MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen käyttämisestä

  10.12.2007 - (KOM(2007)0786 – C6-0450/2007 – 2007/2273(ACI))

  Budjettivaliokunta
  Esittelijä: Reimer Böge

  Menettely : 2007/2273(ACI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0499/2007
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0499/2007
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen käyttämisestä

  (KOM(2007)0786 – C6‑0450 – 2007/2273(ACI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0786 – C6-0450/2007),

  –   ottaa huomioon talousarvion kurinalaisuudesta ja vakaasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen ja erityisesti sen 27 kohdan[1],

  –   ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rahoittamisesta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 puitteissa[2],

  –   ottaa huomioon vuoden 2008 yleisen talousarvioluonnoksen ensimmäisen käsittelyn,

  –   ottaa huomioon 23. marraskuuta 2007 pidetyn neuvottelukokouksen tulokset,

  –   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0499/2007),

  A. ottaa huomioon, että budjettivallan käyttäjän mielestä GNSS-ohjelmiin on varattava riittävästi rahoitusta,

  B.  ottaa huomioon, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisääntyneisiin tarpeisiin kiinnitettiin paljon huomiota vuoden 2008 talousarviota laadittaessa ja että erityisen tärkeänä pidettiin määrärahojen varaamista EU:n tehtäviin Kosovossa,

  C. ottaa huomioon, että budjettivallan käyttäjät päättivät 23. marraskuuta 2007 pidetyssä neuvottelukokouksessa käyttää joustovälinettä täydentääkseen vuoden 2008 talousarviossa seuraavien kohteiden rahoitusta:

  –   Euroopan GNSS-ohjelmia (EGNOS-GALILEO) 200 miljoonalla eurolla

  –   yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 70 miljoonalla eurolla,

  1.  toteaa, että otsakkeiden 1 A ja 4 katot eivät mahdollistaneet Galileo- ja YUTP-hankkeiden riittävää rahoitusta vuonna 2008;

  2.  palauttaa mieliin, että joustovälinettä tarvittiin kuusi kertaa edellisten rahoitusnäkymien aikana vuosina 2000-2006;

  3.  pitää myönteisenä sovittelun aikana saavuttua sovintoa joustovälineen käytöstä GNSS- ja YUTP-hankkeissa 270 miljoonan euron arvosta;

  4.  korostaa, että yhteisillä pyrkimyksillä on kyetty turvaamaan riittävät resurssit uusille ja nykyisille YUTP/ETPP -operaatioille ja erityisesti suunnitellulle EU:n poliisitoiminnalle Kosovossa;

  5. toistaa kuitenkin, että ulkoisten toimien yleensä ja erityisesti YUTP:n nykyisin tiedettyihin tarpeisiin ei pitkällä aikavälillä kyetä vastaamaan; on vakuuttunut, että YUTP:n rahoituksessa on rakenteellinen ongelma, joka vastaisuudessa edellyttää monivuotista ratkaisua (vuosien 2007 ja 2008 tarpeet ovat selvästi rahoituskehyksen hyväksymishetkellä tehtyjä vuosittaisia ennusteita suuremmat); pitäisi siksi myönteisenä, että komissio ja neuvosto antaisivat ehdotuksia mahdollisista ratkaisumalleista;

  6. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

  7. kehottaa puhemiestä huolehtimaan tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

  LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

  tehty 18 päivänä joulukuuta 2007

  joustovälineen käyttämisestä

  EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

  ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] ja erityisesti sen 27 kohdan,

  ottavat huomioon komission ehdotuksen,

  sekä katsovat seuraavaa:

  Budjettivallan käyttäjät päättivät 23. marraskuuta 2007 pidetyssä neuvottelukokouksessa käyttää joustovälinettä täydentääkseen vuoden 2008 talousarviossa seuraavien kohteiden rahoitusta:

   Euroopan GNSS-ohjelmia (EGNOS-GALILEO) 200 miljoonalla eurolla

   yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 70 miljoonalla eurolla,

  OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

  1 artikla

  Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2008 (jäljempänä "vuoden 2008 talousarvio") otetaan käyttöön joustovälineen varoja 270 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina.

  Nämä varat käytetään täydentämään seuraavien hankkeiden rahoitusta:

   Euroopan GNSS-ohjelmia (EGNOS-GALILEO) 200 miljoonalla eurolla alaotsakkeen 1 a Galileo-ohjelman 06 02 10 mukaisesti;

   yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 70 miljoonalla eurolla otsakkeen 4 luvun 19 03 mukaisesti.

  2 artikla

  Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä samaan aikaan vuoden 2008 talousarvion kanssa.

  Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2007.

  Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

  Puhemies                                                      Puheenjohtaja

  • [1]  EUVL C 139, 14.06.2006, s. 1.

  PERUSTELUT

  Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät 23 päivänä marraskuuta pidetyssä neuvottelukokouksessa sopimukseen joustovälineen käyttämisestä Galileon ja YUTP:n hyväksi.

  Tämän vuoden alussa kävi selväksi, että julkinen rahoitus olisi ainut määrärahalähde Galileo-ohjelmaa varten. Euroopan parlamentti vastusti 20. kesäkuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa ratkaisuja, joissa yhdistettäisiin yhteisön rahoitus ja hallitustenvälinen lisärahoitus.

  Talousarviomenettelyn ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti suhtautui myönteisesti komission ehdotukseen monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta. Neuvosto vastusti tätä, ja Galileon rahoitusta käsiteltiin neuvottelumenettelyssä. Kävi selväksi, että monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen lisäksi ja alaotsakkeen 1 a määrärahojen uudelleenjaon ja uudelleenpriorisoinnin jälkeen tarvittiin vielä jonkin verran lisämäärärahoja Galileota varten. Ratkaisuna budjettivallan käyttäjät päättivät käyttää joustovälinettä 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 27 kohdan mukaisesti.

  YUTP – YUTP:n rahoituksesta keskusteltiin ja neuvoteltiin vuonna 2007 jatkuvasti. Haastetta uusien tarpeiden, erityisesti Kosovossa suoritettavien tehtävien ja suunnitellun EU:n poliisioperaation mutta myös muiden tehtävien, kuten Afganistanissa toteutettavan Eupol-hankkeen, rahoittamisesta oli vaikea sovittaa yhteen EU:n talousarvion otsakkeen 4 rajallisten määrärahojen kanssa.

  Tästä ja tietenkin näiden rahoitustarpeiden taustalla olevista poliittisista ja "maanläheisistä" kysymyksistä keskusteltiin kiivaasti koko vuosi. Parlamentin ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan ja neuvoston väliset kokoukset olivat tässä suhteessa erittäin hyödyllisiä ja rakentavia.

  Sitä, että marraskuussa pidetyssä talousarviota koskevassa neuvottelukokouksessa päästiin lopulliseen sopimukseen siitä, että joustovälinettä käytetään 70 miljoonan euron edestä ja että kokonaismäärärahat vahvistetaan 285 miljoonaksi euroksi, on pidettävä hyvin myönteisenä.

  Esittelijä korostaa kuitenkin, että tällä alalla oleva rakenteellinen vaje (vuotuiset määrärahat sekä vuonna 2007 että vuonna 2008 huomattavasti alkuperäisiä arvioita korkeammat) on todellinen ongelma budjettivallan käyttäjälle. Esittelijä on vakaasti sitä mieltä, että tämä on tulevia vuosia varten otettava huomioon nykyisiä rahoitusnäkymiä tarkistettaessa tai jo aikaisemmissa ehdotuksissa.

  Pitkien neuvottelujen jälkeen neuvosto antoi periksi parlamentin pyynnöille. Neuvoston kanssa aikaansaatu sopimus Galileon ja YUTP:n rahoittamisesta joustovälineellä on tyydyttävä.

  Joustovälineen vuosittainen enimmäismäärä on 200 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäänyt osa vuosittaisesta määrästä voidaan siirtää enintään vuodelle n+2 saakka.

  Koska joustovälinettä ei käytetty viime vuonna, neuvottelumenettelyssä aikaansaatu sopimus mahdollistaa 200 miljoonan varaamisen Galileota ja 70 miljoonan varaamisen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten.

  Esittelijä suosittelee päätöslauselmaesitykseen liitetyn komission päätösehdotuksen hyväksymistä.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  10.12.2007

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  25

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Esther De Lange

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)