ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за потребителски кредит и за отмяна на Директива 87/102 на Съвета

12.12.2007 - (9948/2/2007 – C6‑0315/2007 – 2002/0222(COD)) - ***II

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Kurt Lechner

Процедура : 2002/0222(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0504/2007

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за потребителски кредит и за отмяна на Директива 87/102 на Съвета

(9948/2/2007 – C6‑0315/2007 – 2002/0222(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (9948/2/2007 – C6‑0315/2007),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] относно предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2002)0443)[2],

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2004)0747, COM(2005)0483),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6 0504/2007),

1.  одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Обща позиция на СъветаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 10

(10) Определенията, които се съдържат в настоящата директива, определят обхвата на хармонизацията. Поради това задължението на държавите-членки да приведат в изпълнение разпоредбите на настоящата директива следва да бъде ограничено до нейното приложно поле, както е очертано от тези определения. Настоящата директива, обаче, следва да не засяга прилагането от държавите-членки, в съответствие с правото на Общността, на разпоредбите на настоящата директива за области, които не попадат в нейното приложно поле. По този начин дадена държава-членка може да запази или въведе национално законодателство, което съответства на разпоредбите на настоящата директива или на някои от разпоредбите на държавата-членка относно договори за кредит, които не попадат в приложното поле на настоящата директива, например договори за кредит за суми, по-малки от 200 евро или по-големи от 100 000 евро. Освен това държавите-членки биха могли също да прилагат разпоредбите на настоящата директива и относно свързани кредити, които не попадат в съдържащото се в настоящата директива определение на свързан договор за кредит. По този начин разпоредбите относно свързан договор за кредит биха могли да се прилагат за договори за кредит, които служат само частично за финансиране на договор за доставка на стоки или предоставяне на услуги.

(10) Определенията, които се съдържат в настоящата директива, определят обхвата на хармонизацията. Поради това задължението на държавите-членки да приведат в изпълнение разпоредбите на настоящата директива следва да бъде ограничено до нейното приложно поле, както е очертано от тези определения. Настоящата директива, обаче, следва да не засяга прилагането от държавите-членки, в съответствие с правото на Общността, на разпоредбите на настоящата директива за области, които не попадат в нейното приложно поле. По този начин дадена държава-членка може да запази или въведе национално законодателство, което съответства на разпоредбите на настоящата директива или на някои от разпоредбите на държавата-членка относно договори за кредит, които не попадат в приложното поле на настоящата директива, например договори за кредит за суми, по-малки от 200 евро или по-големи от 50 000 евро. Освен това държавите-членки биха могли също да прилагат разпоредбите на настоящата директива и относно свързани кредити, които не попадат в съдържащото се в настоящата директива определение на свързан договор за кредит. По този начин разпоредбите относно свързан договор за кредит биха могли да се прилагат за договори за кредит, които служат само частично за финансиране на договор за доставка на стоки или предоставяне на услуги.

Обосновка

Credits over EUR 50 000 are rarely typical consumer credits, thus the scope could be lowered. Keeping the scope at EUR 200 allows for the CCD to include SMS-loans. A new type of "quick-loans" that has come be a rapidly growing problem for especially teenagers in Sweden. The loans can be obtained over the phone and you normally have the money in your account within 15 minutes. With regard to the possibility that this form of loans can spread over Europe and the amount of financial difficulties it has created for teenagers it would be advisable to leave the scope at EUR 200. Please see Article 2 paragraph 2 point (c).

Изменение 2

Съображение 12 а (ново)

 

(12a) Настоящата директива не се прилага спрямо определени видове договори за кредит, като например карти за разсрочено плащане (разплащателни кредитни карти), по които не се начислява лихва, освен в случай на неизпълнение на условията по тях, и за които се събират само фиксирани такси за предоставена услуга, които не се променят във връзка с изразходваната сума от такива карти. По отношение на тези договори за кредит държавите-членки следва да имат възможност да запазят или въведат отделни национални разпоредби.

Обосновка

Charge cards (also known as deferred payment cards) are not strictly speaking a real credit instrument but rather deferred payments from the customer to the issuer. The issuer pays the supplier on behalf of the customer and the latter repays the issuer in full, on a monthly basis, upon receipt of the statement. In addition, charge cards apply only fixed annual service fees that do not vary in relation to the amounts spent on these cards.

Изменение 3

Съображение 18

(18) За да се даде възможност на потребителите да взимат своите решения при пълно познаване на фактите, те следва да получават адекватна информация относно условията и стойността на кредита и относно своите задължения преди сключването на договора за кредит. С оглед осигуряване на възможно най-пълна прозрачност и сравнимост на предложенията за сключване на договор, тази информация следва да включва по-специално годишния процент на разходите, приложим за кредита и определян по еднакъв начин навсякъде в Общността. Тъй като на този етап годишният процент на разходите може да бъде илюстриран само чрез пример, този пример следва да бъде представителен. Ето защо той трябва да съответства, например, на средната продължителност и средния общ размер на кредита, отпускан по разглеждания вид договор за кредит, и, ако е приложимо, на закупуваната стока. При определяне на представителния пример трябва да се вземе предвид и честотата на някои видове договори за кредит на даден пазар По отношение на лихвата, периодичността на вноските и капитализирането на лихви кредиторите следва да използват обичайния си метод на изчисление за съответния потребителски кредит.

(18) За да се даде възможност на потребителите да взимат своите решения при пълно познаване на фактите, те следва да получават адекватна информация относно условията и стойността на кредита и относно своите задължения преди сключването на договора за кредит, която, ако е приложимо, те могат вземат със себе си и да обмислят. С оглед осигуряване на възможно най-пълна прозрачност и сравнимост на предложенията за сключване на договор, тази информация следва да включва по-специално годишния процент на разходите, приложим за кредита и определян по еднакъв начин навсякъде в Общността. Тъй като на този етап годишният процент на разходите може да бъде илюстриран само чрез пример, този пример следва да бъде представителен. Ето защо той трябва да съответства, например, на средната продължителност и средния общ размер на кредита, отпускан по разглеждания вид договор за кредит, и, ако е приложимо, на закупуваната стока. При определяне на представителния пример трябва да се вземе предвид и честотата на някои видове договори за кредит на даден пазар По отношение на лихвата, периодичността на вноските и капитализирането на лихви кредиторите следва да използват обичайния си метод на изчисление за съответния потребителски кредит.

Изменение 4

Съображение 37 а (ново)

 

(37а) Където съгласно националното законодателство кредиторите имат право да предявят претенции за обезщетение и изберат тази опция, те трябва да информират за това потребителя.

Изменение 5

Член 2, параграф 2, буква в)

в) договори за кредит, чийто общ размер е на стойност, по-малка от 200 евро, или на стойност, надвишаваща 100 000 евро;

в) договори за кредит, чийто общ размер е на стойност, по-малка от 200 евро, или на стойност, надвишаваща 50 000 евро;

Обосновка

Amounts of less than EUR 500 should be excluded from the scope. In the case of small loans, the costs arising from the legislation have a particular impact. Member States may, without any problems, take account of different income situations and different circumstances by making smaller amounts subject to the law at the transposition stage. Credit in excess of EUR 50 000 is not typical consumer credit.

Изменение 6

Член 2, параграф 3

3. Когато договорите за кредит под формата на овърдрафт, и при които кредитът трябва да бъде погасен при поискване или в срок от три месеца, се прилагат само членове 1 до 3, член 4, параграф 1, член 4, параграф 2, букви от а) до д), член 4, параграф 4, членове от 6-9, член 10, параграф 1, член 10, параграф 2, букви а)-ж), член 10, параграф 2, буква л) и член 10, параграф 2, букви п) и с) до ф), член 10, параграф 3, членове 12, 15, член 16, параграф 1, първо изречение, член 17 и членове 19 до 32.

Информацията, която трябва да бъде включена в тези договори за кредит, съдържа също приложимите разходи от момента на сключването на договорите за кредит и, ако е приложимо, условията, при които тези разходи могат да бъдат променени.

3. Когато договорите за кредит под формата на овърдрафт, и при които кредитът трябва да бъде погасен при поискване или в срок от три месеца, се прилагат само членове 1 до 3, член 4, параграф 1, член 4, параграф 2, букви от а) до в), член 4, параграф 4, членове от 6-9, член 10, параграф 1, член 10, параграф 3, член 10, параграф 4, член 12, член 15, член 17 и членове 19 до 32.

 

Обосновка

Adjustment in line with subsequent amendments. The second sentence does not belong in Article 2 of the directive.

Изменение 7

Член 3, подточка i)

i) „годишен процент на разходите” означава общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от общия размер на кредита;

i) „годишен процент на разходите“ означава общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от общия размер на кредита, в даден случай плюс разходите съгласно член 19, параграф 2;

Обосновка

Clarification.

Изменение 8

Член 3, буква н), буква и)

i) въпросният договор за кредит се използва изключително за финансиране на договор за доставка на конкретни стоки или предоставяне на конкретна услуга, и

i) въпросният договор за кредит се използва изключително за финансиране на договор за доставка на конкретни стоки или предоставяне на конкретни услугикоито са изрично посочени в договора за кредит, и

Обосновка

The text of the Council common positions has to be considered ambiguous and creates legal uncertainty as to which agreements have to be considered linked and therefore it creates uncertainty on when the consumer can benefit of the protection provided for by the Directive in these cases. The amendment clarifies that an exclusivity link between the credit agreement and the provision of specific goods or services must be identified in the credit agreement itself. For the above mentioned reason, it’s important to ensure legal certainty to the consumer making clear the elements which define when a credit agreement has to be considered “linked” without introducing the risk to determine different interpretations by Member States and different degrees of consumer protection.

Изменение 9

Член 4, параграфи 1 и 2

1. Всяка реклама, която се отнася до договори за кредит, в която се посочва лихвен процент или други данни във връзка със стойността на кредита за потребителя, включва стандартната информация съгласно настоящия член. Това задължение не се прилага в случаите, когато националното законодателство предвижда задължение да се посочи годишният процент на разходите в реклама на договори за кредит, когато тази реклама не указва лихвен процент или други цифри, които са свързани със стойността на кредита за потребителя.

1. Всяка реклама, която се отнася до договори за кредит, в която се посочва лихвен процент или други данни във връзка със стойността на кредита за потребителя, включва стандартната информация съгласно настоящия член.

Това задължение не се прилага в случаите, когато националното законодателство предвижда задължение да се посочи годишният процент на разходите в реклама на договори за кредит, когато тази реклама не указва лихвен процент или други цифри, които са свързани със стойността на кредита за потребителя и не се посочват никакви други разходи по смисъла на алинея 1.

2. В стандартната информация се посочва в следния ред и по ясен, кратък и разбираем начин, чрез представителен пример:

2. В стандартната информация се посочва по ясен, кратък и разбираем начин, чрез представителен пример:

 

 

а) лихвата, фиксирана или променлива, или, ако е приложимо — и двете, заедно с подробна информация за приложимите разходи;

а) лихвата, фиксирана и/или променлива, заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общата стойност за кредита за сметка на потребителя;

б) общият размер на кредита;

б) ако е приложимо, общият размер на кредита;

в) годишният процент на разходите; при договор за кредит от вида, посочен в член 2, параграф 3, държавите-членки могат да предвидят, че не е необходимо годишният процент на разходите да бъде посочван;

в) годишният процент на разходите; при договор за кредит от вида, посочен в член 2, параграф 3, държавите-членки могат да предвидят, че не е необходимо годишният процент на разходите да бъде посочван;

г) срокът на договора за кредит;

г) ако е приложимо, срокът на договора за кредит;

д) когато кредитът се отпуска под формата на разсрочено плащане за конкретна стока или услуга, цената и размерът на евентуалното авансово плащане; както и

д) когато кредитът се отпуска под формата на разсрочено плащане за конкретна стока или услуга, цената и размерът на евентуалното авансово плащане; както и

е) ако е приложимо, общата сума, дължима от потребителя, и размерът на вноските.

е) ако е приложимо, общата сума, дължима от потребителя, и размерът на вноските.

Изменение 10

Член 5, параграф 1, алинея 1

1. Своевременно, преди потребителят да бъде обвързан с договор или предложение за кредит, кредиторът и, ако е приложимо, кредитният посредник, въз основа на предложените от кредитора условия по кредита, както и, ако е приложимо, на изразените предпочитания и предоставената от потребителя информация, предоставя на потребителя информацията, необходима за сравняване на различните предложения за сключване на договор и вземането на информирано решение за сключване на договор за кредит. Тази информация, на хартиен или друг дълготраен носител, се предоставя посредством „Стандартна европейска информация относно потребителски кредит” в приложение ІІ. Счита се, че кредиторът е изпълнил изискванията относно информацията по този параграф и по член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 2002/65/EО, ако е предоставил „Стандартна европейска информация за потребителски кредит“.

 

1. Преди потребителят да бъде обвързан с договор или предложение за кредит, кредиторът и, ако е приложимо, кредитният посредник, въз основа на предложените от кредитора условия по кредита, както и, ако е приложимо, на изразените предпочитания и предоставената от потребителя информация, предоставя на потребителя информацията, необходима за сравняване на различните предложения за сключване на договор и вземането на информирано решение за сключване на договор за кредит. Тази информация, на хартиен или друг дълготраен носител, се предоставя посредством „Стандартна европейска информация относно потребителски кредит” в приложение ІІ. Счита се, че кредиторът е изпълнил изискванията относно информацията по този параграф и по член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 2002/65/EО, ако е предоставил „Стандартна европейска информация за потребителски кредит“.

Изменение 11

Член 5, параграф 3

3. Ако по искане на потребителя договорът е сключен чрез средство за дистанционна комуникация, което не позволява предоставянето на информацията в съответствие с параграф 1, по-специално в случая, посочен в параграф 2, кредиторът предоставя на потребителя пълната Стандартна европейска информация относно потребителския кредит незабавно след сключването на договора за кредит.

3. Ако по искане на потребителя договорът е сключен чрез средство за дистанционна комуникация, което не позволява предоставянето на информацията в съответствие с параграф 1, по-специално в случая, посочен в параграф 2, кредиторът предоставя на потребителя пълната преддоговорна информация посредством формуляр за „Стандартна европейска информация относно потребителския кредит незабавно след сключването на договора за кредит.

Изменение 12

Член 6, параграф 1

1. Своевременно преди потребителят да бъде обвързан с договор или предложение за сключване на договор за кредит по смисъла на член 2, параграфи 3, 5 или 6, кредиторът и, ако е приложимо, кредитният посредник, въз основа на предложените от кредитора условия по кредита, както и, ако е приложимо, изразените предпочитания и предоставената от потребителя информация, предоставя на потребителя информацията, необходима за сравняване на различните предложения за сключване на договор с цел вземане на информирано решение относно сключването на договор за кредит.

1. Преди потребителят да бъде обвързан с договор или предложение за сключване на договор за кредит по смисъла на член 2, параграфи 3, 5 или 6, кредиторът и, ако е приложимо, кредитният посредник, въз основа на предложените от кредитора условия по кредита, както и, ако е приложимо, изразените предпочитания и предоставената от потребителя информация, предоставя на потребителя информацията, необходима за сравняване на различните предложения за сключване на договор с цел вземане на информирано решение относно сключването на договор за кредит.

Изменение 13

Член 6, параграф 1, буква д)

д) когато кредитът е под формата на отсрочено плащане за специфична стока или услуга, стоката или услугата и нейната цена в брой;

заличава се

Изменение 14

Член 6, параграф 1, буква и)

и) където е приложимо, посочване, че от потребителя може по всяко време да бъде поискано да погаси изцяло кредита;

и) където е приложимо, при договори за кредит в съответствие с член 2, параграф 3, указание, че от потребителя може по всяко време да бъде поискано да погаси изцяло кредита;

Изменение 15

Член 6, параграф 1, буква л)

л) правото на потребителя да му бъде предоставена при поискване и безвъзмездно копие от проектодоговора за кредит. Тази разпоредба не се прилага, ако в момента на поискването кредиторът не желае да пристъпи към сключването на договор за кредит с потребителя;

заличава се

Изменение 16

Член 6, параграф 1, буква м)

м) условията и процедурите по погасяване; както и

заличава се

Изменение 17

Член 6, параграф 1, буква м а) (нова)

 

ма) при договори за кредити, посочени в член 2, параграф 3, информация относно разходите, възникващи от момента на сключване на договора и, където е приложимо, условията, при които тези разходи могат да се променят;

Изменение 18

Член 6, параграф 1, алинея 3

Тази информация се предоставя на хартиен или друг дълготраен носител. Тя може да бъде предоставена посредством „Европейска информация относно потребителски кредит” в приложение ІІІ. Счита се, че кредиторът е изпълнил изискванията относно информацията по този параграф и по член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 2002/65/EО, ако е предоставил „Европейската информация за потребителски кредит“.

Тази информация се предоставя на хартиен или друг дълготраен носител и е разбираема в еднаква степен. Тя може да бъде предоставена посредством „Европейска информация относно потребителски кредит” в приложение ІІІ. Счита се, че кредиторът е изпълнил изискванията относно информацията по този параграф и по член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 2002/65/EО, ако е предоставил „Европейската информация за потребителски кредит“.

Обосновка

Consumer protection requires that, where credit providers do not use the standard information sheets, all essential information is prominently displayed and not hidden by other non-essential information provided.

Изменение 19

Член 7

Членове 5 и 6 не се прилагат за доставчици на стоки или услуги, действащи като кредитни посредници в спомагателно качество. Това не засяга задължението на кредитора да гарантира получаването от потребителя на преддоговорната информация, посочена в тези членове.

Членове 5 и 6 не се прилагат за:

 

а) доставчици на стоки или услуги, действащи като кредитни посредници в спомагателно качество; или

 

б) кредитни посредници, в случай че кредиторът поема отговорност (на практика или по закон) за действията на кредитния посредник спрямо потребителя във връзка с кредита.

 

Това не засяга задължението на кредитора да гарантира получаването от потребителя на преддоговорната информация, посочена в тези членове.

Обосновка

The amendment aims to prevent disproportionate burden on small-scale intermediation activities, in particular in relation to mail order and weekly collected credit. The amendment would not affect the more detailed rules in Art.21.

Изменение 20

Член 8, параграфи 1 и 2

1. Преди сключването на договора за кредит кредиторът оценява платежоспособността на потребителя въз основа на достатъчно информация, получена, когато е уместно, от потребителя и, ако е необходимо, въз основа на справка в съответната база данни.

1. Държавите-членки гарантират в съответствие с член 20, че преди сключването на договора за кредит кредиторът оценява платежоспособността на потребителя въз основа на достатъчно информация, получена, когато е уместно, от потребителя и, ако е необходимо, въз основа на справка в съответната база данни. Държави-членки, чието национално законодателство изисква задължителна оценка на платежоспособността на потребителя от страна на кредитора, въз основа на справка в съответната база данни, могат да запазят това изискване.

2. Ако страните се споразумеят да променят общия размер на кредита след сключването на договора за кредит, кредиторът актуализира финансовата информация по отношение на потребителя, с която разполага, и оценява платежоспособността на потребителя преди да се направи значително увеличение на общия размер на кредита.

2. Държавите-членки гарантират, че ако страните се споразумеят да променят общия размер на кредита след сключването на договора за кредит, кредиторът актуализира финансовата информация по отношение на потребителя, с която разполага, и оценява платежоспособността на потребителя преди да се направи значително увеличение на общия размер на кредита.

Обосновка

In accordance with Recital (25), Member States require flexibility in the context of the promotion of responsible practices in credit markets.

Изменение 21

Член 9, параграф 2

2. В случаите, когато решение да се отхвърли искане за кредит се основава на справка в база данни, кредиторът уведомява потребителя незабавно и безвъзмездно за резултата от тази справка и за сведенията в базата данни, в която е направена справката, освен когато предоставянето на такава информация се забранява от друго законодателство на Общността или противоречи на целите на обществения ред или обществената сигурност.

2. В случаите, когато решение да се отхвърли искане за кредит се основава на справка в база данни, кредиторът уведомява потребителя незабавно и безвъзмездно за резултата от тази справка и за сведенията в базата данни, в която е направена справката.

 

 

В случаите, когато решение да се одобри искане за кредит се основава на справка в база данни, кредиторът уведомява потребителя при поискване и безвъзмездно за резултата от тази справка и за сведенията в базата данни, в която е направена справката.

 

В двата случая и при изцяло или предимно автоматизирани оценка и решение, потребителят трябва да има възможност, при поискване, да провери и коригира всички грешни данни, които се вземат предвид при оценката.

 

Информацията, посочена в предходните алинеи се предоставя, освен ако предоставянето й се забранява от друго законодателство на Общността или противоречи на целите на обществения ред или обществената сигурност.

Изменение 22

Член 10, параграф 2, буква д)

д) когато кредитът е под формата на отсрочено плащане за специфична стока или услуга, стоката или услугата и нейната цена в брой;

д) когато кредитът е под формата на отсрочено плащане за специфична стока или услуга, или при свързани договори за кредит, стоката или услугата и нейната цена в брой;

Изменение 23

Член 10, параграф 2, буква и)

и) при капиталова амортизация на срочен договор за кредит, извлечение под формата на амортизационна таблица, дължимите плащания и сроковете и условията, отнасящи се до извършването на тези плащания; таблицата съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща капиталовата амортизация, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и, където е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно договора за кредит, амортизационната таблица посочва по ясен и кратък начин факта, че данните в таблицата са валидни само до последваща промяна на лихвата или на допълнителните разходи съгласно договора за кредит;

и) при поискване от страна на потребителя, при капиталова амортизация на срочен договор за кредит, извлечение под формата на амортизационна таблица, дължимите плащания и сроковете и условията, отнасящи се до извършването на тези плащания; таблицата съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща капиталовата амортизация, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и, където е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно договора за кредит, амортизационната таблица посочва по ясен и кратък начин факта, че данните в таблицата са валидни само до последваща промяна на лихвата или на допълнителните разходи съгласно договора за кредит;

Обосновка

In some cases such tables can run to 30 pages or more. This in addition to other information risks distracting the consumer from the most important essential information. However it should still be available if the consumer chooses to have these tables.

Изменение 24

Член 10, параграф 2, буква м а) (нова)

 

ма) където е уместно, че възникват разходи за нотариус;

Изменение 25

Член 10, параграф 3 а (нов)

 

3а. При договори за кредит под формата на овърдрафт в съответствие с член 2, параграф 3, се посочва по ясен и кратък начин:

 

а) видът на кредита;

 

б) идентификационните данни и адресите на страните по договора, както и, ако е приложимо, идентификационните данни и адрес на участващия кредитен посредник;

 

в) срокът на договора за кредит;

 

г) максималната граница за размера на кредита и условията за усвояването на кредита;

 

д) лихвата, условията за прилагането на лихвата и, когато има такъв, на показателя или базовия лихвен процент, отнасящи се до първоначалната лихва, както и периодите, условията и процедурата за промяна на лихвата; ако при различни обстоятелства се прилагат различни лихви, горепосочената информация за всички приложими лихвени проценти;

 

е) годишният процент на разходите и общата стойност, дължима от потребителя, изчислена при сключването на договора за кредит; посочват се всички допускания, използвани за изчисляването на този процент съгласно член 19, параграф 2 във връзка с член 3 ж) и и); при договор за кредит от вида, посочен в член 2, параграф 3, държавите-членки могат да предвидят, че не е необходимо годишният процент на разходите да бъде посочван;

 

ж) указание, че от потребителя може по всяко време да бъде поискано да погаси изцяло кредита;

 

з) процедурата, която трябва да се следва при упражняване на правото за прекратяване на договора за кредит; както и

 

и )информация относно разходите, възникващи от момента на сключването на такива договори за кредит и, ако е приложимо, условията, при които тези разходи могат да бъдат променени;

Изменение 26

Член 12, заглавие

Договор за кредит под формата на овърдрафт

Задължения при договори за кредит под формата на овърдрафт

Изменение 27

Член 13, параграф 1

1. Потребителят може да извърши стандартно прекратяване на договор за кредит с неопределен срок безвъзмездно по всяко време, освен ако страните не са се договорили за срок на предизвестие. Срокът за предизвестие не може да надхвърля един месец.

1. Потребителят може да извърши стандартно прекратяване на договор за кредит с неопределен срок безвъзмездно по всяко време, освен ако страните не са се договорили за срок на предизвестие.

Ако е предвидено в договора за кредит, кредиторът може да извърши стандартно прекратяване на договор за кредит с неопределен срок, като даде на потребителя поне двумесечно предизвестие на хартиен или друг дълготраен носител.

Ако е предвидено в договора за кредит, кредиторът може да извърши стандартно прекратяване на договор за кредит с неопределен срок, като даде на потребителя поне двумесечно предизвестие на хартиен или друг дълготраен носител. Срокът на предизвестието за потребителя не може да надхвърля един месец.

Обосновка

More comprehensible.

Изменение 28

Член 14, параграф 1, алинея 1

1. Потребителят разполага с четиринадесет календарни дни, за да се откаже от договора за кредит, без да представя основания за това.

1. Потребителят разполага с четиринадесет календарни дни, за да се откаже от договора за кредит, без да представя основания за това. В случай на свързан договор за кредит, както е определено в член 3, буква н), този период може да бъде намален до най-малко три календарни дни по искане от страна на потребителя, ако последният желае да получи по-бърза доставка на или да се възползва от стоките или услугите, финансирани чрез договор за кредит.

 

Ако доставката на стоката или датата на започване на изпълнението на услугата е по-късна от датата на изтичане на договорения срок, то срокът изтича на датата на доставка на стоката или на започване на изпълнението на услугата, като не надвишава четиринадесет календарни дни.

Изменение 29

Член 16, параграфи 2, 3 и 4

2. Кредиторът има право на обезщетение за евентуални разходи, свързани пряко с предсрочното погасяване на кредита, при условие че предсрочното погасяване се извърши в период, за който лихвата е фиксирана, и че кредиторът докаже, че референтната лихва, прилагана от Европейската централна банка към нейните последни основни операции по рефинансиране , извършени преди първия календарен ден на въпросното полугодие, е по-ниска в момента на предсрочното погасяване, отколкото в момента на сключването на договора за кредит. За държава-членка, която не участва в третия етап на икономическия и паричен съюз, базовият процент е равен на процента, определен от нейната национална централна банка.

2. Кредиторът може, в зависимост от националното законодателство, да има право на справедливо и обективно оправдано обезщетение за евентуални разходи, свързани пряко с предсрочното погасяване на кредита.

Това обезщетение се определя от кредитора и не може да надхвърля 1 % от сумата на предсрочно погасения кредит, ако периодът между предсрочното погасяване и договореното прекратяване на договора за кредит надхвърля една година. Ако периодът не надхвърля една година, обезщетението не може да надхвърли 0,5 % от сумата на предсрочно погасения кредит.

 

Обезщетението не надхвърля сумата на лихвата, която потребителят би платил по време на периода между предсрочното погасяване и договореното прекратяване на договора за кредит.

Обезщетението не надхвърля сумата на лихвата, която потребителят би платил по време на периода между предсрочното погасяване и договореното прекратяване на договора за кредит.

3. Претенции за обезщетение за предсрочно погасяване не се предявяват, в случай че:

3. Претенции за обезщетение за предсрочно погасяване не се предявяват, в случай че:

а) погасяването е осъществено по застрахователен договор, чиято цел е била предоставяне на гаранция за погасяването на кредит,

а) погасяването е осъществено по застрахователен договор, чиято цел е била предоставяне на гаранция за погасяването на кредит, или

б) в случай на овърдрафт; или

б) в случай на овърдрафт.

в) ако погасяването се извърши в период, за който лихвата не е фиксирана.

 

4. Държавите-членки могат да предвидят, че кредиторът може да поиска такова обезщетение само при условие, че размерът на предсрочното погасяване надхвърля прага, определен от националното законодателство. Този праг не може да надхвърля 10 000 евро за период от 12 месеца.

 

Изменение 30

Член 19, параграф 2, алинея 2

Разходите за поддържане на сметка за регистриране на погасяванията и усвояванията, разходите за използване на разплащателни средства за погасяванията и усвояванията, и другите разходи, свързани с платежните операции, се включват в общата стойност на кредита за потребителя, освен ако откриването на сметката не е по избор и разходите по нея са посочени ясно и отделно в договора за кредит или в друг договор, сключен с потребителя.

Разходите за поддържане на сметка за регистриране на погасяванията и усвояванията, разходите за използване на разплащателни средства за погасяванията и усвояванията и другите разходи, свързани с платежните операции, се включват в общата стойност на кредита за потребителя, освен ако сметката се открива не във връзка с кредита или откриването на сметката не е по избор и разходите по нея са посочени ясно и отделно в договора за кредит или в друг договор, сключен с потребителя.

Изменение 31

Член 21, буква б), точка ii)

ii) кредитният посредник не получава възнаграждение от кредитора,

ii) цялото възнаграждение на посредника за неговите услуги е прозрачно и известно за потребителя,

Обосновка

The amendment seeks to ensure that intermediaries act in a transparent manner, whilst safeguarding the flexibility which allows for costs to be shared by consumers and lenders.

Изменение 32

Член 21, буква б), точка iii)

iii) договорът за кредит, по отношение на който той е работил, действително бива сключен,

заличава се

Обосновка

The condition risks introducing an element of cross-subsidy, whereby consumers who conclude a credit agreement could be charged higher amounts for the services of an intermediary to compensate for those who do not conclude the agreement. Additionally, if an intermediary was not able to recover some costs for providing his advice in case the agreement is not concluded, that may lead him to pressure the consumer to conclude the agreement. However, Member States should have the possibility of restricting the amount which intermediaries can charge in order to protect consumers from being charged disproportionately for advice in cases when no agreement is concluded.

Изменение 33

Член 21, параграф 2 (нов)

 

Държавите-членки могат да ограничат размера на сумите, които посредниците могат да искат за своите услуги в случаи, когато договорът не е сключен.

Обосновка

The condition risks introducing an element of cross-subsidy, whereby consumers who conclude a credit agreement could be charged higher amounts for the services of an intermediary to compensate for those who do not conclude the agreement. Additionally, if an intermediary was not able to recover some costs for providing his advice in case the agreement is not concluded, that may lead him to pressure the consumer to conclude the agreement. However, Member States should have the possibility of restricting the amount which intermediaries can charge in order to protect consumers from being charged disproportionately for advice in cases when no agreement is concluded.

Изменение 34

Приложение І, част ІІ, буква б)

б) ако договорът за кредит предвижда различни начини на усвояване с различни разходи или лихви, общата сума на кредита се счита за усвоена при най-високи разходи и лихвен процент;

б) ако договорът за кредит предвижда различни начини на усвояване с различни разходи или лихви, общата сума на кредита се счита за усвоена при най-високи разходи и лихвен процент, прилагани за типа сделки, използвани най-често при такъв вид договор за кредит;

Обосновка

The highest charge for credit card transactions is for cash advances, but most credit card business is point-of-sale. Using the highest charge would therefore be misleading.

Изменение 35

Приложение І, част ІІ, буква г)

г) ако няма определен погасителен план и такъв план не се подразбира от условията на договора за кредит и предвидените средства за погасяване на кредита, се счита, че срокът на кредита е една година и че кредитът се погасява на дванадесет равни месечни капиталови вноски;

г) ако няма определен погасителен план, се счита:

 

i) че кредитът е отпуснат за срок от една година, започваща от съответната дата; както и

 

ii) че кредитът се погасява на дванадесет равни и месечни вноски, започващи един месец след съответната дата;

Обосновка

As the question of whether a fixed timetable can be deduced from the agreement or not is open to subjective interpretation, this amendment seeks to ensure that the APR is always calculated based on the same assumptions concerning the timetable, so as to enable consumers to make effective comparisons of cross-border credit offers.

Изменение 36

Приложение І, част ІІ, буква ж)

ж) ако не е договорена горната граница на кредита, се счита, че тя е 1 000 евро;

ж) ако не е договорена горната граница на кредита, се счита, че тя е 2 500 евро или минималният размер на кредит, предлаган за продукта;

Обосновка

The limit of EUR 2,500 is more reflective of the typical credit products. There exist also products with significantly higher credit limits for which calculations using a lower limit would be misleading to the consumers.

Изменение 37

Приложение ІІ, раздел 4, втора клетка, лява колона

Предсрочно погасяване

Имате право на частично или пълно предсрочно погасяване на кредита по всяко време.

Ако е приложимо

Предсрочно погасяване

Имате право на частично или пълно предсрочно погасяване на кредита по всяко време.

Ако е приложимо

Кредиторът има право на обезщетение в случай на предсрочно погасяване.

Указание за дължимо обезщетение

Изменение 38

Приложение ІІ, раздел 4, втора клетка, лява колона

[Определяне на обезщетението (метод на изчисление) съгласно разпоредбите за привеждане в изпълнение на член 16, параграф 2 от Директива.../.../ЕО]

заличава се

Изменение 39

Приложение ІІ, раздел 4, трета клетка, лява колона

Справки в бази данни

Кредиторът е длъжен незабавно да Ви предостави безвъзмездна информация относно резултата от справката в база данни, ако молбата за кредит е отхвърлена въз основа на нея. Това не важи ако предоставянето на такава информация е забранено от правото на Европейската общност или е в противоречие с целите на обществения ред или обществената сигурност.

Справки в бази данни

Съгласие на потребителя

Изменение 40

Приложение ІІ, раздел 4, втора клетка, лява колона

Как и кога ще погасявате кредита?

заличава се

Изменение 41

Приложение ІІІ, раздел 2, шеста клетка, лява колона

Ако е приложимо

Кредитът е предоставен под формата на разсрочено плащане за стока или услуга

Наименование на стоката/услугата

Цена

заличава се

Изменение 42

Приложение ІІІ, раздел 4, трета клетка, лява колона

Право на проектодоговор за кредит

Имате право да получите безвъзмездно копие от проектодоговора за кредит при поискване. Тази разпоредба не се прилага, ако в момента на поискването кредиторът не желае да пристъпи към сключването на договор за кредит с Вас.

заличава се

Изменение 43

Приложение ІІІ, раздел 5, трета клетка, лява колона

Предсрочно погасяване

Имате право на частично или пълно предсрочно погасяване на кредита по всяко време.

Ако е приложимо

Предсрочно погасяване

Имате право на частично или пълно предсрочно погасяване на кредита по всяко време.

Ако е приложимо

Кредиторът има право на обезщетение в случай на предсрочно погасяване.

Указание за дължимо обезщетение

Изменение 44

Приложение ІІІ, раздел 5, трета клетка, дясна колона

[Определяне на обезщетението (метод на изчисление) съгласно разпоредбите за привеждане в изпълнение на член 16, параграф 2 от Директива.../.../ЕО*]

заличава се

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Consumer credit to finance the purchase of goods or services has become a standard part of economic life. It accounts for a substantial proportion of Gross Domestic Product in Europe, although there are large differences between the individual Member States. Despite increasing economic interrelatedness, a single currency and substantial improvements in the methods available for making cross-border payments, the fact is that markets remain predominantly national, while cross-border credit provision is rare. There are many different reasons for this, the main ones probably being different national customs and traditions of financing, as well as language barriers.

Improving access to national markets in the important economic sector of consumer credit, promoting competition and improving the internal market are political tasks incumbent on the EU and are in the interests of consumers and creditors.

A common European legal framework for consumer protection can contribute to this, although legal and practical obstacles remain and law is not the decisive factor in cross-border consumer credit.

The European legal framework currently comprises Directive 87/102/EEC. It only contains minimum standards. The further development of this field of the law varies widely between Member States, creating obstacles to the internal market.

However, complete harmonisation of legislation is not the answer.

Consumer law must be flexible; differences in circumstances, and particularly differences in the risks to consumers, call for different legal rules in response, and where appropriate these must be adopted quickly and open to amendment. The effect of the law also depends on its acceptance by people, who wish to be able to regard it as their law and as appropriate to the circumstances in which they live. Uniformity of the law might not only violate the subsidiarity principle but also in many cases, because of the necessary compromises, result in complex and excessive regulation, further reducing the already small internal market impact of consumer credit.

For this reason, the Commission's first proposal of 11 September 2002, which provided for complete harmonisation, miscarried. At first reading, the European Parliament adopted huge numbers of amendments to the Commission proposal and provided only for minimum harmonisation.

In October 2005, the Commission submitted a new, substantially modified proposal. To a large extent, it took account of Parliament's decisions and was considerably more concise. The new Commission proposal also abandoned the objective of comprehensive maximum harmonisation, opting instead merely for selective harmonisation of certain fundamental legal aspects: pre-contractual information, contractual information, right of withdrawal, early repayment and annual percentage rate of charge.

This new approach is very much to be welcomed. In its common position, the Council adopted the same approach, making further modifications, some of which rendered the proposal even more concise, although others introduced fresh complications.

Although the common position constitutes a good basis, certain revisions and corrections on points of detail are called for. The following criteria should be applied for this purpose: legislation should be based on typical cases, average consumers and average entrepreneurs, rather than on failed attempts to commit abuses, which are the exception. The principle of freedom to enter into contracts should be maintained, and the personal responsibility of consumers should be increased. Increased regulation does not automatically mean better consumer protection. As unequivocally demonstrated by the study commissioned by the European Parliament and the hearings which it has held, too much information leads more to confusion than to enlightenment, particularly among inexperienced consumers, quite apart from the associated higher costs, which ultimately also have to be borne by the consumer. Rules should be clear, simple and transparent, and should ensure European added value with the aim of promoting the internal market. Not all parts of the common position take account of these aspects and succeed in striking the right balance with regard to them. Many are too extensive and bureaucratic, and some are too complex and difficult to understand. This may be attributable to the need to arrive at compromises within the Council and the insistence of Member States on their own specific rules, but it is not the right approach and cannot be the one which guides the European Parliament.

The following amendments call for comment:

1.        Further exceptions need to be made to the scope, for example for contracts concluded with the assistance of a notary, housing loans and credits under € 500 and over

           € 50 000. This will give Member States greater freedom of action. However, it should particularly be noted that they may also adopt provisions relating to these fields at the transposition stage. For example, Member States may already apply their rules to credits from € 100 credits upwards, and they may at any time adjust this threshold in the light of monetary circumstances and incomes in their territory without its being necessary to amend the European directive.

2.        The provisions concerning advertising are unclear and seem excessive, particularly as Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices also applies.

3.        The pre-contractual and contractual information requirements are excessive. It is not desirable to harmonise this field of the law in such a way as to lump together all the requirements that exist in Member States. This would inevitably result in over-regulation and information overload, and the point is further borne out by the fact that consumers have a right of withdrawal.

           This is particularly true of overdraft facilities.

           The additional explanations required concerning the information could substantially hamper the internal market, on the one hand because the Member States concerned might transpose the provisions differently and on the other hand because they would be too much for creditors to cope with, particularly in the case of cross-border transactions, but also in the case of electronic transactions, and the rules could well deter creditors from providing cross-border credit.

           For this reason, and also on account of the individual responsibility of consumers, these explanations should only have to be provided at the consumer's request.

4.        The right of withdrawal should be subject to a lapse date. In view of the numerous rules with which businesses will be required to comply, errors may occur when concluding a contract and providing information about the right of withdrawal, although these errors are due not to dishonest intentions but purely to an oversight by the entrepreneur. After all, the directive will also apply to entrepreneurs who do not have experience of credit transactions. Such mistakes could also mislead consumers into committing abuses. 6 months after the conclusion of the contract, the legal position should therefore become incontestable.

5.        From the point of view of the Commission, early repayment and compensation were an element which it was important to harmonise. The compromise which the Council has reached on the subject could hardly be more complicated, and does not help matters much. In view of the major differences in the traditions and legal doctrines of the individual Member States, it is understandable that it might be impossible to arrive at any convincing compromise on this.

           However, the solution which has been proposed is thoroughly unsatisfactory and does not appear likely to produce any effect on the internal market (harmonisation).

           The nature of the calculation of any compensation is formulated unclearly and remains open. Up to € 10 000 per annum, it is possible to avoid compensation altogether. The only common rule worthy of the name remains that which lays down that, if compensation is permitted, and no matter how it is calculated, not more than 0.5% or 1% of the early repayment may be demanded.

           Against this background and because this limit is not necessarily the right one, the more honest solution would seem to be to completely delete the provisions on compensation, thus leaving the matter to the discretion of the Member States.

           The rapporteur considers that the remaining amendments improve the common position by making the provisions clear and concise and that they strike an appropriate balance among the various aspects.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Хармонизация на законодателствата на държавите-членки в областта на потребителските кредити (отмяна на Директива 87/102/EИО)

Позовавания

09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

20.4.2004 г.                     T5-0297/2004

Предложение на Комисията

COM(2002)0443 - C5-0420/2002

Променено предложение на Комисията

COM(2004)0747

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

27.9.2007 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

27.9.2007 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Kurt Lechner

30.1.2006 г.

 

 

Разглеждане в комисия

24.10.2005 г.

9.10.2006 г.

22.11.2006 г.

8.5.2007 г.

 

5.6.2007 г.

3.10.2007 г.

5.11.2007 г.

22.11.2007 г.

 

27.11.2007 г.

 

 

 

Дата на приемане

10.12.2007 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Nicola Zingaretti

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, José Javier Pomés Ruiz, Olle Schmidt, Gary Titley, Diana Wallis, Stefano Zappalà

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Klaus-Heiner Lehne, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Tadeusz Zwiefka

  • [1]  ОВ С 104 Е, 30.4.2004 г., стр.233
  • [2]  ОВ С 331 Е, 31.12.2002 г., стр.200