Eljárás : 2007/0019(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0496/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0496/2007

Viták :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2008 - 5.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0613

JELENTÉS     ***I
PDF 376kWORD 683k
10.12.2007
PE 392.119v02-00 A6-0496/2007

a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírások, illetőleg a közúti közlekedésben a tüzelőanyag-felhasználás következtében kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségének ellenőrzését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó műszaki előírások tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0019 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Dorette Corbey

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírások, illetőleg a közúti közlekedésben a tüzelőanyag-felhasználás következtében kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségének ellenőrzését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó műszaki előírások tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0019 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0019),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére, 95. cikkére, valamint 175. cikke (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0061/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6‑0496/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(2) A levegőszennyezésre vonatkozó közösségi tematikus stratégiáról szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági közlemény célokat tűzött ki a légszennyező anyagok kibocsátásának 2020-ig történő visszafogása érdekében. E célok meghatározása széles körű költség-haszon elemzés alapján történt. A közlemény előirányozta különösen, hogy a 2000. évi értékekhez képest az SO2-kibocsátást 82%-kal, az NOx-kibocsátást 60%-kal, az illó szerves vegyületek kibocsátását 51%-kal, a PM2,5 elsődleges porfrakció kibocsátását 59%-kal kell mérsékelni. Az üzemanyagtöltő állomásokon a környezetbe jutó illó szerves vegyületek tekintetében a 98/70/EK irányelvet későbbi jogi aktusban kell majd módosítani.

(2) A levegőszennyezésre vonatkozó közösségi tematikus stratégiáról szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági közlemény célokat tűzött ki a légszennyező anyagok kibocsátásának 2020-ig történő visszafogása érdekében. E célok meghatározása széles körű költség-haszon elemzés alapján történt. A közlemény előirányozta különösen, hogy a 2000. évi értékekhez képest az SO2-kibocsátást 82%-kal, az NOx-kibocsátást 60%-kal, az illó szerves vegyületek kibocsátását 51%-kal, a PM2,5 elsődleges porfrakció kibocsátását 59%-kal kell mérsékelni. Mindazonáltal, az Európai Parlament a levegőszennyezéssel kapcsolatos tematikus stratégiáról szóló 2006. szeptember 26-i állásfoglalásában1 ambiciózusabb csökkentési célokra szólított fel, nevezetesen a NOx-kibocsátás 65%-kal, a VOC-kibocsátás 55%-kal, valamint a primer PM2,5 kibocsátásának 61%-kal történő mérséklésére. E törekvésnek tükröződnie kell ebben az irányelvben. Az üzemanyagtöltő állomásokon a környezetbe jutó illó szerves vegyületek tekintetében a 98/70/EK irányelvet későbbi jogi aktusban szintén módosítani kell. A Bizottságnak a jövőbeni jogszabályra irányuló javaslat előterjesztése előtt be kell nyújtania egy előrehaladási jelentést.

 

___________________________

1 HL C 306 E., 2006.12.15., 176. o.

Indokolás

Az Európai Parlament ambiciózusabb politikára szólított fel a levegőszennyezés elleni küzdelem érdekében. A levegőszennyezésről szóló valamennyi jogszabálynak összhangban kell lennie e törekvéssel.

Tekintettel annak fontosságára, hogy csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, illetve figyelembe véve az üzemanyag-gyártókra és az autógyártókra gyakorolt hatásokat, a jogszabályok bármilyen megváltoztatásának az egyes javaslatok gazdasági, környezeti és társadalmi következményeit meghatározó előrehaladási jelentésen kell alapulnia.

Módosítás: 2

(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A Közösség a 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalásokat tett az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklése érdekében. E kibocsátás 20%-a jelenleg a közúti közlekedésből származik. A Közösség még vizsgálja, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását illetően a kiotói kötelezettségvállalás tárgyidőszaka után milyen mértékű csökkentésre lesz kívánatos törekedni. A jövőbeni célok teljesítéséhez valamennyi gazdasági ágazatnak hozzá kell járulnia.

(3) A Közösség a 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalásokat tett az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklése érdekében. E kibocsátás 20%-a jelenleg a közúti közlekedésből származik. A Közösség emellett egy globális megállapodás keretében az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2020-ig 30%-kal történő csökkentése mellett is kötelezettséget vállalt, továbbá egyoldalúan vállalta a 20%-os csökkentés megvalósítását. E célok teljesítéséhez valamennyi gazdasági ágazatnak hozzá kell járulnia.

Indokolás

A Bizottság által a 2012 utáni időszakra javasolt 30%-os vagy 20%-os célkitűzést a Tanács és a Parlament is támogatja. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséről szóló valamennyi jogszabálynak összhangban kell lennie e törekvéssel.

Módosítás: 3

(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elő kívánja segíteni a Közösségen belül a bioüzemanyagok felhasználását. A bioüzemanyagokra vonatkozó uniós stratégiáról szóló 2006. évi bizottsági közlemény részletesebben is kifejti a bioüzemanyagokra vonatkozó közösségi stratégiát. Amellett, hogy síkra száll a bioüzemanyagok és a technológiai háttér további fejlesztése mellett, a közlemény egyértelművé teszi, hogy a bioüzemanyagok piacának növekedése nem eredményezheti a környezetkárosítás fokozódását, és hangsúlyosan foglalkozik azzal az igénnyel, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tovább csökkenjen. A Bizottság tudatában van annak, hogy a bioüzemanyagok technológiáira irányuló további fejlesztések bátorítást igényelnek.

(6) A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elő kívánja segíteni a Közösségen belül a megújuló üzemanyagok felhasználását. A bioüzemanyagokra vonatkozó uniós stratégiáról szóló 2006. évi bizottsági közlemény részletesebben is kifejti a bioüzemanyagokra vonatkozó közösségi stratégiát. Amellett, hogy síkra száll a nem fosszilis tüzelőanyagok technológiájának további fejlesztése mellett, a közlemény egyértelművé teszi, hogy a biomassza tüzelőanyag célú felhasználásának növekedése nem eredményezheti a környezetkárosítás fokozódását, és hangsúlyosan foglalkozik azzal az igénnyel, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tovább csökkenjen. Annak érdekében, hogy a nem fosszilis tüzelőanyagok fejlesztésének ezen irányelvben javasolt további ösztönzése ne vezessen negatív környezeti hatásokhoz, az irányelv minimális keretrendszert határoz meg a biológiai sokféleségre és a társadalmi fenntarthatóságra vonatkozó kritériumok tekintetében. A részletes kritériumok az ebben az irányelvben előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alapján kerülnek elfogadásra, alapjukat pedig környezetvédelmi előjogok képezik. A Bizottság szintén elismeri, hogy a bioüzemanyag-technológa további fejlesztése ösztönzésre szorul. Az ebben az irányelvben bevezetett fenntarthatósági kritériumok egy minimális kritériumkészletből állnak, amely a 2003/30/EK irányelv felülvizsgálata keretében tovább bővíthető.

Módosítás: 4

(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(6a) A bioüzemanyagoknak, amelyek az Európai Unió által az üvegházhatást okozó gázok – elsősorban a közlekedési ágazatban történő – kibocsátásának csökkentése vonatkozásában lefektetett célkitűzések elérésének egyik eszközét képezik, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tekintetében legalább 50%-os csökkenést kell eredményezniük a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest, annak érdekében, hogy ellensúlyozni tudják az energianövények termesztésének negatív hatásait, például a negatív környezeti hatásokat (műtrágyák és peszticidek használata), a termőföldért, vízért és élelmiszerért folyó fokozottabb versenyt, valamint a természetes erdőkre és a helyi közösségekre nehezedő egyre nagyobb nyomást. Indokolt lenne a második generációs bioüzemanyagokkal kapcsolatos kutatási tevékenységekbe való beruházás, mivel el kell kerülni a versengést az egyrészről az élelmiszernövények, másrészről pedig a bioüzemanyag előállításához szükséges növények termesztése céljából történő földhasználat között.

Indokolás

Biomassza és bioüzemanyagok előállításához termékeny földre, vízre és műtrágyára van szükség, valamint peszticidekre a betegségek elleni harc és a betakarított termény feldolgozása érdekében. Kutatások bizonyítják, hogy számos bioüzemanyag, például a gabonából előállított etanol és a szójababból előállított biodízel környezeti teljesítménye még rosszabb, mint a fosszilis üzemanyagoké. A bioüzemanyagok egyes esetekben társadalmi elégedetlenséget okoznak, mivel nagyvállalatok olyan területeket foglalnak el, ahol az emberek évszázadokon keresztül laktak. A bioüzemanyagok alapanyagaként szolgáló termények intenzív termesztése veszélyt jelent a természetes (eső)erdőkre. Következésképpen, az üvegházhatást okozó gázok kismértékű csökkenését eredményező bioüzemanyagok nem ellensúlyozzák kellőképpen az energianövények termesztésének lehetséges negatív hatásait.

A bioüzemanyagok fontosak az éghajlatváltozás korlátozásához, a bioüzemanyag előállításához szükséges növények azonban nem válthatják fel az élelmiszernövényeket, és nem eredményezhetik az agrár-élelmiszeripari termékek árának túlzott mértékű emelkedését.

Módosítás: 5

(6B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(6b) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a nem fosszilis tüzelőanyagokra nyújtott állami támogatások olyan tüzelőanyagokra korlátozódnak, amelyek teljesítik a 98/70/EK irányelv VIb. mellékletében meghatározott fenntarthatósági kritériumokat, és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése tekintetében az alapkritériumoknál 20%-kal jobb teljesítményt nyújtanak. Az állami támogatásban részesülő nem fosszilis tüzelőanyagok teljesítményének 2015-re az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése tekintetében 80%-kal meg kell haladnia a hatályos alapkritériumokat.

Indokolás

Az állami támogatásoknak (ha egyáltalán megengedettek) a legjobban teljesítő tüzelőanyagokra kell korlátozódniuk.

Módosítás: 6

(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A 98/70/EK irányelv a benzin megengedett legnagyobb nyári gőznyomása tekintetében eltérést tesz lehetővé attól függően, hogy érvényesülnek-e az adott területen sarkvidéki vagy különösen hideg téli időjárási viszonyok. Mivel ez a rendelkezés jogi szempontból bizonytalan helyzetet eredményezett, az eltérés alkalmazási feltételeit pontosítani kell.

törölve

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt pontosítás lazítana ezen eltérés jelenlegi alkalmazásán, aminek következtében növekszik a légszennyezés és a rosszabb levegőminőség kockázata. A Bizottság javasolt pontosítása nem támasztja alá semmivel az eltérés alkalmazásának lazítását.

Módosítás: 7

(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) A Közösségben a kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mintegy 20%-a a közúti közlekedés tüzelőanyagainak elégetése során szabadul fel. E kibocsátás csökkentésének egyik módja az lehet, ha sikerül mérsékelni a kérdéses tüzelőanyagok teljes életciklusa során keletkező üvegházhatást okozó gázok mennyiségét. Ez többféleképpen is lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Bizottság tovább kívánja mérsékelni a kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségét, valamint arra, hogy ebben a közúti közlekedés fontos szerepet játszhat, kívánatos egy olyan mechanizmust bevezetni, amelyben a tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben beszámolni az általuk előállított tüzelőanyagokkal összefüggésben azok teljes életciklusa alatt a környezetbe bocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségéről, továbbá 2010-tól kezdődően kötelesek ezt a mennyiséget évente adott mértékben csökkenteni. Mivel ezen irányelv következtében bővülnek a bioüzemanyagok használatának lehetőségei, az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos jelentéstételi és csökkentési mechanizmust a 2003/30/EK irányelv rendelkezéseivel is összhangban kell kialakítani.

(9) A Közösségben a kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mintegy 20%-a a közúti közlekedés tüzelőanyagainak elégetése során szabadul fel. E kibocsátás csökkentésének egyik módja az lehet, ha sikerül mérsékelni a kérdéses tüzelőanyagok teljes életciklusa során keletkező üvegházhatást okozó gázok mennyiségét. Ez többféleképpen is lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Bizottság tovább kívánja mérsékelni a kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségét, valamint arra, hogy ebben a közúti közlekedés fontos szerepet játszhat, kívánatos egy olyan mechanizmust bevezetni, amelyben a tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben beszámolni az általuk előállított tüzelőanyagokkal összefüggésben azok teljes életciklusa alatt a környezetbe bocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségéről, továbbá 2011-től kezdődően kötelesek ezt a mennyiséget évente adott mértékben csökkenteni. Mivel ezen irányelv következtében bővülnek a bioüzemanyagok használatának lehetőségei, az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos jelentéstételi és csökkentési mechanizmust a 2003/30/EK irányelv rendelkezéseivel is összhangban kell kialakítani.

Indokolás

Először is harmonizált és konkrét módszertant kell kidolgozni e kibocsátások hatékony kiszámítása céljából. Ebben a szakaszban korai 10%-os csökkentési célt rögzíteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, mivel ez közvetlen hatást gyakorol az EU-ban később rendelkezésre álló és támogatandó bioüzemanyagok mennyiségére és fenntarthatóságára – azaz azokra a kérdésekre, amelyeket még rendezni kell az ezt követő jogszabályokban.

Módosítás: 8

(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) A Bizottság célul tűzte ki, hogy 2020-ra a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagokban a bioüzemanyagok legalább 10%-os részarányt érjenek el. A gépjármű- és a tüzelőanyag-technológiák terén tapasztalható folyamatos műszaki fejlődés, valamint a környezet- és az egészségvédelmi követelmények optimalizálásának igénye szükségessé teszi, hogy az adalékok és a bioüzemanyag-tartalom szennyezőanyag-kibocsátásra gyakorolt hatására vonatkozó vizsgálatokból és elemzésekből kiindulva rendszeresen sor kerüljön a tüzelőanyagok műszaki előírásainak felülvizsgálatára. Ezért rendszeresen be kell számolni a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok szén-dioxid-mentesítésének elősegítésére adódó lehetőségekről.

(11) A Bizottság célul tűzte ki, hogy 2020-ra a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagokban a bioüzemanyagok

legalább 10%-os részarányt érjenek el. Mivel azonban a gépjármű-üzemanyagok tekintetében 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 10%-os csökkentését be fogják építeni a 98/70/EK irányelvbe, a bioüzemanyagok legalább 10%-os részarányának 2020-ig történő elérésére vonatkozó célkitűzést el kell hagyni. A gépjármű- és a tüzelőanyag-technológiák terén tapasztalható folyamatos műszaki fejlődés, valamint a környezet- és az egészségvédelmi követelmények optimalizálásának igénye szükségessé teszi, hogy az adalékok és a fenntartható bioüzemanyag-tartalom szennyezőanyag-kibocsátásra gyakorolt hatására vonatkozó vizsgálatokból és elemzésekből kiindulva rendszeresen sor kerüljön a tüzelőanyagok műszaki előírásainak felülvizsgálatára. Ezért rendszeresen be kell számolni a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok szén-dioxid-mentesítésének elősegítésére adódó lehetőségekről.

Indokolás

A Bizottság a tüzelőanyagok tekintetében 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 10%-os csökkentését javasolta. Ebben az esetben a bioüzemanyagokra vonatkozó 10%-os cél, amelyet 2020-ig kell elérni, nem jelent semmilyen hozzáadott értéket. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 10%-os cél egyedül az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 10%-os csökkentését garantálja, és az, hogy bioüzemanyagokat használnak – akár 5, 10 vagy 15 százalékban –, vagy hogy egyáltalán használnak-e bioüzemanyagokat, nem jelent semmilyen különbséget. A bioüzemanyagokra vonatkozó 10%-os cél nem segít az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, rossz előállítási feltételek esetén pedig (erdőirtás, tőzeges talaj használata, túlzott vízhasználat) akár a társadalmat is károsíthatja.

Módosítás: 9

(11a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(11a) A Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell kidolgoznia annak biztosítására, hogy a növényi nyersanyagokból történő üzemanyag-gyártás ne veszélyeztesse az élelmezésbiztonságot.

Indokolás

A Közös Agrárpolitika elsődleges célja az élelmezésbiztonság. A bioüzemanyagok alapanyagául szolgáló növények ugyanott nőnek, ahol az élelmiszerként fogyasztott növények is. Ezért jogszabályt kell alkotni annak biztosítására, hogy a növényi eredetű üzemanyagok ne veszélyeztessék az élelmezésbiztonságot, a fejlődő országokban sem.

Módosítás: 10

(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) A benzinhez adagolt etanol mennyisége és a gőznyomás között nemlineáris összefüggés áll fenn. Annak érdekében, hogy a jogszabályban engedélyezett bármely két etanoltartalmú benzinkeverékből előállítható kevert benzin gőznyomása ne haladhassa meg a jogszabályban előírt határértéket, e kevert benzinekre vonatkozóan meg kell határozni azokat a megengedett eltéréseket, amelyek megfelelnek a benzinhez adott arányban hozzáadott etanol következtében ténylegesen megnövekvő gőznyomásnak.

törölve

Indokolás

A levegőszennyezéssel kapcsolatos tematikus stratégiáról szóló 2006. szeptember 26-i állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy 2010 és 2020 között 55%-kal csökkentse az ózonképző illékony szerves vegyületeket (VOC). A VOC-kibocsátásnak az etanolra vonatkozó eltérés alkalmazása eredményeképpen bekövetkező növekedése nincs összhangban az Európai Parlament álláspontjával, és nem is indokolt. Egyéb módjai is vannak a bioüzemanyagok és a hagyományos tüzelőanyagok keverésének, amelyek nem vezetnek a gőznyomás növekedéséhez. Az etanolra vonatkozó mentesség ezért indokolatlan, így törölni kell.

Módosítás: 11

(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(16) A kis széndioxid-kibocsátást eredményező tüzelőanyagok használatának bátorítása és a levegőszennyezésre vonatkozó célok egyidejű tiszteletben tartása szempontjából az volna az ideális, ha a finomítók a kívánt mennyiségben kínálnának kis gőznyomású benzint. Mivel ma ez nincs így, a bioüzemanyag-piac fejlődésének segítése érdekében meg kell növelni az etanolt tartalmazó benzinkeverékek gőznyomására vonatkozó határértéket.

törölve

Indokolás

Az Európai Bizottság javaslatának megfelelően a maximális gőznyomás megemelése nem lehet indokolt környezeti és egészségügyi alapon.

Módosítás: 12

(16A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16a) A benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírásokat 2005. december 31. előtt felül kellett volna vizsgálni. A késedelem ahhoz vezetett, hogy ugyanennyivel késik az Európai Unió által a közlekedési ágazatban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban kitűzött politikai célok végrehajtása.

Indokolás

A 2003/30 irányelv előírta, hogy a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírásokat 2005. december 31. előtt felül kell vizsgálni.

Módosítás: 13

(16B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16b) Annak érdekében, hogy ne növekedjen az üvegházhatást okozó gázok közlekedési ágazatban történő kibocsátásának csökkentésére vonatkozó politikai célok végrehajtásában fennálló késedelem, a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok minél előbb engedélyezhessék az etanol benzinbe történő közvetlen keverését.

Indokolás

Elfogadhatatlan lenne még tovább növelni a 2005 decembere óta fennálló késedelmet. A késedelem következményeinek csökkentése érdekében mentességet kellene adni azoknak a tagállamoknak, amelyek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó uniós célkitűzések végrehajtásának érdekében alkalmazzák vagy kívánják alkalmazni jelen irányelvnek az etanol benzinbe történő közvetlen keverésének ösztönzésével kapcsolatban megfogalmazott intézkedéseit.

Módosítás: 14

(16C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16c) Mivel az új üzemanyagok bizonyos kockázatot jelenthetnek egyes régebbi motorokra, különösen fontos, hogy a fogyasztók az üzemanyagok megfelelő címkézésén keresztül tájékoztatást kapjanak a jelenleg forgalmazott üzemanyagoknál nagyobb bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagokról.

Indokolás

Az irányelvtervezet rendelkezéseinek teljes mértékben tükröznie kell a fogyasztók aggodalmait, akik nélkül nem lehetne teljesíteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó uniós célkitűzéseseket. Különösen igaz ez a nem a jelenlegi üzemanyagokra tervezett öregebb járművek tulajdonosaira.

Módosítás: 15

(19) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(19) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának figyelemmel kísérését célzó új mechanizmus létrehozásával összefüggésben a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy meghatározza azt a módszertant, amelynek alapján a kötelezetteknek a közúti közlekedésben és a nem közúti mozgó gépekben felhasznált tüzelőanyagok teljes életciklusa során ezekkel a tüzelőanyagokkal összefüggésben kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségéről jelentést kell tenniük. Minthogy különösen a 98/70/EK irányelv 10. cikkében megengedett analitikai módszerek kiigazítására irányuló intézkedések általános hatályúak és az irányelv nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére szolgálnak, az 1999/468/EGK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell őket elfogadni.

(19) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának figyelemmel kísérését célzó új mechanizmus létrehozásával összefüggésben a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács által meghatározott iránymutatások alapján meghatározza azt a módszertant, amelynek alapján a kötelezetteknek a közúti közlekedésben és a nem közúti mozgó gépekben felhasznált tüzelőanyagok teljes életciklusa során ezekkel a tüzelőanyagokkal összefüggésben kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségéről jelentést kell tenniük. A Bizottságnak rendszeresen jelentést kell készítenie az Európai Parlament részére a felmerült problémákról, különösen abban az esetben , ha az intézkedések végrehajtásában késedelem mutatkozik. Minthogy különösen a 98/70/EK irányelv 10. cikkében megengedett analitikai módszerek kiigazítására irányuló intézkedések általános hatályúak és az irányelv nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére szolgálnak, az 1999/468/EGK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell őket elfogadni.

Indokolás

A Bizottság az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának ellenőrzését javasolja a tüzelőanyagok teljes életciklusa során, majd pedig e kibocsátások csökkentését. A demokrácia szempontjából lényeges, hogy az Európai Parlament és a Tanács határozza meg az ellenőrzéskor alkalmazott módszerek irányát, ahelyett, hogy ez teljes egészében a komitológiai eljárás keretében történjen.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése – különösen a közlekedési ágazatban – az összes európai polgár e téren kifejezett aggodalmának hangot adó Európai Parlament egyik alapvető célkitűzése. Ezért kéri a Parlament, hogy vonják be az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó intézkedések kidolgozásának valamennyi szakaszába, és legalább tájékoztassák az ezen intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában fellépő valamennyi késedelemről.

Módosítás: 16

(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) A bioüzemanyagok terén folyamatos műszaki fejlődés tapasztalható. További kutatást kell folytatni valamennyi olyan módszerrel kapcsolatban, amellyel biomasszából közlekedési célú tüzelőanyagok állíthatók elő. Ezért az irányelvben célszerű kiegyensúlyozott megoldásra törekedni, és olyan határértékeket előírni, amelyek elősegíthetik a különböző bioüzemanyagok elterjedését. A következőkről van szó: a metanolról, az etanolról, a magasabb rendű alkoholokról, az éterekről és más oxigenátokról.

(21) A fenntartható bioüzemanyagok terén folyamatos műszaki fejlődés tapasztalható. További kutatást kell folytatni valamennyi olyan módszerrel kapcsolatban, amellyel biomasszából közlekedési célú tüzelőanyagok állíthatók elő. Ezért az irányelvben célszerű kiegyensúlyozott és technológia-semleges megoldásra törekedni, és olyan határértékeket előírni, amelyek elősegíthetik a különböző fenntartható bioüzemanyagok elterjedését. A következőkről van szó: a metanolról, az etanolról, a magasabb rendű alkoholokról, az éterekről és más oxigenátokról. Mivel a tudományos világban a szakértők körében és az egész társadalomban is igen vitatott az első generációs bioüzemanyagok (élelmiszernövényekből készített etanol/dízel) által az üvegházhatást okozó gázok csökkentésében elért teljesítmény és előállításuk negatív mellékhatásai, az ezen irányelvben meghatározott, az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére alkalmas és egyéb (pénzügyi) ösztönzőkre jogosult bioüzemanyagok 50%-ának második generációs bioüzemanyagnak kell lennie (lignocellulóz anyagokból készült hajtóanyag), azzal a céllal, hogy 2020-ig kivonják az első generációs bioüzemanyagokat.

Indokolás

Sok első generációs bioüzemanyag kis mértékben csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest. Emellett negatív környezeti és társadalmi mellékhatásaik is vannak. A második generációs bioüzemanyagok várhatóan jobb teljesítményt nyújtanak majd, mivel nagyobb terméshozamú, évelő szabadföldi növényekből készülnek, esetükben nem alkalmaznak szántóföldi művelést, és kevesebb mezőgazdasági ráfordítást igényelnek. A fenntartható jövő érdekében csak a második generációs bioüzemanyagokat szabad ösztönözni az EU-ban.

Módosítás: 17

(22A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(22a) Új, tisztább motortechnológiák kerültek kifejlesztésre a belvízi hajók számára. Ezek a motorok csak nagyon alacsony kéntartalmú tüzelőanyaggal működnek. A belvízi hajók tüzelőanyagainak kéntartalmát a lehető legrövidebb időn belül, egyetlen lépésben fogják csökkenteni.

Indokolás

A légszennyezés megakadályozása érdekében alkalmazott korszerű, fejlett szűrőtechnikával rendelkező, tiszta hajómotorok csak nagyon alacsony kéntartalmú tüzelőanyagokkal működtethetők. A Bizottság javaslata értelmében a belvízi hajózásban használt tüzelőanyagok kéntartalmát két lépésben kell csökkenteni. Ugyanakkor hasznosabb lenne az alacsonyabb kéntartalmú tüzelőanyagok gyorsabb bevezetése és a két lépés összekapcsolása.

Módosítás: 18

1. CIKK -1 PONT (új)

1. cikk (98/70/EK irányelv)

 

-1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. cikk

 

Hatály

 

Ez az irányelv egészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével meghatározza a külső gyújtású és a sűrítéses gyújtású motorral felszerelt járművekhez, valamint egyéb motortechnológiákhoz használandó tüzelőanyagokra vonatkozó műszaki előírásokat.”

Indokolás

Ezidáig a tüzelőanyagok minőségéről szóló irányelv csak a tüzelőanyagok minőségét szabályozta. A javasolt módosítás értelmében a tüzelőanyagok tekintetében bevezetnék az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó követelményt is. A tüzelőanyagok gyártóinak meg kell felelniük e követelménynek, többek között azáltal, hogy az üvegházhatást okozó gázok tekintetében megfelelő egyensúllyal rendelkező tüzelőanyagokat (például hidrogén) állítanak elő. Ennek lehetővé tétele érdekében az irányelv hatályát ki kell bővíteni.

Módosítás: 19

1. CIKK (1) PONT

2. cikk (1) bekezdés 5. pont (98/70/EK irányelv)

5. „sarkvidéki éghajlat, illetve különösen hideg téli időjárási viszonyok”: olyan körülmények, amelyek között az októbertől áprilisig terjedő időszakban az adott régióban vagy tagállamban a téli átlaghőmérséklet a közösségi átlagnál kisebb.”

5. „alacsony nyári környezeti hőmérséklet melletti viszonyok”: olyan körülmények, amelyek között a májustól szeptemberig terjedő időszakban az adott régióban vagy tagállamban a nyári átlaghőmérséklet a közösségi átlagnál kisebb.”

Indokolás

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Módosítás: 20

1. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

2. cikk (1) bekezdés 5a. pont (új) (98/70/EK irányelv)

 

(1a) A 2. cikk (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:

 

„5a. „Az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos teljesítmény” a tüzelőanyagban jelen lévő, szén-dioxid-egyenértékben mért üvegházhatást okozó gázok mennyiségét jelenti, amelyhez hozzáadódik a kitermelésből és a feldolgozási folyamatból, a szállításból, az értékesítésből és a földhasználat változásaiból származóan kibocsátott szén-dioxid-egyenértékek összege, csökkentve a tüzelőanyagok előállításához kapcsolódó szűrésnek, tárolásnak vagy ülepedésnek betudható szén-dioxid-egyenérték kibocsátás-megtakarításával.”

Indokolás

A tüzelőanyagok gyártóinak 2020-ra 10%-kal kell javítaniuk a tüzelőanyagok vonatkozásában az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos teljesítményt. Ezért pontosan meg kell határozni a fogalom jelentését.

Módosítás: 21

1. CIKK 2. PONT BA) ALPONT (új)

3. cikk (2) bekezdés ca) pont (új) (98/70/EK irányelv)

 

ba) A (2) bekezdés a következő ca) ponttal egészül ki:

„ca) A tagállamok arról is gondoskodnak, hogy legkésőbb 2012. január 1-jéig a legalább 70% v/v bioetanoltartalmú ólommentes benzin megfeleljen a VIa. mellékletben megállapított környezeti előírásoknak.”

Indokolás

Az E 85 típusú új benzin tekintetében határozott környezeti előírásokat kell bevezetni annak magas, legalább 70% v/v bioetanoltartalma miatt.

Módosítás: 22

1. CIKK 2. PONT C) ALPONT
3. cikk (3) bekezdés első albekezdés (98/70/EK irányelv)

(3) A III. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot árusításkor el kell látni a „Kis bioüzemanyag-tartalmú benzin” megjelöléssel.

3. A III. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot nem kell ellátni az etanol vagy etil-tercier-butil-éter (ETBE) belekeverésére vonatkozó külön megjelöléssel.

Indokolás

Azt lehet megállapítani, hogy az Európai Unió jelenlegi autóparkja olyan benzint tud használni, amelybe legfeljebb 5% etanolt vagy 15% ETBE-t kevernek. Az Európai Unió tagállamaiban ma gyakori az olyan benzin használata, amelybe 5%-nál kevesebb etanolt vagy 15%-nál kevesebb ETBE-t kevernek. Az alacsony etanoltartalom vagy ETBE belekeverésére vonatkozó megjegyzés tehát nem tűnik többé a fogyasztó megfelelő tájékoztatása meghatározó elemének.

Módosítás: 23

1. CIKK 2. PONT C) ALPONT

3.cikk (3) bekezdés második albekezdés (98/70/EK irányelv)

Az V. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot árusításkor el kell látni a „Bioüzemanyaggal dúsított benzin” megjelöléssel.

Az V. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot árusításkor el kell látni a „Bioüzemanyag-tartalmú benzin” megjelöléssel.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztó számára minden egyértelmű legyen, a „nagy bioüzemanyag-tartalmú benzin” meghatározást csak olyan benzinre szabad alkalmazni, amely valóban nagy százalékban tartalmaz bioüzemanyagot. Ezért a 0–5% térfogat-százaléknyi bioüzemanyagot tartalmazó benzinre a „kis bioüzemanyag-tartalmú benzin” meghatározást kell alkalmazni, míg az 5 térfogatszázaléknál több bioüzemanyagot tartalmazó benzinre a „bioüzemanyag-tartalmú benzin” meghatározást.

Módosítás: 24

1. CIKK 3. PONT C) ALPONT

4. cikk (5) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a területükön 2008. január 1-jét követően forgalmazott, nem közúti mozgó gépekben, valamint mezőgazdasági és erdészeti traktorokban történő felhasználásra szolgáló gázolajok kéntartalma nem éri el az 1000 mg/kg-ot. Legkésőbb 2009. december 31-től a nem közúti mozgó gépekben és mezőgazdasági és erdészeti traktorokban – a belvízi hajók kivételével – történő felhasználásra szolgáló gázolajok legnagyobb megengedett kéntartalma 10 mg/kg.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a területükön 2008. január 1-jét követően forgalmazott, nem közúti mozgó gépekben, valamint mezőgazdasági és erdészeti traktorokban történő felhasználásra szolgáló gázolajok kéntartalma nem éri el az 1000 mg/kg-ot. Legkésőbb 2009. december 31-től a nem közúti mozgó gépekben és mezőgazdasági és erdészeti traktorokban – a belvízi hajókat is beleértve – történő felhasználásra szolgáló gázolajok legnagyobb megengedett kéntartalma 10 mg/kg.

 

Mindez nem zárja ki a hajómotorok kibocsátásainak csökkentésére vonatkozó további követelményeket.

 

A tagállamok biztosítják továbbá, hogy legkésőbb 2009. december 31-ig a nem közúti mozgó gépekben és belvízi hajókban történő felhasználásra szánt gázolajok megfelelnek a közúti dízelüzemanyag minőségének, a IV. mellékletben meghatározottak szerint.

Indokolás

A Bizottság javasolja a nem közúti mozgó gépekben, a mezőgazdaságban használt traktorokban és az erdészeti gépekben felhasznált tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentését. Ezeknek a tüzelőanyagoknak meg kell felelniük a közúti járművekre vonatkozó valamennyi előírásnak a IV. mellékletben meghatározottak szerint. A belvízi hajókon használandó tüzelőanyagoknak ugyanígy meg kell felelniük ennek, anélkül azonban, hogy kizárnák a hajómotorok technológiáit illetően a további csökkentési erőfeszítéseket.

Módosítás: 25

1. CIKK 3. PONT D) ALPONT

4. cikk (6) bekezdés (98/70/EK irányelv)

d) a szöveg a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(6) A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 2009. december 31-től a belvízi hajókban történő felhasználásra szolgáló gázolajok legnagyobb megengedett kéntartalma 300 mg/kg legyen. A tagállamok biztosítják, hogy ez az érték legkésőbb 2011. december 31-éig 10 mg/kg-ra csökkenjen.”

 

Indokolás

Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment (EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping.

Módosítás: 26

1. CIKK 4. PONT B) ALPONT

6. cikk (1a) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(1a) A III. melléklettől eltérve a tagállamok intézkedéseket hozhatnak annak biztosítására, hogy területük egészén vagy meghatározott részein – feltéve, hogy ezeken a területeken különösen alacsonyak a téli átlaghőmérsékletek – nagyobb legyen a megengedett gőznyomás, mint a III. melléklet (5) lábjegyzetében, illetőleg az V. melléklet (4) lábjegyzetében a nyári időszakra meghatározott érték.

(1a) A III. melléklettől eltérve a tagállamok intézkedéseket hozhatnak annak biztosítására, hogy területük egészén vagy meghatározott részein – feltéve, hogy ezeken a területeken alacsony nyári környezeti hőmérséklet – nagyobb legyen a megengedett gőznyomás, mint a III. melléklet (5) lábjegyzetében, illetőleg az V. melléklet (4) lábjegyzetében a nyári időszakra meghatározott érték.

Indokolás

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Módosítás: 27

1. CIKK 5. PONT

7a. cikk (98/70/EK irányelv)

(1) A tagállamok előírják, hogy 2009. január 1-jétől a közúti közlekedésben és a nem közúti mozgó gépekben történő felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek figyelemmel kísérni a kérdéses tüzelőanyagokkal összefüggésben a teljes életciklus során kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségét, és erről jelentésben beszámolni.

(1) A tagállamok előírják, hogy 2010. január 1-jétől a közúti közlekedésben és a nem közúti mozgó gépekben történő felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek figyelemmel kísérni a kérdéses tüzelőanyagokkal összefüggésben a teljes életciklus során kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségét, és erről jelentésben beszámolni.

(2) A tagállamok előírják, hogy 2011. január 1-jétől a közúti közlekedésben és a nem közúti mozgó gépekben történő felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek mérsékelni az e tüzelőanyagokból a környezetbe jutó üvegházhatást okozó gázok mennyiségét. A 2020. évvel bezárólag a csökkentés mértéke naptári évenként legyen egyenlő a kibocsátás 2010. évi mértékének 1%-ával. A teljes életciklus során kibocsátott üvegházhatást okozó gázok energiaegységre számított fajlagos mennyisége 2020-ban nem lehet nagyobb, mint a 2010. évi érték 90%-a.

(2) A tagállamok előírják, hogy 2012. január 1-jétől a közúti közlekedésben és a nem közúti mozgó gépekben történő felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek mérsékelni az e tüzelőanyagokból energiaegységenként a környezetbe jutó üvegházhatást okozó gázok mennyiségét. A 2020. évvel bezárólag a bázisévhez képest történő csökkentés mértéke minden második naptári évben legyen egyenlő a kibocsátás 2010. évi mértékének 2%-ával. A teljes életciklus során kibocsátott üvegházhatást okozó gázok energiaegységre számított fajlagos mennyisége 2020-ban nem lehet nagyobb, mint a 2010. évi érték 90%-a.

3. A teljes életciklus során kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségére vonatkozóan az e cikk (1) és (2) bekezdésében előírt figyelemmel kísérési, jelentéstételi és ellenőrzési kötelezettségekkel összefüggésben, az e mennyiségek számítása során figyelembe veendő szempontok pontos meghatározása érdekében meghozandó, az irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítását és ennek céljából az irányelv kiegészítését szolgáló intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással kell elfogadni.

(3) A teljes életciklus során kibocsátott üvegházhatást okozó gázok energiaegységre számított mennyiségére vonatkozóan az e cikk (1) és (2) bekezdésében előírt figyelemmel kísérési, jelentéstételi és ellenőrzési kötelezettségekkel összefüggésben, az e mennyiségek számítása során figyelembe veendő szempontok pontos meghatározása érdekében meghozandó, az irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítását és ennek céljából az irányelv kiegészítését szolgáló intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni, a VIa. mellékletben és a 9a. cikk szerinti jelentésben meghatározott iránymutatások alapján.

Módosítás: 28

1. CIKK 5. PONT

7b. cikk (98/70/EK irányelv)

7b. cikk

törölve

Etanoltartalmú benzinek

 

Az etanoltartalmú benzinekre és különösen a VI. mellékletben előírt gőznyomási határértékre vonatkozó részletszabályokkal, illetőleg a lehetséges alternatívákkal összefüggő, az irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítását és ennek céljából egyebek mellett az irányelv kiegészítését szolgáló intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással kell elfogadni.

 

Indokolás

Ugyanezen szerző által a (15) és (16) preambulumbekezdéshez fűzött módosításokból következik.

A levegőszennyezéssel kapcsolatos tematikus stratégiáról szóló 2006. szeptember 26-i állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy 2010 és 2020 között 55%-kal csökkentse az ózonképző illékony szerves vegyületeket (VOC). A VOC-kibocsátásnak az etanolra vonatkozó eltérés alkalmazása eredményeképpen bekövetkező növekedése nincs összhangban az Európai Parlament álláspontjával, és nem is indokolt. Egyéb módjai is vannak a bioüzemanyagok és a hagyományos tüzelőanyagok keverésének, amelyek nem vezetnek a gőznyomás növekedéséhez. Az etanolra vonatkozó mentesség ezért indokolatlan, így törölni kell.

Módosítás: 29

1. CIKK 5. PONT

7ba. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

 

7ba. cikk

 

A bioüzemanyagokra és biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumok

 

(1) Csak azok a bioüzemanyagok és nem fosszilis nyersanyagok tekinthetők a 7a. cikknem megfelelőnek, amelyek az életciklus alapján megfelelnek a termelés fenntarthatóságára vonatkozó kritériumoknak és igazolható az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos teljesítményük a VIb. mellékletben meghatározottak szerint.

 

(2) A tagállamok a Közösség és harmadik országok közötti kétoldalú és többoldalú megállapodásokat elfogadják a VIb. mellékletben meghatározott feltételek teljesülésének bizonyítékaként, a harmadik felek által végzett ellenőrzésre és hitelesítésre is figyelemmel.

 

(3) A tagállamok elfogadják a mezőgazdasági vagy erdészeti termékek fenntartható termelésére vonatkozó szabványokat megállapító, önkéntes nemzetközi rendszereknek való megfelelés bizonyítékait a VIb. mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének tanúsítására, feltéve hogy e rendszereket a megbízhatóságra, átláthatóságra és független harmadik fél általi ellenőrzésre vonatkozó megfelelő szabványoknak való megfelelés tekintetében akkreditálták. Az e kritériumoknak megfelelő rendszerek jegyzékét közzéteszik és időszakosan frissítik.

 

A VIb. mellékletben meghatározott fenntarthatósági kritériumokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ezek a kritériumok minimális kritériumkészletnek tekintendők, amelyek a 2003/30/EK irányelv felülvizsgálata keretében továbbfejleszthetők.

Módosítás: 30

1. CIKK 6. PONT

8a. cikk (98/70/EK irányelv)

A tüzelőanyagokban található fémadalékok használatával összefüggésben a Bizottság folytatja egy megfelelő vizsgálati módszer kifejlesztését.

2010. január 1-jétől kezdődően tilos az MMT fémadalék tüzelőanyagokban történő felhasználása. A tüzelőanyagokban található, az MMT-től eltérő fémadalékok használatával összefüggésben a Bizottság egy megfelelő vizsgálati módszert fejleszt ki.

Indokolás

Néhány tagállamban MMT-t adagolnak a benzinhez az Oroszországból behozott rossz minőségű benzin feljavítására. Az MMT és más fémadalékok használata rendkívül környezetkárosító. Az MMT könnyen helyettesíthető kevésbé káros anyagokkal, ezért 2010-től be kell tiltani ezen adalékanyag alkalmazását. A többi fémadalék tekintetében a Bizottság megfelelő vizsgálati módszert dolgoz ki.

Módosítás: 31

1. CIKK 7. PONT

9. cikk (2) bekezdés a) pont (98/70/EK irányelv)

a) a bioüzemanyagok ezen irányelv keretében történő használatáról és a gépjármű-technológia fejlődéséről és alkalmazásáról, figyelemmel az energiapolitika bizottsági stratégiai felülvizsgálatában* kitűzött azon célra, hogy a bioüzemanyagoknak 2020-ig legalább 10%-os részarányt kell elérniük a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagokban, továbbá figyelemmel a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok szén-dioxid-mentesítését célzó törekvésekre;

a) a közlekedésben felhasznált üzemanyagok szén-dioxid-mentesítésére irányuló célkitűzésre, a bioüzemanyagok e cél érdekében történő felhasználására, valamint a bioüzemanyag-gyártás által a környezetre, a természetmegőrzési területekre, a társadalmi körülményekre és az élelmiszerárakra gyakorolt közvetlen vagy közvetett negatív hatásokra valamennyi termelő országban;

Indokolás

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.

One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Módosítás: 32

1. CIKK 7. PONT

9. cikk (2) bekezdés c) pont (98/70/EK irányelv)

c) a benzinhez adagolt etanol gőznyomásának határértékeiről;

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán egyetlen forrását támogatja (etanol), a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a földgázt vagy a hidrogén).

Módosítás: 33

1. CIKK 7. PONT

9. cikk (2) bekezdés f) pont (98/70/EK irányelv)

f) a tüzelőanyagokhoz adagolt fémadalékok alkalmazásáról.

f) a tüzelőanyagokhoz adagolt fémadalékok alkalmazásáról, az MMT kivételével.

Indokolás

Lásd a 34. módosítás indokolását.

Módosítás: 34

1. CIKK 7. PONT

9. cikk (2) bekezdés fa) pont (új) (98/70/EK irányelv)

 

fa) a benzinben és a dízelolajban felhasznált összetevők összmennyisége, tekintettel az EU környezetvédelmi jogszabályaira, ideértve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti ás tanácsi irányelvben1 és a származékos irányelvekben meghatározott célkitűzésekre.

_______

1 HL L 327., 2000.22.12., 1. o. A legutóbb a 2455/2001/EK határozattal (HL L 331., 2001.12.15., 1. o.) módosított irányelv.

Indokolás

Bizonyított tény, hogy a víztesteket időként szennyezik a dízelolajban és a benzinben használt összetevők, úgymint az MTBE vagy az ETBE, vagy más összetevők, például a benzol. Ezt a vízről szóló keretirányelv és más uniós környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével ki kell vizsgálni.

Módosítás: 35

1. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

9a. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

 

(1a) Az irányelv szövege kiegészül a következő 9a. cikkel:

 

„9a. cikk

 

Jelentéstétel

 

(1) A Bizottság 2008. június 31-ig a VIa. mellékletben szereplő iránymutatások alapján jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben részletezi:

 

a) a közúti közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok életciklusa során kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségére vonatkozó nyomon követési és jelentéstételi módszert;

 

b) a csökkentési mechanizmusok, valamint az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere és a tagállamok Kyotói Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségvállalásai közötti kapcsolatrendszert;

c) a bázisév meghatározását.”

Módosítás: 36

1. CIKK 12. PONT - 1. BEKEZDÉS (új)

III. melléklet, táblázat (98/70/EK irányelv)

 

A „Gőznyomás, nyári időszak” sorban a „Maximum” oszlopban szereplő bejegyzés helyébe „56,0 (5)” lép.

Indokolás

A III. melléklet a 0–5% közötti bioüzemanyag-tartalmú benzinre vonatkozik. Mivel az 5–10% közötti mennyiségben bioüzemanyagot tartalmazó benzin „kis bioüzemanyag-tartalmú benzinnek” minősül, helyénvaló továbbra is egyszerűen „benzinként” hivatkozni a 0–5%-os kategóriára, a 98/70/EK irányelv jelenlegi, módosítatlan változatával összhangban.

Módosítás: 37

1. CIKK 12. PONT -1A. ALPONT (új)

III. melléklet, 4. lábjegyzet (98/70/EK irányelv)

 

A 4. lábjegyzetben a „sarkvidéki éghajlat, illetve különösen hideg téli időjárási viszonyok” kifejezés helyébe az „alacsony nyári környezeti hőmérséklet” kifejezés lép.

Indokolás

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Módosítás: 38

1. CIKK 12. PONT

III. melléklet, 5. lábjegyzet (98/70/EK irányelv)

Az (5) lábjegyzet kiegészül a következő szöveggel: „Ha a tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a legnagyobb nyári gőznyomás a VI. mellékletben előírt mértékben meghaladhatja a 60 kPa-t.”

Az (5) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép: „Azokban a tagállamokban, ahol alacsony a nyári hőmérséklet, a gőznyomás legnagyobb értéke nem haladhatja meg a 66,0 kPa-t.”

Indokolás

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and should be deleted.

Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure.

The waiver as proposed would lead to an increase of the vapour pressure up to 68kPa, which would deteriorate air quality. Therefore, the overall maximum vapour pressure has to be lowered. With this approach, even with the waiver the maximum vapour pressure will not exceed the 60kPa and air pollution will not increase.

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Módosítás: 39

1. CIKK 13(A) PONT

IV. melléklet, táblázat (98/70/EK irányelv)

a) a „Policiklikus aromás szénhidrogének” sorában a „Maximum” oszlopban szereplő érték helyébe „8” lép;

a) a „Policiklikus aromás szénhidrogének” sorában a „Maximum” oszlopban szereplő érték helyébe „6” lép;

Indokolás

Kívánatos a káros policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) kibocsátásainak az abszolút minimálisra való csökkentése. A Bizottság 11%-ról 8%-ra kívánja csökkenteni a megengedett legnagyobb PAH-tartalmat. Azonban az EU-ban az üzemanyagok átlagosan megközelítőleg 3% PAH-t tartalmaznak, és a PAH-tartalom csak néhány kivételes esetben haladja meg a 6%-ot. A megállapított maximális mennyiség ezért tovább csökkenthető 6%-ra.

Módosítás 40

1. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)
VIa. és VIb. melléklet (új) (98/70/EK irányelv)

 

(15a) Az irányelv szövege kiegészül az ezen irányelv mellékletében található VIa. és VIb. melléklettel.

Indokolás

Egyértelműbben meg kell határozni annak pontos módját, hogy hogyan ellenőrizhető és csökkenthető a tüzelőanyagok tekintetében az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos teljesítmény. A két új melléklet e célt szolgálja.

Módosítás: 41

MELLÉKLET

V. melléklet, alcím (98/70/EK irányelv)

Típus: Nagy bioüzemanyag-tartalmú benzin

Típus: Bioüzemanyag-tartalmú benzin

Indokolás

Az V. melléklet a legalább 5 térfogat-százaléknyi bioüzemanyagot tartalmazó benzinre alkalmazandó rendelkezéseket tartalmazza. Félrevezető az ilyen arányban bioüzemanyagot tartalmazó benzint „nagy bioüzemanyag-tartalmú benzinnek” nevezni. Ezt a fogalmat a lényegesen több bioüzemanyagot tartalmazó benzin számára kell fenntartani; a „bioüzemanyag-tartalmú benzin” fogalom megfelelőbb.

Módosítás: 42

MELLÉKLET
V. melléklet, táblázat, 3. sor, 4. oszlop (98/70/EK irányelv)

Gőznyomás, nyári időszakban

Gőznyomás, nyári időszakban

60,0 (4)

56,0 (4)

Indokolás

Lásd a 40. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás: 43

MELLÉKLET

V. melléklet, táblázat, 7. sor, 2. francia bekezdés, 4. oszlop (98/70/EK irányelv)

- etanol (stabilizáló adalékok hozzáadása lehet szükséges) % v/v 10

- etanol (stabilizáló adalékok hozzáadása lehet szükséges) % v/v 5–10

Indokolás

Jobb, ha az egyik benzinkategória 0–5 térfogatszázalékban, a második kategória pedig 5–10 térfogatszázalékban tartalmaz etanolt.

Módosítás: 44

MELLÉKLET

V. melléklet, 3. lábjegyzet (98/70/EK irányelv)

(3) A nyári időszak legkésőbb május 1-jén kezdődik, és legkorábban szeptember 30-án ér véget. Azokban a tagállamokban, ahol sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen különösen hideg időjárási viszonyok uralkodnak, a nyári időszak legkésőbb június 1-jén kezdődik, és legkorábban augusztus 31-én ér véget.

(3) A nyári időszak legkésőbb május 1-jén kezdődik, és legkorábban szeptember 30-án ér véget. Azokban a tagállamokban, ahol alacsony a nyári hőmérséklet, a nyári időszak legkésőbb június 1-jén kezdődik, és legkorábban augusztus 31-én ér véget.

Indokolás

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Módosítás 45

MELLÉKLET

V. melléklet, 4. lábjegyzet (98/70/EK irányelv)

(4) Azokban a tagállamokban, ahol sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen különösen hideg időjárási viszonyok uralkodnak, a gőznyomás legnagyobb értéke nem haladhatja meg a 70,0 kPa-t. Ha a tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a megengedett legnagyobb nyári gőznyomás a VI. mellékletben előírt mértékben meghaladhatja a 60 kPa-t.

(4) Azokban a tagállamokban, ahol alacsony a nyári hőmérséklet, a gőznyomás legnagyobb értéke nem haladhatja meg a 66,0 kPa-t. Ha a tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a megengedett legnagyobb nyári gőznyomás a VI. mellékletben előírt mértékben meghaladhatja a megfelelő nyári gőznyomás-határértéket, az 56 kPa-t vagy a 66 kPa-t.

Indokolás

Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure. Therefore and in line the maximum summer vapour pressure, the maximum vapour pressure under arctic or severe winter conditions should be lowered from 70kPa to 66kPa.

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit ) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Módosítás 46

MELLÉKLET

VI. melléklet (98/70/EK irányelv)

VI. MELLÉKLET

AZ ETANOLTARTALMÚ BENZINEK GŐZNYOMÁSÁNAK MEGENGEDETT ELTÉRÉSE

törölve

Etanoltartalom (%v/v)

A gőznyomás megengedett eltérése (kPa)

 

0

0

1

3.65

2

5.95

3

7.20

4

7.80

5

8.0

6

8.0

7

7.94

8

7.88

9

7.82

10

7.76

A táblázatban nem szereplő közbenső etanoltartalom-értékek esetén a gőznyomás megengedett eltérését lineáris interpolációval kell meghatározni a közvetlenül az adott közbenső etanoltartalom alatt, illetőleg felett található etanoltartalomhoz tartozó értékekből.

 

Indokolás

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and should be deleted.

Módosítás: 47

MELLÉKLET
VIa. melléklet (új) (98/70/EK irányelv)

 

VIA. MELLÉKLET

 

A TELJES ÉLETCIKLUSRA SZÁMÍTOTT, ÜVEGHÁZHATÁST OKOZÓ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSI MÓDSZERE, VALAMENNYI TÜZELŐANYAG TEKINTETÉBEN

 

(1) Valamennyi tüzelőanyag tekintetében a teljes életciklusra számított, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáról szóló jelentésben az alábbi elemeket veszik figyelembe:

 

a) nyersanyagok kitermelése/előállítása, ideértve:

 

- a kitermelés módja, mérése vagy becslése a kitermelés helye szerint;

 

- a kitermelés során felhasznált energia becsült mennyisége, ideérte a fáklyázást, a szivárgásokat és a folyamathoz kapcsolódó egyéb energiafelhasználást;

 

- a földhasználat változásainak hatása, ideértve a mezőgazdasági tevékenység áthelyezését;

 

- agrokémiai anyagok előállítása és alkalmazása során felhasznált energiamennyiség, energiaegységre számítva;

 

- melléktermékek által gyakorolt hatás;

 

- a termeléshez használt gépek egységre számított tüzelőanyag-felhasználása;

 

b) szállítás és forgalmazás, ideértve:

 

- a kitermeléstől az első finomítóig/átrakodási helyig történő szállítás, átlagos szén-dioxid-egyenértékek alapján, energiaegységre számítva;

 

- a szállítás kilométerben mért távolsága a kitermeléstől az első finomítóig/átrakodási helyig;

 

- a szállítás kilométerben mért távolsága a finomítótól/átrakodási helytől az értékesítési pontig, átlagos szén-dioxid-egyenértékek alapján, energiaegységre számítva;

 

c) átalakítás/finomítás, ideértve:

 

- az átalakítási/finomítási folyamatban felhasznált energiamennyiség, energiaegységre számítva;

 

- a kibocsátott szén-dioxid-egyenértékek összege, energiaegységre számítva;

 

d) végtermék:

 

- energiaegységre számított széntartalom;

 

(2) 2011. január 1-je előtt a tüzelőanyagok tekintetében alapkövetelményeket dolgoznak ki az e melléklet (1) bekezdése szerint mért, teljes életciklusra számított üvegházhatást okozó gázok kibocsátása alapján. A követelmények magukban foglalják a tüzelőanyag-szállító mérési eredményeit a legjobb összteljesítménnyel vagy a legjobb három szállító átlagával. Adott esetben különbséget tesznek könnyű és nehéz hagyományos nyersolaj között.

 

(3) 2012. január 1-jéből a 7a. cikk (2) bekezdésében meghatározott szén-dioxid-egyenérték csökkentést a kitermelési helyek tekintetében alapértelmezett értékekre vagy rögzített szén-dioxid-egyenértékekre lehet alapozni, a „well-to-wheel” megközelítést alapul véve. Ezek az alapértelmezett értékek konzervatívan értékelik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését. A tüzelőanyag-szállítók pozitív értelemben eltérhetnek ettől az értéktől, ha bizonyítani tudják, hogy termékeik az alapértelmezett értékhez képest alacsonyabb üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó teljesítménnyel rendelkeznek.

Indokolás

This Annex gives methodology guidelines for measuring CO2 from all fuels (incl. fossil fuels, biofuels, hydrogen). If suppliers can reach their carbon reduction target set in art. 7a by using new fuels such as hydrogen, this would lead to a great increase of investment in new vehicle technologies.

The methodology is divided into 3 parts: the first one describes the monitoring process of GHG emissions in the whole chain. The second one sets the baseline standards for GHG emissions reduction. The last one describes the reduction phase and introduces the possibility of using default values.

Módosítás: 48
MELLÉKLET

VIb. melléklet (új) (98/70/EK irányelv)

 

VIB. MELLÉKLET

 

A bioüzemanyagokra és biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumok

 

A biodiverzitás és a társadalom szempontjából való fenntarthatóság kritériumainak alapját egy olyan rendszer képezi, amelyben a tüzelőanyag nyersanyagának forrása visszakövethető, és a fenntartható biomassza termelési láncban részt vevő valamennyi vállalat tanúsítással rendelkezik.

 

(1) A biodiverzitás és környezetvédelem szempontjából előírt kritériumok többek között biztosítják, hogy:

 

- nem éri jelentős negatív hatás a biodiverzitást, és nem történik nyersanyag-előállítás vagy -kitermelés értékes természetvédelmi vagy államilag védett területek közelében, kivéve ha az hulladékáramból vagy fahulladékból áll;

 

- nem történik erdőirtás vagy nettó veszteség a szénkészletben (például vizes területek vagy állandó gyepterületek) a talajban vagy a talaj felett a tüzelőanyag nyersanyagának előállítása miatt;

 

- betartják a nemzetközi egyezményeket és rendeleteket, különösen tekintettel az ILO előírásaira és a bennszülöttek védelmére irányuló ENSZ-egyezményekre;

 

- nem éri jelentős negatív hatás a vízkészletet a bioüzemanyag-termelés következtében;

 

- a kitermelés vagy a tüzelőanyagok nyersanyagainak előállítása nem érinti hátrányosan a levegő-, víz- és talajminőséget;

 

- rendszeres jelentéstételi kötelezettség áll fenn annak biztosítására, hogy a földhasználat megváltozásának vagy a mezőgazdasági tevékenységek áthelyezésének nincs közvetett negatív hatása;

 

- a biomasszából származó nem fosszilis tüzelőanyagok a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest legalább 50%-os csökkenést eredményeznek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában;

 

(2) A társadalmi szempontú kritériumok többek között biztosítják, hogy:

 

- rendszeres jelentési kötelezettség áll fenn a bionyersanyag-előállítás társadalmi következményeiről, nevezetesen az élelmiszerárakra gyakorolt hatásról, annak bizonyítása érdekében, hogy nem érik negatív hatások többek között az élelmezésbiztonságot;

 

- a helyi közösségek/lakosság képviselete által kiadott beleegyezési nyilatkozat szükséges;

 

- a nyilvánosság hozzáfér az információkhoz és részt vesz a folyamatban.


INDOKOLÁS

A tüzelőanyagok minőségéről szóló irányelv felülvizsgálatának két célja van. Az első cél a levegőminőség javítása, többek között a kén és a policiklikus aromás vegyületek kibocsátásának mérséklése által. A második cél az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való hozzájárulás a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagokból származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével. A második cél figyelemre méltó politikai döntést képvisel. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozóan először méréseket kell végezni a teljes életciklusuk során: a kitermelési és előállítási szakasztól kezdve a szállításon és a forgalmazáson át a végső felhasználásig. A következő lépés a kibocsátások csökkentése. Ez az első alkalom, hogy egy konkrét termék (tüzelőanyag) tekintetében csökkentési célt állapítottak meg az életciklus elemzése alapján. Érdekes, hogy az amerikai Kalifornia állam többé-kevésbé ezzel egy időben hasonló kezdeményezést jelentett be, amelynek eredményeként megnőtt az USA-val folytatott termékeny együttműködés jövőbeni lehetősége. A politikai tárgyalások előkészítése érdekében az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának koordinátorai egy tanulmányt kértek. „A fenntarthatósági kritérium beépítése a tüzelőanyagok minőségéről szóló irányelvbe” című tanulmányt július elején tették közzé. Július 5-én az ENVI bizottság és a politikákért felelős osztály workshopot szervezett, ahol a meghívott érdekelt felekből álló hallgatóság előtt szakértők ismertették véleményüket. A megbeszélésen mintegy ötvenen vettek részt, ideértve a Bizottság, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a tagállamok, a Tanács elnöksége, az olajipar, a környezetvédelmi mozgalom és a bioüzemanyag-gyártók képviselőit. Az elmúlt hónapokban az előadó számos megbeszélést szervezett, az érdekelt felekkel és szakértőkkel egyaránt. Májusban részt vett egy erről a témáról folytatott tanácskozáson Kaliforniában. A rendelkezésre álló lehetőségekre vonatkozó egyes döntések – a levegőminőséggel és az éghajlatváltozással kapcsolatos célok tekintetében egyaránt – magyarázatot igényelnek.

1.  A levegő minősége

A tüzelőanyagok minőségéről szóló irányelv új szabványokat állapít meg a kén-dioxid és a policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében. Ami a belvízi hajózásban használt tüzelőanyag kéntartalmát illeti, a Bizottság két lépésben megvalósítandó csökkentést javasol: 2009. december 31-ig 300 mg/kg-ra, majd 2011. december 31-ig 10 mg/kg-r. A Bizottság e kétlépcsős megközelítést azzal indokolja, hogy a tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentése további energiafelhasználást igényel. Ugyanakkor ellenérvként felhozható, hogy az alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok lehetővé teszik a hatékonyabb hajómotorok alkalmazását. A finomítóknál felmerülő nagyobb energiafelhasználást kellőképpen ellensúlyozza a hajók csökkentett tüzelőanyag-felhasználása. A hatékonyabb hajómotorok már forgalomban vannak.

A Bizottság a tüzelőanyagok megengedett legnagyobb policiklikus aromás szénhidrogén-tartalmának 11%-ról 8%-ra történő csökkentését javasolja. Azonban az EU-ban az átlagos érték 3% és 4% között van, míg a 6%-os szintet csak néhány kivételes esetben haladják meg. Így a felső határérték 8%-ról 6%-ra való további csökkentése jelentősebb járulékos költségek nélkül megvalósítható.

Gőznyomás és etanol

Egy másik kérdés a gőznyomás. Minél magasabb a gőznyomás, annál nagyobb az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátása. Az illékony szerves vegyületek fontos szerepet töltenek be az ózon kialakulásában. Különösen meleg időjárás esetén, az ózonképződés súlyos egészségügyi problémát jelenthet. A Parlament a levegőminőségről szóló tematikus stratégiára vonatkozó állásfoglalásában ambiciózusabb megközelítés alkalmazására hívott fel, pontosan a VOC-kibocsátások egészségre gyakorolt káros hatása miatt. A Bizottság nem javasol további csökkentéseket, és a megengedett legnagyobb gőznyomás tekintetében meg kívánja őrizni a 60 kPa értéket, miközben meghagyja a 70 kPa-ra való növelés lehetőségét azokon a területeken, ahol sarkvidéki időjárási viszonyok uralkodnak, annak érdekében, hogy az autókat a sarkvidéki régiókban is be lehessen indítani. A Bizottság tulajdonképpen növelést javasolt abban az esetben, ha a tüzelőanyagot etanollal keverik. A tüzelőanyag etanollal történő keverése esetében az egyik járulékos hatás a gőznyomás növekedése, aminek következtében több VOC kerül a légkörbe. A gőznyomás növekedése nem egyenesen arányos a keveréshez felhasznált etanol mennyiségével: 5%-os aránynál eléri a maximumot, majd ezen értéken felül fokozatosan csökkenni kezd.

Annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott javaslat készülhessen, az előadó megvizsgálta az USA-ban fennálló helyzetet. Az USA államainak többségében a megengedett legnagyobb gőznyomás lényegesen alacsonyabb, azaz 48 kPa. Az etanollal való keverés esetére sem írnak elő növelést, bár azok az államok, ahol a levegő minősége ezt megengedi, kihasználják ezt a lehetőséget. Nincsenek technikai akadályai annak, hogy hasonlóképpen alacsonyabb gőznyomást írjanak elő az EU-ban is. Az 56 kPa mértékű gőznyomás lehetségesnek tűnik. Ezenkívül még kérdéses, hogy milyen mértékben van szükség az etanolra vonatkozó kivételre. Tekintettel arra, hogy a gőznyomás már kis mennyiségű etanol hozzáadása esetén is gyorsan emelkedik, a gőznyomás növelésének csak egy kis mennyiség hozzáadása esetén történő engedélyezése rossz ösztönző lenne. Ebben az esetben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez való kismértékű hozzájárulás a levegőminőség aránytalanul nagy mértékű romlásához vezetne. Az előadó ezért a 4 kPa mértékű eltérést javasolja, a tüzelőanyaghoz legalább 3 százalék bioüzemanyag hozzáadása esetén.

Javaslatok

Összefoglalva, az előadó az alábbiakra tesz javaslatot:

- a belvízi hajózásban használt tüzelőanyagok kéntartalmának gyorsított ütemben történő csökkentése

- a policiklikus aromás szénhidrogének megengedett legnagyobb mennyiségének csökkentése

- az MMT mint káros adalékanyag betiltása

- a gőznyomás csökkentése, valamint a kivételeknek csak abban az esetben történő engedélyezése, ha 3% és 10% közötti mértékben bioüzemanyagot adnak a tüzelőanyaghoz.

2.  Üvegházhatást okozó gázok

A közúti közlekedés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának megközelítőleg 20%-áért felelős az EU-ban. Annak érdekében, hogy 2020-ra megvalósuljon a széndioxid-kibocsátás 30%-os csökkentése, az autóknak jelentősen hatékonyabbá kell válniuk, ugyanakkor mérsékelni kell a tüzelőanyagokból származó széndioxid-kibocsátásokat. A Bizottság először az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérését, majd 2011 és 2020 között azok évi 1%-os csökkentését javasolja. A tüzelőanyagokból származó üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának hozzávetőlegesen 85%-a az autók motorjában történő égésből származik, 15%-a pedig a termelés egészéből és a finomítási folyamatból, ideértve a tüzelőanyag szállítását és értékesítését is. A kibocsátások csökkentésére irányuló bizottsági javaslat teljes körű támogatást érdemel. A csökkentés megvalósítása érdekében a tüzelőanyagok gyártói úgy is dönthetnek, hogy hatékonyabbá teszik a kitermelési és a finomítási folyamatot annak érdekében, hogy kevesebb energiát használjanak fel a kőolaj kitermeléséhez, valamint annak benzinné vagy dízelolajjá történő átalakításához. Összehasonlító kutatások szerint (például az IVL svéd környezetvédelmi kutatóintézet munkatársa, Kristina Holmgren eredményei alapján) az EU-ban működő finomítók egymástól eltérőek, és számos energiamegtakarítást szolgáló lehetőséggel mindmáig nem élnek. Egy másik lehetőség az alternatív tüzelőanyagok, úgymint a földgáz, a hidrogén vagy az LPG termelése és forgalmazása. Természetesen ezen alternatív tüzelőanyagok előállítása tekintetében ugyanazt a „well to wheel” elemzést kell végrehajtani. A harmadik lehetőség a bioüzemanyagok hozzáadása. Itt szintén alkalmazni kell a „well to wheel” megközelítést, ami azon bioüzemanyagok előnyben részesítését eredményezi majd, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagoknál jobb egyensúly áll fenn az üvegházhatást okozó gázok tekintetében. Ez a javaslat elengedő lehetőséget vázol fel a tüzelőanyagok gyártói számára annak érdekében, hogy saját belátásuk szerint döntsenek és a jobb szénegyensúllyal rendelkező tüzelőanyagok gyártására koncentráljanak. A javaslat teljes támogatásunkat érdemli. Mindazonáltal, az előadó néhány megjegyzést szeretne hozzáfűzni a Bizottság javaslatához:

1. A módszer meghatározása

A Bizottság azt javasolja, hogy a „well to wheel” megközelítést komitológiai eljárással határozzák meg. Mivel e tekintetben több fontos politikai döntést kell meghozni, a Parlamentnek számos iránymutatás meghatározására vonatkozóan beleszólási lehetőséggel kell rendelkeznie. Ez az iránymutatásoknak egy új mellékletben történő megfogalmazásával biztosítható, amelyek a későbbi komitológiai eljárás során még pontosíthatók. Ezen iránymutatások – egyebek mellett – a bázisévre és a szabványokra vonatkozó határozatokat is tartalmazhatnak.

2. Bázisév és szabvány

Az olajvállalatok eltérő mértékben hajtottak végre beruházásokat a fokozott hatékonyság érdekében. A Bizottság javaslata szerint minden gyártónak adatokat kell szolgáltatnia az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáról, ami később szabvánnyá válik. Ez azt jelentené, hogy az egyes vállalatok tekintetében különböző szabványokat alkalmaznak, ami ellentétes a belső piac logikájával és az igazságérzettel is, mivel azon vállalatoknak, amelyek fejlesztési beruházásokat végeztek, szigorúbb szabványoknak kell megfelelniük, mint azon versenytársaiknak, akik kevesebb beruházást hajtottak végre a hatékonyság érdekében. Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében közös szabványokra van szükség. Ideális esetben a bázisévnek egy korábbi évnek kell lennie, ily módon biztosítva, hogy a vállalatok magatartását ne befolyásolják stratégiai indítékok. Ebben az esetben fel kell használni a már meglévő tanulmányokat. Mivel az adatok hiányosak, és nem minden tüzelőanyag- és bioüzemanyag-gyártó támogatja egyértelműen az eredményeket, jobb lenne, ha a bázisév egy jövőbeni év, azaz az irányelv elfogadása után a lehető legkorábbi év lenne. Így minden gyártó teljesíteni tudja az adatszolgáltatást, és köteles is lesz azt megtenni.

3. Cél

A javasolt cél évi 1%. E törekvés megvalósítása érdekében a szakértők szerint jelentős erőfeszítésre lesz szükség, de ez természetesen nagyban függ a kezdőponttól vagy az alapkövetelménytől. A kérdés persze az, hogyan kell meghatározni a szabványt a tüzelőanyagok gyártói által biztosított adatokból. Mindenesetre tanácsos lenne, ha nem a legalacsonyabb szabványt választanák, de az átlagot sem. A megfelelő célszint érdekében a „legjobb vállalat” megközelítés a legnyilvánvalóbb választási lehetőség: ebben az esetben a legjobb vállalatot (vagy például a legjobb három vállalat átlagát) tekintenék szabványnak a többi vállalat vonatkozásában. Egy dolgot azonban mindenképpen figyelembe kell venni. Valószínű, hogy a legjobb vállalat könnyű olajjal folytat tevékenységet, mivel az kevesebb feldolgozást és finomítást igényel. Ha a szabványt a legjobb vállalat alapján határozzák meg, ez valamennyi európai tüzelőanyag-gyártó számára erőteljes ösztönzőt jelent majd, vagy akár arra kényszeríti őket, hogy hasonlóképpen a lehető legnagyobb mennyiségben használjanak könnyű olajat. Ennek következtében megnő a könnyű olaj ára, a nehéz olaj pedig olyan országokba kerül, mint Kína és India. Ez nem szükségszerűen jobb az üvegházhatást okozó gázok világszerte történő kibocsátása tekintetében: pusztán az történne, hogy a kibocsátásokért az európai vállalatok helyett más vállalatok lennének felelősek. A valós kibocsátás-csökkentés megvalósítása érdekében szükségessé válhat két szabvány bevezetése: egy a nehéz olajra, egy pedig a könnyű olajra vonatkozóan. Ennek szükségességéről azonban csak a tüzelőanyagok gyártói által biztosított tényleges kibocsátási adatok alapján bizonyosodhatunk meg. Ezenkívül a javasolt évi 1%-os csökkentést nehéz lesz betartatni. A kétévenkénti 2%-os csökkentés végrehajtása könnyebb lenne, ami 2020-ra a kibocsátások azonos mértékű csökkentését eredményezi.

4. A teljes lánc

A bizottsági javaslat kifejezetten megemlíti a „well to wheel” (kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig) megközelítést. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátásokat a lánc egészében figyelembe veszik. A fosszilis tüzelőanyagok tekintetében a láncot a kőolaj-kitermelés, a fáklyázás, a kezdeti feldolgozás, a szállítás, a finomítás, a forgalmazás, valamint a motorban való égéskor történő kibocsátás alkotja. Ugyanez vonatkozik a bioüzemanyagokra is, bár ott a hangsúly nagyobb valószínűséggel a termelési inputok (például műtrágyák) alkalmazásán van és a földhasználat változásain.

A melléklet felsorolja e kritériumokat oly módon, hogy azok a kőolajra, a földgázra, a hidrogénre és a bioüzemanyagokra vonatkozóan is alkalmazhatóvá váljanak. Egy másik lehetőség lenne, ha az egyes bioüzemanyagok tekintetében különböző módszereket jelölnének meg, miközben ez a megközelítés biztosítja, hogy a módszer technológia-semleges és nincs rejtett ösztönző valamely tüzelőanyag tekintetében. A tüzelőanyagok gyártói maguk dönthetik el, hogy melyik lehetőség a legjobb számukra.

5. Hatály

A bizottsági javaslat nem tesz említést a hidrogénről. Fontos azonban, hogy a tüzelőanyagok gyártóinak a lehető legjobb lehetőségeket biztosítsák, és ne kizárólag a bioüzemanyagok használata részesüljön támogatásban. Ezért szükséges a hatályt megállapító 2. cikk módosítása.

Az egyik nehéz kérdés az elektromos áramot érinti. Természetesen jó lenne, ha az autók fenntartható módon előállítható elektromos árammal működnének. Egyes gépkocsigyártók már kilátásba helyezték az olyan elektromos gépjárművek elterjedését, amelyek akkumulátorai otthon feltölthetők. Sok esetben azonban a mai tüzelőanyag-gyártók ebben nem vesznek részt. Az elektromos áramnak az irányelv hatálya alá történő bevonása elvben kívánatos lenne, de a tüzelőanyagok előállítói általában nem állítanak elő villamos áramot. Egy kereskedelmi rendszer megoldaná a problémát, de az ismét nagyon bonyolulttá tenné az irányelvet.

6. Fenntarthatósági kritériumok

Még ha a tüzelőanyagok gyártói különböző módokon felelhetnek meg a kibocsátás-csökkentési kötelezettségnek, tagadhatatlan, hogy e cél erős ösztönző a bioüzemanyagok használatára. Ennek kapcsán magától értetődő, hogy a tüzelőanyagoknak olyan bioüzemanyagokkal történő keverése, amelyek esetében a „well to wheel” elemzés alapján még nagyobb az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása vagy csak nagyon kicsivel kevesebb, nem kecsegtet nagy eredményekkel. Ezért nem szükséges olyan kritérium bevonása, amely egyértelműen minimumkövetelményt állapít meg az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos teljesítményre vonatkozóan: a tüzelőanyagok gyártóinak nincs okuk olyan biöüzemanyagot keverni a tüzelőanyagokhoz, amelyek a széndioxid-kibocsátás tekintetében alacsony hatékonysággal rendelkeznek.

A fenntarthatósági kritérium már más kérdés. A bioüzemanyagok nagy méretekben történő felhasználása által a biodiverzitásra, a környezetre és a társadalmi viszonyokra gyakorolt hatás miatti aggodalom megalapozott. Nem könnyű olyan kritériumokat megfogalmazni, amelyek összhangban állnak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival. Néhány európai ország már megtette az első lépést. Az Egyesült Királyság, Németország és Hollandia álláspontja alapján – vagy legalábbis ideiglenes álláspontjuk alapján – a melléklet [VIb.] felsorol több, a bioüzemanyagokkal kapcsolatos aggodalmakra irányuló kritériumot. A társadalmi kritériumok esetében a válasz alapvetően a társadalmi hatás nyomon követésében és a helyi lakosság hozzájárulásának megszerzésében rejlik. Ami a biodiverzitást illeti, a problémás kérdések közé tartozik a vízfelhasználás és az értékes természeti területek közelsége.

7.  Összeegyeztethetőség más jogszabályokkal: a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) és a bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzés

Sok vita folyik a más jogszabályokkal és kezdeményezésekkel való összeegyeztethetőségről. Az Európai Tanács két feltétel teljesülése esetén járult hozzá a bioüzemanyagoknak a tüzelőanyagokhoz 10%-os arányban történő hozzáadására vonatkozó kötelező célkitűzéshez: a bioüzemanyagoknak fenntarthatónak kell lenniük és egy kellőképpen kidolgozott második generációs technológiának kell rendelkezésre állnia. Magától értetődő, hogy ezen irányelv mellékletében foglalt fenntarthatósági kritériumoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a Tanács által megfogalmazott általános fenntarthatósági feltételekkel. A Bizottság jelenleg dolgozza ki kritériumait. Egy későbbi szakaszban lehetségessé válhat, hogy a VIb. mellékletben már kidolgozott kritériumok jegyzékére történjen hivatkozás.

Az összeegyeztethetőség tekintetében létezik egy másik, a kibocsátás-kereskedelemmel kapcsolatos szempont is. A finomítók a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe tartoznak, ezért jelenteniük kell a kibocsátásaikat, valamint további jogokat kell vásárolniuk, ha a kibocsátásuk meghaladja azt a mennyiséget, amelyre jogosultak. Egyes megfigyelők szerint ez megfelelő garanciát jelent arra, hogy a finomítók felelős magatartást tanúsítsanak a széndioxid-kibocsátásuk tekintetében, ami azt jelenti, hogy a finomítók esetében nincs szükség kötelező jelentések benyújtására. Ugyanakkor egy másik nézet szerint az ETS csak ösztönöz a széndioxid-kibocsátás csökkentésére, és nem jelent abszolút kötelezettséget. Az olajcégek végül is kibocsátási jogokat vásárolhatnak a kereskedelmi piacon. Az ETS és a jelenleg tárgyalt irányelv egyaránt ösztönzőkkel szolgál: egyikük sem ír elő kötelezettséget a finomítók hatékonyságának javítására. Más szóval, erősítik egymást, és legalább nincsenek ellentmondásban.

8. Következtetés

Az előadó módosításainak célja a maximális rugalmasság, az egyenlő versenyfeltételek, valamint ambíciózus, ugyanakkor felelős célok biztosítása. Ezenkívül fontos, hogy az irányelv technológia-semleges legyen abban az értelemben, hogy ne nyújtson további ösztönzőket egy adott tüzelőanyagra vagy technológiára vonatkozóan. Összefoglalva, mindez az alábbi javasolt módosításokat foglalja magában:

- VIa. melléklet: a mérési módszerekre vonatkozó iránymutatások, ideértve a szabványos értékek alkalmazásának lehetőségét (alapértelmezett értékek), a „legjobb vállalat” megközelítést, valamint – szükség esetén – eltérő szabványok alkalmazását a könnyű és a nehéz olajok tekintetében

- VIb. melléklet: fenntarthatósági kritériumok – biodiverzitás és társadalmi kötelezettségek

- az irányelv hatályának kiterjesztése: a széndioxid-kibocsátások csökkentése érdekében a hidrogén alkalmazásának lehetővé tétele

- fokozott rugalmasság: kétévenként 2%-os kibocsátás-csökkentés 2020 végéig, az évi 1%-os csökkentés helyett

- garanciák a fenntarthatóságra egy új 7c. cikkben.


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (13.11.2007)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírások, illetőleg a közúti közlekedésben a tüzelőanyag-felhasználás következtében kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségének ellenőrzését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó műszaki előírások tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

A vélemény előadója: Miloslav Ransdorf

RÖVID INDOKOLÁS

Az üzemanyagok minőségéről szóló 1998. évi irányelv közös EU-s előírásokat állapít meg a közúti járművekben, a belvízi forgalomban részt vevő hajókban, valamint a nem közúti mozgó gépekben, például mozdonyokban, földmunkagépekben és traktorokban alkalmazott benzinre, dízelüzemanyagokra és gázolajra nézve.

Ez a javaslat az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv felülvizsgálata, amelynek célja, hogy új előírásokat állapítson meg a közlekedésben használt üzemanyagokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy tovább csökkentse a légszennyezést, amit például a kén, a por és a poliaromás szénhidrogének okoznak. Az új előírások ezenfelül egy olyan kötelezettséget is bevezetnek, amelynek értelmében sor kerül a közúti közlekedésben használt üzemanyagok éghajlatváltozáshoz való hozzájárulásának csökkentésére. Végezetül úgy tekinthető, hogy ez a felülvizsgálat jelentősen hozzájárul azon uniós célkitűzés eléréséhez, hogy 2020-ig az EU teljes közlekedésében a gázolaj- és dízelüzemanyag-fogyasztás 10%-át a bioüzemanyagok tegyék ki.

A javaslat egyik fő intézkedése, hogy az üzemanyag-ellátók – az alacsony szén-dioxid-tartalmú üzemanyagok és bioüzemanyagok kifejlesztésének ösztönzése érdekében – kötelesek lesznek az üzemanyagaik által az életciklusuk alatt (azaz finomításuk, szállításuk és felhasználásuk során) kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét 2011-től évente 1%-kal csökkenteni. Ez 2020-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának 10%-os csökkenését fogja eredményezni, ami 500 millió tonna CO2-nak felel meg.

Másodsorban, annak érdekében, hogy a bioüzemanyagokat nagyobb mennyiségben lehessen a gázolajban felhasználni, új gázolajkeveréket hoznak létre, amelyben az oxigéntartalmú adalékok (úgynevezett oxigenátok) megengedett mennyisége magasabb, beleértve a legfeljebb 10% etanolt. A különböző gázolajkeverékeket – a meglevő járművek károsodásával járó esetleges kockázatok elkerülése érdekében – egyértelműen jelölni kell, mivel az etanol bizonyos járműüzemanyag-rendszerekkel összeférhetetlen.

A vélemény előadója üdvözli ezt a javaslatot. Az alacsony szén-dioxid-tartalmú üzemanyagok további fejlesztésének, valamint az üzemanyag-előállítási láncból származó kibocsátások csökkentését szolgáló egyéb intézkedéseknek a támogatása elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az üzemanyag-ágazat is hozzájáruljon az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós célkitűzések megvalósításához. A vélemény előadója határozottan támogatja azt az elképzelést, amely az üzemanyagokból a kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányul, és figyelembe veszi a magával az üzemanyag-előállítással járó kibocsátást is. Ez a legjobb módja annak, hogy – a szükséges rugalmasság egyidejű biztosításával – az üzemanyag-ágazatot egy összességében fenntartható irányba tereljük. A vélemény előadója ugyancsak üdvözli a dízelüzemanyagok maximális kéntartalmára vonatkozó javasolt előírásokat, amelyek lehetővé teszik a járművek nagyobb hatékonyságát, csökkentik a porkibocsátást, és a jövőben lehetővé teszik az utókezelő rendszerek bevezetését.

A vélemény előadója úgy véli, hogy az alacsonyabb kibocsátást kizárólag egy összehangoltabb és integráltabb megközelítés révén lehet elérni, amely nemcsak új termékek és technológiák bevezetését követeli meg az üzemanyag- és a gépkocsiágazattól, valamint azok beszállítóitól, hanem határozott kötelezettségvállalást is igényel a politikai döntéshozatal résztvevőitől, az infrastruktúra működtetőitől és a járművezetőktől (többek között a CO2-alapú adóztatás bevezetése, a járművezetők jobb képzettsége és magatartása, valamint a biztonságosabb infrastruktúra révén).

A vélemény előadója hangsúlyozni kívánja, hogy meg kell találni a bioüzemanyag-piac fejlődésének támogatása, valamint a meglevő járművek és a környezet károsodásához vezető lehetséges kockázatok elkerülése közötti érzékeny egyensúlyt. A vélemény előadója szerint a Bizottság javaslata e tekintetben nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán egyetlen forrását támogatja a többi kárára, amelyek esetleg a meglevő járművekkel és a környezettel való összeférhetetlenség kisebb kockázatával járnak.

Az etanol nagyobb mértékű alkalmazása ugyanis nemcsak összeegyeztethetetlen számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel, hanem a szennyező gőzök kibocsátásának növekedését is eredményezni fogja. A Bizottság javaslata meghatározott gőznyomás tekintetében mentességet vezet be az etanoltartalmú benzinre. Ezek az illékony szerves vegyületekként is ismert gőzök azonban hozzájárulnak a földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhatnak.

A vélemény előadója úgy véli, hogy a javaslatot annak biztosításával lehetne megerősíteni, hogy más alternatívák (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a földgáz vagy a hidrogén) is hozzájáruljanak az alacsony szén-dioxid-tartalmú üzemanyagok kifejlesztéséhez és az üzemanyag-előállítási láncból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. Ha nagyobb rugalmasság volna biztosított valamennyi bioösszetevő felhasználása terén, Európa kihasználhatná a bioüzemanyagokra vonatkozó új uniós célkitűzések eléréséhez való lehetséges hozzájárulásuk előnyeit.

A vélemény előadója szeretné kiemelni továbbá, hogy a műszaki innovációk pótolhatatlan szerepet töltenek be az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében. Egy Csehországban feltalált szabadalom például akár 70%-kal is csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását, amennyiben gyakorlati alkalmazására sor kerül. A szelektíven gyűjtött hulladék másodlagos nyersanyagként szolgálhat.

Végezetül, a vélemény előadója hangsúlyozni kívánja, hogy az EU teljes közlekedési rendszerének ésszerűsítésére van szükség. A közúti közlekedés jelenlegi aránya túl magas, a vasúti közlekedésé pedig túl alacsony. Az egész EU-ra kiterjedő integrált közlekedési rendszer tekintetében átfogó megközelítés kidolgozására, előterjesztésére és megvitatására van szükség, amelynek az összes érintett közlekedési módra ki kell terjednie.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg(1)  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(2) A levegőszennyezésre vonatkozó közösségi tematikus stratégiáról szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági közlemény célokat tűzött ki a légszennyező anyagok kibocsátásának 2020-ig történő visszafogása érdekében. E célok meghatározása széles körű költség-haszon elemzés alapján történt. A közlemény előirányozta különösen, hogy a 2000. évi értékekhez képest az SO2-kibocsátást 82%-kal, az NOx-kibocsátást 60%-kal, az illó szerves vegyületek kibocsátását 51%-kal, a PM2,5 elsődleges porfrakció kibocsátását 59%-kal kell mérsékelni. Az üzemanyagtöltő állomásokon a környezetbe jutó illó szerves vegyületek tekintetében a 98/70/EK irányelvet későbbi jogi aktusban kell majd módosítani.

(2) A levegőszennyezésre vonatkozó közösségi tematikus stratégiáról szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági közlemény célokat tűzött ki a légszennyező anyagok kibocsátásának 2020-ig történő visszafogása érdekében. E célok meghatározása széles körű költség-haszon elemzés alapján történt. A közlemény előirányozta különösen, hogy a 2000. évi értékekhez képest az SO2-kibocsátást 82%-kal, az NOx-kibocsátást 60%-kal, az illó szerves vegyületek kibocsátását 51%-kal, a PM2,5 elsődleges porfrakció kibocsátását 59%-kal kell mérsékelni. Az üzemanyagtöltő állomásokon a környezetbe jutó illó szerves vegyületek tekintetében a 98/70/EK irányelvet későbbi jogi aktusban kell majd módosítani. A Bizottságnak a jövőbeli jogszabályra irányuló javaslat előterjesztése előtt be kell nyújtania egy, az elért előrehaladásról szóló jelentést.

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökkentésének fontosságára, valamint az üzemanyag-gyártókra és az autógyártókra gyakorolt hatásokra figyelemmel a jogszabályokban eszközölt minden változásnak az egyes javaslatok gazdasági, környezeti és társadalmi hatását meghatározó, az elért előrehaladásról szóló jelentésen kell alapulnia.

Módosítás: 2

(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A Közösség elfogadott olyan előírásokat, amelyek korlátozzák a kis teljesítményű közúti járművek és a nehéz tehergépjárművek szennyezőanyag-kibocsátását. A tüzelőanyagokra vonatkozó műszaki előírások révén megkönnyíthető e határértékek teljesítése.

(5) A Közösség elfogadott olyan előírásokat, amelyek korlátozzák a kis teljesítményű közúti járművek és a nehéz tehergépjárművek szennyezőanyag-kibocsátását. A tüzelőanyagokra vonatkozó műszaki előírások révén megkönnyíthető e határértékek teljesítése. A szennyezőanyag-kibocsátások fokozott energiahatékonyságon és energiahatékony városi tömegközlekedésen keresztül is csökkenthetők.

Indokolás

Az éghajlatváltozás ellen az energiahatékonyság fokozása és a városi területeken még inkább energiahatékony tömegközlekedés révén is lehet küzdeni. A népesség 80%-a városi területeken él és a városi közlekedés teszi ki az összes CO2-kibocsátás 40%-át.

Módosítás: 3

(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elő kívánja segíteni a Közösségen belül a bioüzemanyagok felhasználását. A bioüzemanyagokra vonatkozó uniós stratégiáról szóló 2006. évi bizottsági közlemény részletesebben is kifejti a bioüzemanyagokra vonatkozó közösségi stratégiát. Amellett, hogy síkra száll a bioüzemanyagok és a technológiai háttér további fejlesztése mellett, a közlemény egyértelművé teszi, hogy a bioüzemanyagok piacának növekedése nem eredményezheti a környezetkárosítás fokozódását, és hangsúlyosan foglalkozik azzal az igénnyel, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tovább csökkenjen. A Bizottság tudatában van annak, hogy a bioüzemanyagok technológiáira irányuló további fejlesztések bátorítást igényelnek.

(6) A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elő kívánja segíteni a Közösségen belül a bioüzemanyagok felhasználását. A bioüzemanyagokra vonatkozó uniós stratégiáról szóló 2006. évi bizottsági közlemény részletesebben is kifejti a bioüzemanyagokra vonatkozó közösségi stratégiát. Amellett, hogy síkra száll a bioüzemanyagok és a technológiai háttér további fejlesztése mellett, a közlemény egyértelművé teszi, hogy a bioüzemanyagok piacának növekedése nem eredményezheti a környezetkárosítás fokozódását, és hangsúlyosan foglalkozik azzal az igénnyel, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tovább csökkenjen. A Bizottság tudatában van annak, hogy a bioüzemanyagok technológiáira irányuló további fejlesztések bátorítást igényelnek. Indokolt lenne a második generációs bioüzemanyagokkal kapcsolatos kutatási tevékenységekbe való beruházás, mivel el kell kerülni a versengést az egyrészről az élelmiszernövények, másrészről pedig a bioüzemanyag előállításához szükséges növények termesztése céljából történő földhasználat között.

Indokolás

A bioüzemanyagok fontosak az éghajlatváltozás korlátozásához, a bioüzemanyag előállításához szükséges növények azonban nem válthatják fel az élelmiszernövényeket és nem eredményezhetnek túlzott mértékű növekedést a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek árában.

Módosítás: 4

(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) A 98/70/EK irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján felül kell majd vizsgálni az etanoltartalmú benzinekre és különösen azok gőznyomási határértékére vonatkozó részletszabályokat, valamint azokat az egyéb lehetőségeket, amelyek révén biztosítható, hogy az etalont tartalmazó benzinkeverékek gőznyomása ne lépje túl az elfogadható mértéket.

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 5

(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) A benzinhez adagolt etanol mennyisége és a gőznyomás között nemlineáris összefüggés áll fenn. Annak érdekében, hogy a jogszabályban engedélyezett bármely két etanoltartalmú benzinkeverékből előállítható kevert benzin gőznyomása ne haladhassa meg a jogszabályban előírt határértéket, e kevert benzinekre vonatkozóan meg kell határozni azokat a megengedett eltéréseket, amelyek megfelelnek a benzinhez adott arányban hozzáadott etanol következtében ténylegesen megnövekvő gőznyomásnak.

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 6

(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(16) A kis szén-dioxid-kibocsátást eredményező tüzelőanyagok használatának bátorítása és a levegőszennyezésre vonatkozó célok egyidejű tiszteletben tartása szempontjából az volna az ideális, ha a finomítók a kívánt mennyiségben kínálnának kis gőznyomású benzint. Mivel ma ez nincs így, a bioüzemanyag-piac fejlődésének segítése érdekében meg kell növelni az etanolt tartalmazó benzinkeverékek gőznyomására vonatkozó határértéket.

törölve

Indokolás

Az Európai Bizottság javaslatának megfelelően a maximális gőznyomás megemelése nem lehet indokolt környezeti és egészségügyi alapon.

Módosítás: 7

(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) A bioüzemanyagok terén folyamatos műszaki fejlődés tapasztalható. További kutatást kell folytatni valamennyi olyan módszerrel kapcsolatban, amellyel biomasszából közlekedési célú tüzelőanyagok állíthatók elő. Ezért az irányelvben célszerű kiegyensúlyozott megoldásra törekedni, és olyan határértékeket előírni, amelyek elősegíthetik a különböző bioüzemanyagok elterjedését. A következőkről van szó: a metanolról, az etanolról, a magasabb rendű alkoholokról, az éterekről és más oxigenátokról.

(21) A bioüzemanyagok terén folyamatos műszaki fejlődés tapasztalható. További kutatást kell folytatni valamennyi olyan módszerrel kapcsolatban, amellyel biomasszából közlekedési célú tüzelőanyagok állíthatók elő. Ezért az irányelvben célszerű kiegyensúlyozott és technológia-semleges megoldásra törekedni, és olyan határértékeket előírni, amelyek elősegíthetik a különböző bioüzemanyagok elterjedését. A következőkről van szó: a metanolról, az etanolról, a magasabb rendű alkoholokról, az éterekről és más oxigenátokról.

Indokolás

A bioüzemanyag-technológia folyamatos fejlődése, valamint a bioüzemanyagok által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak csökkentésében betöltött jelentősége ismeretében a technológiasemlegesség elve létfontosságú a verseny szabadságának biztosításához.

Módosítás: 8

1. CIKK 2. PONT C) ALPONT

3. cikk (3) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(3) A III. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot a nemzeti nyelv(ek)en el kell látni a »Kis bioüzemanyag-tartalmú benzin« megjelöléssel.

(3) A III. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot a nemzeti nyelv(ek)en el kell látni a „Benzin” megjelöléssel.

Az V. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot a nemzeti nyelv(ek)en el kell látni a »Bioüzemanyaggal dúsított benzin« megjelöléssel.

Az V. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot a nemzeti nyelv(ek)en el kell látni az „Alacsony nemfosszilis keveréktartalmú benzin” megjelöléssel.

Indokolás

A bioüzemanyag elnevezés megtéveszti a fogyasztókat. A „Nagy bioüzemanyag-tartalmú benzin” megnevezést mindenesetre az olyan benzin számára kell fenntartani, amely valóban nagy arányú bioösszetevőket tartalmaz. A 0–5% mennyiségben nemfosszilis összetevőket tartalmazó benzint ezért „benzin”-nek, az 5–10% közötti nem fosszilis összetevőket tartalmazó benzint pedig „alacsony nem fosszilis keveréktartalmú benzin”-nek kell hívni.

Módosítás: 9

1. CIKK 5. PONT

7b. cikk (98/70/EK irányelv)

7b. cikk

törölve

Etanoltartalmú benzinek

 

Az etanoltartalmú benzinekre és különösen a VI. mellékletben előírt gőznyomási határértékre vonatkozó részletszabályokkal, illetőleg a lehetséges alternatívákkal összefüggő, az irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítását és ennek céljából egyebek mellett az irányelv kiegészítését szolgáló intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással kell elfogadni.”

 

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 10

1. CIKK 5. PONT

7ba. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

 

7ba. cikk

 

Az üzemanyagok bioösszetevőire vonatkozó fenntarthatósági kritériumok

 

(1) Csak a fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az egész életciklus során bizonyítottan csökkentő bioösszetevők tekinthetők úgy, hogy hozzájárulnak a 7a. cikkben említett célkitűzés eléréséhez.

 

(2) A fenntarthatósági kritériumokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságát meg kell bízni egy, az üzemanyagokban található bioösszetevőkre vonatkozó kötelező fenntarthatósági kritériumokról szóló javaslat kidolgozásával, amely kritériumokat ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás szerint kell elfogadni. Az EP illetékes bizottsága jelentésének az irányelvben már meghatározandó kritériumoknál részletesebb kritériumokat kellene javasolnia.

Módosítás: 11

1. CIKK 6. PONT

8a. cikk (98/70/EK irányelv)

8a. cikk

8a. cikk

Fémadalékok

Fémadalékok

A tüzelőanyagokban található fémadalékok használatával összefüggésben a Bizottság folytatja egy megfelelő vizsgálati módszer kifejlesztését.

A Közös Kutatóközpont jelenlegi munkáját követve és a meglévő adatok felhasználásával a tüzelőanyagokban található fémadalékok használatával összefüggésben a Bizottság folytatja egy megfelelő vizsgálati módszer kifejlesztését, és e módszer felhasználásával értékeli, hogy javasoljon-e korlátozásokat azokra a fémadalékokra, amelyekről úgy véli, hogy befolyásolják a szennyezéscsökkentési technológiák hatékony működését.

Módosítás: 12

1. CIKK 7. PONT

9. cikk, c) pont (98/70/EK irányelv)

c) a benzinhez adagolt etanol gőznyomásának határértékeiről;

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 13

1. CIKK 7A. PONT (új)

9a. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

 

(7a) A szöveg a következő 9a. cikkel egészül ki:

 

„9a. cikk

 

Az Európai Unió az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló célkitűzéseihez, valamint a közúti közlekedés céljára szolgáló tüzelőanyagokból származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásai életciklusának jelentésére és ellenőrzésére irányuló mechanizmus létrehozásához való hozzájárulás érdekében a Bizottság legkésőbb 2010. december 31-ig:

 

 

(1) jelentést dolgoz ki a Parlament és a Tanács számára a lehetséges csökkentési mechanizmusokról. A Bizottság különösen az alábbiakat veszi fontolóra:

 

 

a) megfelelő módszertan kidolgozása a közúti közlekedés céljára szolgáló tüzelőanyagokból származó üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak megbecslésére a teljes életciklusban;

 

 

b) a bármely csökkentési mechanizmus és az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere, illetve a tagállamok Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségvállalásai közötti kapcsolat egyértelművé tétele;

 

 

c) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló, fokozatos egyedi célok megvalósíthatóságának és az azok elérésére vonatkozó menetrend felülvizsgálata;

 

 

d) e célok a vállalkozásokra, a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt hatásának értékelése.

 

 

(2) E jelentés alapján a 2003/30/EK irányelv és bármely későbbi vonatkozó jogszabály rendelkezéseivel összhangban a Bizottság az ezen irányelv módosítására irányuló javaslatokat nyújthat be a Parlamentnek és a Tanácsnak.”

Indokolás

Jóllehet kívánatos kialakítani a közúti közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok teljes életciklusa alatt kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségére vonatkozó jelentéstételi és nyomon követési mechanizmust, először is harmonizált és konkrét módszertant kell kidolgozni e kibocsátások hatékony kiszámítása céljából. Ebben a szakaszban az üvegházhatást okozó gázkibocsátásokkal kapcsolatos 10%-os cél rögzítése korai, mivel ez közvetlenül hat azon bioüzemanyagok mennyiségére és fenntarthatóságára, amelyek az EU-ban lesznek hozzáférhetők és amelyeket ott fognak támogatni. A Bizottságnak csak akkor szabad javasolnia az irányelv felülvizsgálatát, ha már elvégezte a fent felsorolt valamennyi előfeltételt.

Módosítás: 14

1. CIKK 12. PONT

III. melléklet, 5. lábjegyzet (98/70/EK irányelv)

A III. melléklet a következőképpen módosul:

törölve

Az (5) lábjegyzet kiegészül a következő szöveggel: „Ha a tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a legnagyobb nyári gőznyomás a VI. mellékletben előírt mértékben meghaladhatja a 60 kPa-t.”

 

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 15

1. CIKK, 13. PONT, A) ALPONT

IV. melléklet (98/70/EK irányelv)

a) a „Policiklikus aromás szénhidrogének” sorában a „Maximum” oszlopban szereplő érték helyébe „8” lép;

a) a „Policiklusos aromás szénhidrogének” sorában a „Maximum” oszlopban szereplő érték helyébe „6” lép.

Indokolás

A felső határérték csökkentése a jelenlegi piaci helyzethez igazodik. Az európai piacon lévő csaknem valamennyi üzemanyag policiklusos aromás szénhidrogén-tartalma az 1–6% közötti skálán mozog.

Módosítás: 16

MELLÉKLET

V. melléklet, cím (98/70/EK irányelv)

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTORRAL FELSZERELT JÁRMŰVEKBEN FELHASZNÁLT, FORGALOMBAN LÉVŐ TÜZELŐANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTORRAL FELSZERELT JÁRMŰVEKBEN FELHASZNÁLT, FORGALOMBAN LÉVŐ, LEGALÁBB 5 TÉRFOGATSZÁZALÉK BIOÖSSZETEVŐT TARTALMAZÓ TÜZELŐANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Indokolás

A javasolt változtatások megkövetelik, hogy a kis bioüzemanyag-tartalmú benzin legalább 5 térfogatszázalék bioösszetevőt tartalmazzon, miközben lehetővé teszi a forgalmazó számára, hogy megválassza az összetevőket. Az egyes bioösszetevők maximális értékét a táblázat már tartalmazza. A minimális egyéni értékekre nincs szükség, mivel a minimális értéket 5%-ban határozták meg.

Módosítás: 17

MELLÉKLET

V. melléklet, 19a–19e sor (új) (98/70/EK irányelv)

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

Bioösszetevők

% v/v

5

 

--- Bioetanol (stabilizáló adalékok hozzáadása lehet szükséges)

% v/v

 

10

--- Molekulánként 3 szénatomot tartalmazó bioalkoholok

% v/v

 

7

--- Molekulánként 4 vagy több szénatomot tartalmazó bioalkoholok

% v/v

 

10

--- Molekulánként 5 vagy több szénatomot tartalmazó bioéterek

% v/v

 

22

Indokolás

A javasolt változtatások megkövetelik, hogy a kis bioüzemanyag-tartalmú benzin legalább 5 térfogatszázalék bioösszetevőt tartalmazzon, miközben lehetővé teszi a forgalmazó számára, hogy megválassza az összetevőket. Az egyes bioösszetevők maximális értékét a táblázat már tartalmazza. A minimális egyéni értékekre nincs szükség, mivel a minimális értéket 5%-ban határozták meg. A javasolt határértékeken belül lehetséges 10%-os bioüzemanyag- (etanol-) tartalommal egyenértékű tartalom elérése.

Módosítás:18

MELLÉKLET

V. melléklet, 4. lábjegyzet (98/70/EK irányelv)

(4) Azokban a tagállamokban, ahol sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen különösen hideg időjárási viszonyok uralkodnak, a gőznyomás legnagyobb értéke nem haladhatja meg a 70,0 kPa-t. Ha a tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a megengedett legnagyobb nyári gőznyomás a VI. mellékletben előírt mértékben meghaladhatja a 60 kPa-t

(4) Azokban a tagállamokban, ahol sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen különösen hideg időjárási viszonyok uralkodnak, a gőznyomás legnagyobb értéke nem haladhatja meg a 70,0 kPa-t.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 19

MELLÉKLET

VI. melléklet (98/70/EK irányelv)

 

Ez a melléklet törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a földgáz vagy a hidrogén).

ELJÁRÁS

Cím

Az üzemanyagokból (közúti közlekedés és belvízi hajózás) származó üvegházhatású gázok kibocsátásának ellenőrzése és mérséklése

Hivatkozások

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

13.3.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Miloslav Ransdorf

12.4.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.6.2007

12.9.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

12.11.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

3

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Eva Lichtenberger

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (13.9.2007)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírások, illetőleg a közúti közlekedésben a tüzelőanyag-felhasználás következtében kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségének ellenőrzését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó műszaki előírások tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

A vélemény előadója: Joseph Daul

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság által benyújtott, a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírásokról és a 98/70/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslat jelentős lépés a bioüzemanyagok Európai Unióban történő előmozdítása és fejlesztése érdekében.

Az Európai Parlament – számos állásfoglalás révén – mindig támogatta az Európai Unió összes olyan kezdeményezését, amelynek célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése. A 2007. március 8-i és 9-i Európai Tanács során az a döntés született, hogy 2020-ra az Európai Unióban fogyasztott energia 20%-ának megújuló energiának kell lennie, a bioüzemanyagoknak pedig a fogyasztott üzemanyag 10%-át kell kitenniük.

Egyébként a növénytermesztés piacszervezésének folyamatban lévő reformjai csökkentik az érintett termékek piacait. A bioüzemanyagok alternatív lehetőségeket kínálnak a mezőgazdasági termelők számára, megerősítve ezáltal az európai területfejlesztési politikát és a vidéki foglalkoztatást. Ezenkívül a jelenleg parlagon lévő földek tartalékot képeznek az új igény kielégítéséhez.

Ebben az összefüggésben az Európai Bizottság által benyújtott irányelvtervezet, amely helyesbíteni kívánja a bioüzemanyagot tartalmazó benzinre vonatkozó műszaki előírásokat, az ilyen benzin használatának megkönnyítését lehetővé tevő európai politika fő eleme.

Ezért sürgető, hogy a 98/70/EK irányelvben szereplő műszaki előírásokat összhangba hozzák az Európai Unió politikai célkitűzéseivel.

A bioüzemanyagok használatára vonatkozó európai célkitűzéseket elsősorban csak akkor lehet betartani, ha a gyártók és a forgalmazók közvetlenül belekeverik az etanolt a benzinbe. Megoldás lehetne az, hogy a kőolajtársaságok a bioüzemanyagok gyártói vagy forgalmazói rendelkezésére bocsátanak megfelelő mennyiségű, alacsony illékonyságú benzint. Napjainkban nem ez a helyzet. A fenti akadály leküzdése érdekében is javasolja az Európai Bizottság a benzin jelenlegi műszaki előírásainak módosítását.

Ezenkívül a tagállamoknak, amelyek mostantól – így válaszolva a polgárok igényeire – a bioüzemanyag benzinbe történő közvetlen belekeveréséről szóló rendelkezéseket kívánnak bevezetni, ezt meg is kell tudniuk valósítani. Ez az indokolás annál inkább igazolt, mivel az irányelvet már 2005 végén felül kellett volna vizsgálni, és így már közel kétéves a késés.

Végül, a motorok és a jövőben alkalmazható bioüzemanyagok műszaki fejlődése azt jelzi, hogy a jövőben felhasználásra kerülő keverékek esetében az etanol benzinbe történő keverésének jelenlegi 5%-os határértéke megnő. Még ha egy ilyen célkitűzés nagyon kívánatos is, mivel pontosan az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó politikára válaszol, kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a fogyasztók tájékoztatása a lehető legteljesebb legyen minden olyan kellemetlenség elkerülése végett, amelyet az üzemanyagoknak az újfajta benzinhez nem igazított, régebbi motorokkal történő használata okozhat.

A 85/536/EGK irányelvnek megfelelően az európai autópark jelenleg legfeljebb 5% bioetanolt vagy 15% ETBE-t (etil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzint tud elfogadni. Ilyen körülmények között az a javaslat, hogy csak arra a benzinre vonatkozóan legyen egyszerűsített címkézés, amelybe 5%-nál több etanolt és 15%-nál több ETBE-t kevertek.

A bioüzemanyagok fejlesztése csak az egyik eleme a közlekedési ágazatban az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó európai politikának. Amilyen gyorsan csak lehet, sürgősen meg kell határozni a közlekedési ágazatra vonatkozó, kötelező új előírásokat, ha az Európai Unió be akarja tartani a környezetvédelem terén vállalt nemzetközi kötelezettségeit.

Az Európai Bizottság javasolja, hogy az irányelvtervezetbe foglaljanak bele egy azon intézkedések meghatározására irányuló eljárást, amelyek meghozatalával a célja a közlekedési ágazatban a 2011. január 1-jétől 2020-ig terjedő időszakban a szén-dioxid-csökkentés elvének betartása.

A benzin egész élettartamára vonatkozóan az üvegházhatást okozó gázok tíz év alatti, energiaegységenkénti 10%-os csökkentésének célkitűzése megfelel az összes európai polgár által kívánt politikának. E célkitűzés jelentősége külön vitát tett volna szükségessé az európai intézményeken belül a meghozandó intézkedések meghatározása érdekében.

A helyzet sürgősségére tekintettel a Mezőgazdasági Bizottság támogatja a rendelkezések ezen irányelvbe történő beillesztésének elvét, jóllehet első célkitűzése a benzin minőségének módosítása lenne.

A Mezőgazdasági Bizottság azonban rendkívül éberen figyeli azon intézkedések meghatározását, amelyekről európai szinten kell dönteni, és amelyeket a tagállamoknak 2009. január 1-jétől kell végrehajtaniuk. Ennek érdekében arra kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet a vita haladásáról, és mindenekelőtt készítsen számára jelentést azokról az okokról, amelyek miatt késne az intézkedések végrehajtása.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg(1)  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elő kívánja segíteni a Közösségen belül a bioüzemanyagok felhasználását. A bioüzemanyagokra vonatkozó uniós stratégiáról szóló 2006. évi bizottsági közlemény részletesebben is kifejti a bioüzemanyagokra vonatkozó közösségi stratégiát. Amellett, hogy síkra száll a bioüzemanyagok és a technológiai háttér további fejlesztése mellett, a közlemény egyértelművé teszi, hogy a bioüzemanyagok piacának növekedése nem eredményezheti a környezetkárosítás fokozódását, és hangsúlyosan foglalkozik azzal az igénnyel, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tovább csökkenjen. A Bizottság tudatában van annak, hogy a bioüzemanyagok technológiáira irányuló további fejlesztések bátorítást igényelnek.

A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elő kívánja segíteni a Közösségen belül a bioüzemanyagok felhasználását. A bioüzemanyagok jelentik az egyik eszközét annak, hogy elérjék az Európai Unió által meghatározott célokat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának különösen a közlekedés terén megvalósuló csökkentésére vonatkozóan. A bioüzemanyagokra vonatkozó uniós stratégiáról szóló 2006. évi bizottsági közlemény részletesebben is kifejti a bioüzemanyagokra vonatkozó közösségi stratégiát. Amellett, hogy síkra száll a bioüzemanyagok és a technológiai háttér további fejlesztése mellett, a közlemény egyértelművé teszi, hogy a bioüzemanyagok piacának növekedése nem eredményezheti a környezetkárosítás fokozódását, és hangsúlyosan foglalkozik azzal az igénnyel, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tovább csökkenjen. A Bizottság tudatában van annak, hogy a bioüzemanyagok technológiáira irányuló további fejlesztések bátorítást igényelnek.

Módosítás: 2

(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) A Közösségben a kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mintegy 20%-a a közúti közlekedés tüzelőanyagainak elégetése során szabadul fel. E kibocsátás csökkentésének egyik módja az lehet, ha sikerül mérsékelni a kérdéses tüzelőanyagok teljes életciklusa során keletkező üvegházhatást okozó gázok mennyiségét. Ez többféleképpen is lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Bizottság tovább kívánja mérsékelni a kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségét, valamint arra, hogy ebben a közúti közlekedés fontos szerepet játszhat, kívánatos egy olyan mechanizmust bevezetni, amelyben a tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben beszámolni az általuk előállított tüzelőanyagokkal összefüggésben azok teljes életciklusa alatt a környezetbe bocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségéről, továbbá 2010-től kezdődően kötelesek ezt a mennyiséget évente adott mértékben csökkenteni. Mivel ezen irányelv következtében bővülnek a bioüzemanyagok használatának lehetőségei, az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos jelentéstételi és csökkentési mechanizmust a 2003/30/EK irányelv rendelkezéseivel is összhangban kell kialakítani.

(9) A Közösségben a kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mintegy 20%-a a közúti közlekedés tüzelőanyagainak elégetése során szabadul fel. E kibocsátás csökkentéséhez elengedhetetlen lenne, hogy sikerüljön mérsékelni a kérdéses tüzelőanyagok teljes életciklusa során keletkező üvegházhatást okozó gázok mennyiségét. Ez többféleképpen is lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Bizottság tovább kívánja mérsékelni a kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségét, valamint arra, hogy ebben a közúti közlekedés fontos szerepet játszhat, kívánatos egy olyan mechanizmust bevezetni, amelyben a tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben beszámolni az általuk előállított tüzelőanyagokkal összefüggésben azok teljes életciklusa alatt a környezetbe bocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségéről, továbbá 2010-től kezdődően kötelesek ezt a mennyiséget évente adott mértékben csökkenteni. Mivel ezen irányelv egyik célkitűzése a bioüzemanyagok használati lehetőségeinek a bővítése, az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos jelentéstételi és csökkentési mechanizmust a 2003/30/EK irányelv rendelkezéseivel is összhangban kell kialakítani, és legkésőbb 2008. december 31-ig kellene bevezetni.

Indokolás

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó voluntarista politika kialakítása elengedhetetlen, ellenkező esetben az Európai Unió nem tudja teljesíteni az ezen a téren vállalt nemzetközi kötelezettségeit.

Másrészt a benzinre vonatkozó előírásokról szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatot 2005. december 31-re be kellett volna nyújtani. A késés az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló európai politika állandó elhalasztásához vezet. Ezért rendkívül sürgős, hogy az Európai Unió a lehető legrövidebb határidőn belül minden szükséges intézkedést meghozzon az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló dinamikus politika érdekében. Ebben az összefüggésben az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos jelentéstételi és csökkentési mechanizmus bevezetésére vonatkozó kötelező érvényű határidő meghatározása elkerülhetetlen.

Módosítás: 3

(9A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9a) Az üvegházhatást okozó gázok csökkentése mindenkire vonatkozó kötelezettség. Az Európai Uniónak – a meghatározott célkitűzések révén – rá kell mutatnia az üvegházhatást okozó gázok csökkentését előíró politikák végrehajtásának lehetőségeire. Az ebből eredő környezeti kockázatokra is figyelemmel mindenképpen létre kell hozni 2009. január 1-je előtt az üvegházhatást okozó gázok jelentéstételi és csökkentési mechanizmusát. Ha ez nem történik meg, a Bizottságnak jelentést kell készítenie az Európai Parlament részére a késedelemhez vezető okokról.

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok csökkentése az összes államra nézve kötelező előírás. Az Európai Uniónak – a meghatározott célkitűzések révén – bizonyítania kell az üvegházhatást okozó gázok csökkentését előíró politikák végrehajtásának lehetőségeit.

Módosítás: 4

(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

A Bizottság célul tűzte ki, hogy 2020-ra a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagokban a bioüzemanyagok legalább 10%-os részarányt érjenek el. A gépjármű- és a tüzelőanyag-technológiák terén tapasztalható folyamatos műszaki fejlődés, valamint a környezet- és az egészségvédelmi követelmények optimalizálásának igénye szükségessé teszi, hogy az adalékok és a bioüzemanyag-tartalom szennyezőanyag-kibocsátásra gyakorolt hatására vonatkozó vizsgálatokból és elemzésekből kiindulva rendszeresen sor kerüljön a tüzelőanyagok műszaki előírásainak felülvizsgálatára. Ezért rendszeresen be kell számolni a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok szén-dioxid-mentesítésének elősegítésére adódó lehetőségekről.

(11) Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2020-ra a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagokban a bioüzemanyagok legalább 10%-os részarányt érjenek el. A gépjármű- és a tüzelőanyag-technológiák terén tapasztalható folyamatos műszaki fejlődés, valamint a környezet- és az egészségvédelmi követelmények optimalizálásának igénye szükségessé teszi, hogy az adalékok és a bioüzemanyag-tartalom szennyezőanyag-kibocsátásra gyakorolt hatására vonatkozó vizsgálatokból és elemzésekből kiindulva rendszeresen sor kerüljön a tüzelőanyagok műszaki előírásainak felülvizsgálatára. Ezért rendszeresen be kell számolni a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok szén-dioxid-mentesítésének elősegítésére adódó lehetőségekről.

Indokolás

Az Európai Parlament mindig megvédte a bioüzemanyagok használatának nagyra törő célkitűzését. A maga részéről a március 8-i és 9-i Európai Tanács a közleményében emlékeztetett arra a célkitűzésre, hogy a közlekedésben használt benzinben legalább 10% bioüzemanyag használata legyen kötelező.

Módosítás: 5

(11A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(11a) A Bizottságnak ki kell dolgoznia egy jogalkotási javaslatot, amellyel biztosítható, hogy a növényi nyersanyagokból történő üzemanyag-gyártás ne veszélyeztesse az élelmiszer-biztonságot.

Indokolás

A Közös Agrárpolitika elsődleges célja a lakosság élelmezésének biztonsága. A bioüzemanyagok alapanyagául szolgáló növények ugyanott nőnek, ahol az élelmiszerként fogyasztott növények is. Ezért a jogalkotásnak biztosítania kell, hogy a növényi eredetű üzemanyagok ne veszélyeztessék az élelmiszer-biztonságot a fejlődő országokban sem.

Módosítás: 6

(12A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(12a) A benzinben lévő etanolkeverék nem lineárisan változtatja meg az így kapott üzemanyag gőznyomását.

Indokolás

A megfogalmazott problémák helyes megértése módosításhoz vezet a módosítások felépítésében.

Módosítás: 7

(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

A 98/70/EK irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján felül kell majd vizsgálni az etanoltartalmú benzinekre és különösen azok gőznyomási határértékére vonatkozó részletszabályokat, valamint azokat az egyéb lehetőségeket, amelyek révén biztosítható, hogy az etalont tartalmazó benzinkeverékek gőznyomása ne lépje túl az elfogadható mértéket.

A 98/70/EK irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján felül kell majd vizsgálni az etanoltartalmú benzinekre és különösen azok gőznyomási határértékére vonatkozó részletszabályokat, valamint azokat az egyéb lehetőségeket, amelyek révén biztosítható, hogy az etalont tartalmazó benzinkeverékek gőznyomása ne lépje túl az elfogadható mértéket. A keverékek gőznyomása ugyanis a benzin eredeti összetételéhez is kapcsolódik.

Indokolás

Mivel az etanol illékonysága állandó egy adott etanol arány esetében, a végtermék illékonyságának a keverékbe kerülő benzin összetétele a meghatározó tényezője.

Módosítás: 8

(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) A benzinhez etanolt adagolva megnő annak gőznyomása, ugyanakkor a levegőszennyezés mérséklése érdekében a benzinkeverékek gőznyomását korlátozni kell.

(14) A levegőszennyezés mérséklése érdekében a benzinkeverékek gőznyomását korlátozni kell. A benzin-etanol keverék gőznyomásának növekedése ugyanis 5% mennyiségű etanol hozzáadásával eléri a maximumát, majd csökken a nagyobb arányú keverékek esetében.

Indokolás

A benzin-etanol keverék gőznyomásának növekedése ugyanis 5% mennyiségű etanol hozzáadásával eléri a maximumát, majd csökken a nagyobb arányú keverékek esetében.

Módosítás: 9

(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) A benzinben lévő etanolkeverék nem lineárisan változtatja meg az így kapott üzemanyag gőznyomását. Annak érdekében, hogy a jogszabályban engedélyezett bármely két etanoltartalmú benzinkeverékből előállítható kevert benzin gőznyomása ne haladhassa meg a jogszabályban előírt határértéket, e kevert benzinekre vonatkozóan meg kell határozni azokat a megengedett eltéréseket, amelyek megfelelnek a benzinhez adott arányban hozzáadott etanol következtében ténylegesen megnövekvő gőznyomásnak.

(15) Annak érdekében, hogy a jogszabályban engedélyezett bármely két etanoltartalmú benzinkeverékből előállítható kevert benzin gőznyomása ne haladhassa meg a jogszabályban előírt határértéket, e kevert benzinekre vonatkozóan meg kell határozni azokat a megengedett eltéréseket annak érdekében, hogy azok figyelembe vegyék a benzin belső minőségét, és így megfeleljenek a benzinhez adott arányban hozzáadott etanol következtében ténylegesen megnövekvő gőznyomásnak.

Indokolás

Mivel az etanol illékonysága állandó egy adott etanol arány esetében, a végtermék illékonyságának a keverékbe kerülő benzin összetétele a meghatározó tényezője.

Módosítás: 10

(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(16) A kis szén-dioxid-kibocsátást eredményező tüzelőanyagok használatának bátorítása és a levegőszennyezésre vonatkozó célok egyidejű tiszteletben tartása szempontjából az volna az ideális, ha a finomítók a kívánt mennyiségben kínálnának kis gőznyomású benzint. Mivel ma ez nincs így, a bioüzemanyag-piac fejlődésének segítése érdekében meg kell növelni az etanolt tartalmazó benzinkeverékek gőznyomására vonatkozó határértéket.

(16) A kis szén-dioxid-kibocsátást eredményező tüzelőanyagok használatának bátorítása és a levegőszennyezésre vonatkozó célok egyidejű tiszteletben tartása szempontjából az volna az ideális, ha a finomítók a kívánt mennyiségben kínálnának kis gőznyomású benzint. Sajnos meg kell állapítani, hogy jelenleg nem ez a helyzet, mivel még mindig kifejezetten kis mennyiségben áll csak rendelkezésre alacsony gőznyomású benzin.

Indokolás

Sajnos, mindennap megállapítható, hogy az európai finomítók nem bocsátják az alacsony gőznyomású benzin teljes szükséges mennyiségét a benzin-etanol keveréket készítő bioüzemanyag-gyártók rendelkezésére. Ez a helyzet igen sajnálatos, mivel akadályozza a bioüzemanyagok fejlődését, és vitatja az Európai Unió által meghatározott politikai célokat.

Módosítás: 11

(16A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16a) Szembesülve e hiánnyal növelni kell az etanolt tartalmazó keverékekre vonatkozóan engedélyezett maximális gőznyomást annak érdekében, hogy lehetővé váljon a bioüzemanyagok piacának elengedhetetlen fejlesztése.

Indokolás

Annak érdekében, hogy választ adjanak a bioüzemanyag-gyártóknak az alacsony gőztartalmú benzinből való elégtelen ellátás miatt kifejezett aggodalmaira, és a finomítók álláspontját megkerüljék, az etanol tartalmú keverékek megengedett legnagyobb gőznyomásának növelése javasolt.

Módosítás: 12

(16B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16b) A benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírásokat már 2005. december 31. előtt felül kellett volna vizsgálni. A késedelem ahhoz vezetett, hogy ugyanennyivel késik az Európai Unió által kitűzött, a közlekedési ágazatban az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére irányuló politikai célok végrehajtása.

Indokolás

A 2003/30 irányelv előírta, hogy a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírásokat 2005. december 31. előtt felül kell vizsgálni.

Módosítás: 13

(16C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16c) Annak érdekében, hogy ne növekedjen a késedelem a közlekedési ágazatban az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó politikai célok végrehajtásában, a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok minél előbb engedélyezhessék az etanol benzinbe történő közvetlen keverését.

Indokolás

Elfogadhatatlan lenne még tovább növelni a 2005 decembere óta fennálló késedelmet. Annak érdekében, hogy átmenetileg segítsenek ezen a bajon, mentességet kellene adni azoknak a tagállamoknak, amelyek az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó politikai célok megvalósításának szándékával alkalmazzák vagy kívánják alkalmazni az etanol benzinbe történő közvetlen keverését elősegítő ezen irányelvvel említett intézkedéseket.

Módosítás: 14

(16D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16d) Mivel az új benzin bizonyos kockázatot jelenthet egyes régebbi motorokra vonatkozóan, a jelenleg forgalmazott benzinnél gazdagabb bioüzemanyag-tartalmú benzinről megfelelő címkézést kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátani.

Indokolás

Az irányelvtervezet rendelkezéseinek teljes mértékben válaszolniuk kell a fogyasztók aggodalmaira, e nélkül nem lehetne teljesíteni az Európai Uniónak az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó politikai célkitűzéseit. Különösen igaz ez azokra a fogyasztókra nézve, akik olyan régi autók tulajdonosai, amelyek tervezésénél nem vették figyelembe az új benzint.

Módosítás: 15

(19) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(19) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának figyelemmel kísérését célzó új mechanizmus létrehozásával összefüggésben a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy meghatározza azt a módszertant, amelynek alapján a kötelezetteknek a közúti közlekedésben és a nem közúti mozgó gépekben felhasznált tüzelőanyagok teljes életciklusa során ezekkel a tüzelőanyagokkal összefüggésben kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségéről jelentést kell tenniük. Minthogy különösen a 98/70/EK irányelv 10. cikkében megengedett analitikai módszerek kiigazítására irányuló intézkedések általános hatályúak és az irányelv nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére szolgálnak, az 1999/468/EGK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell őket elfogadni.

(19) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának figyelemmel kísérését célzó új mechanizmus létrehozásával összefüggésben a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy meghatározza azt a módszertant, amelynek alapján a kötelezetteknek a közúti közlekedésben és a nem közúti mozgó gépekben felhasznált tüzelőanyagok teljes életciklusa során ezekkel a tüzelőanyagokkal összefüggésben kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségéről jelentést kell tenniük. A Bizottságnak rendszeresen kell jelentést készítenie az Európai Parlament részére a különösen az ezen intézkedések végrehajtásának késedelme során felmerült problémákról. Minthogy különösen a 98/70/EK irányelv 10. cikkében megengedett analitikai módszerek kiigazítására irányuló intézkedések általános hatályúak és az irányelv nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére szolgálnak, az 1999/468/EGK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell őket elfogadni.

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok csökkentése – különösen a közlekedési ágazatban – az Európai Parlamentnek, amely az összes európai polgár e téren kifejezett aggodalmainak a szószólója, az egyik alapvető célja. Ezért kéri, hogy vonják be az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó intézkedések kidolgozásának valamennyi szakaszába, és legalább tájékoztassák az ezen intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában fellépő valamennyi késedelemről.

Módosítás: 16

(21A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(21a) A kevesebb üvegházhatást okozó gázt kibocsátó új motorok terén folyó kutatást európai szinten kellene elősegíteni. E kutatásnak számításba kell vennie az elkövetkező húsz évben rendelkezésre álló üzemanyagok kifejlesztését.

Indokolás

A motorok technológiája is fejlődik. A kevesebb üvegházhatást okozó gázt kibocsátó új motorokra irányuló kutatást európai szinten kell elősegíteni. Másrészt e kutatásnak a rendelkezésre álló, bioüzemanyaggal dúsított üzemanyagoknak a következő húsz év során bekövetkező változásait is előre kell vetítenie, elsősorban a 20-30% etanoltartalmú benzin kifejlesztését, amelyen a motortervezők már most is dolgoznak.

Módosítás: 17

1. CIKK 2C) PONT
3. cikk (3) bekezdés 1. albekezdés (98/70/EK irányelv)

„(3) A III. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot árusításkor el kell látni a »Kis bioüzemanyag-tartalmú benzin« megjelöléssel.

„(3) A III. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot nem kell ellátni az etanol vagy ETBE belekeverésére vonatkozó külön megjelöléssel.

Indokolás

Megállapítható, hogy az Európai Unió jelenlegi autóparkja olyan benzint tud használni, amelybe legfeljebb 5% etanolt vagy 15% ETBE-t kevernek. Az Európai Unió tagállamaiban ma gyakori az olyan benzin használata, amelybe 5%-nál kevesebb etanolt vagy 15%-nál kevesebb ETBE-t kevernek. Az alacsony etanol- vagy ETBE-tartalom belekeverésére vonatkozó megjegyzés tehát nem tűnik többé a fogyasztó megfelelő tájékoztatása szempontjából meghatározó fontosságúnak.

Módosítás: 18

1. CIKK 2C) PONT
3. cikk (3) bekezdés 2. albekezdés (98/70/EK irányelv)

Az V. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot árusításkor el kell látni a »Nagy bioüzemanyag-tartalmú benzin« megjelöléssel.”;

Az V. mellékletben előírt jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot árusításkor el kell látni a »Bioüzemanyaggal dúsított benzin« megjelöléssel.”;

Indokolás

Az 5%-nál több etanolt és 15%-nál több ETBE-t tartalmazó benzint illetően csak a legújabb autópark tudja elfogadni az ilyen keverékeket. Ezért kívánatos, hogy a fogyasztó tájékoztatása annak ismertetésére összpontosítson, hogy a benzin 5%-nál több etanolt és 15%-nál több ETBE-t tartalmaz, mindezt annak érdekében, hogy elkerüljenek minden olyan problémát, amely a gépjárművének nem megfelelő üzemanyag használatából adódhat, és az ezen irányelvben említett célkitűzések tekintetében megfelelőbb benzin felé irányítsák.

Módosítás: 19

1. CIKK 2. PONT, BA) ALPONT (új)
3. cikk (2) bekezdés ca) pont (új) (98/70/EK irányelv)

ba) A (2) bekezdés a következő ca) ponttal egészül ki:

 

„ca) A tagállamok arról is gondoskodnak, hogy legkésőbb 2012 január 1-jéig a legalább 70% v/v bioetanol-tartalmú ólommentes benzin megfeleljen a VIa. mellékletben megállapított környezeti előírásoknak.”

Indokolás

Az E 85 típusú új benzin tekintetében meghatározott környezeti előírásokat kell bevezetni annak magas, legalább 70% v/v bioetanol-tartalma miatt.

Módosítás: 20

1. CIKK, 5. PONT
7a. cikk (3a) bekezdés (új) (98/70/EK irányelv)

(3a) A Bizottság jelentést készít az Európai Parlament részére az e cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő információkra vonatkozóan elfogadott módszerről, valamint az e cikk (3) bekezdése alapján meghozott szükséges intézkedésekről.

 

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet az ezen irányelv üvegházhatást okozó gázok csökkentése terén megfogalmazott céljai végrehajtásában bekövetkező minden késedelemről.

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok csökkentése az összes államra nézve kötelező előírás. Az Európai Uniónak – a meghatározott célok révén – bizonyítania kell az üvegházhatást okozó gázok csökkentését előíró politikák végrehajtásának lehetőségeit. Az ebből eredő környezeti tétekre is tekintettel elengedhetetlen tehát, hogy 2009. január előtt létrehozzák az üvegházhatást okozó gázok jelentéstételi és csökkentési mechanizmusát. Ha nem ez a helyzet, a Bizottságnak haladéktalanul jelentést kell készítenie az Európai Parlament részére a késedelemhez vezető okokról.

Módosítás: 21

1. CIKK, 12. PONT
III. melléklet (98/70/EK irányelv)

az (5) lábjegyzet kiegészül a következő szöveggel: „Ha a tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a legnagyobb nyári gőznyomás a VI. mellékletben előírt mértékben meghaladhatja a 60 kPa-t.”

az (5) lábjegyzet kiegészül a következő szöveggel: „Ha a tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a legnagyobb gőznyomás meghaladhatja a VI. mellékletben előírt, az adott évszakra meghatározott megengedett mértéket”.

Indokolás

Az egész év folyamán meg kell könnyíteni a bioüzemanyag benzinbe történő közvetlen keverését.

Módosítás: 22

MELLÉKLET
V. melléklet, 11. sor (Oxigéntartalom), 4. oszlop (98/70/EK irányelv)

3,7

4,0

Indokolás

Az ólommentes benzin európai referenciaszabványa – az EN 228 szabvány – előírja, hogy a sűrűségének 15°C-on 720 és 775 kg/m3 között kell lennie. Abban az esetben, ha 10% v/v etanolt kevernek az olyan benzinbe, amelynek sűrűsége a megadott sáv alsó értékének – 720 kg/m3 – felel meg, akkor az ezzel az adalékanyaggal ellátott benzin oxigéntartalma meghaladná a 3,7% m/m-t, és ezzel szabványon kívül kerülne: a legnagyobb oxigéntartalom 4% m/m-ben történő meghatározása lehetővé tenné, hogy a szabványnak megfelelő valamennyi ólommentes benzinbe 10% v/v etanolt keverjenek annak kockázata nélkül, hogy az adalékanyag hozzáadása után nem felel meg a szabványnak.

Módosítás: 23

MELLÉKLET
V. melléklet, 4. lábjegyzet (98/70/EK irányelv)

(4) Azokban a tagállamokban, ahol sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen különösen hideg időjárási viszonyok uralkodnak, a gőznyomás legnagyobb értéke nem haladhatja meg a 70,0 kPa-t. Ha a tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a megengedett legnagyobb nyári gőznyomás a VI. mellékletben előírt mértékben meghaladhatja a 60 kPa-t.

(4) Azokban a tagállamokban, ahol sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen különösen hideg időjárási viszonyok uralkodnak, a gőznyomás legnagyobb értéke nem haladhatja meg a 70,0 kPa-t. Ha a tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a legnagyobb gőznyomás meghaladhatja a VI. mellékletben előírt, az adott évszakra meghatározott megengedett mértéket.

Indokolás

Az egész év folyamán meg kell könnyíteni a bioüzemanyag benzinbe történő közvetlen keverését.

Módosítás: 24

1. CIKK, 15A. PONT (új)
VIa. melléklet (új) (98/70/EK irányelv)

15a. Az irányelv szövege kiegészül az ezen irányelv mellékletében található VIa. melléklettel.

„VIA. MELLÉKLET

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLT FORGALOMBAN LÉVŐ TÜZELŐANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

E 85 típusú benzin

Alkalmazandó előírások és vizsgálati módszerek

Paraméterek(1)

Egység

Határértékek (2)

Minimum

Maximum

Kísérleti oktánszám

 

95

-

Motoroktánszám

 

 

85

-

- Magasabbrendű alkoholok (C3-C8)

% v/v

-

2,0

- Metanol

% v/v

-

1,0

- Molekulánként öt vagy több szénatomot tartalmazó éterek

 

-

5,2

 

% v/v

Kéntartalom

mg/kg

-

1

Az éghajlathoz kapcsolódó előírások és vizsgálati módszerek

Paraméterek(1)

Egység

Határértékek (2)

A osztály (nyár)

B osztály (tél)

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

- Etanol és magasabbrendű alkoholok

% v/v

753

86

703

80

- Super 95, az EN 228 szabványnak megfelelően

% v/v

-

25

-

30

- Gőznyomás

kPa

35

60

50

90

(1) Az EN 228:1999 szabványban előírt vizsgálati módszereket kell alkalmazni. A tagállamok az EN 228:1999 szabvány helyébe lépő szabványokban meghatározott analitikai módszert is alkalmazhatják abban az esetben, ha bizonyítható, hogy az legalább ugyanakkora pontosságú, mint az az analitikai módszer, amelynek helyébe lépett.

(2) A megadott értékek „valós értékek”. A határértékek meghatározása az ISO 4259 „Ásványolajtermékek: a vizsgálati módszerekre vonatkozó precizitási adatok meghatározása és alkalmazása” szabványban szereplő feltételekkel, a minimumérték meghatározása pedig 2R pozitív különbség figyelembevételével történt (R = reprodukálhatóság). Az egyes mérési eredményeket az (1995-ben kiadott) ISO 4259 szabványban leírt kritériumok alapján kell értelmezni.

(3) A tagállamok a CWA 15293:2005 európai szabvány alapján elfogadott nemzeti szabványoknak megfelelően dönthetnek a legalább 65% v/v tartalmú E 85 típusú benzin forgalomba hozataláról.

Indokolás

Az E 85 típusú új benzin tekintetében meghatározott környezetvédelmi előírásokat kell bevezetni annak magas, legalább 70% v/v bioetanol-tartalma miatt.

ELJÁRÁS

Cím

Az üzemanyagokból (közúti közlekedés és belvízi hajózás) származó üvegházhatású gázok kibocsátásának ellenőrzése és mérséklése

Hivatkozások

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

13.3.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Joseph Daul

8.5.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

Az elfogadás dátuma

12.9.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Vincenzo Aita, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Manolis Mavrommatis

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


ELJÁRÁS

Cím

A tüzelőanyag-felhasználás következtében kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségének ellenőrzése és mérséklése (közúti közlekedés és belvízi hajók)

Hivatkozások

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.1.2007

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

13.3.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

ECON

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

IMCO

13.3.2007

TRAN

13.3.2007

               A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

13.3.2007

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

ECON

13.3.2007

IMCO

1.3.2007

TRAN

28.2.2007

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Dorette Corbey

8.3.2007

 

Vizsgálat a bizottságban

4.6.2007

13.9.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.11.2007

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

7

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alfonso Andria, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Umberto Guidoni, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, David Martin, Miroslav Mikolášik, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Jean-Pierre Audy, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Willi Piecyk

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat