνακα. Δεν χρειάζονται ελάχιστες μεμονωμένες τιμές, εφόσον ορίζεται συνολικό ελάχιστο επίπεδο 5%. Μέσα στα προτεινόμενα πλαίσια, είναι δυνατό να επιτευχθεί περιεχόμενο αντίστοιχο του 10% σε βιοκαύσιμα (αιθανόλη).

Τροπολογία 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα V, υποσημείωση 4 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(4) Σε κράτη μέλη με πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες η μέγιστη τάση ατμών πρέπει να μην υπερβαίνει 70,0 kPa. Σε καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση ατμών κατά τη θερινή περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει 60kPa κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος VI

(4) Σε κράτη μέλη με πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες η μέγιστη τάση ατμών πρέπει να μην υπερβαίνει 70,0 kPa.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

Τροπολογία 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα VΙ 4 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

Αυτό το παράρτημα διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας, διότι προωθεί μία μόνο πηγή συστατικών βιοκαυσίμων (την αιθανόλη) εις βάρος άλλων. Η μεγαλύτερη χρήση της αιθανόλης είναι ασύμβατη με πολλά υφιστάμενα συστήματα καυσίμων οχημάτων και θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρυπαντικών ατμών οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία ρύπανσης από όζον στο επίπεδο του εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πρόωρους θανάτους σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Είναι σημαντικό να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο συστατικά (όπως βιο- ΕΤΒΕ, βιο-ΤΑΕΕ ανανεώσιμο βιομεθάνιο, φυσικό αέριο ή υδρογόνο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καύσιμα (οδικές μεταφορές και εσωτερική ναυσιπλοΐα)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Miloslav Ransdorf

12.4.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.6.2007

12.9.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Νικόλαος Βακάλης, Dominique Vlasto

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eva Lichtenberger

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (3.9.2007)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις οδικές μεταφορές, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Joseph Daul

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σχέδιο οδηγίας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1998, αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση και την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας επανειλημμένως πάρει θέση επί του θέματος, υποστήριξε πάντοτε όλες τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούσαν στην μείωση της εκπομπής των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007, απεφασίσθη ότι οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας έπρεπε να φθάσουν στο 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, ενώ τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 10% της κατανάλωσης καυσίμων

Εξάλλου, οι εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις της οργάνωσης των αγορών των φυτοκαλλιεργειών περιορίζουν τις δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων αυτών. Τα βιοκαύσιμα προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στους αγρότες, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή πολιτική χωροταξίας και την απασχόληση στην ύπαιθρο. Επιπλέον, οι αγροί που βρίσκονται σήμερα σε αγρανάπαυση αποτελούν απόθεμα για την κάλυψη της νέας αυτής ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο οδηγίας που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την διόρθωση των προδιαγραφών της βενζίνης με ανάμιξη βιοκαυσίμων, αποτελεί μείζον στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής το οποίο επιτρέπει την διευκόλυνση της χρησιμοποίησής τους.

Είναι πράγματι επείγον οι τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην οδηγία 98/70 να συμβαδίζουν με τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτον, οι ευρωπαϊκοί στόχοι για την χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων δεν θα μπορούν να επιτευχθούν παρά μόνον εάν οι παραγωγοί και οι διανομείς προβαίνουν στην άμεση πρόσμιξη της αιθανόλης στην βενζίνη. Μία λύση θα ήταν να θέσουν οι πετρελαϊκές εταιρείες στη διάθεση των παραγωγών βιοκαυσίμων ή των διανομέων επαρκείς ποσότητες βενζίνης χαμηλής πτητικότητας. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των προδιαγραφών που ισχύουν σήμερα για τη βενζίνη.

Επίσης, τα κράτη μέλη επιθυμούν ήδη να θεσπίσουν τις διατάξεις που αφορούν την άμεση ανάμιξη της αιθανόλης στην βενζίνη, ανταποκρινόμενα στην επιθυμία των ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να μπορούν να το πράξουν. Και αυτό είναι δικαιολογημένο, πολύ περισσότερο που η αναθεώρηση της οδηγίας θα έπρεπε να είχε ήδη πραγματοποιηθεί περί τα τέλη του 2005 και έχει σημειωθεί καθυστέρηση δύο περίπου ετών.

Τέλος, η τεχνολογική ανάπτυξη των κινητήρων και των βιοκαυσίμων που θα χρησιμοποιούνται μελλοντικά, επιτρέπει την πρόβλεψη ότι τα μελλοντικά μίγματα θα υπερβούν το σημερινό όριο πρόσμιξης αιθανόλης στην βενζίνη, το οποίο είναι 5% . Ο στόχος αυτός είναι βεβαίως απολύτως ευκταίος, διότι ανταποκρίνεται ακριβώς στην πολιτική για την μείωση της εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πρέπει όμως και να υπάρξει μέριμνα ώστε η ενημέρωση των καταναλωτών να είναι η πληρέστερη δυνατή, ώστε να αποφευχθεί κάθε πρόβλημα ως προς την χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων από παλαιότερους κινητήρες, μη προσαρμοσμένους στους νέους τύπους βενζίνης.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία αριθ. 85/536 ΕΟΚ, ο ευρωπαϊκός όρχος οχημάτων μπορεί στο εξής να δέχεται καύσιμο που περιέχει μέχρι και 5% βιοαιθανόλης ή 15% ΕΤΒΕ. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, προτείνεται απλοποιημένη σήμανση, η οποία θα περιορίζεται μόνον στους τύπους βενζίνης που θα περιέχουν ποσοστό ανώτερο του 5% αιθανόλης ή του 15% ΕΤΒΕ.

Η ανάπτυξη βιοκαυσίμων δεν είναι παρά ένα από τα στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών. Επείγει συνεπώς να ορισθούν το συντομότερο δυνατόν νέοι περιορισμοί οι οποίοι θα επιβληθούν στον τομέα των μεταφορών, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να τηρήσεις τις διεθνείς της δεσμεύσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να περιληφθεί στο σχέδιο οδηγίας διαδικασία με την οποία θα καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της μείωσης των C0² στον τομέα των μεταφορών, κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως το 2020.

Ο στόχος για τη μείωση κατά 10% σε δέκα έτη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του καυσίμου, ανά μονάδα ενέργειας, ανταποκρίνεται στην πολιτική που επιθυμούν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες. Η σημασία του στόχου αυτού θα απαιτούσε ιδιαίτερη συζήτηση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να προσδιορισθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Δεδομένου ότι η κατάσταση επείγει, η Επιτροπή Γεωργίας υποστηρίζει την αρχή της συμπερίληψης των διατάξεων αυτών στην οδηγία αυτή, μολονότι πρωταρχικός στόχος της είναι η τροποποίηση της ποιότητας της βενζίνης.

Παρά ταύτα, η Επιτροπή Γεωργίας είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτική όσον αφορά τον προσδιορισμό των μέτρων που πρέπει να αποφασισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εφαρμοσθούν από τα κράτη μέλη από 1ης Ιανουαρίου 2009. Προς τον σκοπό αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων και, κυρίως, να του αναφέρει τους λόγους που θα προκαλούσαν καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων αυτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Σκοπός της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίµων για τις µμεταφορές είναι η προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην Κοινότητα. Η κοινοτική στρατηγική για τα βιοκαύσιμα έχει αναλυθεί περαιτέρω το 2006 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα". Στην ανακοίνωση δηλώνεται η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και της τεχνολογίας βιοκαυσίμων, αλλά αναφέρεται σαφώς ότι η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να μην οδηγήσει σε αύξηση των περιβαλλοντικών βλαβών και τονίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου. Στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της τεχνολογίας βιοκαυσίμων.

(6) Σκοπός της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίµων για τις µμεταφορές είναι η προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην Κοινότητα. Τα βιοκαύσιμα είναι ένα μόνον από τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων που έχουν καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών. Η κοινοτική στρατηγική για τα βιοκαύσιμα έχει αναλυθεί περαιτέρω το 2006 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα". Στην ανακοίνωση δηλώνεται η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και της τεχνολογίας βιοκαυσίμων, αλλά αναφέρεται σαφώς ότι η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να μην οδηγήσει σε αύξηση των περιβαλλοντικών βλαβών και τονίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου. Στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της τεχνολογίας βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Τα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές ευθύνονται για περίπου 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα. Μία προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών αυτών είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους. Με δεδομένα τη φιλοδοξία της Κοινότητας να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το σημαντικό μερίδιο των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί μηχανισμός με τον οποίο θα απαιτείται από τους προμηθευτές καυσίμων να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων που προμηθεύουν και να μειώνουν τις εκπομπές αυτές κατά καθορισμένο ετήσιο ποσοστό από το 2010 και μετά. Επειδή μία από τις συνέπειες της παρούσας οδηγίας θα είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης βιοκαυσίμων, ο μηχανισμός για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/30/ΕΚ.

(9) Τα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές ευθύνονται για περίπου 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα. Για τη μείωση των εκπομπών αυτών, είναι απαραίτητη η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίμων. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους. Με δεδομένα τη φιλοδοξία της Κοινότητας να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το σημαντικό μερίδιο των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί μηχανισμός με τον οποίο θα απαιτείται από τους προμηθευτές καυσίμων να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων που προμηθεύουν και να μειώνουν τις εκπομπές αυτές κατά καθορισμένο ετήσιο ποσοστό από το 2010 και μετά. Ένας από τους στόχους της παρούσας οδηγίας είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης βιοκαυσίμων, ο μηχανισμός για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/30/ΕΚ και θα πρέπει ν' αρχίσει να λειτουργεί το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί μια προορατική πολιτική μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις στο θέμα αυτό.

Εξάλλου, η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής όσον αφορά τις προδιαγραφές για τους τύπους βενζίνης θα έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν οδηγούν στην συνεχή αναβολή της θέσπισης μιας ευρωπαϊκής πολιτικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει κατεπειγόντως όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρμογή, το συντομότερο δυνατό, όλων των απαραίτητων στοιχείων για μια δυναμική πολιτική μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητος ο καθορισμός μιας υποχρεωτικής προθεσμίας για την εφαρμογή στην πράξη ενός μηχανισμού δήλωσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Α (νέα)

(9α) Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επιτακτική και επιβάλλεται σε όλες τις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένους στόχους, θα πρέπει να αποδείξει τις δυνατότητες εφαρμογής πολιτικών που επιβάλλουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, δεδομένων των περιβαλλοντικών προκλήσεων που προκύπτουν από αυτές, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός δήλωσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προ της 1ης Ιανουαρίου 2009. Εάν δεν συμβεί αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους λόγους της καθυστέρησης αυτής.

Αιτιολόγηση

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επιτακτική και επιβάλλεται σε όλες τις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένους στόχους, θα πρέπει να αποδείξει τις δυνατότητες εφαρμογής πολιτικών που επιβάλλουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να ανέλθει σε τουλάχιστον 10% μέχρι το 2020 το μερίδιο των βιοκαυσίμων στα καύσιμα για τις μεταφορές. Η συνεχής τεχνολογική πρόοδος στους τομείς του αυτοκινήτου και των καυσίμων, καθώς και η σταθερή βούληση εξασφάλισης βέλτιστων επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, επιβάλλουν περιοδική επανεξέταση των προδιαγραφών των καυσίμων, η οποία να βασίζεται σε περαιτέρω μελέτες και αναλύσεις των επιπτώσεων που έχουν στις εκπομπές ρύπων τα πρόσθετα και τα βιοκαύσιμα ως συστατικά. Κατά συνέπεια, πρέπει να υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη δυνατότητα περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα για τις μεταφορές.

(11) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να ανέλθει σε τουλάχιστον 10% μέχρι το 2020 το μερίδιο των βιοκαυσίμων στα καύσιμα για τις μεταφορές. Η συνεχής τεχνολογική πρόοδος στους τομείς του αυτοκινήτου και των καυσίμων, καθώς και η σταθερή βούληση εξασφάλισης βέλτιστων επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, επιβάλλουν περιοδική επανεξέταση των προδιαγραφών των καυσίμων, η οποία να βασίζεται σε περαιτέρω μελέτες και αναλύσεις των επιπτώσεων που έχουν στις εκπομπές ρύπων τα πρόσθετα και τα βιοκαύσιμα ως συστατικά. Κατά συνέπεια, πρέπει να υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη δυνατότητα περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα για τις μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ανέκαθεν ταχθεί υπέρ μιας φιλόδοξης χρησιμοποίησης των βιοκαυσίμων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από την πλευρά του, με την ανακοίνωσή της 8ης και 9ης Μαρτίου υπενθύμισε τον στόχο για υποχρεωτική χρησιμοποίηση τουλάχιστον 10% βιοκαυσίμων στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11Α (νέα)

 

(11α) Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει νομοθετική πρόταση που θα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι η παραγωγή καυσίμων από φυτικές πρώτες ύλες δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Βασικός σκοπός της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι η επισιτιστική ασφάλεια. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή καυσίμων από φυτά καλλιεργούνται στα ίδια εδάφη με τα τρόφιμα. Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαία η ύπαρξη νομοθεσίας που θα εξασφαλίζει ότι η χρήση καυσίμων παραγόμενων από φυτά δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια, τόσο εδώ, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12 Α (νέα)

(12α) Με την προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη αυξάνεται με όχι γραμμικό τρόπο η πίεση των ατμών του καυσίμου που προκύπτει.

Αιτιολόγηση

Η καλή κατανόηση των προβλημάτων που τίθενται οδηγεί σε τροποποίηση της διάταξης των τροπολογιών.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με την προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη, ιδίως δε τα όρια της τάσης των ατμών και πιθανές εναλλακτικές λύσεις που να εξασφαλίζουν ότι η τάση ατμών μειγμάτων αιθανόλης δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, θα πρέπει να επανεξετάζονται με βάση την πείρα από την εφαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

(13) Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με την προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη, ιδίως δε τα όρια της τάσης των ατμών και πιθανές εναλλακτικές λύσεις που να εξασφαλίζουν ότι η τάση ατμών μειγμάτων αιθανόλης δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, θα πρέπει να επανεξετάζονται με βάση την πείρα από την εφαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ. Πράγματι, η πίεση των ατμών των μιγμάτων συνδέεται επίσης με την αρχική σύνθεση των διαφόρων τύπων βενζίνης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πτητικότητα της αιθανόλης είναι σταθερή για ένα συγκεκριμένο ποσοστό αιθανόλης, η σύνθεση των τύπων βενζίνης που αναμιγνύονται είναι ο καθοριστικός παράγων της πτητικότητας του τελικού προϊόντος.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Με την προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη αυξάνεται η τάση ατμών του καυσίμου που προκύπτει, ενώ η τάση ατμών των μειγμάτων βενζίνης πρέπει να παραμένει υπό έλεγχο, ώστε να περιορίζονται οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων.

(14) Η τάση ατμών των μειγμάτων βενζίνης πρέπει να παραμένει υπό έλεγχο, ώστε να περιορίζονται οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων. Πράγματι, η αύξηση της πίεσης του ατμού του μίγματος βενζίνης-αιθανόλης φθάνει στον μέγιστο βαθμό με προσθήκη 5% όγκου αιθανόλης, και μειώνεται σε μίγματα με μεγαλύτερο ποσοστό.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της πίεσης του ατμού του μίγματος φθάνει στον μέγιστο βαθμό με προσθήκη 5% όγκου αιθανόλης, και, στη συνέχεια, μειώνεται σε μίγματα με μεγαλύτερο ποσοστό.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Η προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη έχει ως αποτέλεσμα μη γραμμική μεταβολή της τάσης ατμών του μείγματος καυσίμου που προκύπτει. Για να εξασφαλισθεί ότι η τάση ατμών της βενζίνης που προκύπτει από την ανάμειξη δύο νόμιμων μειγμάτων βενζίνης – αιθανόλης τηρεί το νόμιμο όριο τάσης ατμών, πρέπει να καθορισθεί η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών των εν λόγω μειγμάτων, ούτως ώστε να αντιστοιχεί με την πραγματική αύξηση της τάσης ατμών που προκύπτει από την προσθήκη συγκεκριμένου ποσοστού αιθανόλης στη βενζίνη.

(15) Για να εξασφαλισθεί ότι η τάση ατμών της βενζίνης που προκύπτει από την ανάμειξη δύο νόμιμων μειγμάτων βενζίνης – αιθανόλης τηρεί το νόμιμο όριο τάσης ατμών, πρέπει να καθορισθεί η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών των εν λόγω μειγμάτων ώστε αυτή να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη ποιότητα των τύπων βενζίνης, και έτσι να αντιστοιχεί με την πραγματική αύξηση της τάσης ατμών που προκύπτει από την προσθήκη συγκεκριμένου ποσοστού αιθανόλης στη βενζίνη.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πτητικότητα της αιθανόλης είναι σταθερή για ένα συγκεκριμένο ποσοστό αιθανόλης, η σύνθεση των τύπων βενζίνης που αναμιγνύονται είναι ο καθοριστικός παράγων της πτητικότητας του τελικού προϊόντος.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Για να προωθηθεί η χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα, ενώ, παράλληλα, να εκπληρώνονται οι στόχοι για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα διυλιστήρια πετρελαίου πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να διαθέτουν τις απαιτούμενες ποσότητες βενζίνης με χαμηλή τάση ατμών. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει προς το παρόν, αυξάνεται το όριο της τάσης ατμών των μειγμάτων με αιθανόλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της αγοράς βιοκαυσίμων.

(16) Για να προωθηθεί η χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα, ενώ, παράλληλα, να εκπληρώνονται οι στόχοι για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα διυλιστήρια πετρελαίου πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να διαθέτουν τις απαιτούμενες ποσότητες βενζίνης με χαμηλή τάση ατμών. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει προς το παρόν, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα των τύπων βενζίνης με χαμηλή πίεση ατμών είναι ακόμη σαφώς ανεπαρκής.

Αιτιολόγηση

Δυστυχώς διαπιστώνεται καθημερινά ότι τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια δεν θέτουν στη διάθεση των παραγωγών βιοκαυσίμων που προβαίνουν σε μίξεις βενζίνης-αιθανόλης, όλες τις απαραίτητες ποσότητες βενζίνης με χαμηλή πίεση ατμών. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα απογοητευτική, διότι εμποδίζει την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και υπονομεύει τους πολιτικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Α (νέα)

(16α) Δεδομένης της ανεπάρκειας αυτής, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση ατμών για τα μίγματα που περιέχουν αιθανόλη θα έπρεπε να αυξηθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η απαραίτητη ανάπτυξη της αγοράς των βιοκαυσίμων.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των παραγωγών βιοκαυσίμων όσον αφορά την ανεπαρκή τροφοδοσία με βενζίνες χαμηλής πίεσης ατμών και να παρακαμφθεί έτσι η θέση των διυλιστηρίων, προτείνεται αύξηση της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης ατμών για τα μίγματα που περιέχουν αιθανόλη.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Β (νέα)

(16β) Οι προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης έπρεπε ήδη να αναθεωρηθούν προ της 31ης Δεκεμβρίου 2005. Η καθυστέρηση που σημειώθηκε προκάλεσε την αυτή καθυστέρηση στην εφαρμογή των πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2003/30 προέβλεπε ότι οι προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης έπρεπε ήδη να αναθεωρηθούν προ της 31ης Δεκεμβρίου 2005. Αιτιολογική Σκέψη 16γ (νέα)

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Γ (νέα)

(16γ) Προκειμένου να αποφευχθεί η παράταση της καθυστέρησης όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων για την επίτευξη των στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβούν το συντομότερο στην πρόσμιξη αιθανόλης στη βενζίνη.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ακατανόητη η περαιτέρω παράταση της καθυστέρησης που σημειώθηκε από τον Δεκέμβριο 2005 και μετά. Για την αποφυγή αυτού του ενδεχόμενου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί μία παρέκκλιση στα κράτη μέλη, τα οποία, προκειμένου να επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εφαρμόζουν ή επιθυμούν να εφαρμόσουν τα μέτρα που περιέχονται στην παρούσα οδηγία, προωθώντας την άμεση πρόσμιξη αιθανόλης στη βενζίνη.

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Δ (νέα)

(16δ) Δεδομένου ότι τα νέα καύσιμα ενδέχεται να συνεπάγονται κάποιους κινδύνους για ορισμένους παλαιούς κινητήρες, είναι απαραίτητο να υπάρξει κατάλληλη σήμανση των καυσίμων που περιέχουν μεγαλύτερο ποσοστό βιοκαυσίμων από αυτά που διατίθενται σήμερα στο εμπόριο, για την ενημέρωση των καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του σχεδίου οδηγίας πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανησυχίες των καταναλωτών, χωρίς τη συνδρομή των οποίων οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Αυτό ισχύει κυρίως για τους κατόχους παλαιών οχημάτων, η κατασκευή των οποίων δεν ελάμβανε υπόψη τα νέα καύσιμα.

Τροπολογία 15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(19) Στο πλαίσιο του καθορισμού του νέου μηχανισμού για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίσει τη μεθοδολογία αναφοράς των δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές και των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. Επειδή τα μέτρα αυτά, όπως και τα μέτρα για την προσαρμογή των αναλυτικών μεθόδων που προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, είναι γενικής φύσεως και προβλέπεται να συμπληρώνουν την παρούσα οδηγία με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, θα πρέπει να υιοθετηθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(19) Στο πλαίσιο του καθορισμού του νέου μηχανισμού για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίσει τη μεθοδολογία αναφοράς των δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές και των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τακτικά αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα προβλήματα που ανεφύησαν, ιδίως σε περίπτωση καθυστέρησης εφαρμογής των μέτρων αυτών. Επειδή τα μέτρα αυτά, όπως και τα μέτρα για την προσαρμογή των αναλυτικών μεθόδων που προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, είναι γενικής φύσεως και προβλέπεται να συμπληρώνουν την παρούσα οδηγία με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, θα πρέπει να υιοθετηθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, αποτελεί ένα από τους πρωταρχικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο είναι ο εκφραστής όλων των ανησυχιών που διατυπώνονται από τους ευρωπαίους πολίτες στον τομέα αυτόν. Για τον λόγο αυτό ζητεί να συμμετέχει σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας των μέτρων που αφορούν τον περιορισμό της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και, τουλάχιστον να ενημερώνεται για κάθε καθυστέρηση επεξεργασίας και εφαρμογής των μέτρων αυτών.

Τροπολογία 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21 Α (νέα)

(21α)Πρέπει να προωθηθεί σε κοινοτικό επίπεδο η έρευνα για νέους κινητήρες οι οποίοι να εκπέμπουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου. Πρέπει επίσης η έρευνα να επιτρέψει προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη των καυσίμων που θα είναι διαθέσιμα κατά τα προσεχή είκοσι έτη.

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία των κινητήρων εξελίσσεται επίσης. Πρέπει να προωθηθεί σε κοινοτικό επίπεδο η έρευνα για νέους κινητήρες οι οποίοι να εκπέμπουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου. Πρέπει επίσης η έρευνα να επιτρέψει προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη των καυσίμων που θα είναι διαθέσιμα κατά τα προσεχή είκοσι έτη με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα και συγκεκριμένα τύπων βενζίνης με περιεκτικότητα σε αιθανόλη κατά 20% έως 30%, καύσιμα επί των οποίων ήδη εργάζονται οι κατασκευαστές κινητήρων.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 (Γ)
Άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 1 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

"3. Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ επισημαίνεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους ως "Βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα ".

"3. Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ δεν έχει ανάγκη ειδικής σήμανσης όσον αφορά την πρόσμιξη αιθανόλης ή ΕΤΒΕ.

