ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία

11.12.2007 - (2007/2102(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Cem Özdemir

Διαδικασία : 2007/2102(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0503/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0503/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία

(2007/2102(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–         έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Κεντρική Ασία, κυρίως τα ψηφίσματα της 26ης Οκτωβρίου 2006 για το Ουζμπεκιστάν[1], της 12ης Μαΐου 2005 για το Κιργιζιστάν[2] και της 16ης Μαρτίου 2006 για τα Καζακστάν[3],

–         έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (PCA) που συνήφθησαν μεταξύ ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, της Δημοκρατίας της Κιργιζίας και του Καζακστάν, οι οποίες ισχύουν από το 1999, την ενδιάμεση συμφωνία περί εμπορίου και εμπορικών θεμάτων μεταξύ ΕΕ και Τατζικιστάν[4], η οποία υπεγράφη στις 11 Οκτωβρίου 2004, την συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Τατζικιστάν, η οποία δεν έχει ακόμη επικυρωθεί, και την πρόταση της Επιτροπής για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας περί εμπορίου και εμπορικών θεμάτων μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν,

–         έχοντας υπόψη τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιέχουν οι συμφωνίες αυτές,

–         έχοντας υπόψη τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη,

–         έχοντας υπόψη την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21/22 Ιουνίου 2007 της στρατηγικής της ΕΚ για νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία,

–         έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για μία ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη (Μάρτιος 2007) και τη συνεργασία επί θεμάτων ενέργειας μεταξύ ΕΕ, των παραθαλάσσιων κρατών της Μαύρης και της Κασπίας Θάλασσας καθώς και των γειτόνων τους,

–         έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 προς μια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια[5]·

–         έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Μπακού για την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της περιφέρειας του Εύξεινου Πόντου και της Κασπίας,

–         έχοντας υπόψη τα μνημόνια συμφωνίας που συνάφθηκαν με το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας εξωτερικής πολιτικής στην υπηρεσία των συμφερόντων της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας,

–         έχοντας υπόψη τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων τα συμπεράσματα για το Ουζμπεκιστάν της 23ης Μαΐου, 13ης Ιουνίου, 18ης Ιουλίου, 3ης Οκτωβρίου και 14ης Νοεμβρίου 2005, 13ης Νοεμβρίου 2006 και 5ης Μαρτίου, 14ης Μαΐου και 15ης Οκτωβρίου 2007, καθώς και τα συμπεράσματα για την Κεντρική Ασία της 23ης Απριλίου 2007,

–         έχοντας υπόψη τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Ουζμπεκιστάν από την ΕΕ ύστερα από τις σφαγές του Αντιτζάν, που έκτοτε παρατείνονται, καθώς και τη μερική και υπό προϋποθέσεις άρση των κυρώσεων για τις θεωρήσεις για περίοδο έξι μηνών τον Μάιο του 2007 και τον Οκτώβριο του 2007 αντίστοιχα,

–         έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία ξεκίνησε το 2003 με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη της μεταρρύθμισης επί ποινικών θεμάτων, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, του κράτους δικαίου, των δομών ασφάλειας (αστυνομίας/ενόπλων δυνάμεων) και της πρόληψης των συγκρούσεων,

–         έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση που είχε με την Κεντρική Ασία η Τρόικα των Υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο την 30ή Ιουνίου 2007 παρουσία του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ κ. Morel, και του πορτογάλου πρωθυπουργού,

–         έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–         έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6‑0503/2007),

A.       εκτιμώντας ότι οι πέντε χώρες οι οποίες αναφέρονταν συνολικά ως Κεντρική Ασία (Καζακστάν, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν) βρίσκονται στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας και, ιστορικά και κατά παράδοση, έχουν αποτελέσει σημαντικό σημείο συνάντησης και διέλευσης μεταξύ των δύο ηπείρων,

B.       εκτιμώντας ότι η ΕΕ εμμένει στην ανάγκη και έχει καθαρό συμφέρον να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση μεγαλύτερης σταθερότητας και βελτίωσης του επιπέδου της οικονομικής, δημοκρατικής και ανθρώπινης ανάπτυξης και της ανθρώπινης ασφάλειας σε όλη την Κεντρική Ασία και πρέπει πάντα να τηρεί τη δέσμευσή της για ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλες τις συμφωνίες με τρίτα κράτη και προώθηση της δημοκρατίας μέσω συνεκτικών πολιτικών και με τη χρησιμοποίηση των πλέον κατάλληλων μέσων για αυτούς τους σκοπούς· εκτιμώντας ότι αυτό θα διασφαλίσει την αξιοπιστία της και τελικά θα την αναδείξει σε ολοένα αποτελεσματικότερο παράγοντα έναντι της περιφέρειας, και πέρα από αυτή,

Γ.        εκτιμώντας ότι υπάρχει παγκόσμιο συμφέρον για σταθερότητα στην Κεντρική Ασία δεδομένου ότι η σοβαρή και παρατεταμένη αστάθεια σε μία από τις πέντε χώρες θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις για ολόκληρη την περιφέρεια και θα μπορούσε να επηρεάσει επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ποικιλοτρόπως,

Δ.       έχοντας επίγνωση των κινδύνων που ενέχει η εξάρτηση από τις εισαγωγές από ασταθείς περιφέρειες και προμηθευτές και της ανάγκης δημιουργίας αξιόπιστων, προσβάσιμων και βιώσιμων ενεργειακών διαύλων,

Ε.        εκτιμώντας ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στα κράτη της Κεντρικής Ασίας, καθώς οι στρατηγικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και οι αυξανόμενες διαπεριφερειακές προκλήσεις στην Κεντρική Ασία έχουν επίσης άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμώντας ότι τα κράτη της Κεντρικής Ασίας μπορούν να συνεισφέρουν, με τους σημαντικούς ενεργειακούς πόρους τους και μέσω των προσπαθειών τους στη διαφοροποίηση μεταξύ των εμπορικών εταίρων και των διαδρομών εφοδιασμού, στην κάλυψη της ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακό εφοδιασμό,

ΣΤ.     εκτιμώντας ότι υπάρχει, αφενός, ισχυρό επιχείρημα υπέρ της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής και, αφετέρου, ισχυρή αντίσταση σε τέτοιες ιδέες και προσπάθειες, μεταξύ άλλων και από την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν του πολυπληθέστερου και κεντρικότερου κράτους της περιφέρειας,

Ζ.        εκτιμώντας ότι ο απομονωτισμός απορρέει κυρίως από την αγωνία διατήρησης του εσωτερικού ελέγχου - του οποίου ακραία παραδείγματα παρατηρούνται στο Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν - και η αγωνία αυτή είναι δεδομένο σε καθεστώτα που λίγο ενδιαφέρονται να στηρίξουν την εξουσία τους σε λαϊκή συναίνεση,

Η.       εκτιμώντας ότι οι πέντε δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας είναι δικαιούχοι επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια προς αυτές τις χώρες θεωρείται αναπτυξιακή βοήθεια,

Θ.       εκτιμώντας ότι λόγω των ενδιαφερόντων της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και άλλα ζητήματα, των αξιών της και της στήριξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, πρέπει να τοποθετηθούν στον πυρήνα της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την Κεντρική Ασία οι δύσκολες συνθήκες και η έλλειψη ευκαιριών που αντιμετωπίζουν πολλοί λαοί αυτής της περιοχής, μέρη της οποίας μαστίζονται από φτώχεια, οι απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια που συνδέονται εν μέρει με τα προβλήματα ασφάλειας γειτονικών χωρών όπως το Αφγανιστάν και οι κίνδυνοι αποσταθεροποίησης και συγκρούσεων,

Ι.         εκτιμώντας ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, μεταξύ άλλων και κατά την επιδίωξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας,

ΙΑ.      εκτιμώντας ότι η βοήθεια της ΕΕ στην περιφέρεια έχει προσλάβει ως επί το πλείστον τη μορφή τεχνικής βοήθειας μέσω του προγράμματος TACIS και ότι οι εκτιμήσεις της αποδοτικότητας του TACIS ποικίλλουν,

ΙΒ.      εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ότι η καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι απαραίτητη για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας· εκτιμώντας ότι οι συνθήκες υγείας έχουν επιδεινωθεί σε όλες τις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν κρίση· εκτιμώντας ότι οι πιθανές επιπτώσεις επιδημιών όπως το HIV/AIDS και η ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση αποτελούν μακροπρόθεσμη απειλή για την ΕΕ· εκτιμώντας ότι η κρίση της γρίπης των πτηνών έχει αποδείξει ότι οι μεταδιδόμενες νόσοι μπορούν να διαδοθούν ταχύτατα σε ολόκληρη την Ευρώπη· εκτιμώντας ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις των υγειονομικών κρίσεων στις διάφορες χώρες απειλούν τη γενική σταθερότητά τους και τις προοπτικές ανάπτυξής τους, και έχουν επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια,

ΙΓ.      εκτιμώντας ότι η ενέργεια και το νερό αποτελούν βασικά θέματα της ανθρώπινης ασφάλειας και των διακρατικών σχέσεων της περιοχής, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Δημοκρατία της Κιργιζίας, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν και ότι η μείωση της φτώχειας παραμένει ζωτικής σημασίας για τη μείωση της κοινωνικής αστάθειας,

ΙΔ.      εκτιμώντας ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται να εισαγάγει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Κεντρική Ασία, κατά προτίμηση μέσω νέων οδών μεταφοράς και να θεσπίσει ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο για την παραγωγή και τη μεταφορά ενέργειας, καθώς και ότι οι χώρες τις οποίες αφορά αυτή η προοπτική είναι το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν,

ΙΕ.      εκτιμώντας ότι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, διαθέτουν, σε διάφορους βαθμούς, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ορυκτούς ή υδροηλεκτρικούς πόρους και ότι η εκμετάλλευση των εν λόγω πόρων θα πρέπει να διευκολύνει σημαντικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· εκτιμώντας ότι υπό ακατάλληλες συνθήκες μπορούν να ανακύψουν ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, μειωμένη ανταγωνιστικότητα άλλων οικονομικών τομέων, σημαντικές ανισότητες και αυξημένες πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις που πιθανόν θα αντισταθμίσουν τις θετικές (η αποκαλούμενη "κατάρα των φυσικών πόρων"),

ΙΣΤ.    εκτιμώντας ότι στις 10 Οκτωβρίου 2007 εκπρόσωποι από την Ουκρανία, την Πολωνία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία συναντήθηκαν στη Λιθουανία για να συζητήσουν για ένα νέο δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου σχεδιασμένο για τη μεταφορά αργού πετρελαίου από την Κασπία Θάλασσα μέσω Μπακού και Οδησσού στον πολωνικό λιμένα Γκτανσκ,

ΙΖ.      εκτιμώντας ότι η Ρωσία και η Κίνα επιχείρησαν να αυξήσουν την σφαίρα επιρροής τους στην Κεντρική Ασία μέσω της συνένωσης των πέντε κρατών της ομάδας της Σαγκάης το 1996, της Κίνας, της Ρωσίας, του Κιργιζιστάν, του Καζακστάν και του Τατζικιστάν σε ένα φόρουμ για τη διαχείριση διασυνοριακών θεμάτων, το οποίο το 2001 εξελίχθηκε στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), που σήμερα είναι ο μεγαλύτερος περιφερειακός οργανισμός της Κεντρικής Ασίας και περιλαμβάνει πλέον το Ουζμπεκιστάν ως πλήρες μέλος και το Πακιστάν, την Ινδία, το Ιράν και τη Μογγολία ως παρατηρητές,

ΙΗ.      εκτιμώντας ότι διάφορες χώρες είχαν, στο παρελθόν ή πιο πρόσφατα, συμφέροντα στην περιφέρεια· εκτιμώντας ότι δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη πρεσβείες στην περιφέρεια και ότι υπάρχει συχνά έλλειψη συντονισμού σε σχέση με την περιφέρεια μεταξύ των κρατών μελών,

ΙΘ.      εκτιμώντας ότι η απομάκρυνση προσωπικού και υλικού των ΗΠΑ από την αεροπορική βάση Karshi-Khanebad (K2) στο Ουζμπεκιστάν στις 21 Νοεμβρίου 2005 μείωσε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην Κεντρική Ασία σε μία βάση στη Manas, πλησίον της πρωτεύουσας του Κιργιζιστάν Bishkek,

Κ.       εκτιμώντας ότι οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες συνθήκες διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Ασίας, αλλά και σε μερικές περιπτώσεις στο ίδιο το εσωτερικό τους, και καθίσταται απολύτως αναγκαίο για την ΕΕ να διαφοροποιήσει αναλόγως και τις πολιτικές της,

ΚΑ.    εκτιμώντας ότι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας είναι πολύ νεοσύστατα κράτη και οι προσπάθειές τους για δημιουργία κράτους και πολιτικής και οικονομικής μετάβασης τις οδήγησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τις ώθησαν να πάρουν διαφορετικές αποστάσεις από το προηγούμενο σοβιετικό σύστημα, και ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων διακυβέρνησης παραμένει ουσιώδες ζήτημα, στην περίπτωση ορισμένων κρατών χάριν της σταθερότητας και της ασφάλειας, και σε όλα χάριν της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης,

ΚΒ.    εκτιμώντας ότι μεταξύ των μελημάτων της ΕΕ είναι η ανάγκη να αναχαιτισθεί η ροή λαθρεμπορίου ναρκωτικών από και δια μέσου της Κεντρικής Ασίας, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, και η πρόληψη ανόδου της τρομοκρατίας· ότι, σε μερικές περιπτώσεις, η "καταπολέμηση της τρομοκρατίας" χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για κατασταλτικές ενέργειες εναντίον όσων ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θρησκευτικών κινημάτων και των απλών επαγγελματιών, ότι υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι οι άνθρωποι αυτοί αποτέλεσαν επίσης στόχο στα πλαίσια της συνεργασίας για την ασφάλεια μεταξύ Ουζμπεκιστάν και γειτόνων του· εκτιμώντας ότι αναγνωρίζεται πως παρατηρείται μετανάστευση παιδικής εργασίας η οποία απαιτεί νέες μορφές διεθνούς και κοινωνικής εταιρικής σχέσης που να περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια συνολική λύση του προβλήματος,

ΚΓ.     εκτιμώντας ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ποικίλλει στις διάφορες δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και απέχει εν γένει πολύ από τα πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και ότι το Ουζμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν ιδιαίτερα παραβιάζουν συστηματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα και στερούνται οποιασδήποτε δημοκρατικής και πλουραλιστικής προόδου,

ΚΔ.    εκτιμώντας ότι οι δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας δεν έχουν ακόμη διεξαγάγει εκλογές, προεδρικές ή βουλευτικές, οι οποίες να έχουν κριθεί εντελώς ελεύθερες και δίκαιες από την Υπηρεσία Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

ΚΕ.     εκτιμώντας ότι και τα πέντε κράτη της Κεντρικής Ασίας είναι κράτη μέλη του ΟΑΣΕ και, στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναλάβει εκτεταμένες δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη δημοκρατία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· ότι η τήρηση των δεσμεύσεων αυτών ποικίλλει στα κράτη αυτά,

ΚΣΤ.  εκτιμώντας ότι το Καζακστάν υπερτερεί συγκριτικά σε σχέση με τα περισσότερα άλλα κράτη στην περιφέρεια· εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές του, που διεξήχθησαν στις 18 Αυγούστου 2007, δείχνουν ότι παρά τις ορισμένες βελτιώσεις, δεν τηρεί ακόμη πλήρως τις δεσμεύσεις του ούτε τελεί σε πλήρη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του ΟΑΣΕ και άλλα διεθνή πρότυπα δημοκρατικών εκλογών,

ΚΖ.     εκτιμώντας ότι η κοινωνία των πολιτών είναι ιδιαίτερα δραστήρια στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ασίας μέσω ενός δικτύου τοπικών ΜΚΟ και ενώσεων που πρέπει να προστατευθούν και να αξιοποιηθούν ως η έκφραση της προθυμίας των πολιτών να συμμετάσχουν στον εκδημοκρατισμό και στις κοινωνικές διεργασίες των χωρών τους,

ΚΗ.    εκτιμώντας ότι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά στην περιφέρεια μέσω της επίτευξης πραγματικά ανεξάρτητης δικαιοσύνης και της ουσιαστικής καταπολέμησης της αχαλίνωτης διαφθοράς,

ΚΘ.    εκτιμώντας ότι οι αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ περιλαμβάνουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης και της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Λ.       εκτιμώντας ότι περιπτώσεις μαζικής καταστολής, διαφθοράς και εκμετάλλευσης, η άρνηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων και η στέρηση ευκαιριών για τη βελτίωση της ζωής τους, μαζί με την έλλειψη αναγνωρισμένων διαύλων για την έκφραση παραπόνων και τη συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες, αυξάνουν τους κινδύνους για την ανάπτυξη του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας,

ΛΑ.    εκτιμώντας ότι οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ασίας ταλανίζονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από έλλειψη κατάλληλου δικαστικού συστήματος, από περιορισμούς που επιβάλλονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε ανεξάρτητα όργανα της κοινωνίας των πολιτών και από έλλειψη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης,

ΛΒ.    εκτιμώντας ότι η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στο Ουζμπεκιστάν μετά τη σφαγή στο Αντιτζάν τον Μάιο του 2005, ενώ η ουζμπεκική κυβέρνηση εξακολουθεί να εμποδίζει μια ανεξάρτητη διεθνή έρευνα των γεγονότων και συνεχίζει τις κατασταλτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμώντας ότι τον Οκτώβριο του 2007 το Συμβούλιο αποφάσισε εντούτοις να αναστείλει για περίοδο έξι μηνών την απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίων σε οκτώ άτομα που ευθύνονται άμεσα για την αδιάκριτη χρήση βίας στο Αντιτζάν· εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο μέσω της εν λόγω αναστολής επιδιώκει να ωθήσει τις ουζμπεκικές αρχές να μεταβάλουν τις πολιτικές τους και ότι η απαγόρευση θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα το [Απρίλιο/Μάιο] 2008 εάν δεν εκπληρωθεί η δέσμη κριτηρίων που εγκρίθηκε ως τμήμα απόφασης του Συμβουλίου,

ΛΓ.     εκτιμώντας ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην περιοχή για συνεργασία με την ΕΕ στους τομείς της επιστήμης, της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης και ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να συνεισφέρει στην εντατικοποίηση των επαφών της κοινωνίας των πολιτών και τη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

ΛΔ.    εκτιμώντας ότι από διαφορετικές απόψεις τόσο η Μογγολία όσο και το Αφγανιστάν μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τα πέντε κράτη της Κεντρικής Ασίας αλλά δεν περιλαμβάνονται στο έγγραφο στρατηγικής του Συμβουλίου και καλύπτονται από διαφορετικά κοινοτικά μέσα,

ΛΕ.     εκτιμώντας ότι η εγγύτητα της περιφέρειας προς το Αφγανιστάν έχει αναδείξει ορισμένες χώρες σε πολύτιμους εταίρους στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επίσης χρησιμοποιήσει αερολιμένες ή εναέριο χώρο στην περιφέρεια· εκτιμώντας ταυτόχρονα ότι η δράση της ΕΕ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντρική Ασία εν γένει και σε ορισμένες χώρες ιδιαίτερα υπήρξε απογοητευτικά μικρή,

ΛΣΤ.  εκτιμώντας ότι η Κεντρική Ασία αποτελεί τη διαδρομή διαμετακόμισης του 30% της αφγανικής ηρωίνης, κυρίως για τις ρωσικές αγορές, γεγονός το οποίο οδηγεί σε οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και σε εξάρτηση και συναφή προβλήματα υγείας και κοινωνικά προβλήματα, με σημαντικές επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα,

ΛΖ.     εκτιμώντας ότι η Μογγολία έχει παρόμοιο υπόβαθρο με τις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, διαθέτοντας ιστορικά, πολιτισμικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές που πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνεκτικό τρόπο στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία,

1.        εκφράζει ικανοποίηση για το αυξημένο ενδιαφέρον της ΕΕ έναντι της Κεντρικής Ασίας, ξεκάθαρη έκφραση του οποίου αποτελεί η θέσπιση στρατηγικής για την Κεντρική Ασία· επισημαίνει, ωστόσο τη βραδύτητα με την οποία εφαρμόζονται τα σχέδια για τις πέντε χώρες της περιφέρειας·

2.        είναι πεπεισμένο ότι, ενώ οι αξίες που προβάλλει η ΕΕ πρέπει να παραμένουν πάντα ίδιες, τα συμφέροντά της, καθώς και οι ισχύουσες συνθήκες και ευκαιρίες στις πέντε χώρες διαφέρουν κατά πολύ·

3.        ζητεί να ορισθούν σαφείς στόχοι και προτεραιότητες στις σχέσεις της ΕΕ με εκάστη των πέντε χωρών, βάσει της γενικής ανάλυσης της περιοχής και του γενικού καταλόγου των στόχων πολιτικής της ΕΕ που περιέχονται στη θεσπισμένη στρατηγική της ΕΕ·

4.        τονίζει τη σημασία της προώθησης της δίκαιης και αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης εκ μέρους της ΕΕ στην περιοχή και τη στήριξή της για τις τοπικές πρωτοβουλίες για οικονομική ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο των επιχειρήσεων και για την εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης· τονίζει, σε σχέση με την πρόκληση που θέτει η τρομοκρατία, ότι η ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια είναι σημαντική, αλλά ότι οποιαδήποτε προσέγγιση για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού η οποία δεν εξισορροπεί τις ανάγκες για ασφάλεια με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση είναι αυτοαναιρούμενη· επικροτεί την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προάγουν περαιτέρω τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της δέσμευσης όλων των ειδών των θρησκευτικών κοινοτήτων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι τα ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έχουν την ίδια βαρύτητα με τη σθεναρή προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η ΕΕ σε σχέση με την ενέργεια, την ασφάλεια και το εμπόριο·

5.        είναι πεπεισμένο ότι ορισμένα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μόνο μέσω περιφερειακών προσεγγίσεων που οδηγούν σε περιφερειακές λύσεις (π.χ. καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εξάλειψη του εμπορίου ανθρώπων, καταπολέμηση των ναρκωτικών, διαχείριση του νερού) οι οποίες απαιτούν αυξημένη περιφερειακή συνεργασία· προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συνεπώς, να παράσχουν τεχνική βοήθεια όπου είναι απαραίτητο, ιδίως στη διάδοση της τεχνογνωσίας και ενεργώντας ως μεσολαβητής για την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας· τονίζει, ωστόσο, ότι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και μείζονες πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές διαφορές· χαιρετίζει εν προκειμένω το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο επιδιώκουν τη θέσπιση ειδικής για κάθε χώρα προσέγγισης καθώς και μιας περιφερειακής προσέγγισης στο πλαίσιο του σχεδιασμού της μελλοντικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

6.        ζητεί τη διαφοροποίηση της πολιτικής της ΕΕ σε ό,τι αφορά την προσέγγιση έναντι των χωρών της περιοχής, η οποία πρέπει να βασίζεται κυρίως στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κάθε χώρας, στην τήρηση από τις κυβερνήσεις των δεσμεύσεων στα πλαίσια του ΟΑΣΕ, στις αναπτυξιακές τους ανάγκες και στις δεσμεύσεις των κυβερνήσεών τους να βελτιώσουν τις βιοτικές συνθήκες των πολιτών τους, στη σημερινή και δυνητική σημασία που έχουν για την ΕΕ ως εταίροι στο εμπόριο, στη συνεργασία για την ενέργεια και σε άλλους τομείς, στο διάλογο για τα διεθνή θέματα, καθώς και στις προοπτικές επιτυχίας των δράσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μορφών ενίσχυσης·

7.        τονίζει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την αντίληψη ότι αυτό θα κάνει αποτελεσματικότερες τις κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και ναρκωτικών· προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συνεπώς, να παράσχουν τεχνική βοήθεια όπου είναι απαραίτητο, ιδίως στη διάδοση της τεχνογνωσίας και ενεργώντας ως μεσολαβητής για την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας·

8.        τονίζει την ανάγκη για μία συνεπή πολιτική της ΕΕ στην Κεντρική Ασία και ως εκ τούτου υπενθυμίζει ότι η Στρατηγική πρέπει να είναι συνεπής προς την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη[6]· τονίζει επίσης ότι όλη η βοήθεια η οποία χορηγείται σύμφωνα με το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI)[7] πρέπει να συμμορφώνεται με τους ανωτέρω στόχους, δηλαδή την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ)·

9.        σημειώνει ότι η εξάλειψη της φτώχειας περιγράφεται ως η κύρια προτεραιότητα της διμερούς βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την περίοδο 2007-2013 στο παράρτημα της Στρατηγικής· καλεί την Επιτροπή να παράσχει τακτικές και λεπτομερείς πληροφορίες στο Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο η διμερής και περιφερειακή βοήθεια θα σχετίζεται με τους επιμέρους ΑΣΧ καθώς και για τον προϋπολογισμό ο οποίος προορίζεται για τους τομείς της υγείας και της βασικής εκπαίδευσης·

10.      τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις των κοινωνικών τομέων, η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η επικέντρωση στην αειφόρο και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας στις χώρες της Κεντρικής Ασίας· είναι της γνώμης, ως εκ τούτου, ότι η διαδικασία αξιολόγησης των αναγκών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο παρέχει σαφή δυνατότητα στην ΕΕ να αποκτήσει προβολή και αξιοπιστία στο πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών, των κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών·

11.      πιστεύει ότι η ένταξη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την οικονομική σταθερότητα στην περιφέρεια, αλλά αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του σεβασμού των διεθνών προτύπων για τις ξένες επενδύσεις και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης·

12.      καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να παρασχεθούν κίνητρα για την καλύτερη ενσωμάτωση της Κεντρικής Ασίας στο παγκόσμιο οικονομικό και εμπορικό σύστημα, ιδίως με την προσχώρηση στον ΠΟΕ των τεσσάρων χωρών της περιοχής που εξακολουθούν να μην είναι μέλη του οργανισμού αυτού·

13.      θεωρεί πρωταρχικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της περιοχής να προβούν σε ουσιαστική μεταρρύθμιση των τραπεζικών και ασφαλιστικών συστημάτων τους, να καθιερώσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα μικροπιστώσεων, να βελτιώσουν τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζικών δραστηριοτήτων, να ιδιωτικοποιήσουν κρατικές τράπεζες και να δημιουργήσουν εθνικές χρηματοπιστωτικές αγορές που θα είναι πράγματι ανταγωνιστικές και ανοικτές στις ξένες τράπεζες·

14.      χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση με την οποία το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να επεκτείνει την πιστωτική της στήριξη στην Κεντρική Ασία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) που ήδη δραστηριοποιείται στην περιοχή·

15.      προτρέπει την Επιτροπή να επιστρατεύσει, με συνεκτικό τρόπο, όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, από τον πολιτικό διάλογο και τις κοινοτικές πολιτικές (ιδίως τις πολιτικές εμπορίου, ανάπτυξης, ανταγωνισμού, έρευνας και περιβάλλοντος) έως τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΕΤΕπ, της ΕΤΑΑ και άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με στόχο την επίσπευση της υλοποίησης των εν λόγω σχεδίων·

16.      ενθαρρύνει τα κράτη της περιοχής να παράσχουν καλύτερη προστασία για τη δημιουργία άμεσων εξωτερικών επενδύσεων·

17.      καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν κάθε δυνατή πρωτοβουλία που θα διευκόλυνε τη χρήση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και θα ενθάρρυνε την ανάπτυξη του ενδοπεριφερειακού εμπορίου·

18.      καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφοδιάσουν τα κράτη της περιφέρειας με ειδικευμένη οικονομική και διοικητική τεχνική βοήθεια για να ενισχυθούν οι τοπικές δημόσιες δομές, να εγκαθιδρυθεί μία αποτελεσματικότερη και περισσότερο διαφοροποιημένη οικονομική βάση και να βελτιωθεί η διείσδυση των τοπικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού και ιδίως της ΕΕ·

19.      κρίνει ότι η στρατηγική δεν είναι επαρκώς φιλόδοξη σε επίπεδο διμερούς συνεργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τον εκδημοκρατισμό·

20.      κρίνει ότι, κατά την αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΕΕ πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ύπαρξη - ή την απουσία - αξιόπιστης δέσμευσης της κάθε κυβέρνησης να βελτιώσει την κατάσταση αυτή, εστιάζοντας σε αποδεικτή πρόοδο, το περιβάλλον για τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το επίπεδο συνεργασίας με τους ειδικούς εισηγητές και μηχανισμούς του ΟΗΕ, καθώς και με άλλους συναφείς διεθνείς φορείς·

21.      ως προς το θέμα αυτό, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διατηρήσουν ένα συνεκτικό και ενιαίο μέτωπο όσον αφορά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με σκοπό να καταστήσουν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την Κεντρική Ασία τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καθορίσουν σαφή κριτήρια αξιολόγησης, δείκτες και στόχους στους τομείς αυτούς, σε διαβούλευση με τις χώρες εταίρους της Κεντρικής Ασίας όπως έγινε σε άλλους τομείς· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και στην ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης·

22.      καταδικάζει τη δίωξη των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν και στο Τουρκμενιστάν· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσουν τις δραστηριότητες, και τη φυσική ακεραιότητα των υποστηρικτών αυτών και καλεί τις ενεχόμενες κυβερνήσεις να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν φυλακισθεί ή κρατούνται αναγκαστικά σε ψυχιατρεία και/ή για πολιτικούς λόγους·

23.      τονίζει ότι οι επαφές της ΕΕ με αρχές ασφάλειας ή η στήριξη της συνεργασίας για την ασφάλεια στην οποία εμπλέκονται άκρως καταπιεστικά κράτη πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και ότι πρέπει να γίνονται πάντοτε με διαφάνεια·

24.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν ειδική στήριξη για τη μεταρρύθμιση και τη βελτίωση της δικαιοσύνης στην περιφέρεια, προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα να εργαστεί με μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα, μεταξύ άλλων και για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

25.      καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν στενά με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας για την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων καθώς και με το αποσυνδεθούν τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα ενός πολίτη από την ύπαρξη ακίνητης περιουσίας με τη μεταρρύθμιση του συστήματος καταχώρισης κατοικίας (σύμφωνα με το οποίο στο διαβατήριο ενός ατόμου τίθεται σφραγίδα καταχώρισης κατοικίας όταν εγγράφεται ως πολίτης)·

26.      είναι της άποψης ότι η ανάπτυξη και στήριξη μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη οιασδήποτε προόδου· εκφράζει τη λύπη του για τη δύσκολη κατάσταση των ΜΚΟ σε ορισμένα κράτη της Κεντρικής Ασίας, οι δραστηριότητες των οποίων παρακωλύονται συνεχώς από τις κυβερνήσεις· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία των πολιτών, τόσο με την παροχή οικονομικής στήριξης όσο και διασφαλίζοντας προβολή (μέσω φόρουμ και διαβούλευσης), η οποία θα συντελούσε στην οικοδόμηση μιας συμμετοχικής δημοκρατίας· είναι της γνώμης ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζει την κοινωνία των πολιτών ως εταίρο στη συνεισφορά σε βιώσιμες κοινωνίες, την κοινωνική σταθερότητα και την προαγωγή των αξιών και των προτύπων της ΕΕ·

27.      επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ έναντι της Κεντρικής Ασίας πρέπει να βασισθεί σε ενδελεχείς συζητήσεις και ανταλλαγές με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· ως εκ τούτου καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς όπου τα κοινοβούλια, η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικές αρχές θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση της Στρατηγικής και των προγραμμάτων·

28.      εφιστά την προσοχή στην ευρέως διαδεδομένη κακοποίηση των γυναικών σε αρκετές περιοχές σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία (για παράδειγμα αναγκαστικοί γάμοι, εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση, βιασμοί, κ.λπ.), και καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της Κεντρικής Ασίας να εφαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των γυναικών και την Επιτροπή να συμπεριλάβει σχετικές δράσεις σε προγράμματα βοήθειας·

29.      καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της Κεντρικής Ασίας να προβούν στην ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και στη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει σχέδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που συνδέονται με τον ιδιαίτερο ρόλο των γυναικών· προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και να τη χρησιμοποιήσει ως σημείο αναφοράς για ευρύτερη συνεργασία· υπογραμμίζει ότι η δυσχερής θέση των γυναικών επιδεινώνεται σε πολλά μέρη της Κεντρικής Ασίας λόγω της άνισης πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην απασχόληση, και τονίζει ότι ο τρίτος Στόχος της Χιλιετίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών πρέπει να καταστεί προτεραιότητα που θα ενσωματωθεί στις σχετικές δραστηριότητες της ΕΕ·

30.      χαιρετίζει την υποστήριξη για την εφαρμογή των προτύπων και συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για αξιοπρεπή εργασία, και τονίζει ότι τα εν λόγω πρότυπα πρέπει να διαδραματίσουν έναν αναπόσπαστο ρόλο στην οικονομική συνεργασία, στις επενδύσεις και στις εμπορικές σχέσεις· επισημαίνει ότι η παιδική εργασία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, ιδιαίτερα στο Τατζικιστάν και στο Ουζμπεκιστάν, και τονίζει πως χρειάζεται να υποστηριχθεί η εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού·

31.      υπογραμμίζει την ευρέως διαδεδομένη χρήση της παιδικής εργασίας σε πολλές χώρες της Κεντρικής Ασίας, ιδίως, στη συγκομιδή του βαμβακιού, στην καλλιέργεια καπνού, στην εξόρυξη άνθρακα και στους τομείς της βιοτεχνίας, και καλεί τις ενεχόμενες κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέτρα για την καταπολέμηση του εν λόγω φαινομένου, να χαράξουν μια συνεκτική εθνική πολιτική για την παιδική εργασία και να στηρίξουν πλήρως και να συμμετάσχουν σε σχέδια για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας τα οποία οργανώνουν διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ· προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει ειδικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του μέσου συνεργασίας για την ανάπτυξη σχετικά με το θέμα·

32.      προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει ενεργή συνεργασία για τη μετανάστευση που θα οδηγήσει σε ουσιαστικό και συμμετοχικό διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπιστούν τα πρωταρχικά αίτια της μετανάστευσης μέσω συγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας για παράδειγμα την έλλειψη οικονομικών προοπτικών σε αγροτικές περιοχές έτσι ώστε να μετριασθεί η συνακόλουθη αύξηση της φτώχειας στις αστικές περιοχές, ·

33.      προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές τους για την προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, ιδίως των αιτούντων ασύλου και των προσφύγων· καταδικάζει την αναγκαστική έκδοση των αιτούντων ασύλου, και ιδίως ουζμπέκων προσφύγων, από τις κυβερνήσεις των χωρών της Κεντρικής Ασίας και ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην υπεράσπιση και στη στήριξη των πολιτικών προσφύγων·

34.      εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι μεγάλος αριθμός Ουιγούρων έχουν εκδοθεί από την Κεντρική Ασία στην Κίνα κατ’ αίτησιν της Κίνας, πράγμα που δείχνει την όλο και μεγαλύτερη πίεση από μέρους της Κίνας προς τις κυβερνήσεις της περιοχής, σημειώνει δε ότι οι πρόσφυγες διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

35.      θεωρεί ότι, δεδομένης της έντονης αύξησης των μολυσματικών ασθενειών στην περιφέρεια, όπως του HIV/AIDS, η μεταρρύθμιση του υγειονομικού τομέα και του δημόσιου τομέα υγείας πρέπει να αποτελέσει κύρια προτεραιότητα κοινότητας δωρητών, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής·

36.      ενθαρρύνει την ΕΕ να στηρίξει την εκπαίδευση και την κατάρτιση, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερες δυνατότητες σε φοιτητές από την Κεντρική Ασία να σπουδάσουν στην ΕΕ, και για ανταλλαγές με φοιτητές από πανεπιστήμια της ΕΕ·

37.      υπογραμμίζει τη γεωπολιτική κατάσταση της Κεντρικής Ασίας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων, όπως η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Τουρκία, για την περιφέρεια· θεωρεί συνεπώς ότι η στενή συνεργασία με αυτές τις χώρες σε ό,τι αφορά την Κεντρική Ασία είναι πολύ σημαντική όταν τα συμφέροντα συμπίπτουν χωρίς να έρχονται σε αντίθεση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξεύρουν τρόπους βελτίωσης του συντονισμού των επιμέρους δράσεων και πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ στην περιοχή καθώς και μεταξύ της ΕΕ και άλλων ενδιαφερόμενων κρατών· τονίζει, εν προκειμένω, το βασικό ρόλο της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ, στην Κεντρική Ασία, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ιστορικές, οικονομικές και πολιτισμικές σχέσεις της Τουρκίας με ορισμένες χώρες στην περιοχή, εμπλέκοντας πλήρως την υποψήφια αυτή χώρα στην ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής·

38.      υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, ιδίως με τις χώρες της περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας·

39.      εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στη στρατηγική του Συμβουλίου για την Κεντρική Ασία, η Μογγολία δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών που αναφέρονται συλλογικά ως Κεντρική Ασία (Καζακστάν, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν), ιδίως δεδομένης της σημαντικής προόδου που σημείωσε η Μογγολία όσον αφορά την εδραίωση ενός κράτους που βασίζεται στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου στην περιφέρεια· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναζητήσουν μια λύση σε επίπεδο ΕΕ και να εκπονήσουν μια δήλωση για την ανάπτυξη της Μογγολίας·

40.      προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι τομείς της κοινωνίας σε κάθε χώρα θα συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο και την εταιρική σχέση με την ΕΕ και να συμπεριλάβουν ένα ευρύτερο φάσμα παραγόντων στην πολιτική της, ιδίως τα κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών·

41.      εκφράζει ικανοποίηση για τον διορισμό Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, του κ. Pierre Morel, και καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει την εντολή του και να καθορίσει σαφέστερα το ρόλο του, συμβάλλοντας επίσης και στον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών στην περιφέρεια·

42.      προτρέπει την Επιτροπή να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη δημιουργία πλήρων αντιπροσωπιών σε όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας όπου το επιτρέπουν οι περιστάσεις, δεδομένου ότι η πλήρης παρουσία επιτόπου είναι προϋπόθεση της ουσιαστικής δράσης της ΕΕ· σημειώνει τα σχέδια να συσταθεί πλήρης αντιπροσωπία στη Bishkek και στην Dushanbe το 2008, πράγμα που θα αυξήσει σημαντικά την προβολή της ΕΕ στη Δημοκρατία της Κιργιζίας και στο Τατζικιστάν και θα πρέπει να οδηγήσει σε ενίσχυση της συνεργασίας·

43.      εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου να επανεξετάσει την σημειωθείσα πρόοδο εφαρμογής της στρατηγικής τον Ιούνιο του 2008 και τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια μετέπειτα· είναι της άποψης ότι η επανεξέταση αυτή θα αποτελέσει ευκαιρία να συνδεθεί στενότερα η στρατηγική για την Κεντρική Ασία με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

Καζακστάν

44.      σημειώνει ότι το Καζακστάν είναι βασικός σύμμαχος και στρατηγικός εταίρος στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, της εμπορίας ναρκωτικών και του θρησκευτικού εξτρεμισμού· αναγνωρίζει την παράδοση του Καζακστάν στην φυλετική και θρησκευτική αρμονία σε μια χώρα που φιλοξενεί πάνω από 100 διαφορετικές εθνοτικές ομάδες και 45 διαφορετικά θρησκεύματα· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα στη στήριξη προς την κυβέρνηση του Καζακστάν καθώς και προς την κοινωνία των πολιτών του με στόχο την εδραίωση του κράτους δικαίου και την περαιτέρω προώθηση των δημοκρατικών εκλογών στο μέλλον·

45.      τονίζει τη σημασία του Καζακστάν για το εμπόριο της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, καθώς είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της στην Κεντρική Ασία· υπενθυμίζει την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας σχετικά με την προώθηση της συνεργασίας με την ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη ασφαλούς ενεργειακής και βιομηχανικής συνεργασίας· σημειώνει, υπενθυμίζοντας ότι το Καζακστάν διαθέτει τα τρίτα μεγαλύτερα αποθέματα ουρανίου παγκοσμίως, ότι αυτό το μνημόνιο έχει συμπληρωθεί με συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και με δήλωση για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας από την Ευρατόμ και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν·

46.      επικροτεί το ενδιαφέρον του Καζακστάν για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνωρίζει την αμοιβαία σημασία των ενισχυμένων πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει την προσέγγισή της για θετική δέσμευση έναντι του Καζακστάν αλλά υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Καζακστάν δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις προσπάθειες του Καζακστάν να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της δημοκρατίας·

47.      τονίζει ότι οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν στις 18 Αυγούστου 2007, παρά την ύπαρξη ορισμένων βελτιώσεων, δεν ανταποκρίθηκαν στα πρότυπα του ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών οργανισμών· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι όλες οι έδρες του κοινοβουλίου καταλήφθηκαν από το κυβερνόν, φιλοπροεδρικό κόμμα, κάτι που θα οδηγήσει στη μονοπώληση της εξουσίας εκ μέρους του Προέδρου Ναζαρμπάργεφ και των υποστηρικτών του· καλεί την κυβέρνηση του Καζακστάν να άρει όλους τους δυσανάλογους περιορισμούς στην καταχώριση νέων πολιτικών κομμάτων, επί παραδείγματι τον εξωπραγματικό αριθμό μελών (50 000) που είναι απαραίτητος για τη σύσταση πολιτικού κόμματος· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης προς τα δημοκρατικά πρότυπα, το Καζακστάν δεν μπορεί να θεωρηθεί έτοιμο να αναλάβει την προεδρία του ΟΑΣΕ, παροτρύνει δε τη χώρα αυτή να σημειώσει τη δέουσα πρόοδο ώστε να επιτύχει η υποψηφιότητά της· καλεί το Καζακστάν να συμμορφωθεί πλήρως προς τους κανόνες του ΟΑΣΕ και να εκπληρώσει τις άλλες διεθνείς υποχρεώσεις του, ιδίως στους τομείς του πολιτικού πλουραλισμού, του εκλογικού νόμου, της διαφάνειας, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας λόγου, προκειμένου να μπορέσει να αναλάβει την εν λόγω προεδρία·

48.      προτρέπει την κυβέρνηση να κινηθεί αποφασιστικότερα προς ένα δημοκρατικό θεσμικό σύστημα, υπενθυμίζοντας τη συνεχή πρόοδο που έχει σημειωθεί από τότε που το Καζακστάν ανακήρυξε την ανεξαρτησία του το 1991·

49.      υπογραμμίζει την έλλειψη κάθε ουσιαστικής ελευθερίας του Τύπου και εκφράζει ανησυχία για τον προεδρικό έλεγχο του συνόλου των σημαντικών μέσων ενημέρωσης και τη συστηματική δίωξη των δημοσιογράφων της αντιπολίτευσης· εκφράζει επίσης ανησυχία για το νέο νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης το οποίο θα καταστήσει τους δημοσιογράφους υπεύθυνους για τη διάδοση δυσφημιστικών πληροφοριών και θα ενισχύσει την ποινικοποίηση της δυσφήμησης και της προσβολής της αξιοπρέπειας των άλλων, και βάσει του οποίου μπορεί να ασκηθεί αγωγή κατά οποιουδήποτε δημοσιογράφου για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τον ιδιωτικό βίο ενός δημόσιου προσώπου· σημειώνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει επαρκή προστασία από τους αήθεις δημοσιογράφους·

50.      επικροτεί την υπογραφή από το Καζακστάν του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και ζητεί την ταχεία επικύρωση και εφαρμογή του·

Δημοκρατία της Κιργιζίας

51.      εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να εδραιωθούν και να στηριχθούν οι εύθραυστοι δημοκρατικοί θεσμοί της Δημοκρατίας της Κιργιζίας· πιστεύει ότι η χώρα αυτή διαθέτει τη δυνατότητα να καταστεί παράδειγμα για όλα τα άλλα κράτη της Κεντρικής Ασίας στους τομείς της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν τη βοήθεια στη χώρα αυτή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτή αναλαμβάνει και εφαρμόζει επιτυχώς τις υποσχεθείσες μεταρρυθμίσεις·

52.      υποστηρίζει ένθερμα την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο Κιργιζιστάν όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης καθώς και τις προσπάθειες των πολιτικών και της κοινωνίας των πολιτών για συνταγματική μεταρρύθμιση· καλεί την κυβέρνηση της Κιργιζίας να εγγυηθεί την ασφάλεια των δημοσιογράφων της χώρας, να ολοκληρώσει τις υποσχεθείσες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης και την καταπολέμηση της διαφθοράς και να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στην πολιτική και δημοσιονομική αποκέντρωση·

53.      εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το νέο σχέδιο Συντάγματος, το οποίο εγκρίθηκε με δημοψήφισμα της 21ης Οκτωβρίου 2007, θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά την ισορροπία εξουσιών· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι κιργιζικές αρχές δεν πραγματοποίησαν ευρύ δημόσιο διάλογο σχετικά με το λεπτό αυτό θέμα με τη συμμετοχή όλων των ομάδων της κιργιζικής κοινωνίας· ζητεί από τις κιργιζικές αρχές να διασφαλίσουν τους κατάλληλους ελέγχους και κατάλληλες ισορροπίες·

54.      σημειώνει ότι ο Kurmanbek Bakiyev, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, διέλυσε το εθνικό κοινοβούλιο και κήρυξε νέες εκλογές το 2007· καλεί την ΕΕ να απαντήσει σ' αυτό ζητώντας από τη Δημοκρατία της Κιργιζίας να σεβαστεί τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές κατά τη διενέργεια των εν λόγω εκλογών·

Τατζικιστάν

55.      εκφράζει ικανοποίηση για τη θετική ανάπτυξη πολυκομματικού συστήματος με κατανομή εξουσιών στο Τατζικιστάν μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1997, σημειώνει όμως ότι από τότε η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση αβέβαιης σταθερότητας, με Πρόεδρο ο οποίος, παρόλο ότι εμφανώς χαίρει πραγματικής λαϊκής υποστήριξης, έχει καταστείλει συστηματικά κάθε αντιπολίτευση και έχει επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στον Τύπο και στη ραδιοτηλεόραση· εκφράζει λύπη για την απουσία κάθε πραγματικής κοινωνίας των πολιτών στη χώρα, πράγμα που θα υπονομεύσει τη μελλοντική δημοκρατική ανάπτυξη, και τονίζει την ανάγκη περαιτέρω σημαντικών μεταρρυθμίσεων αλλά και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· στον εν λόγω τομέα ζητεί την έγκριση όλων των απαραίτητων μέτρων για τον σεβασμό της Διεθνούς Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων, ιδίως παραπέμποντας στη δικαιοσύνη αξιωματούχους που ευθύνονται για ταπεινωτική μεταχείριση ή κακομεταχείριση·

56.      εκφράζει ανησυχία για το νέο νομοσχέδιο για τη θρησκεία το οποίο, εάν εγκριθεί, θα περιλαμβάνει περιοριστικές διατάξεις ως προς το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδίως όσον αφορά την απόκτηση νομικού καθεστώτος από μη μουσουλμανικές κοινότητες· σημειώνει ότι αρκετές διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου παραβιάζουν το Σύνταγμα του Τατζικιστάν και διεθνείς συμφωνίες τις οποίες έχει υπογράψει το Τατζικιστάν· εκφράζει επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι οι επικεφαλής τζαμιών θα πρέπει να υποβάλλονται σε θρησκευτικές δοκιμασίες στο Τατζικιστάν και ζητεί από την κυβέρνηση της χώρας να σεβαστεί τις πεποιθήσεις και την ύπαρξη των θρησκευτικών μειονοτήτων·

57.      σημειώνει ότι το Τατζικιστάν, το οποίο έχει έλλειψη φυσικών πόρων όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, συγκαταλέγεται μεταξύ των 20 φτωχότερων χωρών στον κόσμο, και ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες, όπως και στο Ουζμπεκιστάν, για το επίπεδο εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών που απασχολούνται στη γεωργία που ουσιαστικά είναι η μονοκαλλιέργεια του βαμβακιού·

58.      ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τατζικιστάν να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν, διότι οι άσκοπες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποθαρρυντικά και περιττά μηνύματα για το Τατζικιστάν· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του, σκοπεύει να εγκρίνει τη συμφωνία αυτή στο προσεχές μέλλον·

59.      εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη μη εκραγεισών βομβών θρυμματισμού στο Τατζικιστάν, ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την αφαίρεση τους, και τονίζει την ανάγκη για μια διεθνή συμφωνία απαγόρευσης των βομβών θρυμματισμού·

60.      έχοντας υπόψη το ρόλο του Τατζικιστάν ως χώρας διαμετακόμισης των ναρκωτικών από το γειτονικό Αφγανιστάν, προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τις σχετικές δραστηριότητες στήριξης στο Τατζικιστάν·

Τουρκμενιστάν

61.      σημειώνει ότι αποτελεί θετικό, αν και περιορισμένης σημασίας, σημάδι αλλαγής Τουρκμενιστάν η φιλοδοξία του νέου Προέδρου κ. Berdymukhammedov, να επιφέρει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα· πιστεύει ότι σωστά ανταποκρίνεται η ΕΕ στη διάθεση του Τουρκμενιστάν για συνεργασία στον τομέα αυτό·

62.      επικροτεί την απόφαση του Προέδρου Berdymukhammedov να χορηγήσει αμνηστία σε έντεκα πολιτικούς κρατούμενους καταδικασμένους σε κάθειρξη πολλών ετών για την αντίθεσή τους σε πολιτικές του πρώην προέδρου Saparmurat Niyazov· ενθαρρύνει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα·

63.      τονίζει, ωστόσο, ότι το Τουρκμενιστάν πρέπει να σημειώσει πρόοδο σε βασικούς τομείς προκειμένου η ΕΕ να μπορέσει να προχωρήσει με την ενδιάμεση συμφωνία, επιτρέποντας μεταξύ άλλων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση, απελευθερώνοντας άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και τους κρατούμενους συνείδησης, αίροντας όλα τα κυβερνητικά εμπόδια στις μετακινήσεις και επιτρέποντας σε όλες τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να δρουν ελεύθερα στη χώρα·

64.      εφιστά την προσοχή στην επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της οικτράς κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιμένει στην άποψη ότι τυχόν περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Τουρκμενιστάν, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύναψης της ενδιάμεσης συμφωνίας περί εμπορίου και εμπορικών θεμάτων, καθώς και, αργότερα, της ολοκληρωμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, πρέπει να συνδέεται στενά με την ύπαρξη σαφών αποδείξεων ότι επιτελούνται σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα αυτό και ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι θα συνεχιστούν·

65.      εκφράζει έντονη ανησυχία σε σχέση με την πρόσφατη εμφάνιση στο Τουρκμενιστάν μιας επιδημίας νόσου τύπου γρίπης η οποία πιθανώς να συνδέεται με την καλλιέργεια και τη συγκομιδή βαμβακιού· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του μέσου συνεργασίας για την ανάπτυξη, να παράσχει βοήθεια στο Υπουργείο Υγείας του Τουρκμενιστάν προκειμένου να ερευνήσει τον χαρακτήρα της νόσου και τα αίτιά της και να προσδιορίσει την αποτελεσματικότερη θεραπεία· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια στις χώρες της Κεντρικής Ασίας ώστε να μειωθεί η χρήση των φυτοφαρμάκων στην καλλιέργεια βαμβακιού και να εισαχθούν τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον·

Ουζμπεκιστάν

66.      επιβεβαιώνει τη στήριξή του στις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ κατά του Ουζμπεκιστάν ύστερα από τη σφαγή του Αντιτζάν· εκφράζει λύπη για την πολύ περιορισμένη πρόοδο σε ό,τι αφορά τα καθορισθέντα κριτήρια αξιολόγησης της γενικής εξέλιξης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει την απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2007 να παρατείνει για 12 ακόμη μήνες το εμπάργκο παράδοσης όπλων και να άρει υπό όρους για μια αρχική περίοδο 6 μηνών τους περιορισμούς σχετικά με τις θεωρήσεις διαβατηρίων· ζητεί επειγόντως από τις ουζμπεκικές αρχές να επωφεληθούν της ευκαιρίας αυτής προκειμένου να κάνουν συγκεκριμένα βήματα για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε διεθνείς υποχρεώσεις στον εν λόγω τομέα και να εκπληρώσουν τους όρους που έχει θέσει η ΕΕ·

67.      υποστηρίζει τη θέσπιση διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν, σημειώνει τις μεγάλες δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται και τονίζει ότι οι προσδοκίες πρέπει να παραμείνουν ρεαλιστικές· απορρίπτει κάθε τάση να χρησιμοποιηθεί η ύπαρξη αυτή καθεαυτή του διαλόγου ως πρόσχημα για την άρση των κυρώσεων και για τον ισχυρισμό ότι αντιμετωπίζονται πλέον σωστά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επαναβεβαιώνει δε ότι μόνον τα αποτελέσματα θα μετρήσουν και υπογραμμίζει ότι η ουζμπεκική δέσμευση για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της απόδοσης ευθυνών για τη σφαγή του Αντιτζάν αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο σε τυχόν περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ·

68.      προτρέπει την Επιτροπή να καθορίσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και να θεσπίσει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς παρακολούθησης επιπλέον της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρώσεις της ΕΕ προκειμένου να επιτύχει μια ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν·

69.      σημειώνει, ως θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στο Ουζμπεκιστάν, την έγκριση από το ουζμπεκικό κοινοβούλιο των νόμων για την κατάργηση της θανατικής ποινής από την 1η Ιανουαρίου 2008 και την εξουσιοδότηση των δικαστηρίων να εκδίδουν εντάλματα σύλληψης· καλεί την ουζμπεκική κυβέρνηση να υπογράψει την επίσημη αναστολή της θανατικής ποινής πριν από την έναρξη ισχύος της πλήρους κατάργησης· ζητεί μια γενική αναθεώρηση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης που θα προωθούσε αποτελεσματικά την εφαρμογή των εν λόγω μεταρρυθμίσεων·

70.      καλεί την ουζμπεκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα για την ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης· εκφράζει ανησυχία για την άρνηση της καταχώρισης φιλειρηνικών θρησκευτικών ομάδων που δεν διαταράσσουν τη δημόσια τάξη και δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια· καλεί το Ουζμπεκιστάν να αναγνωρίσει την ελευθερία λατρείας και συνάθροισης μη καταχωρημένων κοινοτήτων, και να σταματήσει να ποινικοποιεί τις δραστηριότητές του·

Αντιμετώπιση της αδυναμίας του κράτους

71.      προτρέπει την ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευσή της να βελτιώσει την ανταπόκρισή της σε δύσκολες εταιρικές σχέσεις και αδύναμα κράτη και να στηρίξει την πρόληψη της αδυναμίας του κράτους μέσω μεταρρυθμίσεων της διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου, μέτρων κατά της διαφθοράς και της οικοδόμησης βιώσιμων κρατικών θεσμών προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη αυτά να εκπληρώσουν μια σειρά βασικών λειτουργιών και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών τους, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία και άλλες βασικές υπηρεσίες·

72.      σημειώνει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να στηρίξει την πρόληψη των καταστροφών και την ετοιμότητα σε χώρες επιρρεπείς σε φυσικές καταστροφές, την αλλαγή του κλίματος, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και εξωτερικούς οικονομικούς κλυδωνισμούς· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη την παρούσα κατάσταση στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, τονίζει ότι αυτές οι δεσμεύσεις πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη στη στρατηγική της ΕΕ·

Περιβάλλον

73.      σημειώνει ότι μεγάλα τμήματα της περιοχής είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, οι οποίοι όμως έχουν αποτελέσει αντικείμενο βιομηχανικής εκμετάλλευσης και επεξεργασίας επί δεκαετίες στο παρελθόν, με αποτέλεσμα τη σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση, την υποβάθμιση της γης και τη δραματική συρρίκνωση ποταμών και λιμνών, όπως της λίμνης Αράλης· εκφράζει ικανοποίηση για το ότι, από τη στιγμή που ανεξαρτητοποιήθηκε το 1990, το Καζακστάν απαγόρευσε τις πυρηνικές δοκιμές στην επικράτειά του, εφιστά όμως την προσοχή στην ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη δράση προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των κακοσυντηρούμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων στην περιοχή·

74.      σημειώνει ότι μεγάλο τμήμα της περιφέρειας χρησιμοποιεί μεγάλο όγκο υδάτων για άρδευση στη γεωργία, αλλά όχι με εξελιγμένο τρόπο, και ότι αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε ποταμούς, λίμνες (όπως η λίμνη Αράλη) και στην περαιτέρω ανάπτυξη, όχι μόνο στον γεωργικό τομέα· συνιστά συνεπώς την εφαρμογή νέων τεχνικών και μεθόδων προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτων στον γεωργικό τομέα, για παράδειγμα με καλύτερο έλεγχο των αρδευτικών καναλιών·

75.      εκφράζει ικανοποίηση για τις εντυπωσιακές προσπάθειες που κατέβαλε η Δημοκρατία της Κιργιζίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως τα πολυάριθμα διμερή προγράμματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχει και τα οποία προσφέρουν σημαντικά οφέλη στη χώρα αυτή·

76.      υποστηρίζει την πρόταση ίδρυσης στο Bishkek μιας "Ακαδημίας Υδάτων και Ενέργειας" για όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας με στόχο την επίτευξη κατάλληλης αειφόρου χρήσης των υδάτων και την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, τη βελτίωση της τεχνολογίας μεταφοράς, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση της γεωργίας και των τεχνικών άρδευσης·

77.      σημειώνει ότι η μόνη πρώτη ύλη που διαθέτει εν αφθονία το Τατζικιστάν είναι το νερό και ότι, επειδή τα φιλικά προς το περιβάλλον προγράμματα υδροηλεκτρικής ενέργειας απαιτούν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, η ύπαρξη αυξημένων ξένων επενδύσεων θα βοηθήσει τη χώρα να διαφοροποιήσει την οικονομία της και να αποδεσμευθεί από τη μονοκαλλιέργεια του βαμβακιού και το συναφές κόστος της σε επίπεδο περιβάλλοντος, υγείας και παιδικής εργασίας και θα επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη στην οικονομία, στο βιοτικό επίπεδο και στο περιβάλλον· καλεί την κυβέρνηση του Τατζικιστάν να εργαστεί προκειμένου να ενισχύσει το νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο καθώς και τη δημόσια διοίκηση, να αντιμετωπίσει την απουσία βασικών υποδομών και να καταπολεμήσει την επιχωριάζουσα διαφθορά, προκειμένου να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη χώρα·

78.      ενθαρρύνει τον ανοιχτό και αποτελεσματικό διάλογο με όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας στον τομέα του περιβάλλοντος και την αποτελεσματική χρήση των πόρων και ζητεί την έμπρακτη υλοποίησή του·

Ενέργεια

79.      πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να τηρεί ομόφωνη στάση όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίας στην περιφέρεια σχεδίων σημαντικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη από την άποψη του ενεργειακού εφοδιασμού·

80.      θεωρεί ότι η συνεργασία επί της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι ύψιστης σημασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία· υποστηρίζει, συνεπώς, προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξηθούν οι εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν και να διαφοροποιηθούν οι διαδρομές διέλευσης· ζητεί ενεργό συνεργασία για την ενεργειακή πολιτική μεταξύ της περιφέρειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά με τη Δημοκρατία της Κιργιζίας, το Τατζικιστάν και, ει δυνατόν, με το Ουζμπεκιστάν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ενεργειακά προβλήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις τεράστιες ανάγκες τους ανθρώπινης και οικονομικής ανάπτυξης, τις δυσχερείς διακρατικές σχέσεις και την επισφαλή ασφάλεια εφοδιασμού·

81.      πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών της Κεντρικής Ασίας και του Εύξεινου Πόντου στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων της ΕΕ· είναι της άποψης ότι αυτό πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις στην ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και στην ενεργειακή εξοικονόμηση και νέες υποδομές στον τομέα της ενέργειας με εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του Καζακστάν ως ισχυρού οικονομικού παράγοντα στην Κεντρική Ασία, όπου η ΕΕ αποτελεί τον κυριότερο εμπορικό εταίρο, και όπου το Καζακστάν ακολουθεί στρατηγική προηγμένου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού εκσυγχρονισμού·

82.      θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει την υπεύθυνη και αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων της περιφέρειας, μεταξύ άλλων και μέσω της προώθησης της διαφάνειας των εσόδων με τη στήριξη της συμμετοχής του κράτους και των ΜΚΟ στην πρωτοβουλία διαφάνειας εξορυκτικών βιομηχανιών, όπου είναι απαραίτητο·

83.      ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σχέδια σύνδεσης περιοχών παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και του συστήματος διανομής της Κεντρικής Ασίας με αγωγούς που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών σχεδίων όπως το Nabucco·

ο

ο ο

84.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον ΟΑΣΕ και στους προέδρους, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια του Καζακστάν, της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν και του Ουζμπεκιστάν.

  • [1]  ΕΕ C 313 E της 20.12.2006, σελ. 466.
  • [2]  ΕΕ C 92 Ε της 20.4.2006, σελ. 390.
  • [3]  ΕΕ C 291 Ε της 30.11.2006, σελ. 416.
  • [4]  ΕΕ L 340 της 16.11.2004, σελ. 2.
  • [5]  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0413.
  • [6]  Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την Αναπτυξιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση"- Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση στον τομέα της Ανάπτυξης (ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σελ. 1).
  • [7]  Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σελ. 41.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (6.11.2007)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία
(2007/2102 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Josep Borrell Fontelles

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το κυρίως κείμενο της Στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία (η "Στρατηγική") δεν αναφέρει την εξάλειψη της ένδειας και την κοινωνική συμπερίληψη ως βασικές προτεραιότητες, παρόλο που η ένδεια εξακολουθεί να παραμένει ένα σημαντικότατο πρόβλημα στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ασίας· καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι στόχοι της ανακούφισης από την ένδεια και της κοινοτικής ανάπτυξης συμπεριλαμβάνονται στο διάλογο και τα προγράμματα συνεργασίας·

2.  εκφράζει περαιτέρω την ανησυχία του για το γεγονός ότι η δημόσια υγεία δεν αναγράφεται ως θέμα προτεραιότητας στην Στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας και την ανάπτυξη "επικοινωνούντων" μολυσματικών ασθενειών όπως το HIV/AIDS και η φυματίωση που απειλούν τη γενική ανάπτυξη στην περιοχή· τονίζει δε πως χρειάζεται να στηρίξει σωστά η ΕΕ το σεβασμό των σεξουαλικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των σχετικών με την αναπαραγωγική λειτουργία·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται ως τομέας συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Εκπαίδευση και αναμένει να καταστεί πραγματική προτεραιότητα, καθώς πολλά παιδιά έχουν, εάν έχουν κάποια, περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και η Κεντρική Ασία δεν είναι πολύ πιθανόν να επιτύχει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (MDG)) για γενικευμένη κατάκτηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης·

4.  θεωρεί πως η Στρατηγική πρέπει να προβλέψει μια διττή προσέγγιση ως προς τα δυο φύλα στην εν λόγω περιοχή, τόσο με τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων όσο και με συγκεκριμένα μέτρα για τη ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών· υποστηρίζει την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος των γυναικών·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μία συνεκτική κοινωνική πολιτική της ΕΕ στην Κεντρική Ασία και ως εκ τούτου υπενθυμίζει ότι η Στρατηγική πρέπει να συμφωνεί προς την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη[1]· τονίζει επίσης ότι όλη η βοήθεια η οποία χορηγείται σύμφωνα με το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας[2] (DCI) θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ανωτέρω στόχους, δηλαδή την εξάλειψη της ένδειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDG)·

6.  σημειώνει ότι η εξάλειψη της ένδειας περιγράφεται ως η κύρια προτεραιότητα της διμερούς βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την περίοδο 2007-2013 στο παράρτημα για τη Στρατηγική· καλεί την Επιτροπή να παράσχει τακτικές και λεπτομερείς πληροφορίες στο Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο η διμερής και περιφερειακή βοήθεια θα σχετίζεται με τους επιμέρους MDG καθώς και για τον προϋπολογισμό ο οποίος προορίζεται για τους τομείς της υγείας και της βασικής εκπαίδευσης·

7.  υπογραμμίζει ότι τα ενεργειακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το DCI θα πρέπει να έχουν άμεση επίπτωση στη μείωση της ένδειας και καλεί την Επιτροπή να παράσχει έγκαιρες και τακτικές πληροφορίες στο Κοινοβούλιο για τις επιπτώσεις των εν λόγω προγραμμάτων στα άτομα που βρίσκονται στην περισσότερο μειονεκτική θέση στην Κεντρική Ασία·

8.  υπογραμμίζει επίσης ότι οι δραστηριότητες σύμφωνα με το DCI στον τομέα της μετανάστευσης και συνοριακής διαχείρισης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των πλέον ευαίσθητων ομάδων και να συμπεριλαμβάνουν μέτρα για την προστασία των μεταναστών·

9.  πιστεύει ότι η Στρατηγική πρέπει να αντιμετωπίσει τις πραγματικές αιτίες της μετανάστευσης, όπως η έλλειψη οικονομικών προοπτικών, με την στήριξη τοπικών προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές·

10. επισημαίνει ότι η κοινοτική πολιτική έναντι της Κεντρικής Ασίας πρέπει να βασισθεί σε ενδελεχείς συζητήσεις και ανταλλαγές με όλους τους φορείς· ως εκ τούτου καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς όπου τα κοινοβούλια, η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικές αρχές θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της Στρατηγικής και των προγραμμάτων·

11. υπογραμμίζει ότι η βοήθεια και η συνεργασία της ΕΕ θα πρέπει να βασισθούν σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε χώρα εταίρο που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μελλοντικού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

12. χαιρετίζει την υποστήριξη για την εφαρμογή των προτύπων και συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για αξιοπρεπή εργασία και υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω πρότυπα θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν ενσωματωμένο πλήρη ρόλο στην οικονομική συνεργασία, τις επενδύσεις και τις εμπορικές σχέσεις· επισημαίνει ότι η παιδική εργασία εξακολουθεί να απασχολεί σοβαρά, ιδιαίτερα στο Τατζικιστάν και Ουζμπεκιστάν, και τονίζει πως χρειάζεται να υποστηριχθεί η εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού·

13. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για προώθηση της πρωτοβουλίας διαφάνειας για τις εξορυκτικές βιομηχανίες στην Κεντρική Ασία ως μέσω εξάλειψης της φτώχειας και αειφόρου ανάπτυξης· επιδοκιμάζει επίσης την προγραμματισθείσα συνεργασία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων την Χιλιετίας σ' ό, τι αφορά την πρόσβαση στο πόσιμο νερό και τις αποτελεσματικές υγειονομικές υπηρεσίες έως το 2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Maria Martens, Luisa Morgantini, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

John Bowis, Μανώλης Μαυρομμάτης, Anders Wijkman

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

  • [1]  Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την Αναπτυξιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση"- Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση στον τομέα της Ανάπτυξης (ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σελ. 1).
  • [2]  Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σελ. 41.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (20.11.2007)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία
(2007/2102(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cristiana Muscardini

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά του προς το Συμβούλιο να εφαρμόζει συστηματικά τη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας στις σχέσεις με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ)· καλεί το Συμβούλιο να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να εφαρμόσει τη ρήτρα αυτή σε σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, όπου οι συμφωνίες αυτές έχουν τεθεί σε ισχύ·

2.  χαιρετίζει το έγγραφο που ενστερνίστηκε η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και έχει τίτλο "ΕΕ και Κεντρική Ασία: στρατηγική για μια νέα εταιρική σχέση"· θεωρεί το έγγραφο αυτό ως σημαντικό βήμα προόδου προς την κατεύθυνση της σύσφιγξης στενότερων οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της περιοχής· ωστόσο, επισημαίνει με λύπη ότι οι κοινοτικές πρωτοβουλίες έφθασαν καθυστερημένα και δεν είναι επαρκώς φιλόδοξες·

3.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να παρασχεθούν κίνητρα για την καλύτερη ενσωμάτωση της Κεντρικής Ασίας στο παγκόσμιο οικονομικό και εμπορικό σύστημα, ιδίως με την προσχώρηση στον ΠΟΕ των τεσσάρων χωρών της περιοχής που εξακολουθούν να μην είναι μέλη του οργανισμού αυτού· σημειώνει ότι η δημοκρατία της Κιργισίας είναι ήδη μέλος του ΠΟΕ και καλεί το Τουρκμενιστάν να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στον οργανισμό αυτό·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη γεωστρατηγική σημασία των χωρών της Κεντρικής Ασίας και να διερευνήσει τη δυνατότητα να παρασχεθούν πρόσθετες ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την περιφέρεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της ασφάλειας της περιοχής·

5.  υπογραμμίζει τη γεωπολιτική σημασία της Κεντρικής Ασίας και τα ολοένα αυξανόμενα συμφέροντα άλλων οικονομικών δυνάμεων στον χώρο αυτό, όπως είναι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα· θεωρεί ως εκ τούτου ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποδοθεί υψηλή προτεραιότητα στη συνεργασία με την Κεντρική Ασία·

6.  συνιστά την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας η οποία θα διευκολύνει την εναρμόνιση με τις εμπορικές και οικονομικές προδιαγραφές και ρυθμίσεις της ΕΕ· θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθούν οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας και της ΕΕ, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, πράγμα το οποίο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αλληλεπίδραση των δύο μερών συνολικά·

7.  υπογραμμίζει ότι οι πραγματικοί ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ στις χώρες της Κεντρικής Ασίας παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους· επισημαίνει ότι το Καζακστάν είχε έναν πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της τάξεως του 10,6% το 2006 ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός ανάπτυξης στη Δημοκρατία της Κιργισίας το 2006 ήταν μόλις 2,7%·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να συνδράμει, μέσω ισχυρής πολιτικής στήριξης και στοχοθετημένης βοήθειας, στις προσπάθειες των χωρών της Κεντρικής Ασίας που επιθυμούν να άρουν τα διοικητικά και οικονομικά εμπόδια που παρεμβάλλονται στην πορεία ένταξής τους στον ΠΟΕ·

9.  θεωρεί ότι η πλήρης συμμόρφωση με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τα διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας και τους κανόνες που διέπουν τον ΠΟΕ συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών, τη διαφοροποίηση των οικονομιών τους και την καταπολέμηση της φτώχειας η οποία εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη·

10. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα και τα μέτρα ενσωμάτωσης τα οποία θα επιτρέψουν στην ΕΕ να βελτιώσει την οικονομική και εμπορική της θέση, θα ευνοήσουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών οικονομικών φορέων στην περιοχή και θα διευκολύνουν και θα προωθήσουν τη συνεργασία, κυρίως μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις χώρες της Κεντρικής Ασίας και στα κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει ότι θα πρέπει για τον σκοπό αυτό να ληφθούν υπόψη οι βελτιώσεις στο επενδυτικό κλίμα προς όφελος των ενδοκρατικών παραγόντων στην περιφέρεια·

11. θεωρεί ότι το εμπόριο, οι μεταφορές, η ενέργεια, η επιστήμη και τεχνολογία, καθώς και η παιδεία και το περιβάλλον, αποτελούν σημαντικούς τομείς συνεργασίας προκειμένου να διασφαλισθεί η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και η επιτυχής ολοκλήρωσή της·

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη της Κεντρικής Ασίας στην προσπάθειά τους να δημοσιοποιήσουν τα οφέλη που συνεπάγεται για κάθε ένα εξ αυτών και τους πολίτες του η συμμετοχή τους στον ΠΟΕ·

13. θεωρεί ότι βελτιώσεις στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης της περιοχής βάσει των φυσικών πόρων και της εξόρυξης και κατεργασίας τους, είναι ζωτικής σημασίας· τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, της χαλυβουργίας και της γεωργίας οι οποίες θα ευνοήσουν περαιτέρω τη συνεργασία και την ενσωμάτωση, και με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουν την ασφάλεια των επενδύσεων και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας·

14. τονίζει με ανησυχία ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, όπου αυτές ετέθησαν σε εφαρμογή, δεν έφεραν πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα· καλεί τις χώρες που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τις συμφωνίες αυτές να το πράξουν και να εφαρμόσουν πλήρως τις οικονομικές και εμπορικές διατάξεις που περιέχονται στις εν λόγω συμφωνίες· ζητεί να οριστικοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα σχέδια δράσεως για το Κιργιζιστάν και το Καζακστάν και, με την πρώτη ευκαιρία, να προετοιμασθούν αυτά που αφορούν τα άλλα τρία κράτη στην περιοχή· ζητεί να κυρωθούν χωρίς χρονοτριβή όλες οι προσωρινές συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί·

15. θεωρεί ότι πρέπει να υποστηριχθεί στενότερη συνεργασία των κρατών της Κεντρικής Ασίας με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά μέσω της διαφοροποίησης των οικονομιών των κρατών αυτών και της διαφοροποίησης των εμπορικών συναλλαγών, όχι μόνο αυτών που επικεντρώνονται στην ενέργεια· επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση των εξαγωγών αποτελεί κομβικό παράγοντα για τις εξαγωγές ώστε να καταστούν αξιόπιστη πηγή μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη της Κεντρικής Ασίας·

16. χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση δια της οποίας το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επεκτείνει την πιστωτική της στήριξη στην Κεντρική Ασία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη που ήδη δραστηριοποιείται στην περιοχή·

17. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν κάθε δυνατή πρωτοβουλία που θα διευκόλυνε τη χρήση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και θα ενθάρρυνε την ανάπτυξη του ενδοπεριφερειακού εμπορίου·

18. θεωρεί ότι υφίσταται πραγματική ανάγκη να βελτιωθούν και να θεσπισθούν ευνοϊκά καθεστώτα σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου και τους τελωνειακούς δασμούς προκειμένου να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και να εξασφαλισθεί η στενότερη οικονομική και εμπορική συνεργασία· θεωρεί επίσης ότι η συνεργασία σε άλλους τομείς όπως ο τουρισμός, θα έχει θετική επίπτωση στον βαθμό δέσμευσης των πολιτών στις αξίες της ΕΕ·

19. θεωρεί πρωταρχικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της περιοχής να προβούν σε ουσιαστική μεταρρύθμιση των τραπεζικών και ασφαλιστικών συστημάτων τους, να καθιερώσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα μικροπιστώσεων και να βελτιώσουν τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζικών δραστηριοτήτων, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για το επικείμενο άνοιγμα των χρηματοπιστωτικών τους αγορών·

20. ενθαρρύνει τα κράτη της περιοχής να παράσχουν καλύτερη προστασία για τη δημιουργία άμεσων εξωτερικών επενδύσεων και να προβούν σε επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των τοπικών, περιφερειακών και διασυνοριακών υποδομών, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση καθώς και για βιώσιμα δίκτυα κοινωνικής πρόνοιας, ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο· καλεί τα κράτη αυτά να θέσουν σε ισχύ τη νομοθεσία που θα ενσωματώνει στο εσωτερικό τους δίκαιο τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τον λογιστικό έλεγχο των εταιριών και τη δημόσια απόδοση λογαριασμού από τις εταιρίες·

21. ζητεί από τα κράτη της περιοχής να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση και να εγγυηθούν μια καλύτερη και διαφανέστερη λειτουργία των τελωνείων σε συμφωνία με τα πρότυπα που έχει καθορίσει η Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνείων·

22. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφοδιάσουν τα κράτη της περιφέρειας με ειδικευμένη οικονομική και διοικητική τεχνική βοήθεια σε συνεργασία, συν τοις άλλοις, με τους περιφερειακούς οργανισμούς που ασχολούνται με οικονομικά θέματα της Κεντρικής Ασίας για να ενισχυθούν, μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικές δημόσιες δομές, να εγκαθιδρυθεί μία αποτελεσματικότερη και διαφοροποιημένη οικονομική βάση και να βελτιωθεί η διείσδυση των τοπικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού και ιδίως της ΕΕ· θεωρεί ότι η ενισχυμένη οικονομική και εμπορική συνεργασία με την ΕΕ θα δώσει ώθηση στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις εντός των ενδιαφερομένων κρατών·

23. θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί έναντι της Κεντρικής Ασίας, να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των χωρών της περιφέρειας σε ό,τι αφορά τα αντίστοιχα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή μια χώρα με πολύ προηγμένη οικονομία, όπως το Καζακστάν, και τα τεράστια δυνητικά οφέλη που συνεπάγεται η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τη χώρα αυτή, μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα της συνεργασίας με ολόκληρη την περιφέρεια·

24. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν με προσοχή το αίτημα του Καζακστάν να συμπεριληφθεί στις αποδέκτριες χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) που πρόσφατα έθεσε σε εφαρμογή η ΕΕ και, γενικότερα, να αξιολογήσουν, υπό το πρίσμα του νέου γεωπολιτικού πλαισίου και της σημασίας που έχει για την ΕΕ η περιοχή, το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πλαισίου εφαρμογής της ΕΠΓ·

25. είναι της γνώμης ότι οι εμπορικές σχέσεις πρέπει πάντοτε να εξετάζονται υπό το πρίσμα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

20

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Γεώργιος Παπαστάμκος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Jan Tadeusz Masiel, Carl Schlyter

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

André Brie, Colm Burke, Bronisław Geremek, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Helmut Kuhne, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Charles Tannock, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Gisela Kallenbach, Aloyzas Sakalas

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία