ДОКЛАД относно Стратегия на ЕС за Централна Азия

11.12.2007 - (2007/2102(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Cem Özdemir

Процедура : 2007/2102(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0503/2007
Внесени текстове :
A6-0503/2007
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Стратегия на ЕС за Централна Азия

(2007/2102(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции за Централна Азия, и по-специално резолюциите от 26 октомври 2006 г. относно Узбекистан, от 12 май 2005 г. относно Киргизстан и от 16 март 2006 г. относно Казахстан,

–   като взе предвид Споразуменията за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Узбекистан, Република Киргизстан и Казахстан, всички в сила от 1999 г., Временното споразумение за търговия и свързаните с търговията въпроси между ЕС и Таджикистан, подписано на 11 октомври 2004 г., Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Таджикистан, което все още не е ратифицирано и предложението на Комисията за Временно споразумение за търговия и свързаните с търговията въпроси между ЕС и Туркменистан,

–   като взе предвид клаузите за правата на човека от тези споразумения,

–   като взе предвид ангажимента на ЕС да подкрепи постиженията на Целите на хилядолетието за развитие на ООН и Европейския консенсус за развитие,

–   като взе предвид, че на 21-22 юни 2007 г. Европейският съвет прие стратегия на ЕС за ново партньорство с Централна Азия,

–   като взе предвид плана за действие относно енергийната политика за Европа на ЕС (м. март 2007 г.) и енергийното сътрудничество между ЕС, държавите от региона на Черно и Каспийско море и съседните им страни,

–   като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г. „Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката”,

   като взе предвид инициативата от Баку за развитие на сътрудничество в областта на енергетиката и транспорта между ЕС и страните от Черноморския и Каспийския регион,

–   като взе предвид меморандумите за разбирателство, сключени с Азербайджан и Казахстан в контекста на развитието на външна политика, обслужваща енергийните интереси на Европа,

–   като взе предвид съответните заключения на Съвета, включително заключенията относно Узбекистан от 23 май, 13 юни, 18 юли, 3 октомври и 14 ноември 2005 г., 13 ноември 2006 г. и от 5 март, 14 май и 15 октомври 2007 г., и заключенията относно Централна Азия от 23 април 2007 г.,

–   като взе предвид санкциите, наложени на Узбекистан от ЕС в отговор на клането в Андижан, които впоследствие бяха удължени, и частичното отменяне и условно отлагане за период от шест месеца на визовите санкции съответно през м. май и м. октомври 2007 г.,

–   като взе предвид Европейската инициатива за демокрация и човешки права, създадена през 2003 г. с цел насърчаване на правата на човека и подкрепа на реформата на наказателното правораздаване, демокрацията, доброто управление, свободата на средствата за масово осведомяване, правовата държава, структурите в областта на сигурността (полиция/ въоръжени сили) и предотвратяване на конфликтите,

–   като взе предвид Срещата на тройката на министрите на външните работи със страните от Централна Азия, проведена в Берлин на 30 юни 2007 г. в присъствието на специалния представител на ЕС, г-н Morel, и на португалския министър-председател,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник за дейност,

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие и комисията по международна търговия (A6-0503/2007),

А.  като има предвид, че петте страни, наричани общо Централна Азия (Казахстан, Република Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), се намират на основна пресечна точка между Европа и Азия, и като има предвид, че от гледна точка на историята и на традициите, те представляват важна пресечна и транзитна точка между двата континента,

Б.   като има предвид, че ЕС подчертава необходимостта и има несъмнен интерес от напредък в постигането на по-голяма стабилност и по-високи равнища на икономическо, демократично и човешко развитие и човешка сигурност в цяла Централна Азия и че трябва винаги да потвърждава ангажимента си за включване на правата на човека във всички споразумения с трети държави и да насърчава демокрацията чрез съгласувани политики и използване на най-подходящите за тези цели способи, като има предвид, че това ще гарантира доверието към ЕС и в крайна сметка ще допринесе за превръщането му във все по-ефикасен фактор в региона и извън него,

В.   като има предвид, че съществува глобален интерес от стабилност в Централна Азия, тъй като сериозна и продължителна нестабилност в една от петте страни би могла да има катастрофални последици за целия регион и също така би могла да окаже влияние на ЕС и неговите държавите-членки по много начини,

Г.  като има предвид рисковете, свързани със зависимостта от вноса от нестабилни региони и доставчици, и необходимостта от създаване на надеждни, достъпни и жизнеспособни енергийни канали,

Д.  като има предвид, че ЕС е заинтересован от сигурност и стабилност и от спазване на човешките права и принципите на правовата държава в държавите от Централна Азия, тъй като развитието в стратегическо, политическо и икономическо отношение, както и нарастващите трансрегионални предизвикателства в Централна Азия оказват пряко или непряко влияние върху интересите на Европейския съюз; като има предвид, че посредством значителните си енергийни залежи и чрез усилията си в посока разнообразяване на търговските партньори и пътищата за доставка, държавите от Централна Азия могат да допринесат за осигуряването на необходимостта на ЕС от енергийна сигурност и енергийни доставки,

Е.   като има предвид, че от една страна е налице силно желание за сътрудничество между страните от региона, но от друга страна съществува силна съпротива срещу подобни идеи и усилия, не на последно място от страна на правителството на централно разположената и най-населената държава - Узбекистан,

Ж.  като има предвид, че изолационизмът често произлиза от стремежа за запазване на вътрешен контрол — крайни примери за което могат да се видят в Туркменистан и Узбекистан — и като има предвид, че такъв стремеж се среща при режими, които проявяват малък интерес към търсенето на обществен консенсус, на който да основават своето управление,

З.   като има предвид, че петте републики от Централна Азия са получатели на официална помощ за развитие (ОПР), което означава, че помощта на ЕС за тези страни се разглежда като помощ за развитие,

И.  като има предвид, че вследствие на интересите на ЕС в областта на сигурността, както и в други области, и вследствие на неговите ценности и подкрепа за Целите на хилядолетието за развитие, трудностите и липсата на възможности, пред които са изправени много хора в този регион, части, от който са засегнати от бедност, заплахите за човешката сигурност, отчасти свързани с проблемите със сигурността в съседни страни като Афганистан и рисковете от дестабилизация и конфликт следва да бъдат поставени в самата основа на подхода на ЕС към Централна Азия,

Й.  като има предвид, че основната цел на сътрудничеството за развитие на ЕС е премахването на бедността в условията на устойчиво развитие, включително чрез преследване на Целите на хилядолетието за развитие,

К.  като има предвид, че помощта на ЕС за региона е предимно под формата на техническа помощ, осъществена чрез програмата ТАСИС и като има предвид, че оценките за ефективността на ТАСИС не са еднозначни,

Л.  като има предвид, че в съответствие с член 25 от Всеобщата декларация за правата на човека, правото на здраве е човешко право и като има предвид, че всеобщият достъп до здравеопазване е ключов за постигането на Целите на хилядолетието за развитие ; като има предвид, че след разпада на Съветския съюз здравните условия в републиките от Централна Азия се влошава и че системите на здравеопазването се намират в криза; като има предвид, че потенциалният ефект от разпространяването на епидемии като ХИВ/СПИН и устойчива на медикаменти туберкулоза представлява дългосрочна заплаха за ЕС; като има предвид, че кризата с птичия грип доказа способността на заразните болести да се разпространяват бързо в Европа; като има предвид, че социалните последици от свързаните със здравето кризи в различните страни представляват заплаха за стабилността и перспективите им за развитие като цяло и се отразяват на европейската сигурност,

М.  като има предвид, че въпросите за енергията и водата са основни за човешката сигурност и междудържавните отношения в региона, и по-специално по отношение на Република Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, и като има предвид, че намаляването на бедността остава решаващо за намаляването на социалната нестабилност,

Н.  като има предвид, че ЕС има интерес от вноса на повече нефт и газ от Централна Азия, за предпочитане по нови маршрути и от създаването на ясни и прозрачни рамки за производството и транспортирането на енергия, и като има предвид, че страните, които са съотносими в този контекст са Казахстан и Туркменистан,

О.  като има предвид, че страните от Централна Азия, в различна степен, са богати на нефт, природен газ, минерални или хидроенергийни ресурси; като има предвид, че експлоатирането на тези ресурси следва значително да улесни икономическото и социалното развитие; и като има предвид, че при неподходящи условия могат да възникнат неблагоприятни странични ефекти като сериозно влошаване на състоянието на околната среда, намалена конкурентоспособност на други икономически сектори, огромни диспропорции в разпределението на богатството и засилено политическо и социално напрежение, които дори биха могли да се окажат повече от положителните ефекти (т.нар. "проклятие на природните ресурси"),

П.  като има предвид, че на 10 октомври 2007 г. представители от Украйна, Полша, Азербайджан и Грузия се срещнаха в Литва, за да обсъдят нова нефтопреносна мрежа, коя то се предвижда да доставя суров нефт от Каспийско море през Баку и Одеса до полското пристанище Гданск,

Р.   като има предвид, че Русия и Китай се опитват да разширят сферата си на влияние в Централна Азия чрез създаването през 1996 г. на Шанхайската петорка, която събра Китай, Русия, Киргизстан, Казахстан и Таджикистан на форум за управление на трансгранични въпроси и която през 2001 г. се превърна в Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС), която понастоящем е най-голямата регионална организация в Централна Азия, включваща вече Узбекистан като пълноправен член и Пакистан, Индия, Иран и Монголия като наблюдатели,

С.  като има предвид, че множество коренно различни страни имат, исторически или понастоящем, законни интереси в региона; като има предвид, че не всички държавите-членки на ЕС имат посолства в региона и като има предвид, че между държавите-членки често липсва координация по отношение на региона,

Т.   като има предвид, че след заминаването на служителите и оборудването на САЩ от военновъздушната база Карши-Канабад (К2) в Узбекистан на 21 ноември 2005 г., военните сили на САЩ в Централна Азия са сведени до една база в Манас, близо до киргизката столица Бишкек,

У.  като има предвид, че по отношение на политическите, икономическите, социалните и други условия отделните държави от Централна Азия се различават силно помежду си, а в някои случаи различията са и вътрешни, и като има предвид, че поради това за ЕС е изключително важно да прави и съответното разграничение на своите политики,

Ф   Като има предвид, че страните от Централна Азия са новосъздадени държави, и като има предвид, че техните усилия за изграждане на държавни структури, за извършване на политически и икономически преход са ги отвели в различни посоки и са станали причина за неравномерното им отдалечаване от някогашната съветска система; като има предвид, че справянето с въпросите на управлението остава от основно значение за стабилността и сигурността на редица от тези страни, а справянето с въпросите на политическото, социално и икономическо развитие — на всички тях,

Х.  като има предвид, че загрижеността на ЕС включва необходимостта от противодействие на наркотрафика от и през Централна Азия, борбата срещу организираната престъпност, включително трафика на хора, и предотвратяването на разрастването на тероризма; като има предвид, че в някои случаи „борбата срещу тероризма“ се използва като прикритие за репресивни действия срещу онези, които критикуват правителството, срещу защитниците на правата на човека, срещу религиозни движения и срещу представители на бизнеса; като има предвид, че има основание да се счита, че такива лица са били набелязани и в рамките на сътрудничеството в областта на сигурността на Узбекистан със съседни страни, като има предвид, че се признава съществуването на миграция на детския труд, която изисква нови форми на международно и социално партньорство, включващо всички страни, заинтересовани от цялостното разрешаване на проблема,

Ц.  като има предвид, че положението с правата на човека е различно в различните републики от Централна Азия, но като цяло е далеч от стандартите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), и като има предвид, че особено Узбекистан и Туркменистан систематично нарушават основни права и не проявяват никакъв напредък по отношение на демокрацията и плурализма,

Ч.   като има предвид, че все още в републиките от Централна Азия няма проведени президентски или парламентарни избори, които Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ да е определило като напълно свободни и честни,

Ш. като има предвид, че и петте държави в Централна Азия са членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и че в нейните рамки са поели важни ангажименти във връзка с основните свободи, демокрацията, зачитане на правата на човека и принципите на правовата държава; като има предвид, че между държавите съществуват различия по отношение на спазването на тези задължения ,

Щ. като има предвид, че Казахстан се откроява положително в сравнение с повечето други държави в региона; като има предвид, че последните парламентарни избори, проведени на 18 август 2007 г., показват, че въпреки някои подобрения Казахстан все още не спазва напълно своите ангажименти, нито отговаря на стандартите на ОССЕ и на други международни стандарти за демократични избори,

Аа. като има предвид, че гражданското общество е особено активно в повечето страни от Централна Азия посредством мрежа от местни НПО и асоциации, които трябва да бъдат защитавани и ценени като израз на желанието на гражданите да бъдат част от демократизацията и социалния процес в техните страни,

Аб. като има предвид, че политически, икономически и социални подобрения могат да се постигнат на практика посредством установяването на истински независима съдебна система и истинска борба срещу широко разпространената корупция,

Ав. като има предвид, че принципите, на които се основава ЕС, включват защита на основните права и свободи, включително свободата на изразяване и закрила на защитниците на правата на човека,

Аг. като има предвид, че примерите за масови репресии, корупция и експлоатация, отричането на основни права и възможности на хората да подобрят живота си, заедно с липсата на утвърдени средства за подаване на оплаквания и участие в политическите процеси, повишават риска от разрастване на екстремизма и тероризма,

Ад. като има предвид, че повечето страни от Централна Азия страдат от нарушения на правата на човека, от липса на подходяща съдебна система, от ограничения , наложени на опозиционните партии и на независимите органи на гражданското общество и от липса на свобода на медиите,

Ае. като има предвид, че ЕС наложи санкции на Узбекистан след клането в Андижан през м. май 2005 г., но узбекското правителство продължава да блокира независимо международно разследване на събитията и продължава да провежда репресивна политика, включително преследването на защитниците на правата на човека; като има предвид, че въпреки това през м. октомври 2007 г. Съветът реши да вдигне за период от шест месеца забраната за издаване на визи на осем души, пряко отговорни за поголовната употреба на сила в Андижан; като има предвид, че по този начин Съветът се стреми да стимулира узбекските органи да променят политиките си и като има предвид, че ако не бъдат изпълнени серия от критерии, приети като част от решението на Съвета, забраната автоматично ще се задейства отново през м. април/май 2008 г.,

Аж. като има предвид, че в региона е налице значителен интерес към сътрудничество с ЕС в областта на науката, здравеопазването и образованието и като има предвид, че такова сътрудничество може да допринесе за засилване на контактите между гражданските общества и за разпространяване на европейските ценности като демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека,

Аз. като има предвид, че Монголия и Афганистан в различна степен притежават някои черти, общи за петте основни държави от Централна Азия, но не им се обръща същото внимание в стратегическия доклад на Съвета, а са включени в други инструменти на ЕС,

Аи. като има предвид, че близостта на региона до Афганистан прави някои държави ценни партньори в борбата срещу тероризма; като има предвид, че държавите-членки на ЕС също използват летища или въздушно пространство в региона; като има предвид, че действията на ЕС в посока насърчаване правата на човека в Централна Азия като цяло и в частност в някои страни са разочароващо слаби,

Ай. като има предвид, че през Централна Азия преминава 30% от хероина от Афганистан, предназначен предимно за руски пазари, което води до организирана престъпност и корупция, свързани с трафика, както и до пристрастяване и съответни здравни и социални проблеми със сериозни последици за стабилността в региона,

Ак. като има предвид, че Монголия е близка до републиките от Централна Азия по някои исторически, културни и икономически елементи и политики в областта на околната среда и енергетиката, които трябва да бъдат отчитани по един последователен начин в рамката на стратегията на ЕС за Централна Азия,

1.   Приветства засиленото внимание на ЕС към Централна Азия, най-ясен израз на което е приемането на стратегията за Централна Азия; все пак отбелязва бавния темп, с който се осъществяват проектите в подкрепа на петте страни от региона;

2.   Изразява убеждение, че докато ценностите, които ЕС трябва да насърчава, са винаги едни и същи, интересите на ЕС, а така също и преобладаващите условия и възможности в петте страни, значително се различават;

3.   Призовава за определяне на ясни цели и приоритети на отношенията на ЕС с всяка една от петте страни, като заимства от анализа на региона и от общия списък на целите на политиката на ЕС, съдържащ се в приетата от ЕС стратегия;

4.   Подчертава важността на насърчаването от страна на ЕС на честно и устойчиво икономическо развитие в региона, и подкрепата му за местни инициативи за икономическо развитие, за реформи на регулаторната рамка за бизнеса, както и за изкореняване на бедността в условията на устойчиво развитие; подчертава във връзка с предизвикателствата, които поставя тероризма, че засиленото сътрудничество в областта на сигурността е важно, но че всеки подход за борба с радикализацията и екстремизма, който не балансира потребностите на сигурността с правата на човека и доброто управление, е обречен на провал; приветства засилването на политическия диалог със страните от Централна Азия; призовава Съвета и Комисията да продължат да насърчават доброто управление, правата на човека, демокрацията и образованието, включително да се обмисли участието на всички религиозни общности; и призовава както Съвета, така и Комисията да гарантират, че въпросите относно правата на човека следва да имат същото значение както и по-енергичния подход на ЕС по отношение на енергията, сигурността и търговията;

5.   Изразява убеденост, че определени въпроси могат да бъдат решени ефикасно само посредством регионални подходи, които водят до регионални решения (например борбата срещу тероризма, премахването на трафика на хора, борбата срещу наркотиците, управлението на водните ресурси), които изискват засилено регионално сътрудничество; затова настоятелно призовава институциите на ЕС при нужда да предоставят техническа помощ, особено за разпространение на ноу-хау и за посредничество в насърчаване на диалога между страните от Централна Азия; въпреки това изтъква, че страните от Централна Азия са на различно равнище на развитие и имат сериозни политически, икономически и културни различия; в този контекст, приветства факта, че при планирането на бъдещото партньорство и сътрудничество Комисията и Съветът се стремят да възприемат подходи, които да са специфични за отделните държави и региони;

6.   Призовава за диференциация на политиката на Европейския съюз във връзка с това подходът му към страните от региона да се основава по-специално на положението на правата на човека във всяка страна, на спазването на ангажиментите към ОССЕ от страна на техните правителства, на потребностите за тяхното развитие и ангажимента на правителствата им за подобряване на благосъстоянието на техните граждани, на тяхната настояща и потенциална важност за ЕС като партньори в търговията, в сътрудничеството в областта на енергията и в други области, и на диалога по международни въпроси и изгледите за успех на действията на ЕС, включително различни форми на помощ;

7.   Подчертава важността на трансграничното сътрудничество и особено разбирането, че чрез него съвместните усилия за борба срещу трафика на хора и наркотици ще са по-ефективни; следователно настоятелно призовава институциите на ЕС при нужда да предоставят техническа помощ, особено за разпространение на ноу-хау и за посредничество в насърчаване на диалога между страните от Централна Азия;

8.   Подчертава нуждата от последователност в политиката на ЕС в Централна Азия и поради това припомня, че Стратегията трябва да бъде в съответствие с Европейския консенсус за развитието; подчертава също така, че цялата помощ, предоставяна в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), трябва да съответства на неговите общи цели, т.е. премахването на бедността и постигането на ЦХР;

9.   отбелязва, че премахването на бедността е определено като основен приоритет на двустранната помощ, предоставяна от Европейската общност през периода 2007-2013 г. в приложението към Стратегията; призовава Комисията редовно и подробно да информира Парламента за начина, по който двустранната и регионалната помощ се отнасят до отделните ЦХР и за бюджета, планиран за секторите здравеопазване и основно образование;

10. подчертава, че реформите в социалната област, здравеопазването, обезпечеността с храна, борбата срещу корупцията и фокусът върху устойчивото и честно икономическо развитие са от изключително важно значение за гарантиране на дългосрочна стабилност, сигурност и благоденствие в страните от Централна Азия; затова изразява мнение, че процесът по оценяване на потребностите на национално и регионално равнище предоставя добра възможност за ЕС да получи видимост и доверие в един отворен диалог с всички заинтересовани страни, включително гражданското общество, парламентите и местните органи;

11. счита, че включването в Световната търговска организация (СТО) е важно постижение за икономическата стабилност на региона, но че тази цел може да бъде постигната единствено чрез спазване на международните стандарти за чуждестранни инвестиции и чрез наличие на независима съдебна власт;

12. призовава Комисията и Съвета да предприемат всички подходящи мерки, за да насърчат задълбочаването на интеграцията на Централна Азия в световната търговска и икономическа система, по-специално чрез присъединяване към СТО на четирите страни от региона, които все още не членуват в тази организация;

13. счита, че от съществено значение за икономическото развитие на страните от региона е извършването на задълбочена реформа на банковата и застрахователна система, създаването на ефикасна система за микрокредитиране, по-добро регулиране и надзор на банковото дело, приватизация на държавните банки, както и създаването на действително конкурентоспособни и отворени към чуждестранните банки национални финансови пазари;

14. приветства скорошното решение, с което Съветът разреши на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да разшири кредитната си подкрепа за Централна Азия в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която вече развива дейност в региона;

15. настоятелно призовава Комисията последователно да мобилизира всички инструменти, с които разполага, от политическия диалог и общностните политики (най-вече тези в областта на търговията, развитието, конкуренцията, изследванията и околната среда), до субсидии и заеми, включително от страна на ЕИБ и ЕБВР и други международни финансови институции с цел да ускори осъществяването на тези проекти;

16. насърчава държавите от региона да гарантират по-добра защита на преките чуждестранни инвестиции;

17. призовава Комисията и Съвета да предприемат всички възможни действия, за да улеснят използването на Общата система за преференции от страните от Централна Азия, както и за насърчаване на развитието на междурегионалната търговия;

18. призовава Комисията и Съвета да предоставят на държавите от региона квалифицирана техническа помощ в икономическата и административна област, която ще позволи укрепването на местните обществени структури, създаването на по-ефикасна и разнообразна икономическа тъкан, както и по-добро навлизане на местните продукти на чуждестранни пазари и най-вече на пазара на Европейския съюз;

19. Счита, че стратегията не е достатъчно амбициозна по отношение на двустранното сътрудничество в областта на правата на човека, правовата държава, доброто управление и демокрацията;

20. Счита, че при оценяване на положението с правата на човека ЕС следва да обърне специално внимание на наличието или липсата на приемлив ангажимент от страна на съответното правителство за подобряване на това положение, съсредоточавайки вниманието си върху очевидния напредък, условията за работа на защитниците на правата на човека и равнището на сътрудничество със специалните докладчици и механизми на ООН, както и с други съответни международни субекти;

21. В тази връзка призовава Съвета и Комисията да останат последователни и единни по въпросите на правата на човека и, с оглед превръщането на демокрацията, доброто управление, принципите на правовата държава и правата на човека в неразделна част от стратегията за Централна Азия, да определят ясни стандарти, показатели и цели в тези области след провеждане на консултации със страните-партньори от Централна Азия, както е направено в други области; призовава Съвета и Комисията да обърнат специално внимание на освобождаването на политическите затворници и на независимостта на медиите;

22. осъжда преследването на защитниците на правата на човека в Узбекистан и Туркменистан; призовава Съвета и Комисията да положат всички усилия да защитят техните дейности и физическата им неприкосновеност и призовава съответните правителства да освободят незабавно всички лишени от свобода защитници на правата на човека или насилствено задържани в психиатрични болници и/или по политически причини;

23. подчертава, че контактите на ЕС със структурите за сигурност или подкрепата на сътрудничеството за сигурност, включващи силно репресивни държави, следва да бъдат сведени до минимум и че в провеждането на тези контакти винаги трябва да има прозрачност;

24. призовава Комисията и държавите-членки да предоставят специална помощ за реформиране и подобряване на съдебните системи в региона, за да могат да работят по-независимо и ефективно, включително в борбата срещу корупцията;

25. призовава Съвета и Комисията за тясно сътрудничество със страните от Централна Азия при осъществяването на реформи в образованието, както и премахването на обвързването на гражданските и социалните права на гражданите със собствеността върху имущество чрез реформиране на системата на адресната регистрация (според която, когато получи гражданство в паспорта на всяко лице се поставя печат с адресната регистрация, ),

26. отчита, че развитието и подкрепата на истинското гражданско общество е предпоставка за всеки напредък; изразява съжаление за трудното положение на НПО в някои от държавите от Централна Азия, чиито дейности непрекъснато се спъват от правителствата; подчертава, че ЕС трябва да продължи да подкрепя гражданското общество както чрез финансова помощ, така и като осигури видимост (посредством форуми и консултации), което би помогнало за изграждане на демокрация на участието; изразява мнение, че ЕС следва да разглежда гражданското общество като партньор, допринасящ за устойчиви общества, социална стабилност и насърчаване на ценностите и стандартите на ЕС;

27. отбелязва, че политиката на ЕС по отношение на Централна Азия следва да се основава на задълбочени дебати и обмен на гледни точки с всички заинтересовани страни; поради това призовава ЕС да се ангажира с широк политически диалог, включващ парламентите, гражданското общество и органите на местно управление в процеса на прилагане и наблюдение на изпълнението на Стратегията и на програмите;

28. обръща внимание на широко разпространеното малтретиране на жените в редица региони на Централна Азия (примери за това са насилствените бракове, трафик с цел сексуална експлоатация, изнасилвания и др.) и призовава правителствата на страните от Централна Азия към прилагане на съществуващите закони за защита на правата на жените, а също така призовава Комисията да включи съответните действия в програмите за помощ;

29. Призовава правителствата на страните от Централна Азия да засилят съществуващите закони за правата на жените и да подобрят прилагането на тези закони; настоятелно приканва Комисията да продължи да подкрепя проекти в областта на правата на човека и демокрацията, свързани със специфичната роля на жените; настоятелно призовава ЕС да подкрепи пълното прилагане на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и да я използва като критерий за по-тясно сътрудничество; подчертава, че в много части на Централна Азия тежкото положение на жените се влошава поради липсата на равен достъп до образование, здравеопазване и заетост и изтъква, че третата цел на хилядолетието, която се отнася до насърчаването на равенството между половете и засилването на позициите на жените следва да стане приоритет, който да бъде включен в съответните дейности на ЕС;

30. приветства подкрепата за прилагането на нормите и конвенциите за достоен труд на Международната организация на труда и подчертава, че тези стандарти трябва да играят основна роля в областта на икономическото сътрудничество, инвестициите и търговските отношения; отбелязва, че използването на детски труд все още дава основание за сериозна загриженост, особено в Таджикистан и Узбекистан, и подчертава необходимостта от подкрепа за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

31. подчертава широко разпространеното използване на детски труд в Централна Азия, особено при брането на памук, отглеждането на тютюн, добива на въглища и в областта на занаятчийството и призовава съответните правителства да прилагат по-ефективно съществуващите мерки за борба с това явление, да изработят последователна национална политика за детския труд и изцяло да подкрепят и да участват в проекти, чиято цел е премахването на детския труд, и които са започнати от международни организации и НПО; настоятелно призовава Комисията да създаде специална програма по този въпрос в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР);

32. настоятелно призовава Комисията да развие активно сътрудничество в областта на миграцията, което да доведе до истински и ангажиран диалог, в чийто рамки да се предприемат мерки по отношение на първопричините за миграцията чрез специфични програми за развитие на икономиката на местно равнище, като така например се преодолее проблема с липсата на икономически перспективи в селските райони, за да се смекчи последващото увеличаване на бедността в градските райони;

33. призовава Съвета и Комисията пълноценно да използват своя опит и най-добри практики, за да насърчават защитата на човешките права на мигрантите, особено на лицата, които търсят убежище и на бежанците; осъжда насилственото екстрадиране на лица, които търсят убежище и по-специално на узбекските бежанци от страна на правителствата на страните от Централна Азия и призовава Съвета и Комисията да сътрудничат с Върховния комисар на ООН за бежанците с цел защита и подкрепа на политическите бежанци;

34. обръща внимание на факта, че голям брой уйгури са екстрадирани от Централна Азия в Китай по искане на Китай, което отразява засилващия се натиск от страна на Китай върху правителствата в региона, и отбелязва, че има опасност от сериозни нарушения на човешките права на бежанците;

35. счита, че като има предвид сериозното увеличаване на заразните болести в региона, като НИВ, здравето и реформата в областта на общественото здравеопазване следва да са от първостепенно значение за общността-донор, включително за Комисията;

36. насърчава подкрепата на ЕС за образованието и обучението, предоставяща повече възможности за студенти от Централна Азия да учат в ЕС и възможности за обмен на студенти от университети в ЕС;

37. подчертава геополитическото положение на Централна Азия и нарастващия интерес към региона на икономически и политически сили като Русия, САЩ, Китай и Турция; следователно счита, че тясното сътрудничество с тези страни по отношение на Централна Азия е много важно, когато има съвпадение на интереси, при положение че няма противоречие със загрижеността за правата на човека; настоятелно призовава Съвета и Комисията да намерят начини за подобряване на координацията на самостоятелните действия и политики на държавите-членки на ЕС в региона, както и между ЕС и други заинтересовани държави; във връзка с това подчертава ключовата роля на Турция, като страна-кандидатка за членство в ЕС, в Централна Азия и призовава Съвета и Комисията да се възползват максимално от историческите, икономическите и културните отношения на Турция с определени страни в региона като изцяло включат тази страна-кандидатка за членство в ЕС, в разработването и прилагането на стратегията;

38. подчертава важността на понататъшното развитие на междурегионалното сътрудничество, особено със страните от региона на Черно море;

39. изразява съжаление от факта, че в стратегията на Съвета за Централна Азия Монголия не е включена сред страните, наричани общо Централна Азия (Казахстан, Република Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), особено като се има предвид значителния прогрес на Монголия за утвърждаването на държава, основана на демокрацията, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава в региона; призовава Съвета и Комисията да обсъдят резолюция на равнище ЕС и да подготвят декларация за развитието на Монголия;

40. призовава Съвета и Комисията да осигурят интегрирането в политическия диалог и партньорството с ЕС на всички части на обществото във всяка страна и да включат по-широк кръг участници в своята политика, по-специално парламентите и гражданското общество;

41. приветства назначаването на специален представител на ЕС за Централна Азия, г-н Pierre Morel, и призовава Съвета да разшири мандата му и да определи по-ясно ролята му, включително като допринесе за подобряването на координацията на политиките на държавите-членки в региона.

42. настоятелно призовава Комисията да продължи, без да се бави повече, със създаването на самостоятелни делегации във всички страни от Централна Азия, когато условията позволяват това, тъй като пълноценното присъствие в района е предпоставка за ефективни действия на ЕС; отбелязва планове за създаване на самостоятелна делегация в Бишкек и Душанбе през 2008 г., която да увеличи значително видимостта на ЕС в Република Киргизстан и Таджикистан и да доведе до засилване на сътрудничеството;

43. приветства решението на Съвета да направи преглед на напредъка, постигнат в прилагането на стратегията, през м. юни 2008 г. и след това да прави такива прегледи най-малко на всеки две години; отбелязва, че този преглед ще бъде повод за по-тясно свързване на стратегията за Централна Азия с Европейската политика на добросъседство (ЕПД);

Казахстан

44. отбелязва, че Казахстан е ключов съюзник и стратегически партньор в борбата срещу международния тероризъм, трафика на наркотици и религиозния екстремизъм; признава традицията на Казахстан по отношение на расовата и религиозна хармония в страна, в която съжителстват над 100 различни етнически групи и 45 различни религии; призовава Съвета и Комисията да определят като приоритет подкрепата за правителството на Казахстан и гражданското му общество с оглед укрепване на принципите на правовата държава и по-нататъшно насърчаване на демократичните избори в бъдеще;

45. подчертава значението на Казахстан за търговията на ЕС с енергия като основен търговски партньор на Съюза в Централна Азия; припомня подписването на Меморандум за разбирателство, в който се обръща основно внимание на насърчаването на сътрудничеството с ЕС с оглед на развитието на енергийна сигурност и промишлено сътрудничество; като припомня, че Казахстан е третата в света страна по залежи на уран, отбелязва, че този меморандум бе допълнен със споразумение в областта на енергийното сътрудничество и декларация за използването на атомната енергия за мирни цели, подписана от Евратом и правителството на Република Казахстан;

46. приветства интереса на Казахстан към засилване на сътрудничеството с ЕС и признава взаимното значение на засилените политически и икономически връзки между ЕС и Казахстан; счита, че ЕС следва да продължи своя подход на положителна ангажираност спрямо Казахстан, но подчертава, че развитието на отношенията между ЕС и Казахстан не може да не бъде обвързано с усилията на Казахстан да спазва международните си задължения и задълженията си на член на ОССЕ по отношение на правата на човека, основните свободи и демокрацията;

47. подчертава, че последните парламентарни избори, проведени на 18 август 2007 г., не са отговаряли на стандартите на ОССЕ и на други международни стандарти, въпреки някои подобрения; изразява загриженост от факта, че всички места в парламента бяха заети от представители на управляващата про-президентска партия, което ще доведе до монополизиране на властта от страна на президента Назърбаев и неговите привърженици; призовава правителството на Казахстан да премахне всички прекалени ограничения за регистриране на нови политически партии, като например нереалистичния брой членове (50 000), необходим за създаване на политическа партия; отбелязва, че ако няма напредък в посока покриване на демократичните стандарти, Казахстан не може да се смята за готов да поеме председателството на ОССЕ и настоятелно насърчава Казахстан да постигне необходимия напредък, за да бъде успешна кандидатурата му; призовава Казахстан да спазва правилата на ОССЕ и да изпълнява другите си международни задължения, включително в областта на политическия плурализъм, избирателните закони, прозрачността, свободата на медиите и свободата на словото, за да може да бъде подготвен да поеме председателството;

48. призовава правителството да предприеме по-решителни стъпки за утвърждаването на демократична институционална система, като припомня постоянния напредък, постигнат от Казахстан от обявяването на независимост през 1991 г.;

49. подчертава липсата на истинска свобода на пресата и изразява загриженост за контрола от страна на президента върху всички основни медии и за системното преследване на журналисти от опозицията; също така изразява загриженост за проектозакона за медиите, съгласно който журналистите ще бъдат отговорни за разпространяването на дискредитираща информация и ще се засили криминализирането на клеветата и обидата на човешкото достойнство и съгласно който ще бъде възможно журналисти да се подвеждат под отговорност за публикуване на информация за личния живот на публични личности; отбелязва, че съществуващите закони предоставят достатъчна защита срещу неетично поведение на журналисти;

50. приветства подписването от страна на Казахстан на факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и призовава за бързото й ратифициране и прилагане;

Република Киргизстан

51. отчита, че трябва да се положат всички усилия за укрепване и подкрепа на крехките демократични институции в Република Киргизстан; счита, че тази страна има потенциал да стане пример за всички други държави от Централна Азия в областта на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава; призовава Съвета и Комисията да увеличат помощта за тази страна, за да й помогнат да предприеме и осъществи успешно обещаните реформи;

52. изразява силна подкрепа за напредъка на Киргизстан в областта на свободата на пресата и медиите, както и за усилията на политиците и на гражданското общество да осъществят реформа на конституцията; призовава киргизкото правителство да гарантира безопасността на журналистите в страната, да завърши обещаните медийни и антикорупционни реформи и да постигне по-сериозен напредък в политическата и бюджетна децентрализация;

53. изразява загриженост от факта, че новият проект за конституция, гласуван на референдума от 21 октомври 2007 г., би могъл значително да наруши баланса на властта; изразява загриженост, че киргизките органи не се ангажират в широкия обществен дебат, включващ всички части на киргизкото общество, по този деликатен въпрос; приканва киргизките органи да гарантират подходящ контрол и баланс;

54. отбелязва, че Курманбек Бакиев, президентът на Република Киргизстан, разпусна националния парламент и насрочи нови избори през 2007 г.; призовава ЕС да реагира, като призове Република Киргизстан при провеждането на тези избори да спазва основните демократични принципи;

Таджикистан

55. след като приветства положителното развитие на многопартийната система с разделение на властите в Таджикистан след края на гражданската война през 1997 г., отбелязва, че оттогава Таджикистан се намира в състояние на несигурна стабилност с президент, който, независимо че се радва на истинска народна подкрепа, системно потиска опозицията и налага строг контрол върху печатните медии и радиотелевизионното излъчване; изразява съжаление от липсата на реално гражданско общество в страната, което ще подкопае бъдещото демократично развитие, и подчертава необходимостта от по-нататъшна значителна реформа и зачитане на правата на човека; в тази област призовава за приемане на всички необходими мерки за спазване на Международната конвенция против изтезанията, в частност чрез подвеждане под отговорност на длъжностни лица, отговорни за унизително отношение или малтретиране;

56. изразява загриженост за новия проектозакон за религиите, който, ако бъде приет, ще включва рестриктивни разпоредби по отношение на правното положение на някои религиозни общности, особено по отношение на придобиване на правно положение от страна на не-мюсюлмански общности; отбелязва, че няколко разпоредби на този закон нарушават конституцията на Таджикистан и някои подписани от Таджикистан международни норми; изразява загриженост също така от факта, че ръководителите на джамии в Таджикистан ще бъдат подлагани на религиозни изпити и призовава таджикското правителство да уважава религиозните убеждения и съществуването на религиозни малцинства;

57. отбелязва, че Таджикистан, която не притежава природни ресурси като нефт и природен газ, е една от 20-те най-бедни страни в света и че е налице много сериозна загриженост за равнището на експлоатация, както в Таджикистан, така и в Узбекистан, на жените и децата в стремежа за отглеждане на памука като монокултура;

58. насърчава онези държави-членки, които все още не са ратифицирали Споразумението за партньорство и сътрудничество с Таджикистан, да го направят възможно най-скоро, тъй като ненужното забавяне може да изпрати обезсърчителни и непродуктивни сигнали на Таджикистан; ще се стреми от своя страна към одобряване на Споразумението за партньорство и сътрудничество в близко бъдеще;

59. обръща внимание на съществуването на неексплодирали касетъчни бомби в Таджикистан, настоятелно призовава за увеличаване на финансирането за тяхното разчистване и подчертава необходимостта от международно споразумение за забрана на касетъчните бомби;

60. като взема предвид ролята на Таджикистан като транзитна страна за наркотиците от съседен Афганистан, насърчава ЕС да засили допълнително свързаните с това подпомагащи дейности в Таджикистан;

Туркменистан

61. отбелязва положителен, макар и все още съвсем ограничен сигнал за промяна в Туркменистан - усилията на новия президент г-н Бердимухамедов в посока провеждане на основни реформи в системата на образованието; счита, че ЕС е на правилна позиция, като отговаря на възприемчивостта на Туркменистан по отношение на сътрудничество в тази област;

62. приветства решението на президента Бердимухамедов да амнистира единадесет политически затворници с дългосрочни присъди лишаване от свобода заради противопоставянето си на политиката на покойния президент Сапармурат Ниязов; насърчава предприемането на по-нататъшни стъпки за освобождаване на всички политически затворници в страната;

63. подчертава въпреки това, че за да може ЕС да придвижи Временното споразумение, Туркменистан трябва да осъществи напредък в някои ключови области, наред с другото, чрез осигуряване на свободен и неограничен достъп за Международния комитет на Червения кръст, безусловно освобождаване на всички лица, лишени от свобода по политически причини или заради убежденията си, премахване на всички пречки за пътуване, поставени от правителството и разрешаване на всички НПО и органи, занимаващи се с правата на човека, свободно да осъществяват дейност в страната;

64. Обръща внимание на спешната необходимост от подобрения по отношение на бедственото положение с правата на човека и настоява, че всякакво по-нататъшно развитие на отношенията между ЕС и Туркменистан, включително възможното сключване на Временното споразумение за търговия и свързаните с търговията въпроси, а така също на по-късен етап и пълноправно споразумение за партньорство и сътрудничество, трябва да бъдат тясно свързани с ясно доказателство, че протича процес на значително подобрение в тази област, както и реални сигнали, че този процес ще продължи;

65. изразява дълбоката си загриженост по повод на избухналата неотдавна в Туркменистан грипоподобна епидемия, която твърде вероятно е свързана с отглеждането и брането на памук; призовава Комисията, в рамките на финансовия Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР), да предостави помощ на туркменското министерство на здравеопазването за проучване на болестта и нейните причини и за намиране на най-ефикасно лечение; настоятелно приканва Комисията да помогне на страните от Централна Азия да намалят употребата на пестициди при отглеждането на памук и да въведат технологии, щадящи околната среда;

Узбекистан

66. потвърждава подкрепата си за санкциите срещу Узбекистан, наложени от ЕС след клането в Андижан; изразява съжаление с оглед ограничения напредък, във връзка с критериите, определени за оценка на общото развитие на положението с правата на човека; отбелязва решението на Съвета от 15 октомври 2007 г. за разширяване на обхвата на оръжейното ембарго с още 12 месеца и за условно отпадане на визовите ограничения за първоначален период от 6 месеца; настойчиво призовава узбекските органи да се възползват от тази възможност, за да предприемат конкретни мерки за подобряване на положението с правата на човека, да спазят ангажиментите си по отношение на международните си задължения в тази област и да отговорят на условията, поставени от ЕС;

67. подкрепя установяването на диалог за правата на човека между ЕС и Узбекистан; отбелязва големите трудности, с които е свързан, и подчертава, че очакванията трябва да се поддържат на реалистично ниво; отхвърля всяка тенденция да се използва самото наличие на диалог като извинение за вдигане на санкциите и за представяне на въпросите за правата на човека като правилно третирани; отново потвърждава, че само резултатите са от значение и подчертава, че ангажиментът на Узбекистан да гарантира справедливост и да потърси отговорност за клането в Андижан е съществен елемент за бъдещото сътрудничество с ЕС;

68. настоятелно призовава Комисията да определи конкретни задължения и да установи по-ефективни механизми за наблюдение в допълнение към клаузата за правата на човека и санкциите от страна на ЕС, за да постигне реален напредък в положението с правата на човека в Узбекистан;

69. отбелязва като положителна стъпка в посока реформа на системата за наказателно правосъдие в Узбекистан приетите от узбекския парламент закони за премахване на смъртното наказание най-късно от 1 януари 2008 г. и за даване права на съдилищата да издават заповеди за задържане; призовава узбекското правителство да подпише мораториум върху смъртното наказание още преди пълното му премахване да влезе в сила; призовава за всеобхватно преразглеждане на системата за наказателно правосъдие, което на практика би насърчило прилагането на тези реформи;

70. призовава узбекското правителство да спазва международните стандарти, свързани със свободата на вероизповеданията или вярата; изразява загриженост от отказването на регистрация на мирни религиозни групи, които не нарушават обществения ред и не представляват заплаха за националната сигурност; призовава Узбекистан да признае свободата на богослужение и на събрания на някои нерегистрирани общности и да преустанови криминализирането на дейностите им;

Как да се подходи към нестабилността на държавите

71. призовава ЕС да спазва ангажимента си да подобрява реакцията си по отношение на някои трудни партньорства и нестабилни държави и да оказва помощ за предотвратяване нестабилността на държавите чрез реформи в управлението, принципите на правовата държава, антикорупционни мерки и изграждане на жизнени държавни институции, за да помага на тези държави да изпълняват някои основни функции и да задоволяват потребностите на своите граждани (образование, здравеопазване и основни услуги);

72. отбелязва, че ЕС е поел ангажимент да подкрепя предотвратяването на бедствия и подготвеността в страни, уязвими от природни бедствия, изменение на климата, влошаване на състоянието на околната среда и външни икономически шокове; затова, отчитайки настоящото положение в страните от Централна Азия, подчертава, че тези ангажименти трябва да бъдат взети изцяло предвид в стратегията на ЕС;

Околна среда

73. отбелязва, че големи части от региона са богати на природни ресурси, които обаче са били добивани и преработвани по промишлен начин в продължение на десетилетия в миналото, което е довело до сериозно замърсяване на околната среда, влошаване на качеството на земята и силно намаляване на реки и езера, като Аралско море; приветства факта, че от обявяването на суверенитета си през 1990 г. Казахстан е забранил ядрените опити на своя територия, но обръща внимание на необходимостта от съгласувани действия за решаване на проблема с лошо поддържаните площадки за съхранение на отработено ядрено гориво в региона;

74. отбелязва, че голяма част от региона използва многобройни водни ресурси за напояване за нуждите на селското стопанство, но по един несъвършен начин и това създава огромни проблеми за реките и езерата (като Аралско море), както и за бъдещото развитие не само на селското стопанство;

следователно препоръчва използването на нови технологии и методи за подобряване на управлението на водите в селското стопанство, например чрез по-добро заграждане на напоителните канали;

75. приветства впечатляващите усилия, полагани от Република Киргизстан за защита на околната среда, особено многобройните двустранни проекти за сътрудничество, в които участва, носещи значителни ползи за Република Киргизстан;

76. подкрепя предложението за създаване в Бишкек на т.нар. „Академия за вода и енергия” за всички страни от Централна Азия, с което се цели да се постигне подходящо устойчиво използване на водата и производство на хидро-енергия, подобряване на технологиите за пренос, защита на биоразнообразието и подобряване на селскостопанските и напоителни технологии;

77. отбелязва, че единствената суровина на Таджикистан, която е в изобилие, е водата, и че поради факта, че щадящите околната среда проекти за производство на водноелектрическа енергия изискват големи капиталовложения, по-големи чуждестранни инвестиции биха помогнали на Таджикистан да разнообрази икономиката си като я изведе от отглеждането на памука като монокултура със свързаните с него разходи за околна среда, здраве и детски труд, донасяйки по-големи икономически, социални и екологични ползи; призовава правителството на Таджикистан да работи за засилване на законодателната и фискалната рамка и на държавната администрация, и да коригира липсата на основна инфраструктура, както и да се справи с високите нива на корупция, с цел да насърчи инвестициите в страната;

78. насърчава открития и ефективен диалог с всички страни от Централна Азия по въпросите на околната среда и ефективното използване на ресурсите и призовава за практическото му осъществяване;

Енергия

79. счита, че ЕС трябва да говори с един глас по въпросите на енергийната политика с оглед наличието на проекти в региона, които са от основно значение за ЕС по отношение на енергийните доставки;

80. счита, че сътрудничеството по външната енергийна политика на ЕС е от изключителна важност в контекста на стратегията на ЕС за Централна Азия; следователно изразява подкрепата си за усилията на Европейския съюз да увеличи вноса на газ и нефт от Казахстан и Туркменистан и да разнообрази транзитните маршрути; призовава за активно сътрудничество на ЕС с региона в областта на енергетиката, особено с Република Киргизстан, Таджикистан и, ако е възможно, с Узбекистан, за да се обърне внимание на някои енергийни проблеми от особено значение за големите потребности на тези страни в областта на човешкото и икономическо развитие, за трудните взаимоотношения между тези страни и за съмнителната сигурност на доставките;

81. счита, че по-нататъшното засилено сътрудничество между Централна Азия и Черноморския регион в областта на енергетиката и транспорта е от съществено значение за постигане на гореспоменатите цели на ЕС; изразява мнение, че това следва да включва инвестиране в развитието на алтернативни енергийни източници, енергийна ефективност и енергийно спестяване и нова инфраструктура в енергийния сектор, както и модернизация на съществуващата инфраструктура; признава важната роля на Казахстан като силен икономически субект в Централна Азия, където ЕС е първи търговски партньор и където Казахстан следва стратегия на задълбочена социална, икономическа и политическа модернизация;

82. счита, че ЕС следва да насърчава отговорното и устойчиво използване на природните ресурси на региона, включително посредством насърчаване на прозрачността на приходите чрез подкрепа за държавното участие и участието на НПО в Инициативата за прозрачност в добивната промишленост (ИПДП), когато е уместно;

83. призовава да се обърне специално внимание на проекти за свързване на нефтените и газовите находища и разпределителната система на Централна Азия с тръбопроводи до ЕС, включително на бъдещи проекти като Набуко;

°

°         °

84. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, специалния представител на ЕС за Централна Азия, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на ОССЕ и на президентите, правителствата и парламентите на Казахстан, Република Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (6.11.2007)

на вниманието на комисията по външни работи

относно стратегията на ЕС за Централна Азия
(2007(INI))

Докладчик по становище: Josep Borrell Fontelles

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   изразява загриженост, че основният текст на Стратегията на ЕС за Централна Азия („Стратегията”) не споменава премахването на бедността и социалното включване като основни приоритети, въпреки, че бедността е все още основен проблем в повечето страни от Централна Азия; призовава поради това Съвета и Комисията да се погрижат целите на борбата с бедността и социалното развитие да бъдат подобаващо включени в диалога с отделните страни и в програмите за сътрудничество;

2.   изразява загриженост също така, че здравеопазването не е сред приоритетите на Стратегията, на фона на продължаващата криза в здравния сектор и разпространението на заразни болести като ХИВ/СПИН и туберкулоза, които застрашават цялостното развитие на региона; подчертава необходимостта от подходяща подкрепа от страна на ЕС за зачитането на сексуалните и репродуктивните права;

3.   приветства включването на началното образование сред областите на сътрудничество в рамките на Европейската инициатива за образование и очаква това да се превърне в истински приоритет, тъй като много деца имат ограничен, ако не никакъв достъп до образование и Централноазиатският регион едва ли ще достигне Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) за постигане на начално образование за всички;

4.   счита, че Стратегията трябва да включва двупистов подход към равенството между мъжете и жените в региона, основаващ се както на социално включване, така и на конкретни мерки за равенство между половете и предоставяне на права на жените; подкрепя пълното прилагане на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

5.   подчертава нуждата от последователност в политиката на ЕС в Централна Азия и поради това припомня, че Стратегията трябва да бъде съгласувана с Европейския консенсус за развитие[1]; подчертава също така, че цялата помощ, предоставяна в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие[2] (ИСР), трябва да съответства на неговите общи цели, т.е. премахването на бедността и постигането на ЦХР;

6.   отбелязва, че изкореняването на бедността е определено в приложението към Стратегията като основен приоритет на двустранната помощ, предоставяна от Европейската общност през периода 2007-2013 г.; призовава Комисията редовно и подробно да информира Парламента за начина, по който двустранната и регионалната помощ се отнасят до отделните ЦХР и за бюджета, планиран за секторите здравеопазване и основно образование;

7.   подчертава, че енергийните проекти, финансирани в рамките на ИСР, трябва да оказват пряко въздействие върху намаляването на бедността и призовава Комисията да предоставя навременна и редовна информация на Парламента за ефекта на тези проекти върху най-необлагодетелствените прослойки на населението в Централна Азия;

8.   подчертава също така, че дейностите в рамките на ИСР в областта на миграцията и управлението на границите трябва да отговарят на нуждите на най-уязвимите групи и да предвиждат мерки за защита на мигрантите;

9.   счита, че Стратегията трябва да бъде насочена към самите корени на миграцията, като липсата на икономически перспективи, и да оказва подкрепа на конкретни местни програми за икономическо развитие, най-вече в селските райони;

10. отбелязва, че политиката на ЕС по отношение на Централна Азия следва да се основава на задълбочено разискване и размяна на мнения с всички заинтересовани страни; поради това призовава ЕС да провежда широк политически диалог, включващ парламентите, гражданското общество и органите на местно управление в процеса на изпълнение и наблюдение на изпълнението на Стратегията и на програмите;

11. подчертава, че помощта и сътрудничеството на ЕС трябва да целят постигането на конкретни стандарти за всяка страна партньор, развивани в рамките на бъдещ диалог за правата на човека и демокрацията;

12. приветства подкрепата за изпълнението на нормите и конвенциите на Международната организация на труда за достоен труд и подчертава, че тези стандарти трябва да играят основна роля в отношенията в областта на икономическото сътрудничество, инвестициите и търговските отношения; отбелязва, че използването на детски труд все още дава основание за сериозна загриженост, особено в Таджикистан и Узбекистан, и подчертава необходимостта от подкрепа за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето.

13. приветства ангажимента за насърчаване на Инициативата за прозрачност на добивната промишленост в Централна Азия като средство за намаляване на бедността и устойчиво развитие; също така приветства планираното сътрудничество за постигане на ЦХР по отношение на осигуряването на достъп до чиста питейна вода и ефективна канализационна инфраструктура до 2015 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.11.2007 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Maria Martens, Luisa Morgantini, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

John Bowis, Manolis Mavrommatis, Anders Wijkman

Заместници по чл. 178, пар. 2, присъствали на окончателното гласуване

 

  • [1]  Съвместно изявление на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Комисията относно политиката на развитие на Европейския съюз: „Европейският консенсус“ - Европейският консенсус за развитие (OВ C 46, 24.2.2006, стр. 1).
  • [2]  Регламент (ЕО) №1905/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството, ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
    .

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (20.11.2007)

на вниманието на комисията по външни работи

относно стратегията на ЕС за Централна Азия
(2007/2102(INI))

Докладчик по становище: Cristiana Muscardini

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   припомня последователното си искане към Съвета да прилага систематично клаузата за правата на човека и демокрацията в отношенията с всички страни, подписали Споразумения за партньорство и сътрудничество (СПС); призовава Съвета да обясни как възнамерява да прилага тази клауза по отношение на страните от Централна Азия, с които има влезли в сила СПС;

2.   приветства одобрения от Комитета на постоянните представители на 30 май 2007 г. документ, озаглавен "Европейският съюз и Централна Азия: стратегия за ново партньорство"; счита, че този документ представлява значителен напредък към установяването на по-тесни икономически и търговски връзки между Европейския съюз и страните от региона; все пак изразява съжаление за закъснелите и недостатъчно амбициозни инициативи на Общността;

3.   призовава Комисията и Съвета да предприемат всички подходящи мерки, за да насърчат задълбочаването на интеграцията на Централна Азия в световната търговска и икономическа система, най-вече чрез присъединяване към СТО на четирите страни от региона, които все още не членуват в тази организация; отбелязва, че Република Киргизстан, вече е член на СТО; призовава Република Туркменистан да кандидатства за членство в СТО;

4.   призовава Комисията да направи оценка на геостратегическото значение на страните от Централна Азия и да потърси допълнителни възможности за по-нататъшно развитие на сътрудничеството с региона, като така допринесе за подобряването на бизнес средата и на сигурността в региона;

5.   подчертава геополитическото положение на Централна Азия и растящия интерес на други икономически сили, като Русия, Съединените щати и Китай към този регион; поради това счита за изключително важно да се отдаде първостепенно значение на развитието на сътрудничеството с Централна Азия;

6.   препоръчва задълбочаване на икономическото сътрудничество между страните от Централна Азия, което ще улесни хармонизацията с търговските и икономическите норми и разпоредби на ЕС; придава първостепенно значение на развитието на търговските и икономическите отношения между държавите от Централна Азия и ЕС, както на двустранна, така и на многостранна основа, което като цяло ще се отрази положително на взаимодействието между двете страни;

7.   подчертава, че реалните темпове на растеж на БВП в страните от Централна Азия варират значително; посочва, че докато през 2006 г. Казахстан отчете реален растеж на БВП от 10,6%, в Република Киргизстан през 2006 г. реалният растеж на БВП е едва 2,7%;

8.  призовава Комисията да подкрепи, чрез силна политическа подкрепа и целева техническа помощ, усилията на държавите от Централна Азия, които желаят да премахнат административните и икономически пречки за присъединяването си към СТО;

9.   счита, че цялостното спазване на конвенциите на МОТ, международните норми за защита на околната среда и правилата, според които функционира СТО е съществено предварително условие за устойчивото икономическо развитие на тези страни, за диверсификацията на икономиките им и за борбата срещу бедността, която все още е твърде разпространено явление;

10.  призовава Комисията и Съвета да предприемат подходящи допълнителни действия и съпътстващи мерки, които ще позволят на ЕС да подобри своята икономическа и търговска позиция, и да улесни достъпа до този регион на европейски икономически субекти и да улеснят и способстват за развитието по-специално на сътрудничеството между малките и средните предприятия на държавите от Централна Азия и на държавите-членки на ЕС; подчертава, че в това отношение следва да бъдат взети предвид подобренията на инвестиционния климат в полза на вътрешнодържавните субекти от региона;

11.   изразява становище, че търговията, транспортът, енергията, науката и технологиите, образованието и околната среда са важни сектори на сътрудничество с оглед гарантирането на бъдещото икономическо развитие на региона и успешната му интеграция;

12.   призовава Комисията да подкрепя държавите от Централна Азия при разгласяването на ползите от членството в СТО за съответните държави и техните граждани;

13.   счита, че подобренията в технологическото развитие на региона въз основа на природните ресурси заедно с техния подземен добив и преработка, е от ключово значение; подчертава необходимостта от подкрепа за инвестициите в областта на енергетиката, металургията и селското стопанство, което ще допринесе за по-нататъшното развитие на сътрудничеството и интеграцията, като по този начин гарантира сигурността на инвестициите и защитата на интелектуалната собственост;

14.   отбелязва със загриженост, че при случаите на влезли в сила Споразумения за партньорство и сътрудничество, сключени със страни от Централна Азия, не винаги са постигнати очакваните резултати; призовава страните, които все още не са ратифицирали горепосочените споразумения, да го направят и да прилагат изцяло съдържащите се в тях икономически и търговски разпоредби; призовава да се пристъпи без отлагане към приключването на плановете за действие за Киргизстан и Казахстан и при първа възможност да се започне подготовка на планове за останалите три държави в региона ; призовава за незабавното ратифициране на всички вече сключени временни споразумения;

15.   счита, че по-тясното сътрудничество на държавите от Централна Азия с европейския и световния пазар следва да бъде подкрепяно чрез диверсификация на техните икономики и диверсификация на търговския обмен, който да не бъде съсредоточен единствено в областта на енергетиката; подчертава, че диверсификацията на износа е ключов фактор за превръщането на износа в надежден източник на бъдещ икономически растеж в държавите от Централна Азия;

16.  приветства скорошното решение, с което Съветът разреши на Европейската инвестиционна банка да разшири кредитната си подкрепа за Централна Азия в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие, която вече развива дейност в региона;

17.  призовава Комисията и Съвета да предприемат всички възможни мерки за да улеснят страните от Централна Азия при използването на Общата система за преференции, както и за насърчаване на развитието на междурегионалната търговия;

18.   счита, че съществува реална необходимост от подобряване и установяване на благоприятни визови и митнически режими, с цел подобряване на инвестиционния климат и осигуряване на по-тясно икономическо и търговско сътрудничество; счита, също така, че сътрудничеството в други области , като туризма, ще има положително въздействие върху степента на гражданска ангажираност с ценностите на ЕС;

19.   счита, че от съществено значение за икономическото развитие на държавите от региона е извършването на задълбочена реформа на банковата и застрахователна система, създаването на ефикасна система за микрокредитиране и по-доброто регулиране и надзор на банковото дело, което да подготви основата за постепенно отваряне на техните финансови пазари;

20.   насърчава държавите от региона да гарантират по-добра защита на преките чуждестранни инвестиции, да инвестират в изграждането и подобрението на местната, регионална и трансгранична инфраструктура, както и в образованието, обучението и изграждането на надеждна система за социално осигуряване като задължителни предварителни условия за развитието и стабилизирането на икономическите процеси на регионално ниво; и да приемат законодателство, инкорпориращо в националните закони най-добрите международни практики в областта на корпоративната социална отговорност (КСО), корпоративния одит и корпоративната публична отчетност;

21.  призовава държавите от региона да предприемат всички необходими мерки за водене на борба срещу корупцията в държавната администрация и за гарантиране на по-ефикасно и по-прозрачно функциониране на митниците в съответствие с правилата, определени от Световната митническа организация;

22.   призовава Комисията и Съвета да предоставят на държавите от региона квалифицирана техническа помощ в икономическата и в административната област, включително и в сътрудничество с регионалните организации, занимаващи се с икономически въпроси в Централна Азия, с цел укрепването, на тази основа, на местните обществени структури, създаването на по-ефикасна и разнообразна икономическа тъкан, както и по-доброто усвояване на местните продукти от чуждестранните пазари и най-вече от пазара на Европейския съюз; счита, че засиленото икономическо и търговско сътрудничество с ЕС следва даде тласък на политическите реформи в съответните държави;

23.   счита, че за глобалния подход спрямо Централна Азия е от съществено значение да се отчитат разликите на равнище икономическо развитие между отделните страни в региона; в тази връзка подчертава ролята, която играе в региона страна с много напреднала икономика каквато е Казахстан и огромните възможности, свързани с укрепването на икономическите и търговски връзки с тази страна, не на последно място с оглед на перспективата за сътрудничеството с целия регион;

24.   призовава Съвета и Комисията да проучат внимателно искането на Казахстан да бъде приобщен към страните бенефициенти на наскоро подетата от Европейския съюз Европейска политика на добросъседство (ЕПД) и, като цяло, да оцени в светлината на новата геополитическа рамка и на значението на региона за ЕС, евентуалното разширяване на приложното поле на ЕПД;

25.   изразява мнението, че търговските отношения трябва винаги да се разглеждат в светлината на положението с правата на човека в тези държави.РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.11.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Caroline Lucas, Маруся Иванова Любчева, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Jan Tadeusz Masiel, Carl Schlyter

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.11.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

André Brie, Colm Burke, Bronisław Geremek, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Helmut Kuhne, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Charles Tannock, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Gisela Kallenbach, Aloyzas Sakalas

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване