MIETINTÖ direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn eritelmien osalta sekä tieliikenteen polttoaineiden käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisesta, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden eritelmien osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta

  6.12.2007 - (KOM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD)) - ***I

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: Dorette Corbey

  Menettely : 2007/0019(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0496/2007
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0496/2007
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn eritelmien osalta sekä tieliikenteen polttoaineiden käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisesta, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden eritelmien osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta

  (KOM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0018)[1],

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan sekä 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0061/2007),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6‑0496/2007),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Komission tekstiParlamentin tarkistukset

  Tarkistus 1

  JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

  (2) Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta annetussa komission tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan parlamentille asetettiin tavoitteita pilaavien aineiden päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020. Tavoitteet johdettiin kustannusten ja hyötyjen laajasta analyysistä. Tavoitteiksi asetettiin erityisesti, että rikkidioksidipäästöjä olisi vähennettävä 82 prosentilla, typenoksidipäästöjä 60 prosentilla, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä 51 prosentilla ja primaarisia PM2.5-hiukkaspäästöjä 59 prosentilla suhteessa vuoden 2000 päästöihin. Seurauksia, joita direktiivin 98/70/EY tarkistuksista aiheutuu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöille, olisi käsiteltävä tulevassa lainsäädännössä.

  (2) Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta annetussa komission tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan parlamentille asetettiin tavoitteita pilaavien aineiden päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020. Tavoitteet johdettiin kustannusten ja hyötyjen laajasta analyysistä. Tavoitteiksi asetettiin erityisesti, että rikkidioksidipäästöjä olisi vähennettävä 82 prosentilla, typenoksidipäästöjä 60 prosentilla, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä 51 prosentilla ja primaarisia PM2.5-hiukkaspäästöjä 59 prosentilla suhteessa vuoden 2000 päästöihin. Euroopan parlamentti kehotti kuitenkin ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 26. syyskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa1 asettamaan kunnianhimoisemmat vähentämistavoitteet, nimittäin typenoksidipäästöille 65 prosenttia, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöille 55 prosenttia ja primaarisille PM2.5-hiukkaspäästöille 61 prosenttia. Nämä tavoitteet olisi otettava huomioon tässä direktiivissä. Seurauksia, joita direktiivin 98/70/EY tarkistuksista aiheutuu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöille, olisi käsiteltävä tulevassa lainsäädännössä. Komission olisi tiedotettava edistymisestä ennen kyseisen uuden lainsäädäntöehdotuksen antamista.

   

  ___________________________

  1 EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 176.

  Perustelu

  Euroopan parlamentti on kehottanut asettamaan kunnianhimoisempia tavoitteita ilman pilaantumisen torjumiseksi. Kaiken ilman pilaantumista koskevan lainsäädännön on oltava sopusoinnussa näiden tavoitteiden kanssa.

  Jos otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen merkitys sekä öljyntuottajille ja autonvalmistajille aiheutuvat seuraukset, lainsäädännön muuttamisen perustana olisi oltava kertomus asiassa saavutetusta edistyksestä, jossa määritellään kunkin ehdotuksen taloudelliset, ympäristöä koskevat ja yhteiskunnalliset seuraukset.

  Tarkistus 2

  JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

  (3) Yhteisö on sitoutunut saavuttamaan Kioton pöytäkirjan mukaisesti tietyt kasvihuonekaasupäästötavoitteet ajanjaksolla 2008–2012. Maaliikenne aiheuttaa nykyään lähes 20 prosenttia näistä päästöistä. Yhteisö pohtii, minkä suuruisiin kasvihuonekaasusäästöihin Kioton pöytäkirjan tavoitteiden lisäksi pitäisi pyrkiä. Kaikkien sektoreiden on osallistuttava tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen.

  (3) Yhteisö on sitoutunut saavuttamaan Kioton pöytäkirjan mukaisesti tietyt kasvihuonekaasupäästötavoitteet ajanjaksolla 2008–2012. Maaliikenne aiheuttaa nykyään lähes 20 prosenttia näistä päästöistä. Maaliikenne aiheuttaa nykyään lähes 20 prosenttia näistä päästöistä. Yhteisö on sitoutunut myös vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä maailmanlaajuisella sopimuksella ja 20 prosentilla yksipuolisesti. Kaikkien sektoreiden on osallistuttava näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

  Perustelu

  Sekä neuvosto että parlamentti kannattavat komission ehdottamaa vuoden 2012 jälkeistä 30 tai 20 prosentin tavoitetta. Kaiken kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevan lainsäädännön on oltava sopusoinnussa tämän tavoitteen kanssa.

  Tarkistus 3

  JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

  (6) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöä yhteisössä. Komission biopolttoainestrategiaa on kehitetty edelleen vuonna 2006 annetussa komission tiedonannossa ”EU:n biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa ilmaistiin halukkuus kehittää biopolttoaineita ja biopolttoaineteknologiaa edelleen, mutta siinä tehtiin selväksi, ettei tämä kasvu saa aiheuttaa ympäristövahinkojen lisääntymistä, ja korostettiin, että kasvihuonekaasusäästöjä on parannettava. Tiedonannossa todetaan myös, että biopolttoaineteknologian kehittämistä edelleen on rohkaistava.

  (6) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY tavoitteena on edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä yhteisössä. Komission biopolttoainestrategiaa on kehitetty edelleen vuonna 2006 annetussa komission tiedonannossa ”EU:n biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa ilmaistiin halukkuus kehittää muuta kuin fossiilista polttoaineteknologiaa edelleen, mutta siinä tehtiin selväksi, ettei biomassan lisääntynyt käyttö polttoaineena saa aiheuttaa ympäristövahinkojen lisääntymistä, ja korostettiin, että kasvihuonekaasusäästöjä on parannettava. Tässä direktiivissä vahvistetaan kestävyyskriteereiden puitteet sen varmistamiseksi, että direktiiviin sisältyvät kannustimet kehittää muita kuin fossiilisia polttoaineita edelleen eivät aiheuta kielteisiä ympäristövaikutuksia. Yksityiskohtaiset kriteerit hyväksytään tässä direktiivissä tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti, ja ne perustuvat ympäristölähtöisiin vaatimuksiin. Tiedonannossa todetaan myös, että biopolttoaineteknologian kehittämistä edelleen on rohkaistava. Tässä direktiivissä käyttöön otetuissa kestävyyttä koskevissa kriteereissä on kyse niiden vähimmäismäärästä, jota voidaan täydentää direktiivin 2003/30/EY tarkistamisen yhteydessä.

  Tarkistus 4

  JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

   

  (6 a) Biopolttoaineiden käytön edistäminen on yksi keino saavuttaa erityisesti liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat Euroopan unionin tavoitteet. Niiden avulla olisi voitava vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 50 prosentilla verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, jotta voidaan lieventää energiakasvien viljelystä aiheutuvia haittoja, joita ovat esimerkiksi kielteiset ympäristövaikutukset (lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö), kiristynyt kilpailu maasta, vedestä ja elintarvikkeista sekä luonnonmetsiin ja paikallisiin yhteisöihin kohdistuvan paineen lisääntyminen. Olisi aiheellista investoida tutkimukseen, joka liittyy toisen sukupolven biopolttoaineisiin, sillä on vältettävä kilpailua siitä, käytetäänkö maata viljakasvien vai biopolttoaineen kasvattamiseen.

  Perustelu

  In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many potential negative effects of fuel crop growing.

  Biofuels are important for restricting climate change, but biofuel crops should not replace food crops or result in an excessive rise in the price of agri-food products.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus 5

  JOHDANTO-OSAN 6 B KAPPALE (uusi)

   

  (6 b) Komission olisi varmistettava, että julkista tukea myönnetään vain sellaisille muille kuin fossiilisille polttoaineille, jotka täyttävät direktiivin 98/70/EY liitteessä VI b vahvistetut kestävyyttä koskevat kriteerit ja joilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia enemmän kuin sovellettaessa peruskriteerejä. Vuoteen 2015 mennessä olisi julkista tukea saavien muiden kuin fossiilisten polttoaineiden avulla päästävä 80 prosenttia parempiin tuloksiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä verrattuna voimassaoleviin peruskriteereihin.

  Perustelu

  Julkiset tuet (jos sellaisia sallitaan) olisi rajoitettava vain niihin polttoaineisiin, joiden avulla saatavat tulokset ovat parhaat mahdolliset.

  Tarkistus 6

  JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

  (7) Direktiivissä 98/70/EY kesäajan enimmäishöyrynpainetta koskeva poikkeus kytketään arktisiin tai ankariin sääolosuhteisiin. Koska näiden säännösten soveltamisesta on aiheutunut oikeudellista epävarmuutta, on poikkeuksen käytön edellytyksiä selvennettävä.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Euroopan komission selvennysehdotus höllentäisi tämän poikkeuksen nykyistä soveltamista, mikä voi johtaa ilmansaasteiden lisääntymiseen ja ilmanlaadun heikkenemiseen. Komission ehdottama selvennys ei riitä perusteeksi poikkeuksen soveltamisen höllentämiselle.

  Tarkistus 7

  JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

  (9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi lähestymistapa näiden päästöjen vähentämiseksi on vähentää näiden polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli näiden päästöjen tuottamisessa, on toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla vaaditaan polttoaineiden toimittajia raportoimaan toimittamansa polttoaineen koko elinkaaren aikana muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja vähentämismekanismi koordinoidusti direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

  (9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi lähestymistapa näiden päästöjen vähentämiseksi on vähentää näiden polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli näiden päästöjen tuottamisessa, on toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla vaaditaan polttoaineiden toimittajia raportoimaan toimittamansa polttoaineen koko elinkaaren aikana muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä vuodesta 2011 eteenpäin. Koska yksi tämän direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja vähentämismekanismi koordinoidusti direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

  Perustelu

  Ensiksi on tarpeen kehittää yhteen sovitettu ja konkreettinen metodologia näiden päästöjen tehokasta laskentaa varten. 10 prosentin päästötavoitteen asettaminen on ennenaikaista, koska tällä on suoria vaikutuksia EU:n alueella saatavilla olevien ja edistettävien biopolttoaineiden määrään ja kestävyyteen, joita ei ole vielä ratkaistu tulevassa lainsäädännössä.

  Tarkistus 8

  JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

  (11) Komission asettaman tavoitteen mukaan vuoteen 2020 mennessä on biopolttoaineille saavutettava vähintään 10 prosentin taso liikenteen polttoaineista. Koska auto- ja polttoaineteknologia kehittyy jatkuvasti ja koska edelleen halutaan varmistaa optimoitu ympäristön ja terveyden suojelu, on polttoaineiden eritelmiä määräajoin tarkasteltava uudelleen. Uudelleentarkastelua varten olisi tutkittava ja analysoitava lisäaineiden ja biopolttoainekomponenttien vaikutusta saastepäästöihin. Siksi olisi säännöllisesti raportoitava mahdollisuuksista helpottaa hiilen poistamista liikennepolttoaineista.

  (11) Komission asettaman tavoitteen mukaan vuoteen 2020 mennessä on biopolttoaineille saavutettava vähintään 10 prosentin taso liikenteen polttoaineista. Koska direktiiviin 98/70/EY kuitenkin sisällytetään ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjen 10 prosentin vähentämistavoite vuoteen 2020 mennessä, biopolttoaineiden 10 prosentin vähimmäistason saavuttamista koskeva tavoite olisi poistettava. Koska auto- ja polttoaineteknologia kehittyy jatkuvasti ja koska edelleen halutaan varmistaa optimoitu ympäristön ja terveyden suojelu, on polttoaineiden eritelmiä määräajoin tarkasteltava uudelleen. Uudelleentarkastelua varten olisi tutkittava ja analysoitava lisäaineiden ja kestävien biopolttoainekomponenttien vaikutusta saastepäästöihin. Siksi olisi säännöllisesti raportoitava mahdollisuuksista helpottaa hiilen poistamista liikennepolttoaineista.

  Perustelu

  Komissio on ehdottanut tavoitteeksi polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tässä tapauksessa 10 prosentin biopolttoaineosuutta vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen asettaminen ei anna mitään lisäarvoa. Kymmenen prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennys takaa pelkästään kyseisten päästöjen määrän vähenemisen, eikä biopolttoaineiden käytöllä, oli niiden osuus sitten 5, 10, 15 tai nolla prosenttia, ole siinä mielessä mitään merkitystä. Biopolttoaineiden 10 prosentin osuutta koskeva tavoite ei auta torjumaan ilmastonmuutosta ja saattaa, mikäli tuotanto-olosuhteet ovat kehnot (metsien hävittäminen, turvemaan käyttö, liiallinen vedenkäyttö), jopa vahingoittaa yhteiskuntaa.

  Tarkistus 9

  JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

   

  (11 a) Komission olisi laadittava lainsäädäntöehdotus, jonka avulla varmistetaan, että polttoaineiden valmistaminen kasveista saatavista raaka-aineista ei vaaranna elintarviketurvaa.

  Perustelu

  Yhteisen maatalouspolitiikan tärkein tavoite on väestön elintarviketurvan takaaminen. Kasviperäisten polttoaineiden raaka-aineet kasvavat samoilla pelloilla kuin elintarvikeraaka-aineet. Tästä syystä on varmistettava lainsäädännön avulla, että kasviperäisten polttoaineiden käyttö ei vaaranna elintarviketurvaa myöskään kehitysmaissa.

  Tarkistus 10

  JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

  (15) Kun bensiiniin sekoitetaan etanolia, polttoaineseoksen höyrynpaine ei muutu lineaarisesti. Jotta voidaan varmistaa, että sellaisen bensiinin höyrynpaine, jossa on sekoitettu mitä tahansa kahta laillista bensiini-etanolisekoitusta, pysyy laillisen höyrynpainerajan sisällä, on tällaisille seoksille määriteltävä sallittu poikkeus höyrynpainetta koskevasta säännöstä siten, että se vastaa todellista höyrynpaineen nousua, kun tietty prosenttimäärä etanolia on lisätty bensiiniin.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 26. syyskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti komissiota vähentämään otsonia muodostavia VOC-päästöjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 55 prosentilla vuosien 2010 ja 2020 välisenä aikana. Mikäli etanolipoikkeusta sovellettaisiin, VOC-päästöt lisääntyisivät, mikä olisi sekä vastoin Euroopan parlamentin kantaa että epätarkoituksenmukaista. Biopolttoaineiden ja tavanomaisten polttoaineiden sekoittamiseksi on olemassa muita keinoja, jotka eivät aiheuta höyrynpaineen nousua. Etanolia koskeva poikkeus ei siksi ole perusteltu, ja se olisi poistettava.

  Tarkistus 11

  JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

  (16) Jotta rohkaistaisiin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita ja samalla saavutettaisiin ilman pilaantumista koskevat tavoitteet, bensiinin jalostajien olisi ihanteellisessa tapauksessa tuotettava saataville alhaisen höyrynpaineen omaavaa bensiiniä riittävissä määrin. Koska tilanne ei ole nyt tällainen, etanolisekoitusten höyrynpainerajaa nostetaan, jotta biopolttoainemarkkinat voisivat kehittyä.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Euroopan komission ehdottama höyrynpainerajan nostaminen olisi haitallista ympäristön ja kansalaisten terveyden kannalta.

  Tarkistus 12

  JOHDANTO-OSAN 16 A KAPPALE (uusi)

   

  (16 a) Bensiiniä, dieselpolttoainetta ja kaasuöljyä koskevat eritelmät olisi pitänyt tarkistaa jo ennen 31 päivää joulukuuta 2005. Tarkistamisen myöhästyminen on siten viivästyttänyt myös liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien Euroopan unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamista.

  Perustelu

  Direktiivin 2003/30 mukaisesti bensiinin, dieselpolttoaineen ja kaasuöljyn eritelmät olisi pitänyt tarkistaa ennen 31. joulukuuta 2005.

  Tarkistus 13

  JOHDANTO-OSAN 16 B KAPPALE (uusi)

   

  (16 b) Jotta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden saavuttaminen ei enää viivästyisi, komission olisi huolehdittava siitä, että jäsenvaltiot sallivat mahdollisimman pian etanolin lisäämisen suoraan bensiiniin.

  Perustelu

  On mahdotonta ajatellakaan lisäviivästyksiä joulukuun 2005 takarajasta lipeämisen jälkeen. Tämän ongelman lievittämiseksi olisi myönnettävä poikkeus niille jäsenvaltioille, jotka kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi ottavat tai haluavat ottaa käyttöön tämän direktiivin mukaisia toimia, jotka koskevat etanolin lisäämistä suoraan bensiiniin.

  Tarkistus 14

  JOHDANTO-OSAN 16 C KAPPALE (uusi)

   

  (16 c) Koska uudet polttoaineet voivat aiheuttaa tiettyjä riskejä joillekin vanhemmille moottoreille, on välttämätöntä merkitä kuluttajia varten asianmukaisesti ne polttoaineet, jotka sisältävät enemmän biopolttoaineita kuin nykyisin myynnissä olevat polttoaineet.

  Perustelu

  Direktiiviehdotuksen säännöksissä on otettava täysin huomioon kuluttajien huolenaiheet, koska ilman kuluttajien panosta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia Euroopan unionin tavoitteita ei voida saavuttaa. Tämä pätee erityisesti kuluttajiin, jotka omistavat vanhoja autoja, joiden valmistuksessa ei ole otettu huomioon uudenlaisia polttoaineita.

  Tarkistus 15

  JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

  (19) Kun kasvihuonekaasupäästöjen valvontaa varten vahvistetaan uusi mekanismi, olisi komissiolle annettava valtuudet säätää, miten tieliikenteen polttoaineista ja liikkuvien työkoneiden polttoaineista aiheutuvista kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöistä raportoidaan. Koska kyseiset toimenpiteet samoin kuin direktiivin 98/70/EY 10 artiklassa säädetyt sallittujen analyyttisten menetelmien mukauttamista varten tarkoitetut toimenpiteet ovat yleisluonteisia ja niillä pyritään täydentämään tätä direktiiviä lisäämällä uusia vähemmän keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

  (19) Kun kasvihuonekaasupäästöjen valvontaa varten vahvistetaan uusi mekanismi, olisi komissiolle annettava valtuudet Euroopan parlamentin ja neuvoston määrittelemien suuntaviivojen pohjalta säätää, miten tieliikenteen polttoaineista ja liikkuvien työkoneiden polttoaineista aiheutuvista kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöistä raportoidaan. Komissio raportoi Euroopan parlamentille säännöllisesti havaituista ongelmista, etenkin jos on kyse edellä mainittujen toimenpiteiden täytäntöönpanon viivästymisestä. Koska kyseiset toimenpiteet samoin kuin direktiivin 98/70/EY 10 artiklassa säädetyt sallittujen analyyttisten menetelmien mukauttamista varten tarkoitetut toimenpiteet ovat yleisluonteisia ja niillä pyritään täydentämään tätä direktiiviä lisäämällä uusia vähemmän keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

  Perustelu

  Komissio ehdottaa, että kasvihuonekaasupäästöjä valvotaan polttoaineiden koko elinkaaren ajan ja että niitä sitten vähennetään. Demokratian kannalta on tärkeää, että Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät, mihin suuntaan valvontamenetelmiä kehitetään, eivätkä jätä asiaa kokonaan komitologiamenettelyssä ratkaistavaksi.

  Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja erityisesti liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on Euroopan parlamentin ensisijaisia tavoitteita. Parlamentti välittää kaikkien yhteisön kansalaisten esittämät tätä asiaa koskevat huolenaiheet eteenpäin. Tästä syystä parlamentti pyytää saada osallistua kaikkiin vaiheisiin kasvihuonekaasupäästöjä koskevien toimien laatimisessa ja että sille ainakin tiedotetaan näiden toimien laatimista ja toteuttamista koskevista viivästyksistä.

  Tarkistus 16

  JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

  (21) Biopolttoaineteknologiat kehittyvät. Kaikkia mahdollisia lähestymistapoja biomassan muuntamiseksi liikennepolttoaineeksi on tutkittava lisää. Direktiivissä säädettyihin raja-arvoihin olisi siksi suhtauduttava tasapainoisesti, ja erilaisten biopolttoaineiden käyttöä olisi lisättävä, mikäli se on asianmukaista. Näitä biopolttoaineita ovat: metanoli, etanoli, korkeammat alkoholit, eetterit ja muut hapetetut johdannaiset.

  (21) Kestävät biopolttoaineteknologiat kehittyvät. Kaikkia mahdollisia lähestymistapoja biomassan muuntamiseksi liikennepolttoaineeksi on tutkittava lisää. Direktiivissä säädettyihin raja-arvoihin olisi siksi suhtauduttava tasapainoisesti ja mitään teknologiaa suosimatta, ja erilaisten biopolttoaineiden käyttöä olisi lisättävä, mikäli se on asianmukaista. Näitä kestäviä biopolttoaineita ovat: metanoli, etanoli, korkeammat alkoholit, eetterit ja muut hapetetut johdannaiset. Kun pidetään mielessä ankara kiistely asiantuntijoiden kesken tiedemaailmassa ja yhteiskunnassa yleensä ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden kyvystä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden tuotantoon liittyvistä kielteisistä sivuvaikutuksista (etanolin/dieselin valmistaminen elintarvikkeeksi tarkoitetuista viljelykasveista), olisi ainakin 50 prosenttia tässä direktiivissä vahvistettujen kasvihuonekaasupäästötavoitteiden ja mahdollisten taloudellisten tai muiden kannustimien piiriin kuuluvista biopolttoaineista oltava toisen sukupolven biopolttoaineita (lignoselluloosasta saatu polttoaine), jotta ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käytöstä voidaan asteittain luopua vuoteen 2020 mennessä.

  Perustelu

  Monilla ensimmäisen sukupolven biopolttoaineilla päästään heikompiin tuloksiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen suhteen kuin fossiilisilla polttoaineilla. Lisäksi niihin liittyy kielteisiä ympäristöllisiä ja sosiaalisia sivuvaikutuksia. Toisen sukupolven biopolttoaineilla päästäneen parempiin tuloksiin, ottaen huomioon, että ne antavat paremman sadon, koska kyse on ympärivuotisista kasveista, maata ei muokata ja maataloudelta vaadittu panostus on pienempi. Biopolttoaineiden kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi olisi kannustettava ainoastaan toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoa.

  Tarkistus 17

  JOHDANTO-OSAN 22 A KAPPALE (uusi)

   

  (22 a) Sisävesialuksia varten on kehitetty uusia, puhtaampia moottoritekniikoita. Näissä moottoreissa voidaan käyttää vain hyvin vähärikkistä polttoainetta. Sisävesialusten polttoaineen rikkipitoisuutta alennetaan mahdollisimman pikaisesti kerralla.

  Perustelu

  Nykyaikaisissa, puhtaissa laivojen moottoreissa, joissa on kehittyneet suodatusjärjestelmät ilman saastumisen ehkäisemiseksi, voidaan käyttää vain hyvin vähärikkistä polttoainetta. Komissio ehdottaa sisävesiliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämistä kahdessa vaiheessa. Olisi kuitenkin parempi nopeuttaa vähärikkisen polttoaineen käyttöönottoa ja yhdistää nämä kaksi vaihetta.

  Tarkistus 18

  1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

  1 artikla (direktiivi 98/70/EY)

   

  -1. Korvataan 1 artikla seuraavasti:

   

  "1 artikla

   

  Soveltamisala

   

  Tässä direktiivissä vahvistetaan ottomoottorilla ja puristussytytysmoottorilla ja muilla ajoneuvojen moottoritekniikoilla varustetuissa ajoneuvoissa käytettäviä polttoaineita koskevat terveys- ja ympäristöperusteiset tekniset eritelmät.

  Perustelu

  Polttoaineen laatua koskevassa direktiivissä on toistaiseksi määritelty vain polttoaineiden laatu. Ehdotetussa tarkistuksessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva vaatimus ulotettaisiin koskemaan polttoaineita. Polttoaineiden toimittajat kykenevät todennäköisesti täyttämään tämän vaatimuksen muun muassa tuottamalla erilaisia polttoaineita, kuten vetyä, joilla on hyvä kasvihuonekaasutase. Jotta tämä olisi mahdollista, on laajennettava direktiivin soveltamisalaa.

  Tarkistus 19

  1 ARTIKLAN 1 KOHTA

  2 artiklan 1 kohdan 5 alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

  ”5. Arktisilla tai ankarilla talviolosuhteilla tarkoitetaan sitä, että talven keskilämpötilat lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana ovat kyseisellä alueella tai kyseisessä jäsenvaltiossa alle yhteisön keskiarvon.”

  "5. Matalien kesälämpötilojen olosuhteilla tarkoitetaan sitä, että kesän keskilämpötilat toukokuun ja syyskuun välisenä aikana ovat kyseisellä alueella tai kyseisessä jäsenvaltiossa alle yhteisön keskiarvon.”

  Perustelu

  The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus 20

  1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

  2 artiklan 1 kohdan 4 a alakohta (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

   

  1 a. Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan 4 a alakohta seuraavasti:

   

  4 a 'kasvihuonekaasuarvoilla' hiilidioksidiekvivalentteina mitattua polttoaineen kasvihuonekaasujen määrää, johon on lisätty saanti- ja tuotantoprosessista, kuljetuksesta, jakelusta ja maankäyttöä koskevista muutoksista peräisin olevien hiilidioksidiekvivalenttien määrä ja josta on vähennetty polttoaineiden tuotantoon liittyvästä talteenotosta, varastoinnista tai alenemista saadut hiilidioksidiekvivalenttien päästösäästöt.

  Perustelu

  Polttoaineiden toimittajien on parannettava polttoaineiden kasvihuonekaasuarvoja kymmenellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä. On määriteltävä tarkasti, mitä tämä tarkoittaa.

  Tarkistus 21

  1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA
  3 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

   

  b a) Lisätään 2 kohtaan c a alakohta seuraavasti:

   

  "c a) Jäsenvaltiot huolehtivat myös siitä, että lyijytön bensiini, jonka bioetanolipitoisuus on vähintään 70 tilavuusprosenttia, on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 liitteessä VI a määritettyjen ympäristöperusteisten laatuvaatimusten mukaista."

  Perustelu

  Uutta bensiiniä E 85 varten on otettava käyttöön tarkat ympäristöperusteiset laatuvaatimukset, koska sen bioetanolipitoisuus on vähintään 70 tilavuusprosenttia.

  Tarkistus 22

  1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

  3 artiklan 3 kohdan 1 alakohta (direktiivi 98/70/EY)

  3. Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävä polttoaine on merkittävä (kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla ”Vähän biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

  3. Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävän polttoaineen etanoli- tai etyyli-tertbutyylieetteripitoisuutta (ETBE) ei tarvitse erityisesti merkitä.

  Perustelu

  Voidaan todeta, että Euroopan unionissa saa ajoneuvoissa nykyään käyttää polttoainetta, jonka bioetanolipitoisuus on korkeintaan 5 prosenttia tai ETBE-pitoisuus korkeintaan 15 prosenttia. Sellaisten polttoaineiden käyttö, jotka sisältävät vähemmän kuin 5 prosenttia etanolia tai vähemmän kuin 15 prosenttia ETBE:tä, on nykyään tavallista Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Alhaista etanoli- tai ETBE-pitoisuutta osoittavalla merkinnällä ei siten ole ratkaisevaa merkitystä kuluttajien hyvän tiedottamisen kannalta.

  Tarkistus 23

  1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

  3 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

  Liitteessä V määrätyn eritelmän täyttävä polttoaine on merkittävä (kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla ”Paljon biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

  Liitteessä V määrätyn eritelmän täyttävä polttoaine on merkittävä (kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla ”Biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

  Perustelu

  Jotta asia ilmaistaisiin selvästi kuluttajalle, ilmausta ”paljon biopolttoainetta sisältävä bensiini" olisi käytettävä vain bensiinistä, joka todella sisältää paljon biopolttoainetta. Bensiiniä, joka sisältää 0–5 prosenttia biopolttoainetta, olisi siksi kutsuttava "vähän biopolttoainetta sisältäväksi bensiiniksi "bensiiniksi" ja bensiiniä, joka sisältää enemmän kuin 5 tilavuusprosenttia biopolttoainetta, olisi kutsuttava "biopolttoainetta sisältäväksi bensiiniksi".

  Tarkistus 24

  1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

  4 artiklan 5 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

  5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella 1 päivän tammikuuta 2008 jälkeen markkinoille saatettavissa liikkuvissa työkoneissa sekä maatalous- ja metsätraktoreissa käytettävät kaasuöljyt sisältävät rikkiä alle 1000 mg/kg. Joulukuun 31 päivään 2009 mennessä liikkuvissa työkoneissa sekä maatalous- ja metsätraktoreissa, sisävesialuksia lukuun ottamatta, käytettävä kaasuöljy saa sisältää rikkiä enintään 10 mg/kg.

  5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella 1 päivän tammikuuta 2008 jälkeen markkinoille saatettavissa liikkuvissa työkoneissa sekä maatalous- ja metsätraktoreissa käytettävät kaasuöljyt sisältävät rikkiä alle 1000 mg/kg. Joulukuun 31 päivään 2009 mennessä liikkuvissa työkoneissa sekä maatalous- ja metsätraktoreissa, sisävesialukset mukaan lukien, käytettävä kaasuöljy saa sisältää rikkiä enintään 10 mg/kg.”

   

  Tämä ei estä asettamasta alusten moottoreiden päästöjen vähentämistä koskevia lisävaatimuksia.

   

  Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että liikkuvissa työkoneissa ja sisävesialuksissa käytettävää kaasuöljyä koskevat vaatimukset yhdenmukaistetaan 31. joulukuuta 2009 mennessä liitteen IV mukaisten tieliikenteessä käytettävää dieselpolttoainetta koskevien laatuvaatimusten kanssa.

  Perustelu

  Komissio ehdottaa, että liikkuvien työkoneiden sekä maa- ja metsätalouskoneiden polttoaineen rikkipitoisuutta alennettaisiin. Näiden polttoaineiden olisi täytettävä kaikki liitteen IV mukaiset tieliikenteessä käytettäviin ajoneuvoihin sovellettavat vaatimukset. Sisävesialuksissa käytettävät polttoaineet olisi myös otettava tämän vaatimuksen piiriin, sulkematta pois mahdollisuutta pyrkiä vähentämään päästöjä edelleen alusten moottoriteknologian kehittämisen kautta.

  Tarkistus 25

  1 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHTA

  4 artiklan 6 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

  d) Lisätään seuraava 6 kohta:

  Poistetaan.

  ”6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä sisävesialuksissa käytettävien kaasuöljyjen enimmäisrikkipitoisuus on 300 mg/kg. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämä pienennetään 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä pitoisuuteen 10 mg/kg.”

   

  Perustelu

  Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

  It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment (EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus 26

  1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA

  6 artiklan 1 a kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

  ”1a. Jäsenvaltio voi poiketa liitteen III määräyksistä varmistaakseen, että koko sen alueella tai tietyillä alueilla, joilla esiintyy erityisen kylmiä talvilämpötilojen keskiarvoja, sallitaan höyrynpaine, joka on korkeampi kuin kesäkaudelle liitteen III alaviitteessä 5 ja liitteen V alaviitteessä 4 määrätty enimmäisarvo.”

  "1a. Jäsenvaltio voi poiketa liitteen III määräyksistä varmistaakseen, että koko sen alueella tai tietyillä alueilla, joilla esiintyy matalia ympäristön kesälämpötiloja, sallitaan höyrynpaine, joka on korkeampi kuin kesäkaudelle liitteen III alaviitteessä 5 ja liitteen V alaviitteessä 4 määrätty enimmäisarvo.”

  Perustelu

  The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus 27

  1 ARTIKLAN 5 KOHTA

  7 a artikla (direktiivi N:o 98/70/EY)

  1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen vaadittava, että markkinoille saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja liikkuvien työkoneiden polttoaineiden toimittajat seuraavat kyseisistä polttoaineista muodostuvia kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä.

  1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen vaadittava, että markkinoille saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja liikkuvien työkoneiden polttoaineiden toimittajat seuraavat kyseisistä polttoaineista muodostuvia kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä.

  2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen vaadittava, että markkinoille saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja liikkuvien työkoneiden polttoaineiden toimittajat vähentävät kyseisistä polttoaineista muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Vuosittain on vähennettävä aina 1 prosentti enemmän vuoden 2010 päästöistä jokaisena kalenterivuonna vuoteen 2020 asti. Vuonna 2020 raportoidut kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöt energiayksikköä kohti eivät saa olla suuremmat kuin 90 prosenttia vuonna 2010 raportoidusta tasosta.

  2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen vaadittava, että markkinoille saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja liikkuvien työkoneiden polttoaineiden toimittajat vähentävät kyseisistä polttoaineista muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä energiayksiköittäin. Päästöjä on vähennettävä kahdessa vuodessa aina 2 prosenttia enemmän vuoden 2010 päästöistä kutakin kahta kalenterivuotta kohti vuoteen 2020 asti. Vuonna 2020 raportoidut kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöt energiayksikköä kohti eivät saa olla suuremmat kuin 90 prosenttia vuonna 2010 raportoidusta tasosta.

  3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden täyttämiseksi kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöjen seuraamisen, niistä raportoinnin ja niiden todentamisen toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden on perustuttava niiden seikkojen täsmälliseen määrittelyyn, jotka kyseisten päästöjen laskennassa on otettava huomioon. Toimenpiteillä pyritään muuttamaan direktiivin muita kuin olennaisia osia ja täydentämään sitä, ja niistä on säädettävä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

  3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden täyttämiseksi kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöjen energiayksiköittäin tapahtuvan seuraamisen, niistä raportoinnin ja niiden todentamisen toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden on perustuttava niiden seikkojen täsmälliseen määrittelyyn, jotka kyseisten päästöjen laskennassa on otettava huomioon. Toimenpiteillä pyritään muuttamaan direktiivin muita kuin olennaisia osia ja täydentämään sitä, ja niistä on säädettävä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti liitteeseen VI a ja 9 a artiklassa tarkoitettuun kertomukseen sisältyvien suuntaviivojen pohjalta.

  Tarkistus 28

  1 ARTIKLAN 5 KOHTA

  7 b artikla (direktiivi N:o 98/70/EY)

  7 b artikla

  Poistetaan.

  Etanolin lisääminen bensiiniin

   

  Tarkemmista toimenpiteistä, jotka koskevat etanolin lisäämistä bensiiniin ja erityisesti liitteessä VI määrättyä höyrynpainetta sekä mahdollisia vaihtoehtoja ja joilla pyritään muuttamaan direktiivin muita kuin olennaisia osia muun muassa täydentämällä sitä, on säädettävä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.”

   

  Perustelu

  Tarkistus liittyy saman tekijän tarkistuksiin, jotka koskevat johdanto-osan 15 ja 16 kohtaa.

  Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 26. syyskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti komissiota vähentämään otsonia muodostavia VOC-päästöjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 55 prosentilla vuosien 2010 ja 2020 välisenä aikana. Mikäli etanolipoikkeusta sovellettaisiin, VOC-päästöt lisääntyisivät, mikä olisi sekä vastoin Euroopan parlamentin kantaa että epätarkoituksenmukaista. Biopolttoaineiden ja tavanomaisten polttoaineiden sekoittamiseksi on olemassa muita keinoja, jotka eivät aiheuta höyrynpaineen nousua. Etanolia koskeva poikkeus ei siksi ole perusteltu ja se olisi poistettava.

  Tarkistus 29

  1 ARTIKLAN 5 KOHTA

  7 b a artikla (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

   

  7 b a artikla

   

  Biopolttoaineiden kestävyyttä koskevat kriteerit

   

  1. Vain niiden biopolttoaineiden, jotka täyttävät tuotannon kestävyyttä ja kasvihuonekaasujen vähentämistä elinkaarensa aikana koskevat liitteen VI b mukaiset kriteerit, katsotaan edistävän 7 a artiklassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamista.

   

  2. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä yhteisön ja kolmansien maiden välisiä, kolmannen osapuolen tarkastamia ja varmentamia kahden- ja monenvälisiä sopimuksia osoitukseksi siitä, että liitteessä VI b eritellyt ehdot täyttyvät.

   

  3. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä todisteita sellaisten vapaaehtoisten kansainvälisten järjestelyjen noudattamisesta, joissa vahvistetaan normeja maa- ja metsätaloustuotteiden kestävälle tuotannolle, osoitukseksi siitä, että liitteessä VI b eritellyt asiaan liittyvät ehdot täyttyvät, edellyttäen että näiden järjestelyjen on vahvistettu täyttävän asianmukaiset luotettavuutta, avoimuutta ja puolueetonta kolmannen osapuolen kuulemista koskevat vaatimukset. Luettelo nämä kriteerit täyttävistä järjestelyistä julkaistaan, ja sitä päivitetään säännöllisin väliajoin.

   

  Liitteessä VI b olevaan 1 kohtaan sisältyvät kestävyyttä koskevat kriteerit hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti. Näissä kriteereissä on kyse niiden vähimmäismäärästä, ja niitä voidaan täydentää direktiivin 2003/30/EY tarkistamisen yhteydessä.

  Tarkistus 30

  1 ARTIKLAN 6 KOHTA

  8 a artikla (direktiivi 98/70/EY)

  Komissio jatkaa sopivan testimenetelmän kehittämistä polttoaineisiin lisätyille metalliyhdisteille.

  MMT-metalliyhdisteen käyttö polttoaineessa kielletään 1. tammikuuta 2010 lähtien. Komissio kehittää sopivan testimenetelmän polttoaineisiin lisätyille muille metalliyhdisteille kuin MMT:lle.

  Perustelu

  MMT-metalliyhdistettä lisätään joissakin jäsenvaltioissa bensiiniin Venäjältä tuodun bensiinin huonon laadun parantamiseksi. MMT:n ja muiden metalliyhdisteiden käyttö vahingoittaa suuresti ympäristöä. MMT voidaan helposti korvata vähemmän haitallisilla aineilla, ja tämän yhdisteen käyttö olisi siksi kiellettävä vuodesta 2010 lähtien. Komissio kehittää sopivat testimenetelmät muille metalliyhdisteille.

  Tarkistus 31

  1 ARTIKLAN 7 KOHTA

  9 artikla 2 kohdan a alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

  (a) biopolttoaineiden käyttö tämän direktiivin soveltamisalalla sekä ajoneuvoteknologian käyttö ja kehittyminen. Tässä on otettava huomioon komission strategisessa energiakatsauksessa* asetettu tavoite, jonka mukaan biopolttoaineiden osuus liikennepolttoaineista pyritään saamaan 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, sekä tavoite liikennepolttoaineiden sisältämän hiilen vähentämiseksi;

  (a) tavoite liikennepolttoaineiden sisältämän hiilen vähentämiseksi ja biopolttoaineiden käyttö tämän tavoitteen saavuttamiseksi, biopolttoaineiden tuotantoon liittyvät suorat tai epäsuorat kielteiset vaikutukset ympäristöön, luonnonsuojelualueisiin sekä sosiaalisiin oloihin ja elintarvikkeiden hintoihin kaikissa tuotantomaissa;

  Perustelu

  Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.

  One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus 32

  1 ARTIKLAN 7 KOHTA

  9 artiklan 2 kohdan c alakohta (direktiivi 98/70/EY)

  (c) bensiiniin sekoitetun etanolin höyrynpainerajat;

  Poistetaan.

  Perustelu

  Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi lyhentää hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista kärsivien ihmisten elinikää. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja vety).

  Tarkistus 33

  1 ARTIKLAN 7 KOHTA

  9 artiklan 2 kohdan f alakohta (direktiivi 98/70/EY)

  (f) metallia sisältävien lisäaineiden käyttö polttoaineissa.

  (f) metallia sisältävien lisäaineiden käyttö polttoaineissa, MMT:tä lukuun ottamatta.

  Perustelu

  Katso tarkistuksen 34 perustelu.

  Tarkistus 34

  1 ARTIKLAN 7 KOHTA

  9 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

   

  (f a) Mikä on bensiinissä ja dieselissä käytettyjen ainesosien kokonaismäärä, ottaen huomioon EU:n ympäristösäädökset, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY1, annettu 23. lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista, ja sen johdannaisdirektiivien tavoitteet.

   

  _______

  1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2455/2001/EY (EYVL L 331, 15.12.2001, s. 1).

  Perustelu

  On olemassa todisteita siitä, että vesistöt ovat joskus saastuneet dieselissä tai bensiinissä käytetyistä ainesosista, kuten MTBE:stä tai ETBE:stä tai muista ainesosista, kuten bentseenistä. Asia olisi tutkittava vesipuitedirektiivi ja muut EU:n ympäristösäädökset huomioon ottaen.

  Tarkistus 35

  1 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

  9 a artikla (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

   

  7a. Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

   

  "9 a artikla

   

  Kertomus

   

  1. Komissio toimittaa 31. kesäkuuta 2008 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle liitteessä VI a vahvistettujen suuntaviivojen pohjalta kertomuksen, jossa täsmennetään:

   

  (a) tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien kasvihuonekaasupäästöjen ilmoittamista ja seurantaa koskeva metodologia;

   

  (b) vähennysmekanismien suhde EU:n päästökauppajärjestelmään ja jäsenvaltioiden Kioton pöytäkirjan mukaisiin sitoumuksiin;

   

  (c) perusvuoden määritelmä."

  Tarkistus 36

  1 ARTIKLAN 12 KOHDAN -1 ALAKOHTA (uusi)

  Liite III, taulukko (direktiivi 98/70/EY)

   

  Korvataan rivillä ”Höyrynpaine, kesäkausi” sarakkeessa ”Enintään” oleva luku luvulla ”56,0”.

  Perustelu

  Liite III koskee bensiiniä, joka sisältää 0–5 prosenttia biopolttoainetta. Koska bensiiniä, joka sisältää 5–10 prosenttia biopolttoainetta, kutsutaan "vähän biopolttoainetta sisältäväksi bensiiniksi", on tarkoituksenmukaista käyttää 0–5 prosenttia biopolttoainetta sisältävästä bensiinistä edelleen nimitystä "bensiini", kuten toistaiseksi tarkistamattomassa direktiivissä 98/70/EY tehdään.

  Tarkistus 37

  1 ARTIKLAN 12 KOHDAN -1 A ALAKOHTA (uusi)

  Liite III, alaviite 4 (direktiivi N:o 98/70/EY)

   

  Muutetaan alaviite 4 korvaamalla sanat "arktiset tai ankarat talviolosuhteet" sanoilla "matalien kesälämpötilojen olosuhteet"

  Perustelu

  The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus 38

  1 ARTIKLAN 12 KOHTA

  Liite III, alaviite 5 (direktiivi N:o 98/70/EY)

  Muutetaan alaviite 5 lisäämällä seuraava teksti: ”Etanolia sisältävän polttoaineen enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää arvon 60kPa liitteessä VI olevassa taulukossa mainitulla määrällä.”

  Korvataan alaviite 5 seuraavalla tekstillä: ”Niissä jäsenvaltioissa, joissa on matalat kesälämpötilojen olosuhteet, enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 66,0 kPa.”

  Perustelu

  Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 26. syyskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti komissiota vähentämään otsonia muodostavia VOC-päästöjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 55 prosentilla vuosien 2010 ja 2020 välisenä aikana. Mikäli etanolipoikkeusta sovellettaisiin, VOC-päästöt lisääntyisivät, mikä olisi sekä vastoin Euroopan parlamentin kantaa että epätarkoituksenmukaista. Biopolttoaineiden ja tavanomaisten polttoaineiden sekoittamiseksi on olemassa muita keinoja, jotka eivät aiheuta höyrynpaineen nousua. Etanolia koskeva poikkeus ei siksi ole perusteltu ja se olisi poistettava.

  Etanolin sekoittaminen voi lisätä höyrynpainetta. On tärkeää varmistaa, että tämä säädös ei johda enimmäishöyrynpaineen lisäykseen.

  Ehdotettu poikkeus johtaisi höyrynpaineen nousuun 68 kPa:han ja heikentäisi ilman laatua. Enimmäishöyrynpainetta on siksi alennettava. Näin menetellen enimmäishöyrynpaine ei poikkeustakaan sovellettaessa ylitä 60 kPa:ta eikä ilmansaasteiden määrä kasva.

  The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus 39

  1 ARTIKLAN 13 KOHDAN A ALAKOHTA

  Liite IV, taulukko (direktiivi 98/70/EY)

  (a) korvataan rivillä ”Polysykliset aromaattiset hiilivedyt” sarakkeessa ”Enintään” oleva luku luvulla ”8”.

  (a) korvataan rivillä ”Polysykliset aromaattiset hiilivedyt” sarakkeessa ”Enintään” oleva luku luvulla ”6”.

  Perustelu

  On suotavaa vähentää vahingollisten polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen päästöt minimiin. Komissio toivoo, että polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäispitoisuutta voidaan alentaa 11 prosentista 8 prosenttiin. EU:ssa käytettävä bensiini sisältää kuitenkin keskimäärin vain 3 prosenttia polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä ja vain poikkeustapauksissa yli 6 prosenttia. Vahvistettu enimmäispitoisuus voidaan siksi edelleen alentaa 6 prosentiksi.

  Tarkistus 40

  1 ARTIKLAN 15 A KOHTA (uusi)

  Liitteet VI a ja VI b (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

   

  15 a. Lisätään tämän direktiivin mukaiset liitteet VI a ja VI b.

  Perustelu

  On määriteltävä selkeämmin, millä tavoin polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä valvotaan ja vähennetään. Siksi lisätään kaksi uutta liitettä.

  Tarkistus 41

  LIITE

  Liite V, otsikko (direktiivi 98/70/EY)

  Tyyppi: Paljon biopolttoainetta sisältävä bensiini

  Tyyppi: Biopolttoainetta sisältävä bensiini

  Perustelu

  Liite V sisältää määräykset, joita sovelletaan vähintään 5 tilavuusprosenttia biopolttoaineita sisältävään bensiiniin. On harhaanjohtavaa nimittää tällaisen määrän biopolttoaineita sisältävää bensiiniä "paljon biopolttoainetta sisältäväksi bensiiniksi". Tämä ilmaus olisi varattava bensiinille, joka sisältää huomattavasti enemmän biopolttoaineita; termi "biopolttoainetta sisältävä bensiini" on sopivampi.

  Tarkistus 42

  LIITE

  Liite V, taulukko, rivi 3, sarake 4 (direktiivi 98/70/EY)

  Höyrynpaine, kesäkausi

  Höyrynpaine, kesäkausi

  60,0 (4)

  56,0 (4)

  Perustelu

  Katso tarkistuksen 40 perustelu.

  Tarkistus 43

  LIITE

  Liite V, taulukko, 7 rivi, 2 luetelmakohta, 4 palsta (Enintään) (direktiivi N:o 98/70/EY)

  – Etanoli (stabilointiaineet voivat olla välttämättömiä) til.-% 10

  – Etanoli (stabilointiaineet voivat olla välttämättömiä) til.-% 5–10

  Perustelu

  On parempi ottaa käyttöön kaksi luokkaa: yksi bensiinille, jossa on 0–5 tilavuusprosenttia etanolia, ja toinen, jossa etanolia on 5–10 prosenttia tilavuudesta.

  Tarkistus 44

  LIITE

  Liite V, alaviite 3 (direktiivi N:o 98/70/EY)

  3) Kesäkausi alkaa viimeistään 1. toukokuuta ja päättyy aikaisintaan 30. syyskuuta. Niissä jäsenvaltioissa, joissa on arktiset tai ankarat talviolosuhteet, kesäkausi alkaa viimeistään 1. kesäkuuta ja päättyy aikaisintaan 31. elokuuta.

  (3) Kesäkausi alkaa viimeistään 1. toukokuuta ja päättyy aikaisintaan 30. syyskuuta. Niissä jäsenvaltioissa, joissa on matalat kesälämpötilat, kesäkausi alkaa viimeistään 1. kesäkuuta ja päättyy aikaisintaan 31. elokuuta.

  Perustelu

  The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus 45

  LIITE

  Liite V, alaviite 4 (direktiivi N:o 98/70/EY)

  4) Niissä jäsenvaltioissa, joissa on arktiset tai ankarat talviolosuhteet, enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 70,0 kPa. Etanolia sisältävän polttoaineen enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää arvon 60kPa liitteessä VI olevassa taulukossa mainitulla määrällä.

  (4) Niissä jäsenvaltioissa, joissa on matalat kesälämpötilat, enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 66,0 kPa. Etanolia sisältävän polttoaineen enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää asianmukaisen kesähöyrynpaineen arvon 56kPa tai 66kPa liitteessä VI olevassa taulukossa mainitulla määrällä.

  Perustelu

  Etanolin sekoittaminen voi lisätä höyrynpainetta. On tärkeää varmistaa, että tämä säädös ei johda enimmäishöyrynpaineen lisäykseen. Tämän johdosta ja jotta päästään yhdenmukaisuuteen kesän enimmäishöyrynpaineen kanssa olisi enimmäishöyrynpaine laskettava 70kPa:sta 66kPa:han silloin, kun olosuhteet ovat talvella arktiset tai ankarat.

  The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus 46

  LIITE

  Liite VI (direktiivi N:o 98/70/EY)

   

  Liite poistetaan.

  Perustelu

  Seurausta saman tarkistuksen esittäjän johdanto-osan 15 ja 16 kappaleisiin sekä 1 artiklan 5 kohtaan (direktiivin 98/70/EY 7 b artikla) ja 1 artiklan 8 kohtaan (direktiivin 98/70/EY 11 artikla) esittämiin tarkistuksiin.

  Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 26. syyskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti komissiota vähentämään otsonia muodostavia VOC-päästöjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 55 prosentilla vuosien 2010 ja 2020 välisenä aikana. Mikäli etanolipoikkeusta sovellettaisiin, VOC-päästöt lisääntyisivät, mikä olisi sekä vastoin Euroopan parlamentin kantaa että epätarkoituksenmukaista. Biopolttoaineiden ja tavanomaisten polttoaineiden sekoittamiseksi on olemassa muita keinoja, jotka eivät aiheuta höyrynpaineen nousua. Etanolia koskeva poikkeus ei siksi ole perusteltu ja olisi poistettava.

  Tarkistus 47

  LIITE

  Liite VI a (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

   

  LIITE VI a

   

  POLTTOAINEIDEN KOKO ELINKAAREN AIKANA MUODOSTUVIEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN MITTAAMISEEN TARKOITETTU MENETELMÄ

   

  1. Polttoaineiden koko elinkaaren aikana muodostuvien kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnissa otetaan huomioon seuraavat seikat:

   

  a) raaka-aineiden uuttaminen/tuottaminen, mukaan lukien

   

  – uuttamistapa, uuttamispaikoittain mitattuna tai arvioituna;

   

  – arvio uuttamisen aikana käytetyn energian määrästä, mukaan lukien polttamiseen ja vuotoihin kulunut energia sekä muu prosessiin liittyvä energiankäyttö;

   

  – maankäytössä tapahtuvien muutosten vaikutus, maataloustoiminnan siirtäminen mukaan lukien;

   

  – maatalouskemikaalien tuotannossa ja käytössä käytetyn energian määrä energiayksiköittäin;

   

  – sivutuotteiden vaikutus;

   

  – tuotantokoneiston polttoaineen käyttö yksiköittäin;

   

  b) Kuljetus ja jakelu, mukaan lukien

   

  – kuljetus raaka-aineen lähteeltä ensimmäiseen jalostus- tai siirtopaikkaan keskimääräisten hiilidioksidiekvivalenttien perusteella energiayksiköittäin;

   

  – kuljetuskilometrien määrä raaka-aineen lähteeltä jalostus- tai siirtopaikkaan;

   

  – kuljetuskilometrien määrä jalostus- tai siirtopaikasta myyntipaikkaan keskimääräisten hiilidioksidiekvivalenttien perusteella energiayksiköittäin;

   

  c) Muuntaminen/jalostus, mukaan lukien

   

  – muuntamis- tai jalostusprosessissa käytetyn energian määrä energiayksiköittäin;

   

  – hiilidioksidiekvivalenttipäästöjen määrä energiayksiköittäin;

   

  d) Lopputuote:

   

  – hiilipitoisuus energiayksiköittäin;

   

  2. Polttoaineita koskevat vähittäisvaatimukset määritellään 1. päivään tammikuuta 2011 mennessä tämän liitteen 1 kohdan mukaisesti mitattujen, polttoaineiden koko elinkaaren aikana tapahtuvien kasvihuonekaasupäästöjen perusteella. Vaatimukset perustuvat polttoaineen toimittajan suorittamien mittausten tuloksiin, siten että otetaan huomioon paras arvo tai kolmen parhaan toimittajan keskiarvo. Tarvittaessa voidaan tehdä ero perinteisen kevyen ja raskaan raakaöljyn välillä.

   

  3. Edellä 7 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hiilidioksidiekvivalenttien vähentäminen voisi 1. päivästä tammikuuta 2012 lähtien perustua uuttamispaikkakohtaisiin oletusarvoihin tai kiinteään hiilidioksidiekvalenttien määrään koko tuotantoketjussa. Kyseiset oletusarvot on asetettava varovaisesti arvioitaessa kasvihuonekaasupäästöjen säästöjä. Polttoaineiden toimittajat voivat poiketa oletusarvosta myönteisellä tavalla, jos he voivat osoittaa, että heidän tuotteensa kasvihuonekaasuarvo on alhaisempi kuin oletusarvo.

  Perustelu

  Tässä liitteessä vahvistetaan suuntaviivat kaikkien polttoaineiden (mukaan lukien fossiiliset polttoaineet, biopolttoaineet, ja vety) aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen tarkoitetuille menetelmille. Jos polttoaineiden toimittajat pystyvät saavuttamaan 7 a artiklassa vahvistetun hiilidioksidipäästöjen alentamista koskevan tavoitteen käyttämällä vedyn kaltaisia uusia polttoaineita, se johtaisi uuteen ajoneuvoteknologiaan tehtävien investointien merkittävään lisääntymiseen.

  Menetelmän kuvaus on jaettu kolmeen osaan: Ensimmäisessä kuvataan kasvihuonekaasupäästöjen valvontaa koko ketjussa. Toisessa vahvistetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat vähimmäisvaatimukset. Viimeisessä kuvataan vähentämisvaihetta ja tarjotaan mahdollisuus käyttää oletusarvoja.

  Tarkistus 48
  LIITE

  Liite VI b (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

   

  LIITE VI B

   

  BIOPOLTTOAINEIDEN JA BIOMASSAN KESTÄVYYTTÄ KOSKEVAT KRITEERIT

   

  Biologista monimuotoisuutta ja yhteiskunnallista kestävyyttä koskevien kriteerien perustana käytetään järjestelmää, jossa polttoaineiden raaka-aineiden lähde voidaan jäljittää ja kaikki kestävän kehityksen mukaisessa biomassan tuotantoketjussa osallisina olevat yritykset on sertifioitu.

   

  1. Biologista monimuotoisuutta ja ympäristövaatimuksia koskevien kriteerien on varmistettava muun muassa, että

   

  – biologiseen monimuotoisuuteen ei kohdistu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja erityisesti, että raaka-aineita ei tuoteta tai uuteta arvokkaiden luontoalueiden tai suojeltujen alueiden läheisyydessä, paitsi jos kyse on jätevirroista tai puujätteestä;

   

  – polttoaineiden raaka-aineiden tuotanto ei aiheuta metsien hävittämistä tai nettohävikkiä muissa hiilivarastoissa (kuten suoalueilla tai pysyvillä niityillä) maapinnan ylä- tai alapuolella;

   

  – kansainvälisiä yleissopimuksia ja määräyksiä noudatetaan, erityisesti asiaan liittyviä ILO:n standardeja ja alkuperäisväestöjen suojelemista koskevia YK:n yleissopimuksia;

   

  – biomassan tuotannosta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia vesivaroihin (esim. vedenpuutetta);

   

  – uuttaminen tai polttoaineiden raaka-aineiden tuotanto ei vaikuta kielteisesti ilman, veden tai maaperän laatuun;

   

  – saadaan pakollisia säännönmukaisia raportteja sen todentamiseksi, että välillisessä maankäytössä tapahtuvat muutokset eivät aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tai maataloustoiminnan siirtämistä;

   

  – biomassasta saatujen muiden kuin fossiilisten polttoaineiden avulla saadaan vähintään 50 prosenttia enemmän välittömiä kasvihuonekaasujen päästösäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin;

   

  2. Yhteiskunnallisilla kriteereillä varmistetaan muun muassa, että

   

  – bioraaka-aineiden tuotannon sosiaalisista vaikutuksista on raportoitava säännönmukaisesti, erityisesti sen vaikutuksista elintarvikkeiden hintoihin, jotta osoitetaan, että kielteisiä vaikutuksia ei ole esimerkiksi elintarvikkeiden turvallisuuteen;

   

  – paikallisyhteisöjen / paikallisen väestön edustajat ovat varmasti antaneet suostumuksensa;

   

  – yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa ja osallistua.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  Polttoaineiden laatua koskevan direktiivin tarkistamisella on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin halutaan parantaa ilmanlaatua vähentämällä muun muassa rikkipäästöjä ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen päästöjä. Toiseksi halutaan edistää ilmastonmuutoksen torjumista vähentämällä liikenteessä käytettävistä polttoaineista aiheutuvia kasvihuonekaasuja. Tämä toinen tavoite on osoitus merkittävästä poliittisesta päätöksestä. Kasvihuonekaasupäästöt on ensin mitattava polttoaineen koko elinkaaren, toisin sanoen sen uuttamisen ja tuotannon sekä kuljetuksen, jakelun ja loppukäytön aikana. Seuraava askel on päästöjen vähentäminen. Tämä on ensimmäinen kerta kun jollekin tietylle tuotteelle (polttoaineelle) asetetaan sen elinkaaren tutkimukseen perustuva päästöjenvähentämistä koskeva tavoite. On mielenkiintoista havaita, että Kalifornian osavaltio Yhdysvalloissa on suunnilleen samaan aikaan ilmoittanut samankaltaisesta aloitteesta, minkä johdosta on herännyt toive Yhdysvaltojen kanssa tehtävästä tuloksellisesta yhteistyöstä. Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan koordinaattorit ovat poliittisen keskustelun valmistelemiseksi pyytäneet asiaa koskevaa tutkimusta. Tämä tutkimus 'Inclusion of sustainability criteria in the Fuel Quality Directive' julkaistiin heinäkuun alussa. Ympäristövaliokunta ja asiaa käsittelevä yksikkö järjestivät 5. heinäkuuta seminaarin, jossa asiantuntijat antoivat lausuntoja ja johon asiasta kiinnostuneet oli kutsuttu osallistumaan. Keskusteluun osallistui noin 50 ihmistä, komission, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, jäsenvaltioiden, neuvoston puheenjohtajan, öljyteollisuuden, ympäristöjärjestöjen ja biopolttoaineiden tuottajien edustajat mukaan lukien. Esittelijä on viime kuukausina käynyt monia keskusteluja sekä asiasta kiinnostuneiden osapuolien että asiantuntijoiden kanssa. Toukokuussa esittelijä osallistui Kaliforniassa pidettyyn asiaa koskevaan symposiumiin. Tietyt sekä ilmanlaatua että ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden valintaa koskevat päätökset vaativat lisäselvitystä.

  1. Ilmanlaatu

  Polttoaineiden laatua koskevassa direktiivissä vahvistetaan uudet rikkidioksidia ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä koskevat standardit. Sisävesiliikenteessä käytettävän polttoaineen rikkipitoisuutta komissio ehdottaa vähennettävän kahdessa vaiheessa; 31. joulukuuta 2009 lähtien enimmäispitoisuus saisi olla 300 mg/kg ja 31. joulukuuta 2011 lähtien 10 mg/kg. Komissio perustelee tätä kaksivaiheista menettelyä sillä, että polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämiseen kuluu ylimääräistä energiaa. Voidaan kuitenkin esittää vastaväite, että polttoaine, jonka rikkipitoisuus on alhainen, mahdollistaa tehokkaampien moottorien käytön. Jalostuksen edellyttämä ylimääräinen energiankulutus korvautuu runsain määrin alusten alentuneella polttoaineen käytöllä. Tehokkaampia laivojen moottoreita on jo saatavissa.

  Komissio ehdottaa, että polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäispitoisuutta alennettaisiin 11 prosentista 8 prosenttiin. Keskimääräinen taso EU:ssa on kuitenkin 3–4 prosenttia ja 6 prosenttia ylittyy vain harvoissa poikkeustapauksissa. Enimmäistasoa voitaisiin näin ollen alentaa 8 prosentista 6 prosenttiin ilman suuria lisäkustannuksia.

  Höyrynpaine ja etanoli

  Toinen seikka, johon on kiinnitettävä huomiota, on höyrynpaine. Mitä korkeampi höyrynpaine on, sitä suurempia ovat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt. Haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä on tärkeä merkitys otsonin muodostumisessa. Otsonin muodostuminen voi olla vakava terveysuhka erityisesti lämpimissä olosuhteissa. Parlamentti kehotti ilmanlaatua koskevasta teemakohtaisesta strategiasta antamassaan päätöslauselmassa asettamaan kunnianhimoisempia tavoitteita haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Komissio ei ehdota enimmäispitoisuuksien alentamista ja haluaa säilyttää höyrynpaineen enimmäistasona 60 kPa siten, että sitä on mahdollista nostaa 70 kPa:han arktisissa olosuhteissa, jotta autot saadaan käynnistettyä myös arktisilla alueilla. Lisäksi komissio ehdottaa lisäystä, kun on kyse etanolia sisältävästä bensiinistä. Kun bensiiniin sekoitetaan etanolia, yksi sivuvaikutus on höyrynpaineen nousu, mistä aiheutuu suurempia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä ilmakehään. Höyrynpaineen nousu ei ole suoraan verrannollinen sekoitukseen käytetyn etanolin määrään. Enimmäistaso saavutetaan 5 prosentin sekoituksella, ja tämän määrän ylittyessä paine laskee jälleen asteittain.

  Voidakseen tehdä tasapuolisen ehdotuksen, esittelijä on tutkinut tilannetta Yhdysvalloissa. Useimmissa Yhdysvaltojen osavaltioissa höyrynpaineen enimmäistaso on alhaisempi, nimittäin 48 kPa. Höyrynpaineen noususta etanolia sisältävän bensiinin kyseessä ollessa ei ole annettu erityisiä määräyksiä, vaikkakin osavaltiot, joissa ilmanlaatu sen mahdollistaa, hyödyntävät tätä mahdollisuutta. Ei ole olemassa mitään teknisiä esteitä alemman höyrynpaineen vahvistamiselle myös EU:ssa. On mahdollista vahvistaa höyrynpaineeksi 56 kPa. Lisäksi voidaan keskustella siitä, missä määrin etanolia koskeva poikkeus on tarpeellinen. Ottaen huomioon, että höyrynpaine nousee nopeasti, kun polttoaineeseen sekoitetaan pieni määrä etanolia, höyrynpaineen tason nousun salliminen vain pieni määrä sekoitettaessa, olisi vääränlainen kannuste. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjen vähäinen vähentäminen johtaisi kohtuuttomaan ilmanlaadun huononemiseen. Esittelijä ehdottaa siksi rajallista 4 kPa:n poikkeusta, tapauksissa joissa polttoaineeseen on sekoitettu vähintään 3 prosenttia biopolttoainetta.

  Ehdotukset

  Esittelijä tekee yhteenvedonomaisesti seuraavat ehdotukset:

  –   sisävesiliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden alentamista nopeutetaan

  –   polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen sallittua enimmäispitoisuutta alennetaan

  –   haitallisen MMT-metalliyhdisteen käyttö kielletään

  –   höyrynpainetta alennetaan ja poikkeuksen tekeminen sallitaan vain jos polttoaineeseen on sekoitettu 3–10 prosenttia biopolttoainetta.

  2. Kasvihuonekaasut

  Tieliikenne aiheuttaa noin 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä EU:ssa. Jotta hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, autoista on tultava huomattavasti tehokkaampia ja myös polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä. Komissio ehdottaa, että kasvihuonekaasupäästöt ensin mitataan ja että niitä sitten vähennetään yhdellä prosentilla vuodessa vuosina 2011–2020. Noin 85 prosenttia polttoaineesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy polttoaineen palamisprosessissa autossa ja 15 prosenttia tuotanto- ja jalostusprosessissa, polttoaineen kuljetus ja jakelu mukaan lukien. Komission ehdotus päästöjen vähentämisestä ansaitsee kaiken mahdollisen tuen. Päästöjen vähentämiseksi polttoaineiden toimittajat voivat pyrkiä tekemään uuttamis- ja jalostusprosessista tehokkaamman, niin että öljyn saantiin ja sen jalostamiseen bensiiniksi ja dieseliksi kuluu vähemmän energiaa. Vertailevat tutkimukset, muun muassa Ruotsin ympäristötutkimuslaitoksen (IVL) tutkijan Kristina Holmgrenin tekemä tutkimus, osoittavat, että käytännöt eri jalostamoissa EU:ssa poikkeavat toisistaan ja että monia mahdollisuuksia energian säästämiseen ei hyödynnetä. Toinen vaihtoehto on vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten maakaasun, vedyn ja nestekaasun tuotanto ja markkinointi. Näiden vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotantoon on luonnollisesti sovellettava samaa, koko tuotantoketjua koskevaa tutkimusta. Kolmas vaihtoehto on biopolttoaineiden sekoittaminen polttoaineeseen. Myös tällöin on otettava huomioon koko tuotantoketju, mikä johtaa biopolttoaineiden suosimiseen, koska niistä aiheutuu vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin fossiilisista polttoaineista. Ehdotuksessa annetaan polttoaineiden toimittajille riittävästi mahdollisuuksia tehdä valintoja oman harkintansa mukaan ja toimittaa polttoaineita, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vähäisemmät. Ehdotus ansaitsee parlamentin täyden tuen. Joitakin huomautuksia siihen on kuitenkin tehtävä:

  1.        Menettelyn määrittäminen

  Komissio ehdottaa koko tuotantoketjua koskevan menettelyn (Well to Wheel) vahvistamista komitologiamenettelyssä. Koska tässä yhteydessä on tehtävä tärkeitä poliittisia valintoja, parlamentin on saatava ilmaista kantansa asiaa koskevista suuntaviivoista päätettäessä. Tämä voidaan varmistaa määrittelemällä suuntaviivat uudessa liitteessä, jota voidaan tarkentaa myöhemmin komitologiamenettelyssä. Suuntaviivoihin voi sisältyä muun muassa perusvuotta ja standardeja koskevia päätöksiä.

  2.        Perusvuosi ja standardit

  Öljy-yhtiöt ovat investoineet vaihtelevia määriä tehokkuuden parantamiseen. Komission ehdotuksen mukaan kunkin polttoaineiden toimittajan on toimitettava kasvihuonekaasupäästöjä koskevat tiedot, joista sitten tulee standardi. Tämä merkitsisi, että kuhunkin yritykseen sovellettaisiin eri standardia, mikä on vastoin sisämarkkinoiden periaatteita. Lisäksi se on yleisen oikeustajun vastaista, koska tehokkuuden parantamiseen investoineiden yritysten olisi noudatettava tiukempia standardeja kuin kilpailijoidensa, jotka ovat investoineet vähemmän. Tasapuolisten kilpailuedellytysten takaamiseen tarvitaan tervettä järkeä. Ihanteellisessa tapauksessa perusvuosiksi valittaisiin menneitä vuosia, jotta voidaan varmistaa etteivät käyttäytymiseen vaikuta strategiset motiivit. Siinä tapauksessa on käytettävä olemassa olevia tutkimuksia. Koska monia tietoja puuttuu ja koska kaikki polttoaineiden toimittajat ja biopolttoaineiden tuottajat eivät yksiselitteisesti tunnusta tuloksia, olisi parempi valita perusvuodeksi jokin tuleva vuosi mahdollisimman pian tämän direktiivin hyväksymisen jälkeen. Silloin jokainen polttoaineiden toimittaja voi toimittaa tiedot ja on myös velvollinen tekemään sen.

  3.        Tavoite

  Ehdotettu tavoite on 1 prosentti vuodessa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää asiantuntijoiden mukaan huomattavia ponnisteluja, mutta niiden määrä riippuu luonnollisesti myös suuressa määrin lähtökohdasta tai perusstandardista. Tärkeä kysymys on tietenkin, miten standardi on valittava polttoaineiden toimittajien antamista tiedoista. Ei varmaankaan olisi järkevää valita alinta standardia tai keskiarvostandardia. Paras valinta riittävän kunnianhimoisen tavoitetason varmistamiseksi olisi niin kutsuttu top-runner-menettely. Se merkitsisi, että yrityksiin sovellettava standardi määräytyisi parhaan yrityksen (tai esimerkiksi kolmen parhaan yrityksen keskiarvon) perusteella. Tässä yhteydessä on kuitenkin tehtävä yksi varaus. Paras yritys käyttää raaka-aineena todennäköisesti kevytöljyä, koska se vaatii vähemmän jalostusta. Standardin vahvistaminen parhaan yrityksen perusteella kannustaa kaikkia eurooppalaisia polttoaineiden toimittajia käyttämään mahdollisimman paljon kevytöljyä tai jopa pakottaa ne tekemään niin. Tämä johtaa siihen, että kevytöljyn hinta nousee ja raskas öljy päätyy Kiinaan ja Intiaan. Tämä ei välttämättä vähentäisi maailman kasvihuonekaasupäästöjä. Se vain siirtäisi eurooppalaisten yritysten päästöt muihin yrityksiin. Jotta päästöjä voidaan todella vähentää, on ehkä otettava käyttöön kaksi standardia: yksi raskaalle öljylle ja yksi kevytöljylle. Niiden tarve voidaan kuitenkin vahvistaa vain polttoaineiden tuottajien nykyisiä päästöjä koskevien tietojen perusteella. Ehdotettu 1 prosentin suuruinen vuosittainen vähennys on lisäksi vaikea toteuttaa. Kahden prosentin vähennys kahdessa vuodessa on helpompi toteuttaa, ja päästöjä voidaan tällä tavoin vähentää suunnilleen yhtä paljon vuoteen 2020 mennessä.

  4.        Koko tuotantoketju

  Komission ehdotuksessa mainitaan erityisesti koko tuotantoketjun huomioon ottaminen. Tämä tarkoittaa, että koko tuotantoketjussa aiheutuvat päästöt otetaan huomioon. Fossiilisten polttoaineiden kyseessä ollessa ketju koostuu öljyn uuttamisesta, polttamisesta, alustavasta käsittelystä, kuljetuksesta, jalostuksesta, jakelusta ja moottorissa tapahtuvasta palamisesta aiheutuvista päästöistä. Sama pätee biopolttoaineisiin, mutta niiden tuotannossa painottuu tuotantopanosten (muun muassa keinolannoitteiden) käyttö ja muutokset maankäytössä.

  Liitteessä luetellaan nämä kriteerit siten, että niitä voidaan soveltaa öljyyn, kaasuun, vetyyn ja biopolttoaineisiin. Vaihtoehtoisesti voitaisiin kuvailla eri menetelmä kullekin biopolttoaineelle, mutta tämä menettely takaa, että menetelmä on teknisesti neutraali ja että mitään polttoainetta ei salaa suosita. Polttoaineiden toimittaja voi itse päättää, mikä vaihtoehto soveltuu hänelle parhaiten.

  5.        Soveltamisala

  Komission ehdotuksessa ei mainita vetyä. On kuitenkin tärkeää antaa polttoaineiden toimittajille optimaaliset valinnanmahdollisuudet eikä tukea ainoastaan biopolttoaineiden käyttöä. Siksi on muutettava 2 artiklaa, jossa määritellään direktiivin soveltamisala.

  Yksi ongelmallinen kohta on sähkö. Olisi tietenkin hyvä, jos autot toimisivat kestävästi tuotetulla sähköllä. Jotkut autojen valmistajat ennakoivat, että sähköllä toimivien autojen, joiden akku ladataan kotona, käyttö lisääntyy. Nykyiset polttoaineiden toimittajat eivät useinkaan ole osallisia tähän. Sähkön sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan olisi periaatteessa toivottavaa, mutta polttoaineiden toimittajat eivät yleensä toimita sähköä. Tämä ongelma voitaisiin ratkaista kauppaa koskevilla järjestelyillä, mutta se tekisi direktiivistä jälleen vaikeaselkoisen.

  6.        Kestävyyttä koskevat kriteerit

  Vaikka polttoaineiden toimittajilla on käytettävissään monia mahdollisuuksia täyttää päästöjen vähentämistä koskevat velvoitteet, tämä tavoite on kiistatta voimakas kannustin biopolttoaineiden käyttämiseen. On sanomattakin selvää, että jos polttoaineisiin sekoitetaan sellaisia biopolttoaineita, joista koko tuotantoketjun aikana aiheutuu jopa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä tai vain hyvin vähän vähemmän, hyöty jää melko vähäiseksi. Siksi ei ole tarpeen sisällyttää direktiiviin kriteeriä, jolla nimenomaisesti vahvistetaan kasvihuonekaasupäästöjen alentamista koskeva vähimmäisvaatimus. Polttoaineiden toimittajilla ei ole mitään syytä käyttää sekoittamiseen biopolttoaineita, joilla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää vain vähän.

  Kestävyyttä koskevat kriteerit ovat eri asia. Biopolttoaineiden laajamittaisen käytön vaikutuksista biologiseen monimuotoisuuteen, ympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin ollaan oikeutetusti huolissaan. Ei ole helppo määritellä Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kriteerejä. Jotkut Euroopan maat ovat jo ottaneet ensimmäisen askelen. Liitteessä VI b luetellaan Yhdistyneen kuningaskunnan, Saksan ja Alankomaiden kantaan tai niiden alustavaan kantaan perustuvia kriteerejä, jotka koskevat biopolttoaineisiin liittyviä huolenaiheita. Sosiaalisissa kriteereissä on pääasiallisesti kyse sosiaalisten vaikutusten seurantaa koskevan velvoitteen täyttämisestä sekä paikallisen väestön suostumuksen saamisesta. Biologista monimuotoisuutta koskeviin huolenaiheisiin sisältyy vedenkäyttö ja tärkeiden luontoalueiden läheisyys.

  7.        Yhdenmukaisuus muiden säädösten kanssa: päästökauppajärjestelmä ja biopolttoaineita koskeva tavoite

  Yhdenmukaisuudesta muiden säädösten ja aloitteiden kanssa käydään paljon keskustelua. Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt sitovaksi tavoitteeksi 10 prosentin biopolttoainepitoisuuden kahdella ehdolla: biopolttoaineiden on oltava kestävän kehityksen mukaisia, ja toisen sukupolven teknologian on oltava riittävän kehittynyttä. On sanomattakin selvää, että tämän direktiivin liitteeseen sisältyvät kestävän kehityksen tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa neuvoston vahvistamien kestävää kehitystä koskevien yleisten tavoitteiden kanssa. Komissio laatii parhaillaan kriteerejä. Myöhemmässä vaiheessa on ehkä mahdollista liitteessä VI viitata vahvistettuun kriteeriluetteloon.

  On mainittava toinenkin yhdenmukaisuuteen liittyvä seikka, nimittäin päästökauppaa koskevat näkökohdat. Jalostamot kuuluvat päästökauppajärjestelmään ja niiden on ilmoitettava päästöistään ja ostettava lisäoikeuksia, jos niiden päästöt ovat suuremmat kuin niiden päästöoikeudet. Joidenkin asiaa kommentoineiden mukaan tämä antaa riittävät takeet siitä, että jalostamot suhtautuvat vastuullisesti hiilidioksidipäästöihinsä, mikä tarkoittaa, että niiden ei tarvitse antaa pakollisia selvityksiä. Toisaalta on myös niitä, joiden mielestä päästökauppajärjestelmä kannustaa vain hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen eikä sisällä mitään ehdotonta velvoitetta. Öljy-yhtiöt voivat kuitenkin päättää ostaa päästöoikeuksia kaupallisilta markkinoilta. Sekä päästökauppajärjestelmään että nyt käsiteltävänä olevaan direktiiviin sisältyy kannustimia. Kummassakaan niistä ei kuitenkaan vaadita parantamaan jalostamojen tehokkuutta. Ne toisin sanoen vahvistavat toinen toisensa eivätkä ainakaan ole ristiriidassa keskenään.

  8.        Johtopäätös

  Esittelijä haluaa esittämillään tarkistuksilla taata mahdollisimman suuren joustavuuden, tasavertaiset toimintaedellytykset sekä kunnianhimoiset mutta vastuuntuntoiset tavoitteet. Lisäksi on tärkeää, että direktiivi on teknisesti neutraali, toisin sanoen että siinä ei kannusteta erityisesti jonkin tietyn polttoaineen tai tekniikan käyttöön. Kyse on seuraavista tarkistuksista:

  –   Liite VI a: mittausmenetelmiä koskevat suuntaviivat, mukaan lukien mahdollisuus käyttää standardiarvoja (oletusarvot), top-runner-menetelmää ja, tarvittaessa, eri standardeja kevytöljylle ja raskaalle öljylle

  –   Liite VI b: kestävää kehitystä koskevat kriteerit: biologinen monimuotoisuus ja sosiaaliset velvoitteet

  –   direktiivin soveltamisalan laajentaminen: mahdollistetaan vedyn käyttö hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

  –   suurempi joustavuus: päästöjen vähentäminen 2 prosentilla kahdessa vuodessa vuoteen 2020 asti ja kyseinen vuosi mukaan lukien, sen sijaan että päästöjä vähennettäisiin 1 prosentilla vuodessa

  –   takeet kestävyydestä uudessa 7 c artiklassa.

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnaN LAUSUNTO (13.11.2007)

  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn eritelmien osalta sekä tieliikenteen polttoaineiden käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisesta, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden eritelmien osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta
  (KOM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

  Valmistelija: Miloslav Ransdorf

  LYHYET PERUSTELUT

  Vuodelta 1998 peräisin oleva polttoaineiden laatua koskeva direktiivi vahvistaa EU:n yhteiset eritelmät maantieajoneuvojen, sisävesialusten ja liikkuvien työkoneiden, kuten veturien, maansiirtokoneiden ja traktorien bensiinille, dieselille ja kaasuöljylle.

  Ehdotus koskee polttoaineiden laatua koskevan direktiivin tarkistamista siten, että tavoitteena on asettaa uudet standardit liikennepolttoaineille ilmansaasteiden, kuten rikin, hiukkasten ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen vähentämiseksi. Lisäksi uudet standardit sisältävät velvoitteen leikata maantieliikenteen polttoaineiden osuutta ilmastonmuutokseen. Lisäksi tätä uudelleentarkastelua voidaan pitää keskeisenä välineenä pyrittäessä saavuttamaan EU:n tavoite, joka on biopolttoaineen 10 prosentin osuus liikenteessä käytettävästä bensiinistä ja dieselistä vuoteen 2020 mennessä.

  Ehdotuksen keskeinen sisältö on se, että vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien polttoaineiden ja biopolttopolttoaineiden kehittämisen rohkaisemiseksi polttoaineiden toimittajien on otettava käyttöön pakollinen kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöjen (kattaa jalostuksen, kuljetuksen ja käytön) vähentäminen yhdellä prosentilla vuodessa vuodesta 2011 lähtien. Tämän seurauksena kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa 500 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

  Jotta bensiinissä voitaisiin käyttää suurempia määriä biopolttoaineita, otetaan käyttöön erityinen bensiinityyppi, joka saa sisältää enemmän happea sisältäviä lisäaineita (nk. hapetettuja johdannaisia), mukaan luettuna enintään 10 prosenttia etanolia. Kaikki polttoaineiden sekoitukset merkitään selvästi, jotta vältetään ajoneuvoille mahdollisesti aiheutuvat vahingot, sillä etanoli ei sovellu kaikkien ajoneuvojen polttoainejärjestelmiin.

  Valmistelija pitää tätä ehdotusta tervetulleena. Vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien polttoaineiden kehittämistä ja muiden polttoaineiden tuotantoketjusta syntyvien päästöjen vähentämistä koskevien toimenpiteiden edistäminen on keskeisen tärkeää sen varmistamiseksi, että polttoainesektori osallistuu EU:n kasvihuonekaasujen leikkaamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. Valmistelija kannattaa voimakkaasti polttoaineiden nk. "well-to-wheel"-kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista, missä otetaan huomioon myös itse polttoaineen tuotannosta aiheutuvat päästöt. Tämä on paras tapa ohjata polttoaineteollisuutta kestävämpään suuntaan, mutta säilyttää kuitenkin samalla tarvittava joustavuus. Valmistelija panee tyytyväisenä merkille myös dieselille ehdotetun enimmäisrikkipitoisuuden, joka mahdollistaa ajoneuvojen tehokkuuden parantamisen, hiukkaspäästöjen leikkaamisen ja jälkikäsittelyjärjestelmien käyttöönoton tulevaisuudessa.

  Valmistelija uskoo, että päästöjen leikkaaminen voidaan saada aikaan ainoastaan aikaisempaa koordinoidummalla ja integroidummalla lähestymistavalla, joka edellyttää sitä, että polttoaine- ja autoteollisuus sekä niiden toimittajat ottavat käyttöön uusia tuotteita ja teknologioita, mutta myös sitä, että poliittiset päättäjät, infrastruktuurin tarjoajat ja kuljettajat sitoutuvat asiaan (muun muassa hiilidioksidipäästöihin perustuvan verotuksen käyttöönotto, kuljettajien taitojen ja käyttäytymisen parantaminen ja turvallisempi infrastruktuuri).

  Valmistelija haluaa korostaa, että on löydettävä tasapaino biopolttoainemarkkinoiden kehittämisen ja olemassa oleville ajoneuvoille ja ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien riskien välttämisen välille. Valmistelijan näkemyksen mukaan komission ehdotus on tässä mielessä epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä biopolttoainekomponentin lähdettä muiden lähteiden kustannuksella, vaikka muut lähteet saattaisivat aiheuttaa pienemmän yhteensopivuutta koskevan riskin nykyiselle ajoneuvokannalle ja ympäristölle.

  Jos etanolia on bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen. Komission ehdotuksessa otetaan käyttöön höyrynpainetta koskeva poikkeus etanolia sisältävälle bensiinille. Nämä myös haihtuvina orgaanisina yhdisteinä tunnetut höyryt edistävät kuitenkin alailmakehän otsonin aiheuttamaa pilaantumista, mikä voi lyhentää hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista kärsivien ihmisten elinikää.

  Valmistelija uskoo, että ehdotusta voitaisiin parantaa sallimalla myös muut vaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja vety) edistettäessä vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien polttoaineiden kehittämistä ja vähennettäessä polttoaineiden tuotantoketjun kasvihuonekaasupäästöjä. Kaikkien biokomponenttien käytön sallivan joustavuuden avulla Eurooppa voisi hyötyä niiden panoksesta EU:n uusien biopolttoaineita koskevien tavoitteiden saavuttamisessa.

  Valmistelija haluaa lisäksi huomauttaa, että teknisillä innovaatioilla on korvaamaton rooli kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Esimerkiksi Tšekin tasavallassa kehitetty patentti voisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosentilla, mikäli se otetaan käyttöön. Syntyvää jätettä voidaan käyttää uusioraaka-aineena.

  Valmistelija haluaa lopuksi korostaa tarvetta rationalisoida EU:n koko liikennejärjestelmä. Maantieliikenteen osuus on liian suuri ja rautatieliikenteen osuus on liian pieni. On tarpeen valmistella, esittää ja keskustella koko EU:n kattavaa integroitua liikennejärjestelmää koskevasta kattavasta lähestymistavasta ja sisällyttää siihen kaikki soveltuvat liikennemuodot.

  TARKISTUKSET

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

  Tarkistus 1

  JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

  (2) Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta annetussa komission tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan parlamentille asetettiin tavoitteita pilaavien aineiden päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020. Tavoitteet johdettiin kustannusten ja hyötyjen laajasta analyysistä. Tavoitteiksi asetettiin erityisesti, että rikkidioksidipäästöjä olisi vähennettävä 82 prosentilla, typenoksidipäästöjä 60 prosentilla, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä 51 prosentilla ja primaarisia PM2.5-hiukkaspäästöjä 59 prosentilla suhteessa vuoden 2000 päästöihin. Seurauksia, joita direktiivin 98/70/EY tarkistuksista aiheutuu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöille, olisi käsiteltävä tulevassa lainsäädännössä.

  (2) Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta annetussa komission tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan parlamentille asetettiin tavoitteita pilaavien aineiden päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020. Tavoitteet johdettiin kustannusten ja hyötyjen laajasta analyysistä. Tavoitteiksi asetettiin erityisesti, että rikkidioksidipäästöjä olisi vähennettävä 82 prosentilla, typenoksidipäästöjä 60 prosentilla, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä 51 prosentilla ja primaarisia PM2.5-hiukkaspäästöjä 59 prosentilla suhteessa vuoden 2000 päästöihin. Seurauksia, joita direktiivin 98/70/EY tarkistuksista aiheutuu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöille, olisi käsiteltävä tulevassa lainsäädännössä. Komission on tiedotettava edistymisestä ennen kyseisen uuden lainsäädäntöehdotuksen antamista.,

  Perustelu

  Jos otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen merkitys sekä öljyntuottajille ja autonvalmistajille aiheutuvat seuraukset, lainsäädännön muuttamisen perustana olisi oltava kertomus asiassa saavutetusta edistyksestä, jossa määritellään kunkin ehdotuksen taloudelliset, ympäristöä koskevat ja yhteiskunnalliset seuraukset.

  Tarkistus 2

  JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

  (5) Yhteisö on antanut asetuksia, joilla rajoitetaan pilaavien aineiden päästöjä keveistä ja raskaista maantieajoneuvoista. Polttoaine-eritelmät ovat yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, miten helposti tällaiset päästörajat voidaan saavuttaa.

  (5) Yhteisö on antanut asetuksia, joilla rajoitetaan pilaavien aineiden päästöjä keveistä ja raskaista maantieajoneuvoista. Polttoaine-eritelmät ovat yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, miten helposti tällaiset päästörajat voidaan saavuttaa. Haitallisia päästöjä voidaan vähentää myös lisäämällä energiatehokkuutta ja kehittämällä kaupunkialueille energiatehokasta joukkoliikennettä.

  Perustelu

  Ilmastonmuutosta voidaan torjua myös energiatehokkuuden lisäämisellä ja kaupunkien energiatehokkaammalla joukkoliikenteellä. 80 prosenttia väestöstä elää kaupungeissa, ja joukkoliikenne vastaa 40 prosentista kaikista hiilidioksidipäästöistä.

  Tarkistus 3

  JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

  (6) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöä yhteisössä. Komission biopolttoainestrategiaa on kehitetty edelleen vuonna 2006 annetussa komission tiedonannossa ”EU:n biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa ilmaistiin halukkuus kehittää biopolttoaineita ja biopolttoaineteknologiaa edelleen, mutta siinä tehtiin selväksi, ettei tämä kasvu saa aiheuttaa ympäristövahinkojen lisääntymistä, ja korostettiin, että kasvihuonekaasusäästöjä on parannettava. Tiedonannossa todetaan myös, että biopolttoaineteknologian kehittämistä edelleen on rohkaistava.

  (6) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöä yhteisössä. Komission biopolttoainestrategiaa on kehitetty edelleen vuonna 2006 annetussa komission tiedonannossa ”EU:n biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa ilmaistiin halukkuus kehittää biopolttoaineita ja biopolttoaineteknologiaa edelleen, mutta siinä tehtiin selväksi, ettei tämä kasvu saa aiheuttaa ympäristövahinkojen lisääntymistä, ja korostettiin, että kasvihuonekaasusäästöjä on parannettava. Tiedonannossa todetaan myös, että biopolttoaineteknologian kehittämistä edelleen on rohkaistava. Olisi aiheellista investoida tutkimukseen, joka liittyy toisen sukupolven biopolttoaineisiin; olisi kuitenkin vältettävä kilpailua siitä käytetäänkö maata viljakasvien vai biopolttoaineen kasvattamiseen.

  Perustelu

  Biopolttoaineet ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen rajoittamisessa, mutta biopolttoaineiden tuotanto ei saisi korvata viljantuotantoa tai johtaa maatalouden elintarvikkeiden hintojen liialliseen nousuun.

  Tarkistus 4

  JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

  (13) Tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät etanolin sekoittamiseen bensiiniin, erityisesti höyrynpainerajat ja vaihtoehdot, joilla mahdollisesti voitaisiin varmistaa, ettei etanolisekoitusten höyrynpaine ylitä hyväksyttäviä höyrynpaineen rajoja, olisi tarkasteltava uudelleen direktiivin 98/70/EY soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi lyhentää hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista kärsivien ihmisten elinikää. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja vety).

  Tarkistus 5

  JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

  (15) Kun bensiiniin sekoitetaan etanolia, polttoaineseoksen höyrynpaine ei muutu lineaarisesti. Jotta voidaan varmistaa, että sellaisen bensiinin höyrynpaine, jossa on sekoitettu mitä tahansa kahta laillista bensiini-etanolisekoitusta, pysyy laillisen höyrynpainerajan sisällä, on tällaisille seoksille määriteltävä sallittu poikkeus höyrynpainetta koskevasta säännöstä siten, että se vastaa todellista höyrynpaineen nousua, kun tietty prosenttimäärä etanolia on lisätty bensiiniin.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi lyhentää hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista kärsivien ihmisten elinikää. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja vety).

  Tarkistus 6

  JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

  (16) Jotta rohkaistaisiin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita ja samalla saavutettaisiin ilman pilaantumista koskevat tavoitteet, bensiinin jalostajien olisi ihanteellisessa tapauksessa tuotettava saataville alhaisen höyrynpaineen omaavaa bensiiniä riittävissä määrin. Koska tilanne ei ole nyt tällainen, etanolisekoitusten höyrynpainerajaa nostetaan, jotta biopolttoainemarkkinat voisivat kehittyä.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Euroopan komission ehdottama höyrynpainerajan nostaminen olisi haitallista ympäristön ja kansalaisten terveyden kannalta.

  Tarkistus 7

  JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

  (21) Biopolttoaineteknologiat kehittyvät. Kaikkia mahdollisia lähestymistapoja biomassan muuntamiseksi liikennepolttoaineeksi on tutkittava lisää. Direktiivissä säädettyihin raja-arvoihin olisi siksi suhtauduttava tasapainoisesti, ja erilaisten biopolttoaineiden käyttöä olisi lisättävä, mikäli se on asianmukaista. Näitä biopolttoaineita ovat: metanoli, etanoli, korkeammat alkoholit, eetterit ja muut hapetetut johdannaiset.

  (21) Biopolttoaineteknologiat kehittyvät. Kaikkia mahdollisia lähestymistapoja biomassan muuntamiseksi liikennepolttoaineeksi on tutkittava lisää. Direktiivissä säädettyihin raja-arvoihin olisi siksi suhtauduttava tasapainoisesti ja mitään teknologiaa suosimatta, ja erilaisten biopolttoaineiden käyttöä olisi lisättävä, mikäli se on asianmukaista. Näitä biopolttoaineita ovat: metanoli, etanoli, korkeammat alkoholit, eetterit ja muut hapetetut johdannaiset.

  Perustelu

  Koska biopolttoaineiden teknologia kehittyy koko ajan ja koska biopolttoaineilla on tärkeä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, mitään teknologiaa suosimattoman periaate on tärkeä vapaan kilpailun varmistamiseksi.

  Tarkistus 8

  1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

  3 artiklan 3 kohta (direktiivi 98/70/EY)

  ”3. Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävä polttoaine on merkittävä (kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla ”Vähän biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

  3. Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävä polttoaine on merkittävä (kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla ”Bensiini”.

  Liitteessä V määrätyn eritelmän täyttävä polttoaine on merkittävä (kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla ”Paljon biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

  Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävä polttoaine on merkittävä (kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla ”Vähän muita kuin fossiilisia polttoaineita sisältävä bensiinisekoitus”.

  Perustelu

  Nimitys biopolttoaine harhauttaa kuluttajia. Ilmausta ”paljon biopolttoainetta sisältävä bensiini" olisi käytettävä vain bensiinistä, joka todella sisältää paljon biokomponentteja. Bensiiniä, joka sisältää 0-5 prosenttia muita kuin fossiilisia komponentteja, olisi siksi kutsuttava "bensiiniksi" ja bensiiniä, joka sisältää 5-10 prosenttia biokomponentteja, olisi kutsuttava "vähän muita kuin fossiilisia polttoaineita sisältäväksi bensiinisekoitukseksi".

  Tarkistus 9

  1 ARTIKLAN 5 KOHTA

  7 b artikla (direktiivi 98/70/EY)

  7 b artikla

  Poistetaan.

  Etanolin lisääminen bensiiniin

   

  Tarkemmista toimenpiteistä, jotka koskevat etanolin lisäämistä bensiiniin ja erityisesti liitteessä VI määrättyä höyrynpainetta sekä mahdollisia vaihtoehtoja ja joilla pyritään muuttamaan direktiivin muita kuin olennaisia osia muun muassa täydentämällä sitä, on säädettävä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

   

  Perustelu

  Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi lyhentää hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista kärsivien ihmisten elinikää. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja vety).

  Tarkistus 10

  1 ARTIKLAN 5 KOHTA

  7 b a artikla (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

   

  7 ba artikla

   

  Polttoaineiden biokomponenttien kestävyysvaatimukset

   

  1. Vain niiden biokomponenttien, jotka täyttävät tuotannon kestävyyttä ja kasvihuonekaasujen vähentämistä elinkaarensa aikana koskevat kriteerit, katsotaan edistävän 7 a artiklassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamista.

   

  2. Kestävyyttä koskevista kriteereistä päätetään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

  Perustelu

  Komission ympäristöosasto on valtuutettava tekemään ehdotus pakollisista polttoaineiden biokomponenttien tuotannon kestävyyttä koskevista kriteereistä, jotka pitäisi hyväksyä valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti. Euroopan parlamentin valiokunnan mietinnössä pitäisi ehdottaa täsmällisempien kriteerien asettamista jo direktiivin yhteydessä.

  Tarkistus 11

  1 ARTIKLAN 6 KOHTA
  8 a artikla (direktiivi 98/70/EY)

  8 a artikla

  8 a artikla

  Metallia sisältävät lisäaineet

  Metallia sisältävät lisäaineet

  Komissio jatkaa sopivan testimenetelmän kehittämistä polttoaineisiin lisätyille metalliyhdisteille.

  Komissio jatkaa yhteisen tutkimuskeskuksen jo tekemän työn pohjalta ja olemassa olevia tietoja hyödyntäen sopivan testimenetelmän kehittämistä polttoaineisiin lisätyille metalliyhdisteille ja arvioi kyseisen menetelmän avulla, onko sen tarpeen ehdottaa rajoituksia sellaisille polttoaineille, joiden katsotaan haittaavan saastumisen vähentämiseen tarkoitettujen teknologioiden tehokasta toimintaa.

  Tarkistus 12

  1 ARTIKLAN 7 KOHTA

  9 artiklan 2 kohdan c alakohta (direktiivi 98/70/EY)

  (c) bensiiniin sekoitetun etanolin höyrynpainerajat;

  Poistetaan.

  Perustelu

  Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi lyhentää hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista kärsivien ihmisten elinikää. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja vety).

  Tarkistus 13

  1 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

  9 a artikla (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

   

  (7 a) Lisätään 9a artikla seuraavasti:

   

  ”9 a artikla

   

  Auttaakseen Euroopan unionia saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat tavoitteensa ja ottaakseen käyttöön tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavan kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja valvontamekanismin komissio aikoo 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä:

   

  1. laatia parlamentille ja neuvostolle kertomuksen mahdollisista vähennysmekanismeista. Erityisesti komissio aikoo:

   

  (a) kehittää asianmukaisen metodologian tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi;

   

  (b) selkiyttää vähennysmekanismien suhdetta EU:n päästökauppajärjestelmään ja jäsenvaltioiden Kioton pöytäkirjan mukaisiin sitoumuksiin;

   

  (c) arvioida uudelleen täsmällisten kasvihuonekaasupäästöjen täsmällisten vähennystavoitteiden toteuttamiskelpoisuutta ja aikataulua;

   

  (d) arvioida kyseisten tavoitteiden vaikutuksia elinkeinoelämään, talouteen ja yhteiskuntaan.

   

  2. Tämän kertomuksen perusteella komissio voi antaa ehdotuksia parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin muuttamiseksi direktiivin 2003/30/EY määräysten ja asiaa koskevien myöhempien säädösten mukaisesti."

  Perustelu

  Vaikka onkin toivottavaa ottaa käyttöön tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja seurantamekanismi, ensiksi on tarpeen kehittää yhteensovitettu ja konkreettinen metodologia näiden päästöjen tehokasta laskentaa varten. 10 prosentin päästötavoitteen asettaminen on ennenaikaista, koska tällä on suoria vaikutuksia EU:n alueella saatavilla olevien ja edistettävien biopolttoaineiden määrään ja kestävyyteen. Komission pitäisi ehdottaa direktiivin uudelleentarkastelua vasta kun kaikki edellä mainitut ennakkoehdot on täytetty.

  Tarkistus 14

  1 ARTIKLAN 12 KOHTA

  Liite III, 5 alaviite (direktiivi 98/70/EY)

  12. Muutetaan liite III seuraavasti:

  Poistetaan.

  Muutetaan alaviite 5 lisäämällä seuraava teksti: ”Etanolia sisältävän polttoaineen enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää arvon 60kPa liitteessä VI olevassa taulukossa mainitulla määrällä.”

   

  Perustelu

  Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi lyhentää hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista kärsivien ihmisten elinikää. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja vety).

  Tarkistus 15

  1 ARTIKLAN 13 KOHDAN A ALAKOHTA

  Liite IV (direktiivi 98/70/EY)

  (a) korvataan rivillä ”Polysykliset aromaattiset hiilivedyt” sarakkeessa ”Enintään” oleva luku luvulla ”8”.

  (a) korvataan rivillä ”Polysykliset aromaattiset hiilivedyt” sarakkeessa ”Enintään” oleva luku luvulla ”6”.

  Perustelu

  Enimmäismäärän alentaminen sopeuttaa sen nykyiseen markkinatodellisuuteen. Lähes kaikilla Euroopan markkinoilla polttoaineiden PAH-pitoisuus on yhdestä kuuteen prosenttia.

  Tarkistus 16

  LIITE

  Liite V, otsikko (direktiivi 98/70/EY)

  OTTOMOOTTOREILLA VARUSTETUISSA AJONEUVOISSA KÄYTETTÄVIEN KAUPALLISTEN POLTTOAINEIDEN YMPÄRISTÖPERUSTEISET LAATUVAATIMUKSET

  OTTOMOOTTOREILLA VARUSTETUISSA AJONEUVOISSA KÄYTETTÄVIEN KAUPALLISTEN, VÄHINTÄÄN 5 % v/v BIOKOMPONENTTEJA SISÄLTÄVIEN POLTTOAINEIDEN YMPÄRISTÖPERUSTEISET LAATUVAATIMUKSET

  Perustelu

  Ehdotetuissa muutoksissa edellytetään, että vähän biopolttoainetta sisältävä bensiini sisältää vähintään 5 tilavuusprosenttia biokomponentteja ja että jakelija voi valita komponentit. Yksittäisten biokomponenttien arvot ovat jo taulukossa. Vähimmäisarvoja ei vaadita, sillä yhteisvähimmäisarvo on määritelty 5 prosentiksi.

  Tarkistus 17

  LIITE

  Liite V, rivit 19 a–19 e (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

  Parlamentin tarkistukset

  Biokomponentit

  til.-%

  5

   

  –Bio-etanoli (stabilointiaineet voivat olla välttämättömiä)

  til.-%

   

  10

  –Bioalkoholit, joissa on 3 hiiliatomia molekyylissä

  til.-%

   

  7

  –Bioalkoholit, joissa on 4 hiiliatomia tai enemmän molekyylissä

  til.-%

   

  10

  –Bioeetterit, joissa on 5 hiiliatomia tai enemmän molekyylissä

  til.-%

   

  22

  Perustelu

  Ehdotetuissa muutoksissa edellytetään, että vähän biopolttoainetta sisältävä bensiini sisältää vähintään 5 tilavuusprosenttia biokomponentteja ja että jakelija voi valita komponentit. Yksittäisten biokomponenttien enimmäismäärät ovat jo taulukossa. Vähimmäismääriä ei vaadita, sillä yhteisvähimmäismäärä on määritelty 5 prosentiksi. Ehdotettujen rajojen puitteissa on mahdollista saavuttaa 10 prosentin biopolttoainepitoisuutta vastaava (etanoli)pitoisuus.

  Tarkistus 18

  LIITE

  Liite V, 4 alaviite (direktiivi 98/70/EY)

  4) Niissä jäsenvaltioissa, joissa on arktiset tai ankarat talviolosuhteet, enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 70,0 kPa. Etanolia sisältävän polttoaineen enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää arvon 60kPa liitteessä VI olevassa taulukossa mainitulla määrällä.

  4) Niissä jäsenvaltioissa, joissa on arktiset tai ankarat talviolosuhteet, enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 70,0 kPa.

  Perustelu

  Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi lyhentää hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista kärsivien ihmisten elinikää. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja vety).

  Tarkistus 19

  LIITE

  Liite VI (direktiivi 98/70/EY)

   

  Liite poistetaan.

  Perustelu

  Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi lyhentää hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista kärsivien ihmisten elinikää. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja vety).

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Polttoaineista (tieliikenne ja sisävesiliikenne) lähtöisin olevien kasvihuonepäästöjen valvonta ja vähentäminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  ENVI

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  13.3.2007

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Miloslav Ransdorf

  12.4.2007

   

   

  Valiokuntakäsittely

  26.6.2007

  12.9.2007

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  12.11.2007

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Eva Lichtenberger

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnaN LAUSUNTO (13.9.2007)

  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn eritelmien osalta sekä tieliikenteen polttoaineiden käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisesta, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden eritelmien osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta
  (KOM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

  Valmistelija: Joseph Daul

  LYHYET PERUSTELUT

  Komission esittämä ehdotus direktiiviksi 13. lokakuuta 1998 annetun direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn eritelmien osalta on tärkeä askel biopolttoaineiden käytön edistämiselle ja niiden kehittämiselle Euroopan unionissa.

  Euroopan parlamentti on useilla kannanotoillaan jatkuvasti tukenut kaikkia Euroopan unionin aloitteita, joilla pyritään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. 8 ja 9. maaliskuuta 2007 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa päätettiin, että uusiutuvien energiamuotojen osuuden pitäisi olla 20 prosenttia kaikista Euroopan unionissa käytetyistä energiamuodoista vuoteen 2020 mennessä ja että biopolttoaineiden osuuden pitäisi olla 10 prosenttia kaikista käytetyistä polttoaineista.

  Meneillään oleva viljelykasvien markkinajärjestelyjen uudistaminen vähentää asianomaisten tuotteiden korvaamismahdollisuuksia. Biopolttoaineiden kehittäminen tarjoaa vaihtoehtoja maataloustuottajille ja tukee siten maankäyttöä koskevaa yhteisön politiikkaa ja työpaikkojen säilyttämistä maaseudulla. Nykyisten kesantomaiden avulla voidaan sitä paitsi vastata tulevaan kysyntään.

  Komission ehdotus direktiiviksi biopolttoaineita sisältävän bensiinin eritelmien muuttamiseksi on siten erittäin tärkeä osa biopolttoaineiden käytön edistämistä koskevaa yhteisön politiikkaa.

  Direktiiviin 98/70/EY sisältyvät tekniset eritelmät on todellakin saatettava viipymättä Euroopan unionin poliittisten tavoitteiden mukaisiksi.

  Ensinnäkin biopolttoaineiden käyttöä koskevat EU:n tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan siten, että valmistajat ja toimittajat lisäävät etanolia suoraan bensiiniin. Yksi ratkaisu olisi, että öljy-yhtiöt asettavat polttoaineiden valmistajien tai toimittajien käyttöön riittävän määrän hitaasti haihtuvaa bensiiniä. Näin ei ole asianlaita nykyään. Tämän ongelman kiertämiseksi komissio ehdottaa nykyisten bensiinin eritelmien muuttamista.

  Toiseksi niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat jo nyt panna täytäntöön säännökset etanolin lisäämisestä suoraan bensiiniin ja toimivat siten yhteisön kansalaisten toiveiden mukaisesti, olisi voitava niin tehdä. Tämä olisi perusteltua myös siitä syystä, että direktiiviä olisi pitänyt tarkistaa jo vuoden 2005 lopulla ja sen tarkistaminen on siis viivästynyt lähes kahdella vuodella.

  Lopuksi tulevaisuudessa mahdollisesti käytettävien moottoreiden ja polttoaineiden teknistä kehitystä ajatellen on todennäköistä, että tulevissa polttoaineseoksissa asetetaan nykyistä viiden prosentin osuutta korkeampi raja etanolin osuudelle bensiinissä. Vaikka tällainen pyrkimys on erittäin toivottava, koska se on täysin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevan tavoitteen mukainen, on syytä huolehtia, että kuluttajille annettavat tiedot ovat mahdollisimman täydellisiä, jotta vältetään biopolttoaineiden käytöstä vanhemmille moottorityypeille mahdollisesti aiheutuvat ongelmat.

  Direktiivin 85/536/ETY mukaisesti Euroopan unionissa saa ajoneuvoissa nykyään käyttää polttoainetta, jonka bioetanoliosuus on korkeintaan 5 prosenttia tai ETBE-pitoisuus (etyyli-tert-butyylieetteri) korkeintaan 15 prosenttia. Näin ollen ehdotetaan merkintöjen yksinkertaistamista ja ainoastaan sellaisen bensiinin merkitsemistä, jonka etanolipitoisuus on yli 5 prosenttia tai ETBE-pitoisuus yli 15 prosenttia.

  Biopolttoaineiden kehittäminen on ainoastaan yksi osa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevaa EU:n politiikkaa. Siksi on tarpeen määritellä mahdollisimman pian, mitä uusia ongelmia liikenteen alalla on, jotta Euroopan unioni voi noudattaa ympäristönsuojelua koskevia kansainvälisiä sitoumuksiaan.

  Komissio ehdottaa, että direktiiviin sisällytetään säännöksiä menettelystä sen päättämiseksi, mitä toimia toteutetaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan periaatteen noudattamiseksi liikenteen alalla 1. tammikuuta 2011 alkaen vuoteen 2020 saakka.

  Tavoite vähentää kymmenessä vuodessa kymmenellä prosentilla polttoaineiden elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä energiayksikköä kohden on kaikkien Euroopan unionin kansalaisten toiveiden mukainen. Tämä tavoite on niin tärkeä, että siitä pitäisi keskustella erityisesti Euroopan unionin toimielimissä, jotta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen toteutettavista toimenpiteistä.

  Koska tämä asia on kiireellinen, maatalousvaliokunta kannattaa periaatetta kyseisten säännösten sisällyttämisestä direktiiviin, vaikka direktiivin ensisijaisena tavoitteena on bensiinin laadun muuttaminen.

  Maatalousvaliokunta seuraa erityisen tarkasti asianomaisten Euroopan unionissa päätettävien ja jäsenvaltioissa tammikuun 1. päivästä 2009 alkaen täytäntöön pantavien toimenpiteiden määrittelyä. Valiokunta pyytää siksi komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille keskustelujen edistymisestä ja ilmoittamaan ennen kaikkea syyt kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanon mahdolliseen viivästymiseen.

  TARKISTUKSET

  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

  Tarkistus 1

  JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

  (6) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöä yhteisössä. Komission biopolttoainestrategiaa on kehitetty edelleen vuonna 2006 annetussa komission tiedonannossa ”EU:n biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa ilmaistiin halukkuus kehittää biopolttoaineita ja biopolttoaineteknologiaa edelleen, mutta siinä tehtiin selväksi, ettei tämä kasvu saa aiheuttaa ympäristövahinkojen lisääntymistä, ja korostettiin, että kasvihuonekaasusäästöjä on parannettava. Tiedonannossa todetaan myös, että biopolttoaineteknologian kehittämistä edelleen on rohkaistava.

  (6) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/30/EY tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöä yhteisössä. Biopolttoaineiden käytön edistäminen on yksi keino saavuttaa erityisesti liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat Euroopan unionin tavoitteet. Komission biopolttoainestrategiaa on kehitetty edelleen vuonna 2006 annetussa komission tiedonannossa ”EU:n biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa ilmaistiin halukkuus kehittää biopolttoaineita ja biopolttoaineteknologiaa edelleen, mutta siinä tehtiin selväksi, ettei tämä kasvu saa aiheuttaa ympäristövahinkojen lisääntymistä, ja korostettiin, että kasvihuonekaasusäästöjä on parannettava. Tiedonannossa todetaan myös, että biopolttoaineteknologian kehittämistä edelleen on rohkaistava.

  Tarkistus 2

  JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

  (9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi lähestymistapa näiden päästöjen vähentämiseksi on vähentää näiden polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli näiden päästöjen tuottamisessa, on toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla vaaditaan polttoaineiden toimittajia raportoimaan toimittamansa polttoaineen koko elinkaaren aikana muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja vähentämismekanismi koordinoidusti direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

  (9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Näiden päästöjen vähentämiseksi olisi välttämätöntä vähentää näiden polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli näiden päästöjen tuottamisessa, on toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla vaaditaan polttoaineiden toimittajia raportoimaan toimittamansa polttoaineen koko elinkaaren aikana muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän direktiivin tavoitteista on biopolttoaineiden käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja vähentämismekanismi koordinoidusti direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa, ja kyseinen mekanismi olisi otettava käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008.

  Perustelu

  Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements internationaux en la matière.

  D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus 3

  JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

   

  (9 a) Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on ehdottoman välttämätöntä kaikille. Euroopan unionin olisi asetettujen tavoitteiden avulla osoitettava mahdollisuudet noudattaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen velvoittavaa politiikkaa. Ottaen huomioon tämän asian merkityksen ympäristön kannalta on välttämätöntä, että kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitettu mekanismi otetaan käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2009. Jos näin ei tehdä, komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille viivästymisen syyt.

  Perustelu

  Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on ehdottoman välttämätöntä kaikissa maissa. Euroopan unionin olisi asetettujen tavoitteiden avulla osoitettava mahdollisuudet noudattaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen velvoittavaa politiikkaa.

  Tarkistus 4

  JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

  (11) Komission asettaman tavoitteen mukaan vuoteen 2020 mennessä on biopolttoaineille saavutettava vähintään 10 prosentin taso liikenteen polttoaineista. Koska auto- ja polttoaineteknologia kehittyy jatkuvasti ja koska edelleen halutaan varmistaa optimoitu ympäristön ja terveyden suojelu, on polttoaineiden eritelmiä määräajoin tarkasteltava uudelleen. Uudelleentarkastelua varten olisi tutkittava ja analysoitava lisäaineiden ja biopolttoainekomponenttien vaikutusta saastepäästöihin. Siksi olisi säännöllisesti raportoitava mahdollisuuksista helpottaa hiilen poistamista liikennepolttoaineista.

  (11) Euroopan unionin asettaman tavoitteen mukaan vuoteen 2020 mennessä on biopolttoaineille saavutettava vähintään 10 prosentin taso liikenteen polttoaineista. Koska auto- ja polttoaineteknologia kehittyy jatkuvasti ja koska edelleen halutaan varmistaa optimoitu ympäristön ja terveyden suojelu, on polttoaineiden eritelmiä määräajoin tarkasteltava uudelleen. Uudelleentarkastelua varten olisi tutkittava ja analysoitava lisäaineiden ja biopolttoainekomponenttien vaikutusta saastepäästöihin. Siksi olisi säännöllisesti raportoitava mahdollisuuksista helpottaa hiilen poistamista liikennepolttoaineista.

  Perustelu

  Euroopan parlamentti on aina kannattanut biopolttoaineiden käytön edistämistä koskevaa kunnianhimoista tavoitetta. Eurooppa-neuvosto muistutti 8. ja 9. maaliskuuta pidettyä kokousta koskevassa tiedonannossaan tavoitteesta, että liikenteessä käytettyihin polttoaineisiin on ehdottomasti sisällyttävä vähintään 10 prosenttia biopolttoainetta.

  Tarkistus 5

  JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

   

  (11 a) Komission olisi laadittava lainsäädäntöehdotus, jonka avulla varmistetaan, että polttoaineiden valmistaminen kasveista saatavista raaka-aineista ei vaaranna elintarviketurvaa.

  Perustelu

  Yhteisen maatalouspolitiikan tärkein tavoite on väestön elintarviketurvan takaaminen. Kasviperäisten polttoaineiden raaka-aineet kasvavat samoilla pelloilla kuin elintarvikeraaka-aineet. Tästä syystä on varmistettava lainsäädännön avulla, että kasviperäisten polttoaineiden käyttö ei vaaranna elintarviketurvaa myöskään kehitysmaissa.

  Tarkistus 6

  JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

   

  (12 a) Kun bensiiniin sekoitetaan etanolia, polttoaineseoksen höyrynpaine ei muutu lineaarisesti.

  Perustelu

  Ongelmien hyvä ymmärtäminen johtaa tarkistusten järjestyksen muuttamiseen.

  Tarkistus 7

  JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

  (13) Tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät etanolin sekoittamiseen bensiiniin, erityisesti höyrynpainerajat ja vaihtoehdot, joilla mahdollisesti voitaisiin varmistaa, ettei etanolisekoitusten höyrynpaine ylitä hyväksyttäviä höyrynpaineen rajoja, olisi tarkasteltava uudelleen direktiivin 98/70/EY soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella.

  (13) Tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät etanolin sekoittamiseen bensiiniin, erityisesti höyrynpainerajat ja vaihtoehdot, joilla mahdollisesti voitaisiin varmistaa, ettei etanolisekoitusten höyrynpaine ylitä hyväksyttäviä höyrynpaineen rajoja, olisi tarkasteltava uudelleen direktiivin 98/70/EY soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella. Sekoitusten höyrynpaine riippuu myös bensiinin alkuperäisestä koostumuksesta.

  Perustelu

  Koska etanolin haihtuvuus on stabiili tiettyä etanolipitoisuutta kohden, lopputuotteen haihtuvuus määräytyy sekoitukseen sisältyvän bensiinin koostumuksesta.

  Tarkistus 8

  JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

  (14) Kun bensiiniin lisätään etanolia, polttoaineen höyrynpaine nousee. Bensiinisekoitusten höyrynpainetta on valvottava ilmaa pilaavien päästöjen rajoittamiseksi.

  (14) Bensiinisekoitusten höyrynpainetta on valvottava ilmaa pilaavien päästöjen rajoittamiseksi. Bensiini-etanoliseoksen höyrynpaine on suurin, kun etanolin kokonaispitoisuus on viisi prosenttia, ja höyrynpaine on pienempi enemmän etanolia sisältävissä seoksissa.

  Perustelu

  Bensiini-etanoliseoksen höyrynpaine on suurin, kun etanolin kokonaispitoisuus on viisi prosenttia; höyrynpaine on pienempi enemmän etanolia sisältävissä seoksissa.

  Tarkistus 9

  JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

  (15) Kun bensiiniin sekoitetaan etanolia, polttoaineseoksen höyrynpaine ei muutu lineaarisesti. Jotta voidaan varmistaa, että sellaisen bensiinin höyrynpaine, jossa on sekoitettu mitä tahansa kahta laillista bensiini-etanolisekoitusta, pysyy laillisen höyrynpainerajan sisällä, on tällaisille seoksille määriteltävä sallittu poikkeus höyrynpainetta koskevasta säännöstä siten, että se vastaa todellista höyrynpaineen nousua, kun tietty prosenttimäärä etanolia on lisätty bensiiniin.

  (15) Jotta voidaan varmistaa, että sellaisen bensiinin höyrynpaine, jossa on sekoitettu mitä tahansa kahta laillista bensiini-etanolisekoitusta, pysyy laillisen höyrynpainerajan sisällä, on tällaisille seoksille määriteltävä sallittu poikkeus höyrynpainetta koskevasta säännöstä siten, että bensiinin ominaislaatu otetaan huomioon ja että se vastaa todellista höyrynpaineen nousua, kun tietty prosenttimäärä etanolia on lisätty bensiiniin.

  Perustelu

  Koska etanolin haihtuvuus on stabiili tiettyä etanolipitoisuutta kohden, lopputuotteen haihtuvuus määräytyy seokseen sisältyvän bensiinin koostumuksesta.

  Tarkistus 10

  JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

  (16) Jotta rohkaistaisiin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita ja samalla saavutettaisiin ilman pilaantumista koskevat tavoitteet, bensiinin jalostajien olisi ihanteellisessa tapauksessa tuotettava saataville alhaisen höyrynpaineen omaavaa bensiiniä riittävissä määrin. Koska tilanne ei ole nyt tällainen, etanolisekoitusten höyrynpainerajaa nostetaan, jotta biopolttoainemarkkinat voisivat kehittyä.

  (16) Jotta rohkaistaisiin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita ja samalla saavutettaisiin ilman pilaantumista koskevat tavoitteet, bensiinin jalostajien olisi ihanteellisessa tapauksessa tuotettava saataville alhaisen höyrynpaineen omaavaa bensiiniä riittävissä määrin. Valitettavasti on todettava, että tilanne ei ole nyt tällainen, vaan että alhaisen höyrynpaineen omaavan bensiinin saatavuus on edelleen selvästi riittämätön.

  Perustelu

  Valitettavasti voidaan päivittäin todeta, että yhteisön polttoainejalostamot eivät saata etanoli-bensiiniseoksia käyttävien biopolttoaineiden tuottajien käyttöön riittävästi bensiiniä, jonka höyrynpaine on alhainen. Tämä tilanne on erittäin valitettava, koska näin jarrutetaan biopolttoaineiden kehitystä ja vaarannetaan Euroopan unionin asianomaisten poliittisten tavoitteiden saavuttaminen.

  Tarkistus 11

  JOHDANTO-OSAN 16 A KAPPALE (uusi)

   

  (16 a)Tämän epäkohdan korjaamiseksi etanolisekoitusten höyrynpainerajaa olisi nostettava, jotta biopolttoainemarkkinat voisivat kehittyä.

  Perustelu

  Jotta voitaisiin vastata biopolttoaineiden tuottajien huolenaiheisiin, jotka koskevat vaikeuksia saada riittävästi alhaisen höyrynpaineen omaavaa bensiiniä, ja jotta voitaisiin kiertää jalostamoiden kanta, ehdotetaan, että etanolisekoitusten höyrynpainerajaa nostetaan.

  Tarkistus 12

  JOHDANTO-OSAN 16 B KAPPALE (uusi)

   

  (16 b) Bensiiniä, dieselpolttoainetta ja kaasuöljyä koskevat eritelmät olisi pitänyt tarkistaa jo ennen 31 päivää joulukuuta 2005. Tarkistamisen myöhästyminen on siten viivästyttänyt myös liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien Euroopan unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamista.

  Perustelu

  Direktiivin 2003/30 mukaisesti bensiinin, dieselpolttoaineen ja kaasuöljyn eritelmät olisi pitänyt tarkistaa ennen 31. joulukuuta 2005.

  Tarkistus 13

  JOHDANTO-OSAN 16 C KAPPALE (uusi)

   

  (16 c) Jotta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden saavuttaminen ei enää viivästyisi, komission olisi huolehdittava siitä, että jäsenvaltiot sallivat mahdollisimman pian etanolin lisäämisen suoraan bensiiniin.

  Perustelu

  On mahdotonta ajatellakaan lisäviivästyksiä joulukuun 2005 takarajasta lipeämisen jälkeen. Tämän ongelman lievittämiseksi olisi myönnettävä poikkeus niille jäsenvaltioille, jotka kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi ottavat tai haluavat ottaa käyttöön tämän direktiivin mukaisia toimia, jotka koskevat etanolin lisäämistä suoraan bensiiniin.

  Tarkistus 14

  JOHDANTO-OSAN 16 D KAPPALE (uusi)

   

  (16 d) Koska uudet polttoaineet voivat aiheuttaa tiettyjä riskejä joillekin vanhemmille moottoreille, on välttämätöntä merkitä kuluttajia varten asianmukaisesti ne polttoaineet, jotka sisältävät enemmän biopolttoaineita kuin nykyisin myynnissä olevat polttoaineet.

  Perustelu

  Direktiiviehdotuksen säännöksissä on otettava täysin huomioon kuluttajien huolenaiheet, koska ilman kuluttajien panosta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia Euroopan unionin tavoitteita ei voida saavuttaa. Tämä pätee erityisesti kuluttajiin, jotka omistavat vanhoja autoja, joiden valmistuksessa ei ole otettu huomioon uudenlaisia polttoaineita.

  Tarkistus 15

  JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

  (19) Kun kasvihuonekaasupäästöjen valvontaa varten vahvistetaan uusi mekanismi, olisi komissiolle annettava valtuudet säätää, miten tieliikenteen polttoaineista ja liikkuvien työkoneiden polttoaineista aiheutuvista kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöistä raportoidaan. Koska kyseiset toimenpiteet samoin kuin direktiivin 98/70/EY 10 artiklassa säädetyt sallittujen analyyttisten menetelmien mukauttamista varten tarkoitetut toimenpiteet ovat yleisluonteisia ja niillä pyritään täydentämään tätä direktiiviä lisäämällä uusia vähemmän keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

  (19) Kun kasvihuonekaasupäästöjen valvontaa varten vahvistetaan uusi mekanismi, olisi komissiolle annettava valtuudet säätää, miten tieliikenteen polttoaineista ja liikkuvien työkoneiden polttoaineista aiheutuvista kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöistä raportoidaan. Komissio raportoi Euroopan parlamentille havaituista ongelmista säännöllisesti, etenkin jos on kyse edellä mainittujen toimenpiteiden täytäntöönpanon viivästymisestä. Koska kyseiset toimenpiteet samoin kuin direktiivin 98/70/EY 10 artiklassa säädetyt sallittujen analyyttisten menetelmien mukauttamista varten tarkoitetut toimenpiteet ovat yleisluonteisia ja niillä pyritään täydentämään tätä direktiiviä lisäämällä uusia vähemmän keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

  Perustelu

  Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja erityisesti liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on Euroopan parlamentin ensisijaisia tavoitteita. Parlamentti välittää kaikkien yhteisön kansalaisten esittämät tätä asiaa koskevat huolenaiheet eteenpäin. Tästä syystä parlamentti pyytää saada osallistua kaikkiin vaiheisiin kasvihuonekaasupäästöjä koskevien toimien laatimisessa ja että sille ainakin tiedotetaan näiden toimien laatimista ja toteuttamista koskevista viivästyksistä.

  Tarkistus 16

  JOHDANTO-OSAN 21 A KAPPALE (uusi)

   

  (21 a) Uudenlaisia, vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavia moottoreita koskevaa tutkimusta olisi edistettävä Euroopan unionissa. Tutkimuksen avulla olisi myös voitava ennakoida kahdenkymmenen vuoden kuluessa käytettäviksi tulevien polttoaineiden kehitystä.

  Perustelu

  Moottorien tekniikka kehittyy jatkuvasti. Uudenlaisia, vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavia moottoreita koskevaa tutkimusta olisi edistettävä Euroopan unionissa. Tutkimuksen avulla olisi myös voitava ennakoida seuraavien kahdenkymmenen vuoden kuluessa sellaisten käyttöön tulevien polttoaineiden kehitystä, joiden biopolttoainepitoisuus on suurempi, ja etenkin sellaisen bensiinin kehitystä, joka sisältää 20–30 prosenttia etanolia. Kyse on polttoaineista, joita moottoriasiantuntijat kehittävät parhaillaan.

  Tarkistus 17

  1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

  3 artiklan 3 kohdan 1 alakohta (direktiivi 98/70/EY)

  3. Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävä polttoaine on merkittävä (kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla ”Vähän biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

  3. Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävän polttoaineen etanoli- tai ETBE-pitoisuutta ei tarvitse erityisesti merkitä.

  Perustelu

  Voidaan todeta, että Euroopan unionissa saa ajoneuvoissa nykyään käyttää polttoainetta, jonka bioetanolipitoisuus on korkeintaan 5 prosenttia tai ETBE-pitoisuus korkeintaan 15 prosenttia. Sellaisten polttoaineiden käyttö, jotka sisältävät vähemmän kuin 5 prosenttia etanolia tai vähemmän kuin 15 prosenttia ETBE:tä, on nykyään tavallista Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Alhaista etanoli- tai ETBE-pitoisuutta osoittavalla merkinnällä ei siten ole ratkaisevaa merkitystä kuluttajien hyvän tiedottamisen kannalta.

  Tarkistus 18

  1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

  3 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (direktiivi 98/70/EY)

  Liitteessä V määrätyn eritelmän täyttävä polttoaine on merkittävä (kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla ”Paljon biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

  Liitteessä V määrätyn eritelmän täyttävä polttoaine on merkittävä (kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla ”Biopolttoaineella rikastettu bensiini”.

  Perustelu

  Ainoastaan uusimmissa ajoneuvoissa voidaan käyttää bensiiniä, joka sisältää yli viisi prosenttia etanolia tai yli viisitoista prosenttia ETBE:tä. Siksi on toivottavaa keskittyä kuluttajavalistuksessa sellaisista polttoaineista tiedottamiseen, jotka sisältävät yli viisi prosenttia etanolia tai yli viisitoista prosenttia ETBE:tä, jotta kuluttajat voivat välttyä yhteensopivuusongelmilta ja jotta heitä voidaan ohjata käyttämään heille sopivampia bensiinityyppejä tämän direktiivin tavoitteet huomioon ottaen.

  Tarkistus 19

  1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA
  3 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

   

  b a) Lisätään 2 kohtaan c a alakohta seuraavasti:

   

  "c a) Jäsenvaltiot huolehtivat myös siitä, että lyijytön bensiini, jonka bioetanolipitoisuus on vähintään 70 tilavuusprosenttia, on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 liitteessä VI a määritettyjen ympäristöperusteisten laatuvaatimusten mukaista."

  Perustelu

  Uutta bensiiniä E 85 varten on otettava käyttöön tarkat ympäristöperusteiset laatuvaatimukset, koska sen bioetanolipitoisuus on vähintään 70 tilavuusprosenttia.

  Tarkistus 20

  1 ARTIKLAN 5 KOHTA

  7 artiklan 3 a kohta (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

  3 a. Komissio esittää Euroopan parlamentille kertomuksen tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa raportoinnissa käytettävistä menetelmistä sekä tämän artiklan 3 kohdan nojalla toteutetuista tarpeellisista toimista.

   

  Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille myös kaikista viivästyksistä tässä direktiivissä asetettujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa.

  Perustelu

  Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on ehdottoman välttämätöntä kaikissa maissa. Euroopan unionin olisi asetettujen tavoitteiden avulla osoitettava mahdollisuudet noudattaa politiikkaa, joka velvoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Ottaen huomioon tämän asian merkityksen ympäristön kannalta on välttämätöntä, että kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitettu mekanismi otetaan käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2009. Jos näin ei tehdä, komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille viivästymisen syyt.

  Tarkistus 21

  1 ARTIKLAN 12 KOHTA

  Liite III (direktiivi 98/70/EY)

  Muutetaan alaviite 5 lisäämällä seuraava teksti: ”Etanolia sisältävän polttoaineen enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää arvon 60kPa liitteessä VI olevassa taulukossa mainitulla määrällä.”

  Muutetaan alaviite 5 lisäämällä seuraava teksti: ”Etanolia sisältävän polttoaineen enimmäishöyrynpaine saa ylittää kullekin vuodenajalle asetetun raja-arvon liitteen VI mukaisesti.”

  Perustelu

  Olisi helpotettava bioetanolin käyttöä bensiinissä kaikkina vuodenaikoina.

  Tarkistus 22

  LIITE

  Liite V, 11 rivi (Happipitoisuus) 4 sarake (direktiivi 98/70/EY)

  3,7

  4,0

  Perustelu

  Lyijytöntä bensiiniä koskevan eurooppalaisen standardin EN 228 mukaisesti lyijyttömän bensiinin tiheyden pitää olla 720–775 kg/m3 15 °C:n lämpötilassa. Jos etanolia, jonka tilavuus on kymmenen prosenttia, yhdistetään tiheydeltään alhaiseen – alle 720 kg/m3 – bensiiniin, tämän bensiiniseoksen happipitoisuus olisi yli 3,7 painoprosenttia, mikä olisi standardin vastaista. Jos happipitoisuuden enimmäisraja asetetaan neljään painoprosenttiin, on mahdollista lisätä etanolia, jonka tilavuus on kymmenen prosenttia, kaikkiin standardin mukaisiin lyijyttömiin bensiineihin ilman että on vaaraa siitä, että näin aikaansaatu bensiiniseos olisi standardin vastainen.

  Tarkistus 23

  LIITE

  Liite V, 4 alakohta (direktiivi 98/70/EY)

  4) Niissä jäsenvaltioissa, joissa on arktiset tai ankarat talviolosuhteet, enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 70,0 kPa. ”Etanolia sisältävän polttoaineen enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää arvon 60kPa liitteessä VI olevassa taulukossa mainitulla määrällä.”

  4) Niissä jäsenvaltioissa, joissa on arktiset tai ankarat talviolosuhteet, enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 70,0 kPa. ”Etanolia sisältävän polttoaineen enimmäishöyrynpaine saa ylittää kullekin vuodenajalle asetetun raja-arvon liitteessä VI olevan taulukon mukaisesti.”

  Perustelu

  Olisi helpotettava bioetanolin käyttöä bensiinissä kaikkina vuodenaikoina.

  Tarkistus 24

  1 ARTIKLAN 15 A KOHTA (uusi)
  Liite VI a (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

  15 a. Lisätään uusi VI a liite seuraavasti:

  "LIITE VI A

  OTTOMOOTTOREILLA VARUSTETUISSA AJONEUVOISSA KÄYTETTÄVIEN KAUPALLISTEN POLTTOAINEIDEN YMPÄRISTÖPERUSTEISET LAATUVAATIMUKSET

  Tyyppi: bensiini E 85

  Sovellettavat vaatimukset ja analyysimenetelmät

  Parametrit (1)

  Yksikkö

  Raja-arvot (2)

  Vähintään

  Enintään

  Tutkimusoktaaniluku

   

  95

  -

  Moottorioktaaniluku

   

   

  85

  -

  – alkoholit, joiden alkoholipitoisuus korkea (C3–C8)

  til.-%

  -

  2,0

  – Metanoli

  til.-%

  -

  1,0

  – Eetterit, joissa on vähintään 5 hiiliatomia molekyyliä kohti

   

  -

  5,2

   

  til.-%

  Sulfaattipitoisuus

  mg/l

  -

  1

  Ilmastoon liittyvät vaatimukset ja analyysimenetelmät

  Parametrit (1)

  Yksikkö

  Raja-arvot (2)

  Luokka A (kesä)

  Luokka B (talvi)

  Vähintään

  Enintään

  Vähintään

  Enintään

  – etanolit ja alkoholit, joiden alkoholipitoisuus on korkea

  til.-%

  753

  86

  703

  80

  – Normin EN 228 mukainen Super 95

  til.-%

  -

  25

  -

  30

  – Höyrynpaine

  kPa

  35

  60

  50

  90

  1 On käytettävä standardissa EN 228:1999 selostettuja testimenetelmiä. Jäsenvaltiot voivat käyttää muuta kuin standardissa EN 228:1999 esitettyä menetelmää, jos menetelmän voidaan osoittaa olevan vähintään yhtä tarkka ja täsmällinen kuin se analyyttinen menetelmä, joka sillä korvataan.

  2 Eritelmissä mainitut arvot ovat ”todellisia arvoja”. Niiden raja-arvoja määritettäessä on sovellettu standardia ISO 4259 (Öljytuotteet. Mittaustulosten tarkkuuden määrittäminen ja soveltaminen testimenetelmiin) ja vähimmäisarvoksi on määritelty arvo, joka on vähintään 2R:ää korkeampi kuin nolla (R = uusittavuus). Yksittäisten mittausten tuloksia on tulkittava standardissa ISO 4259 (julkaistu vuonna 1995) esitettyjen kriteerien perusteella.

  3 Jäsenvaltiot voivat päättää myydä bensiiniä E 85, jonka vähimmäispitoisuus on 6 tilavuusprosenttia, eurooppalaisen standardin CWA 15293:2005 perusteella hyväksyttyjen kansallisten standardien mukaisesti."

  Perustelu

  Uutta bensiiniä E 85 varten on otettava käyttöön tarkat ympäristöperusteiset laatuvaatimukset, koska sen bioetanolipitoisuus on vähintään 70 tilavuusprosenttia.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Polttoaineista (tieliikenne ja sisävesiliikenne) lähtöisin olevien kasvihuonepäästöjen valvonta ja vähentäminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  ENVI

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AGRI

  13.3.2007

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Joseph Daul

  8.5.2007

   

   

  Valiokuntakäsittely

  4.6.2007

  16.7.2007

  12.9.2007

   

  Hyväksytty (pvä)

  12.9.2007

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Vincenzo Aita, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Manolis Mavrommatis

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Polttoaineista (tieliikenne ja sisävesiliikenne) lähtöisin olevien kasvihuonepäästöjen valvonta ja vähentäminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  31.1.2007

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  13.3.2007

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  13.3.2007

  ITRE

  13.3.2007

  IMCO

  13.3.2007

  TRAN

  13.3.2007

   

  AGRI

  13.3.2007

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ECON

  13.3.2007

  IMCO

  1.3.2007

  TRAN

  28.2.2007

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Dorette Corbey

  8.3.2007

   

   

  Valiokuntakäsittely

  4.6.2007

  13.9.2007

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  27.11.2007

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  42

  7

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Alfonso Andria, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Umberto Guidoni, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, David Martin, Miroslav Mikolášik, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Jean-Pierre Audy, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Willi Piecyk

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  6.12.2007