INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF

12.12.2007 - (9948/2/2007 – C6‑0315/2007 – 2002/0222(COD)) - ***II

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Kurt Lechner

Procedure : 2002/0222(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0504/2007

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF

(9948/2/2007 – C6‑0315/2007 – 2002/0222(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets fælles holdning (9948/2/2007 – C6‑0315/2007),

–       der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002)0443)[2],

–       der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2004)0747 og KOM(2005)0483),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–       der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6‑0504/2007),

1.      godkender den fælles holdning som ændret;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdningÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 9

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 2

Betragtning 10

(10) Definitionerne i dette direktiv bestemmer rækkevidden af harmoniseringen. Medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre bestemmelserne i dette direktiv bør derfor begrænses til dets anvendelsesområde som bestemt ved dets definitioner. Dette direktiv bør dog ikke berøre medlemsstaternes anvendelse af direktivets bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde i overensstemmelse med fællesskabsretten. En medlemsstat vil således kunne bibeholde eller indføre national lovgivning svarende til dette direktivs bestemmelser eller visse af dette direktivs bestemmelser om kreditaftaler uden for dette direktivs anvendelsesområde, f.eks. om kreditaftaler med beløb på under 200 EUR eller på over 100 000 EUR. Desuden vil medlemsstaterne også kunne anvende dette direktivs bestemmelser på tilknyttede kreditaftaler, der ikke er omfattet af definitionen af en "tilknyttet kreditaftale" som indeholdt i dette direktiv. Bestemmelserne om tilknyttede kreditaftaler vil således kunne anvendes på kreditaftaler, der kun delvis tjener til at finansiere en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser.

(10) Anvendelsesområdet for og definitionerne i dette direktiv bestemmer rækkevidden af harmoniseringen. Medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre bestemmelserne i dette direktiv bør derfor begrænses til dets anvendelsesområde som bestemt ved dets definitioner. Dette direktiv bør dog ikke berøre medlemsstaternes anvendelse af direktivets bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde i overensstemmelse med fællesskabsretten. En medlemsstat vil således kunne bibeholde eller indføre national lovgivning svarende til dette direktivs bestemmelser eller visse af dette direktivs bestemmelser om kreditaftaler uden for dette direktivs anvendelsesområde, f.eks. om kreditaftaler med beløb på under 500 EUR eller på over 50 000 EUR. Desuden vil medlemsstaterne også kunne anvende dette direktivs bestemmelser på tilknyttede kreditaftaler, der ikke er omfattet af definitionen af en "tilknyttet kreditaftale" som indeholdt i dette direktiv. Bestemmelserne om tilknyttede kreditaftaler vil således kunne anvendes på kreditaftaler, der kun delvis tjener til at finansiere en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser.

Ændringsforslag 3

Betragtning 10

(10) Definitionerne i dette direktiv bestemmer rækkevidden af harmoniseringen. Medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre bestemmelserne i dette direktiv bør derfor begrænses til dets anvendelsesområde som bestemt ved dets definitioner. Dette direktiv bør dog ikke berøre medlemsstaternes anvendelse af direktivets bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde i overensstemmelse med fællesskabsretten. En medlemsstat vil således kunne bibeholde eller indføre national lovgivning svarende til dette direktivs bestemmelser eller visse af dette direktivs bestemmelser om kreditaftaler uden for dette direktivs anvendelsesområde, f.eks. om kreditaftaler med beløb på under 200 EUR eller på over 100 000 EUR. Desuden vil medlemsstaterne også kunne anvende dette direktivs bestemmelser på tilknyttede kreditaftaler, der ikke er omfattet af definitionen af en "tilknyttet kreditaftale" som indeholdt i dette direktiv. Bestemmelserne om tilknyttede kreditaftaler vil således kunne anvendes på kreditaftaler, der kun delvis tjener til at finansiere en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser.

(10) Definitionerne i dette direktiv bestemmer rækkevidden af harmoniseringen. Medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre bestemmelserne i dette direktiv bør derfor begrænses til dets anvendelsesområde som bestemt ved dets definitioner. Dette direktiv bør dog ikke berøre medlemsstaternes anvendelse af direktivets bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dets anvendelsesområde i overensstemmelse med fællesskabsretten. En medlemsstat vil således kunne bibeholde eller indføre national lovgivning svarende til dette direktivs bestemmelser eller visse af dette direktivs bestemmelser om kreditaftaler uden for dette direktivs anvendelsesområde, f.eks. om kreditaftaler med beløb på under 200 EUR eller på over 50 000 EUR. Desuden vil medlemsstaterne også kunne anvende dette direktivs bestemmelser på tilknyttede kreditaftaler, der ikke er omfattet af definitionen af en "tilknyttet kreditaftale" som indeholdt i dette direktiv. Bestemmelserne om tilknyttede kreditaftaler vil således kunne anvendes på kreditaftaler, der kun delvis tjener til at finansiere en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser.

Begrundelse

En typisk kreditaftale er sjældent på over 50 000 EUR, så den øvre beløbsgrænse for kreditaftaler kan derfor godt sænkes. Ved at holde den nedre beløbsgrænse på 200 EUR bliver det muligt at lade sms-lån omfatte af direktivet om forbrugerkredit. I Sverige er en ny type "kviklån" blevet et hurtigt voksende problem, navnlig for teenagere. Kviklån kan optages telefonisk, og normalt indsættes pengene på ens konto inden for 15 minutter. I betragtning af at anvendelsen af denne form for lån vil kunne sprede sig til hele Europa, og af de mange finansielle problemer, det har skabt for teenagere, vil det være tilrådeligt at lade den nedre beløbsgrænse være på 200 EUR. Se artikel 2, stk. 2, litra c).

Ændringsforslag 4

Betragtning 12 a (ny)

 

12a) Dette direktiv finder ikke anvendelse på visse typer kreditaftaler såsom kort til henstand med betalingen (kontokort), der ikke tilskrives renter, undtagen når betingelserne for disse kort ikke overholdes, og for hvilke der kun opkræves faste gebyrer, der ikke ændres uanset størrelsen på det beløb, der er trukket på kortet. I forbindelse med sådanne kreditaftaler bør medlemsstaterne kunne bibeholde eller indføre deres egne regler.

Begrundelse

Kontokort (også kaldet kort til henstand med betalingen) er strengt taget ikke rigtige kreditinstrumenter, men snarere et spørgsmål om udsat betaling fra kunden til udstederen. Udstederen betaler leverandøren på vegne af kunden, og sidstnævnte betaler hver måned hele beløbet tilbage til udstederen efter at have modtaget en opgørelse. For kontokort gælder der desuden kun faste årlige gebyrer, hvis størrelse forbliver ens uanset størrelsen på det beløb, der er trukket på et sådant kort.

Ændringsforslag 5

Betragtning 13

(13) Kreditaftaler, der har til formål at yde kredit sikret ved pant i fast ejendom, bør ikke være omfattet af dette direktiv. Denne type kredit er meget specifik. Heller ikke kreditaftaler, som har til formål at finansiere erhvervelsen eller bevarelsen af ejendomsretten til grundarealer eller til eksisterende eller projekterede bygninger, bør være omfattet af dette direktiv. Dog bør kreditaftaler ikke være udelukket fra dette direktivs anvendelsesområde, udelukkende fordi de er bestemt til renovering af en eksisterende bygning eller til at øge dens værdi.

(13) Kreditaftaler, der har til formål at yde kredit sikret ved pant i fast ejendom, bør ikke være omfattet af dette direktiv. Denne type kredit er meget specifik. Heller ikke kreditaftaler, som har til formål at finansiere erhvervelsen eller ombygningen af fast ejendom, som forbrugeren ejer, eller som denne ønsker at erhverve, bør være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag 6

Betragtning 15

(15) Visse bestemmelser i dette direktiv bør finde anvendelse på fysiske og juridiske personer (kreditformidlere), der som led i udøvelsen af deres erhvervsmæssige virksomhed mod et honorar præsenterer forbrugere for eller tilbyder forbrugere kreditaftaler, bistår forbrugere ved at udføre forberedende arbejde med henblik på kreditaftaler eller indgår kreditaftaler med forbrugere på kreditgiverens vegne. Organisationer, der tillader brug af deres navn til markedsføring af kreditprodukter, såsom kreditkort, og som eventuelt også anbefaler deres medlemmer sådanne produkter, bør ikke anses for kreditformidlere ved anvendelsen af dette direktiv.

(15) Visse bestemmelser i dette direktiv bør finde anvendelse på fysiske og juridiske personer (kreditformidlere), der som led i udøvelsen af deres erhvervsmæssige virksomhed mod et honorar præsenterer forbrugere for eller tilbyder forbrugere kreditaftaler, bistår forbrugere ved at udføre forberedende arbejde med henblik på kreditaftaler eller indgår kreditaftaler med forbrugere på kreditgiverens vegne. Det bør ikke være tilstrækkeligt hertil, hvis den pågældende virksomhed kun er af underordnet karakter eller kun udøves lejlighedsvis. Organisationer, der tillader brug af deres navn til markedsføring af kreditprodukter, såsom kreditkort, og som eventuelt også anbefaler deres medlemmer sådanne produkter, bør ikke anses for kreditformidlere ved anvendelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 7

Betragtning 17

(17) Forbrugerne bør beskyttes mod urimelig eller vildledende praksis, navnlig med hensyn til kreditgiverens afgivelse af oplysninger, i tråd med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (direktivet om urimelig handelspraksis). Nærværende direktiv bør dog indeholde specifikke bestemmelser om reklame for kreditaftaler og om visse standardoplysninger, som forbrugerne bør gives for navnlig at kunne sammenligne forskellige tilbud. Sådanne oplysninger bør gives koncist, klart og på en fremtrædende måde. Derudover bør medlemsstaterne fortsat frit kunne fastsætte oplysningskrav i deres nationale lovgivning med hensyn til reklame, der ikke indeholder oplysninger om omkostningerne i forbindelse med kreditten.

(17) Forbrugerne bør beskyttes mod urimelig eller vildledende praksis, navnlig med hensyn til kreditgiverens afgivelse af oplysninger, i tråd med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (direktivet om urimelig handelspraksis). Nærværende direktiv bør dog indeholde specifikke bestemmelser om reklame for kreditaftaler og om visse standardoplysninger, som forbrugerne bør gives for navnlig at kunne sammenligne forskellige tilbud. Sådanne oplysninger bør gives koncist og klart. Derudover bør medlemsstaterne fortsat frit kunne fastsætte oplysningskrav i deres nationale lovgivning med hensyn til reklame, der ikke indeholder oplysninger om omkostningerne i forbindelse med kreditten bortset fra omkostningerne i procent.

Ændringsforslag 8

Betragtning 18

(18) For at forbrugerne sættes i stand til at træffe beslutning på et kvalificeret grundlag, bør de, før kreditaftalen indgås, gøres bekendt med betingelserne og omkostningerne vedrørende kreditten og med deres forpligtelser. For at sikre størst mulig gennemskuelighed og sammenlignelighed tilbuddene imellem bør sådanne oplysninger til forbrugerne navnlig omfatte de årlige omkostninger i procent forbundet med kreditten og beregnet på samme måde i hele Fællesskabet. Da de årlige omkostninger i procent på dette stadium kun kan angives via et eksempel, bør eksemplet være repræsentativt. Det bør derfor afspejle den gennemsnitlige løbetid og det samlede kreditbeløb, der bevilges i forbindelse med den påtænkte type kreditaftale, og, hvor det er relevant, de købte varer. Når det repræsentative eksempel opstilles, bør der også tages hensyn til, hvor hyppigt visse typer kreditaftaler optræder på et specifikt marked. For så vidt angår debitorrenten, hyppigheden af raterne og kapitaliseringen af renter bør kreditgiverne anvende deres normale beregningsmetode for den respektive forbrugerkredit.

