ДОКЛАД относно "Обучението за възрастни: никога не е твърде късно да се учи"

11.12.2007 - (2007/2114(INI))

Комисия по култура и образование
Докладчик: Doris Pack
Докладчик по становище (*):
Jan Andersson, Комисия по заетост и социални въпроси
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 47 от правилника

Процедура : 2007/2114(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0502/2007
Внесени текстове :
A6-0502/2007
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно "Обучението за възрастни: никога не е твърде късно да се учи"

(2007/2114(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Обучението за възрастни: никога не е твърде късно да се учи" (COM(2006)0614),

–   като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма за действие за обучение през целия живот[1],

–   като взе предвид препоръката си от 26 септември 2006 г. относно ключовите умения за обучението през целия живот[2],

–    като взе предвид резолюцията си от 23 март 2006 г. относно демографските предизвикателства и солидарността между поколенията[3],

–    като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г.,

–    като взе предвид членове 149 и 150 от Договора за ЕО,

–    като взе предвид позицията си, приета на първо четене на 25 септември 2007 г., относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и разработването на статистически данни за образованието и обучението през целия живот[4],

–    като взе предвид позицията си, приета на първо четене на 24 октомври 2007 г., относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот[5],

–    като взе предвид резолюцията си от 27 септември 2007 г. относно ефективността и справедливостта на европейските системи за образование и обучение[6],

–    като взе предвид резолюциите си от 13 март 2007 г. относно пътна карта за равенство между жените и мъжете (2006-2010 г.)[7] и от 27 септември 2007 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2007 г.[8],

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–    като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0502/2007),

А. като има предвид, че обучението за възрастни се превръща в политически приоритет и се нуждае от конкретни и подходящи програми, достъп, ресурси и методи за оценка,

Б. като има предвид, че образованието и обучението са ключови фактори за постигане на целите на Лисабонската стратегия за повишаване на икономическия растеж, конкурентоспособността и социалната интеграция,

В. като има предвид, че в обучението през целия живот ще е необходимо да участват допълнителни 4 милиона възрастни, за да се достигне коефициента на участие, договорен от държавите-членки в рамките на процеса "Образование и обучение до 2010 г.",

Г. като има предвид, че една ефикасна система за обучение на възрастни с ясни приоритети и подлежащо на наблюдение приложение, интегрирана в стратегиите за обучение през целия живот, може да подпомогне езиковата, социална и културна интеграция на изключените групи като имигранти и роми, много от които напускат преждевременно училище,

Д. като има предвид, че инвестирането в образование за възрастни повишава социалната и културна възвръщаемост под формата на повишено лично благосъстояние и удовлетвореност, и активна гражданска позиция,

Е. като има предвид, че осигуряването на съществен принос за обучението за възрастни чрез придобиване на ключови умения има съществено значение за способността за трудова заетост и мобилността на пазара на труда, и за социалната интеграция,

Ж. като има предвид, че, за да се разработят политики, са необходими надеждни данни за наблюдение, съпоставка и оценка на многостранността на обучението за възрастни,

З. като има предвид, че информацията и достъпът до системи за обучение за възрастни силно се различават в отделните държави-членки,

И. като има предвид, че признаването и утвърждаването на официалното, неофициалното и неформалното обучение съставляват крайъгълният камък на една стратегия за обучение през целия живот,

Й. като има предвид, че неотложно трябва да се установи връзка между обучението за възрастни и Европейската квалификационна рамка и да се повиши нейния потенциал по отношение на ключовите умения, както и социалните и лични умения,

1.   приветства предложението на Комисията за план за действие за обучение за възрастни;

2.  признава, че следва да се предприемат мерки на различни равнища за популяризиране, укрепване и установяване на нарастването на култура на обучение, особено за възрастни, в които, освен държавите-членки, трябва да участва и Европейският съюз;

3.   настоятелно призовава държавите-членки да установят култура на обучение през целия живот, като първостепенно се съсредоточат върху образованието и обучението за възрастни чрез осъществяване на политики и действия, насочени към популяризиране на придобиването на знания и повишаване на неговата привлекателност и достъпност, и към постоянно повишаване на квалификацията;

4.   подчертава значението на равенството между половете за програмите, отнасящи се до обучението през целия живот, така че мъже и жени да могат еднакво да се възползват от възможностите, предоставени от това обучение; призовава Комисията да използва всички средства за наблюдение на прецизни политики за равенството между половете в подготовката на обучението за възрастни, в сътрудничество с Европейския институт за равенство на половете;

Повишаване на мотивацията (за участие в обучение за възрастни)

5.  настоятелно призовава към по-добро популяризиране на образованието за възрастни с цел мотивиране на повече хора да участват в такова образование; счита, че образованието за възрастни следва да играе ключова роля в политиките за популяризиране на обща култура на обучение чрез медийни кампании, информационни, насочващи и консултантски услуги, и по-специално осигуряване на информация, насоки и консултантски услуги за групи в неравностойно положение; счита, че за да бъде ефективно, това популяризиране следва да се съпровожда от активни политики от страна на държавите-членки, което ще улесни хората при съчетаването на образование с професионален и семеен живот;

6.  изразява съгласие, че специалните телефонни линии и уебсайтове са много успешно средство за популяризиране на образованието за възрастни;

7.  счита, че популяризирането на медийната грамотност въобще и на професионалното образование играе съществена роля за преодоляване на различията между поколенията по отношение на цифровите технологии;

Статистически данни

8.  счита, че са необходими съпоставими статистически данни за разработването, преразглеждането и оценката на политики в областта на обучението за възрастни, така че да се предоставят указания и насоки за интегрираната Програма за обучение през целия живот;

9.   счита, че трябва да подкрепя европейското проучване на образованието за възрастни като средство за събиране на съпоставима информация за образованието за възрастни и едновременно с това за популяризиране на общи понятия;

10. призовава европейските институции и държавите-членки да насърчават обмяната на добри практики;

Съчетаване на професионален и семеен живот и обучение през целия живот, и неговото ефективно осигуряване

11. напомня целите от срещата на Европейския съвет от Барселона на 15 и 16 март 2002 г. и подчертава отбелязания от държавите-членки напредък в постигането на целите за осигуряване на места в яслите и детските градини и предучилищно образование, както и в установяването на "Ден на грижа за детето и грижа за други лица, нуждаещи се от грижи"; същевременно подчертава, че някои държави-членки значително закъсняват с постигането на целите от Барселона;

12. изтъква, че съчетаването на семеен и професионален живот и обучение през целия живот изисква не само по-голяма гъвкавост при управлението на време и пространство, но и социални, икономически и данъчни стимули за насърчаване на достъпа на възрастни до учебни и образователни програми;

13. подчертава необходимостта от подобрено използване на новите технологии и в тази връзка отбелязва, че следва да се насърчава развитието на достъпа до интернет и на програми за "цифрова интеграция" с оглед предотвратяване на различията в областта на цифровите технологии, както и да се насърчават и да се осигурява достъп за всички до нови източници на знания и методи за обучение като програми за дистанционно обучение и да се насърчава осигуряването на учебни места;

14. подчертава необходимостта от увеличаване на достъпа на жените до нови технологии, в т. ч. жените, живеещи в отдалечени и селски райони, и на по-възрастните жени, с което ще им се предостави равна възможност да се конкурират на пазара на труда; подчертава също необходимостта да се подкрепят действията за намаляване на различията между мъжете и жените по отношение на техническите и научни квалификации;

15. обръща внимание на необходимостта от разширяване на мрежата от обществени и частни детски заведения и от приобщаване и насърчаване на работодателите, които биха могли да осигуряват ведомствени детски заведения, за да могат родителите да се завръщат на работа, особено майки, и за да имат такива родители възможност едновременно с това и в рамките на работното време да продължат с обучението през целия живот; подчертава също необходимостта от подобряване на осигуряването на обществени заведения за подпомагане на лица в зависимо положение и възрастни хора;

Солидарност между поколенията (срещу "гетото за възрастни хора") и междукултурна солидарност

16. припомня, че демографската промяна ще изправи държавите-членки пред сложен набор от взаимно свързани предизвикателства и че нашите общества ще трябва да развият нови форми на солидарност между култури и поколения;

17. поради това предлага да се усъвършенства предаването и обменът на знания, умения и опит на възрастни лица, по-специално между поколенията, под формата на наставнически схеми в подкрепа на различни предприемачески и занаятчийски дейности; счита също, че е важно такива наставници да са свързани в мрежа, чрез която да могат да обменят информация;

18. подчертава значението на "подход за семейно обучение", при който родителите са мотивирани да се върнат към обучението поради желанието си да помагат на децата си да се справят добре в училище;

19. подкрепя разработването на доброволчески програми от гледна точка на ролята, която те изпълняват за солидарността между поколенията и признаването на опита и квалификацията;

20. изтъква необходимостта, в рамките на мобилността и социалното сближаване, от предоставяне, особено на имигранти, на гъвкави възможности за образователни и учебни програми, както и на подходящи условия за тяхното осъществяване;

Значение на езиковото обучение и специфични потребности на "рисковите групи"

21. счита създаването на национални и местни центрове за оказване на подкрепа на имигранти за ключов инструмент за предоставяне на полезна информация и разяснения по въпроси, свързани с пълното интегриране на мигрантите в обществото;

22. отново заявява значението на предоставянето на по-голяма подкрепа за езикови курсове, особено предназначените за имигранти, и насърчаването на изучаването на чужди езици сред населението като цяло;

23. подкрепя идеята за създаване на "Проверки на уменията" за имигранти, лица с ниска квалификация и лица с увреждания; счита, че, освен икономическите ползи от такива "проверки на уменията", те могат да допринесат и за намаляване на расизма, ксенофобията, дискриминацията и социалното изключване;

Достъп до висше образование

24. счита, че достъпът до висше образование следва да обхваща по-широк кръг от хора, включително възрастни с професионален опит и по-възрастни лица, като за целта образователните системи следва да се приспособят и да се направят по-гъвкави; счита също, че трябва да се насърчава предприемането на подходящи инфраструктурни мерки и осигуряването на ресурси от персонал;

25. изтъква необходимостта от модернизиране на гимназиалните училищни системи с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, гъвкавост, достъпност и ефективност;

»Повишаване на качеството, преподаването и разнообразието на предлаганото

обучение «

26. подчертава необходимостта от висококачествен персонал, работещ в областта на образованието за възрастни; счита, че следва да се предоставя подкрепа за специфични програми за преподаватели, занимаващи се с обучение на възрастни, и насърчава създаването на програми за университетски степени, водещи до придобиване на дипломи в областта на образованието за възрастни;

27. подкрепя действия, насочени към повишаване на предаването на умения и мобилността в областта на обучението за възрастни, като например:

а)   прилагането и разширяването на Европейската квалификационна мрежа и EUROPASS;

б)   признаването и утвърждаването на основни умения, ключови способности, официални, неофициални и неформални квалификации и образование, за да се гарантира прозрачност по отношение на резултатите от обучението, с което да се улесни признаването на учебните постижения и прехода между различни учебни направления;

Перспективи за заетост

28. изразява съгласие с възгледа, че обучението през целия живот играе важна роля преди всичко за повишаване на социалната интеграция и възможностите за намиране на работа, но също така и за индивидуалното лично развитие и за преодоляване на несъответствията на пазара на труда и постигане на Лисабонската цел за по-голямо участие на хората над 50-годишна възраст, както и за по-голяма конкурентоспособност;

29. подчертава значението на обучението за възрастни за постигане на целта за създаване на по-добри работни места в Европа, както и подобряване на качеството на живот, насърчаване на индивидуалното развитие, личностната реализация и активното гражданство; обръща внимание на това колко е важно предприятията да предвиждат необходимостта от нови умения и изискванията на пазара на труда, така че обучението за възрастни да отразява търсенето на умения; съдържанието на обучението трябва да бъде пригодено към професионалните и практическите изисквания; в тази връзка подчертава значението на ролята на социалното партньорство;

30. посочва, че обучението през целия живот увеличава не само възможността на работниците за намиране на работа, но и тяхната приспособимост и географска и професионална мобилност, което е важно за функционирането на вътрешния пазар; подчертава колко е важно да се насърчава изучаването на втори (и трети) език за улесняване на по-голямата мобилност на работниците;

31. подчертава, че ниското ниво на квалификация, с което понастоящем се характеризира една трета от европейската работна сила (72 милиона работници), води до голям риск от безработица и че чрез обучение отделното лице ще запази или ще продължи да усвоява умения, необходими за намиране на работа и ще подобри качеството на работата си; подчертава значението на признаването и приравняването на уменията, придобити чрез неформално и неофициално обучение, което осигурява основа за развитие на обучението през целия живот както в рамките на националните професионални квалификации, така и в рамките на европейските квалификации;