Αιτιολόγηση

Η διαπίστωση που μπορεί να γίνει είναι ότι ο σημερινός όρχος οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να χρησιμοποιεί καύσιμο που περιέχει ποσοστό μέχρι 5% αιθανόλης ή 15% ΕΤΒΕ. Η χρησιμοποίηση βενζίνης με περιεκτικότητα αιθανόλης κάτω του 5% ή ΕΤΒΕ κάτω του 15% είναι σήμερα συνήθης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η αναφορά πρόσμιξης χαμηλού ποσοστού αιθανόλης ή ΕΤΒΕ δεν αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την καλή ενημέρωση των καταναλωτών.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 (Γ)
Άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 2 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος V επισημαίνεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες του κράτους μέλους ως "Βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα "."

Καύσιμο που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος V επισημαίνεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες του κράτους μέλους ως "Βενζίνη εμπλουτισμένη με βιοκαύσιμα "."

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα είδη βενζίνης που περιέχουν άνω του 5% αιθανόλη ή του 15% ΕΤΒΕ, μόνον τα οχήματα της πλέον πρόσφατης παραγωγής μπορούν να καταναλώσουν τέτοια μίγματα. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να επικεντρωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών στα είδη βενζίνης που περιέχουν άνω του 5% αιθανόλη ή άνω του 15% ΕΤΒΕ, ώστε να αποφευχθεί κάθε πρόβλημα ασυμβατότητας με τα οχήματά τους και να στραφεί προς την κατανάλωση καταλληλότερης βενζίνης από την άποψη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 (Β Α) (νέο)

Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο) (οδηγία 98/70/ΕΚ)

 

β α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ α):

"γ α) Τα κράτη μέλη φροντίζουν επίσης ώστε, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012, η αμόλυβδη βενζίνη με περιεκτικότητα σε βιοαιθανόλη τουλάχιστον 70% v/v να πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα VI α".

Αιτιολόγηση

Για τη νέα βενζίνη Ε 85 είναι απαραίτητη η εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προδιαγραφών, εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητάς της σε βιοαιθανόλη (τουλάχιστον 70% v/v).

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5
Άρθρο 7 α, παράγραφος 3 α (νέα) (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

3α. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την μεθοδολογία που επελέγη όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που ελήφθησαν βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε καθυστέρηση όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας σε θέματα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αιτιολόγηση

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επιτακτική και επιβάλλεται σε όλες τις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένους στόχους, θα πρέπει να αποδείξει τις δυνατότητες εφαρμογής πολιτικών που επιβάλλουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, δεδομένων των περιβαλλοντικών προκλήσεων που προκύπτουν από αυτές, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός δήλωσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προ της 1ης Ιανουαρίου 2009. Εάν δεν συμβεί αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους λόγους της καθυστέρησης αυτής.

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12
Παράρτημα III (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

Η υποσημείωση 5 τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου κειμένου: "Σε καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση ατμών κατά τη θερινή περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 60kPa κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος VI."

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

Η υποσημείωση 5 τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου κειμένου: "Σε καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση ατμών επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για την τρέχουσα περίοδο, που εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος VI."

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η άμεση πρόσμιξη βιοαιθανόλης στην βενζίνη.

Τροπολογία 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα V, 11η σειρά (Περιεκτικότητα σε οξυγόνο), 4η στήλη (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

3,7

4,0

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές αναφοράς της αμόλυβδης βενζίνης -προδιαγραφές EN 228 - προβλέπουν ότι η πυκνότητά της πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 720 και 775 kg/m3 à 15°C. Στην περίπτωση που 10% v/v αιθανόλης θα προσετίθετο σε βενζίνη της χαμηλότερης επιτρεπόμενης πυκνότητας -720 kg/m3 - η περιεκτικότητα σε οξυγόνο της βενζίνης αυτής με πρόσμιξη αιθανόλης θα υπερέβαινε το 3,7% m/m, και θα ήταν, ως εκ τούτου, εκτός προδιαγραφών: ο καθορισμός της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο σε 4% m/m επιτρέπει την πρόσμιξη 10% v/v αιθανόλης σε κάθε είδους αμόλυβδη βενζίνη εντός προς προδιαγραφών, χωρίς τον κίνδυνο να βρίσκεται η βενζίνη αυτή, μετά την πρόσμιξη, εκτός προδιαγραφών.

Τροπολογία 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα V, υποσημείωση 4 (Οδηγία 98/70/ΕΚ)

(4) Σε κράτη μέλη με πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες η μέγιστη τάση ατμών πρέπει να μην υπερβαίνει 70,0 kPa. Σε καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση ατμών κατά τη θερινή περίοδο επιτρέπεται να υπερβαίνει 60kPa κατά το μέγεθος που εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος VI

(4) Σε κράτη μέλη με πολικές ή αντίξοες χειμερινές συνθήκες η μέγιστη τάση ατμών πρέπει να μην υπερβαίνει 70,0 kPa. Σε καύσιμο που περιέχει αιθανόλη, η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση ατμών επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για την τρέχουσα περίοδο που εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος VI

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η άμεση πρόσμιξη βιοαιθανόλης στην βενζίνη.

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15 Α (νέο)

Παράρτημα VI α (νέο) (οδηγία 98/70/ΕΚ)

15a. Στο παράρτημα στην παρούσα οδηγία προστίθεται το εξής παράρτημα VIa:

 

'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI A

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Τύπος: Βενζίνη E 85

Απαιτήσεις και μέθοδοι ανάλυσης

Παράμετρος (1)

Μονάδα

Όρια (2)

Ελάχιστο

Μέγιστο

Αριθμός οκτανίου research

 

95

-

Αριθμός οκτανίου κινητήρα

 

 

85

-

- Ανώτερες αλκοόλες (C3-C8)

% v/v

-

2,0

- Μεθανόλη

% v/v

-

1,0

- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο

 

-

5,2

 

% v/v

Περιεκτικότητα σε θείο

mg/kg

-

1

Απαιτήσεις σχετιζόμενες με το κλίμα και μέθοδοι ανάλυσης

Παράμετρος (1)

Μονάδα

Όρια (2)

Τύπος A (θέρος)

Τύπος B (χειμώνας)

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

- Αιθανόλη και ανώτερες αλκοόλες

% v/v

753

86

703

80

- Σούπερ 95, σύμφωνα με το πρότυπο EN 228

% v/v

-

25

-

30

- Τάση ατμών

kPa

35

60

50

90

(1) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 228:1999. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν αναλυτική μέθοδο, η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΝ 228:1999, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο επαναληπτικότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.

(2) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι "αληθείς τιμές". Κατά τον καθορισμό οριακών τιμών τους, εφαρμόστηκαν οι όροι του διεθνούς προτύπου ISO 4259 "Προϊόντα πετρελαίου — Προσδιορισμός και εφαρμογή των δεδομένων ακριβείας σε σχέση με τις μεθόδους δοκιμών", ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μια ελάχιστη διαφορά 2 R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ISO 4259 (δημοσιεύτηκε το 1995).

(3) Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να θέσουν σε εμπορία τη βενζίνη E 85 με ελάχιστη περιεκτικότητα 65% v/v, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα που εγκρίνονται στη βάση του ευρωπαϊκού προτύπου CWA 15293:2005.'

Αιτιολόγηση

Για τη νέα βενζίνη Ε 85 είναι απαραίτητη η εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προδιαγραφών, εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητάς της σε βιοαιθανόλη (τουλάχιστον 70% v/v).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καύσιμα (οδικές μεταφορές και εσωτερική ναυσιπλοΐα)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

13.3.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Joseph Daul

8.5.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

Ημερομηνία της έγκρισης

12.9.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Μανώλης Μαυρομμάτης


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καύσιμα (οδικές μεταφορές και εσωτερική ναυσιπλοΐα)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.1.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.3.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

IMCO

13.3.2007

TRAN

13.3.2007

 

AGRI

13.3.2007

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

13.3.2007

IMCO

1.3.2007

TRAN

28.2.2007

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Dorette Corbey

8.3.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.6.2007

13.9.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Αδάμος Αδάμου, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Umberto Guidoni, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, David Martin, Miroslav Mikolášik, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Willi Piecyk

Ημερομηνία κατάθεσης

6.12.2007

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου