Betänkande - A6-0502/2007Betänkande
A6-0502/2007

BETÄNKANDE Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära

11.12.2007 - (2007/2114(INI))

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Doris Pack
Rådgivande utskotts föredragande(*):
Jan Andersson, utskottet för sysselsättning och sociala frågor
(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen

Förfarande : 2007/2114(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0502/2007

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära

(2007/2114(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens meddelande ”Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära” (KOM(2006)0614),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande[1],

–   med beaktande av sin rekommendation av den 26 september 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande[2],

–    med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om demografiska utmaningar och solidaritet mellan generationerna[3],

–    med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000,

–    med beaktande av artiklarna 149 och 150 i EG‑fördraget,

–    med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av den 25 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande[4],

–    med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande[5],

 med beaktande av sin resolution av den 27 september 2007 om effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa[6],

 med beaktande av sina resolutioner av den 13 mars 2007 om en färdplan för jämställdhet (2006–2010)[7] och av den 27 september 2007 om jämställdhet i Europeiska unionen 2007[8],

 med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–    med beaktande av betänkandet av utskottet för kultur och utbildning samt yttrandena av utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6‑0502/2007), och av följande skäl:

A.  Vuxenutbildning är på väg att bli en politisk prioritet som behöver konkreta och tillräckliga program, synlighet, tillgänglighet, resurser och utvärderingsmetoder.

B.   Utbildning är en kritisk faktor för att uppnå målen i Lissabonstrategin om att öka den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och den sociala integrationen.

C.  Ytterligare 4 miljoner vuxna skulle behöva delta i ett livslångt lärande för att uppnå den deltagarandel som har avtalats av medlemsstaterna inom ramen för processen ”Utbildning 2010”.

D.  Ett effektivt system för vuxenutbildning som har tydliga prioriteringar och ett övervakat genomförande och som ingår i strategierna för livslångt lärande kan främja den språkliga, sociala och kulturella integrationen av marginaliserade grupper såsom invandrare och romer, varibland många även slutar skolan i förtid.

E.   Investeringar i vuxenutbildning ger socialt och kulturellt mycket tillbaka när det gäller individuellt välbefinnande och tillfredsställelse och ett aktivt medborgarskap.

F.   Vuxenutbildningen bidrar till nyckelkompetenser och detta är viktigt för anställbarheten, rörligheten på arbetsmarkanden och den sociala integrationen.

G.  Tillförlitliga uppgifter behövs för att studera, jämföra och utvärdera alla vuxenutbildningsmöjligheter och utveckla en politik.

H.  Informationen om och tillgången till vuxenutbildningssystem varierar starkt från medlemsstat till medlemsstat.

I.    Erkännande och bekräftelse av formellt, icke‑formellt och informellt lärande utgör en hörnsten i strategin för livslångt lärande.

J.    Det är brådskande att knyta vuxenutbildning till den europeiska referensramen för kvalifikationer och öka dess potential när det gäller nyckelkompetenser samt sociala och personliga kompetenser.

1.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till handlingsplan för vuxenutbildning.

2.   Europaparlamentet inser att åtgärder bör vidtas på olika nivåer för att främja, förstärka och skapa en utbildningskultur, särskilt för vuxna, och att inte bara medlemsstaterna utan även EU bör delta i detta arbete.

3.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att etablera en kultur för livslångt lärande, som främst är inriktad på vuxenutbildning, genom att bedriva en politik och vidta åtgärder som syftar till att främja kunskapsinhämtning och göra denna mer attraktiv och åtkomlig, samt permanent uppdatera kvalifikationer.

4.   Europaparlamentet betonar vikten av att jämställdhetsprincipen tillämpas i program för livslångt lärande, så att män och kvinnor i samma utsträckning kan dra nytta av de möjligheter som livslångt lärande ger. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med det europeiska jämställdhetsinstitutet utnyttja alla tillgängliga instrument för övervakning av känsliga jämställdhetsstrategier vid utformningen av vuxenutbildningen.

Ökad motivation (för att delta i vuxenutbildning)

5.   Europaparlamentet uppmanar till ett ökat främjande av vuxenutbildning för att motivera fler personer att ägna sig åt vuxenutbildning. Parlamentet anser att vuxenutbildning bör spela en nyckelroll i politiken för att främja en allmän utbildningskultur, genom mediakampanjer, information, vägledning och rådgivning – särskilt information, vägledning och rådgivning med inriktning på missgynnade grupper. För att ett sådant främjande ska lyckas anser parlamentet att medlemsstaterna måste kombinera detta med politiska åtgärder som gör det lättare att förena familj och yrkesliv.

6.   Europaparlamentet håller med om att särskilda telefonlinjer och webbsidor är mycket framgångsrika sätt att främja vuxenutbildning.

