Betänkande - A6-0499/2007Betänkande
A6-0499/2007

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen

10.12.2007 - (KOM(2007)0786 – C6-0450/2007 – 2007/2273(ACI))

Budgetutskottet
Föredragande: Reimer Böge

Förfarande : 2007/2273(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0499/2007
Ingivna texter :
A6-0499/2007
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen

(KOM(2007)0786 – C6-0450/2007 – 2007/2273(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0786 – C6-0450/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning, särskilt punkt 27[1],

–   med beaktande av sin resolution av den 20 juni 2007 om finansieringen av det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation (Galileo) inom ramen för det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och den fleråriga budgetramen 2007–2013[2],

–   med beaktande av sin förstabehandling av förslaget till allmän budget för 2008,

–   med beaktande av resultatet av medlingssammanträdet den 23 november 2007,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0499/2007), och av följande skäl:

A. Budgetmyndigheten anser det absolut nödvändigt att på ett adekvat sätt finansiera programmen för det globala navigationssatellitsystemet (GNSS).

B.  De ökande behoven inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) behandlades med omsorg under utarbetandet av budgeten för 2008, särskilt med anledning av behovet att ta fram de nödvändiga medlen för EU:s uppdrag i Kosovo.

C.  Vid den förlikning som ägde rum vid trepartsmötet den 23 november 2007 beslutade budgetmyndighetens två grenar att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk för att komplettera anslagen i 2008 års budget för följande ändamål:

–   Egnos- och Galileoprogrammen för det europeiska globala navigationssatellitsystemet GNSS, till ett belopp på 200 miljoner euro.

–   Åtgärder inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, till ett belopp på 70 miljoner euro.

1.  Europaparlamentet konstaterar att de respektive taken för rubrik 1A och rubrik 4 inte möjliggjorde en adekvat finansiering av Galileo och GUSP under 2008.

2.  Europaparlamentet påminner om att ett utnyttjande av flexibilitetsinstrumentet begärdes sex gånger under den tidigare budgetplanen 2000–2006.

3.  Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse som nåddes under medlingen om utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen för GNSS-programmen och GUSP till ett belopp på 270 miljoner euro.

4.  Europaparlamentet understryker de gemensamma ansträngningarna vilka har säkrat tillräckliga resurser för nya och befintliga GUSP/ESFP-uppdrag, särskilt det planerade EU-polisuppdraget i Kosovo.

5.  Europaparlamentet upprepar dock att behoven när det gäller de externa åtgärderna i allmänhet, och GUSP i synnerhet, inte är tillräckligt tillgodosedda på lång sikt jämfört med den efterfrågan som nu är fastställd. Europaparlamentet är övertygat om att GUSP‑finansieringen lider av detta strukturella problem och att den förtjänar en flerårig lösning för kommande år (vilket bevisas av det faktum att behoven för både 2007 och 2008 i hög grad överstiger de årliga prognoser som gjordes upp då budgetramen antogs). Parlamentet skulle därför välkomna förslag från kommissionen och rådet där möjliga lösningar på problemet anvisas.

6. Europaparlamentet godkänner det beslut som bifogas denna resolution.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillse att detta beslut offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet och kommissionen.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 18 december 2007

om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 27,

med beaktande av kommissionens förslag[2], och

av följande skäl:

Vid den förlikning som ägde rum vid trepartsmötet den 23 november 2007 enades budgetmyndighetens två grenar om att flexibilitetsmekanismen bör tas i anspråk för att komplettera anslagen i 2008 års budget för följande ändamål:

 Egnos- och Galileoprogrammen för det europeiska globala navigationssatellitsystemet GNSS: 200 miljoner euro.

 Åtgärder inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken: 70 miljoner euro.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008 (nedan 2008 års budget) ska flexibilitetsmekanismen utnyttjas för att tillhandahålla 270 miljoner euro i åtagandebemyndiganden.

Beloppet ska användas för att komplettera finansieringen inom följande områden:

 Egnos- och Galileoprogrammen för det europeiska globala navigationssatellitsystemet GNSS, till ett belopp på 200 miljoner euro under artikel 06 02 10 Galileoprogrammet i underrubrik 1a.

 GUSP, till ett belopp på 70 miljoner euro under kapitel 19 03 under rubrik 4.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning samtidigt som 2008 års budget.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2007

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

[…]                                                               […]

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT […].

MOTIVERING

Under medlingen den 23 november 2007 nådde Europaparlamentet och rådet en överenskommelse om att utnyttja flexibilitetsmekanismen för Galileo och GUSP.

Galileo – När det gäller Galileo stod det klar vid halvårsskiftet i år att finansiering från offentlig sektor var den enda möjligheten för att anslå medel till programmet. Europaparlamentet motsatte sig i sin resolution den 20 juni 2007 en blandad finansiering av Galileo från gemenskapen och medlemsstaterna.

Under budgetförfarandets första behandling välkomnade parlamentet kommissionens förslag till en översyn av den fleråriga budgetramen. Rådet motsatte sig detta och Galileofinansieringen har behandlats under medlingsförfarandet. Vid sidan av översynen av den fleråriga budgetramen och omfördelning och omprioritering av anslagen under underrubrik 1a, stod det klart att ytterligare anslag behövdes för Galileo. För att tillhandahålla dessa beslutade budgetmyndigheten att utnyttja flexibilitetsmekanismen enligt punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

GUSP – Under 2007 var GUSP-finansieringen föremål för ständig debatt och överläggningar. Utmaningen som består i att finansiera nya behov, särskilt för Kosovo och det planerade EU‑polisuppdraget, men också för andra uppdrag som Eupol Afghanistan, var klart och tydligt svårt att sammanjämka med det begränsade finansiella utrymmet för rubrik 4 i EU:s budget.

Detta och naturligtvis de politiska och ”jordnära” frågor som ligger till grund för dessa finansiella behov debatterades livligt under hela året. I detta syfte var de fem årliga gemensamma mötena mellan parlamentets utrikesutskott, budgetutskott och rådet enormt användbara och mycket konstruktiva.

Att en slutlig överenskommelse kunde uppnås vid budgetmedlingen i november, som består i att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 70 miljoner euro och att de totala anslagen fastställdes till 285 miljoner euro, skall verkligen välkomnas.

Föredraganden betonar icke desto mindre att det strukturella underskottet som verkar föreligga inom detta område (årliga belopp under både 2007 och 2008 som är betydligt högre än de ursprungliga prognoserna) utgör ett verkligt problem för budgetmyndigheten. Han är övertygad om att under de kommande åren måste detta beaktas under omarbetningen av den nuvarande budgetramen eller i förslag innan denna.

Efter långa förhandlingar rörde sig rådet i riktning mot parlamentets önskemål. Överenskommelsen med rådet om finansieringen av Galileo och GUSP genom flexibilitetsmekanismen är tillfredsställande.

Flexibilitetsmekanismen har försetts med ett årligt tak på 200 miljoner euro. Den del av det årliga beloppet som inte utnyttjas får överföras till år n+2.

Eftersom flexibilitetsmekanismen inte användes under förra året, var det möjligt att genom den överenskommelse som nåddes vid medlingsförfarandet förutse en tilldelning på 200 miljoner för Galileo och 70 miljoner för GUSP.

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag till beslut, som bifogas förslaget till resolution, antas.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

10.12.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Esther De Lange

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)