BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår datoen for indførelse af elektronisk identifikation af får og geder

10.12.2007 - (KOM(2007)0710 – C6‑0448/2007 – 2007/0244(CNS)) - *

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Procedure : 2007/0244(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0501/2007
Indgivne tekster :
A6-0501/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår datoen for indførelse af elektronisk identifikation af får og geder

(KOM(2007)0710 – C6‑0448/2007 – 2007/0244(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0710),

- der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0448/2007),

- der henviser til forretningsordenens artikel 51,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6‑0501/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 9, stk. 3 (forordning (EF) nr. 21/2004)

"3. Fra en dato, der fastsættes efter proceduren i artikel 13, stk. 2, er elektronisk identifikation efter retningslinjerne i stk. 1 og i henhold til de relevante bestemmelser i bilagets afsnit A obligatorisk for alle dyr, der er født efter denne dato. Datoen:

"3. Senest den 31. december 2009 er elektronisk identifikation efter retningslinjerne i stk. 1 og i henhold til de relevante bestemmelser i bilagets afsnit A obligatorisk for alle dyr, der er født efter denne dato."

a) fastsættes efter en evaluering af de tekniske følger, udgifterne og den samlede virkning af elektronisk identifikation

 

b) fastsættes senest 12 måneder inden den dato, hvor brugen af elektronisk identifikation gøres obligatorisk."

 

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 9, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF) nr. 21/2004)

 

(2a) I artikel 9 tilføjes følgende stk.:

 

"(4a) Kommissionen forelægger senest den 31. december 2009 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om berettigelsen i sygdomsbekæmpelseshenseende af individuelle elektroniske identifikationssystemer og andre sporbarhedssystemer og om, hvorledes sådanne systemer kan forenkles yderligere for landmænd og administrative myndigheder. Rapporten ledsages af de fornødne lovgivningsforslag."

BEGRUNDELSE

Den rapport, som Kommissionen i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 21/2004 skal aflægge om bekræftelse eller udsættelse af datoen for, hvornår den obligatoriske elektroniske identifikation af får og geder skal træde i kraft, er næsten 17 måneder forsinket. Kommissionen har nu fremsat forslag om en yderligere udsættelse af indførelsen af den elektroniske identifikation, som oprindeligt var planlagt til den 1. januar 2008.

Kommissionens rapport indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger til at kunne bedømme situationen. Den tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til fordelene for dyrs velfærd og sporbarhed. Konventionel øremærkning påfører får og geder ubeskrivelige lidelser, herunder især unge dyr og visse arter med små ører, hvilket er så meget desto mere beklageligt, fordi der findes andre metoder, som har vist sig at være effektive. Kommissionen foreslår ikke blot, at indførelsen af obligatorisk identifikation udsættes, men også at afgørelsen træffes under anvendelse af komitologiproceduren, hvorved Europa-Parlamentet udelukkes fra at få indflydelse på så vigtige spørgsmål som ikrafttrædelsen af visse forordninger eller dele heraf (i dette tilfælde en temmelig vigtig del). Denne fremgangsmåde er uacceptabel for Parlamentet, da der er et presserende behov for at finde en hurtig løsning på dyrevelfærdsproblemerne.

Ordføreren minder om, at det stadig oftere forekommer, at Kommissionen forelægger lovgivningsforslag i sidste øjeblik (fremlæggelse af forslag den 18. november 2007 til en forordning, som efter planen skulle træde i kraft den 1. januar 2008). Da forsinkelsen udelukkende skyldes, at Kommissionen udarbejder og fremlægger sine rapporter for sent, kan dette ikke accepteres.

PROCEDURE

Titel

Dato for indførelse af elektronisk identifikation af får og geder

Referencer

KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)

Dato for høring af EP

3.12.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

Ordfører

       Dato for valg

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

21.11.2007

 

 

Oprindelig ordfører

Alyn Smith

 

 

Behandling i udvalg

10.12.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vincenzo Aita, Bernadette Bourzai, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Albert Deß, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Milan Horáček, Christa Klaß, Struan Stevenson

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Emanuel Jardim Fernandes, Jonathan Evans, Adamos Adamou, Anni Podimata

Dato for indgivelse

10.12.2007