Pranešimas - A6-0499/2007Pranešimas
A6-0499/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo

10.12.2007 - (COM(2007) 0786 – C6‑0450/2007 – 2007/2273(ACI))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Reimer Böge

Procedūra : 2007/2273(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0499/2007
Pateikti tekstai :
A6-0499/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo

(COM(2007)0786 – C6‑0450 – 2007/2273(ACI))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0786 – C6-0450/2007),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, ypač į jo 27 punktą[1],

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 20 d. rezoliuciją dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos „Galileo“ finansavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą ir pagal 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą[2],

–   atsižvelgdamas į 2008 m. bendrojo biudžeto projekto pirmąjį svarstymą Parlamente,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 23 d. derinimo posėdžio rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0499/2007),

A. kadangi, biudžeto valdymo institucijos nuomone, būtina tinkamai finansuoti pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (PPNS, angl. global navigation satellite system, GNSS) programų įgyvendinimą,

B.  kadangi vis didėjantys bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srities poreikiai kėlė didžiulį rūpestį rengiantis sudaryti ES 2008 m. biudžetą ir ypač neramino tai, kad reikėjo rasti reikiamų išteklių ES misijai Kosove vykdyti,

C. kadangi abi biudžeto valdymo institucijos per 2007 m. lapkričio 23 d. derinimo posėdį nusprendė mobilizuoti lankstumo priemonę, siekdamos į 2008 m. biudžetą įtraukti papildomą šių sričių finansavimą:

-    Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos programos (EGNOS-GALILEO) – 200 mln. eurų;

-    BUSP – 70 mln. eurų;

1.  pažymi, kad pagal susijusias 1A ir 4 išlaidų kategorijų ribas nebūtų galima 2008 m. tinkamai finansuoti „Galileo“ programos ir BUSP;

2.  primena, kad pagal ankstesnę 2000–2006 m. finansinę perspektyvą lankstumo priemonė panaudota šešis kartus;

3.  džiaugiasi, kad derinimo posėdžio metu sutarta dėl lankstumo priemonės (270 mln. eurų bendros sumos) panaudojimo pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (PPNS) programoms ir bendros užsienio ir saugumo politikai (BUSP) įgyvendinti;

4.  atkreipia dėmesį į bendras pastangas, kuriomis užtikrinta reikiamų išteklių naujoms ir šiuo metu vykdomoms bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) misijoms, ypač planuotai ES policijos misijai Kosove, finansuoti;

5.  vis dėlto primena, kad visiems išorės veiksmams, ypač BUSP finansuoti, numatyta pernelyg mažai lėšų ilguoju laikotarpiu, palyginti su šiuo metu nustatytais poreikiais; yra įsitikinęs, kad BUSP finansavimas nukenčia dėl šių struktūrinių sunkumų ir kad vertėtų ateityje ieškoti daugiamečio sprendimo (apie tai galima spręsti pagal faktą, kad 2007 m. ir 2008 m. poreikiai labai daug viršijo Finansinės programos priėmimo metu planuotus poreikius); taigi džiaugiasi tuo, kad Komisija ir Taryba siūlo galimus sprendimus;

6. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

7. paveda Pirmininkui pasirūpinti, kad sprendimas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją, įskaitant priedą, Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 18 d.

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 27 punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[2],

kadangi:

Per 2007 m. lapkričio 23 d. derinimo posėdį abi biudžeto valdymo institucijos susitarė mobilizuoti lankstumo priemonę, siekdamos papildyti 2008 m. biudžeto finansavimą:

 200 mln. EUR suma Europos GNSS programoms finansuoti (EGNOS–GALILEO);

 70 mln. EUR suma bendrajai užsienio ir saugumo politikai (BUSP),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Lankstumo priemonė bus panaudota 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete (toliau – „2008 m. biudžetas“), siekiant suteikti 270 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų.

Šios sumos bus panaudotos, siekiant papildyti šių sričių finansavimą:

 200 mln. EUR suma Europos GNSS programoms finansuoti (EGNOS–GALILEO) pagal 1a išlaidų subkategorijos 06 02 10 straipsnį Programa „Galileo“;

 70 mln. EUR suma BUSP finansuoti pagal 4 išlaidų kategorijos 19 03 skyrių.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje tuo pačiu metu, kaip ir 2008 m. biudžetas.

Priimta Briuselyje […]

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

  • [1]               OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]               OL [...].

AIŠKINAMOJI DALIS

Per lapkričio 13 d. derinimo posėdį Europos Parlamentas ir Taryba sutarė dėl lankstumo priemonės panaudojimo programos „Galileo“ ir BUSP įgyvendinimui finansuoti.

Programa „Galileo“. Šių metų viduryje paaiškėjo, kad valstybinis finansavimas – tai vienintelis šios programos įgyvendinimo finansavimas. Europos Parlamentas 2007 m. birželio 20 d. rezoliucijoje nepritarė, kad programos „Galileo“ įgyvendinimas būtų finansuojamas mišriai iš Bendrijos ir iš valstybių narių lėšų.

Biudžeto sudarymo procedūros metu Parlamentas per pirmąjį svarstymą džiaugėsi Komisijos pasiūlymu persvarstyti Daugiametę finansinę programą. Taryba nepritarė šiai pozicijai, taigi programos „Galileo“ finansavimas buvo svarstomas derinimo procedūros metu. Paaiškėjo, kad, nepaisant Daugiametės finansinės programos persvarstymo ir asignavimų pagal 1a išlaidų kategoriją perskirstymo bei prioritetų persvarstymo, vis dar trūksta papildomų asignavimų programai „Galileo“ įgyvendinti. Siekdamos juos užtikrinti, abi biudžeto valdymo institucijos nusprendė panaudoti pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 27 punkte numatytą lankstumo priemonę.

BUSP. 2007 m. vyko daug diskusijų ir svarstymų dėl BUSP finansavimo. Turint ribotas lėšų pagal ES biudžeto 4 išlaidų kategoriją atsargas, reikėjo spręsti nelengvą užduotį – finansuoti naujus poreikius, ypač Kosove, ir planuojamą ES policijos misiją, taip pat ir kitas misijas, pvz., EUPOL Afganistane.

Šiuo ir, žinoma, politiniais ir kitais tam tikrų vietovių žmonėms svarbiais klausimais, kurie sukelia šiuos finansinius poreikius, karštai diskutuota visus metus. Šiuo požiūriu penki kasmečiai bendri dviejų Parlamento komitetų (Užsienio reikalų ir Biudžeto) ir Tarybos posėdžiai buvo labai naudingi ir konstruktyvūs.

Džiaugiamasi, kad lapkričio mėn. biudžeto derinimo procedūros metu pasiektas galutinis susitarimas, pagal kurį leidžiama panaudoti 70 mln. eurų pagal lankstumo priemonę ir nustatoma bendra 285 mln. eurų asignavimų suma.

Pranešėjas pabrėžia, kad nepaisant to, regis, vis dar daug sunkumų biudžeto valdymo institucijai kelia struktūrinis šios srities deficitas (2007 m. ir 2008 m. sumos kur kas didesnės, negu iš pradžių planuota). Pranešėjas įsitikinęs, kad, siekiant ateityje išvengti tokios padėties, reikia į tai atsižvelgti persvarstant galiojančią Finansinę programą arba netgi prieš tai pateikiamuose pasiūlymuose.

Po ilgų derybų Taryba šiek tiek atsižvelgė į Parlamento reikalavimus. Su Taryba patenkinamai sutarta dėl programos „Galileo“ ir BUSP finansavimo panaudojant lankstumo priemonę.

Pagal lankstumo priemonę per metus galima panaudoti ne daugiau kaip 200 mln. eurų. Likusias per metus nepanaudotas lėšas galima perkelti ne į tolesnius kaip n+2 metus.

Kadangi praėjusiais metais nebuvo naudotasi lankstumo priemone, pagal derinimo procedūros metu pasiektą susitarimą galima planuoti, kad programai „Galileo“ įgyvendinti bus skirta 200 mln. eurų ir BUSP – 70 mln. eurų.

Pranešėjas rekomenduoja priimti Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo, pateikiamą kartu su rezoliucijos projektu.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

10.12.2007

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Esther De Lange

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai pagal 178 straipsnio 2 dalį