BETÆNKNING om "Voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære"

11.12.2007 - (2007/2114(INI))

Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordfører: Doris Pack
Rådgivende ordførere (*):
Jan Andersson, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 47

Procedure : 2007/2114(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0502/2007

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om "Voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære"

(2007/2114(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære" (KOM(2006)0614),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring[1],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring[2],

 der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om de demografiske udfordringer og solidariteten mellem generationerne[3],

 der henviser til Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23.-24. marts 2000,

 der henviser til EF-traktatens artikel 149 og artikel 150,

 der henviser til sin holdning under førstebehandlingen af 25. september 2007 forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring[4],

 der henviser til sin holdning under førstebehandlingen af 24. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) for livslang læring[5],

 der henviser til sin beslutning af 27. september 2007 effektivitet og lige muligheder for alle i de europæiske uddannelsessystemer[6],

 der henviser til sine beslutninger af 13. marts 2007 om en køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010[7] og af 27. september 2007 om ligestilling mellem kønnene i Den Europæiske Union - 2007[8],

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6‑0502/2007),

A. der henviser til, at voksenuddannelse er blevet en politisk prioritering, som kræver konkrete og hensigtsmæssige programmer, synlighed, tilgængelighed og ressourcer og evalueringsmetoder,

B. der henviser til, at almen uddannelse og erhvervsuddannelse er faktorer, der er afgørende for at nå Lissabon-strategiens mål om stigende økonomisk vækst, konkurrenceevne og social integration.

C. der henviser til, at der for at nå op på den deltagelseskvote, som medlemsstaterne har fastsat som referenceramme i forbindelse med arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010, skulle deltage yderligere 4 mio. voksne i livslang læring.

D. der henviser til, at en effektiv voksenuddannelse med klare prioriteringer og en kontrolleret gennemførelse, der er integreret i strategier for livslang læring, kan forbedre den sproglige, sociale og kulturelle integration af udstødte grupper, f.eks. indvandrere og romaer, hvoraf mange også er gået ud af skolen tidligt;

E. der henviser til, at investeringer i voksenuddannelse giver større udbytte på det sociale og kulturelle plan i form af større personligt velbefindende og tilfredshed og aktiv deltagelse i civilsamfundet,

F. der henviser til, at voksenuddannelsens bidrag via erhvervelse af nøglekompetencer er vigtig for beskæftigelsesegnethed og mobilitet på arbejdsmarkedet og for social integration,

G. der henviser til, at der er behov for pålidelige data for at overvåge, sammenligne og evaluere alle muligheder inden for voksenuddannelse med henblik på udformning af politikker,

H. der henviser til, at informationerne og adgangen til systemer for livslang læring er meget forskellige fra medlemsstat til medlemsstat,

I. der henviser til, at anerkendelse og validering af hhv. formel, ikke-formel og uformel læring er en hjørnesten i strategien for livslang læring,

J. der henviser til, at det er af den allerstørste betydning at knytte voksenuddannelse sammen med den europæiske referenceramme for kvalifikationer og øge dens potentiale med hensyn til nøglekompetencer samt sociale og personlige kompetencer,

1. glæder sig over Kommissionens forslag til en handlingsplan for voksenuddannelse;

2. er klar over, at der bør træffes foranstaltninger på forskellige planer med henblik på at fremme, styrke og skabe vækst i en uddannelseskultur, især for voksne, som også Den Europæiske Union ud over medlemsstaterne skal deltage i;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at etablere en kultur for livslang læring, hvor der hovedsageligt lægges vægt på almen uddannelse og erhvervsuddannelse for voksne ved at gennemføre politiske foranstaltninger og aktioner, der tager sigte på at fremme erhvervelse af viden og gøre viden attraktiv og tilgængelig og ved hele tiden at ajourføre kvalifikationerne;

4. understreger betydningen af ligestilling mellem mænd og kvinder i forbindelse med programmer, der vedrører livslang læring, således at mænd og kvinder i samme omfang kan drage fordel af de muligheder, som en sådan læring giver; opfordrer Kommissionen til at gøre brug af alle til rådighed stående værktøjer til overvågning af følsomme ligestillingspolitikker i tilrettelæggelsen af voksenuddannelse i samarbejde med Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder;

Forbedring af motivation (til deltagelse i voksenuddannelse)

5. opfordrer indtrængende til øget fremme af voksenuddannelse for at motivere flere til at påbegynde en sådan uddannelse; mener, at voksenuddannelse bør spille en central rolle i politikker til fremme af en generel kultur for læring via mediekampagner, information og vejlednings- og rådgivningsservice og især information og vejlednings- og rådgivningsservice for forfordelte grupper; mener, at dette, såfremt det skal være effektivt, bør ledsages af aktive politikker i medlemsstaterne, hvilket vil gøre det lettere at kombinere uddannelse med arbejds- og familieliv;

6. er enig i, at særlige telefonlinjer og websider er meget vellykkede midler til fremme af voksenundervisning;

7. mener, at fremme af mediekompetence inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse spiller en væsentlig rolle med henblik på at overvinde den digitale kløft mellem generationerne;

Statistiske data

8. mener, at sammenlignelige statistiske data er nødvendige for at kunne udvikle, kontrollere og evaluere politiske foranstaltninger inden for voksenuddannelse, således at der kan gives henvisninger om og retningslinjer for det integrerede program for livslang læring;

9. mener, at undersøgelser i forbindelse med europæisk voksenundervisning bør støttes som et middel til såvel indsamling af sammenlignelige informationer om voksenundervisning som fremme af fælles koncepter;

10. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at tilskynde til udveksling af bedste praksis;

Forening af arbejdsliv, familieliv og livslang læring og effektiv undervisning

11. henviser til målene fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona den 15.-16. marts 2002 og understreger de fremskridt, som medlemsstaterne har gjort for at nå målet om at tilbyde vuggestue- og børnehavepladser og førskoleuddannelse og indføre en ”dag for børnepasning og pasning af plejekrævende personer”; påpeger samtidig, at nogle medlemsstater er langt bagud i forhold til tidsplanen med hensyn til at nå Barcelona-målene;

12. påpeger, at foreningen af familieliv, arbejdsliv og livslang læring ikke kun kræver større fleksibilitet med hensyn til inddeling af tid og rum, men også sociale, økonomiske og skattemæssige incitamenter med henblik på at fremme voksnes adgang til programmer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse;

13. understreger, at der er behov for en bedre anvendelse af nye teknologier, og bemærker i denne forbindelse, at udbygningen af adgangen til internettet samt programmer for digital inklusion til overvindelse af den digitale kløft bør fremmes for at tilskynde til nye videnkilder og indlæringsmetoder, som f.eks. fjernundervisningsprogrammer og tilbud om lærepladser; understreger desuden at der bør være adgang for alle;

14. understreger, at der er behov for at øge kvinders adgang til nye teknologier, herunder kvinder, der bor i fjerntliggende områder og i landdistrikter, og ældre kvinder, og på denne måde give dem lige muligheder for at konkurrere på arbejdsmarkedet; understreger endvidere, at der er behov for at støtte foranstaltninger til at mindske afstanden mellem mænd og kvinder i forbindelse med tekniske og videnskabelige kvalifikationer;

15. henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at udbrede omfanget af offentlige og private børnepasningsfaciliteter og at inddrage og opmuntre arbejdsgivere, som kan stille børnepasningsfaciliteter i virksomheden til rådighed og gøre det muligt for især mødre at vende tilbage til arbejdsmarkedet, idet sådanne forældre skal have mulighed for samtidigt og i arbejdstiden at fortsætte den livslange læring; understreger ligeledes, at der er behov for bedre offentlige faciliteter til hjælp for plejeafhængige personer og ældre;

Solidaritet mellem generationerne (mod "ældregettoer") og solidaritet mellem kulturerne

16. minder om, at den demografiske ændring vil stille medlemsstaterne over for en række komplicerede indbyrdes forbundne udfordringer, og at vore samfund må udvikle nye former for solidaritet mellem kulturer og mellem generationer;

17. foreslår derfor en forbedret overførsel og udveksling af voksnes viden, færdigheder og erfaringer, især mellem generationerne, i form af mentorsystemer, der skal tjene som støtte for forskellige former for iværksætter- og håndværksvirksomhed; finder det også vigtigt, at sådanne mentorer er forbundet via et net, hvor de kan dele og udveksle informationer;

18. understreger betydningen af en "familielæringsstrategi", hvor forældre motiveres til igen at gå i gang med at lære, så de kan hjælpe deres børn med at opnå gode resultater i skolen;

19. støtter i betragtning af den rolle, de spiller i solidariteten mellem generationerne og anerkendelsen af erfaringer og kvalifikationer, at der udarbejdes volontørprogrammer;

20. understreger som et led i mobilitet og social samhørighed, at der er behov for at give især indvandrere fleksible muligheder for programmer for almen undervisning og videreuddannelse såvel som rimelige vilkår for at gennemføre sådanne programmer;

Betydningen af fremmedsprogsundervisning og "risikogruppers" særlige behov

21. betragter etableringen af nationale og lokale centre for støtte til indvandrere som et centralt instrument, hvorigennem der kan stilles nyttige informationer til rådighed og skabes klarhed i spørgsmål, som vedrører indvandreres fuldstændige integrering i samfundet;

22. understreger betydningen af, at der ydes større støtte til sprogkurser, især til de kurser, der tager sigte på indvandrere, og at befolkningen generelt ommuntres til at lære fremmedsprog;

23. støtter tanken om at indføre færdighedsundersøgelser (skills audits) for indvandrere, lavt uddannede og handicappede; mener, at sådanne færdighedsundersøgelser, ud over at de giver økonomiske fordele, også kan bidrage til at mindske racisme, fremmedhad, forskelsbehandling og udelukkelse;

Adgang til højere uddannelse

24. mener, at adgang til højere uddannelser bør omfatte en bredere offentlighed, herunder voksne med arbejdserfaring og ældre, og at uddannelsessystemerne med henblik herpå bør tilpasses og gøres mere fleksible; mener desuden, at der skal ydes støtte til hensigtsmæssige infrastrukturforanstaltninger og tilvejebringelse af de personalemæssige ressourcer;

25. påpeger, at det er nødvendigt at modernisere gymnasieundervisningssystemerne, hvis de skal blive mere konkurrencedygtige, fleksible, tilgængelige og effektive;

Forbedring af kvalitet, undervisning og uddannelsestilbud

26. understreger, at der er behov for højtkvalificeret personale inden for voksenundervisningen; mener, at der bør ydes støtte til særprogrammer for voksenundervisere, og tilskynder til, at der oprettes undervisningsprogrammer ved de højere læreanstalter, der fører til en eksamen i voksenundervisning;

27. støtter aktioner, der tager sigte på at forbedre overførslen af kompetence og øge mobiliteten inden for voksenundervisning, f.eks.:

a)      gennemførelse og udvidelse af den europæiske referenceramme for kvalifikationer og EUROPASS;

b)     anerkendelse og validering af grundviden, nøglekompetencer, formelle, ikke-formelle og uformelle kvalifikationer og undervisning for at sikre gennemsigtighed med hensyn til uddannelsens resultater, hvorved anerkendelsen af indlæringspræstationer og overgangen mellem de forskellige indlæringsforløb fremmes;

Beskæftigelsesudsigter

28. er enig i, at livslang læring spiller en vigtig rolle, især med henblik på at fremme social inddragelse og anvendelighed på arbejdsmarkedet, men også for et menneskes personlige udvikling samt for løsningen af problemerne på arbejdsmarkedet og opfyldelse af Lissabon-målet om en højere beskæftigelsesprocent for folk over 50 år og endelig for konkurrencedygtigheden;

29. understreger, at voksenuddannelse er vigtig med henblik på at nå målet om at skabe bedre job i Europa og forbedre livskvaliteten og fremme den personlige udvikling, opfyldelsen af personlige mål og et aktivt medborgerskab; henleder opmærksomheden på, at det er vigtigt for virksomhederne at forudse nye uddannelses- og arbejdsmarkedskrav, således at voksenuddannelsen afspejler kompetencekravene; henviser til, at indholdet af uddannelsen skal være skræddersyet til faglige og praktiske krav; understreger betydningen af sociale partnerskaber i denne forbindelse;

30. understreger, at livslang læring ikke blot øger arbejdstagernes mulighed for at finde beskæftigelse, men også deres tilpasningsevne og geografiske og faglige mobilitet, som er vigtig for det indre markeds funktion; understreger værdien af at fremme indlæringen af et andet (og tredje) sprog for at øge arbejdstagernes mobilitet;

31. peger på, at et lavt kvalifikationsniveau, hvilket en tredjedel af EU’s arbejdsstyrke (72 mio. arbejdstagere) har, medfører en høj risiko for arbejdsløshed, og at den enkelte via uddannelse fortsat vil kunne besidde eller erhverve de kompetencer, der er nødvendige for at finde arbejde og forbedre kvaliteten af sit arbejde; understreger, at det er vigtigt at anerkende og godkende kompetencer, der erhverves gennem ikke-formel og uformel uddannelse, som er grundlaget for udviklingen af livslang læring både inden for rammerne for faglige kvalifikationer på nationalt plan og inden for den europæiske referenceramme for kvalifikationer;

32. understreger, at det er vigtigt, at alle borgere har lige adgang til og mulighed for at deltage i programmerne for livslang læring og beklager i denne forbindelse, at de mennesker, der har det laveste oprindelige uddannelsesniveau, kvinder, indvandrere, ældre mennesker, folk i landdistrikter og handicappede, har den største risiko for ikke at komme til at deltage i samfundet; henviser til, at de skal tilbydes andre relevante programmer og metoder; mener i denne sammenhæng, at der bør lægges særlig vægt på uddannelse og erhvervsuddannelse inden for nye teknologier for arbejdstagere og arbejdsløse og opfordrer medlemsstaterne til at støtte brugen af nye informations- og kommunikationsteknologier i uddannelsesøjemed, eftersom de spiller en vigtig rolle, for så vidt angår sikring af lige muligheder for alle, idet det gøres nemmere at deltage i livslang læring, og især yde støtte og bidrag til de dårligst uddannede;

33. understreger betydningen af voksenuddannelse, herunder sprogundervisning og faglig uddannelse af indvandrere, med henblik på at integrere dem og forbedre deres anvendelighed og aktive deltagelse på arbejdsmarkedet og styrke deres sociale inddragelse;

34. understreger, at det er vigtigt aktivt at inddrage arbejdsmarkedets parter og andre aktører, herunder sociale ngo’er, eftersom det udelukkende er via funktionelle aftaler med arbejdsmarkedet, at arbejdsgivere og arbejdstagere kan agere på samme niveau; mener, at man bør støtte udviklingen af en aftalestruktur mellem arbejdsmarkedets parter i medlemsstater uden sådanne aftaler;

35. understreger betydningen af Den Europæiske Socialfond og andre strukturfonde med henblik på at nå målet om livslang læring for alle og anmoder om overvågning af strukturfondene for at sikre, at der afsættes flere midler til dem, der har størst behov for livslang læring; beklager, at nogle medlemsstater ikke i tilstrækkelig grad prioriterer og afsætter midler til øgede muligheder for voksenuddannelse, særligt for ældre og lavt uddannede arbejdstagere; anmoder medlemsstaterne om at bruge strukturfondene og især Den Europæiske Socialfond mere aktivt; opfordrer Kommissionen til at styrke de specifikke programmer på dette område;

36. understreger, at en bedre voksenuddannelse, bedre information samt bedre muligheder for at kombinere arbejde og familieliv er af væsentlig betydning for en øget deltagelse og er effektive, hvis de kombineres med andre incitamenter; henviser til, at foranstaltninger til at fremme effektiv uddannelse, herunder tilstedeværelsen af uddannelsessteder, bedre uddannelsesmuligheder på arbejdspladsen via justering af arbejdstiden, børnepasningsfaciliteter lokalt, muligheder for fjernstudium for handicappede og sårbare befolkningsgrupper i fjerntliggende områder, information og vejledning om foranstaltninger vedrørende livslang læring og om jobmuligheder, skræddersyede programmer og tilstedeværelsen af fleksible undervisningsordninger, skal være generelt anerkendte og karrierefremmende;

37. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at gøre noget ved den lave beskæftigelsesprocent for ældre arbejdstagere, især dem, der har et atypisk karriereforløb eller mangler færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi, og skabe de nødvendige muligheder for livslang læring på alle niveauer for at fremme fremskridt i beskæftigelsen, uanset om det er det første job, tilbagevenden til beskæftigelse eller et ønske om at forlænge arbejdslivet; betragter det som ikke mindre væsentligt at tilskynde virksomhederne - og skabe incitamenter for dette - til at ansætte eller beholde ældre medarbejdere længere, eftersom de som regel er yderst kompetente, erfarne, pålidelige og særdeles veluddannede;

38. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arbejdstagere, der er tvunget til at skifte job efter en arbejdsulykke eller sygdom, fortsat kan deltage i videreuddannelse og forbedre deres karrieremuligheder;

39. opmuntrer medlemsstaterne til at udarbejde økonomiske og andre incitamenter både for arbejdstagerne til at sikre et længere arbejdsliv og for arbejdsgiverne til at ansætte og beholde ældre arbejdstagere ved at skabe muligheder livslang læring og ved at forbedre arbejdsvilkårene og kvaliteten i arbejdet;

40. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at hver enkelt medlemsstat tager de nødvendige retlige og økonomiske skridt med henblik på at tilbyde og skaffe adgang til livslang læring for alle arbejdstagere og jobsøgende;

Finansiering

41. opfordrer investorer til at fokusere på udviklingsprogrammer, færdigheder og kvalifikationer, som giver kvinder mulighed for at opnå grundlæggende færdigheder på leder- og iværksætterområder og forbedre deres kvalifikationer med henblik på forfremmelse til ledende stillinger;

42. opfordrer til, at det bliver almindelig udbredt, at arbejdsgiverne finansierer og organiserer uddannelsen for deres arbejdstagere, og at dette ledsages af skattelempelser, eftersom arbejdstagernes kvalifikationer og færdigheder er et centralt aspekt i forbindelse med innovation, produktivitet og konkurrenceevne;

43. mener, at voksenundervisning bør føre til høje kvalifikationsniveauer inden for alle sektorer gennem undervisningsforanstaltninger, kulturelle foranstaltninger og uddannelsesmodeller på højt niveau for at sikre, at de enkeltes viden og færdigheder svarer til de ændrede krav til arbejdstagerne og ændringerne i tilrettelæggelse af arbejdet og i arbejdsmetoderne;

44. opfordrer indtrængende til samordning, samarbejde, effektivitet og gennemsigtighed mellem lovgivningsforanstaltninger og de institutionelle rammer, net og partnerskaber af organer eller sammenslutninger, som er involveret i voksenundervisning, og som bruger lokale, regionale eller nationale europæiske (offentlige eller private) finansielle ressourcer;

45. mener, at det er vigtigt, at der tilbydes finansielle incitamenter, som gør det muligt at få fri adgang til almen uddannelse og erhvervsuddannelse og de heraf følgende fordele; påpeger, at sådanne finansielle incitamenter kan gives i form af skatteincitamenter, tilskud, legater, samfinansiering eller skattenedsættelser eller nedsatte sociale sikringsbidrag for arbejdsgivere, der skaber hensigtsmæssige arbejdsvilkår for voksenuddannelse;

46. glæder sig over betydningen af virksomhedsintern uddannelse og understreger, at små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder samt nye virksomheder bør prioriteres højt, da det er dem, der finansielt set har færrest muligheder for at uddanne deres personale;

47. tilskynder arbejdsgiverne til i forbindelse med virksomhedernes sociale ansvar at finansiere erhvervsuddannelsesprogrammer, der fremmer livslang læring, navnlig for kvindelige medarbejdere, med henblik på at forlænge deres aktive arbejdsliv og forbedre kvinders muligheder for deltagelse i arbejdsmarkedet og faglig udvikling;

o

o o

48. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

I oktober 2006 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen om "Voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære", og den arbejder nu på "En handlingsplan for voksenuddannelse 2007", som forventes vedtaget i slutningen af september eller begyndelsen af oktober. I meddelelsen belyses voksenuddannelsens altafgørende bidrag til beskæftigelsesegnethed og mobilitet på et moderne arbejdsmarked og til social integration.

Omfanget af de nuværende økonomiske og sociale ændringer, den hurtige overgang til et videnbaseret samfund og de demografiske ændringer, der hidrører fra en aldrende befolkning i Europa, er alle udfordringer, som krævet en ny strategi i forbindelse med almen uddannelse og erhvervsuddannelse inden for rammerne af livslang læring.

Almen uddannelse og erhvervsuddannelse kan ikke længere begrænses til skolen og årene efter skolen. Der er behov for, at den ajourføres og udvides i hele arbejdslivet; det er en livslang og omfattende proces. Almen uddannelse og især voksendundervisning bidrager til personlig udvikling, selvrespekt, aktivt deltagelse i civilsamfundet, social integration og en dialog på tværs af kulturerne.

Den Europæiske Union når allerede ud til et betydeligt antal af sine borgere direkte via sine programmer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, men der er store forskelle i medlemsstaternes deltagelse.

Dagsordenen for voksenundervisningen bør fremmes. Det er ikke tilstrækkeligt, at voksne deltager i almen uddannelse og erhvervsuddannelse, hvis EU ønsker at nå op målet for referencerammen på 12,5 procents deltagelse i voksenundervisning i 2010.

Ordføreren godkender den progressive strategi, som Kommissionen har vedtaget, og støtter det fortsatte arbejde med den fremtidige handlingsplan under hensyntagen til følgende udfordringer:

a)      Fjernelse af hindringer for deltagelse. Deltagelsen i almen uddannelse og erhvervsuddannelse er fortsat begrænset. Medlemsstaterne bør indføre vejlednings- og informationssystemer af høj kvalitet såvel som målrettede finansielle incitamenter for enkeltpersoner og støtte til lokale partnerskaber.

b)     Sikring af voksenuddannelsens kvalitet. For at sikre voksenuddannelsens kvalitet bør der lægges særlig vægt på de forskellige kvalitetsdimensioner under særlig hensyntagen til personaleudvikling, kvalitetssikringsinstrumenter og -metoder og -materialer.

c)      Indførelse af systemer til anerkendelse og validering af uddannelsesresultater. Medlemsstaterne opfordres til at koble disse systemer til deres nationale referencerammer for kvalifikationer under den europæiske referenceramme for kvalifikationer.

d)     Investering i den aldrende befolkning og indvandrere. Medlemsstaterne bør investere i ældre og indvandrere via almen uddannelse og erhvervsuddannelse, der passer til elevernes aktuelle behov, samtidig med, at man fremmer bevidstgørelsen om indvandreres og ældres vigtige rolle i det europæiske samfund og den europæiske økonomi.

e)      Evne til måling af fremskridt. Der er behov for pålidelige data med hensigtsmæssige indikatorer og benchmarking for at udvikle realistiske politikker. Der skal fortsat ske en forbedring i kvalitet og sammenlignelighed af data.

Ordføreren mener, at meddelelsen forelægges på det rette tidspunkt, og at der er tale om en lovende handlingsplan. Han mener endvidere, at der bør træffes foranstaltninger på adskillige planer til at fremme, styrke og skabe vækst i en kultur for læring, især for voksne.

Ordføreren henviser til disse foranstaltninger i hele betænkningen, idet der henvises til god praksis i medlemsstaterne, og foreslår også foranstaltninger, som kunne medtages.

Foranstaltningerne er hovedsageligt koncentreret om følgende punkter:

1. Motivation

2. Statistikker

3. Forenelighed af arbejds- og familieliv, livslang læring og effektiv undervisning

4. Solidaritet mellem generationer og solidaritet mellem kulturer

5. Betydning af sprogundervisning og "risikogruppers" særlige behov

6. Adgang til højere uddannelse

7. Forbedring af kvalitet, pædagogik og uddannelsestilbud

8. Finansiering

Ordføreren understreger tanken om, at voksenundervisning er en altafgørende del af livslang læring og et meget kompliceret område. Det er nødvendigt, at voksne kan knytte læring sammen med deres viden, erfaringer og kulturelle baggrund. Voksenundervisning skal kunne finde anvendelse på deres ansvarsområder for, at den er af værdi for dem og for den enkelte.

Det er derfor nødvendigt at træffe alle disse foranstaltninger så hurtigt som muligt, eftersom voksenundervisning er blevet mere og mere vigtig i en tid, hvor globaliseringen, de demografiske udfordringer og de økonomiske og sociale ændringer i Europa kræver større tilpasning af kvalifikationer og færdigheder på det private, sociale og arbejdsmæssige område.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER (11.10.2007)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære
(2007/2114(INI))

Rådgivende ordfører (*): Jan Andersson

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 47

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. tilslutter sig det synspunkt, at livslang uddannelse spiller en vigtig rolle, først og fremmest for at fremme social inddragelse og anvendelighed på arbejdsmarkedet, men også for en persons personlige udvikling samt for løsningen af problemerne på arbejdsmarkedet og opfyldelse af Lissabon-målet vedrørende en højere beskæftigelsesprocent for folk over 50 år og endelig for konkurrencedygtigheden;

2. understreger vigtigheden af voksenuddannelse med henblik på at nå målsætningen om at skabe flere og bedre job i Europa og forbedre livskvalitet, fremme personlig udvikling og opfyldelse af personlige mål samt aktivt medborgerskab; henleder opmærksomheden på det ansvar, som specielt virksomhederne har for at formulere fremtidige krav til uddannelse af deres medarbejdere, således at bestemmelserne vedrørende voksenuddannelse kan tilpasses disse krav; indholdet af uddannelsen skal være skræddersyet til faglige og praktiske krav; understreger i denne forbindelse betydningen af sociale partnerskaber;

3. understreger, at de europæiske uddannelsesinstitutioner bør gribe udfordringen om at forbedre kvaliteten af de fastlagte mål for såvel uddannelser som erhvervsuddannelser på alle niveauer samt evalueringsmetoderne for gældende uddannelsesbestemmelser, og derved efterfølgende skabe en stærk basis for livslang uddannelse;

4. understreger, at livslang uddannelse ikke blot øger arbejdstagernes mulighed for at finde beskæftigelse, men også øger deres geografiske og faglige mobilitet, som er vigtig for det indre markeds funktion; understreger værdien af at fremme indlæringen af et andet (og tredje) sprog for at øge arbejdstagernes mobilitet;

5. peger på, at et lavt kvalifikationsniveau, hvilket er gældende for en tredjedel af den europæiske arbejdsstyrke (72 mio. arbejdstagere), medfører en høj risiko for arbejdsløshed, og at den enkelte via uddannelse fortsat vil kunne besidde eller erhverve de kompetencer, der er nødvendige for at finde arbejde og forbedre kvaliteten af sit arbejde; understreger vigtigheden af at anerkende og godkende kompetencer, der erhverves gennem ikke-formel og uformel uddannelse, som ofte udgør basis for udviklingen af livslang uddannelse både inden for rammerne for faglige kvalifikationer på nationalt plan og inden for den europæiske referenceramme for kvalifikationer;

6. understreger det vigtige i, at alle borgere har lige adgang til og mulighed for at deltage i programmerne for livslang uddannelse og beklager i denne forbindelse, at de mennesker, der har det laveste oprindelige uddannelsesniveau, kvinder, indvandrer, ældre mennesker, folk i landdistrikter og handicappede har ringe sandsynlighed for at deltage i samfundet; de skal tilbydes andre, passende programmer og metoder; har i denne sammenhæng det synspunkt, at der bør lægges særlig vægt på uddannelse og erhvervsuddannelse inden for nye teknologier for arbejdstagere og arbejdsløse og anmoder medlemsstaterne om at støtte brugen af ny informations- og kommunikationsteknologi i uddannelsesøjemed, eftersom de spiller en vigtig rolle i sikringen af lige muligheder for alle ved at gøre det nemmere at deltage i livslang læring, og med særlig støtte og bidrag til teknologiuddannelse til de dårligst uddannede;

7. peger på, at omskoling og efteruddannelse med henblik på at kvalificere borgerne kun er mulig, hvis de får den nødvendige tid til at lære, eksempelvis via etableringen af børnepasningsmuligheder eller -perioder i løbet af arbejdsdagen;

8. understreger betydningen af voksenuddannelse, herunder sprogundervisning og faglig uddannelse af indvandrere, med henblik på at integrere dem og forbedre deres anvendelighed og aktive deltagelse på arbejdsmarkedet og styrke deres sociale inddragelse;

9. understreger ligeledes det vigtige i voksenuddannelse af både personlige og erhvervsmæssige årsager, indførelsen af metoder som deling af viden mellem jævnbyrdige samt udveksling af bedste praksis;

10. understreger vigtigheden af aktivt at inddrage arbejdsmarkedets parter og andre parter, herunder sociale ngo’er, eftersom det udelukkende er via funktionelle aftaler med arbejdsmarkedet, at arbejdsgivere og arbejdstagere kan agere i øjenhøjde; man bør støtte udviklingen af en aftalestruktur mellem arbejdsmarkedets parter i medlemsstater uden sådanne aftaler;

11. understreger betydningen af Den Europæiske Socialfond og andre strukturfonde med henblik på at nå målet om livslang læring for alle og anmoder om overvågning af strukturfondene for at sikre, at der afsættes flere midler til dem, der har størst behov for livslang læring; beklager, at nogle medlemsstater ikke i tilstrækkelig grad prioriterer og afsætter midler til øgede muligheder for voksenuddannelse, særligt for ældre og lavt uddannede arbejdstagere; anmoder medlemsstaterne om mere aktivt at bruge strukturfondene og særligt Den Europæiske Socialfond; opfordrer Kommissionen til at forstærke de programmer, der er specielt rettet mod dette område;

12. understreger, at forbedring af voksenuddannelsen, f.eks. bestemmelser vedrørende information samt bedre mulighed for at kombinere arbejde og familieliv, er væsentlige elementer for at øge deltagelsen og er effektive, hvis de kombineres med andre incitamenter; foranstaltninger til at fremme effektiv uddannelse, herunder tilstedeværelsen af uddannelsessteder, bedre uddannelsesmuligheder på arbejdspladsen via justering af arbejdstiden, børnepasningsfaciliteter lokalt, muligheder for fjernstudium for handicappede og sårbare befolkningsgrupper i fjerntliggende områder, information og vejledning om tiltag til livslang læring og jobmuligheder, skræddersyede programmer og tilstedeværelsen af fleksible undervisningsordninger, skal være generelt anerkendt og karrierefremmende;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at gøre noget ved den lave beskæftigelsesprocent for ældre arbejdstagere; særligt dem, der har et atypisk karriereforløb eller mangler færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi, og skabe de nødvendige muligheder for livslang læring på alle niveauer for at fremme fremskridt i beskæftigelsen, uanset om det er det første job, tilbagevenden til beskæftigelse eller et ønske om at forlænge arbejdslivet; betragter det som ikke mindre væsentligt at tilskynde virksomhederne - og skabe incitamenter for dette - til at ansætte eller beholde ældre medarbejdere længere, eftersom de som regel er yderst kompetente, erfarne, pålidelige og veluddannede;

14. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arbejdstagere, der er tvunget til at skifte job efter en arbejdsulykke eller sygdom, fortsat kan deltage i undervisning og forbedre deres karrieremuligheder;

15. opmuntrer medlemsstaterne til at udarbejde økonomiske og andre incitamenter både for arbejdstagere for at sikre et længere arbejdsliv og for arbejdsgiverne for at ansætte og beholde ældre arbejdstagere ved at skabe livslange uddannelsesmuligheder og ved at forbedre arbejdsvilkårene og kvaliteten i arbejdet;

16. mener, at en styrkelse af samarbejdet mellem højere uddannelsesinstitutioner og industrien er grundlaget for innovation og øget konkurrencedygtighed; beklager, at højere uddannelsesreformer ikke implementeres i alle medlemslande;

17. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at hver enkelt medlemsstat tager de nødvendige retlige og økonomiske skridt med henblik på at tilbyde og skaffe adgang til livslang uddannelse for alle arbejdstagere og jobsøgende.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato vedtaget

9.10.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Dieter-Lebrecht Koch, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Kyriacos Triantaphyllides, Tatjana Ždanoka,

Stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2,
til stede ved den endelige afstemning

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGESTILLING (27.6.2007)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære
(2007/2114(INI))

Rådgivende ordfører: Věra Flasarová

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at livslang læring, som er led i Lissabon-strategien, spiller en afgørende rolle for økonomisk udvikling og social samhørighed i EU,

B.  der henviser til, at strukturfondene, navnlig Den Europæiske Socialfond, har muligheder for at støtte udviklingen af livslang læring; der endvidere henviser til tilrettelæggelsen af Grundtvig-programmet som et led i programmet for livslang læring for perioden 2007-2013,

C.  der henviser til, at en effektiv voksenuddannelse med klare prioriteringer og overvåget gennemførelse, der er integreret i strategier for livslang læring, kan støtte den sproglige, sociale og kulturelle integration af udstødte grupper, f.eks. indvandrere og romaer, hvor mange af dem også har forladt skolen i utide;

1.  understreger betydningen af ligestilling mellem mænd og kvinder i forbindelse med programmer, der vedrører livslang læring, således at mænd og kvinder i samme omfang kan drage fordel af de muligheder, som en sådan læring giver; opfordrer Kommissionen til at gøre brug af alle instrumenter til overvågning af følsomme ligestillingspolitikker i tilrettelæggelsen af voksenuddannelse i samarbejde med Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder;

2.  beklager, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til integrering af kønsaspektet i Kommissionens meddelelse;

3.  understreger, at det er nødvendigt at fjerne forskelsbehandling i forbindelse med uddannelse og fremme foranstaltninger til at øge kvinders deltagelse i livslang læring, som især gør det muligt for kvinder, herunder navnlig mødre efter barselsorlov og kvinder, der har taget sig af plejekrævende personer, at komme ind på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet;

4.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for tilstrækkelige investeringer i almen og faglig uddannelse af ældre kvinder og indvandrerkvinder, men frem for alt at sørge for almen og faglig uddannelse, der opfylder elevens behov;

5.  understreger behovet for at øge kvinders adgang til de nye teknologier, herunder kvinder, der bor i fjerntliggende områder og i landdistrikter, og ældre kvinder, og dermed give dem lige muligheder for at konkurrere på arbejdsmarkedet; understreger endvidere behovet for at støtte foranstaltninger til at mindske afstanden mellem mænd og kvinder i forbindelse med tekniske og naturvidenskabelige kvalifikationer;

6.  minder om målene fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona den 15.-16. marts 2002 og understreger de fremskridt, som medlemsstaterne har gjort for at nå målet med at tilbyde vuggestue- og børnehavepladser og førskoleuddannelse og indføre en dag for børnepasning og pasning af plejekrævende personer; påpeger samtidig, at nogle medlemsstater er langt bagud efter tidsplanen med hensyn til at nå Barcelona-målsætningerne;

7.  opfordrer investorer til at fokusere på udviklingsprogrammer, færdigheder og kvalifikationer, som giver kvinder mulighed for at opnå færdigheder på leder- og iværksætterområder og forbedre deres kvalifikationer med henblik på forfremmelse til ledende stillinger;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at investere i programmer for livslang voksenuddannelse, navnlig for kvinder, for at udfylde huller i formel eller uformel uddannelse, som skyldes den skæve fordeling af forpligtelserne i hjemmet, og for at udnytte de færdigheder og evner, som de har opnået ved at arbejde i husholdningen eller i landbruget, eller når de har passet børn eller taget sig af plejekrævende personer;

9.  henstiller, at arbejdsgiverne påtager sig ansvaret for at skabe passende arbejdsbetingelser for både mødre og fædre med børn, og at disse forældre får mulighed for at fortsætte deres livslange læring samtidigt; mener, at arbejdsgiverne i sådanne situationer bør kompenseres herfor gennem skattelettelser;

10.  tilskynder arbejdsgiverne til inden for rammerne af virksomhedernes sociale ansvar at finansiere erhvervsuddannelsesprogrammer, der fremmer livslang læring, navnlig for kvindelige medarbejdere, med henblik på at forlænge deres aktive arbejdsliv og forbedre kvinders muligheder for deltagelse i arbejdsmarkedet og for faglig udvikling;

11.  påpeger, at der er behov for at skabe passende betingelser for livslang læring, især for nationale og etniske mindretal, indvandrere og handicappede;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre kohærens og bidrage til en mere effektiv udnyttelse af midlerne ved at samordne og skabe partnerskaber for deres respektive nationale reformprogrammer med henblik på at udligne forskellene i adgangen til uddannelse; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at støtte åben læring og fjernundervisning, fremme information og vejledning, skabe skræddersyede programmer og fleksible undervisningsordninger og reagere på nye former for analfabetisme ved at give adgang til informationsteknologi og anvendelsen heraf.

PROCEDURE

Titel

Voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære

Procedurenummer

2007/2114(INI)

Korresponderende udvalg

CULT

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM
21.6.2007

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Věra Flasarová
20.3.2007

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

2.5.2007

25.6.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.6.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Esther De Lange, Edite Estrela, Věra Flasarová, Esther Herranz García, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gabriela Creţu, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Maria Petre, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato vedtaget

19.11.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Visser Cornelis, Ewa Tomaszewska

Stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2,
til stede ved den endelige afstemning