32. подчертава важността на това, всички граждани да имат равен достъп и възможност да вземат участие в програми за обучение през целия живот, и в този контекст изразява съжаление относно факта, че има много малка вероятност хората с най-ниско изходно ниво на образование, жените, имигрантите, по-възрастните хора, хората в селски райони и хората с увреждания, да участват в обществения живот; на тях трябва да се предложат различни подходящи програми и методи; в тази връзка счита, че трябва специално да се наблегне на образованието и обучението в областта на новите технологии за работещи и безработни и призовава държавите-членки да подкрепят използването на новите информационни и комуникационни технологии за образователни цели, тъй като те играят ключова роля за осигуряване на равни възможности за всички, като улесняват участието им в обучението през целия живот, а за хората с най-ниско ниво на образование да се осигурят специални стимули и финансиране;

33.  подчертава значението на обучението за възрастни, включително на езиковите и професионални умения при интегрирането на мигранти, повишаването на тяхната възможност за намиране на работа и подобряване на участието им на пазара на труда, както и укрепване на социалната им интеграция;

34.  подчертава значението на активното включване на социалните партньори и други заинтересовани страни, в т.ч. НПО, тъй като работодатели и работници могат да действат на едно и също равнище единствено чрез функциониращи социални партньорства; в държавите-членки без развита структура на социално партньорство следва да се окаже подкрепа за създаването му;

35.  подчертава значението на Европейския социален фонд и другите структурни фондове за постигане на целта за обучение през целия живот за всички и настоятелно призовава чрез наблюдението на структурните фондове да се осигурят по-добри възможности за тези, които най-много се нуждаят от обучение през целия живот; изразява съжаление за това, че в някои държави-членки не се отдава достатъчно приоритетно значение и не се осигуряват достатъчно средства за увеличаване на достъпа до възможности за обучение на възрастни, по-специално за по-възрастни и нискоквалифицирани работници; призовава държавите-членки да използват по-активно структурните фондове, и по-специално Европейския социален фонд; призовава Комисията да подобри специалните програми в тази област;

36. подчертава, че подобреното предлагане на обучение за възрастни, предоставянето на информация и улесняването на съчетаването на професионалния и семейния живот са от съществено значение за повишаване на степента на участие и имат насърчаващ ефект, ако са придружени от стимули; мерките за насърчаване на ефективното предлагане на обучение, които включват осигуряване на места за обучение, улесняване на обучението на работното място чрез адаптиране на работното време, детски заведения по места, дистанционно обучение за хора с увреждания или уязвими лица в отдалечени райони, информация и напътствия за мерките за обучение през целия живот и възможностите за работа, както и програми, приспособени към конкретната ситуация, и гъвкава организация на учебния процес, по правило също трябва да се признават и да допринасят за кариерното развитие;

37. настоятелно призовава държавите-членки да предприемат подходящи мерки по отношение на ниската степен на заетост сред по-възрастното активно население, и по-специално на хората с нетипичен трудов стаж или липса на умения в областта на информационните и комуникационни технологии, и да осигурят необходимите условия за предоставяне на услугите за обучение през целия живот на всяко ниво, с цел да се улесни постигането на по-висока заетост, независимо дали става дума за първоначално постъпване на работа, връщане на работа или желание да се удължи периода на активна заетост; счита, че е не по-малко важно да се насърчават фирмите и да се създават стимули за наемането на работа или назначаването на по-възрастни работници за по-дълго време, тъй като по правило те са много компетентни, опитни, надеждни и високо квалифицирани;

38. призовава държавите-членки да гарантират участието в продължаващо обучение на работници, принудени да сменят работата си след трудова злополука или професионално заболяване, както и подобряването на професионалните им перспективи;

39. насърчава държавите-членки да предоставят икономически и други стимули както за работещите, с цел да се осигури по-дълъг период на активна заетост, така и за работодателите, за да назначават и задържат на работа по-възрастни работници, чрез предоставяне на възможности за обучение през целия живот и чрез подобряване условията на труд и качеството на работната среда;

40. призовава Комисията да гарантира, че всички държави-членки ще предприемат необходимите законови и финансови мерки за предлагане и осигуряване на достъп до образование през целия живот за всички, които работят или търсят работа;

Финансиране

41. призовава инвеститорите да съсредоточат вниманието си върху развитието на програми, умения и квалификации, които позволяват на жените да придобият качества в управлението и предприемачеството и да подобрят квалификациите си с оглед издигането им на ръководни длъжности;

42. призовава за широко разпространение на практиката за финансиране и организиране на обучение от работодателите за техните служители и оказване на подкрепа за такива работодатели чрез предоставяне на данъчни облекчения , тъй като квалификацията и уменията на служителите са ключов аспект на новаторството, производителността и конкурентоспособността;

43. счита, че чрез образованието за възрастни следва да се постигнат високи степени на умения във всички отрасли посредством висококачествени образователни и културни дейности и учебни модели, така че да се гарантира, че индивидуалните знания и умения съответстват на промените в изискванията спрямо работниците и промените в организацията и методите на работа;

44. настоятелно призовава за съгласуваност, сътрудничество, ефективност и прозрачност между законодателни мерки и институционалните рамки, мрежи и партньорства на органи или сдружения, участващи в обучението за възрастни, посредством използването на местни, регионални, национални и европейски (публични или частни) финансови средства;

45. счита, че е важно да се предлагат финансови стимули, които да позволяват на хората свободен достъп до обучение и образование и до произтичащите от това ползи; посочва, че тези финансови стимули биха могли да бъдат под формата на данъчни облекчения, надбавки, безвъзмездни средства, съвместно финансиране или намаления на разходите за данъчно облагане или социално осигуряване за работодателите, създаващи подходящи работни условия за обучение на възрастни;

46. оценява значението на вътрешноведомственото обучение и подчертава, че трябва да се отдаде голямо предимство на малките и средните предприятия, както и на микропредприятията и на новосъздадени предприятия, тъй като те най-малко от всички могат да си позволят да обучават своите служители;

47. насърчава работодателите, в рамките на корпоративната социална отговорност, да финансират програми за професионално обучение, които насърчават обучението през целия живот, особено за женския персонал, с оглед удължаване на активния професионален живот на жените и увеличаване на възможностите им за участие на пазара на труда и професионално развитие;

o         o
o

48. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

EXPLANATORY STATEMENT

In October 2006 the Commission published the Communication "Adult Learning: It's never too late to learn" and is now working on the "Adult Learning Action Plan, 2007" foreseen to be adopted end of September beginning of October. The Communication highlights the vital contribution of adult learning to employability and mobility in a modern labour market and to social inclusion.

The scale of current economic and social change, the rapid transition to a knowledge-based society and demographic changes resulting from an ageing population in Europe are all challenges which demand a new approach to education and training, within the framework of lifelong learning.

Education and training can no longer be confined to school and post school years it needs to be updated and extended throughout working life; it is a life-long and wide process. Education and especially adult learning contribute to personal growth, self-esteem, active citizenship, social inclusion and intercultural dialogue.

The European Union is already reaching a significant number of its citizens directly through its education and training programmes but with big differences of participation among Member States.

Adult learning agenda needs to be pushed forward. Adult participation in education and training is not enough if the EU wishes to reach the benchmark goal of 12.5% participation in adult learning by 2010.

The rapporteur approves the progressive approach adopted by the Commission, and supports the ongoing work of the future Action Plan by considering the following challenges:

a) Lift the barriers to participation. Participation in education and training remains limited. MS should introduce high-quality guidance and information systems, as well as targeted financial incentives for individuals and support for local partnerships.

b) Ensure the quality of adult learning. To ensure the quality of adult learning special attention has to be paid to the various dimensions of quality with a special attention to staff development, quality assurance mechanisms and methods and materials.

c) Introduce systems that recognise and validate learning outcomes. MS are invited to link these systems to their National Qualification Frameworks, within the context of the European Qualification Framework.

d) Invest in the ageing population and migrants. MS should invest in older people and migrants, through education and training that matches the needs of the learner, while raising awareness about the important role of migrants and older people in European society and economy,

e) Be in a position to measure progress. Reliable data, with appropriate indicators and benchmarks, are essential for evidence-based policy-making. The quality and comparability of data must continue to be improved.

The rapporteur considers that the Communication is coming in the right time and the action plan is promising and believes that measures should be taken at several levels in order to promote, reinforce and establish the growth of a learning culture, especially for adults.

The rapporteur refers to these measures throughout the report, referring good practices in the Member States and also by proposing actions that could be taken on board.

The measures focus, mainly, at the level of:

1. Motivation

2. Statistics

3. Reconciliation of working and family life, lifelong learning and effective delivery

4. Intergenerational solidarity and intercultural solidarity

5. Importance of learning languages and specific needs of «groups at risk»

6. Access to higher education

7. Improving quality, pedagogy and variety of provision

8. Financing

The rapporteur underlines the idea that Adult learning is a vital component of lifelong learning and a very complex sector. Adults need to connect learning to their knowledge, experiences and to their cultural background. Adult learning has to be applicable to their responsibilities to be of value to them, to the individual.

Is therefore necessary to strike all these measures as soon as possible, adult learning has become more and more important in an era were the globalisation, demographic challenges economic and social changes in Europe call for a greater adaptation of qualifications and skills in private, social and working lives.

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (11.10.2007)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно: Обучение за възрастни: никога не е твърде късно да се учи
(2007/2114(INI))

Докладчик по становище (*) : Jan Andersson(*) Процедура с асоциирани комисии – член 47 от правилника

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   Съгласява се с възгледа, че обучението през целия живот играе важна роля преди всичко за засилване на социалното приобщаване и възможностите за намиране на работа, но също така и за преодоляване на несъответствията на пазара на труда и постигане на Лисабонската цел за по-голямо участие на хората над 50-годишна възраст, както и за по-голяма конкурентоспособност;

2.   Подчертава значението на обучението за възрастни за постигане на целта за създаване на по-добри работни места в Европа, както и подобряване на качеството на живот, насърчаване на индивидуалното развитие, личностната реализация и активното гражданство. Привлича вниманието върху това колко е важно предприятията да предвиждат необходимостта от нови умения и изискванията на пазара на труда, така че обучението за възрастни да отразява търсенето на умения; съдържанието на обучението трябва да бъде пригодено към професионалните и практическите изисквания. В тази връзка подчертава значението на ролята на социалното партньорство;

3.   Подчертава факта, че европейските образователни институции трябва да се справят с предизвикателството за подобряване на качеството както на целите в областта на образованието и обучението на всички нива, така и на методите за оценка на настоящата образователна система, като оттук нататък осигурят стабилна основа за обучение през целия живот;

4.   Посочва, че обучението през целия живот увеличава не само възможността на работниците за намиране на работа, но и тяхната приспособимост и географска и професионална мобилност, което е важно за функционирането на вътрешния пазар. Подчертава колко е важно да се насърчава изучаването на втори (и трети) език за улесняване на по-голямата мобилност на работниците;

5.   Подчертава, че ниското ниво на квалификация, с което понастоящем се характеризира една трета от европейската работна сила (72 милиона работници), води до голям риск от безработица и че чрез обучение отделното лице ще запази или ще продължи да усвоява умения, необходими за намиране на работа и ще подобри качеството на работата си. Подчертава значението на признаването и приравняването на уменията, придобити чрез неформално и неофициално обучение, което осигурява основа за развитие на обучението през целия живот както в рамките на националните професионални квалификации, така и в рамките на европейските квалификации;

6.   Подчертава важността на това, всички граждани да имат равен достъп и възможност да вземат участие в програми за обучение през целия живот, и в този контекст изказва съжаление относно факта, че има много малка вероятност хората с най-ниско изходно ниво на образование, жените, имигрантите, по-възрастните хора, хората в селски райони и хората с увреждания, да участват в обществения живот. На тях трябва да се предложат различни, подходящи програми и методи. В тази връзка счита, че трябва специално да се наблегне на образованието и обучението в областта на новите технологии за работещи и безработни и призовава държавите-членки да подкрепят използването на новите информационни и комуникационни технологии за образователни цели, тъй като те играят ключова роля за осигуряване на равни възможности за всички, като улесняват участието им в обучението през целия живот, а за хората с най-ниско ниво на образование да се осигурят специални стимули и финансиране;

7.   Подчертава, че за да могат гражданите да получат квалификация чрез преквалифициране и допълнителна квалификация, това може да се осъществи единствено, ако им се предостави време за учене, като се осигурят детски заведения или време за учене през работно време;

8.   Подчертава значението на обучението за възрастни, включително на езиковите и професионални умения при интегрирането на мигранти, повишаването на тяхната възможност за намиране на работа и подобряване на участието им на пазара на труда, както и засилване на социалното им приобщаване;

9.   Също така подчертава колко е важно в обучението за възрастни, както за лични, така и за професионални цели, да се включат такива методи като взаимно обучение и обмен на най-добри практики;

10.  Подчертава значението на активното включване на социалните партньори и другите заинтересовани страни, в това число и НПО, тъй като работодателите и работниците могат да действат на едно и също равнище единствено чрез функциониращи социални партньорства. В държавите-членки без развита структура на социално партньорство следва да се окаже подкрепа за създаването му;

11.  Подчертава значението на Европейския социален фонд и другите структурни фондове за постигане на целта за обучение през целия живот за всички и настоятелно призовава чрез наблюдението на структурните фондове да се осигурят по-добри възможности за тези, които най-много се нуждаят от обучение през целия живот. Изразява съжаление за това, че в някои държави-членки не се отдава достатъчно приоритетно значение и не се осигуряват достатъчно средства за увеличаване на достъпа до възможности за обучение на възрастни, по-специално за по-възрастните и нискоквалифицирани работници; призовава държавите-членки да използват по-активно структурните фондове, и по-специално Европейския социален фонд; призовава Комисията да подобри специалните програми в тази област;

12. Подчертава, че подобреното предлагане на обучение за възрастни, предоставянето на информация и улесняването на съчетаването на професионалния и семейния живот са от съществено значение за повишаване на степента на участие и имат насърчаващ ефект, ако са придружени от стимули. Мерките за насърчаване на ефективното предлагане на обучение, които включват осигуряване на места за обучение, улесняване на обучението на работното място чрез адаптиране на работното време, детски заведения по места, дистанционно обучение за хора с увреждания или уязвими лица в отдалечени райони, информация и напътствия за мерките за обучение през целия живот и възможностите за работа, както и програми, приспособени към конкретната ситуация и гъвкава организация на учебния процес, по правило също трябва да се признават и да допринасят за кариерното развитие;

13. Настоятелно призовава държавите-членки да вземат съответни мерки по отношение на ниската степен на заетост сред по-възрастното активно население, и по-специално на хората на нетипичен трудов стаж или липса на умения в областта на информационните и комуникационни технологии, и да осигурят необходимите условия за предоставяне на услугите за обучение през целия живот на всяко ниво, с цел да се улесни постигането на по-висока заетост, независимо дали става дума за първоначално постъпване на работа, връщане на работа или желание да се удължи периода на активна заетост; счита, че е не по-малко важно да се насърчават фирмите и да се създават стимули за наемането на работа или назначаването на по-възрастни работници за по-дълго време, тъй като по правило те са много компетентни, опитни, надеждни и високо квалифицирани;

14. Призовава държавите-членки да гарантират участието в продължаващо обучение на работници, принудени да сменят работата си след трудова злополука или професионално заболяване, както и подобряването на професионалните им перспективи;

15. Насърчава държавите-членки да предоставят икономически и други стимули както за работещите, с цел да се осигури по-дълъг период на активна заетост, така и за работодателите, за да назначават и задържат на работа по-възрастни работници, чрез предоставяне на възможности за обучение през целия живот и чрез подобряване условията на труд и качеството на работната среда;

16. Счита, че засиленото сътрудничество между сферата на висшето образование и промишлеността представлява основа за иновации и повишено конкурентоспособност; изразява съжаление за това, че в някои държави-членки не са извършени реформи в областта на висшето образование;

17. Призовава Комисията да гарантира, че всички държави-членки ще предприемат необходимите законови и финансови мерки за предлагане и осигуряване на достъп до образование през целия живот за всички, които работят или търсят работа.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.10.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Dieter-Lebrecht Koch, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Kyriacos Triantaphyllides, Tatjana Ždanoka,

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (27.6.2007)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно Обучение за възрастни: Никога не е твърде късно да се учи
(2007/2114(INI))

Докладчик по становище: Věra Flasarová

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че обучението през целия живот, като част от Лисабонската стратегия, има основна роля в подкрепяне на икономическото развитие и социалното сближаване в ЕС,

Б.   като има предвид, че структурните фондове и в частност Европейският социален фонд имат възможност да подпомагат развитието на обучението през целия живот, като взема предвид подготовката на програмата "Грундвиг", като част от програмата за обучение през целия живот, за периода 2007-2013 г.,

В.   като има предвид, че една ефикасна система за обучение на възрастни с ясни приоритети и подлежащо на наблюдение приложение, интегрирана в стратегиите за обучение през целия живот, може да подпомогне езиковата, социална и културна интеграция на изключените групи, като имигранти и роми, много от които напускат преждевременно училище,

1.   Подчертава значението на равенството между половете за програмите, отнасящи се до обучението през целия живот, така че двата пола мъже и жени да могат еднакво да се възползват от възможностите, предоставени от това обучение; призовава Комисията да използва всички средства за наблюдение на прецизни политики за равенството между половете в подготовката на обучението за възрастни, в сътрудничество с Европейския институт за равенство на половете;

2.   Изразява съжаление, че интегрираният подход за равенство между половете не се взема предвид в достатъчна степен в съобщението на Комисията;

3.   Подчертава необходимостта от премахване на дискриминацията в образованието и насърчаване на мерките за увеличаване участието на жените в обучението през целия живот, по-специално да им се позволи, особено на майките след отпуска по майчинство и жените, които се грижат за лица, нуждаещи се от грижи, да навлязат или да се завърнат на пазара на труда;

4.   Призовава държавите-членки не само да осигурят достатъчно инвестиции в образованието и обучението на по-възрастните жени и жените мигранти, но и да осигурят образование и обучение, което отговаря на потребностите на учещия;

5.   Подчертава необходимостта да се увеличи достъпът на жените до новите технологии, в т. ч. и на жените, живущи в отдалечени и селски райони, и на по-възрастните жени, като им се даде равна възможност да се наложат в конкуренцията на пазара на труда; подчертава също необходимостта да се подкрепят действията за намаляване на различията между мъжете и жените по отношение на техническите и научни квалификации;

6.   Напомня целите от срещата на Европейския съвет от Барселона, на 15 и 16 март 2002 г. и подчертава напредъка, постигнат от държавите-членки в постигането на целите за осигуряване на места в яслите и детските градини и предучилищно образование, както и в установяването на "Ден на грижа за детето и грижа за други лица, нуждаещи се от грижи"; същевременно подчертава, че някои държави-членки значително закъсняват с постигането на целите от Барселона;

7.   Призовава инвеститорите да съсредоточат вниманието си върху развитието на програми, умения и квалификации, които позволяват на жените да придобият качества в управлението и предприемачеството и да подобрят квалификациите си с оглед издигането им на ръководни постове;

8.   Призовава държавите-членки да инвестират в програмите за обучение през целия живот за възрастни и особено за жените, за да се запълнят празнотите в официалното и неформалното образование вследствие на неравномерно разпределение на семейните задължения и за да се оползотворят придобитите от тях умения и способности при извършването на домакинска или селскостопанска работа или при отглеждане на деца или полагане на грижи за лица на тяхна издръжка;

9.   Препоръчва работодателите да бъдат отговорни за създаването на подходящи условия на работа за майките и бащите, които се грижат за деца и да осигурят възможност за тези родители в същото време да продължат с обучението през целия живот; счита, че в такива ситуации, като компенсация работодателите следва да се възползват от данъчни облекчения;

10. Насърчава работодателите, в рамките на корпоративната социална отговорност, да финансират програми за професионално обучение, които насърчават обучението през целия живот, особено за женския персонал, с оглед на удължаване на активния професионален живот на жените и увеличаване на възможностите им за участие на пазара на труда и професионално развитие;

11. Изтъква необходимостта от създаване на подходящи условия за обучение през целия живот особено за националните и етнически малцинства, имигрантите и хората с увреждания;

12. Призовава държавите-членки да подобрят съгласуваността и да допринесат за по-ефективното изразходване на средства посредством координация и създаване на партньорства за съответните национални програми за реформи, с цел премахване на различията по отношение на достъпа до образование; отново призовава държавите-членки да подкрепят услугите за отворено и дистанционно обучение, да насърчават предоставянето на информация и насоки, да създават подходящи програми и гъвкави системи на преподаване и да реагират на новите форми на неграмотност чрез предоставяне на достъп и използване на ИКТ;

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

[Обучение за възрастни: Никога не е твърде късно да се учи]

Номер на процедура

[2007/2114(INI)]

Водеща комисия

[CULT]

Становище, изказано от  

        Дата на обявяване в заседание

[FEMM]
21.6.2007 г.

Засилено сътрудничество - дата на обявяване в заседание

 

Докладчик по становище               

        Дата на назначаване

[Věra Flasarová]
20.3.2007 г.

Заместен докладчик по становище

 

Разглеждане в комисия

2.5.2007 г.

25.6.2007 г.

 

 

 

Дата на приемане

25.6.2007 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

[20]

[0]

[0]

Членове на ЕП, присъстващи на окончателното гласуване

[Edit Bauer, Emine Bozkurt, Esther De Lange, Edite Estrela, Věra Flasarová, Esther Herranz García, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská]

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

[Gabriela Creţu, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Maria Petre, Corien Wortmann-Kool]

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

 

Забележки (данни, на разположение само на един език)

...

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.11.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Visser Cornelis, Ewa Tomaszewska

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване