ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας

  10.12.2007 - (COM(2007) 0786 – C6‑0450/2007 – 2007/2273(ACI))

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγητής: Reimer Böge

  Διαδικασία : 2007/2273(ACI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0499/2007
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0499/2007
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας

  (COM(2007) 0786 – C6‑0450/2007 – 2007/2273(ACI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (CΟΜ(2007)0786 - C6-0450/2007),

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] και ιδίως το σημείο 27,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (Galileo), στη βάση της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και του πολυετούς προγράμματος πλαισίου 2007-2013[2],

  –   έχοντας υπόψη την πρώτη ανάγνωση του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού 2008,

  –   έχοντας υπόψη την έκβαση της συνεδρίασης συνεννόηση της 23ης Νοεμβρίου 2007,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0499/2007),

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θεωρεί επιτακτική ανάγκη την επαρκή χρηματοδότηση των Προγραμμάτων του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS),

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντεινόμενες ανάγκες στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) ήσαν το αντικείμενο έντονων ανησυχιών κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού για το 2008 και ειδικότερα έχοντας υπόψη την ανάγκη κινητοποίησης των απαραίτητων πόρων για την αποστολή της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αποφάσισαν κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 23ης Νοεμβρίου 2007 να κινητοποιήσουν το Μέσο Ευελιξίας προς συμπλήρωση της χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του 2008:

  -    των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS (EGNOS-GALILEO) με ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ,

  -    της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας με ποσό 70 εκατομμυρίων ευρώ,

  1.  σημειώνει ότι τα αντίστοιχα ανώτατα όρια της κατηγορίας 1Α και της κατηγορίας 4 δεν επέτρεψε επαρκή χρηματοδότηση του GALILEO και του GNSS το 2008·

  2.  υπενθυμίζει ότι το μέσο ευελιξίας κινητοποιήθηκε έξι φορές βάσει των προηγούμενων δημοσιονομικών προοπτικών 2000-2006·

  3.  επικροτεί την επιτευχθείσα κατά τη συνεννόηση συμφωνία όσον αφορά τη χρήση του μέσου ευελιξίας υπέρ των προγραμμάτων GNSS και της ΚΕΠΠΑ για ποσό συνολικού ύψους 270 εκατ. ευρώ·

  4.  τονίζει τις κοινές προσπάθειες που εξασφάλισαν επαρκείς πόρους για νέες και υφιστάμενες αποστολές ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, ιδίως δε τη σχεδιαζόμενη αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο·

  5.  επαναλαμβάνει πάντως ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμα επαρκής πρόβλεψη για τις εξωτερικές δράσεις γενικώς, και για την ΚΕΠΠΑ ειδικότερα, σε σύγκριση με τις ανάγκες που έχουν πλέον διαπιστωθεί· είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΑ χωλαίνει εξαιτίας αυτού του διαρθρωτικού προβλήματος και ότι αξίζει μιας πολυετούς λύσης για το μέλλον (όπως απέδειξε το γεγονός ότι οι ανάγκες τόσο του 2007 όσο και του 2008 υπερέβησαν κατά πολύ τις ετήσιες προβλέψεις που έγιναν κατά τη στιγμή της έγκρισης του δημοσιονομικού πλαισίου)· αναμένει επομένως προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου για πιθανούς τρόπους προόδου·

  6.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  της 18ης Δεκεμβρίου 2007

  όσον αφορά την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] και ιδίως το σημείο 27,

  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής[2],

  εκτιμώντας τα εξής:

  Στη συνεδρίαση συνεννόησης της 23ης Νοεμβρίου 2007, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής συμφώνησαν να κινητοποιήσουν το μέσο ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό του 2008:

  -  των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS (EGNOS-GALILEO) με ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ,

  -  της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας με ποσό 70 εκατομμυρίων ευρώ.

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

  Άρθρο 1

  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 (εφεξής καλούμενος «προϋπολογισμός του 2008»), χρησιμοποιείται το μέσο ευελιξίας για τη διάθεση ποσού 270 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων.

  Τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση της χρηματοδότησης:

  -  των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS (EGNOS-GALILEO) με ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ, βάσει του άρθρου 06 02 10 του προγράμματος Galileo του υποτομέα 1α,

  -  της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας με ποσό 70 εκατομμυρίων ευρώ, βάσει του κεφαλαίου 19 03 του τομέα 4.

  Άρθρο 2

  Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα με τον προϋπολογισμό του 2008.

  Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2007.

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                                                     Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Πρόεδρος

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελ. 1.
  • [2]  ΕΕ […]

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Κατά τη συνδιαλλαγή της 23ης Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επέτυχαν συμφωνία όσον αφορά την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ του Galileo και της ΚΕΠΠΑ.

  Galileo - Στην περίπτωση του Galileo, κατέστη σαφές περί τα μέσα του τρέχοντος έτους ότι η χρηματοδότηση του δημοσίου θα ήταν η μόνη πηγή κονδυλίων για το πρόγραμμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε με το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 την αντίθεσή του προς τη μικτή κοινοτική και διακυβερνητική χρηματοδότηση του Galileo.

  Κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, το Κοινοβούλιο χαιρέτισε κατά την πρώτη ανάγνωση την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του ΠΔΠ. Το Συμβούλιο αντιτάχθηκε στη θέση αυτή και το θέμα της χρηματοδότησης του Galileo εξετάστηκε με τη διαδικασία συνδιαλλαγής. Πέραν της αναθεωρήσεως του ΠΔΠ, και της νέας κατάταξης και προτεραιότητας των πιστώσεων της υποκατηγορίας 1α, κατέστη σαφές ότι εξακολουθούσαν να χρειάζονται επιπρόσθετες πιστώσεις για το Galileo. Για την εξεύρεσή τους τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το μέσο ευελιξίας σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

  ΚΕΠΠΑ - Το 2007 η χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΑ αποτέλεσε το αντικείμενο συνεχών συζητήσεων και μελέτης. Είναι σαφές ότι η πρόκληση της χρηματοδότησης νέων αναγκών, ιδίως για το Κοσσυφοπέδιο και τη σχεδιαζόμενη αστυνομική αποστολή της ΕΕ, αλλά και για άλλες αποστολές όπως η EUPOL στο Αφγανιστάν, δύσκολα συμφιλιώνεται με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του κεφαλαίου 4 του προϋπολογισμού της ΕΕ.

  Το θέμα αυτό, όπως και τα πολιτικά και ‘επιτόπια’ ζητήματα που προκαλούν τις οικονομικές αυτές ανάγκες, συζητήθηκαν έντονα ολόκληρη τη χρονιά. Προς τούτο, οι πέντε ετήσιες κοινές συνεδριάσεις των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποδείχτηκαν εξαιρετικά χρήσιμες και εποικοδομητικές.

  Επικροτούμε θερμά το γεγονός ότι μπόρεσε να επιτευχθεί τελική συμφωνία κατά τη συνδιαλλαγή του Νοεμβρίου για τον προϋπολογισμό, με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό 70 εκατ. ευρώ και ορίζοντας το σύνολο των πιστώσεων σε 285 εκατ. ευρώ.

  Ο εισηγητής τονίζει πάντως ότι το διαρθρωτικό έλλειμμα που φαίνεται να υπάρχει στον τομέα αυτό (ετήσια ποσά τόσο του 2007 όσο και του 2008 πολύ υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις) συνιστά πραγματικό πρόβλημα για την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή. Πιστεύει έντονα ότι το θέμα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τα επόμενα έτη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των σημερινών δημοσιονομικών προοπτικών ή και με προηγούμενες προτάσεις.

  Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο κινήθηκε προς την κατεύθυνση που επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Η επιτευχθείσα με το Συμβούλιο συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Galileo και της ΚΕΠΠΑ από το μέσο ευελιξίας είναι ικανοποιητική.

  Το μέσο ευελιξίας έχει ετήσιο ανώτατο όριο 200 εκατομμυρίων ευρώ. Το μέρος του ετήσιου ποσού που δεν χρησιμοποιείται μπορεί να μεταφέρεται έως το έτος n+2.

  Δεδομένου ότι το μέσο ευελιξίας δεν χρησιμοποιήθηκε το περασμένο έτος, η επιτευχθείσα κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής συμφωνία προβλέπει την παροχή 200 εκατ. για το Galileo και 70 εκατ. για την ΚΕΠΠΑ.

  Ο εισηγητής συστήνει να εγκριθεί η πρόταση απόφασης της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο σχέδιο ψηφίσματος.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.12.2007

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  + :

  - :

  0 :

  25

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gianni Pittella, Μαργαρίτης Σχοινάς, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Esther De Lange

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία