RAPORT privind o strategie a Uniunii Europene pentru Asia Centrală

11.12.2007 - (2007/2102(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Cem Özdemir

Procedură : 2007/2102(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0503/2007

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind o strategie a Uniunii Europene pentru Asia Centrală

(2007/2102(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Asia Centrală, în special cea din 26 octombrie 2006 privind Uzbekistanul[1], cea din 12 mai 2005 privind Kârgâstanul[2] și cea din 16 martie 2006 privind Kazahstanul[3],

–   având în vedere acordurile de cooperare și parteneriat (ACP) dintre UE și Uzbekistan, Republica Kârgâză și Kazahstan, în vigoare din 1999, Acordul interimar privind comerțul și aspecte legate de comerț dintre UE și Tadjikistan[4], semnat la 11 octombrie 2004, ACP-ul dintre UE și Tadjikistan, care nu a fost încă ratificat, și propunerea Comisiei pentru un acord interimar privind comerțul și unele aspecte legate de comerț dintre UE și Turkmenistan,

–   având în vedere clauzele referitoare la drepturile omului incluse în aceste acorduri,

–   având în vedere angajamentul UE de a promova îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) și a consensului european privind dezvoltarea,

–   având în vedere adoptarea de către Consiliul European, la 21-22 iunie 2007, a Strategiei UE privind un nou parteneriat cu Asia Centrală,

–   având în vedere Planul de acțiune al UE pentru o politică energetică pentru Europa (martie 2007) și cooperarea în materie de energie dintre UE, statele riverane Mării Negre și Mării Caspice și statele învecinate cu acestea,

–   având în vedere Rezoluția sa din 26 septembrie 2007, intitulată „Către o politică externă europeană privind energia”[5];

   având în vedere Inițiativa de la Baku pentru dezvoltarea cooperării dintre UE și țările din zona Mării Negre şi Mării Caspice în domeniul energiei și al transporturilor,

–   având în vedere memorandumurile de înțelegere încheiate de UE cu Azerbaidjanul și Kazahstanul în contextul dezvoltării unei politici externe în serviciul intereselor Europei în domeniul energiei;

–   având în vedere concluziile pertinente ale Consiliului European, inclusiv concluziile privind Uzbekistanul din 23 mai, 13 iunie, 18 iulie, 3 octombrie și 14 noiembrie 2005, 13 noiembrie 2006, 5 martie, 14 mai și 15 octombrie 2007, și concluziile privind Asia Centrală din 23 aprilie 2007,

–   având în vedere sancțiunile impuse de UE Uzbekistanului în urma masacrului de la Andijan, care au fost ulterior prelungite, ridicarea parțială și suspendarea condiționată, pe o perioadă de șase luni, în mai şi, respectiv, octombrie 2007, a sancțiunilor cu privire la acordarea vizelor ,

–   având în vedere Inițiativa europeană pentru democrație și drepturile omului, lansată în 2003 cu scopul promovării drepturilor omului și sprijinirii reformei în materie penală, a democrației, a bunei guvernări, a libertății mediilor de informare, a statului de drept, a structurilor de securitate (poliție, forțe armate) și a prevenirii conflictelor,

–   având în vedere întâlnirea dintre troica miniștrilor de externe și țările din Asia Centrală, care a avut loc la Berlin, la 30 iunie 2007, în prezența Reprezentantului Special al UE, Pierre Morel și a primului ministru portughez,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru comerț internațional (A6-0503/2007),

A.  întrucât cele cinci țări denumite, în mod colectiv, Asia Centrală (Kazahstan, Republica Kârgâză, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan) ocupă o poziţie cheie acolo unde Europa se învecinează cu Asia și întrucât, din punct de vedere istoric și al tradiției, acestea au reprezentat un important punct de întâlnire și de trecere între cele două continente;

B.   întrucât UE insistă asupra necesităţii şi manifestă un interes real ca Asia Centrală să progreseze pe calea unei mai mari stabilități și a ridicării nivelului de dezvoltare economică, democratică şi umană și de securitate umană, ea trebuind să-și respecte, de fiecare dată, angajamentul de a integra drepturile omului în toate acordurile cu statele terțe și de a promova democrația prin intermediul unor politici coerente și prin folosirea, în acest scop, a celor mai potrivite mijloace; întrucât acest lucru îi va permite să-şi păstreze credibilitatea și va contribui, în cele din urmă, la transformarea UE într-un actor din ce în ce mai eficient în această regiune, precum și dincolo de ea;

C.  întrucât există un interes mondial pentru stabilitate în Asia Centrală deoarece instabilitatea gravă și prelungită a uneia dintre cele cinci țări ar putea avea consecințe dezastruoase asupra întregii regiuni și ar putea, de asemenea, să afecteze, în multe privințe, UE și statele sale membre;

D.  întrucât este conştient de riscurile pe care le implică dependența de importurile din regiuni și de la furnizori instabili și de necesitatea stabilirii unor canale energetice sigure, accesibile și viabile;

E.   întrucât UE este interesată de securitate, stabilitate și de respectarea drepturilor omului și a statului de drept în țările din Asia Centrală, deoarece evoluțiile strategice, politice și economice și provocările transregionale din ce în ce mai mari din Asia Centrală afectează direct sau indirect şi interesele Uniunii Europene; întrucât statele din Asia Centrală pot contribui, cu importantele lor resurse energetice și prin eforturile depuse în vederea diversificării partenerilor comerciali și a rutelor de aprovizionare, la satisfacerea nevoilor UE privind siguranța energetică și aprovizionarea cu energie;

F.   întrucât există, pe de o parte, argumente puternice pentru cooperarea între țările din regiune dar, pe de altă parte, o rezistență puternică față de aceste idei și eforturi, nu în cele din urmă din partea guvernului Uzbekistanului, stat situat în partea centrală și de departe cel mai populat,

G.  întrucât izolaționismul pare să își aibă originea în preocuparea excesivă de menținere a controlului intern - exemple extreme pot fi întâlnite în Turkmenistan și în Uzbekistan - și întrucât această preocupare este inerentă regimurilor puțin interesate să guverneze pe baza acordului popular;

H.  întrucât cele cinci republici din Asia Centrală beneficiază oficial de asistență pentru dezvoltare, ceea ce înseamnă că asistența UE acordată acestor țări este considerată drept asistență pentru dezvoltare;

I.    întrucât, din interesele UE din domeniul securităţii și din alte domenii, din valorile sale și din sprijinul pentru obiectivele de dezvoltare ale mileniului, rezultă că dificultățile și lipsa de oportunități cu care se confruntă numeroase persoane din această regiune afectată, în unele zone, de sărăcie, amenințările la adresa securității umane legate, parțial, de vecinătatea cu țări precum Afganistanul și riscul de destabilizare și de conflict trebuie plasate în centrul demersului UE privind Asia Centrală;

J.    întrucât obiectivul principal al cooperării UE în domeniul dezvoltării este eradicarea sărăciei în contextul dezvoltării sustenabile, inclusiv atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului,

K.  întrucât asistența acordată de UE acestei regiuni a constat, în mare parte, din asistență tehnică puse în practică prin intermediul programului TACIS și întrucât eficiența programului TACIS au fost apreciată diferenţiat;

L.   întrucât, în conformitate cu articolul 25 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, dreptul la sănătate este un drept al omului, iar accesul universal la îngrijirea sănătăţii este esenţial pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului; întrucât, după destrămarea Uniunii Sovietice, condițiile de sănătate s-au deteriorat în republicile din Asia Centrală, iar sistemele de sănătate se află în stare de criză; întrucât posibilele efecte de diseminare a epidemiilor, cum ar fi cea de HIV/SIDA și de tuberculoză rezistentă la medicamente ar putea reprezenta o amenințare pe termen lung pentru UE; întrucât criza gripei aviare a demonstrat că bolile infecţioase se pot răspândi rapid pe teritoriul Europei; întrucât, prin consecinţele lor sociale, crizele din domeniul sănătății amenință stabilitatea globală și perspectivele de dezvoltare ale ţărilor în care se produc și afectează securitatea europeană;

M.  întrucât energia și apa sunt, în această regiune, elemente-cheie pentru securitatea umană și relațiile dintre state, în special în ceea ce privește Republica Kârgâză, Tadjikistanul și Uzbekistanul și întrucât reducerea sărăciei este esențială pentru diminuarea instabilității sociale;

N.  întrucât UE este interesată să importe mai mult petrol și gaz din Asia Centrală, de preferință folosind noi căi de aprovizionare și să stabilească un cadru clar şi transparent de producere şi transport al energiei, iar țările relevante în acest context sunt Kazahstanul și Turkmenistanul;

O.  întrucât țările din Asia Centrală dispun, în grade diferite, de petrol, gaz, resurse minerale sau hidroenergetice; întrucât exploatarea acestor resurse ar facilita în mod semnificativ dezvoltarea economică și socială; și întrucât, în condiții neprielnice, ar putea surveni efecte colaterale nedorite, cum ar fi degradarea gravă a mediului, competitivitatea redusă a altor sectoare economice, inegalitățile mari privind prosperitatea și tensiunile politice și sociale crescute, care le-ar putea depăși pe cele pozitive (așa numitul „blestem al resurselor naturale”);

P.   întrucât, la 10 octombrie 2007, reprezentanți din Ucraina, Polonia, Azerbaidjan și Georgia s-au întâlnit în Lituania pentru a discuta despre o nouă rețea de transport al petrolului proiectată să transporte țiței din Marea Caspică în portul polonez Gdansk, via Baku;

Q.  întrucât Rusia și, respectiv, China au încearcat să-și extindă sferele de influență în Asia Centrală prin crearea, în 1996, a grupului „Shanghai Five”, care a reunit China, Rusia, Kârgâstanul, Kazahstanul și Tadjikistanul în cadrul unui forum pentru gestionarea problemelor transfrontaliere și care, în 2001, a devenit Organizația de cooperare de la Shanghai (OCS), în prezent cea mai mare organizație regională din Asia Centrală, incluzând Uzbekistanul, în calitate de membru titular, precum şi Pakistanul, India, Iranul și Mongolia, în calitate de observatori;

R.   întrucât, de-a lungul istoriei sau mai recent, diferite ţări au avut interese specifice în regiune; întrucât nu toate statele membre au ambasade în regiune și întrucât, adesea, ele se manifestă necoordonat;

S.   întrucât odată cu retragerea, la 21 noiembrie 2005, a personalului şi echipamentului bazei aeriene Karshi-Khanebad (K2) din Uzbekistan prezenţa militară a SUA în Asia Centrală s-a redus la o singură bază, cea de la Manas, din apropierea capitalei kârgâze Bishkek;

T.   întrucât condițiile economice, politice, sociale şi nu doar acestea, diferă profund de la un stat la altul și, în anumite cazuri, chiar în interiorul statelor din Asia Centrală, ceea ce impune cu necesitate diferenţierea în consecinţă a politicilor UE;

U.  întrucât țările din Asia Centrală sunt state foarte recente, iar constituirea lor ca atare și eforturile impuse de tranziția economică și politică le-au condus în direcții diferite, determinându-le să se distanţeze inegal de regimul sovietic anterior; întrucât abordarea problemelor legate de guvernare continuă să aibă o importanță capitală pentru stabilitatea și securitatea unora dintre aceste state şi pentru dezvoltarea economică, socială și politică a tuturor acestora;

V.  întrucât UE este preocupată, printre altele, de necesitatea de a pune capăt traficului de droguri din sau prin Asia Centrală, de combaterea crimei organizate, inclusiv a traficului de ființe umane, și de prevenirea unei escaladări a terorismului; întrucât, în anumite cazuri, „lupta împotriva terorismului” este utilizată drept paravan pentru acțiuni represive îndreptate împotriva celor care critică guvernul, a apărătorilor drepturilor omului, a mișcărilor religioase și a oamenilor de afaceri obișnuiți; întrucât există motive de a crede că aceste persoane au fost vizate și în cadrul cooperării Uzbekistanului cu statele vecine în domeniul securității; întrucât migraţia muncii juvenile este un fenomen recunoscut, care necesită noi forme de parteneriat internațional și social şi implicarea tuturor părților interesate într-o rezolvare globală a acestei probleme;

W. întrucât situația drepturilor omului diferă de la o republică din Asia Centrală la alta și este, în ansamblu, mult sub standardele OSCE și întrucât în special Uzbekistanul și Turkmenistanul încalcă sistematic drepturile fundamentale și nu au realizat niciun progres pe calea democrației și a pluralismului;

X.  întrucât republicile din Asia Centrală încă nu au organizat alegeri, prezidențiale sau parlamentare, care să fie considerate pe deplin libere și echitabile de Biroul pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa;

Y.  întrucât toate cele cinci state din Asia Centrală sunt membre ale OSCE și, în cadrul acesteia, și-au luat angajamente importante cu privire la libertățile fundamentale, democrație, respectarea drepturilor omului și a statului de drept; întrucât respectarea acestor angajamente diferă de la o țară la alta,

Z.   întrucât Kazahstanul se distinge, în mod favorabil, de majoritatea celorlalte țări din regiune; întrucât recentele sale alegeri parlamentare, desfășurate la 18 august 2007, au demonstrat că, în pofida unor progrese, această țară nu își respectă încă în întregime angajamentele sau nu îndeplinește standardele OSCE și alte standarde internaționale cu privire la organizarea de alegeri democratice;

Aa. întrucât societatea civilă este deosebit de activă în majoritatea țărilor din Asia Centrală prin intermediul unei rețele de ONG-uri și asociații locale care trebuie protejate și considerate drept expresia voinței cetățenilor de a participa la procesul social și de democratizare din țările lor;

Ab. întrucât progresele politice, sociale și economice din regiune îşi pot găsi o concretizare efectivă prin instituirea unei justiții cu adevărat independente și prin eforturi reale de combatere a corupției larg răspândite;

Ac. întrucât printre principiile fundamentale ale UE se numără apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății de exprimare și protejarea militanților pentru drepturile omului;

Ad. întrucât exemplele de represiune masivă, de corupție și exploatare, nerespectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor și faptul că acestora nu li se oferă oportunități de a-şi îmbunătăţi condițiile de trai, împreună cu lipsa unor canale acceptate de exprimare a nemulţumirilor și de participare la viața politică, sporesc riscul de creştere a extremismului și terorismului;

Ae. întrucât în majoritatea țărilor din Asia Centrală suferă de pe urma încălcării drepturilor omului, inexistenţei unui sistem juridic adecvat, a restricțiilor impuse partidelor din opoziție și organizațiilor independente ale societății civile, precum și a lipsei de libertate a mass-media;

Af. întrucât după masacrul de la Andijan din mai 2005, UE a impus Uzbekistanului unele sancțiuni, însă guvernul uzbec continuă să blocheze desfăşurarea unei anchete internaționale independente cu privire la aceste evenimente și să aplice politici represive, inclusiv de persecutare a apărătorilor drepturilor omului; întrucât Consiliul a decis totuși, în octombrie 2007, să suspende, pe o perioadă de șase luni, interdicția de acordare a vizelor pentru opt persoane direct responsabile de folosirea oarbă a forței în Andijan; întrucât Consiliul, prin această suspendare, încearcă să stimuleze autoritățile uzbece să își schimbe politicile și întrucât interdicția urmează să fie reactivată automat în [aprilie/mai] 2008, dacă până atunci nu vor fi fost îndeplinite o serie de criterii adoptate ca parte integrantă a deciziei Consiliului;

Ag. întrucât, în regiune, se manifestă un interes considerabil pentru cooperarea cu UE în domeniul ştiinţei, sănătăţii şi educației și întrucât această cooperare poate contribui la intensificarea contactelor cu societatea civilă și la răspândirea unor valori europene precum democrația, statul de drept și drepturile omului;

Ah. întrucât, în mai multe privinţe, atât Mongolia cât și Afganistanul au caracteristici comune cu principalele cinci state din Asia Centrală, însă nu sunt vizate de documentul strategic al Consiliului, ele fiind integrate în sfera de aplicabilitate a altor instrumente UE;

Ai.  întrucât vecinătatea cu Afganistanul a transformat unele țări din regiune în parteneri valoroși în combaterea terorismului; întrucât statele membre ale UE au folosit, de asemenea, aeroporturi sau spațiul aerian al acestei regiuni; întrucât, în același timp, activitatea UE de promovare a drepturilor omului în Asia Centrală în general, iar în unele țări în special, a fost dezamăgitor de slabă;

Aj. întrucât Asia Centrală este ruta prin care tranzitează până la 30% din heroina afgană, în majoritate destinată piețelor rusești, ceea ce conduce la criminalitatea organizată și corupția asociate traficului de droguri, precum și la dependență și la alte probleme de sănătate şi sociale legate de aceasta, cu implicații majore pentru stabilitatea regională;

Ak. whereas Mongolia întrucât Mongolia se aseamănă, în substanţă, cu republicile din Asia Centrală, având elemente istorice, culturale și economice și politici în domeniul mediului și al energiei care trebuie privite din aceeaşi perspectivă în cadrul strategiei UE privind Asia Centrală;

1.   salută interesul sporit al UE privind Asia Centrală, a cărui expresie clară este adoptarea strategiei pentru Asia Centrală; ia act, totuși, de lentoarea cu care sunt puse în practică proiectele destinate celor cinci țări;

2.   este convins că, în timp ce valorile promovate de UE rămân neschimbate, interesele UE, precum și oportunitățile și condițiile generale din cele cinci țări ale regiunii diferă în mare măsură;

3.   solicită definirea unor obiective și priorități clare pentru relațiile dintre UE și fiecare dintre cele cinci țări, pe baza unei analize globale a regiunii și a catalogului general al obiectivelor politice ale UE conținute în strategia UE adoptată;

4.   subliniază cât de important este ca UE să promoveze o dezvoltare economică sustenabilă și echitabilă în regiune, să sprijine inițiativele locale de dezvoltare economică și de modificare a cadrului legislativ al activităţii de afaceri, precum și de eradicare a sărăciei în contextul dezvoltării sustenabile; subliniază, în ceea ce privește provocarea pe care o reprezintă terorismul, că o consolidare a cooperării în domeniul securității este importantă, dar că orice modalitate de combatere a radicalismului și extremismului care nu creează un echilibru între securitatea necesară, pe de o parte, și drepturile omului și buna guvernare, pe de altă parte, produce efecte autodistructive; salută intensificarea dialogului politic cu țările din Asia Centrală; invită Consiliul și Comisia să promoveze, în continuare, buna guvernare, drepturile omului, democrația și educația, inclusiv dialogul cu toate comunitățile religioase şi să acorde problematicii drepturilor omului aceeaşi pondere ca şi abordării viguroase a aspectelor legate de energie, securitate şi comerţ;

5.   îşi exprimă convingerea că anumite aspecte nu-şi pot găsi o soluţionare efectivă decât utilizând mijloace regionale, care să conducă la soluţii regionale (de exemplu, combaterea terorismului, eradicarea traficului de fiinţe umane, combaterea drogurilor, gestionarea apei), ceea ce reclamă o mai intensă cooperare la nivel regional; prin urmare, îndeamnă instituțiile UE să ofere asistență tehnică acolo unde este nevoie, în special difuzând know-how și desfășurând activități de mediator în vederea încurajării dialogului dintre țările din Asia Centrală; relevă, totodată, că ţărie din Asia Centrală prezintă niveluri diferite de dezvoltare şi diferenţe majore de natură politică, economică şi culturală; în acest context, salută încercarea Comisiei şi Consiliului de a planifica cooperarea şi parteneriatele viitoare adoptând atât abordări specifice în funcţie de ţară, cât şi abordări regionale;

6.   solicită ca, în cadrul politicii UE, țările din regiune să fie abordate diferenţiat, în special în funcţie de situația drepturilor omului, de respectarea angajamentelor luate de guvernul fiecărei țări față de OSCE, de nevoile de dezvoltare ale acestora și de eforturile depuse de guvernele lor în scopul creșterii bunăstării cetățenilor, de importanța lor actuală și potențială ca parteneri ai UE în domeniul comerțului, energiei și în alte domenii, de dialogul pe teme internaționale, de probabilitatea ca acțiunile UE să fie încununate de succes, inclusiv asistență acordată în diferite forme;

7.   subliniază importanța cooperării transfrontaliere, în special pentru a înţelege că eforturile comune de combatere a traficului de ființe umane și de droguri vor fi, astfel, mai eficiente; prin urmare, îndeamnă instituțiile UE să ofere asistență tehnică acolo unde este nevoie, în special difuzând know-how și desfășurând activități de mediator în vederea încurajării dialogului dintre țările din Asia Centrală;

8.   subliniază că politicile UE în Asia Centrală trebuie să fie coerente și, în consecinţă, reamintește că strategia trebuie să fie în concordanţă cu Consensul european privind dezvoltarea; subliniază, de asemenea, că asistența oferită prin Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare[6] (ICD) trebuie să respecte obiectivele majore ale acestuia, şi anume eradicarea sărăciei și realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM);

9.   constată că eradicarea sărăciei figurează în anexa la Strategie ca prioritate principală a programului de ajutor bilateral al Comunității Europene pentru perioada 2007-2013; invită Comisia să informeze regulat şi detaliat Parlamentul asupra modului în care ajutorul bilateral și regional se raportează la fiecare dintre Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, ca și asupra bugetului planificat pentru sectoarele sănătății publice și al educației de bază;

10. subliniază că reformele din domeniul social, al sănătății, al securității alimentare, al combaterii corupției și orientarea spre o dezvoltare economică echitabilă și sustenabilă sunt esențiale pentru asigurarea stabilității, securității și prosperității pe termen lung în țările din Asia Centrală; consideră, prin urmare, că procesul de evaluare a nevoilor la nivel național și regional oferă UE o oportunitate evidentă de a câștiga în vizibilitate și credibilitate în cadrul unui dialog deschis cu toate părțile interesate, inclusiv cu societatea civilă, parlamentele și autoritățile locale;

11. consideră că acceptarea ca membru al OMC este o realizare importantă pentru stabilitatea economică a regiunii, dar că acest scop poate fi atins numai prin respectarea standardelor internaționale privind investițiile străine și prin independența justiției;

12. invită Comisia și Consiliul să ia toate masurile oportune, destinate să favorizeze o mai adâncă integrare a Asiei centrale în sistemul economic și comercial mondial, în special prin aderarea la OMC a celor patru țări din regiune care încă nu sunt membre;

13. consideră că, pentru dezvoltarea economică a țărilor din regiune, este esențială o reformă de amploare a sistemului bancar și de asigurări, crearea unui sistem de microcreditare eficient, o mai bună reglementare și supraveghere a activităților bancare, privatizarea băncilor de stat și crearea unor piețe financiare naționale cu adevărat competitive și deschise băncilor străine;

14. întâmpină favorabil recenta decizie prin care Consiliul autorizează Banca Europeană pentru Investiții (BEI) să-și extindă facilitățile de creditare şi la Asia centrală, în cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care este deja activă în regiune;

15. îndeamnă Comisia să facă uz, într-o manieră coerentă, de toate instrumentele pe care le are la dispoziție, de la dialogul politic și politicile comunitare (în special cele din domeniile comerțului, dezvoltării, concurenței, cercetării și mediului), până la subvenții și credite, inclusiv cele provenind de la BEI, BERD și alte instituții financiare internaționale, în vederea accelerării realizării acestor proiecte;

16. încurajează statele din regiune să asigure o mai bună protecție a investițiilor străine directe;

17. solicită Comisiei și Consiliului să adopte toate măsurile care ar putea facilita utilizarea sistemului de preferințe generalizate de către țările din Asia centrală și contribui la dezvoltarea comerțului intraregional;

18. solicită Comisiei și Consiliului să ofere statelor din regiune o asistență tehnică economico-administrativă calificată, care să permită consolidarea structurilor publice locale, crearea unei baze economice mai eficiente și mai diversificate, precum și o mai bună pătrundere a produselor locale pe piețele străine și, în particular, în UE;

19. consideră că nu există o strategie suficient de ambițioasă în ceea ce privește cooperarea bilaterală în domeniul drepturilor omului, al statului de drept, al bunei guvernări și a democratizării;

20. consideră că, în procesul de evaluare a situației drepturilor omului, UE ar trebui să acorde o atenție specială existenței sau lipsei unui angajament credibil din partea guvernului respectiv de îmbunătățire a acesteia, concentrându-se asupra progreselor concrete, a situației apărătorilor drepturilor omului și a nivelului de cooperare cu raportorii speciali și mecanismele ONU, precum și cu alți actori internaționali pertinenți;

21. în acest sens, invită Comisia şi Consiliul să prezinte problematica drepturilor omului într-o manieră unitară şi coerentă, astfel ca democraţia, buna guvernare, statul de drept şi drepturile omului să devină o parte integrantă a strategiei pentru Asia Centrală, să stabilească sisteme de referinţă, indicatori şi ţinte clare în aceste domenii, consultându-se cu ţările partenere din Asia Centrală, aşa cum s-a procedat în alte sectoare de activitate; invită Consiliul şi Comisia să acorde o atenţie deosebită eliberării deţinuţilor politici şi independenţei mediilor de informare în masă;

22. condamnă persecutarea apărătorilor drepturilor omului în Uzbekistan și în Turkmenistan; invită Consiliul și Comisia să depună toate eforturile necesare în vederea protejării activităților și a integrității fizice a acestora și invită guvernele în cauză să-i elibereze imediat pe toți apărătorii drepturilor omului aflaţi în închisoare sau internaţi cu forța în spitale psihiatrice și/sau din motive politice;

23. subliniază faptul că contactele UE cu structurile de securitate ale unor state extrem de represive sau sprijinul său pentru cooperarea cu aceste state în domeniul securității ar trebui reduse la minimum și că orice astfel de contacte ar trebui să aibă loc întotdeauna în mod transparent;

24. invită Comisia și statele membre să ofere asistență specială pentru reformarea și ameliorarea justiției în regiune, care să îi permită să își desfășoare activitatea cu o mai mare independență și eficacitate, inclusiv în combaterea corupției;

25. invită Consiliul şi Comisia să coopereze strâns cu ţările din Asia Centrală la implementarea reformelor din învăţământ şi la disocierea drepturilor sociale şi civile ale cetăţenilor de situaţia lor patrimonială, prin reformarea sistemului de înregistrare a bunurilor imobiliare (în baza căruia, la dobândirea cetăţeniei, în paşaport se aplică o ştampilă care atestă patrimoniul imobiliar);

26. consideră că dezvoltarea și sprijinirea unei adevărate societăți civile este o condiție necesară a oricărui progres; deplânge situația dificilă a ONG-urilor din unele state din Asia Centrală, ale căror activităţi sunt permanent stânjenite de guverne; subliniază că UE trebuie să continue sprijinirea societății civile, atât prin asistență financiară, cât și prin asigurarea vizibilității (prin intermediul forumurilor și al consultărilor), care ar ajuta la construirea unei democrații participative; este de părere că UE ar trebui să considere societatea civilă ca pe un partener în acțiunea de creare a unor societăți sustenabile, a stabilității sociale și în promovarea valorilor și a standardelor UE;

27. consideră că politica UE în ceea ce privește Asia Centrală ar trebui să se bazeze pe dezbateri amănunţite și schimburi cu toate părțile interesate; invită, așadar, UE să se angajeze într-un dialog politic amplu, care să implice parlamentele, societatea civilă și autoritățile locale în implementarea și monitorizarea strategiei și programelor;

28. atrage atenția asupra răspândirii, pe scară largă, a abuzurilor asupra femeilor în multe regiuni din Asia Centrală (cum ar fi căsătoriile forțate, traficul de persoane în vederea exploatării sexuale, violul etc.) și invită guvernele țărilor din Asia Centrală să aplice legile existente pentru apărarea drepturilor femeii, iar Comisia să includă acțiuni pertinente în programele de asistență;

29. invită guvernele din Asia Centrală să consolideze legislaţia existentă în materie de drepturi ale femeilor şi să amelioreze aplicarea acesteia; invită Comisia să sprijine, în continuare, proiectele din domeniul drepturilor omului şi al democraţiei legate de rolul specific al femeilor; îndeamnă UE să sprijine aplicarea integrală a Convenției asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei și să o utilizeze ca reper pentru o cooperare mai strânsă; subliniază că situaţia femeilor se deteriorează în multe părţi ale Asiei Centrale din cauza accesului diferenţiat la educaţie, îngrijirea sănătăţii şi angajare; subliniază că cel de al treilea Obiectiv al Mileniului, anume acela de a promova egalitatea dintre sexe şi de a acorda drepturi pentru femei, ar trebui să devină una dintre priorităţile de integrat în activităţile conexe ale UE;

30. salută sprijinul acordat pentru implementarea normelor și convențiilor Organizației Internaționale a Muncii cu privire la munca decentă și subliniază că aceste standarde trebuie să joace un rol esențial în cooperarea economică, în investiții și în relațiile comerciale; constată că munca juvenilă continuă să fie o problemă gravă, mai ales în Tadjikistan și Uzbekistan, și subliniază necesitatea de a sprijini aplicarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului;

31. relevă utilizarea răspândită a muncii juvenile în mai multe state din Asia Centrală, în special la recoltarea bumbacului, cultivarea tutunului, minele de cărbuni şi în sectorul artizanal şi invită guvernele în cauză să implementeze cu mai multă eficacitate măsurile existente pentru combaterea acesteia, să elaboreze o politică naţională coerentă în materie de muncă juvenilă, să sprijine şi să se implice fără rezerve în proiectele care vizează eliminarea muncii juvenile lansate de ONG-uri şi organizaţiile internaţionale; îndeamnă Comisia să elaboreze un program special în acest domeniu în cadrul ICD;

32. îndeamnă Comisia să instituie o cooperare activă în domeniul migraţiei, care să conducă la un dialog real şi participativ, în cadrul căruia cauzele adânci ale fenomenului să facă obiectul unor programe specifice de dezvoltare economică locală abordând, de exemplu, lipsa perspectivelor economice în zonele rurale, astfel ca pauperitatea urbană rezultată să nu se adâncească brutal;

33. îndeamnă Consiliul și Comisia să-şi folosească întreaga experiență și bunele practici la promovarea protecției drepturilor omului pentru migranți, în special pentru solicitanții de azil și pentru refugiați; condamnă extrădarea forțată a solicitanților de azil și, în special, a refugiaților uzbeci de către guvernele țărilor din Asia Centrală și invită Consiliul și Comisia să coopereze cu Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR) în vederea apărării și sprijinirii refugiaților politici;

34. atrage atenția asupra faptului că un număr mare de uiguri au fost extrădați în China din Asia Centrală, la solicitarea Chinei, ceea ce reflectă presiunea crescândă exercitată de China asupra guvernelor din regiune și remarcă faptul că refugiații riscă să fie expuşi la încălcări grave ale drepturilor omului;

35. consideră că, dată fiind incidenţa în mare creştere a bolilor infecţioase, ca HIV, în regiune, sănătatea şi reformele privind sănătatea din sectorul public ar trebui să constituie principala prioritate a comunităţii donatorilor, inclusiv a Comisiei;

36. încurajează cu fermitate sprijinul UE pentru educație și formare, prin care studenților din Asia Centrală li se oferă posibilități mai mari de a studia în UE și de a face schimburi cu studenți din alte universități ale UE;

37. relevă situarea geopolitică a Asiei Centrale și interesul sporit al puterilor economice și politice, cum ar fi Rusia, Statele Unite și China, pentru această regiune; consideră, în consecinţă, că o cooperare strânsă cu aceste ţări în ceea ce priveşte Asia Centrală este foarte importantă acolo unde există interese comune care nu contravin drepturilor omului; îndeamnă Consiliul și Comisia să găsească modalități superioare de coordonare a acțiunilor și politicilor individuale ale statelor membre ale UE în regiune, precum și ale UE și alte altor state interesate; subliniază, în această privință, rolul cheie pe care Turcia, în calitate de ţară canditată la aderare, îl joacă în Asia Centrală și invită Consiliul și Comisia să profite de relațiile istorice și culturale ale Turciei cu această regiune, implicând-o pe deplin în dezvoltarea și implementarea strategiei;

38. subliniază importanța dezvoltării, în continuare, a cooperării inter-regionale, în special cu țările din regiunea Mării Negre;

39. regretă faptul că, în cadrul strategiei Consiliului pentru Asia Centrală, Mongolia nu face parte dintre ţările desemnate, în mod colectiv, cu denumirea de Asia Centrală (Kazahstan, Republica Kârgâză, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan), în special având în vedere progresul substanțial realizat de Mongolia în crearea, în regiune, a unui stat bazat pe democrație, drepturile omului și supremaţia legii; invită Consiliul și Comisia să caute o soluție la nivelul UE și să elaboreze o declarație privind progresele realizate de Mongolia;

40. îndeamnă Consiliul și Comisia să se asigure că dialogul politic și parteneriatul cu UE include, în fiecare țară, toate sectoarele societății, și să implice mai mulţi actori în politicile sale, în special parlamentele și societatea civilă;

41. salută numirea unui reprezentant special al UE pentru Asia Centrală, dl Pierre Morel, şi invită Consiliul să-i consolideze mandatul şi să-i definească mai clar rolul, inclusiv în ceea ce priveşte îmbunătăţirea coordonării politicilor statelor membre în regiune;

42. îndeamnă Comisia să stabilească, fără întârziere, delegații complete în toate țările din Asia Centrală unde sunt condiții favorabile, deoarece o prezență completă pe teren este o condiție necesară pentru ca UE să acționeze cu eficacitate; ia act de planurile de înființare a unei delegații complete în Bishkek și Duşanbe, în 2008, ceea ce va spori în mod semnificativ vizibilitatea UE în Republica Kârgâză și Tadjikistan și ar trebui să conducă la o mai bună cooperare;

43. salută decizia Consiliului de a evalua, în iunie 2008, iar după aceea cel puțin o dată la doi ani, progresele înregistrate în implementarea strategiei; consideră că această evaluare va ocaziona stabilirea unei legături mai strânsă între Asia Centrală și Politica Europeană de Vecinătate;

Kazahstanul

44. remarcă rolul de aliat-cheie şi partener strategic al Kazahstanului în acțiunea de combatere a terorismului internațional, a traficului de droguri și a extremismului religios; recunoaște armonia rasială şi religioasă tradiţionale din Kazahstan, țară care adăposteşte peste 100 de grupuri etnice și 45 de religii diferite; invită Consiliul și Comisia să acorde un ajutor prioritar guvernului din Kazahstan și societății civile din această țară, în vederea consolidării statului de drept și a promovării, în viitor, a unor alegeri democratice;

45. subliniază importanța Kazahstanului pentru comerțul cu energie al UE, în calitatea sa de principal partener comercial în Asia Centrală; reamintește semnarea unui memorandum de înțelegere axat pe promovarea cooperării cu UE în vederea creșterii siguranței energetice și a cooperării industriale; reaminteşte că, în ceea ce priveşte rezervele de uraniu, Kazahstanul se află pe locul al treilea în lume şi constată că acest memorandum a fost completat cu un acord de cooperare în domeniul energiei și o declarație a Euratom și a guvernului Republicii Kazahstan privind utilizarea pașnică a energiei nucleare;

46. salută interesul Kazahstanului de a consolida cooperarea cu Uniunea Europeană și recunoaște că strângerea relațiilor economice și politice dintre UE și Kazahstan este importantă pentru ambele părţi; consideră că UE ar trebui să-și continue politica de angajare constructivă față de Kazahstan, dar subliniază că dezvoltarea relațiilor dintre UE și Kazahstan nu poate fi disociată de eforturile Kazahstanului de a-și îndeplini obligațiile internaționale și pe cele luate față de OSCE în domeniul drepturilor omului, al libertăților fundamentale și al democrației;

47. subliniază faptul că ultimele alegeri parlamentare, desfășurate la 18 august 2007 nu au fost conforme cu normele OSCE și cu alte norme internaționale, în ciuda progreselor înregistrate; își exprimă preocuparea cu privire la faptul că toate mandatele din parlament au fost ocupate de partidul pro-prezidențial aflat la putere, ceea ce va conduce la monopolizarea puterii de către președintele Nazarbaiev și de susținătorii acestuia; invită guvernul kazah să abolească toate restricțiile disproporționate cu privire la înregistrarea noilor partide politice, de exemplu numărul nerealist de membri (50 000) necesari pentru a forma un partid politic; constată că, în lipsa unui progres decisiv pe calea îndeplinirii standardelor democratice, Kazahstanul nu poate fi considerat pregătit să-și asume președinția OSCE și încurajează cu fermitate Kazahstanul să facă progresele necesare pentru a asigura succesul candidaturii sale; invită Kazahstanul să respecte normele OSCE și să-și îndeplinească celelalte obligații internaționale, inclusiv în domeniul pluralismului politic, al transparenței, al libertății mass-mediei și al libertății de exprimare, astfel încât să fie în măsură şi pregătit să-şi asume această preşedinţie;

48. îndeamnă guvernul să acționeze mai hotărât în vederea realizării unui sistem instituțional democratic, reamintind progresul continuu care a fost realizat din 1991, dată la care Kazahstanul și-a declarat independența;

49. subliniază absența unei libertăți reale a presei și își exprimă preocuparea cu privire la controlul prezidențial exercitat asupra tuturor mijloacelor de informare în masă mai importante și la urmărirea sistematică în justiţie a ziariștilor opozanți; de asemenea, își exprimă preocuparea cu privire la noul proiect de lege privind mass-media, în virtutea căruia jurnaliştii devin răspunzători pentru răspândirea de informații înjositoare, încadrarea penală a defăimării și insultei la adresa demnităţii persoanei se agravează, iar ziariştii care publică informații privind viața privată a unei persoane publice pot fi urmăriţi în justiţie; ia act de faptul că legile existente oferă suficientă protecție împotriva ziariștilor care nu respectă principiile deontologice ale profesiei;

50. salută semnarea de către Kazahstan a Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva torturii și solicită ratificarea și aplicarea sa neîntârziată;

Republica Kârgâză

51. consideră că ar trebui depuse toate eforturile în vederea consolidării și sprijinirii instituțiilor democratice fragile din Republica Kârgâză; consideră că această țară poate deveni un exemplu pentru toate celelalte state din Asia Centrală în domeniul democrației, al drepturilor omului și al statului de drept; invită Consiliul și Comisia să sporească asistența acordată aceastei țări pentru a se asigura că aceasta realizează și implementează cu succes reformele propuse;

52. sprijină cu fermitate progresul înregistrat de Kârgâstan în domeniul libertății presei și a mass-mediei, precum și eforturile oamenilor politici și ale societății civile în vederea adoptării reformei constituționale; invită guvernul kârgâz să asigure siguranța ziariștilor din ţară, să ducă la bun sfârşit reformele preconizate în domeniul mass-mediei și al combaterii corupției și să realizeze progrese mai mari în domeniul descentralizării politice și bugetare;

53. își exprimă preocuparea cu privire la posibilitatea ca noul proiect de constituție, votat în cadrul referendumului din 21 octombrie 2007 să modifice semnificativ echilibrul de putere; îşi exprimă îngrijorarea pentru faptul că autorităţile kârgâze nu s-au angajat într-o dezbatere publică amplă pe această temă sensibilă; îndeamnă insistent autoritățile kârgâze să menţină un echilibru de putere adecvat;

54. ia act de faptul că Kurmanbek Bakyiev, președintele Republicii Kârgâze, a dizolvat parlamentul naţional și a solicitat organizarea de noi alegeri în 2007;invită UE să răspundă la aceasta solicitând Republicii Kârgâze să respecte principiile democratice fundamentale în desfăşurarea acestor alegeri;

Tadjikistanul

55. a salutat evoluția pozitivă a creării unui sistem pluripartit şi de diviziune a puterilor în Tadjikistan după războiul civil care a luat sfârșit în 1997, dar observă că Tadjikistanul a traversat, de atunci, o perioadă de stabilitate precară, având un președinte care, deși în aparență se bucură de un sprijin popular real, a reprimat în mod sistematic orice formă de opoziție și a impus controale stricte asupra presei scrise, radioului și televiziunii; regretă absența, în această țară, a oricărei forme de societate civilă reală, ceea ce va compromite viitoarea dezvoltare democratică și subliniază necesitatea unor semnificative reforme în viitor și a respectării a drepturilor omului; solicită adoptarea, în acest domeniu, a tuturor măsurilor necesare în vederea respectării Convenției internaționale împotriva torturii, în special prin aducerea în fața justiției a funcționarilor care se fac vinovați de rele tratamente sau tratament degradant;

56. își exprimă preocuparea cu privire la noul proiect de lege privind religiile care, dacă va fi adoptat, va include prevederi restrictive cu privire la statutul legal al comunităților religioase, în special în ceea ce privește obținerea unui statut legal de către comunitățile nemusulmane; ia act de faptul că unele dispoziții ale acestei legi încalcă constituția Tadjikistanului și normele internaționale pe care Tadjikistanul le-a semnat; de asemenea, își exprimă preocuparea cu privire la faptul că, în Tadjikistan, imamii vor fi supuși unor examene religioase și invită guvernul tadjic să respecte credințele și existența minorităților religioase;

57. ia act de faptul că Tadjikistanul, care nu dispune de resurse naturale ca petrolul și gazul, este una dintre cele mai sărace 20 de țări din lume și că există motive serioase de îngrijorare privind nivelul de exploatare a femeilor și a copiilor din această țară, precum și din Uzbekistan, la obţinerea bumbacului, care constituie efectiv o monocultură;

58. încurajează acele state membre care încă nu au facut-o să ratifice cât mai curând posibil ACP-ul cu Tadjikistanul, deoarece întârzierile inutile ar transmite Tadjikistanului semnale descurajatoare și nefolositoare; în ceea ce îl privește, intenţionează să aprobe ACP-ul în viitorul apropiat;

59. atrage atenția asupra existenței în Tadjikistan a unor bombe cu dispersie neexplodate, îndeamnă insistent mărirea fondurilor alocate pentru dezamorsarea acestora și subliniază necesitatea unui tratat internațional care să interzică bombele cu dispersie;

60. având în vedere rolul Tadjikistanului ca țară de tranzit pentru drogurile provenind din țara vecină, Afganistan, încurajează UE să își intensifice, în continuare, în Tadjikistan, activitățile de sprijin în acest sens;

Turkmenistanul

61. consideră că ambiția noului președinte, dl Berdymukhammedov, de a face reforme majore în sistemul educațional este un semnal pozitiv, chiar dacă este, totuşi, foarte limitat; consideră că UE are dreptate să răspundă deschiderii Turkmenistanului de a coopera în acest domeniu;

62. salută decizia președintelui Berdymukhammedov de a amnistia 11 deținuți politici condamnați la pedepse lungi cu închisoarea pentru a se fi opus politicilor fostului președinte Saparmurat Niyazov; încurajează adoptarea altor măsuri, până la eliberarea tuturor deținuților politici din țară;

63. subliniază, totuși, că, înainte ca UE să poată continua pe calea către acordul interimar, Turkmenistanul trebuie să realizeze progrese în domenii-cheie, inter alia a oferind Comitetului Internațional al Crucii Roșii acces liber și nestingherit , eliberând necondiționat toţi prizonierii politici și de conştiinţă, abolind toate obstacolele guvernamentale în calea libertății de deplasare și autorizând toate ONG-urile și organismele care activează în domeniul drepturilor omului să își desfășoare liber activitatea în țară;

64. atrage atenția asupra faptului că este necesar să se amelioreze urgent situația dificilă a drepturilor omului și insistă asupra faptului că evoluția viitoare a relațiilor dintre UE și Turkmenistan, inclusiv posibila semnare a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț precum și, mai târziu, a Acordului de parteneriat și cooperare, trebuie corelată strict cu dovada clară că în acest domeniu se desfășoară un proces de ameliorare semnificativă , precum și cu semnale reale că acest proces va continua;

65. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la recenta izbucnire în Turkmenistan a unei epidemii gripale, foarte probabil legată de cultivarea și recoltarea bumbacului; invită Comisia ca, în cadrul Inițiativei privind capacitățile de apărare, să ofere asistență Ministerului turkmen al Sănătății pentru ca acesta să investigheze natura bolii și cauzele ei și să găsească remediile cele mai eficace; îndeamnă Comisia să asiste țările din Asia Centrală în vederea reducerii utilizării pesticidelor în cultivarea bumbacului și introducerii unor tehnici ecologice;

Uzbekistanul

66. confirmă sprijinul pentru sancțiunile impuse de UE Uzbekistanului după masacrul de la Andijan; regretă progresele foarte limitate înregistrate cu privire la elaborarea criteriilor de evaluare a situației generale a drepturilor omului; ia act de decizia Consiliului din 15 octombrie 2007 de a prelungi, cu încă 12 luni, embargo-ul asupra armelor și de a ridica, în mod condiționat, iniţial pentru o perioadă de 6 luni, restricțiile privind vizele; invită urgent autoritățile uzbece să profite de această oportunitate și să ia măsuri concrete în vederea ameliorării situației drepturilor omului, să își îndeplinească angajamentele luate în vederea respectării obligațiilor internaționale în acest domeniu și să îndeplinească condițiile stabilite de UE;

67. sprijină inițierea unui dialog între UE și Uzbekistan privind drepturile omului; ia act de marile dificultăți pe care această situație le implică și subliniază faptul că așteptările ar trebui menținute la un nivel realist; respinge orice tentativă de a invoca simpla existență a acestui dialog ca scuză pentru ridicarea sancțiunilor și pentru a afirma că problematica drepturilor omului este, de acum, tratată în mod adecvat; reafirmă că numai rezultatele contează și subliniază că angajamentul Uzbekistanului de a face dreptate și a stabili responsabilitatea în cazul masacrului din Andijan este un element esențial pentru orice cooperare viitoare cu UE;

68. îndeamnă Comisia să stabilească, în plus față de clauza privind drepturile omului și de sancțiunile impuse de UE, obligații concrete și mecanisme de monitorizare mai eficiente pentru a obține o îmbunătățire reală a situației drepturilor omului în Uzbekistan;

69. constată că aprobarea de către parlamentul uzbec a legilor privind abolirea pedepsei cu moartea la 1 ianuarie 2008 și autorizarea tribunalelor de a emite mandate de arestare reprezintă un pas pozitiv pe calea reformei sistemului judiciar penal; invită guvernul uzbec să semneze un moratoriu oficial privind pedeapsa capitală înainte ca abolirea ei completă să intre în vigoare; solicită realizarea unei revizuiri generale a sistemului judiciar penal care să promoveze, în mod eficient, implementarea acestor reforme;

70. invită guvernul uzbec să respecte standardele internaționale cu privire la libertatea religioasă sau de convingere; își exprimă preocuparea cu privire la respingerea înregistrării unor grupuri religioase pașnice care nu perturbă ordinea publică și nu reprezintă o amenințare la adresa siguranței naționale; invită Uzbekistanul să recunoască libertatea de cult și de întrunire a comunităților neînregistrate și să pună capăt pedepsirii activităților acestora;

Abordarea fragilității statului

71. îndeamnă UE să-și onoreze angajamentul de a-şi îmbunătăţi modalităţile de răspuns în cazul parteneriatelor dificile și al statelor neconsolidate și să sprijine adoptarea măsurilor menite să prevină destabilizarea statelor prin reformarea guvernării, supremaţia legii, combaterea corupției și crearea unor instituții de stat viabile, ajutându-le astfel să îndeplinească o serie de funcții de bază și să răspundă nevoilor cetățenilor lor, printre care educația, sănătatea și toate serviciile de bază;

72. ia act de faptul că UE s-a angajat să sprijine prevenirea catastrofelor naturale și pregătirea pentru aceste fenomene în țări expuse catastrofelor naturale, schimbărilor climatice, degradării mediului și șocurilor economice externe; prin urmare, având în vedere situația actuală din țările Asiei Centrale, subliniază că aceste angajamente trebuie să fie luate pe deplin în considerare în cadrul strategiei UE;

Mediul

73. observă că o mare parte a regiunii este bogată în resurse naturale care au fost, totuși, în trecut, exploatate industrial și prelucrate, timp de decenii, ceea ce a condus la o poluare gravă a mediului, la degradarea solului și la diminuarea dramatică a nivelului râurilor și lacurilor, cum ar fi Marea Aral; salută faptul că, de la declararea suveranității sale în 1990, Kazahstanul a interzis testele nucleare pe teritoriul său, dar atrage atenția asupra necesității unei acțiuni concertate pentru rezolvarea problemei depozitelor prost întreținute de deșeuri radioactive din regiune;

74. constată că o mare parte a regiunii utilizează numeroase surse de apă pentru irigații în agricultură, dar nu în mod perfecționat, ceea ce are un impact major asupra râurilor, lacurilor (cum este Marea Aral) și asupra dezvoltării viitoare, și nu numai în sectorul agricol; recomandă, prin urmare, aplicarea unor tehnici și metode noi în vederea îmbunătățirii gestionării apei în sectorul agricol, de exemplu printr-o mai bună îndiguire a barajelor destinate canalelor de irigații;

75. salută eforturile impresionante depuse de Republica Kârgâză privind protecția mediului, în special numeroasele proiecte de cooperare bilaterală în care este implicată și care îi aduc numeroase beneficii;

76. sprijină propunerea de a înființa la Bishkek o așa-numită „Academie a apei și a energiei” pentru toate țările din Asia Centrală, pentru a permite utilizarea sustenabilă și adecvată a apei și generarea energiei hidraulice, a ameliora tehnologia de transmitere, a proteja biodiversitatea și a îmbunătăți agricultura și tehnicile de irigație;

77. ia act de faptul că apa este singura materie primă care se găsește din abundență în Tadjikistan, iar proiectele de hidrocentrale electrice ecologice necesită investiții de capital considerabile, din care cauză nişte investiții străine mai mari ar ajuta Tadjikistanul să își diversifice economia dincolo de cultivarea exclusivă a bumbacului, cu costurile în termeni de mediu, sănătate şi muncă juvenilă pe care le implică aceasta, ceea ce ar aduce beneficii economice, ambientale şi în materie de nivel de trai mai mari; invită guvernul Tadjikistanului să depună eforturi pentru a-și consolida cadrul legislativ și fiscal, administrația publică și infrastructura de bază, în prezent absentă, precum și pentru a combate corupția generalizată, în vederea încurajării investițiilor în această țară;

78. încurajează inițierea unui dialog deschis și eficient cu toate țările din Asia Centrală în domeniul mediului și al utilizării eficiente a resurselor și invită la realizarea lui practică;

Energia

79. consideră că UE trebuie să se exprime la unison în materie de politică energetică, dat fiind că în regiune există proiecte de interes major pentru Europa în ceea ce privește aprovizionarea cu energie;

80. consideră că cooperarea în domeniul politicii energetice externe a UE are o mare importanță în contextul strategiei UE pentru Asia Centrală; sprijină, prin urmare, eforturile Uniunii Europene de creştere a importurilor de gaz și de petrol din regiune și de diversificare a rutelor de tranzit; solicită ca, în domeniul energiei, UE să coopereze activ cu Republica Kârgâză, Tadjikistanul și, dacă este posibil, cu Uzbekistanul, pentru soluționarea problemelor energetice de importanță deosebită pentru nevoile lor uriașe de dezvoltare umană și economică, relațiile interstatale dificile și precaritatea care periclitează siguranța aprovizionării;

81. consideră că o cooperare încă şi mai strânsă în domeniul energiei și al transporturilor între regiunea Asiei Centrale și cea a Mării Negre este esenţială în vederea îndeplinirii obiectivelor UE menționate mai sus; opinează că aceasta ar trebui să includă investiţii pentru dezvoltarea unor surse de energie alternative, pentru eficientizarea energiei şi pentru economisirea acesteia, precum şi pentru crearea de noi infrastructuri în sectorul energetic şi modernizarea celor existente; recunoaște importanța rolului Kazahstanului în calitate de actor economic de frunte în Asia Centrală, unde UE este cel mai important partener comercial și unde Kazahstanul urmărește o strategie de modernizare avansată din punct de vedere politic, economic și social;

82. consideră că UE ar trebui să încurajeze utilizarea responsabilă și sustenabilă a resurselor naturale ale regiunii, inclusiv prin promovarea transparenței fiscale şi prin sprijinirea, în acest scop, a participării statului și a ONG-urilor la Inițiativa pentru transparență în industriile extractive (ITIE), acolo unde este cazul;

83. solicită ca proiectelor de racordare a zăcămintelor de petrol și gaze și a sistemului de distribuție din Asia Centrală la conductele ce duc spre Uniunea Europeană, inclusiv proiectelor viitoare, cum este Nabucco, să le fie acordată o atenţie specială;

°

°         °

84. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Reprezentantului Special al UE pentru Asia Centrală, guvernelor și parlamentelor statelor membre, OSCE și președinților, guvernelor și parlamentelor din Kazahstan, Republica Kârgâză, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.

 • [1]  JO C 313 E, 20.12.2006, p. 466.
 • [2]  JO C 92 E, 20.4.2006, p. 390.
 • [3]  JO C 291 E, 30.11.2006, p. 416.
 • [4]  JO L 340, 16.11.2004, p. 2.
 • [5]   Texte adoptate, P6_TA(2007)0413.
 • [6]  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006
  de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (JO L 378, 27.12.2006, p.41).

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (6.11.2007)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

privind o strategie UE pentru Asia Centrală

(2007/2102(INI))

Raportor pentru aviz: Josep Borrell Fontelles

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1.   este preocupat de faptul că textul de bază al Strategiei UE pentru Asia Centrală („Strategia”) nu menţionează ca priorităţi-cheie eradicarea sărăciei şi integrarea socială, deşi sărăcia reprezintă încă o problemă majoră în majoritatea statelor din Asia Centrală; invită, prin urmare, Consiliul şi Comisia să se asigure că obiectivele de reducere a sărăciei şi cele de dezvoltare socială sunt integrate în mod corespunzător în dialoguri şi programele de cooperare;

2.   este preocupat în continuare de faptul că sănătatea publică nu figurează ca prioritate în cadrul Strategiei, având în vedere criza actuală a sistemului sanitar şi răspândirea bolilor contagioase, cum ar fi HIV/SIDA şi tuberculoza, care constituie o ameninţare pentru dezvoltarea generală a regiunii; subliniază necesitatea ca UE să sprijine în mod corespunzător respectarea drepturilor sexuale şi reproductive;

3.   salută faptul că educația primară este menționată ca domeniu de cooperare în cadrul Inițiativei europene pentru educație și se așteaptă ca aceasta să devină o adevărată prioritate, deoarece numeroşi copii au acces redus, sau nu au acces deloc, la educație şi este probabil ca regiunea Asiei Centrale să nu atingă obiectivul de dezvoltare al mileniului (ODM) privind accesul universal la învăţământul primar;

4.   consideră că Strategia ar trebui să integreze o abordare dublă în regiune cu privire la problemele legate de gen, promovând atât măsuri vizând o abordare integratoare a egalității între femei și bărbați, cât şi măsuri specifice de gen şi de autonomizare a femeilor; sprijină aplicarea integrală a Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor;

5.   subliniază necesitatea unor politici coerente ale UE în Asia Centrală şi reaminteşte, aşadar, că trebuie să existe o coerenţă între Strategie şi Consensul european privind dezvoltarea[1]; subliniază, de asemenea, faptul că orice asistenţă oferită prin Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)[2] trebuie să respecte obiectivele majore ale acestuia, anume eradicarea sărăciei şi realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM);

6.   constată că eradicarea sărăciei figurează în anexa la Strategie ca prioritate principală a ajutorului bilateral al Comunităţii Europene pentru perioada 2007-2013; invită Comisia să ofere periodic Parlamentului informaţii detaliate privind modul în care asistenţa bilaterală şi regională se raportează la fiecare ODM şi privind bugetul prevăzut pentru sectoarele sănătăţii publice şi educaţiei de bază;

7.   subliniază faptul că proiectele energetice finanţate prin ICD trebuie să aibă un impact direct asupra reducerii sărăciei şi invită Comisia să informeze Parlamentul periodic şi în timp util cu privire la efectele acestor proiecte asupra persoanelor celor mai defavorizate din Asia Centrală;

8.   subliniază, de asemenea, că activităţile din domeniul migraţiei şi al gestionării frontierelor, finanţate prin ICD, trebuie să răspundă nevoilor grupurilor celor mai vulnerabile şi să includă măsuri pentru protejarea migranţilor;

9.   consideră că Strategia trebuie să se ocupe de cauzele fundamentale ale migrației, cum ar fi lipsa perspectivelor economice, sprijinind programe specifice de dezvoltare economică locală, mai ales în zonele rurale;

10. constată că politica UE în ceea ce privește Asia Centrală ar trebui să se bazeze pe dezbateri şi schimburi aprofundate între toate părțile interesate; invită, aşadar, UE să se angajeze într-un dialog politic amplu, care să implice parlamentele, societatea civilă şi autorităţile locale în aplicarea şi monitorizarea Strategiei şi a programelor;

11.  subliniază faptul că ajutorul şi cooperarea UE trebuie să se bazeze pe indicatori concreţi pentru fiecare ţară parteneră, stabiliţi în cadrul viitoarelor dialoguri pe tema drepturilor omului şi a democraţiei;

12. salută sprijinul în vederea aplicării normelor şi convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru promovarea muncii în condiţii decente şi subliniază că aceste standarde trebuie să joace un rol esenţial în cooperarea economică, în investiţii şi în relaţiile comerciale; constată că munca copiilor continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare majoră, mai ales în Tadjikistan şi Uzbekistan, şi subliniază necesitatea de a sprijini aplicarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului;

13. salută angajamentul de a promova Inițiativa pentru transparență în industriile extractive în Asia Centrală, ca o modalitate de reducere a sărăciei și de promovare a dezvoltării durabile; salută, de asemenea, cooperarea preconizată pentru atingerea până în 2015 a ODM privind accesul la apă potabilă curată şi la servicii sanitare eficiente;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

5.11.2007

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

13

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Maria Martens, Luisa Morgantini, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt

Membri supleanți prezenți la votul final

John Bowis, Manolis Mavrommatis, Anders Wijkman

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)]prezenţi la votul final

 

 • [1]  Declarația comunã a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene: „Consensul European”- Consensul european privind dezvoltarea (JO C 46, 24.2.2006, p.1)
 • [2]  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006
  de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare, JO L 378, 27.12.2006, p.41.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU COMERŢ INTERNAŢIONAL (20.11.2007)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

privind strategia UE pentru Asia centrală

(2007/2102(INI))

Raportoare pentru aviz: Cristiana Muscardini

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   reamintește cererea sa întemeiată, adresată Consiliului, de a aplica sistematic clauza privind drepturile omului și democrația în relațiile cu toți semnatarii de acorduri de parteneriat și cooperare (APC); invită Consiliul să explice cum intenționează să aplice această clauză în privința țărilor din Asia centrală în care există APC-uri în vigoare;

2.   întâmpină cu satisfacţie documentul adoptat de Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi la 30 mai 2007, intitulat „UE şi Asia centrală: strategie pentru un nou parteneriat”; consideră că acest document constituie un important progres spre instaurarea unor legături economice și comerciale mai strânse între UE și țările din regiune; Totodată, remarcă cu regret că inițiativele comunitare sunt tardive și prea puțin ambițioase;

3.   Invită Comisia și Consiliul să ia toate masurile oportune, destinate să favorizeze o mai adâncă integrare a Asiei centrale în sistemul economic și comercial mondial, în special prin aderarea la OMC a celor patru țări din regiune care încă nu sunt membre; ia act de faptul că Republica Kîrgîză este deja membră a OMC; invită Turkmenistanul să solicite aderarea la OMC;

4.   invită Comisia să evalueze importanţa geostrategică a țărilor din Asia centrală și să caute noi posibilități de dezvoltare a cooperării cu această regiune, contribuind astfel la îmbunătățirea climatului de afaceri și a securității în regiune;

5.   relevă poziţia geopolitică a Asiei centrale și interesul tot mai mare pe care alte puteri economice, ca Rusia, Statele Unite și China, îl manifestă față de această regiune; prin urmare, consideră cooperarea cu Asia centrală drept o chestiune de maximă importanţă, căreia trebuie să i se confere un regim prioritar;

6.   recomandă adâncirea cooperării economice dintre țările din Asia centrală, fapt ce va facilita armonizarea cu standardele și reglementările comerciale și economice ale UE; consideră că dezvoltarea relațiilor comerciale și economice dintre țările Asiei centrale și UE, atât la nivel bilateral, cât și multilateral, prezintă o importanță vitală, aceasta având un impact pozitiv asupra interacțiunii dintre cele două părți în general;

7.   subliniază că ratele reale de creștere a PIB în țările din Asia centrală prezintă variaţii mari; relevă că, în 2006, creșterea reală a PIB s-a ridicat, în Kazahstan, la 10,6%, pe când în Republica Kîrgîză a atins doar 2,7%;

8.   solicită Comisiei să sprijine, printr-o puternică susținere politică și asistență tehnică punctuală, eforturile statelor din Asia centrală care intenționează să elimine obstacolele administrative și economice care le împiedică să adere la OMC.

9.   consideră că respectarea integrală a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, a standardelor internaționale de protecție a mediului și a normelor OMC este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea economică sustenabilă a acestor țări, pentru diversificarea economiilor lor și pentru lupta împotriva pauperității, care este încă larg răspândită;

10. cere Comisiei şi Consiliului să implementeze măsuri suplimentare de susţinere adecvate, care să permită UE să-şi îmbunătăţească poziţia economică şi comercială şi să promoveze cooperarea, în special pe aceea dintre întreprinderile mici şi mijlocii din ţările Asiei centrale şi din statele membre ale UE; subliniază că, în acest context, trebuie să se ia în considerare îmbunătățirea climatului investițional în favoarea actorilor intrastatali din regiune;

11. consideră că transportul, comerțul, energia, știința și tehnologia, educația și mediul reprezintă domenii de cooperare importante pentru asigurarea dezvoltării economice și a integrării cu succes a acestei regiuni;

12. invită Comisia să sprijine statele din Asia centrală în efortul lor de a explica beneficiile aderării la OMC pentru țările în cauză și pentru cetățenii acestora;

13. consideră că accelerarea dezvoltării tehnologice a regiunii, pe baza resurselor naturale, concomitent cu extracția subterană și procesarea acestora, este de o importanță fundamentală; subliniază necesitatea sprijinirii investițiilor în domeniile energetic, metalurgic și agricol, care vor favorizează extinderea cooperării și adâncirea integrării, garantând astfel siguranța investițiilor și protecția proprietății intelectuale;

14. observă, cu îngrijorare, că acordurile de parteneriat și cooperare cu țările din Asia centrală, acolo unde au intrat în vigoare, nu au dat, întotdeauna, rezultatele scontate; invită țările care încă nu au făcut-o să ratifice acordurile menționate și să aplice pe deplin dispozițiile economice și comerciale din cuprinsul acestora; solicită finalizarea fără întârziere a planurilor de acțiune pentru Kîrgîzstan și Kazahstan și pregătirea celor destinate celorlalte state din regiune, de îndată ce condițiile o permit; solicită ratificarea fără întârziere a tuturor acordurilor interimare care au fost deja încheiate;

15. consideră că o mai strânsă cooperare între țările Asiei centrale și piețele europeană și mondială ar trebui sprijinită prin diversificarea economiilor acestor țări și a schimburilor comerciale, evitându-se concentrarea în exclusivitate asupra domeniului energetic; subliniază că diversificarea exporturilor este un factor-cheie care va permite statelor din Asia centrală să devină o sursă fiabilă de viitoare creștere economică;

16.      întâmpină favorabil recenta decizie prin care Consiliul autorizează Banca Europeană pentru Investiții să-și extindă facilitățile de creditare la Asia centrală, în cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care este deja activă în regiune;

17.  solicită Comisiei și Consiliului să adopte toate măsurile posibile pentru a facilita utilizarea sistemului de preferințe generalizate (SPG) de către țările din Asia centrală și a favoriza dezvoltarea comerțului intraregional;

18. consideră că există o necesitate reală de a îmbunătăți și de a institui regimuri de vize și vamale favorabile, pentru a ameliora climatul investițional și a asigura o cooperare economică și comercială mai strânsă; consideră, de asemenea, că cooperarea în alte domenii, cum ar fi turismul, va influența pozitiv măsura în care cetățenii aderă la valorile UE;

19. consideră că, pentru dezvoltarea economică a țărilor din regiune, sunt esențiale o reformă de amploare a sistemului bancar și de asigurări, crearea unui sistem de microcreditare eficient și o mai bună reglementare și supraveghere a activităților bancare, ceea ce ar crea premisele pentru o deschidere treptată a piețelor financiare ale acestor țări;

20. încurajează statele din regiune să asigure o mai bună protecţie a investiţiilor străine directe, să investească în dezvoltarea și ameliorarea infrastructurii locale, regionale și transfrontaliere, în educație și formare și în rețele puternice de asistență socială, acestea fiind condiții prealabile fundamentale pentru dezvoltarea și stabilizarea activităților economice la nivel regional şi să adopte legi de incorporare în legislaţia naţională a celor mai bune practici internaţionale în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor (CSR), auditare a întreprinderilor şi răspundere publică a întreprinderilor;

21.  solicită statelor din regiune să transpună în practică toate inițiativele oportune vizând combaterea corupției în administrația publică și să garanteze o funcționare mai bună și mai transparentă a vămilor, în conformitate cu normele stabilite de Organizația Mondială a Vămilor;

22.  solicită Comisiei și Consiliului să ofere statelor din regiune asistență tehnică economico-administrativă calificată, inclusiv în cooperare cu organizaţiile regionale care se ocupă de problemele economice ale Asiei centrale, în vederea consolidării, în acest cadru, a structurilor publice locale, a creării unei baze economice mai eficiente și mai diversificate, precum și pentru a ameliora pătrunderea produselor locale pe piețele străine și, în particular, în UE; consideră că o cooperare economică și comercială mai strânsă cu UE ar trebui să impulsioneze reformele politice din țările respective;

23. consideră că, în cazul Asiei centrale, este esențial ca abordarea generală să țină seama de nivelurile diferite de dezvoltare economică ale țărilor din regiune; subliniază rolul pe care îl are în regiune o țară cu o economie foarte avansată, cum este Kazahstanul, și beneficiile potențial enorme ce ar decurge din consolidarea relațiilor economice și comerciale cu această țară, nu în ultimul rând în ceea priveşte cooperarea cu întreaga regiune;

24. solicită Consiliului și Comisiei să examineze cu atenție cererea Kazahstanului de a se alătura țărilor care beneficiază de politica europeană de vecinătate (PEV), lansată recent de UE și, în general, să analizeze, în lumina noului cadru geopolitic și a importanței pe care o prezintă această regiune pentru UE, eventualitatea lărgirii domeniului de aplicare a PEV;

25. consideră că relațiile comerciale trebuie percepute, întotdeauna, în funcţie de situația drepturilor omului în aceste țări.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

20.11.2007

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski

Membri supleanți prezenți la votul final

Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Jan Tadeusz Masiel, Carl Schlyter

Membri supleanți prezenți la votul final în temeiul articolului 178 alineatul (2)

 

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

20.11.2007

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

André Brie, Colm Burke, Bronisław Geremek, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Helmut Kuhne, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Charles Tannock, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Membri supleanți prezenți la votul final

Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Gisela Kallenbach, Aloyzas Sakalas

Membri supleanți prezenți la votul final în temeiul articolului 178 alineatul (2)