VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument

10.12.2007 - (COM(2007)0786 – C6‑0450/2007 – 2007/2273(ACI))

Begrotingscommissie
Rapporteur: Reimer Böge

Procedure : 2007/2273(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0499/2007
Ingediende teksten :
A6-0499/2007
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument

(COM(2007)0786 – C6‑0450/2007 – 2007/2273(ACI))

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0786 – C6-0450/2007,

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer, en met name op punt 27[1],

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 juni 2007 over de financiering van het Europees programma voor satellietradionavigatie (Galileo) overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 en het meerjarig financieel kader 2007-2013[2],

–   gezien zijn eerste lezing van de algemene ontwerpbegroting voor 2008,

–   gezien de resultaten van de overlegvergadering van 23 november 2007,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6‑0499/2007),

A. overwegende dat de begrotingsautoriteit van mening is dat de GNSS-programma's van adequate financiering moeten worden voorzien,

B.  overwegende dat de toenemende behoeften van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) een belangrijk punt van zorg waren tijdens de voorbereiding van de begroting voor 2008, met name om de nodige middelen voor de EU-missie in Kosovo te mobiliseren,

C. overwegende dat beide takken van de begrotingsautoriteit op de overlegvergadering van 23 november 2007 hebben besloten het flexibiliteitsinstrument in te zetten ter aanvulling van de op de begroting-2008 uitgetrokken middelen voor de financiering van:

-    de Europese GNSS-programma's (EGNOS-GALILEO) met een bedrag van 200 miljoen EUR;

-    het GBVB met een bedrag van 70 miljoen EUR;

1.  merkt op dat de respectieve maxima van rubriek 1a en rubriek 4 niet toereikend waren voor een adequate financiering van Galileo en het GBVB in 2008;

2.  herinnert eraan dat er tijdens de vorige financiële vooruitzichten (2000-2006) zes keer een beroep is gedaan op het flexibiliteitsinstrument;

3.  is ingenomen met het in het kader van het overleg bereikte akkoord inzake het gebruik van het flexibiliteitsinstrument voor de GNSS-programma's en het GBVB voor een totaalbedrag van 270 miljoen EUR;

4.  onderstreept dat dankzij deze gezamenlijke inspanningen voldoende middelen konden worden vrijgemaakt voor nieuwe en reeds bestaande GBVB/EVDB-missies, en met name voor de geplande politiemissie van de EU in Kosovo;

5.  wijst er echter eens te meer op dat voor externe activiteiten in het algemeen en GBVB-acties in het bijzonder op basis van de thans geïnventariseerde behoeften op lange termijn onvoldoende voorzieningen kunnen worden getroffen; is ervan overtuigd dat de financiering van het GBVB structureel onder dit euvel gebukt gaat en dat er voor de komende jaren een langetermijnoplossing moet worden gevonden (zoals ook moge blijken uit het feit dat de behoeften voor zowel 2007 als 2008 de jaarlijkse ramingen die waren opgesteld ten tijde van de vaststelling van het financieel kader verre te boven gaan); zou het derhalve waarderen indien de Commissie en de Raad met voorstellen zouden komen om aan te geven hoe hierin verbetering kan worden gebracht;

6. hecht zijn goedkeuring aan het als bijlage aan deze resolutie gehechte besluit;

7. verzoekt zijn Voorzitter te zorgen voor publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de daaraan gehechte bijlage te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 18 december 2007

over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[1], en met name op punt 27,

Gezien het voorstel van de Commissie[2],

Overwegende hetgeen volgt:

Tijdens het overleg op 23 november 2007 kwamen beide takken van de begrotingsautoriteit overeen het flexibiliteitsinstrument te gebruiken om binnen de begroting 2008 de volgende posten aan te vullen:

 de Europese GNSS-programma's (EGNOS-GALILEO) voor een bedrag ten belope van 200 miljoen euro;

 het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) voor een bedrag ten belope van 70 miljoen euro,

BESLUITEN:

Artikel 1

Via het flexibiliteitsinstrument wordt 270 miljoen euro aan vastleggingskredieten verstrekt voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (hierna “de begroting 2008”).

Dit bedrag wordt gebruikt ter aanvulling van de financiële middelen voor:

 in subrubriek la, de Europese GNSS-programma's (EGNOS-GALILEO) voor een bedrag ten belope van 200 miljoen euro voor artikel 06 02 10 van het Galileo Programma;

 in rubriek 4, het GBVB voor een bedrag ten belope van 70 miljoen euro voor hoofdstuk 19 03.

Artikel 2

Dit besluit wordt tegelijk met de begroting 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 december 2007

Voor het Europees Parlement                      Voor de Raad

De Voorzitter                                                De Voorzitter

  • [1]               PB C 139 van 14.06.2006, blz. 1.
  • [2]               PB […]

TOELICHTING

Op hun overlegbijeenkomst van 23 november 2007 bereikten het Europees Parlement en de Raad overeenstemming over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument voor Galileo en het GBVB.

Galileo - Met betrekking tot Galileo bleek er medio dit jaar geen misverstand meer over te bestaan dat dit programma alleen nog uit overheidsmiddelen zal kunnen worden gefinancierd. Het Europees Parlement sprak zich in zijn resolutie van 20 juni 2007 uit tegen gemengde communautair/intergouvernementele financiering van Galileo.

In de loop van de begrotingsprocedure uitte het Parlement in eerste lezing zijn voldoening over het Commissievoorstel voor een herziening van MFK. De Raad verzette zich hiertegen, maar over de financiering van Galileo werd overeenstemming bereikt in het kader van de overlegprocedure. Los van de herziening van het MFK en de herschikking en herprioritering van kredieten onder subrubriek 1a, bleek ook duidelijk dat er voor Galileo nog aanvullende kredieten nodig waren. Om in die behoefte te voorzien besloten de twee takken van de begrotingsautoriteit het flexibiliteitsinstrument in te schakelen als bedoeld in punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006.

GBVB - In de loop van 2007 vormde de financiering van het GBVB een onderwerp van voortdurende bespreking en overleg. De noodzaak om nieuwe behoeften te financieren, vooral met betrekking tot Kosovo en de geplande politiemissie van de EU, maar ook voor andere missies zoals EUPOL Afghanistan, viel kennelijk moeilijk te verzoenen met de beperkte financiële ruimte die beschikbaar is in rubriek 4 van de EU-begroting.

Over dit aspect werden - evenals uiteraard over de politieke en praktische problemen die aan deze financiële behoeften ten grondslag liggen - het hele jaar door intensieve discussies gevoerd. In dit verband blijken de vijf jaarlijkse gezamenlijke vergaderingen van de Commissies buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie van het Parlement met de Raad buitengewoon nuttig en zeer constructief te zijn.

Dat er uiteindelijk tijdens het begrotingsoverleg van november overeenstemming kon worden bereikt over de inschakeling van het flexibiliteitsinstrument voor een bedrag van 70 miljoen EUR en dat het totale bedrag aan kredieten kon worden vastgesteld op 285 miljoen EUR valt dan ook zeer toe te juichen.

Niettemin wil de rapporteur onderstrepen dat het structureel tekort dat op dit gebied lijkt te bestaan (in zowel 2007 als 2008 blijken de jaarbedragen veel hoger uit te vallen dan de oorspronkelijke ramingen) voor de begrotingsautoriteit een reëel probleem vormt. Hij is er stellig van overtuigd dat hiermee in het kader van het proces van herziening van de lopende financiële vooruitzichten voor de komende jaren of zelfs al in eerdere voorstellen rekening moet worden gehouden.

Na lange onderhandelingen bleek de Raad bereid het Parlement in zijn wensen tegemoet te komen. Het met de Raad bereikte akkoord inzake de financiering van Galileo en het GBVB via het flexibiliteitsinstrument is dan ook alleszins bevredigend te noemen.

Voor het flexibiliteitsinstrument geldt een jaarlijks plafond van 200 miljoen euro. Het niet-gebruikte deel van het jaarlijkse bedrag kan tot en met het jaar n+2 worden overgedragen.

Aangezien het flexibiliteitsinstrument vorig jaar niet is gebruikt, bood het tijdens de overlegprocedure bereikte akkoord de mogelijkheid om een bedrag van 200 miljoen euro voor Galileo en een bedrag van 70 miljoen euro voor het GBVB toe te wijzen.

De rapporteur beveelt dan ook aan het als bijlage aan deze ontwerpresolutie gehechte en door de Commissie geformuleerde voorstel voor een besluit goed te keuren.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

10.12.2007

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

25

Bij de eindstemming aanwezige leden

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Esther De Lange

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)