7.   Europaparlamentet anser att främjandet av mediekunskap i den allmänna utbildningen och i yrkesutbildningen spelar en avgörande roll för att överbrygga den digitala klyftan mellan generationerna.

Statistik

8.   Europaparlamentet anser att jämförbara statistiska uppgifter behövs för att utveckla, kontrollera och utvärdera vuxenutbildningåtgärderna samt ge indikationer och orientering för det integrerade programmet för livslångt lärande.

9.   Europaparlamentet anser att den europeiska vuxenutbildningsundersökningen måste stödjas som ett sätt att både samla in jämförbar information om vuxenutbildning och främja gemensamma begrepp.

10. Europaparlamentet uppmanar EU‑institutionerna och medlemsstaterna att uppmuntra ett utbyte av bästa praxis.

Förening av arbetsliv, familjeliv och livslångt lärande och effektivt utförande

11. Europaparlamentet påminner om de mål som ställdes upp vid Europeiska rådets möte i Barcelona den 15 och 16 mars 2002 och betonar medlemsstaternas framsteg när det gäller att uppnå målet om tillgången på daghems- och förskoleplatser och att inrätta en ”dag för omvårdnad av barn och andra anhöriga”. Samtidigt framhåller parlamentet att vissa medlemsstater släpar efter betydligt med uppnåendet av Barcelonamålen.

12. Europaparlamentet påpekar att om det ska gå att förena familjeliv, arbetsliv och livslångt lärande krävs inte bara större flexibilitet när det gäller tid och rum, utan även sociala, ekonomiska och skatterelaterade incitament för att främja vuxnas tillgång till utbildningsprogram.

13. Europaparlamentet understryker behovet av en bättre användning av ny teknik och noterar i detta avseende att ökad tillgång till Internet, både genom program för digital integration – för att överbrygga den digitala klyftan – och nya kunskapskällor och utbildningssätt, exempelvis utbildningsprogram på distans och tillhandahållandet av praktikplatser, bör uppmuntras och att alla måste få tillgång till detta.

14. Europaparlamentet framhåller att man måste förbättra tillgången till ny teknik för kvinnor, även kvinnor i avlägsna områden och landsbygdsområden samt äldre kvinnor, så att de får lika möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden. Parlamentet betonar vidare att man måste stödja insatser som syftar till att minska klyftan mellan män och kvinnor när det gäller tekniska och vetenskapliga kvalifikationer.

15. Europaparlamentet uppmärksammar att den offentliga och privata barnomsorgen behöver blir mer heltäckande och att arbetsgivare bör involveras och uppmuntras att erbjuda barnpassning på företagen och göra det möjligt för föräldrar, särskilt mödrar, att återvända till arbetsplatsen. Föräldrar skulle på detta sätt ha möjlighet att fortsätta med livslångt lärande under arbetstid. Parlamentet understryker också behovet av bättre tillhandahållande av offentlig service för hjälp till gamla och vårdbehövande.

Solidaritet mellan generationerna (mot ålderssegregering) och kulturerna

16. Europaparlamentet erinrar om att demografiska förändringar ger medlemsstaterna en komplex, sammanhängande uppsättning utmaningar och att våra samhällen måste utveckla nya solidaritetsformer mellan generationerna.

17. Europaparlamentet föreslår därför en bättre överföring och utbyte av vuxnas kunskaper, färdigheter och erfarenheter, särskilt mellan generationerna, i form av mentorssystem för att stödja olika företags‑ och hantverksverksamheter. Parlamentet anser även att det är viktigt att dessa mentorer ingår i ett nätverk genom vilket de kan dela och utbyta information.

18. Europaparlamentet understryker betydelsen av en ”familjeutbildningsstrategi”, där föräldrar motiveras att återgå till lärandet eftersom de vill hjälpa sina egna barn att prestera i skolan.

19. Europaparlamentet stöder arbetet med att ta fram frivilligprogram med tanke på den roll som de spelar i solidariteten mellan generationer och erkännandet av erfarenhet och kvalifikationer.

20. Europaparlamentet belyser behovet av att inom ramen för rörlighet och social sammanhållning, särskilt för invandrare, erbjuda flexibla möjligheter till utbildningsprogram samt lämpliga villkor för att förverkliga dem.

Betydelsen av språkinlärning och särskilda behov hos ”riskgrupper”

21. Europaparlamentet ser inrättandet av nationella och lokala centra för stöd till invandrare som ett nyckelverktyg, där användbar information kan göras tillgänglig och där frågor som hör samman med invandrarnas fullständiga integrering i samhället kan klarläggas.

22. Europaparlamentet upprepar att det är viktigt att öka stödet till språkkurser, särskilt sådana som riktas till invandrare, och att uppmuntra till språkstudier överlag.

23. Europaparlamentet stöder tanken på att inrätta ”kompetensrevision” för invandrare, lågutbildade och äldre personer och anser att kompetensrevisioner utöver att ge ekonomiska fördelar även kan bidra till minskad rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och utanförskap.

Tillgång till högre utbildning

24. Europaparlamentet anser att tillgången till högre utbildning bör omfatta en bredare allmänhet, däribland vuxna med arbetslivserfarenhet och äldre personer, och att utbildningssystemet bör anpassas och göras mer flexibelt i samband härmed. För detta krävs det lämpliga infrastrukturåtgärder och personalresurser.

25. Europaparlamentet påpekar att en modernisering av gymnasieutbildningssystemen är nödvändig för att de ska bli mer konkurrenskraftiga, tillgängliga och effektiva.

Bättre kvalitet, undervisning och varierat utförande

26. Europaparlamentet betonar behovet av att mycket kompetent personal arbetar inom vuxenutbildningen, och anser att stöd bör ges till särskilda program för vuxenutbildare och uppmuntrar till inrättandet av högskoleprogram som leder till en examen i vuxenutbildning.

27. Europaparlamentet stöder åtgärder som syftar till att öka kompetensöverföringen och rörligheten inom vuxenutbildningen, exempelvis följande:

a)   Genomförande och utvidgning av den europeiska referensramen för kvalifikationer och Europass.

b)   Erkännande och godkännande av grundläggande färdigheter, nyckelkompetenser, formella, icke‑formella och informella kvalifikationer och utbildning för att säkerställa öppenhet när det gäller resultat av lärande och därigenom underlätta erkännandet av genomgången utbildning och övergången mellan olika utbildningsbanor.

Sysselsättningsutsikter

28. Europaparlamentet håller med om att livslångt lärande spelar en viktig roll framför allt för att förbättra den sociala integrationen och anställbarheten men också för den enskildes personliga utveckling och för att skapa överensstämmelse mellan de anställdas kunskaper och arbetsmarknadens behov och för att uppnå Lissabonmålen med en högre medverkan från människor över 50 år samt även för konkurrenskraften.

29. Europaparlamentet betonar att vuxenutbildningen är viktig för att uppnå målet att skapa bättre jobb i Europa liksom för att förbättra livskvalitet och främja individuell utveckling samt för att låta människor förverkliga sig själva och utöva aktivt medborgarskap. Parlamentet understryker betydelsen av att företagen på förhand fastställer behoven av utbildad personal och kraven på arbetsmarknaden, så att vuxenutbildningsutbudet återspeglar efterfrågan på kunskaper och färdigheter. Utbildningens innehåll måste tillrättaläggas efter arbetslivets och det praktiska livets krav. Parlamentet betonar vikten av den roll som förbindelser mellan arbetsmarknadens parter kan spela i detta hänseende.

30. Europaparlamentet påpekar att livslångt lärande inte bara ökar arbetstagarnas anställbarhet utan också ökar deras anpassning samt geografiska och yrkesmässiga rörlighet vilket är viktigt för att den inre marknaden ska fungera väl. Parlamentet påpekar värdet av att främja inlärning av andra (och tredje) språk för att underlätta arbetskraftens rörlighet.

31. Europaparlamentet framhåller att en låg kunskapsnivå, som i dag berör en tredjedel av den europeiska arbetskraften (72 miljoner arbetstagare), medför stor risk för arbetslöshet men att den enskilde genom utbildning ständigt kommer att ha eller skaffa sig den kunskapsnivå som behövs för att få en anställning eller ett arbete med bättre kvalitet. Parlamentet betonar betydelsen av att man erkänner och validerar kunskaper och färdigheter som erhållits genom icke-formellt och informellt lärande, vilket tillhandahåller en grund för utvecklingen av livslångt lärande både inom nationella ramar för yrkeskvalifikationer och inom den europeiska ramen för kvalifikationer.

32. Europaparlamentet betonar vikten av att samtliga medborgare har lika tillgång till och möjlighet att medverka i program för livslångt lärande, och beklagar i detta sammanhang att deltagandet i alla samhällen är minst bland lågutbildade, kvinnor, invandrare, äldre, landsbygdsbor och funktionshindrade. De måste erbjudas andra anpassade program och metoder. Parlamentet anser i detta sammanhang att extra vikt bör läggas vid att ge arbetstagare och arbetslösa fortbildning och vidareutbildning i ny teknik, och uppmanar medlemsstaterna att främja användningen av ny informations- och kommunikationsteknik i utbildningssyfte, eftersom denna på ett avgörande sätt bidrar till lika möjligheter för samtliga genom att underlätta deras tillgång till livslångt lärande, och att särskilt främja och finansiera sådan utbildning som riktar sig till arbetstagare och arbetslösa med låg utbildningsnivå.

33. Europaparlamentet understryker den betydelse vuxenutbildningen, inklusive språk- och yrkesutbildningen, har för att integrera invandrare samt för att öka deras anställbarhet och förbättra deras deltagande på arbetsmarknaden liksom för att stärka deras medverkan i samhället.

34. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att låta arbetsmarknadens parter och andra intressenter, bland dem också frivilligorganisationer på det sociala området, aktivt medverka, eftersom fungerande relationer på arbetsmarknaden är en förutsättning för att arbetsgivare och arbetstagare ska kunna agera jämbördigt. I medlemsstater utan utvecklade strukturer för arbetsmarknadens relationer bör uppbyggnaden av sådana understödjas.

35. Europaparlamentet framhåller den betydelse som ESF och andra strukturfonder har för att uppnå målet om livslångt lärande för alla och uppmanar med eftertryck till en övervakning av strukturfonderna för att se till att utökade medel anslås till dem som har största behovet av livslångt lärande. Parlamentet beklagar att man i somliga medlemsstater varken prioriterar en förbättrad tillgång till vuxenutbildning, framför allt för äldre eller lågutbildade anställda, tillräckligt högt eller anslår tillräckliga medel för ändamålet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att flitigare använda sig av strukturfonderna och framför allt Europeiska socialfonden. Kommissionen uppmanas att förstärka de särskilda programmen inom detta område.

36. Europaparlamentet betonar att en förbättring av hur utbildningstjänsterna tillhandahålls, av tillgången till information och av möjligheterna att förena yrkes- och familjeliv är avgörande för att deltagandet ska öka och är stimulerande om de kombineras med incitament. Åtgärder som att använda lokaler i närområdet, underlätta studier på arbetsplatsen genom en anpassning av arbetstiderna, ordna barnpassning, anordna distansutbildning för funktionshindrade och sårbara grupper som bor i avlägsna områden, ge information och vägledning om åtgärder för livslångt lärande och om karriärmöjligheter samt erbjuda skräddarsydda program och tillgång till flexibel undervisning måste också få ett allmänt erkännande och bör bidra till avancemang inom yrket.

37. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med den låga sysselsättningsgraden bland äldre anställda, framför allt sådana som haft atypiska anställningsförhållanden eller saknar färdigheter i informations- och kommunikationsteknik, och för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att tillhandahålla livslångt lärande på alla nivåer och på så vis underlätta framsteg inom sysselsättningen, oavsett om det handlar om den första anställningen, en återgång till arbetsmarknaden eller en önskan att förlänga arbetslivet. Lika viktigt är det att ge företagen uppmuntran och incitament att behålla eller anställa äldre arbetstagare, som i regel är ytterst kompetenta, erfarna, uthålliga och mycket välutbildade.

38. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge arbetstagare som tvingats byta arbete efter en arbetsolycka eller sjukdom möjlighet att kontinuerligt fortbilda sig och förbättra sina karriärmöjligheter.

39. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla incitament av ekonomiskt eller annat slag både för anställda, för att se till att de stannar kvar i arbetslivet, och för arbetsgivare, för att de ska anställa och behålla äldre arbetskraft, genom att tillhandahålla möjligheter till livslångt lärande samt genom att förbättra arbetsförhållandena och arbetets kvalitet.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att varje medlemsstat vidtar de nödvändiga lagstiftningsåtgärderna och anslår medel för att erbjuda och ge tillgång till livslångt lärande för samtliga anställda och arbetssökande.

Finansiering

41. Europaparlamentet uppmanar investerare att satsa på att utveckla sådana program, färdigheter och kvalifikationer som kan ge kvinnor grundläggande färdigheter i chefskap och företagande och förbättra deras kvalifikationer så att de har möjlighet att avancera till ledande positioner.

42. Europaparlamentet uppmanar till praxisen att arbetsgivare finansierar och organiserar utbildning, med stöd av skatteförmåner, för att deras medarbetare ska ha en bred kompetens, eftersom medarbetarnas kvalifikationer och färdigheter är en nyckelaspekt på innovation, produktivitet och konkurrenskraft.

43. Europaparlamentet anser att vuxenutbildningen bör hålla hög nivå på alla områden, särskilt genom utbildnings- och kulturåtgärder och högkvalitativa utbildningsmodeller som garanterar att människors kunskaper och färdigheter överensstämmer med såväl yrkesprofilens ändrade krav som organiseringen av arbetet och arbetsmetoder.

44. Europaparlamentet uppmanar till samordning, samarbete, effektivitet och öppenhet mellan lagstiftningsåtgärder och de institutionella ramarna, nätverken och partnerskapen av enheter eller föreningar som ägnar sig åt vuxenutbildning, med hjälp av lokala, regionala, nationella, europeiska (offentliga eller privata) ekonomiska resurser.

45. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att ekonomiska incitament erbjuds för att ge människor fri tillgång till utbildning och de medföljande fördelarna. Parlamentet påpekar att sådana ekonomiska incitament kan ha formen av skatteincitament, bidrag, medfinansiering eller sänkt skatt eller sänkta sociala avgifter för arbetsgivare som inrättar lämpliga arbetsvillkor för vuxenutbildning.

46. Europaparlamentet värdesätter betydelsen av internutbildning och betonar att såväl små och medelstora företag som mikroföretag och nya företag måste högprioriteras eftersom just dessa företag har de sämsta ekonomiska möjligheterna att utbilda sin personal.

47. Europaparlamentet uppmanar arbetsgivarna att som ett led i företagens sociala ansvar finansiera yrkes- och fortbildningsprogram som främjar livslångt lärande, i synnerhet för kvinnliga anställda, för att förlänga deras yrkesverksamma liv och förbättra kvinnors möjligheter att delta på arbetsmarknaden och avancera i yrkeslivet.

o o

o

48. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

MOTIVERING

I oktober 2006 offentliggjorde kommissionen meddelandet ”Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära” och kommissionen arbetar nu med ”Handlingsplanen för vuxenutbildning 2007”, som enligt planen ska antas i slutet av september eller början av oktober. I meddelandet framhålls det viktiga bidrag som vuxenutbildning kan ge till anställbarheten och rörligheten på en modern arbetsmarknad och till den sociala integreringen.

Omfattningen hos de nuvarande ekonomiska och sociala förändringarna, den snabba övergången till ett kunskapsbaserat samhälle och demografiska förändringar på grund av en åldrande befolkning i Europa är utmaningar som kräver en ny utbildningsstrategi, inom ramen för livslångt lärande.

Utbildning kan inte längre inskränka sig till skolåren och åren därefter, utan måste uppdateras och utvidgas under hela arbetslivet. Det är en livslång och omfattande process. Utbildning, och särskilt vuxenutbildning, bidrar till den personliga utvecklingen, självkänslan, ett aktivt medborgarskap, social integration och till en dialog mellan olika kulturer.

Europeiska unionen når redan ett stort antal av sina medborgare direkt genom sina utbildningsprogram, men med stora skillnader i deltagandet mellan medlemsstaterna.

Dagordningen för vuxenutbildningen måste föras framåt. Vuxnas deltagande i utbildning räcker inte om EU vill nå sitt mål på ett 12,5‑procentigt deltagande i vuxenutbildning till 2010.

Föredraganden godkänner den progressiva strategi som har antagits av kommissionen och stöder det pågående arbetet med den framtida handlingsplanen genom att beakta följande utmaningar:

a)      Att avlägsna hindren för deltagande. Deltagandet i utbildning är fortfarande begränsat. Medlemsstaterna bör införa högkvalitativa väglednings‑ och informationssystem samt målinriktade ekonomiska incitament till stöd för lokala partnerskap.

b)     Att säkerställa vuxenutbildningens kvalitet. Vid säkerställandet av vuxenutbildningens kvalitet krävs att särskild uppmärksamhet riktas mot de olika dimensionerna på kvalitet, med särskild uppmärksamhet på personalutveckling, kvalitetssäkringsmekanismer, ‑metoder och ‑material.

c)      Att införa system i vilka resultaten av utbildning erkänns och bekräftas. Medlemsstaterna bjuds in att koppla dessa system till sina nationella referensramar för kvalifikationer, inom ramen för den europeiska referensramen för kvalifikationer.

d)     Att investera i den åldrande befolkningen och i gruppen invandrare. Medlemsstaterna bör investera i äldre personer och i invandrare, genom utbildning som är anpassad till den lärande personen, samtidigt som kunskapen ökas om den viktiga roll som invandrare och äldre personer kan spela i det europeiska samhället och den europeiska ekonomin.

e)      Att ha en sådan position att framsteg kan mätas. Tillförlitliga uppgifter är, tillsammans med lämpliga indikatorer och jämförelseindex, nödvändiga för en bevisbaserad politik. Uppgifternas kvalitet och jämförbarhet måste hela tiden förbättras.

Föredraganden anser att meddelandet kommer i rätt tid och att handlingsplanen är lovande, samt att åtgärder bör vidtas på flera nivåer för att främja, stärka och fastställa tillväxten i en lärande kultur, särskilt för vuxna.

Föredraganden nämner dessa åtgärder i hela betänkandet, liksom god praxis i medlemsstaterna, och föreslår åtgärder som skulle kunna vidtas.

Åtgärderna är främst inriktade på följande nivåer:

1. Motivation.

2. Statistik.

3. Förening av arbets‑ och familjeliv, livslångt lärande och ett effektivt utförande.

4. Solidaritet mellan generationer och kulturer.

5. Vikten av språkinlärning och specifika behov hos ”riskgrupper”.

6. Tillgång till högre utbildning.

7. Bättre kvalitet, pedagogik och varierat utförande.

8. Finansiering.

Föredraganden betonar tanken att vuxenutbildning är en nödvändig del av det livslånga lärandet och en mycket komplex sektor. Vuxna måste knyta samman lärandet med sina kunskaper, erfarenheter och sin kulturella bakgrund. Vuxenutbildningen måste vara tillämplig på deras ansvarsområden för att vara värdefull för dem – för individen.

Det är därför nödvändigt att vidta alla dessa åtgärder så snart som möjligt, och vuxenutbildningen har blivit allt viktigare i en era då globalisering, demografiska utmaningar och ekonomiska och sociala förändringar i Europa kräver en större anpassning av kvalifikationer och färdigheter i privatlivet, det sociala livet och arbetslivet.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (*) (11.10.2007)

till utskottet för kultur och utbildning

över Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära
(2007/2114(INI))

Föredragande (*): Jan Andersson

(*) Förfarande med associerade utskott – Artikel 47 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet håller med om att livslångt lärande spelar en viktig roll framför allt för att förbättra den sociala integrationen och anställbarheten men också för den enskildes personliga utveckling och för att skapa överensstämmelse mellan de anställdas kunskaper och arbetsmarknadens behov och för att uppnå Lissabonmålen med en högre medverkan från människor över 50 år samt även för konkurrenskraften.

2.  Europaparlamentet betonar att vuxenutbildningen är viktig för att uppnå målet att skapa bättre jobb i Europa liksom för att förbättra livskvalitet och främja individuell utveckling samt för att låta människor förverkliga sig själva och utöva aktivt medborgarskap. Parlamentet understryker betydelsen av att företagen på förhand fastställer behoven av utbildad personal och kraven på arbetsmarknaden, så att vuxenutbildningsutbudet återspeglar efterfrågan på kunskaper och färdigheter. Utbildningens innehåll måste tillrättaläggas efter arbetslivets och det praktiska livets krav. Parlamentet betonar vikten av den roll som förbindelser mellan arbetsmarknadens parter kan spela i detta hänseende.

3.  Europaparlamentet understryker att de europeiska utbildningsanstalterna måste anta utmaningen att höja kvaliteten både i fråga om utbildningsmålen på alla nivåer och i fråga om utvärderingsmetoderna för den nu erbjudna utbildningen. På så vis skapas en stabil grund för livslångt lärande i ett senare skede.

4.  Europaparlamentet påpekar att livslångt lärande inte bara ökar arbetstagarnas anställbarhet utan också ökar deras anpassning samt geografiska och yrkesmässiga rörlighet vilket är viktigt för att den inre marknaden ska fungera väl. Parlamentet påpekar värdet av att främja inlärning av andra (och tredje) språk för att underlätta arbetskraftens rörlighet.

5.  Europaparlamentet framhåller att en låg kunskapsnivå, som i dag berör en tredjedel av den europeiska arbetskraften (72 miljoner arbetstagare), medför stor risk för arbetslöshet men att den enskilde genom utbildning ständigt kommer att ha eller skaffa sig den kunskapsnivå som behövs för att få en anställning eller ett arbete med bättre kvalitet. Parlamentet betonar betydelsen av att man erkänner och validerar kunskaper och färdigheter som erhållits genom icke-formellt och informellt lärande, vilket tillhandahåller en grund för utvecklingen av livslångt lärande både inom nationella ramar för yrkeskvalifikationer och inom den europeiska ramen för kvalifikationer.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av att samtliga medborgare har lika tillgång till och möjlighet att medverka i program för livslångt lärande, och beklagar i detta sammanhang att deltagandet i alla samhällen är minst bland lågutbildade, kvinnor, invandrare, äldre, landsbygdsbor och funktionshindrade. De måste erbjudas andra anpassade program och metoder. Parlamentet anser i detta sammanhang att extra vikt bör läggas vid att ge arbetstagare och arbetslösa fortbildning och vidareutbildning i ny teknik, och uppmanar medlemsstaterna att främja användningen av ny informations- och kommunikationsteknik i utbildningssyfte, eftersom denna på ett avgörande sätt bidrar till lika möjligheter för samtliga genom att underlätta deras tillgång till livslångt lärande, och att särskilt främja och finansiera sådan utbildning som riktar sig till arbetstagare och arbetslösa med låg utbildningsnivå.

7.  Europaparlamentet påpekar att kompetenshöjande fort- och vidareutbildning endast är möjlig om den enskilde får tillräckligt med tid för sina studier, exempelvis genom möjligheter till barnomsorg eller till studier på arbetstid.

8.  Europaparlamentet understryker den betydelse vuxenutbildningen, inklusive språk- och yrkesutbildningen, har för att integrera invandrare samt för att öka deras anställbarhet och förbättra deras deltagande på arbetsmarknaden liksom för att stärka deras medverkan i samhället.

9.  Europaparlamentet understryker likaså vikten av att man både i individanpassad och yrkesinriktad vuxenutbildning tar med metoder som ömsesidigt lärande (”peer learning”) och utbyte av exempel på bästa praxis.

10. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att låta arbetsmarknadens parter och andra intressenter, bland dem också frivilligorganisationer på det sociala området, aktivt medverka, eftersom fungerande relationer på arbetsmarknaden är en förutsättning för att arbetsgivare och arbetstagare ska kunna agera jämbördigt. I medlemsstater utan utvecklade strukturer för arbetsmarknadens relationer bör uppbyggnaden av sådana understödjas.

11 Europaparlamentet framhåller den betydelse som ESF och andra strukturfonder har för att uppnå målet om livslångt lärande för alla och uppmanar med eftertryck till en övervakning av strukturfonderna för att se till att utökade medel anslås till dem som har största behovet av livslångt lärande. Parlamentet beklagar att man i somliga medlemsstater varken prioriterar en förbättrad tillgång till vuxenutbildning, framför allt för äldre eller lågutbildade anställda, tillräckligt högt eller anslår tillräckliga medel för ändamålet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att flitigare använda sig av strukturfonderna och framför allt Europeiska socialfonden. Kommissionen uppmanas att förstärka de särskilda programmen inom detta område.

12. Europaparlamentet betonar att en förbättring av hur utbildningstjänsterna tillhandahålls, av tillgången till information och av möjligheterna att förena yrkes- och familjeliv är avgörande för att deltagandet ska öka och är stimulerande om de kombineras med incitament. Åtgärder som att använda lokaler i närområdet, underlätta studier på arbetsplatsen genom en anpassning av arbetstiderna, ordna barnpassning, anordna distansutbildning för funktionshindrade och sårbara grupper som bor i avlägsna områden, ge information och vägledning om åtgärder för livslångt lärande och om karriärmöjligheter samt erbjuda skräddarsydda program och tillgång till flexibel undervisning måste också få ett allmänt erkännande och bör bidra till avancemang inom yrket.

13. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med den låga sysselsättningsgraden bland äldre anställda, framför allt sådana som haft atypiska anställningsförhållanden eller saknar färdigheter i informations- och kommunikationsteknik, och för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att tillhandahålla livslångt lärande på alla nivåer och på så vis underlätta framsteg inom sysselsättningen, oavsett om det handlar om den första anställningen, en återgång till arbetsmarknaden eller en önskan att förlänga arbetslivet. Lika viktigt är det att ge företagen uppmuntran och incitament att behålla eller anställa äldre arbetstagare, som i regel är ytterst kompetenta, erfarna, uthålliga och mycket välutbildade.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge arbetstagare som tvingats byta arbete efter en arbetsolycka eller sjukdom möjlighet att kontinuerligt fortbilda sig och förbättra sina karriärmöjligheter.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla incitament av ekonomiskt eller annat slag både för anställda, för att se till att de stannar kvar i arbetslivet, och för arbetsgivare, för att de ska anställa och behålla äldre arbetskraft, genom att tillhandahålla möjligheter till livslångt lärande samt genom att förbättra arbetsförhållandena och arbetets kvalitet.

16. Europaparlamentet anser att ett utökat samarbete mellan den högre utbildningen och näringslivet är en grund för innovation och bättre konkurrenskraft och beklagar att den högre utbildningen i somliga medlemsstater inte reformeras.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att varje medlemsstat vidtar de nödvändiga lagstiftningsåtgärderna och anslår medel för att erbjuda och ge tillgång till livslångt lärande för samtliga anställda och arbetssökande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

9.10.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

1

 

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Dieter-Lebrecht Koch, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Kyriacos Triantaphyllides, Tatjana Ždanoka,

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (27.6.2007)

till utskottet för kultur och utbildning

över Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära
(2007/2114(INI))

Föredragande: Věra Flasarová

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Det livslånga lärandet spelar, som en del av Lissabonstrategin, en avgörande roll när det gäller att stödja den ekonomiska tillväxten och sociala sammanhållningen i EU.

B.  Strukturfonderna, särskilt Europeiska socialfonden, har möjlighet att stödja utvecklingen av det livslånga lärandet, och Grundtvig-programmet för perioden 2007–2013 håller på att utarbetas som en del av programmet för livslångt lärande.

C. Ett effektivt system för vuxenutbildning som har tydliga prioriteringar och ett övervakat genomförande och som ingår i strategierna för livslångt lärande kan främja den språkliga, sociala och kulturella integrationen av marginaliserade grupper såsom invandrare och romer, varibland många även slutar skolan i förtid.

1.  Europaparlamentet betonar vikten av att jämställdhetsprincipen tillämpas i program för livslångt lärande, så att män och kvinnor i samma utsträckning kan dra nytta av de möjligheter som livslångt lärande ger. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med det europeiska jämställdhetsinstitutet utnyttja alla tillgängliga instrument för övervakning av känsliga jämställdhetsstrategier vid utformningen av vuxenutbildningen.

2.  Europaparlamentet beklagar att integreringen av ett jämställdhetsperspektiv inte beaktas tillräckligt i kommissionens meddelande.

3.  Europaparlamentet framhåller behovet av att undanröja diskriminering i samband med utbildning och av att främja åtgärder som ökar kvinnors deltagande i livslångt lärande, särskilt åtgärder som gör det möjligt för kvinnor, i synnerhet mammor efter mammaledigheten och kvinnor som vårdar närstående, att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att det görs tillräckliga investeringar i utbildning för äldre kvinnor och för invandrarkvinnor, men framför allt att se till att utbildningen tillgodoser den lärandes behov.

5.  Europaparlamentet framhåller att man måste förbättra tillgången till ny teknik för kvinnor, även kvinnor i avlägsna områden och landsbygdsområden samt äldre kvinnor, så att de får lika möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden. Parlamentet betonar vidare att man måste stödja insatser som syftar till att minska klyftan mellan män och kvinnor när det gäller tekniska och vetenskapliga kvalifikationer.

6.  Europaparlamentet påminner om de mål som ställdes upp vid Europeiska rådets möte i Barcelona den 15 och 16 mars 2002 och betonar medlemsstaternas framsteg när det gäller att uppnå målet om tillgången på daghems- och förskoleplatser och att inrätta en ”dag för omvårdnad av barn och andra anhöriga”. Samtidigt framhåller parlamentet att vissa medlemsstater släpar efter betydligt med uppnåendet av Barcelonamålen.

7.  Europaparlamentet uppmanar investerare att satsa på att utveckla sådana program, färdigheter och kvalifikationer som kan ge kvinnor grundläggande färdigheter i chefskap och företagande och förbättra deras kvalifikationer så att de har möjlighet att avancera till ledande positioner.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i program för livslångt lärande för vuxna, i synnerhet kvinnor, så att de kan täcka eventuella luckor i den formella och informella utbildningen som uppkommit till följd av ojämn fördelning av familjeansvaret och utnyttja de kvalifikationer och färdigheter som kvinnor förvärvat genom sina hushålls- eller jordbrukssysslor eller när de uppfostrat sina barn eller vårdat närstående personer.

9.  Europaparlamentet rekommenderar arbetsgivarna att ta ansvar för att skapa lämpliga arbetsförhållanden för både mammor och pappor som har hand om barn och att se till att dessa ges möjlighet att samtidigt fortsätta med det livslånga lärandet. Parlamentet anser att arbetsgivarna i sådana situationer bör kompenseras för detta med skattelättnader.

10. Europaparlamentet uppmanar arbetsgivarna att som ett led i företagens sociala ansvar finansiera yrkes- och fortbildningsprogram som främjar livslångt lärande, i synnerhet för kvinnliga anställda, för att förlänga deras yrkesverksamma liv och förbättra kvinnors möjligheter att delta på arbetsmarknaden och avancera i yrkeslivet.

11. Europaparlamentet betonar att man måste skapa lämpliga förutsättningar för livslångt lärande särskilt för personer som tillhör nationella och etniska minoriteter samt för invandrare och funktionshindrade.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra koherensen och bidra till effektivare resursanvändning genom att samordna och upprätta partnerskap för sina nationella reformprogram i syfte att utjämna skillnaderna i tillgången till utbildning. Vidare uppmanar parlamentet medlemsstaterna att stödja öppna utbildningar och distansutbildning, främja information och vägledning, inrätta skräddarsydda program och flexibla undervisningsarrangemang och komma till rätta med de nya formerna av analfabetism genom att möjliggöra tillträde till och användning av informations- och kommunikationsteknik.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära

Förfarandenummer

2007/2114(INI)

Ansvarigt utskott

CULT

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

FEMM
21.6.2007

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Věra Flasarová
20.3.2007

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

2.5.2007

25.6.2007

 

 

 

Antagande

25.6.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Esther De Lange, Edite Estrela, Věra Flasarová, Esther Herranz García, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gabriela Creţu, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Maria Petre, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

19.11.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Visser Cornelis, Ewa Tomaszewska

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)