Procedură : 2007/0019(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0496/2007

Texte depuse :

A6-0496/2007

Dezbateri :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Voturi :

PV 17/12/2008 - 5.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0613

RAPORT     ***I
PDF 361kWORD 587k
6.12.2007
PE 392.119v01-00 A6-0496/2007

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanții din transportul rutier, de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Raportoare: Dorette Corbey

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanții din transportul rutier, de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0018)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolele 95 și 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0061/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0496/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 2

(2) Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – O strategie tematică privind poluarea aerului a stabilit obiective de reducere a emisiilor poluante până în anul 2020. Aceste obiective au rezultat în urma unei analize amănunțite a costurilor și beneficiilor. Au fost stabilite, mai ales, obiective de reducere a emisiilor de SO2 cu 82%, a emisiilor de NOx cu 60%, a emisiilor de compuși organici volatili (COV) cu 51% și a PM2,5 cu 59% în raport cu emisiile înregistrate în anul 2000. Consecințele modificărilor aduse Directivei 98/70/CE asupra emisiilor de COV ale stațiilor de benzină ar trebui luate în considerare în dispozițiile legislative viitoare.

(2) Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European O strategie tematică privind poluarea aerului a stabilit obiective de reducere a emisiilor poluante până în anul 2020. Aceste obiective au rezultat în urma unei analize amănunțite a costurilor și beneficiilor. Au fost stabilite, mai ales, obiective de reducere a emisiilor de SO2 cu 82%, a emisiilor de NOx cu 60%, a emisiilor de compuși organici volatili (COV) cu 51% și a PM2,5 cu 59% în raport cu emisiile înregistrate în anul 2000. Totuși, în Rezoluția sa din 26 septembrie 2006 referitoare la strategia tematică privind poluarea aerului1, Parlamentul European a stabilit obiective de reducere a emisiilor mai ambițioase, și anume cu 65% pentru emisiile de NOx, cu 55% pentru emisiile COV și cu 61% pentru PM2,5. Acest lucru ar trebui să se reflecte în prezenta Directivă. Consecințele modificărilor aduse Directivei 98/70/CE asupra emisiilor de COV ale stațiilor de benzină ar trebui, de asemenea, luate în considerare în dispozițiile legislative viitoare. Comisia ar trebui să prezinte un raport cu privire la progresele înregistrate înainte de a prezenta o propunere pentru o astfel de legislație viitoare.

 

___________________________

1 JO C 306 E, 15.12.06, p. 176.

Justificare

The European Parliament has called for a more ambitious policy to combat air pollution. All legislation on air pollution must accord with this ambition.

Considering the importance of reducing greenhouse gas emissions, as well as the implications for fuel producers and carmakers, any change in the legislation should be based on a progress report that sets out the economic, environmental and social impact of each proposal.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 3

(3) Comunitatea s-a angajat prin Protocolul de la Kyoto să atingă obiectivele fixate în privința reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012. În prezent, transportul terestru generează aproape 20% din aceste emisii. Comunitatea analizează în prezent nivelul de reducere a gazelor cu efect de seră care ar trebui atins, dincolo de cel impus prin angajamentul de la Kyoto. Pentru îndeplinirea obiectivelor viitoare este necesară participarea tuturor sectoarelor.

(3) Comunitatea s-a angajat prin Protocolul de la Kyoto atingă obiectivele fixate în privința reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012. În prezent, transportul terestru generează aproape 20% din aceste emisii. Comunitatea s-a angajat, de asemenea, să reducă cu 30% emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020 în contextul unui acord global și cu 20% în mod unilateral. Pentru îndeplinirea acestor obiective este necesară participarea tuturor sectoarelor.

Justificare

The post-2012 objective of 30% or 20% proposed by the Commission is supported by both the Council and Parliament. All legislation on reducing greenhouse gases must accord with this ambition.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 6

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor și a altor combustibili regenerabili pentru transport are drept obiectiv promovarea utilizării biocarburanților în cadrul Comunității. Strategia comunitară privind biocarburanții a fost detaliată în Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată „O strategie a UE privind biocarburanții”. Comunicarea precizează în mod clar că, deși există dorința de a dezvolta în continuare biocarburanții și tehnologia aferentă acestora, această dezvoltare nu trebuie să ducă la creșterea efectului negativ asupra mediului și subliniază necesitatea de a reduce și mai mult emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, Comunicarea recunoaște necesitatea de a încuraja dezvoltarea tehnologiei biocombustibililor.

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor și a altor combustibili regenerabili pentru transport are drept obiectiv promovarea utilizării carburanților regenerabili în cadrul Comunității. Strategia comunitară privind biocarburanții a fost detaliată în Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată „O strategie a UE privind biocarburanții”. Comunicarea precizează în mod clar că, deși există dorința de a dezvolta în continuare tehnologia aferentă carburanților nefosili, dezvoltarea utilizării biomasei pentru obținerea de carburanți nu trebuie să ducă la creșterea efectului negativ asupra mediului și subliniază necesitatea de a reduce și mai mult emisiile de gaze cu efect de seră. Pentru a garanta că încurajarea în continuare a dezvoltării carburanților nefosili, prevăzută în prezenta directivă, nu provoacă efecte adverse asupra mediului, în prezenta directivă se stabilește un cadru minim pentru criteriile de biodiversitate şi durabilitate socială. Criteriile detaliate vor fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută în prezenta directivă și pe baza competențelor în domeniul mediului. De asemenea, Comunicarea recunoaște necesitatea de a încuraja dezvoltarea tehnologiei biocombustibililor. Criteriile de durabilitate introduse în prezenta directivă constituie un set minim care poate fi extins în contextul revizuirii Directivei 2003/30/CE.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 6A (nou)

 

(6a). Biocarburanții, care reprezintă unul dintre mijloacele de atingere a obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană în materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în special în sectorul transporturilor, ar trebui să facă dovada unei reduceri de cel puțin 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de carburanții fosili, pentru a contracara efectele negative ale creșterii unor culturi energetice, cum ar fi efectele nocive asupra mediului (utilizarea îngrășămintelor, a pesticidelor), concurența din ce în ce mai mare în ceea ce privește terenurile, apa și alimentele, precum și presiunea sporită asupra pădurilor naturale și a comunităților locale. Se recomandă realizarea de investiții în activitățile de cercetare în ceea ce privește a doua generație de biocarburanți, întrucât ar trebui evitată concurența privind utilizarea pământului pentru culturile destinate hranei populației, pe de o parte, și culturile dedicate biocarburanților, pe de altă parte.

Justificare

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many potential negative effects of fuel crop growing.

Biofuels are important for restricting climate change, but biofuel crops should not replace food crops or result in an excessive rise in the price of agri-food products.

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 6B (nou)

 

(6b) Comisia ar trebui să se asigure că subvențiile publice destinate carburanților nefosili se limitează la acei carburanți care îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute în anexa VIb din Directiva 98/70/CE și care au o performanță în materie de reducere a gazelor cu efect de seră mai bună cu 20% față de criteriile de referință. Până în 2015, toți carburanții nefosili care beneficiază de subvenții publice ar trebui să facă dovada unei performanțe în materie de reducere a gazelor cu efect de seră mai bune cu 80% față de criteriile de referință în vigoare.

Justificare

Public subsidies (if any should be allowed) should be limited to best performers.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 7

(7) Directiva 98/70/CE stabilește o legătură între presiunea maximă a vaporilor de benzină în perioada de vară și existența unor condiții de iarnă arctică sau severă. Deoarece punerea în aplicare a acestor dispoziții a dus la incertitudine juridică, ar trebui precizate condițiile care reglementează recurgerea la derogare.

eliminat

Justificare

The European Commission proposed clarification would relax the present application of this derogation, with the consequent risk of increased air pollution and reduced air quality. The proposed clarification of the Commission offers no justification for this relaxation in the application of the derogation.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 9

(9) Arderea carburanților pentru transportul rutier generează aproximativ 20% din emisiile de gaze cu efect de seră din Comunitate. O modalitate de reducere a acestor emisii este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de acești carburanți. Aceasta se poate face în mai multe moduri. Având în vedere ambiția Comunității de a reduce și mai mult emisiile de gaze cu efect de seră și rolul important pe care îl au emisiile provenind din transportul rutier, se recomandă punerea în aplicare a unui mecanism ce ar obliga furnizorii de carburanți să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanții pe care îi furnizează și să reducă anual aceste emisii într-o proporție determinată, începând din 2010. În măsura în care prezenta directivă va avea drept consecință dezvoltarea biocarburanților, mecanismul de raportare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră se va elabora în mod coordonat cu dispozițiile Directivei 2003/30/CE.

(9) Arderea carburanților pentru transportul rutier generează aproximativ 20% din emisiile de gaze cu efect de seră din Comunitate. O modalitate de reducere a acestor emisii este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de acești carburanți. Aceasta se poate face în mai multe moduri. Având în vedere ambiția Comunității de a reduce și mai mult emisiile de gaze cu efect de seră și rolul important pe care îl au emisiile provenind din transportul rutier, se recomandă punerea în aplicare a unui mecanism ce ar obliga furnizorii de carburanți să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanții pe care îi furnizează și să reducă anual aceste emisii într-o proporție determinată, începând din 2011. În măsura în care prezenta directivă va avea drept consecință dezvoltarea biocarburanților, mecanismul de raportare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră se va elabora în mod coordonat cu dispozițiile Directivei 2003/30/CE.

Justificare

It is first necessary to develop a harmonised and concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues yet to be resolved in upcoming legislation.

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 11

(11) Comisia a stabilit obiectivul ca până în anul 2020 biocarburanții să reprezinte cel puțin 10% din carburanții utilizați în transport. Progresele permanente ale tehnologiei auto și ale tehnologiei carburanților, la care se adaugă dorința continuă de a garanta un nivel optim de protecție a mediului și a sănătății, fac ca specificațiile carburanților să necesite o revizuire periodică, pe baza studiilor și analizelor suplimentare privind influența aditivilor și a conținutului de biocarburanți asupra emisiilor poluante. În consecință, este necesar ca posibilitatea de decarbonizare a carburanților utilizați în transport să facă obiectul unor rapoarte regulate.

(11) Comisia a stabilit obiectivul ca până în anul 2020 biocarburanții să reprezinte cel puțin 10% din carburanții utilizați în transport.

Totuși, dat fiind faptul că obiectivul de reducere cu 10%, până în 2020, a emisiilor de gaze cu efect de seră provenind de la carburanții autovehiculelor va fi inclus în Directiva 98/70/CE, obiectivul ca până în anul 2020 biocarburanții să aibă o cotă minimă de 10% ar trebui eliminat. Progresele permanente ale tehnologiei auto și ale tehnologiei carburanților, la care se adaugă dorința continuă de a garanta un nivel optim de protecție a mediului și a sănătății, fac ca specificațiile carburanților să necesite o revizuire periodică, pe baza studiilor și analizelor suplimentare privind influența aditivilor și a conținutului de biocarburanți durabili asupra emisiilor poluante. În consecință, este necesar ca posibilitatea de decarbonizare a carburanților utilizați în transport să facă obiectul unor rapoarte regulate.

Justificare

The Commission proposed a 10% greenhouse gas reduction target for fuels in 2020. Adding a 10% biofuel target in 2020 doesn’t have any added value then. The 10% greenhouse gas only guarantees greenhouse gas reduction and using biofuels, whether for 5%, 10%, 15%, or no biofuels at all, doesn’t make any difference. The 10% biofuel target doesn’t help combating climate change and could, in case of bad production conditions (deforestation, using peat soils, using excessive water), even harm society.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 11a (nou)

 

(11a) Comisia ar trebui să elaboreze o propunere legislativă menită să garanteze că producerea de carburanți pe bază de materii prime vegetale nu va pune în pericol siguranța alimentară.

Justificare

The primary goal of the common agricultural policy is food security. The raw materials for plant-based fuels are grown on the same land as foodstuffs. For that reason, legislation is needed to ensure that the use of plant-based fuels does not endanger food security, also in developing countries.

Amendamentul 10

CONSIDERENTUL 15

(15) Amestecul de etanol în benzină modifică în mod neuniform presiunea vaporilor amestecului de carburant obținut. Pentru ca presiunea vaporilor benzinei care rezultă din combinarea a două amestecuri autorizate de benzină și etanol să se mențină sub limita autorizată, este necesar să se definească depășirea autorizată a presiunii vaporilor pentru astfel de amestecuri, astfel ca aceasta să corespundă creșterii efective a presiunii vaporilor care rezultă în urma adăugării unui procent dat de etanol în benzină.

eliminat

Justificare

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and should be deleted.

Amendamentul 11

CONSIDERENTUL 16

(16) Pentru a încuraja utilizarea carburanților cu conținut scăzut de carbon, respectând în același timp obiectivele referitoare la poluarea atmosferică, ar trebui ca rafinăriile să pună la dispoziție benzină cu o presiune scăzută a vaporilor, în cantități suficiente. Dat fiind că pentru moment lucrurile nu stau astfel, se mărește limita presiunii vaporilor pentru amestecurile cu etanol pentru a permite dezvoltarea pieței biocarburanților.

eliminat

Justificare

Increasing the maximum vapour pressure as proposed by the European Commission cannot be justified on environmental and health-related ground.

Amendamentul 12

CONSIDERENTUL 16A (nou)

(16b) Specificațiile privind benzinele și motorinele trebuiau deja revizuite înainte de 31 decembrie 2005. Întârzierea a dus la amânarea, în aceeaşi măsură, a eforturilor de realizare a obiectivelor politice ale Uniunii Europene în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor.

Justificare

Directive 2003/30 provided for the specifications for petrol, diesel and gas-oil to be revised before 31 December 2005.

Amendamentul 13

CONSIDERENTUL 16B (nou)

(16b) Pentru a împiedica o întârziere și mai mare în realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor, Comisia ar trebui să ia măsuri pentru a permite statelor membre să autorizeze cât mai rapid încorporarea directă a etanolului în benzină.

Justificare

It would be inconceivable to add further to the delay which has built up since December 2005. With a view to reducing the impact of the delay, a derogation should be granted to those Member States which, in keeping with the European Union's objectives concerning reductions in greenhouse gas emissions, implement or wish to implement the measures set out in the directive by encouraging the direct incorporation of ethanol into petrol.

Amendamentul 14

CONSIDERENTUL 16C (nou)

(16c) Întrucât noii carburanți ar putea prezenta anumite riscuri pentru unele modele mai vechi de motoare, punerea la dispoziția consumatorilor a unei etichetări corespunzătoare a carburanților cu conținut mai mare în biocarburanți decât cei comercializați în prezent este indispensabilă.

Justificare

The provisions of the proposal for a directive should closely reflect the concerns of consumers, without whom the European Union's objectives concerning reductions in greenhouse gas emissions cannot be met. This is particularly true of consumers who are owners of older vehicles not designed to run on new fuels.

Amendamentul 15

CONSIDERENTUL 19

(19) În cadrul stabilirii unui nou mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, ar trebui conferită Comisiei competența de a stabili metoda care să fie utilizată pentru raportarea privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanții utilizați în transportul rutier și pentru utilajele mobile nerutiere. Dat fiind că aceste măsuri, similar celor referitoare la adaptarea metodelor analitice permise prevăzute la articolul 10 din Directiva 98/70/CE, au un caracter general și au scopul de a completa directiva respectivă prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(19) În cadrul stabilirii unui nou mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, ar trebui conferită Comisiei competența de a stabili, pe baza orientărilor definite de Parlamentul European și de Consiliu, metoda care să fie utilizată pentru raportarea privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanții utilizați în transportul rutier și pentru utilajele mobile nerutiere. Comisia ar trebui să prezinte periodic Parlamentului European un raport privind dificultățile întâlnite, în special în cazul întârzierii punerii în aplicare a acestor măsuri. Dat fiind că aceste măsuri, similar celor referitoare la adaptarea metodelor analitice permise prevăzute la articolul 10 din Directiva 98/70/CE, au un caracter general și au scopul de a completa directiva respectivă prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justificare

The Commission proposes monitoring greenhouse gas emissions throughout the life cycle of fuels and then reducing them. From a democratic point of view, it is important that the European Parliament and the Council should determine the direction to be taken by the methodology used for monitoring rather than leaving this entirely to commitology.

Reducing greenhouse gas emissions, in particular in the transport sector, is one of the main objectives set by Parliament, which acts as the mouthpiece for the concerns expressed by all European citizens in this area. This is why it is asking to be involved at all stages of the preparation of the measures concerning greenhouse gas emissions and, at the very least, to be informed of any delay in the preparation and implementation of those measures.

Amendamentul 16

CONSIDERENTUL 21

(21) Tehnologia biocarburanților se află într-o evoluție continuă. Sunt necesare cercetări suplimentare privind toate metodele posibile de convertire a biomasei în carburant destinat utilizării în transport. Prin urmare, este necesar să se adopte o abordare echilibrată în privința limitelor stabilite în directivă pentru a crește, dacă este cazul, utilizarea diverșilor biocarburanți, cum ar fi: metanolul, etanolul, alcooli superiori, eteri și alți compuși oxigenați.

(21) Tehnologia biocarburanților durabili se află într-o evoluție continuă. Sunt necesare cercetări suplimentare privind toate metodele posibile de convertire a biomasei în carburant destinat utilizării în transport. Prin urmare, este necesar să se adopte o abordare echilibrată şi neutră din punct de vedere tehnologic în privința limitelor stabilite în directivă pentru a crește, dacă este cazul, utilizarea diverșilor biocarburanți durabili, cum ar fi: metanolul, etanolul, alcooli superiori, eteri și alți compuși oxigenați. Date fiind importantele controverse din rândul oamenilor de știință și din rândul societății în general în ceea ce privește performanța în materie de reducere a gazelor cu efect de seră și efectele secundare negative ale producerii de biocarburanți din prima generație (etanol/motorină provenind din culturi destinate alimentării), cel puțin 50% din biocarburanții care îndeplinesc condițiile pentru a fi incluși în obiectivul privind gazele cu efect de seră din prezenta directivă și care sunt eligibili pentru orice tip de stimulente (financiare sau de altă natură) ar trebui să fie biocarburanți din a doua generație (carburanți provenind din materiale lignocelulozice), astfel încât biocarburanții din prima generație să fie eliminați progresiv până în 2020.

Justificare

A lot of first generation biofuels have a poor greenhouse gas reduction effect compared to fossil fuels. Furthermore there are negative environmental and social side-effects. Second generation biofuels promise a better performance given their higher yield, being perennial crops and no-tillage growing methods, and have lower demand for agricultural inputs. For a sustainable future of biofuels only second generation should be stimulated in the EU.

Amendamentul 17

CONSIDERENTUL 22A (nou)

 

(22a) S-au dezvoltat tehnologii mai noi, mai curate ale motoarelor pentru navele de navigație interioară. Aceste motoare pot fi alimentate doar cu combustibil cu conținut foarte redus de sulf. Conținutul de sulf al navelor de navigație interioară va fi redus cât mai curând posibil, într-o singură etapă.

Justificare

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages.

Amendamentul 18

ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1 (nou)

Articolul 1 (Directiva 98/70/EC)

 

-1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 1

 

Domeniu de aplicare

 

În vederea protejării sănătății și a mediului, prezenta directivă stabilește specificațiile tehnice pentru combustibilii folosiți pentru vehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie și cu motoare cu aprindere prin comprimare, precum și pentru alte tehnologii ale motoarelor vehiculelor.”

Justificare

So far, the fuel quality directive has only regulated the quality of fuels; under the proposed amendment, a greenhouse gas emission reduction requirement would in addition be introduced for fuels. Fuel suppliers should be able to comply with this requirement, inter alia, by producing different fuels, such as hydrogen, with a good greenhouse gas balance. To make this option possible, it is necessary to extend the scope of the directive.

Amendamentul 19

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 2 alineatul (1) punctul 5 (Directiva 98/70/CE)

5. „Condiții de iarnă arctică sau severă” înseamnă că media temperaturilor de iarnă în timpul perioadei octombrie-aprilie în regiunea sau statul membru în cauză este sub media înregistrată în Comunitate.

5. „Condiții de temperatură ambientă scăzută în timpul verii” înseamnă media temperaturilor de vară în timpul perioadei mai-septembrie în regiunea sau statul membru în cauză este sub media înregistrată în Comunitate.

Justificare

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Amendamentul 20

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 2 alineatul (1) punctul 5a (nou) (Directiva 98/70/CE)

 

1a. La articolul 2 alineatul (1), se adaugă următorul punct 5a:

 

„5a. „Performanța de gaze cu efect de seră” înseamnă cantitatea gazelor cu efect de seră din combustibil, măsurată în echivalenți CO2, plus cantitatea de echivalenți CO2 emisă în urma procesului de extracție și producție, de transport, distribuire și amenajare teritorială, minus economisirea emisiilor de echivalenți CO2 datorită capturii și depozitării sau a puțurilor corelate cu producția de combustibili.”

Justificare

Fuel suppliers must improve the greenhouse gas performance of fuels by 10% by 2020. It is necessary to define exactly what this concept means.

Amendamentul 21

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (BA) (nouă)

Articolul 3 alineatul (2) litera (ca) (nouă) (Directiva 98/70/CE)

 

(ba) La alineatul (2), se adăugă litera (ca) după cum urmează:

„(ca) De asemenea, statele membre iau toate măsurile pentru ca, cel mai târziu la 1 ianuarie 2012, benzina fără plumb cu o concentrație de bioetanol de cel puțin 70 % v/v să fie conformă cu specificațiile de mediu stipulate la anexa VIa.”

Justificare

It is essential that detailed environmental specifications should be introduced for the new petrol E 85, given its high bioethanol content of at least 70% by volume.

Amendamentul 22

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)
Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf (Directiva 98/70/CE)

(3) Carburantul care se conformează specificațiilor prevăzute în anexa III poartă mențiunea „Benzină cu conținut scăzut de biocarburant”, în limba sau limbile naționale.

(3) Carburantul care se conformează specificațiilor prevăzute în anexa III nu necesită o etichetare specială privind nivelul de etanol sau de ETBE (etil-terț-butil-eter) pe care îl conţine.

Justificare

The European Union's current vehicle fleet can use fuels incorporating up to 5% ethanol or 15% ETBE. The use of petrols containing less than 5% ethanol or less than 15% ETBE is now common practice in the EU Member States. The reference to low ethanol or ETBE content is thus no longer fundamental to accurate consumer information.

Amendamentul 23

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)

Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf (Directiva 98/70/CE)

Carburantul care se conformează specificațiilor prevăzute în anexa V poartă mențiunea „Benzină cu conținut ridicat de biocarburant”, în limba sau limbile naționale.

 

Carburantul care se conformează specificațiilor prevăzute în anexa V poartă mențiunea „Benzină cu conținut de biocarburant”, în limba sau limbile naționale.

Justificare

In order to make things clear to the consumer, the term 'high biofuel petrol' should be reserved for petrol which genuinely contains a high percentage of biofuels. Petrol containing 0vol% to 5vol% biofuels should therefore be called 'low biofuel petrol' and petrol containing more than 5vol% bio fuels should be called 'biofuel petrol'.

Amendamentul 24

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA C

Articolul 4 alineatul (5) (Directiva 98/70/EC)

(5) Statele membre se asigură că acei carburanți destinați utilizării de către utilajele mobile nerutiere și tractoarele agricole și forestiere, comercializați pe teritoriul lor după 1 ianuarie 2008, conțin mai puțin de 1 000 mg/kg de sulf. Până la 31 decembrie 2009, conținutul maxim permis de sulf al carburanților destinați utilizării de către utilajele mobile nerutiere și tractoarele agricole și forestiere, cu excepția navelor de navigație interioară, este de 10 mg/kg.

(5) Statele membre se asigură acei carburanți destinați utilizării de către utilajele mobile nerutiere și tractoarele agricole și forestiere, comercializați pe teritoriul lor după 1 ianuarie 2008, conțin mai puțin de 1 000 mg/kg de sulf. Până la 31 decembrie 2009, conținutul maxim permis de sulf al carburanților destinați utilizării de către utilajele mobile nerutiere și tractoarele agricole și forestiere, inclusiv navele de navigație interioară, este de 10 mg/kg.

 

Acest lucru nu împiedică stabilirea altor cerințe privind reducerea emisiilor provenind de la motoarele navelor.

 

Statele membre se asigură, de asemenea, că, până la 31 decembrie 2009 cel târziu, carburanții destinați echipamentelor mobile fără destinație rutieră și navelor de navigație interioară se conformează calității motorinei cu destinație rutieră așa cum se menționează la anexa IV.

Justificare

The Commission proposes that the sulphur content of fuel for non-road mobile machinery and agricultural tractors and forestry machinery should be reduced. These fuels should meet all the specifications which apply to road vehicles, as laid down in Annex IV. The fuels intended for use by inland waterway vessels should be equally aligned, without precluding further reduction efforts as regards vessel engine technology.

Amendamentul 25

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (D)

Articolul 4 alineatul (6) (Directiva 98/70/EC)

(d) Se introduce alineatul (6), după cum urmează:

eliminată

„6. Statele membre se asigură că, cel târziu la 31 decembrie 2009, conţinutul maxim de sulf permis al motorinelor destinate utilizării de către navele de navigaţie interioară este de 300 mg/kg. Statele membre se asigură că, cel târziu la 31 decembrie 2011, acesta este redus la 10 mg/kg.”

 

Justificare

Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment (EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping.

Amendamentul 26

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (B)

Articolul 6 alineatul (1a) (Directiva 98/70/CE)

(1a) Prin derogare de la anexa III, un stat membru poate lua măsuri pentru a se asigura că, pe întreg teritoriul său sau în anumite zone determinate, atunci când acestea înregistrează temperaturi medii de iarnă extrem de scăzute, se permite o presiune a vaporilor mai ridicată decât cea specificată ca maximă pentru perioada de vară la nota de subsol 5 din anexa III și nota de subsol 4 din anexa V.

(1a) Prin derogare de la anexa III, un stat membru poate lua măsuri pentru a se asigura că, pe întreg teritoriul său sau în anumite zone determinate, atunci când acestea înregistrează temperaturi ambiante scăzute în timpul verii, se permite o presiune a vaporilor mai ridicată decât cea specificată ca maximă pentru perioada de vară la nota de subsol 5 din anexa III și nota de subsol 4 din anexa V.

Justificare

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Amendamentul 27

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a (Directiva 98/70/EC)

 

 

 

 

1. De la 1 ianuarie 2009, statele membre cer furnizorilor care comercializează carburanți destinați utilizării în transportul rutier și de către utilajele mobile nerutiere să supravegheze și să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră generate de acești carburanți de-a lungul ciclului de viață.

1. De la 1 ianuarie 2010, statele membre cer furnizorilor care comercializează carburanți destinați utilizării în transportul rutier și de către utilajele mobile nerutiere să supravegheze și să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră generate de acești carburanți de-a lungul ciclului de viață.

2. De la 1 ianuarie 2011, statele membre cer furnizorilor care comercializează carburanți destinați utilizării în transportul rutier și de către utilajele mobile nerutiere să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate de acești carburanți de-a lungul ciclului de viață. Această reducere va fi de 1% față de emisiile din 2010 pe an, pentru fiecare an calendaristic până în 2020, inclusiv. Nivelul de emisii de gaze cu efect de seră de-a lungul ciclului de viață pe unitate de energie raportat în 2020 nu va depăși 90% din nivelul raportat în 2010.

2. De la 1 ianuarie 2012, statele membre cer furnizorilor care comercializează carburanți destinați utilizării în transportul rutier și de către utilajele mobile nerutiere să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate de acești carburanți de-a lungul ciclului de viață, pe unitate de eneregie. Reducerea emisiilor faţă de anul de referinţă va fi de cel puţin 2% față de emisiile din 2010 pentru doi ani, pentru fiecare doi ani calendaristici până în 2020, inclusiv. Nivelul de emisii de gaze cu efect de seră de-a lungul ciclului de viață pe unitate de energie raportat în 2020 nu va depăși 90% din nivelul raportat în 2010.

3. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a unui mecanism de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de-a lungul ciclului de viață al carburanților, pe baza unei definiții exacte a elementelor care trebuie luate în considerare pentru calcularea acestor emisii în vederea respectării obligațiilor de la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, și care sunt destinate modificării elementelor neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).

3. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a unui mecanism de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră pe unitate de energie generate de-a lungul ciclului de viață al carburanților, pe baza unei definiții exacte a elementelor care trebuie luate în considerare pentru calcularea acestor emisii în vederea respectării obligațiilor de la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, și care sunt destinate modificării elementelor neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (2), pe baza orientărilor prevăzute la anexa VIa şi a raportului menţionat la articolul 9a.

Amendamentul 28

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7b (Directiva 98/70/CE)

Articolul 7b

eliminat

Amestecul de etanol în benzină

 

Măsurile detaliate referitoare la amestecul de etanol în benzină și, în special, presiunea vaporilor stabilită în anexa VI, precum și variantele posibile, destinate modificării elementelor neesențiale ale directivei, între altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).”

 

Justificare


Follows amendments on recital 15 and 16 by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and should be deleted.

Amendamentul 29

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7ba (nou) (Directiva 98/70/CE)

 

Articolul 7b a

 

Criterii de durabilitate pentru biocombustibili şi biomasă

 

1. Doar acei combustibili și materia primă nefosilă care respectă criteriile durabilității producției și care pot face dovada performanței de gaze cu efect de seră pe baza unui ciclu de viață, astfel cum este prevăzut la anexa VIb, sunt considerați ca favorizând realizarea obiectivului prevăzut la articolul 7a.

 

2. Statele membre pot accepta acorduri bilaterale și multilaterale între Comunitate și țările terțe, sub rezerva auditării și verificării de către părți terțe, ca dovadă a îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa VIb.

 

3. Statele membre pot accepta dovada respectării sistemelor internaționale voluntare de stabilire a normelor pentru producția durabilă a produselor agricole sau forestiere, ca dovadă a îndeplinirii condițiilor pertinente prevăzute în anexa VIb, cu condiția ca aceste sisteme să fie acreditate ca îndeplinind normele corespunzătoare de fiabilitate, transparență și verificare independentă de către terți. O listă a sistemelor care îndeplinesc aceste criterii se va publica și actualiza periodic.

 

Criteriile de durabilitate prevăzute la anexa VIb se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (2). Aceste criterii reprezintă un set minim de criterii care pot fi dezvoltate în continuare, în contextul revizuirii Directivei 2003/30/CE.

Amendamentul 30

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 8a (Directiva 98/70/EC)

Comisia continuă să elaboreze metode de testare adecvate pentru utilizarea aditivilor metalici în carburanți.

Folosirea aditivului metalic MMT în combustibil este interzisă începând cu 1 ianuarie 2010. Comisia elaborează metode de testare adecvate pentru utilizarea aditivilor metalici în carburanți, alții decât MMT.

Justificare


In some Member States, MMT is added to petrol in order to improve the poor quality of petrol imported from Russia. The use of this and other metallic additives is very damaging to the environment. MMT can easily be replaced with less damaging substances, and the use of this additive should therefore be banned from 2010. As regards other metallic additives, the Commission will devise a suitable test methodology.

Amendamentul 31

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 9 alineatul (2) litera (a) (Directiva 98/70/CE)

(a) utilizarea biocarburanților în cadrul prezentei directive, precum și utilizarea și evoluția tehnologiei auto, având în vedere obiectivul definit în Revizuirea strategică a politicii energetice* a Comisiei, acela ca biocarburanții să reprezinte cel puțin 10% din carburanții utilizați în transport până în anul 2020 și obiectivul privind decarbonizarea carburanților utilizați în transport;

(a) obiectivul decarbonizării carburanţilor utilizaţi în transport şi utilizarea biocarburanţilor în vederea realizării acestui obiecti, efectele negative pe care le are producerea biocarburanţilor asupra mediului, asupra zonelor de conservare, direct sau indirect, precum şi asupra condiţiilor sociale şi asupra preţurilor alimentelor în toate ţările producătoare;

Justificare


Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.

One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Amendamentul 32

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 9 alineatul (2) litera (c) (Directiva 98/70/CE)

(c) limitele presiunii vaporilor pentru amestecurile de etanol și benzină;

eliminată

Justificare

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Amendamentul 33

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 9 alineatul (2) litera (f) (Directiva 98/70/CE)

(f) utilizarea aditivilor metalici în carburanți.

(f) utilizarea aditivilor metalici în carburanți, cu excepția MMT.

Justificare


See explanatory statement for Amendment 34.

Amendamentul 34

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 9 alineatul (2) litera (fa) (nouă) (Directiva 98/70/CE)

 

(fa) volumul total al componenților folosiți în benzină și motorină, în conformitate cu legislația în domeniul mediului a UE care cuprinde obiectivele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei1 și ale directivelor sale subordonate.

_______

1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1. Directivă modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).

Justificare


There is evidence that bodies of water are sometimes polluted with components used in diesel or petrol, such as MTBE or ETBE, or other components such as benzene. This should be investigated in the light of the Water Framework Directive and other EU environmental legislation.

Amendamentul 35

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7A (nou)

Articolul 9a (nou) (Directiva 98/70/CE)

 

7a. Se adaugă articolul 9a după cum urmează:

 

„Articolul 9a

 

Raportul

 

1. Comisia transmite un raport Parlamentului European şi Consiliului, înainte de 31 iunie 2008, pe baza orientărilor prevăzute la anexa VIa, în care clarifică:

 

(a) metodologia pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanții utilizați în transportul rutier;

 

(b) relația oricărui mecanism de reducere cu sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră și cu angajamentele asumate de statele membre prin Protocolul de la Kyoto;

(c) definiţia anului de referinţă.”

Amendamentul 36

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12 ALINEATUL (-1) (nou)

Anexa III tabel (Directiva 98/70/EC)

 

La rubrica „Presiunea vaporilor pe perioada de vară”, intrarea din coloana „Maxime” se înlocuiește cu „56,0 (5)”.

Justificare

Annex III applies to petrol with an admixture of biofuels of between 0% and 5%. As petrol containing between 5% and 10% biofuels is called 'low biofuel petrol', it is appropriate to continue to refer to the 0% to 5% category simply as 'petrol', as is the case in the current unamended Directive 98/70/EC.

Amendamentul 37

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12 PUNCTUL -1A (nou)

Anexa III nota de subsol 4 (Directiva 98/70/EC)

 

Nota de subsol 4 se modifică prin înlocuirea cuvintelor „condiții de iarnă arctică sau severă” cu „temperatură ambientă scăzută în timpul verii”

Justificare

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Amendamentul 38

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12

Anexa III nota de subsol 5 (Directiva 98/70/EC)

Nota de subsol 5 se modifică prin adăugarea următorului text: „Atunci când carburantul conține etanol, presiunea maximă a vaporilor permisă în perioada de vară poate depăși 60kPa cu valoarea indicată în tabelul din anexa VI.”

Nota de subsol 5 se înlocuiește cu următorul text: „Pentru statele membre cu „temperatură ambientă scăzută în timpul verii”, presiunea maximă a vaporilor nu depășește 66,0 kPa.”

Justificare

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and should be deleted.

Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure.

The waiver as proposed would lead to an increase of the vapour pressure up to 68kPa, which would deteriorate air quality. Therefore, the overall maximum vapour pressure has to be lowered. With this approach, even with the waiver the maximum vapour pressure will not exceed the 60kPa and air pollution will not increase.

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Amendamentul 39

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13A

Anexa IV tabel (Directiva 98/70/EC)

(a) la rubrica „Hidrocarburi policiclice aromatice”, intrarea din coloana „Maxime” se înlocuiește cu „8”.

(a) la rubrica „Hidrocarburi policiclice aromatice”, intrarea din coloana „Maxime” se înlocuiește cu „6”.

Justificare

It is desirable to reduce emissions of damaging Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PACs) to the absolute minimum. The Commission wishes to reduce the maximum permitted PAC content from 11% to 8%. On average, however, fuel in the EU contains approximately 3% PACs, and only in a few exceptional cases does it contain more than 6%. The maximum percentage laid down can therefore be further reduced to 6%.

Amendamentul 40

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15A (nou)
Anexele VIa și VIb (noi) (Directiva 98/70/EC)

 

15a. Se adaugă anexele VIa și VIb prevăzute în anexa la prezenta directivă.

Justificare

It is necessary to define more clearly the exact way in which the greenhouse gas performances of fuels are to be monitored and reduced. Two new annexes are inserted for this purpose.

Amendamentul 41

ANEXA

Anexa V subtitlu (Directiva 98/70/EC)

Tipul: Benzină cu conținut ridicat de biocarburant

Tipul: Benzină cu biocarburant

Justificare

Annex V contains provisions applicable to petrol containing a minimum of 5vol% biofuels. It is misleading to refer to petrol which contains such a proportion of biofuels as 'high biofuel petrol'. This term should be reserved for petrol containing substantially more biofuels; the term 'Biofuel Petrol' is more appropriate.

Amendamentul 42

ANEXA

Anexa V tabel rândul al 3-lea coloana a 4-a (Directiva 98/70/EC)

Presiunea vaporilor, pe perioada de vară

Presiunea vaporilor, pe perioada de vară

60,0 (4)

56,0 (4)

Justificare

See justification of Amendment 40.

Amendamentul 43

ANEXA

Anexa V tabel rândul al 7-lea a doua liniuţă coloana a 4-a (Directiva 98/70/EC)

- Etanol (pot fi necesari agenți de stabilizare) %v/v 10

 

- Etanol (pot fi necesari agenți de stabilizare) %v/v 5-10

 

Justificare

It is better to have one category of petrol comprising 0-5vol% ethanol and the second category of petrol comprising 5-10 vol% ethanol.

Amendamentul 44

ANEXA

Anexa V nota de subsol 3 (Directiva 98/70/EC)

(3) Perioada de vară începe nu mai târziu de data de 1 mai și ia sfârșit nu înainte de 30 septembrie. Pentru statele membre cu condiții de iarnă severă sau arctică, perioada de vară începe nu mai târziu de data de 1 iunie și ia sfârșit nu înainte de 31 august.

(3) Perioada de vară începe nu mai târziu de data de 1 mai și ia sfârșit nu înainte de 30 septembrie. Pentru statele membre cu condiții de temperatură scăzută în timpul verii, perioada de vară începe nu mai târziu de data de 1 iunie și ia sfârșit nu înainte de 31 august.

Justificare


The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Amendamentul 45

ANEXA

Anexa V nota de subsol 4 (Directiva 98/70/EC)

(4) Pentru statele membre cu condiții de iarnă arctică sau severă, presiunea maximă a vaporilor nu depășește 70,0 kPa. Atunci când carburantul conține etanol, presiunea maximă a vaporilor permisă în perioada de vară poate depăși 60kPa cu valoarea indicată în tabelul din anexa VI.

(4) Pentru statele membre cu condiții de temperatură scăzută în timpul verii, presiunea maximă a vaporilor nu depășește 66,0 kPa. Atunci când carburantul conține etanol, presiunea maximă a vaporilor permisă în perioada de vară poate depăși limita corespunzătoare a presiunii vaporilor permisă în perioada de vară de 56kPa sau de 66kPa cu valoarea indicată în tabelul din Anexa VI.

Justificare

Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure. Therefore and in line the maximum summer vapour pressure, the maximum vapour pressure under arctic or severe winter conditions should be lowered from 70kPa to 66kPa.

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a higher vapour pressure and a shorter summer period in Northern Europe to ensure vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit ) also recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with the rest of Europe.

Amendamentul 46

ANEXA

Anexa VI (Directiva 98/70/EC)

ANEXA VI

DEROGAȚIE PRIVIND PRESIUNEA VAPORILOR AUTORIZATĂ PENTRU BENZINA CU CONȚINUT DE ETANOL

eliminată

Conținut de etanol (%v/v)

Depășirea autorizată a presiunii vaporilor (kPa)

 

0

0

1

3.65

2

5.95

3

7.20

4

7.80

5

8.0

6

8.0

7

7.94

8

7.88

9

7.82

10

7.76

Atunci când conținutul de etanol este cuprins între două valori indicate în tabel, depășirea autorizată a presiunii vaporilor se determină prin extrapolare liniară între conținutul de etanol imediat superior și cel imediat inferior.

 

 

 

Justificare

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is therefore unjustified and should be deleted.

Amendamentul 47

ANEXA

Anexa VIa (nouă) (Directiva 98/70/EC)

 

ANEXA VIA

 

METODĂ DE MĂSURARE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ GENERATE DE TOŢI COMBUSTIBILII DE-A LUNGUL ÎNTREGULUI LOR CICLU DE VIAțĂ

 

1. La elaborarea raportului privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de toți combustibilii de-a lungul întregului lor ciclu de viață, se vor lua în considerare următoarele elemente:

 

(a) extracția/producția de materii prime, inclusiv:

 

- modalitatea de extracție, măsurată sau evaluată pe sit de extracție;

 

- o evaluare a cantității de energie utilizată în cursul extracției, inclusiv arderea, emisiile fugitive și alte forme de energie folosite în timpul acestui proces;

 

- impactul amenajărilor teritoriale, inclusiv deplasările activităților agricole;

 

- cantitatea de energie folosită în producția și aplicarea substanțelor agrochimice pe unitate de energie;

 

- impactul produselor derivate;

 

- folosirea carburantului pentru mașinile de producție, pe unitate;

 

(b) Transportul și distribuirea, inclusiv:

 

- transportul de la puțuri până la primul loc de rafinare/transfer pe baza echivalenților CO2 pe unitate de energie;

 

- numărul de kilometri reprezentând transportul de la puțuri până la locul de rafinare/transport;

 

- transportul de la locul de rafinare/transfer până la punctul de vânzare pe baza echivalenților CO2 pe unitate de energie;

 

(c) Conversie/rafinare, inclusiv:

 

- cantitatea de energie folosită în procesul de conversie/rafinare pe unitate de energie;

 

- cantitatea de echivalenți CO2 emiși pe unitate de energie;

 

(d) Produsul final:

 

- conținutul de carbon pe unitate de energie.

 

2. Până la 1 ianuarie 2011, se vor formula standarde de combustibil pe baza emisiilor de gaze cu efect de seră generate de-a lungul întregului ciclu de viață al combustibililor, măsurate în conformitate cu alineatul (1) din prezenta anexă. Standardele vor fi reprezentate de rezultatele măsurate ale furnizorului de combustibil cu cea mai bună performanță globală sau de media celor mai buni trei furnizori. Dacă este cazul, se poate distinge între motorina convențională ușoară și motorina convențională grea.

 

3. Începând cu 1 ianuarie 2012, reducerea echivalenților CO2, prevăzută la articolul 7a alineatul (2), s-ar putea baza pe valorile implicite, pe sit de extracție sau pe un conținut fix de echivalenți CO2 pe o bază de la zăcământ la roată. Aceste valori implicite sunt conservatoare în evaluarea economiilor de emisii de gaze cu efect de seră. Furnizorii de combustibili pot devia de la această valoare în mod pozitiv dacă pot dovedi că produsul lor are o performanță mai scăzută a emisiilor de gaze cu efect de seră atunci când se compară cu valoarea implicită.

Justificare

This Annex gives methodology guidelines for measuring CO2 from all fuels (incl. fossil fuels, biofuels, hydrogen). If suppliers can reach their carbon reduction target set in art. 7a by using new fuels such as hydrogen, this would lead to a great increase of investment in new vehicle technologies.

The methodology is divided into 3 parts: the first one describes the monitoring process of GHG emissions in the whole chain. The second one sets the baseline standards for GHG emissions reduction. The last one describes the reduction phase and introduces the possibility of using default values.

Amendamentul 48
ANEXA

Anexa VIb (nouă) (Directiva 98/70/EC)

 

ANEXA VI B

 

CRITERII DE DURABILITATE PENTRU BIOCOMBUSTIBILI ŞI BIOMASĂ

 

Criteriile de biodiversitate şi durabilitate socială se vor baza pe un sistem în care materiia primă pentru carburanți este identificabilă până la sursă și toate companiile din lanțul de producție a biomasei durabile sunt certificate.

 

1. Criteriile privind biodiversitatea şi mediul garantează, între altele, că:

 

- nu se produce niciun impact negativ semnificativ asupra biodiversității și, în special, producerea sau extragerea de materie primă nu are loc în apropierea zonelor naturale de valoare sau a zonelor publice protejate, cu excepția cazului în care aceasta constă în ape reziduale sau resturi forestiere;

 

- producerea de materii prime pentru carburanți nu antrenează despăduriri sau pierderi nete ale altor rezerve de carbon (cum ar fi terenuri umede și pășuni permanente) în sol sau deasupra solului;

 

- sunt respectate convențiile și reglementările internaționale, în special normele pertinente ale OIM și convențiile ONU pentru protejarea populațiilor indigene;

 

- producția de biocombustibili nu determină efecte negative semnificative (între altele lipsa apei) asupra resurselor de apă;

 

- calitatea aerului, a apei și a solului nu este deteriorată de extragerea sau producerea de materii prime pentru carburanți;

 

- se elaborează rapoarte periodice obligatorii pentru a se stabili că nu există efecte negative semnificative indirecte legate de modificări ale utilizării solului sau de deplasări ale activităților agricole;

 

- carburanții nefosili derivați din biomasă comportă reduceri directe de emisii de gaze cu efect de seră de cel puțin 50% în comparație cu carburanții fosili;

 

2. Criteriile sociale garantează, între altele, că:

 

- se elaborează rapoarte periodice obligatorii cu privire la consecințele sociale ale producerii de materie primă biologică, în special cu privire la prețurile alimentelor, pentru a se demonstra absența efectelor negative, între altele asupra siguranței alimentare;

 

- se asigură o declarație prin care comunitățile/populația locală își dau consimțământu;.

 

- publicul are acces la informații și la participare.

(1)

Nepublicată încă în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

The revision of the Fuel Quality Directive has two purposes. Firstly, to improve air quality by reducing emissions, inter alia, of sulphur and PACs. A second aim is to help combat climate change by reducing greenhouse gases from transport fuels. This second aim represents a remarkable political decision. Emissions of greenhouse gases must first be measured throughout the life cycle: the extraction and production phase, transport and distribution and ultimate use. The next step is to reduce emissions. This is the first time that a specific product (fuel) has been set a reduction target on the basis of a life cycle analysis. It is interesting to note that in the USA the State of California has more or less simultaneously announced a similar initiative, as a result of which the prospect of productive cooperation with the USA has arisen. In order to prepare for the political debate, the coordinators in the European Parliament's Environment Committee have requested a study. This study, Inclusion of sustainability criteria in the Fuel Quality Directive, was published at the beginning of July. On 5 July, the ENVI Committee and the policy department organised a workshop at which experts stated their opinions, while interested parties were invited to attend. Some 50 people took part in the discussion, including representatives of the Commission, the ESC, Member States, the Council Presidency, the oil industry, the environmental movement and biofuel producers. In recent months, your rapporteur has held many talks, both with interested parties and with experts. In May she attended a symposium in California on this subject. Certain decisions on the choice of options, regarding both air quality and the climate change objective, require elucidation.

1.  Air quality

The Fuel Quality Directive lays down new standards for sulphur dioxide and polycyclic aromatic hydrocarbons. As regards the sulphur content of fuel for inland shipping, the Commission proposes a reduction to be implemented in two stages: on 31 December 2009 to 300 mg/kg and on 31 December 2011 to 10 mg/kg. The Commission justifies this two-stage approach by reference to the extra energy consumption required in order to reduce the sulphur content of fuels. However, it may be objected to this that low-sulphur fuel makes more efficient ships' engines possible. The extra energy consumption at the refinery is amply compensated by reduced fuel consumption by ships. The more efficient ships' engines are already available.

The Commission proposes that the maximum permitted polycyclic aromatic hydrocarbon content of fuels should be reduced from 11% to 8%. However, the mean level in the EU is between 3% and 4%, while 6% is exceeded in only a few exceptional cases. A further reduction of the ceiling from 8% to 6% could therefore be achieved without much extra cost.

Vapour pressure and ethanol

Another point is vapour pressure. The higher the vapour pressure, the greater the emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs). VOCs play an important part in the formation of ozone. Particularly in warm conditions, ozone formation can be a serious health problem. In its resolution on the thematic strategy for air quality, Parliament called for a more ambitious approach, precisely on account of the damage caused to health by VOC emissions. The Commission does not propose any further reduction and wishes to retain a figure of 60kPa for the maximum permitted vapour pressure, with the possibility of increasing it to 70kPa in Arctic conditions, so that cars can also be started in Arctic regions. In addition, the Commission actually proposes an increase where ethanol is blended with fuel. Where ethanol is blended with fuel, one side-effect is to increase the vapour pressure, which results in more VOCs being emitted into the atmosphere. The increase in the vapour pressure is not directly proportional to the quantity of ethanol used for blending. It reaches a maximum with a 5% blend, beyond which figure it gradually declines again.

In order to make a balanced proposal, your rapporteur has studied the situation in the USA. In most states in the USA, the maximum permitted vapour pressure is considerably lower, namely 48 kPa. No increase is provided for in the event of blending with ethanol, although states where the air quality permits it do take advantage of this option. There are no technical obstacles to likewise imposing a lower vapour pressure in the EU. A vapour pressure of 56 kPa is possible. In addition, it is open to question to what extent an exception for ethanol is necessary. In view of the rapid increase in vapour pressure when a small proportion of ethanol is blended, to allow an increase in vapour pressure where only a small percentage is blended would provide the wrong incentive. In that case, a small contribution to reducing greenhouse gas emissions would result in a disproportionate deterioration of air quality. Your rapporteur therefore proposes a limited waiver of 4kPa if at least 3 per cent biofuels are blended with fuel.

Proposals

To sum up, your rapporteur proposes:

- accelerating the reduction of sulphur in fuels for inland shipping

- reducing the maximum permitted quantity of PACs

- prohibiting the damaging additive MMT

- reducing the vapour pressure and only permitting an exception if between 3% and 10% biofuels are blended.

2.  Greenhouse gases

Road transport causes approximately 20% of greenhouse gas emissions in the EU. In order to achieve a CO2 reduction of 30% by 2020, cars must become considerably more efficient, but CO2 emissions caused by fuels must also be reduced. The Commission proposes first measuring emissions of greenhouse gases and then between 2011 and 2020 reducing them by 1% per annum. Around 85% of greenhouse gas emissions from fuel occur upon combustion in the car and 15% in the overall production and refining process, including fuel transport and distribution. The Commission's proposal to reduce emissions deserves every support. In order to achieve the reduction, fuel suppliers may opt to render the extraction and refining processes more efficient so that less energy is used to obtain oil and turn it into petrol or diesel. Comparative research, for example by Kristina Holmgren of IVL Swedish Environmental Research Institute, indicates that refineries within the EU differ – and that many opportunities to save energy are not yet being exploited. Another option is the production and marketing of alternative fuels, such as natural gas, hydrogen or LPG. Naturally, the production these alternative fuels must be subjected to the same Well to Wheel analysis. A third possibility is blending with biofuels. Here too, the Well to Wheel approach must be applied, which will lead to a preference for biofuels which have a better greenhouse gas balance than fossil fuels. This proposal gives fuel suppliers enough options to make choices in the light of their own judgment and supply those fuels which have a better carbon balance. The proposal deserves our full support. However, there are a few remarks which should be made about the Commission proposal:

1. Determination of the method

The Commission proposes determining the Well to Wheel approach by means of commitology. As a number of important political choices have to be made in this context, Parliament must have a say in deciding a number of guidelines. This can be ensured by formulating guidelines in a new annex, which can be fleshed out later by means of the commitology procedure. These guidelines can, inter alia, include decisions about the base year and the standard.

2. The base year and the standard

Oil companies have invested to differing extents in improved efficiency. Under the Commission proposal, every supplier must supply data on greenhouse gas emissions, which will then become the standard. This would mean that a different standard applied to each company, which is contrary to the logic of the internal market. It is also contrary to the sense of justice, because companies which have invested in improvements would suffer by having to comply with stricter standards than their competitors who had invested less in efficiency. In order to guarantee a level playing field, a common standard is needed. Ideally, the base year should lie in the past in order to ensure that behaviour is not influenced by strategic motives. In that case, use must be made of existing studies. Because many data are lacking, and because not every fuel supplier and biofuel producer clearly endorses the results, it would be better for the base year to lie in the future, namely as soon as possible after the adoption of this directive. In that way, every supplier can supply data and will have to do so.

3. The target

The proposed target is 1% per annum. In order to achieve this level of ambition, experts say that a considerable effort is necessary, but this of course depends very much on the starting point or the basic standard. The question is, naturally, how the standard is to be chosen from the data supplied by fuel producers. It would be advisable, certainly, not to take the lowest standard, and not the average either. In order to ensure an adequate level of ambition, a top-runner approach is the obvious choice: in that case, the best company (or, for example, the average of the top three companies) would set the standard for the rest. But there is one qualification to be made here. It is likely that the best company will be operating with light oil, as that requires less processing and refining. If the best company sets the standard, this will give all European fuel suppliers a strong incentive, or even compel them, likewise to use as much light oil as possible. This will mean a price rise for light oil and will result in heavy oil going to such countries as China and India. That would not necessarily be better for worldwide emissions of greenhouse gases: it would merely relocate emissions from European companies to other companies. In order to ensure that a genuine reduction is achieved, it may be necessary to introduce two standards: one for heavy oil and one for light oil. However, the need for this can only be ascertained on the basis of data on actual emissions by fuel producers. In addition, the proposed reduction of 1% per annum will be difficult to enforce. A reduction of 2% per two years is easier and will bring about the same emission reduction by 2020.

4. The whole chain

The Commission proposal specifically mentions a Well to Wheel approach. This means that emissions throughout the chain are taken into account. For fossil fuels, the chain comprises oil extraction, flaring, initial processing, transport, refining, distribution and emission upon combustion in the engine. For biofuels, the same applies, but there the emphasis is more likely to be on the use of production inputs (such as artificial fertiliser) and changes in land use.

The annex lists these criteria in such a way as to render them applicable to oil, gas, hydrogen and biofuels. An alternative would be to describe a different method for each biofuel, but this approach guarantees that the method is technology-neutral and that there is no concealed stimulus for one of the fuels. The fuel supplier can himself decide on the option which is optimal for him.

5. Scope

The Commission proposal does not refer to hydrogen. However, it is important to give fuel suppliers optimal choices and not exclusively back the use of biofuels. It is therefore necessary to amend Article 2 defining the scope.

One difficult point is electricity. Of course it would be good if cars operated on sustainably produced electricity. Some car manufacturers foresee the rise of plug-in cars whose batteries will be recharged at home. In many cases, the present fuel suppliers are not involved in this. Including electricity in the scope would in principle be desirable, but fuel suppliers do not generally supply electricity. A trade system would overcome this problem, but that would make the directive complex again.

6. Sustainability criteria

Even if fuel suppliers have various ways of complying with reduction obligations, it is undeniable that this objective creates a strong incentive to use biofuels. It goes without saying, in this connection, that blending fuels with biofuels which, on the basis of a well-to-wheel analysis, emit even more greenhouse gases or very little less will achieve little. Inclusion of a criterion which explicitly lays down a minimum requirement regarding greenhouse gas performance is therefore not necessary: fuel suppliers have no reason to use biofuels for blending whose carbon dioxide efficiency is poor.

It is a different matter when it comes to sustainability criteria. There is justified concern about the impact of a large-scale use of biofuels on biodiversity, the environment and social relations. It is not easy to formulate criteria which accord with the rules of the World Trade Organisation. Some European countries have already made a first move. On the basis of the positions of the UK, Germany and the Netherlands, or at least their provisional positions, Annex [VIb] lists a number of criteria dealing with the concerns about biofuels. In the case of the social criteria, the response primarily lies in an obligation to monitor social impact and to obtain the consent of the local population. In the case of biodiversity, concerns include water use and the proximity of areas of natural interest.

7. Compatibility with other legislation: ETS and biofuel objective

There is much debate about compatibility with other legislation and initiatives. The European Council has agreed to a binding objective of 10% admixture of biofuels on two conditions. The biofuels must be sustainable, and 2nd generation technology must be sufficiently developed. It goes without saying that the sustainability objectives in the annex to this directive must not be incompatible with the general condition for sustainability formulated by the Council. The Commission is currently drawing up criteria. At a later stage, it may be possible in Annex VIb to make do with a reference to an established list of criteria.

There is a second compatibility aspect, namely that relating to emissions trading. Refineries fall under the ETS system and must report their emissions and purchase additional rights if they emit more than they already have the right to. According to some commentators, this provides a sufficient guarantee that refineries will act responsibly in their carbon dioxide emissions, which means that refineries do not need to submit compulsory reports. On the other hand, there is a view that the ETS only provides an incentive to reduce carbon dioxide and does not impose any absolute obligation. Oil companies can, after all, decide to purchase emission rights on the commercial market. Both the ETS and the directive now under consideration provide incentives: neither of them actually imposes a requirement to improve efficiency at refineries. In other words, they reinforce each other and at least do not conflict.

8. Conclusion

Your rapporteur's amendments are designed to ensure maximum flexibility, a level playing field and ambitious but responsible objectives. In addition, it is important that the directive should be technology-neutral in the sense that it should not provide extra incentives for a particular fuel or technology. In sum, this involves the following proposed amendments:

- Annex VIa: guidelines for measuring methods, including the possibility of using standard values (default values), a top-runner approach and, if necessary, different standards for light and heavy oil

- Annex VIb: sustainability criteria: biodiversity and social obligations

- extending the scope of the directive: the use of hydrogen to reduce CO2 is made possible

- greater flexibility: emission reduction of 2% per 2 years up to and including 2020 rather than 1% per annum

- guarantees of sustainability in a new Article 7c.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (13.11.2007)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanţii din transportul rutier, de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE

(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Raportor pentru aviz: Miloslav Ransdorf

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Fuel Quality Directive, dating from 1998, sets common EU specifications for petrol, diesel and gasoil used in road vehicles, inland waterway barges and non-road mobile machinery such as locomotives, earth moving machinery and tractors.

This proposal is a revision of the Fuel Quality Directive, aiming at setting new standards for transport fuels to further reduce air pollution, such as sulphur, particels and polyaromatic hydrocarbons. Furthermore, the new standards will introduce an obligation to reduce the contribution of road fuels to climate change. And finally, this revision could be seen as instrumental in achieving the EU-target of a 10% share of biofuels in overall EU transport gasoline and diesel consumption by 2020.

A key measure of the proposal is that, in order to encourage the development of lower-carbon fuels and biofuels, fuel suppliers will be obliged to reduce the greenhouse gas emissions that their fuels cause over their life-cycle (i.e. when they are refined, transported and used) by 1% per year from 2011. This will result in a 10% cut of greenhouse gas emissions by 2020, equalling 500 million tonnes of CO2.

Secondly, to enable a higher volume of biofuels to be used in gasoline, a new gasoline blend will be established, with higher permitted content of oxygen-containing additives (so-called oxygenates), including up to 10% ethanol. The different gasoline blends will be clearly marked to avoid possible risks of damage to existing vehicles, since ethanol is incompatible with some vehicle fuel systems.

Your draftsman welcomes this proposal. Promoting the further development of low-carbon fuels and other measures to reduce emissions from the fuel production chain is vital in order to ensure that the fuel sector will also contribute to achieving the EU's greenhouse gas reduction goals. Your draftsman strongly supports the concept of reducing the so-called "well-to-wheel" greenhouse gas emissions of fuels, which also takes into account the emissions due to the production of the fuel itself. This is the best way to steer the fuel industry in an overall sustainable direction, while allowing for the necessary flexibility. Your draftsman equally applauds the proposed maximum sulphur content standards for diesel, which will enable fuel for higher vehicle efficiency, reduce particulate matter emissions and make the introduction of after-treatment systems possible in the future.

Your draftsman believes that lower emissions could only be achieved through a more coordinated and integrated approach, which requires not only the introduction of new products and technologies by the fuel and automotive industries and their suppliers, but also a firm commitment from policy makers, infrastructure providers and drivers (by inter alia the introduction of CO2-based taxation, improved driver skills and behaviour, and safer infrastructure).

Your draftsman would like to stress that a delicate balance needs to be found between promoting the development of the biofuel market and avoiding possible risks of damage to existing vehicles and the environment. In the view of your draftsman the Commission proposal is in this respect unbalanced since it promotes just one source of biofuel component to the detriment of others that could have less risk of non-compatibility with existing vehicles and the environment.

A greater use of ethanol, namely, is not only incompatible with many existing vehicle fuel systems, but it will also result in an increase in emissions of polluting vapours. In the Commission proposal a specific vapour pressure waiver is introduced for petrol containing ethanol. These vapours however, also known as volatile organic compounds, contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems.

Your draftsman believes that the proposal could be strengthened by allowing also other alternatives (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen) to contribute to the development of low-carbon fuels and the reduction of greenhouse gas emissions from the fuel production chain. By allowing greater flexibility to use all bio components, Europe could benefit from their potential contribution to meeting the new EU targets on biofuels.

Your draftsman would further like to point out to the irreplaceable role of technical innovations in reducing greenhouse gases. For example, a patent invented in the Czech Republic could reduce greenhouse gas emissions by up to 70% if put into practice. The separate waste can serve as secondary raw material.

Finally, your draftsman wishes to underline the need to rationalize the entire transport system in the EU. The present rate of road transport is too high and that of railway transport is too low. It is necessary to prepare, present and discuss a comprehensive approach with regard to the integrated transport system for the whole EU and to include all appropriate kinds of transport.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Textul propus de Comisie(1)  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 2

(2) Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European – O strategie tematică privind poluarea aerului a stabilit obiective de reducere a emisiilor poluante până în anul 2020. Aceste obiective au rezultat în urma unei analize amănunţite a costurilor şi beneficiilor. Au fost stabilite, mai ales, obiective de reducere a emisiilor de SO2 cu 82%, a emisiilor de NOx cu 60%, a emisiilor de compuşi organici volatili (COV) cu 51% şi a PM2,5 cu 59% în raport cu emisiile înregistrate în anul 2000. Consecinţele modificărilor aduse Directivei 98/70/CE asupra emisiilor de COV ale staţiilor de benzină ar trebui luate în considerare în dispoziţiile legislative viitoare.

(2) Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European – O strategie tematică privind poluarea aerului a stabilit obiective de reducere a emisiilor poluante până în anul 2020. Aceste obiective au rezultat în urma unei analize amănunţite a costurilor şi beneficiilor. Au fost stabilite, mai ales, obiective de reducere a emisiilor de SO2 cu 82%, a emisiilor de NOx cu 60%, a emisiilor de compuşi organici volatili (COV) cu 51% şi a PM2,5 cu 59% în raport cu emisiile înregistrate în anul 2000. Consecinţele modificărilor aduse Directivei 98/70/CE asupra emisiilor de COV ale staţiilor de benzină ar trebui luate în considerare în dispoziţiile legislative viitoare. Comisia ar trebui să prezinte un raport cu privire la progresele înregistrate înainte de a prezenta o propunere pentru o astfel de legislaţie viitoare.

Justificare

Considering the importance of reducing greenhouse gas emissions, as well as the implications for fuel producers and carmakers, any change in the legislation should be based on a progress report that sets out the economic, environmental and social impact of each proposal.

Amendamentul 2

Considerentul 5

(5) Comunitatea a adoptat reglementări care limitează emisiile poluante generate de vehiculele utilitare uşoare şi grele pentru transportul rutier. Specificaţiile referitoare la carburanţi reprezintă unul dintre factorii care pot facilita respectarea limitelor stabilite pentru aceste emisii.

(5) Comunitatea a adoptat reglementări care limitează emisiile poluante generate de vehiculele utilitare uşoare şi grele pentru transportul rutier. Specificaţiile referitoare la carburanţi reprezintă unul dintre factorii care pot facilita respectarea limitelor stabilite pentru aceste emisii. Emisiile poluante pot fi reduse şi prin creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea unui transport public urban eficient din punct de vedere energetic.

Justificare

Climate change can also be combated through greater energy efficiency and through more energy-efficient public transport in urban areas. 80% of the population live in urban areas, and urban transport is responsible for 40% of all CO2 emissions.

Amendamentul 3

Considerentul 6

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport are drept obiectiv promovarea utilizării biocarburanţilor în cadrul Comunităţii. Strategia comunitară privind biocarburanţii a fost detaliată în Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată „O strategie a UE privind biocarburanţii” . Comunicarea precizează în mod clar că, deşi există dorinţa de a dezvolta în continuare biocarburanţii şi tehnologia aferentă acestora, această dezvoltare nu trebuie să ducă la creşterea efectului negativ asupra mediului şi subliniază necesitatea de a reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, Comunicarea recunoaşte necesitatea de a încuraja dezvoltarea tehnologiei biocombustibililor.

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport are drept obiectiv promovarea utilizării biocarburanţilor în cadrul Comunităţii. Strategia comunitară privind biocarburanţii a fost detaliată în Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată „O strategie a UE privind biocarburanţii” . Comunicarea precizează în mod clar că, deşi există dorinţa de a dezvolta în continuare biocarburanţii şi tehnologia aferentă acestora, această dezvoltare nu trebuie să ducă la creşterea efectului negativ asupra mediului şi subliniază necesitatea de a reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, Comunicarea recunoaşte necesitatea de a încuraja dezvoltarea tehnologiei biocombustibililor. Se recomandă realizarea de investiţii în activităţile de cercetare în ceea ce priveşte a doua generaţie de biocarburanţi, întrucât ar trebui evitată concurenţa privind utilizarea pământului pentru culturile destinate hranei populaţiei, pe de o parte, şi culturile dedicate biocarburanţilor, pe de altă parte.

Justificare

Biofuels are important for restricting climate change, but biofuel crops should not replace food crops or result in an excessive rise in the price of agri-food products.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 13

(13) Este necesar ca detaliile privind amestecul de etanol în benzină, în special limitele presiunii vaporilor şi variantele posibile pentru ca amestecurile de etanol să nu depăşească limitele permise ale presiunii vaporilor, să fie revizuite pe baza experienţei dobândite prin aplicarea Directivei 98/70/CE.

eliminat

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 15

(15) Amestecul de etanol în benzină modifică în mod neuniform presiunea vaporilor amestecului de carburant obţinut. Pentru ca presiunea vaporilor benzinei care rezultă din combinarea a două amestecuri autorizate de benzină şi etanol să se menţină sub limita autorizată, este necesar să se definească depăşirea autorizată a presiunii vaporilor pentru astfel de amestecuri, astfel ca aceasta să corespundă creşterii efective a presiunii vaporilor care rezultă în urma adăugării unui procent dat de etanol în benzină.

eliminat

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Amendamentul 6

Considerentul 16

(16) Pentru a încuraja utilizarea carburanţilor cu conţinut scăzut de carbon, respectând în acelaşi timp obiectivele referitoare la poluarea atmosferică, ar trebui ca rafinăriile să pună la dispoziţie benzină cu o presiune scăzută a vaporilor, în cantităţi suficiente. Dat fiind că pentru moment lucrurile nu stau astfel, se măreşte limita presiunii vaporilor pentru amestecurile cu etanol pentru a permite dezvoltarea pieţei biocarburanţilor.

eliminat

Justificare

Increasing the maximum vapour pressure as proposed by the European Commission cannot be justified on environmental and health-related ground.

Amendamentul 7

Considerentul 21

(21) Tehnologia biocarburanţilor se află într-o evoluţie continuă. Sunt necesare cercetări suplimentare privind toate metodele posibile de convertire a biomasei în carburant destinat utilizării în transport. Prin urmare, este necesar să se adopte o abordare echilibrată în privinţa limitelor stabilite în directivă pentru a creşte, dacă este cazul, utilizarea diverşilor biocarburanţi, cum ar fi: metanolul, etanolul, alcooli superiori, eteri şi alţi compuşi oxigenaţi.

(21) Tehnologia biocarburanţilor se află într-o evoluţie continuă. Sunt necesare cercetări suplimentare privind toate metodele posibile de convertire a biomasei în carburant destinat utilizării în transport. Prin urmare, este necesar să se adopte o abordare echilibrată si neutră din punct de vedere tehnologic în privinţa limitelor stabilite în directivă pentru a creşte, dacă este cazul, utilizarea diverşilor biocarburanţi, cum ar fi: metanolul, etanolul, alcooli superiori, eteri şi alţi compuşi oxigenaţi.

Justificare

In view of the continual evolution in biofuel technology as well as the importance of biofuels in reducing greenhouse gas emissions, the principle of technology neutrality is vital in order to ensure freedom of competition.

Amendamentul 8

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)

Articolul 3 alineatul (3) (Directiva 98/70/EC)

(3) Carburantul care se conformează specificaţiilor prevăzute în anexa III poartă menţiunea „Benzină cu conţinut scăzut de biocarburant”, în limba sau limbile naţionale.

(3) Carburantul care se conformează specificaţiilor prevăzute în anexa III poartă menţiunea „Benzină”, în limba sau limbile naţionale.

Carburantul care se conformează specificaţiilor prevăzute în anexa V poartă menţiunea „Benzină cu conţinut ridicat de biocarburant”, în limba sau limbile naţionale.

Carburantul care se conformează specificaţiilor prevăzute în anexa III poartă menţiunea „Amestec de benzină cu conţinut scăzut de componente nefosile”, în limba sau limbile naţionale.

Justificare

The name biofuel is misleading to consumers. In any case a nomination of "High biofuel petrol' should be reserved for petrol which genuinely contains a high percentage of biocomponents. Petrol containing 0% to 5% non-fossil components should therefore be called 'petrol' and petrol containing between 5% and 10% non-fossil components should be called "low non-fossil blend petrol".

Amendamentul 9

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7b (Directiva 98/70/CE)

Articolul 7b

eliminat

Amestecul de etanol în benzină

 

Măsurile detaliate referitoare la amestecul de etanol în benzină şi, în special, presiunea vaporilor stabilită în anexa VI, precum şi variantele posibile, destinate modificării elementelor neesenţiale ale directivei, între altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 11 alineatul (2).”

 

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Amendamentul 10

ARTICOLUL1 PUNCTUL 5

Articolul 7ba (nou) (Directiva 98/70/CE)

 

Articolul 7ba

 

Criterii de durabilitate pentru biocomponentele din combustibili

 

(1) Doar acele biocomponente care îndeplinesc criteriile de durabilitate şi care s-au dovedit a reduce emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă sunt considerate că favorizează atingerea obiectivului prevăzut la articolul 7a.

 

(2) Criteriile de durabilitate sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Justificare

The Environment Directorate of the Commission must be mandated to make a proposal on mandatory sustainability criteria for biocomponents in fuels which should be adopted under regulatory procedure with scrutiny. The EP main committee report should suggest more detailed criteria to be set already in the Directiva.

Amendamentul 11

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 8a (Directiva 98/70/EC)

Articolul 8a

Articolul 8a

Aditivi metalici

Aditivi metalici

Comisia continuă să elaboreze metode de testare adecvate pentru utilizarea aditivilor metalici în carburanţi.

Urmând lucrările actuale ale Centrului Comun de Cercetare (CCC) și utilizând datele existente, Comisia continuă să elaboreze metode de testare adecvate privind utilizarea aditivilor metalici în carburanți, și, prin intermediul acestor metode, estimează dacă trebuie să propună restricții pentru aditivii presupuși a avea repercusiuni asupra funcționării eficace a tehnologiilor de reducere a poluării.

Amendamentul 12

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 9 litera (c) (Directiva 98/70/CE)

(c) limitele presiunii vaporilor pentru amestecurile de etanol şi benzină;

eliminat

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Amendamentul 13

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7A (nou)

Articolul 9a (nou) (Directiva 98/70/EC)

 

7a Se introduce următorul articol 9a:

 

„Articolul 9a

 

Pentru a contribui la obiectivele Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi la stabilirea unui mecanism de raportare şi monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţii folosiţi în transportul rutier, Comisia, cel târziu până la 31 decembrie 2010:

 

1 elaborează un raport destinat Parlamentului şi Consiliului privind posibile mecanisme de reducere a emisiilor. Comisia are în vedere, în special, următoarele:

 

(a) dezvoltarea unei metodologii adecvate pentru estimarea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţii folosiţi în transportul rutier;

 

(b) clarificarea relaţiei oricărui mecanism de reducere cu sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră şi cu angajamentele asumate de statele membre prin Protocolul de la Kyoto;

 

(c) revizuirea fezabilităţii şi a calendarului pentru îndeplinirea obiectivelor specifice de reducere progresivă a emisiilor de gaze cu efect de seră;

 

(d) evaluarea impactului pe care aceste obiective îl au asupra mediului de afaceri, a mediului economic şi a celui social.

 

2 Pe baza acestui raport, Comisia poate prezenta Parlamentului European şi Consiliului propuneri de modificare a prezentei directive, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/30/CE şi cu legislaţia ulterioară în domeniu.”

Justificare

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU. The Commission should only propose to review the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Amendamentul 14

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12

Anexa III nota de subsol 5 (Directiva 98/70/CE)

Anexa III se modifică după cum urmează:

eliminat

Nota de subsol 5 se modifică prin adăugarea următorului text: „Atunci când carburantul conţine etanol, presiunea maximă a vaporilor permisă în perioada de vară poate depăşi 60kPa cu valoarea indicată în tabelul din anexa VI.”

 

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Amendamentul 15

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13 LITERA (A)

Anexa IV (Directiva 98/70/EC)

(a) la rubrica „Hidrocarburi policiclice aromatice”, intrarea din coloana „Maxime” se înlocuieşte cu „8”.

(a) la rubrica „Hidrocarburi policiclice aromatice”, intrarea din coloana „Maxime” se înlocuieşte cu „6”.

Justificare

Lowering the maximum limit aligns it with the present market reality. Almost all European market fuels have already a PAH content in the range 1% to 6%.

Amendamentul 16

ANEXĂ

Anexa V titlu (Directiva 98/70/EC)

SPECIFICAŢII DE MEDIU APLICABILE CARBURANŢILOR DE PE PIAŢĂ DESTINAŢI VEHICULELOR ECHIPATE CU MOTOR CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE

SPECIFICAŢII DE MEDIU APLICABILE CARBURANŢILOR DE PE PIAŢĂ CARE CONŢIN MINIM 5% v/v BIOCOMPONENTE DESTINAŢI VEHICULELOR ECHIPATE CU MOTOR CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE

Justificare

The proposed changes require Low Biofuel Petrol to contain a minimum of 5% v/v biocomponents while allowing the distributor to choose the components. The maximal values of the individual biocomponents are already contained in the table. Minimal individual values are not required as the minimal total is specified at 5%.

Amendamentul 17

ANEXĂ

Anexa V rândurile 19a - 19e (noi) (Directiva 98/70/EC)

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI

Biocomponente

% v/v

5

 

---Bioetanol (pot fi necesari agenţi de stabilizare)

% v/v

 

10

---Bioalcooli care conţin 3 atomi de carbon pe moleculă

% v/v

 

7

---Bioalcooli care conţin 4 sau mai mulţi atomi de carbon pe moleculă

% v/v

 

10

---Bioeteri care conţin 5 sau mai mulţi atomi de carbon pe moleculă

% v/v

 

22

Justificare

The proposed changes require Low Biofuel Petrol to contain a minimum of 5% v/v biocomponents while allowing the distributor to choose the components. The maximal values of the individual biocomponents are already contained in the table. Minimal individual values are not required as the minimal total is specified at 5%. Within the proposed boundaries it is possible to achieve an equivalent of 10% biofuel (ethanol) content.

Amendamentul 18

ANEXĂ

Anexa V nota de subsol 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) Pentru statele membre cu condiţii de iarnă arctică sau severă, presiunea maximă a vaporilor nu depăşeşte 70,0 kPa. Atunci când carburantul conţine etanol, presiunea maximă a vaporilor permisă în perioada de vară poate depăşi 60kPa cu valoarea indicată în tabelul din anexa VI.

(4) Pentru statele membre cu condiţii de iarnă arctică sau severă, presiunea maximă a vaporilor nu depăşeşte 70,0 kPa.

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

Amendamentul 19

ANEXĂ

Anexa VI (Directiva 98/70/CE)

 

Prezenta anexă se elimină.

Justification

The Commission proposal is unbalanced since it promotes just one source of biofuel component (ethanol) to the detriment of others. A greater use of ethanol is incompatible with many existing vehicle fuel systems and will result in an increase in emissions of polluting vapours, that contribute to the formation of ground-level ozone pollution, and can cause premature death in people with breathing difficulties or heart problems. It is important to allow greater flexibility to use also other bio components (such as bio-ETBE, bio-TAEE, renewable biomethane, natural gas or hydrogen).

PROCEDURĂ

Titlu

Monitorizarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care provin din utilizarea carburanţilor în transportul rutier şi navigaţia pe căi navigabile interioare

Referinţe

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Comisia competentă în fond

ENVI

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Miloslav Ransdorf

12.4.2007

 

 

Examinare în comisie

26.6.2007

12.9.2007

 

 

Data adoptării

12.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Eva Lichtenberger

(1)

Nepublicat încă în JO


AVIZ al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (13.9.2007)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

privind propunerea de directivă a Parlamentului European de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, precum şi introducerea unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanţii din transportul rutier, de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE

(COM(2007)0018 – C6‑0061/2007 – 2007/0019(COD))

Raportor pentru aviz: Joseph Daul

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Le projet de directive présenté par la Commission européenne, relatif aux spécifications de l’essence, du carburant diesel et au gazole, modifiant la directive 98/70/CE du 13 octobre 1998, constitue une étape importante pour la promotion et le développement des biocarburants dans l’Union Européenne.

Le Parlement européen, à travers de nombreuses prises de position, a toujours soutenu toutes les initiatives de l’Union Européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Lors du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, il a été décidé que les énergies renouvelables devaient représenter 20 % des énergies consommées dans l’Union Européenne en 2020, les biocarburants devant représenter quant à eux 10 % des carburants consommés.

Par ailleurs, les réformes en cours des organisations de marché des cultures végétales réduisent les débouchés des productions concernées. Les biocarburants offrent des opportunités alternatives aux producteurs agricoles confortant ainsi la politique européenne d’aménagement du territoire et l’emploi en milieu rural. De plus, les terres actuellement sous régime de jachère constituent une réserve pour répondre à cette nouvelle demande.

Dans ce contexte, le projet de directive présenté par la Commission Européenne visant à corriger les spécifications des essences incorporant des biocarburants, constitue un élément majeur de la politique européenne permettant de faciliter leur utilisation.

Il est en effet urgent de mettre les spécifications techniques contenues dans la directive 98/70 CE en cohérence les objectifs politiques de l’Union Européenne.

En premier lieu, les objectifs européens d’utilisation des biocarburants ne pourront être tenus que si les fabricants et les distributeurs procèdent à l’incorporation directe d’éthanol dans les essences. Une solution consisterait à ce que les sociétés pétrolières mettent à disposition des fabricants de biocarburants ou des distributeurs des quantités adéquates d’essence à basse volatilité. Tel n’est pas le cas aujourd’hui. Aussi, afin de contourner cet obstacle, la Commission Européenne propose de modifier les spécifications actuelles des essences.

En outre, les Etats membres souhaitant mettre en place dès à présent des dispositions relatives à l’incorporation directe d’éthanol dans les essences, répondant ainsi aux souhaits des citoyens européens, doivent pouvoir le réaliser. Cette justification se justifie d'autant plus que la révision de la directive aurait déjà dû avoir lieu à la fin 2005 et qu'un retard de près de deux ans a ainsi été pris.

Enfin, le développement technologique des moteurs et des biocarburants susceptibles d’être utilisés à l’avenir, conduit à considérer que les mélanges futurs dépasseront la limite actuelle d’incorporation d’éthanol dans les essences qui est de 5 %. Si un tel objectif est hautement souhaitable, car il répond précisément à la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il convient cependant d’être vigilant à ce que l’information des consommateurs soit aussi complète que possible, afin d’éviter tout désagrément quant à l’utilisation des biocarburants par des moteurs plus anciens, qui ne sont pas adaptés aux nouvelles essences.

Conformément à la directive européenne N° 85/536CEE, le parc automobile européen peut désormais accepter un carburant contenant jusqu'à 5 % de bioéthanol ou 15 % de ETBE. Dans ces conditions, il est proposé d’avoir un étiquetage simplifié et limité aux seules essences incorporant un taux supérieur à 5% d’éthanol ou 15% d'ETBE

Le développement des biocarburants n’est qu’un des éléments de la politique européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Il est donc urgent de définir aussi rapidement que possible de nouvelles contraintes s’imposant au secteur des transports, si l’Union Européenne veut respecter ses engagements internationaux en matière de protection de l’environnement.

La Commission Européenne propose d’inclure dans le projet de directive une procédure visant à déterminer les mesures à prendre pour respecter le principe d’une réduction de C0² dans le secteur des transports, pour la période allant du 1er janvier 2011 à 2020.

L’objectif de réduction de 10 % en dix ans, des émissions à gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie des carburants, par unité d’énergie, répond à la politique souhaitée par tous les citoyens européens. L’importance de cet objectif aurait nécessité une discussion particulière, au sein des institutions européennes, pour la définition des mesures à prendre.

Compte tenu de l’urgence de la situation, la commission de l'agriculture soutient le principe d’inclusion des ces dispositions dans cette directive, bien que l’objectif premier de celle-ci soit celui de la modification de la qualité des essences.

Néanmoins, la commission de l'agriculture est particulièrement vigilante sur la définition des mesures qui doivent être décidées au niveau européen et mises en œuvre par les Etats membres à compter du 1er janvier 2009. A cette fin, elle demande à la Commission de tenir informé le Parlement européen de l’évolution des discussions, et surtout qu’il lui soit fait rapport sur les raisons qui engendreraient un retard dans la mise en œuvre de ces mesures.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Textul propus de Comisie   Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 6

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport are drept obiectiv promovarea utilizării biocarburanţilor în cadrul Comunităţii. Strategia comunitară privind biocarburanţii a fost detaliată în Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată „O strategie a UE privind biocarburanţii”. Comunicarea precizează în mod clar că, deşi există dorinţa de a dezvolta în continuare biocarburanţii şi tehnologia aferentă acestora, această dezvoltare nu trebuie să ducă la creşterea efectului negativ asupra mediului şi subliniază necesitatea de a reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, Comunicarea recunoaşte necesitatea de a încuraja dezvoltarea tehnologiei biocombustibililor.

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport are drept obiectiv promovarea utilizării biocarburanţilor în cadrul Comunităţii. Biocarburanţii reprezintă unul din mijloacele de atingere a obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană în materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în special în sectorul transporturilor. Strategia comunitară privind biocarburanţii a fost detaliată în Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată „O strategie a UE privind biocarburanţii”. Comunicarea precizează în mod clar că, deşi există dorinţa de a dezvolta în continuare biocarburanţii şi tehnologia aferentă acestora, această dezvoltare nu trebuie să ducă la creşterea efectului negativ asupra mediului şi subliniază necesitatea de a reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, Comunicarea recunoaşte necesitatea de a încuraja dezvoltarea tehnologiei biocombustibililor.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 9

(9) Arderea carburanţilor pentru transportul rutier generează aproximativ 20% din emisiile de gaze cu efect de seră din Comunitate. O modalitate de reducere a acestor emisii este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de aceşti carburanţi. Aceasta se poate face în mai multe moduri. Având în vedere ambiţia Comunităţii de a reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect de seră şi rolul important pe care îl au emisiile provenind din transportul rutier, se recomandă punerea în aplicare a unui mecanism ce ar obliga furnizorii de carburanţi să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţii pe care îi furnizează şi să reducă anual aceste emisii într-o proporţie determinată, începând din 2010. În măsura în care prezenta directivă va avea drept consecinţă dezvoltarea biocarburanţilor, mecanismul de raportare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră se va elabora în mod coordonat cu dispoziţiile Directivei 2003/30/CE.

(9) Arderea carburanţilor pentru transportul rutier generează aproximativ 20% din emisiile de gaze cu efect de seră din Comunitate. O modalitate indispensabilă de reducere a acestor emisii este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de aceşti carburanţi. Aceasta se poate face în mai multe moduri. Având în vedere ambiţia Comunităţii de a reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect de seră şi rolul important pe care îl au emisiile provenind din transportul rutier, se recomandă punerea în aplicare a unui mecanism ce ar obliga furnizorii de carburanţi să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţii pe care îi furnizează şi să reducă anual aceste emisii într-o proporţie determinată, începând din 2010. Unul dintre obiectivele directivei fiind dezvoltarea biocarburanţilor, mecanismul de raportare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră se va elabora în mod coordonat cu dispoziţiile Directivei 2003/30/CE şi ar trebui pus în aplicare până la 31 decembrie 2008.

Justificare

Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements internationaux en la matière.

D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 9a (nou)

(9a) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră reprezintă un imperativ care se impune tuturor ţărilor. Uniunea Europeană, prin obiectivele definite, ar trebui să demonstreze posibilităţile de punere în aplicare a politicilor care impun reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, având în vedere obiectivele acestor politici în materie de mediu, este indispensabil ca un mecanism de raportare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră să fie introdus înainte de 1 ianuarie 2009. În caz contrar, Comisia ar trebui să adreseze Parlamentului European un raport privind motivele care au dus la întârzierea introducerii acestui mecanism.

Justificare

La réduction de l’émission de gaz à effet de serre est un impératif qui s’impose à l’ensemble des pays. L’Union européenne, à travers les objectifs définis, doit démontrer les possibilités de mise en œuvre de politiques imposant la réduction d’émission de gaz à effet de serre.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 11

(11) Comisia a stabilit obiectivul ca până în anul 2020 biocarburanţii să reprezinte cel puţin 10% din carburanţii utilizaţi în transport. Progresele permanente ale tehnologiei auto şi ale tehnologiei carburanţilor, la care se adaugă dorinţa continuă de a garanta un nivel optim de protecţie a mediului şi a sănătăţii, fac ca specificaţiile carburanţilor să necesite o revizuire periodică, pe baza studiilor şi analizelor suplimentare privind influenţa aditivilor şi a conţinutului de biocarburanţi asupra emisiilor poluante. În consecinţă, este necesar ca posibilitatea de decarbonizare a carburanţilor utilizaţi în transport să facă obiectul unor rapoarte regulate.

(11) Uniunea Europeană a stabilit obiectivul ca până în anul 2020 biocarburanţii să reprezinte cel puţin 10% din carburanţii utilizaţi în transport. Progresele permanente ale tehnologiei auto şi ale tehnologiei carburanţilor, la care se adaugă dorinţa continuă de a garanta un nivel optim de protecţie a mediului şi a sănătăţii, fac ca specificaţiile carburanţilor să necesite o revizuire periodică, pe baza studiilor şi analizelor suplimentare privind influenţa aditivilor şi a conţinutului de biocarburanţi asupra emisiilor poluante. În consecinţă, este necesar ca posibilitatea de decarbonizare a carburanţilor utilizaţi în transport să facă obiectul unor rapoarte regulate.

Justificare

Le Parlement européen a toujours défendu un objectif ambitieux d’utilisation de biocarburants. Pour sa part, le Conseil européen, dans sa communication des 8 et 9 mars a rappelé l’objectif d’une utilisation contraignante d’au moins 10% de biocarburants dans les carburants utilisés pour les transports

Amendamentul 5

Considerentul 11a (nou)

 

(11a) Comisia ar trebui să elaboreze o propunere legislativă menită să garanteze că producerea de carburanţi pe bază de materii prime vegetale nu va pune în pericol siguranţa alimentară.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 12a (nou)

(12a) Amestecul de etanol în benzină modifică în mod neuniform presiunea vaporilor carburantului astfel obţinut.

Justificare

Une bonne compréhension des problèmes posés conduit à une modification dans l’ordonnancement des amendements.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 13

(13) Este necesar ca detaliile privind amestecul de etanol în benzină, în special limitele presiunii vaporilor şi variantele posibile pentru ca amestecurile de etanol să nu depăşească limitele permise ale presiunii vaporilor, să fie revizuite pe baza experienţei dobândite prin aplicarea Directivei 98/70/CE.

(13) Este necesar ca detaliile privind amestecul de etanol în benzină, în special limitele presiunii vaporilor şi variantele posibile pentru ca amestecurile de etanol să nu depăşească limitele permise ale presiunii vaporilor, să fie revizuite pe baza experienţei dobândite prin aplicarea Directivei 98/70/CE. Presiunea vaporilor din amestecuri este legată şi de compoziţia iniţială a benzinelor.

Justificare

La volatilité de l’éthanol étant stable pour un taux d'éthanol donné, la composition des essences entrant dans le mélange est le facteur déterminant la volatilité du produit final.

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 14

(14) Amestecul de etanol din benzină duce la creşterea presiunii vaporilor carburantului astfel obţinut; iar presiunea vaporilor pentru amestecurile de benzină trebuie controlată pentru a limita emisiile de poluanţi în aer.

(14) Presiunea vaporilor pentru amestecurile de benzină trebuie controlată pentru a limita emisiile de poluanţi în aer. Mărirea presiunii vaporilor pentru amestecul benzină-etanol atinge valoarea sa maximă prin încorporarea în volum a 5% etanol, după care descreşte în amestecurile cu proporţii superioare.

Justificare

L’augmentation de la pression de vapeur du mélange atteint son maximum avec une incorporation de 5% d’éthanol en volume, puis décroît pour des mélanges à des taux supérieurs.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 15

(15) Amestecul de etanol în benzină modifică în mod neuniform presiunea vaporilor amestecului de carburant obţinut. Pentru ca presiunea vaporilor benzinei care rezultă din combinarea a două amestecuri autorizate de benzină şi etanol să se menţină sub limita autorizată, este necesar să se definească depăşirea autorizată a presiunii vaporilor pentru astfel de amestecuri, astfel ca aceasta să corespundă creşterii efective a presiunii vaporilor care rezultă în urma adăugării unui procent dat de etanol în benzină.

(15) Pentru ca presiunea vaporilor benzinei care rezultă din combinarea a două amestecuri autorizate de benzină şi etanol să se menţină sub limita autorizată, este necesar să se definească depăşirea autorizată a presiunii vaporilor pentru astfel de amestecuri, ţinându-se seama de calitatea intrinsecă a benzinelor, astfel încât aceasta să corespundă creşterii efective a presiunii vaporilor care rezultă în urma adăugării unui procent dat de etanol în benzină.

Justificare

La volatilité de l’éthanol étant stable pour un taux d’éthanol donné, la composition des essences entrant dans le mélange est le facteur déterminant la volatilité du produit final.

Amendamentul 10

CONSIDERENTUL 16

(16) Pentru a încuraja utilizarea carburanţilor cu conţinut scăzut de carbon, respectând în acelaşi timp obiectivele referitoare la poluarea atmosferică, ar trebui ca rafinăriile să pună la dispoziţie benzină cu o presiune scăzută a vaporilor, în cantităţi suficiente. Dat fiind că pentru moment lucrurile nu stau astfel, se măreşte limita presiunii vaporilor pentru amestecurile cu etanol pentru a permite dezvoltarea pieţei biocarburanţilor.

(16) Pentru a încuraja utilizarea carburanţilor cu conţinut scăzut de carbon, respectând în acelaşi timp obiectivele referitoare la poluarea atmosferică, ar trebui ca rafinăriile să pună la dispoziţie benzină cu o presiune scăzută a vaporilor, în cantităţi suficiente. Din nefericire, pentru moment lucrurile nu stau astfel, volumul disponibil de benzine cu presiune scăzută de vapori fiind încă insuficient.

Justificare

Il est malheureusement constaté quotidiennement que les raffineurs européens ne mettent pas à la disposition des producteurs de biocarburants procédant à des mélanges essence éthanol toutes les quantités indispensables d’essences à faible pression de vapeur. Cette situation est profondément regrettable, car elle entrave le développement des biocarburants et remet en cause les objectifs politiques définis par l’Union européenne.

Amendamentul 11

CONSIDERENTUL 16a (nou)

(16a) Având în vedere această situaţie, ar trebui mărită presiunea maximă a vaporilor autorizată pentru amestecurile conţinând etanol, pentru a permite dezvoltarea indispensabilă a pieţei biocarburanţilor.

Justificare

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par les producteurs de biocarburants en matière d’approvisionnements insuffisants en essences à faible pression de vapeur, et contourner ainsi la position des raffineurs, il est proposé une augmentation de la pression de vapeur maximale autorisée pour les mélanges contenant de l’éthanol.

Amendamentul 12

CONSIDERENTUL 16b (nou)

(16b) Specificaţiile privind benzinele şi motorinele trebuiau deja revizuite înainte de 31 decembrie 2005. Întârzierea a dus la amânarea proporţională a eforturilor de realizare a obiectivelor politice ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor.

Justificare

La directive 2003/30 prévoyait que les spécifications relatives aux essences, au carburant diesel et aux gazoles devaient être révisées avant le 31 décembre 2005.

Amendamentul 13

CONSIDERENTUL 16c (nou)

(16c) Pentru a împiedica o întârziere şi mai mare în realizare a obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor, Comisia ar trebui să ia măsuri pentru a permite statelor membre să autorizeze cât mai rapid încorporarea directă a etanolului în benzine.

Justificare

Il serait inconcevable de prolonger encore le retard pris depuis décembre 2005. Afin de pallier à cet inconvénient, il est souhaitable qu’une dérogation soit accordée aux Etats-membres qui, dans un souci d’application des objectifs de l’Union européenne de réduction d’émissions de gaz à effet de serre appliquent ou souhaitent appliquer les mesures visées par cette directive en promouvant l’incorporation directe d’éthanol dans l’essence.

Amendement 14

CONSIDERENTUL 16d (nou)

(16d) Întrucât noii carburanţi ar putea prezenta anumite riscuri pentru unele modele mai vechi de motoare, punerea la dispoziţia consumatorilor a unei etichetări corespunzătoare a carburanţilor cu conţinut mai mare în biocarburanţi decât cei comercializaţi în prezent, este indispensabilă.

Justificare

Les dispositions du projet de directive doivent pleinement répondre aux préoccupations des consommateurs, sans lesquels les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre ne pourront pas être remplis. C’est particulièrement le cas pour les consommateurs propriétaires de véhicules anciens, dont la conception ne prenait pas en compte les nouveaux carburants.

Amendamentul 15

CONSIDERENTUL 19

(19) În cadrul stabilirii unui nou mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, ar trebui conferită Comisiei competenţa de a stabili metoda care să fie utilizată pentru raportarea privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţii utilizaţi în transportul rutier şi pentru utilajele mobile nerutiere. Dat fiind că aceste măsuri, similar celor referitoare la adaptarea metodelor analitice permise prevăzute la articolul 10 din Directiva 98/70/CE, au un caracter general şi au scopul de a completa directiva respectivă prin adăugarea de elemente noi neesenţiale, acestea ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(19) În cadrul stabilirii unui nou mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, ar trebui conferită Comisiei competenţa de a stabili metoda care să fie utilizată pentru raportarea privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţii utilizaţi în transportul rutier şi pentru utilajele mobile nerutiere. Comisia ar trebui să prezinte periodic Parlamentului European un raport privind dificultăţile întâlnite, în special în cazul întârzierii punerii în aplicare a acestor măsuri. Dat fiind că aceste măsuri, similar celor referitoare la adaptarea metodelor analitice permise prevăzute la articolul 10 din Directiva 98/70/CE, au un caracter general şi au scopul de a completa directiva respectivă prin adăugarea de elemente noi neesenţiale, acestea ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justificare

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports, constitue un des objectifs primordiaux du Parlement européen, qui est le porte-parole des préoccupations exprimées par tous les citoyens européens dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle il demande à être associé à toutes les étapes dans l’élaboration des mesures relatives aux émissions de gaz à effet de serre, et tout au moins à être informé de tout retard dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures.

Amendamentul 16

CONSIDERENTUL 21a (nou)

(21a) Activitatea de cercetare în domeniul noilor motoare cu emisie scăzută de gaze cu efect de seră trebuie promovată la nivel comunitar. Aceasta trebuie, de asemenea, să permită anticiparea evoluţiei carburanţilor disponibili în următorii douăzeci de ani.

Justificare

La technologie des moteurs évolue également. La recherche en matière de nouveaux moteurs émettant moins de gaz à effet de serre doit être promue au niveau communautaire. D’autre part cette recherche doit également anticiper l’évolution des carburants qui seront disponibles dans les vingt prochaines années avec une teneur enrichie en biocarburant notamment des essences contenant de 20 % à 30 % d'éthanol, carburants sur lesquels les motoristes travaillent d'ores et déjà.

Amendamentul 17

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)
Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf (Directiva 98/70/CE)

„(3) Carburantul care se conformează specificaţiilor prevăzute în anexa III poartă menţiunea „Benzină cu conţinut scăzut de biocarburant”, în limba sau limbile naţionale.

„(3) Carburantul care se conformează specificaţiilor prevăzute în anexa III nu necesită o etichetare specială privind încorporarea de etanol sau de ETBE (etil-terţ-butil-eter).

Justificare

Le constat qui peut être fait est que le parc automobile actuel de l’Union européenne peut utiliser un carburant incorporant jusqu’à 5% d’éthanol ou 15% d’ETBE. L’utilisation d’essences dans lesquelles sont incorporées moins de 5% d’éthanol ou moins de 15% d’ETBE est aujourd’hui courante au sein des Etats-membres de l’Union européenne. La mention relative à l’incorporation d’une faible teneur d’éthanol ou d’ETBE n’apparaît donc plus comme une élément déterminant de la bonne information du consommateur.

Amendamentul 18

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)
Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf (Directiva 98/70/CE)

Carburantul care se conformează specificaţiilor prevăzute în anexa V poartă menţiunea „Benzină cu conţinut ridicat de biocarburant”, în limba sau limbile naţionale.

Carburantul care se conformează specificaţiilor prevăzute în anexa V poartă menţiunea „Benzină cu conţinut mai ridicat de biocarburant”, în limba sau limbile naţionale.

Justificare

Pour ce qui concerne les essences contenant plus de 5% d’éthanol ou plus de 15% d’ETBE, seul le parc automobile le plus récent peut accepter de tels mélanges. C’est la raison pour laquelle il est souhaitable de concentrer l’information du consommateur sur sa connaissance concernant les essences contenant plus de 5% d’éthanol ou plus de 15% d’ETBE, afin d’éviter tout problème d’incompatibilité avec son véhicule, et de l’orienter vers les essences les plus appropriées au regard des objectifs visés par la présente directive.

Amendamentul 19

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (BA) (nouă)

Articolul 3 alineatul (2) litera (ca) (nouă) (Directiva 98/70/CE)

 

(ba) La alineatul (2), s-a adăugat litera (ca) după cum urmează:

„(ca) Statele membre vor lua toate măsurile pentru ca, cel mai târziu la 1 ianuarie 2012, benzina fără plumb cu o concentraţie de bioetanol de cel puţin 70 % v/v să fie conformă cu specificaţiile de mediu stipulate la anexa VIa.”.

Amendamentul 20

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5
Articolul 7a alineatul (3a) (nou) (Directiva 98/70/CE)

(3a.) Comisia prezintă Parlamentului European un raport privind metodologia utilizată pentru informaţiile la care se face referire la alineatele (1) şi (2) din prezentul articol, precum şi măsurile necesare luate în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol.

 

Comisia informează Parlamentul European cu privire la orice întârziere în realizarea obiectivelor prezentei directive în materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Justificare

La réduction de l’émission de gaz à effet de serre est un impératif qui s’impose à l’ensemble des pays. L’Union européenne, à travers les objectifs définis, doit démontrer les possibilités de mise en œuvre de politiques imposant la réduction d’émission de gaz à effet de serre. Aussi, compte des enjeux environnementaux qui en découlent, il est donc indispensable qu’un mécanisme de déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre soit mis en place avant le 1er janvier 2009. Si tel n’est pas le cas, la Commission devra faire rapport au Parlement européen sans délais sur les raisons qui ont conduit à un tel retard.

Amendamentul 21

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12
Anexa III (Directiva 98/70/CE)

Nota de subsol 5 se modifică prin adăugarea următorului text: „Atunci când carburantul conţine etanol, presiunea maximă a vaporilor permisă în perioada de vară poate depăşi 60kPa cu valoarea indicată în tabelul din anexa VI.”

Nota de subsol 5 se modifică prin adăugarea următorului text: „Atunci când carburantul conţine etanol, presiunea maximă a vaporilor permisă poate depăşi limita autorizată stabilită pentru anotimpul în curs, astfel cum este indicată în tabelul din anexa VI.”

Justificare

Il convient de faciliter, toute au long de l’année, l’incorporation directe de bioéthanol dans les essences.

Amendamentul 22

ANEXĂ
Anexa V rândul 11 (Conţinutul de oxigen) coloana 4 (Directiva 98/70/CE)

3,7

4,0

Justificare

La norme européenne de référence des essences sans plomb – norme EN 228 – prévoit que la densité de celles-ci doit être comprise entre 720 et 775 kg/m3 à 15°C. Dans le cas où 10% v/v d’éthanol seraient incorporés dans une essence d’une densité du bas de la fourchette - 720 kg/m3 - la teneur en oxygène de cette essence additivée dépasserait 3,7% m/m, et celle-ci se trouverait alors hors norme : fixer la teneur maximale en oxygène à 4% m/m permet d’incorporer 10% v/v d’éthanol dans toute essence sans plomb conforme à la norme, sans risque de voir cette essence se trouver non conforme à la norme après additivation.

Amendamentul 23

ANEXĂ
Anexa V nota de subsol 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) Pentru statele membre cu condiţii de iarnă arctică sau severă, presiunea maximă a vaporilor nu depăşeşte 70,0 kPa. Atunci când carburantul conţine etanol, presiunea maximă a vaporilor permisă în perioada de vară poate depăşi 60kPa cu valoarea indicată în tabelul din anexa VI.

(4) Pentru statele membre cu condiţii de iarnă arctică sau severă, presiunea maximă a vaporilor nu depăşeşte 70,0 kPa. Atunci când carburantul conţine etanol, presiunea maximă a vaporilor permisă poate depăşi limita autorizată stabilită pentru anotimpul în curs, astfel cum este indicată în tabelul din anexa VI.

Justificare

Il convient de faciliter, toute au long de l’année, l’incorporation directe de bioéthanol dans les essences.

Amendamentul 24

Articolul 1 punctul 15a (nou)

Anexa VIa (nouă) (directiva 98/70/CE)

15a. A fost adăugată anexa VI a, care apare în anexa prezentei directive.

„ANEXA VIA

SPECIFICAŢII DE MEDIU APLICABILE CARBURANŢILOR DE PE PIAŢĂ DESTINAŢI VEHICULELOR ECHIPATE CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE

Benzină de tip E 85

Condiţii de aplicat şi metode de analiză

Parametri (1)

Unitate

Limite (2)

Minime

Maxime

Cifră octanică determinată după metoda de cercetare

 

95

-

Cifră octanică determinată după metoda „motor“

 

 

85

-

- Alcooli superiori (C3-C8)

% v/v

-

2,0

- Metanol

% v/v

-

1,0

- Eteri care conţin cinci sau mai mulţi atomi de carbon pe moleculă

 

-

5,2

 

% v/v

Conţinutul de sulf

mg/kg

-

1

Condiţii climatice şi metode de analiză

Parametri (1)

Unitate

Limite (2)

Clasa A (vară)

Clasa B (iarnă)

Minime

Maxime

Minime

Maxime

- Etanol şi alcooli superiori

% v/v

753

86

703

80

- Super 95 în conformitate cu norma EN 228

% v/v

-

25

-

30

- Presiunea vaporilor

kPa

35

60

50

90

(1) Metodele de testare sunt cele specificate în norma EN 228:1999. Statele membre pot adopta metoda analitică specificată în standardul de înlocuire EN 228:1999, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puţin aceeaşi precizie ca metoda analitică pe care o înlocuieşte .

(2) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori reale”. La stabilirea valorilor lor limită, s-au aplicat termenii ISO 4259 „Produse petroliere – Determinarea şi aplicarea datelor de precizie privind metodele de testare”, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995)..

(3) Statele membre pot hotărî să comercializeze benzina E 85 cu concentraţii minime de 65% v/v în conformitate cu normele naţionale adoptate pe baza normei europene CWA 15293:2005."

Justificare

Pour la nouvelle essence E 85, il est indispensable d’introduire des spécifications environnementales déterminées étant donné sa forte teneur en bioéthanol d’au moins 70% v/v.

PROCEDURĂ

Titlu

Monitorizarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care provin din utilizarea carburanţilor în transportul rutier şi navigaţia pe căi navigabile interioare

Referinţe

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Comisia competentă în fond

ENVI

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

AGRI

13.3.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Joseph Daul

8.5.2007

 

 

Examinare în comisie

4.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

Data adoptării

12.9.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Vincenzo Aita, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Manolis Mavrommatis


PROCEDURĂ

Titlu

Monitorizarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care provin din utilizarea carburanţilor în transportul rutier şi navigaţia pe căi navigabile interioare

Referinţe

COM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Data prezentării la PE

31.1.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

ENVI

13.3.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

ECON

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

IMCO

13.3.2007

TRAN

13.3.2007

 

AGRI

13.3.2007

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

13.3.2007

IMCO

1.3.2007

TRAN

28.2.2007

 

Raportor(i)

Data numirii

Dorette Corbey

8.3.2007

 

 

Examinare în comisie

4.6.2007

13.9.2007

 

 

Data adoptării

27.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

7

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alfonso Andria, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Umberto Guidoni, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, David Martin, Miroslav Mikolášik, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Willi Piecyk

Aviz juridic - Politica de confidențialitate