RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 în ceea ce privește data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină și caprină

10.12.2007 - (COM(2007)0710 – C6‑0448/2007 – 2007/0244(CNS)) - *

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Raportor: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Procedură : 2007/0244(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0501/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 în ceea ce privește data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină și caprină

(COM(2007)710 – C6‑0488/2007 – 2007/0244(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0710),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0488/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6-0501/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 9 alineatul (3) (Regulamentul (CE) nr. 21/2004)

"3. Începând cu odată care va fi stabilită în conformitate cu procedura prevăzută in articolul 13 alineatul (2), identificarea electronică conform orientărilor menționate la alineatul (1) al acestui articol, precum și în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale secțiunii A a anexei, devine obligatorie pentru toate animalele născute după această dată. Această dată:

(a) se stabilește pe baza evaluării implicațiilor tehnice, a costurilor și a impactului global al utilizării identificării electronice;

(b) trebuie stabilită cel târziu cu 12 luni înainte de data la care utilizarea identificării electronice devine obligatorie.”

3. Începând cu 31 decembrie 2009, identificarea electronică conform orientărilor menționate la alineatul (1) al acestui articol, precum și în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale secțiunii A a anexei, devine obligatorie pentru toate animalele născute după această dată.

Amendamentul 2

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (NOU)

Articolul 9 alineatul (4a) (nou) (Regulamentul (CE) nr. 21/2004)

 

(2a) La articolul 9 se inserează următorul alineat:

„(4a) Până la 31 decembrie 2009, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care se precizează dacă sistemele individuale de identificare electronică şi de trasabilitate sunt justificate din punctul de vedere al combaterii maladiilor şi în ce mod acestea pot fi simplificate mai mult pentru fermieri şi autorităţile administrative. Raportul este însoțit de propuneri legislative corespunzătoare.”

EXPUNERE DE MOTIVE

The Commission report according to Article 9 paragraph 4 of Regulation (EC) No 21/2004 for confirming or delaying the date of entry into force of obligatory electronic identification of ovine and caprine animals is almost 17 months overdue. Commission has now proposed to further delay the application of electronic identification originally foreseen for 1 January 2008.

The Commission-report does not deliver sufficient information to judge the situation. It does not sufficiently take into account advantages for animal welfare and tracking of animals. Conventional ear-tags create indescribable sufferings for sheep and goats, especially for young animals and certain breeds with small ears, which is even more deplorable as other devices are at hand and working. Commission proposes not only to delay the introduction of obligatory identification, it even proposes to delegate the decision to Comitology, thereby excluding the European Parliament on questions as important as the entry into force of certain regulations or parts of is (in this case quite an essential part). This approach is unacceptable for the Parliament as there is an urgent need to solve the animal welfare problems quickly.

The rapporteur recalls that cases, where the Commission presents legislative proposals at the very last minute (presentation of proposal on 18 November 2007 for a regulation supposedly to enter into force 1 January 2008) are growing in number considerably. As the delay is solely due to delays in Commission reporting and drafting, this is not acceptable.

PROCEDURĂ

Titlu

Data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină şi caprină

Referinţe

COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)

Data consultării PE

3.12.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

AGRI

Raportor(i)

       Data numirii

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

21.11.2007

 

 

Raportor(i) substituit (substituiţi)

Alyn Smith

 

 

Examinare în comisie

10.12.2007

 

 

 

Data adoptării

10.12.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Vincenzo Aita, Bernadette Bourzai, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Albert Deß, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Milan Horáček, Christa Klaß, Struan Stevenson

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Emanuel Jardim Fernandes, Jonathan Evans, Adamos Adamou, Anni Podimata