(18) For at forbrugerne sættes i stand til at træffe beslutning på et kvalificeret grundlag, bør de, før kreditaftalen indgås, gøres bekendt med betingelserne og omkostningerne vedrørende kreditten og med deres forpligtelser. Hvor det er relevant, bør forbrugerne kunne tage dette oplysningsmateriale med sig og overveje oplysningerne. For at sikre størst mulig gennemskuelighed og sammenlignelighed tilbuddene imellem bør sådanne oplysninger til forbrugerne navnlig omfatte de årlige omkostninger i procent forbundet med kreditten og beregnet på samme måde i hele Fællesskabet. Da de årlige omkostninger i procent på dette stadium kun kan angives via et eksempel, bør eksemplet være repræsentativt. Det bør derfor afspejle den gennemsnitlige løbetid og det samlede kreditbeløb, der bevilges i forbindelse med den påtænkte type kreditaftale, og, hvor det er relevant, de købte varer. Når det repræsentative eksempel opstilles, bør der også tages hensyn til, hvor hyppigt visse typer kreditaftaler optræder på et specifikt marked. For så vidt angår debitorrenten, hyppigheden af raterne og kapitaliseringen af renter bør kreditgiverne anvende deres normale beregningsmetode for den respektive forbrugerkredit.

Ændringsforslag 9

Betragtning 19

(19) De samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten bør omfatte alle omkostninger, herunder renter, provisioner, afgifter, honorarer til kreditformidlere og andre honorarer, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen, bortset fra notarialgebyrer. Kreditgiverens faktiske kendskab til omkostningerne bør vurderes objektivt, under hensyntagen til kravene til erhvervsmæssig agtpågivenhed.

(19) De samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten bør omfatte alle omkostninger, herunder renter, provisioner, afgifter, honorarer til kreditformidlere og andre honorarer, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen, bortset fra notarialgebyrer og forsikringspræmier, der tjener til at opspare kapital. Kreditgiverens faktiske kendskab til omkostningerne bør vurderes objektivt, under hensyntagen til kravene til erhvervsmæssig agtpågivenhed.

Ændringsforslag 10

Betragtning 25

(25) Medlemsstaterne bør træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at fremme en ansvarlig praksis i alle faser af kreditforholdet under hensyntagen til de specifikke træk, der kendetegner deres kreditmarked. Der kan f.eks. være tale om foranstaltninger vedrørende forbrugeroplysning og -uddannelse, herunder advarsler om de risici, der er forbundet med betalingsmisligholdelse og overdreven gældsættelse. På et ekspanderende kreditmarked er det navnlig vigtigt, at kreditgivere ikke giver sig af med uansvarlig kreditgivning, og medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte sanktioner, der gælder, hvis det sker. Uden at dette berører bestemmelserne om kreditrisiko i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut bør kreditgivere bære ansvaret for at kontrollere den enkelte forbrugers kreditværdighed. De bør med henblik herpå kunne anvende ikke blot oplysninger, som forbrugeren har givet i forbindelse med forberedelsen af den pågældende kreditaftale, men også oplysninger, der er givet under et længerevarende forretningsforhold. Medlemsstaternes myndigheder vil også kunne udstede instrukser og passende retningslinjer for kreditgiverne. Forbrugerne bør også udvise forsigtighed og overholde deres kontraktlige forpligtelser.

(25) Medlemsstaterne bør træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at fremme en ansvarlig praksis i alle faser af kreditforholdet under hensyntagen til de specifikke træk, der kendetegner deres kreditmarked. Der kan f.eks. være tale om foranstaltninger vedrørende forbrugeroplysning og -uddannelse, herunder advarsler om de risici, der er forbundet med betalingsmisligholdelse og overdreven gældsættelse. På et ekspanderende kreditmarked er det navnlig vigtigt, at kreditgivere ikke giver sig af med uansvarlig kreditgivning, og medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte sanktioner, der gælder, hvis det sker. Uden at dette berører bestemmelserne om kreditrisiko i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut bør kreditgivere bære ansvaret for at kontrollere den enkelte forbrugers kreditværdighed. De bør med henblik herpå kunne anvende ikke blot oplysninger, som forbrugeren har givet i forbindelse med forberedelsen af den pågældende kreditaftale, men også oplysninger, der er givet under et længerevarende forretningsforhold. Medlemsstaternes myndigheder vil også kunne udstede instrukser og passende tilsynsmæssige retningslinjer for kreditgiverne. Forbrugerne bør også udvise forsigtighed og overholde deres kontraktlige forpligtelser.

Ændringsforslag 11

Betragtning 26

(26) På trods af de oplysninger, der skal gives forud for aftaleindgåelsen, har forbrugeren muligvis behov for yderligere bistand for at kunne afgøre, hvilken kreditaftale blandt de foreslåede produkter der er mest hensigtsmæssig i forhold til vedkommendes behov og finansielle situation. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at kreditgivere sørger for en sådan bistand i forbindelse med de kreditprodukter, de tilbyder forbrugerne. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør de relevante oplysninger forud for aftaleindgåelsen samt de vigtigste karakteristika ved de foreslåede produkter forklares for forbrugeren med udgangspunkt i vedkommendes personlige forhold, så forbrugeren kan forstå de konsekvenser, produkterne kan få for vedkommendes økonomiske situation. Hvor det er relevant, bør denne pligt til at yde forbrugeren bistand også gælde for kreditformidlere. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, hvornår og i hvilket omfang forbrugeren skal gives en sådan forklaring, idet der tages hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder den pågældende kredit tilbydes, forbrugerens behov for bistand og arten af de enkelte kreditprodukter.

(26) På trods af de oplysninger, der skal gives forud for aftaleindgåelsen, har forbrugeren muligvis behov for yderligere bistand for at kunne afgøre, hvilken kreditaftale blandt de foreslåede produkter der er mest hensigtsmæssig i forhold til vedkommendes behov og finansielle situation. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at kreditgivere efter anmodning fra forbrugerne sørger for en sådan bistand i forbindelse med de kreditprodukter, de tilbyder forbrugerne. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør de relevante oplysninger forud for aftaleindgåelsen samt de vigtigste karakteristika ved de foreslåede produkter forklares for forbrugeren med udgangspunkt i vedkommendes personlige forhold, så forbrugeren kan forstå de konsekvenser, produkterne kan få for vedkommendes økonomiske situation. Hvor det er relevant, bør denne pligt til at yde forbrugeren bistand også gælde for kreditformidlere. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, hvornår og i hvilket omfang forbrugeren skal gives en sådan forklaring, idet der tages hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder den pågældende kredit tilbydes, forbrugerens behov for bistand og arten af de enkelte kreditprodukter.

Ændringsforslag 12

Betragtning 27

(27) For at vurdere en forbrugers kreditværdighed bør kreditgiveren også søge i relevante databaser. De juridiske og faktiske omstændigheder kan nødvendiggøre søgninger i forskelligartet omfang. For at undgå konkurrenceforvridning mellem kreditgivere bør det sikres, at kreditgivere har adgang til private eller offentlige databaser om forbrugere i en medlemsstat, hvor de ikke er etableret, på vilkår, som er ikke-diskriminerende i forhold til kreditgivere i den pågældende medlemsstat.

(27) For at vurdere en forbrugers kreditværdighed bør kreditgiveren også søge i relevante databaser. De juridiske og faktiske omstændigheder kan nødvendiggøre søgninger i forskelligartet omfang. For at undgå konkurrenceforvridning mellem kreditgivere bør det sikres, at kreditgivere har adgang til private eller offentlige databaser om forbrugere i en medlemsstat, hvor de ikke er etableret, på vilkår, som er ikke-diskriminerende i forhold til kreditgivere i den pågældende medlemsstat. Det forudsættes i denne forbindelse, at forbrugeren har givet sit samtykke, og at hans berettigede interesser med hensyn til sikringen af beskyttelsen af hans personlige data og forholdsregler mod udbredelse af urigtige data er tilgodeset.

Ændringsforslag 13

Betragtning 28

(28) Hvis et afslag på en anmodning om kredit bygger på søgning i en database, bør kreditgiveren underrette forbrugeren herom og give nærmere oplysninger om den pågældende database. Kreditgiveren bør imidlertid ikke være forpligtet til at give sådanne oplysninger, hvis det er forbudt i henhold til anden fællesskabslovgivning, f.eks. lovgivning om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Endvidere bør sådanne oplysninger ikke gives, hvis det strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, såsom forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgelse af straffelovsovertrædelser.

(28) Hvis et afslag på en anmodning om kredit bygger på søgning i en database, bør kreditgiveren efter anmodning underrette forbrugeren herom og give nærmere oplysninger om den pågældende database. Kreditgiveren bør imidlertid ikke være forpligtet til at give sådanne oplysninger, hvis det er forbudt i henhold til anden fællesskabslovgivning, f.eks. lovgivning om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Endvidere bør sådanne oplysninger ikke gives, hvis det strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, såsom forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgelse af straffelovsovertrædelser.

Ændringsforslag 14

Betragtning 33

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 15

Betragtning 35

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 16

Betragtning 37

(37) Forbrugeren bør have mulighed for at indfri sine forpligtelser forud for det tidspunkt, der er fastsat i kreditaftalen. I tilfælde af hel eller delvis førtidig tilbagebetaling bør kreditgiveren have ret til kompensation for de omkostninger, der er direkte knyttet til den førtidige tilbagebetaling, idet der også tages hensyn til kreditgiverens eventuelle besparelser. Der er dog en række principper, der skal overholdes, når der træffes afgørelse om beregning af kompensationen. Kompensationen til kreditgiveren bør beregnes på en måde, der er gennemskuelig og forståelig for forbrugerne, allerede før kreditaftalen indgås, og under alle omstændigheder når den forvaltes. Desuden bør beregningsmetoden være let at anvende for kreditgiveren, og den bør lette de ansvarlige myndigheders kontrol af kompensationen. Derfor og fordi forbrugerkredit som følge af kredittens løbetid og størrelse ikke finansieres med langfristede finansieringsordninger, bør loftet for kompensationen fastsættes i form af en fast sats. Dette afspejler forbrugerkredittens særlige natur og bør ikke berøre en eventuel anden strategi for andre produkter, der finansieres af langsigtede finansieringsmekanismer, såsom realkreditlån med fast rente.

(37) Forbrugeren bør have mulighed for at indfri sine forpligtelser forud for det tidspunkt, der er fastsat i kreditaftalen. I så fald bør forbrugeren tildeles en passende reduktion af de samlede kreditomkostninger.

Ændringsforslag 17

Betragtning 37 a (ny)

 

(37a) Hvis kreditgiveren i henhold til national lovgivning kan kræve en kompensation, og han gør brug af denne mulighed, skal han meddele forbrugeren dette.

Ændringsforslag 18

Betragtning 38

(38) Medlemsstaterne bør have ret til at beslutte, at kreditgiveren kun kan kræve kompensation for førtidig tilbagebetaling, hvis det beløb, der skal tilbagebetales inden for tolv måneder, overstiger en tærskel, som medlemsstaterne har fastsat. Når medlemsstaterne fastsætter denne tærskel, som ikke bør overstige 10 000 EUR, bør de f.eks. tage hensyn til det gennemsnitlige forbrugerkreditbeløb på deres marked.

udgår

Ændringsforslag 19

Betragtning 41

(41) For at fremme det indre markeds oprettelse og funktion og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet bør det sikres, at oplysningerne om de årlige omkostninger i procent er sammenlignelige i hele Fællesskabet. På trods af, at der ved direktiv 87/102/EØF blev fastsat en fælles matematisk formel for beregning af de årlige omkostninger i procent, er det stadig ikke muligt fuldt ud at sammenligne de årlige omkostninger i procent i hele Fællesskabet. I de enkelte medlemsstater inddrages forskellige omkostningsfaktorer i beregningen. Nærværende direktiv bør derfor klart og udtømmende fastsætte de samlede omkostninger i forbindelse med en forbrugerkredit.

(41) For at fremme det indre markeds oprettelse og funktion og sikre et passende forbrugerbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet bør det sikres, at oplysningerne om de årlige omkostninger i procent er sammenlignelige i hele Fællesskabet. På trods af, at der ved direktiv 87/102/EØF blev fastsat en fælles matematisk formel for beregning af de årlige omkostninger i procent, er det stadig ikke muligt fuldt ud at sammenligne de årlige omkostninger i procent i hele Fællesskabet. I de enkelte medlemsstater inddrages forskellige omkostningsfaktorer i beregningen. Nærværende direktiv bør derfor klart og udtømmende fastsætte de samlede omkostninger i forbindelse med en forbrugerkredit.

Ændringsforslag 20

Artikel 2, stk. 2, litra b

b) kreditaftaler, som har til formål at finansiere erhvervelsen eller bevarelsen af ejendomsretten til grundarealer eller til eksisterende eller projekterede bygninger

b) kreditaftaler, som har til formål at finansiere erhvervelsen eller ombygningen af fast ejendom, som forbrugeren ejer, eller som denne ønsker at erhverve

Begrundelse

Den hidtidige undtagelse i forbrugerkreditdirektivet for renoverings- og moderniseringskreditter bør bibeholdes. Renoveringslån og lån, som skal anvendes til modernisering, ombygning og udvidelse, tjener til at bevare og forhøje ejendommens værdi og er ikke typiske forbrugerkreditter.

Ændringsforslag 21

Artikel 2, stk. 2, litra c

c) kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på under 200 EUR eller på over 100 000 EUR

c) kreditaftaler med et samlet kreditbeløb på under 500 EUR eller på over 50 000 EUR

Begrundelse

Mindre beløb på under 500 EUR bør undtages fra anvendelsesområdet. Når der er tale om mindre kreditter, slår omkostningerne i forbindelse med lovbestemmelserne i særlig grad igennem. Medlemsstaterne kan tage hensyn til de forskellige indkomst- og livsforhold ved, at de ved implementeringen lader mindre beløb være omfattet af lovbestemmelserne. Kreditter over 50 000 EUR er ikke typiske forbrugerkreditter.

Ændringsforslag 22

Artikel 2, stk. 2, litra e

e) kreditaftaler i form af kassekredit, ifølge hvilke kreditten skal betales tilbage inden en måned

e) kreditaftaler i form af kassekredit, ifølge hvilke kreditten skal betales tilbage inden en måned, jf. dog artikel 6, stk. 5

Ændringsforslag 23

Artikel 2, stk. 2, litra ia (nyt)

 

ia) kreditaftaler, hvor forbrugerens erklæringer blev afgivet under medvirken af en notar (civil law notary) eller en anden tjenestemand

Begrundelse

Hvis forbrugerens erklæring blev afgivet under medvirken af en notar eller en anden tjenestemand, skal medlemsstaterne selv kunne afgøre, om og i hvilken udstrækning de anvender dette direktivs bestemmelser.

Ændringsforslag 24

Artikel 2, stk. 2, litra l

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 25

Artikel 2, stk. 3

3. I forbindelse med kreditaftaler i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden tre måneder, finder kun artikel 1-3, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a)-e), artikel 4, stk. 4, artikel 6-9, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra a)-g), l), p), og r)-u), artikel 10, stk. 3, artikel 12, artikel 15, artikel 16, stk. 1, første punktum, artikel 17 og artikel 19-32 anvendelse.

3. I forbindelse med kreditaftaler i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden tre måneder, finder kun artikel 1-3, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a)-c), artikel 4, stk. 4, artikel 6-9, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 3 og stk. 4, artikel 12, artikel 15, artikel 17 og artikel 19-32 anvendelse.

De oplysninger, der skal indgå i kreditaftaler af denne art, omfatter også oplysninger om de omkostninger, der påløber fra sådanne kreditaftalers indgåelse, og, når det er relevant, om betingelserne for ændring af de pågældende omkostninger.

 

Begrundelse

Tilpasning til de følgende ændringer. Andet afsnit hører ikke hjemme i direktivets artikel 2.

Ændringsforslag 26

Artikel 2, stk. 5, indledning

5. Medlemsstaterne kan bestemme, at kun artikel 1-4, artikel 6, 7 og 9, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra a) til h) samt litra l), artikel 10, stk. 3, artikel 11 og 13 samt artikel 16-32 finder anvendelse på kreditaftaler, der indgås af en organisation:

5. Medlemsstaterne kan bestemme, at kun artikel 1-4, artikel 6, 7 og 9, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 3 og stk. 5, artikel 11 og 13 samt artikel 16-32 finder anvendelse på kreditaftaler, der indgås af en organisation:

Begrundelse

Tilpasning til de følgende ændringer.

Ændringsforslag 27

Artikel 2, stk. 6

6. Medlemsstaterne kan bestemme, at kun artikel 1-4, artikel 6, 7 og 9, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra a)-i) samt litra l) og q), artikel 10, stk. 3, artikel 11, 13 og 16 samt artikel 18-32 finder anvendelse på kreditaftaler, ifølge hvilke kreditgiveren og forbrugeren aftaler henstand med betalingen, eller hvorledes kreditten tilbagebetales, såfremt forbrugeren allerede har misligholdt den oprindelige kreditaftale og hvor:

 

6. Medlemsstaterne kan bestemme, at kun artikel 1-4, artikel 6, 7 og 9, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 3, artikel 10, stk. 5, artikel 11, 13 og 16 samt artikel 18-32 finder anvendelse på kreditaftaler, ifølge hvilke kreditgiveren og forbrugeren aftaler henstand med betalingen, eller hvorledes kreditten tilbagebetales, såfremt forbrugeren allerede har misligholdt den oprindelige kreditaftale, og hvor forbrugeren ikke dermed stilles ringere end som fastsat i den oprindelige kreditaftale.

a) sådanne ordninger kan forventes at afværge en retssag om den pågældende misligholdelse, og

 

b) forbrugeren ikke dermed stilles ringere end som fastsat i den oprindelige kreditaftale.

 

Hvis kreditaftalen er omfattet af stk. 3, finder kun bestemmelserne i nævnte stykke anvendelse.

Hvis kreditaftalen er omfattet af stk. 3, finder kun bestemmelserne i nævnte stykke anvendelse.

Begrundelse

Tilpasning til de følgende ændringer. Litra a) er uklart formuleret og overflødigt, fordi det er tilstrækkeligt, at forbrugeren ikke stilles ringere.

Ændringsforslag 28

Artikel 3, litra f, nr. ii

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 29

Artikel 3, litra g

g) "samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten": alle omkostninger, herunder renter, provision, afgifter, og enhver anden form for honorar, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen, og som kreditgiveren har kendskab til, bortset fra notarialgebyrer; omkostninger ved accessoriske tjenesteydelser i forbindelse med kreditaftalen, navnlig forsikringspræmier, medregnes også, såfremt indgåelsen af aftalen om tjenesteydelser desuden er obligatorisk for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser

g) "samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten": alle omkostninger, herunder renter, provision, afgifter, og enhver anden form for honorar, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen, og som kreditgiveren har kendskab til, bortset fra notarialgebyrer; omkostninger ved accessoriske tjenesteydelser i forbindelse med kreditaftalen, navnlig forsikringspræmier, medregnes også, såfremt indgåelsen af aftalen om tjenesteydelser desuden er obligatorisk for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser; forsikringspræmier, der tjener til at opspare kapital, medregnes ikke i de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten

Begrundelse

Hvis omkostninger, der tjener til at opspare kapital - og som således er en slags erstatning for tilbagebetalinger - medregnes ved beregningen af de årlige omkostninger i procent, medfører dette en betydelig forfalskning, og sammenligneligheden er ikke længere sikret.

Ændringsforslag 30

Artikel 3, litra i

i) "årlige omkostninger i procent": de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb

i) "årlige omkostninger i procent": de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb, eventuelt iberegnet de omkostninger, der er nævnt i artikel 19, stk. 2

Begrundelse

Præcisering af teksten.

Ændringsforslag 31

Artikel 3, litra n, nr. i

i) den pågældende kredit udelukkende tjener til at finansiere en aftale om levering af specifikke varer eller specifikke tjenesteydelser, og

i) den pågældende kredit udelukkende tjener til at finansiere en aftale om levering af specifikke varer eller specifikke tjenesteydelser, der er udtrykkeligt specificeret i kreditaftalen, og

Begrundelse

Teksten i Rådets fælles holdning må betragtes som dobbelttydig, og den skaber retsusikkerhed med hensyn til, hvilke aftaler der skal anses for at være tilknyttede, og derfor også usikkerhed om, hvornår forbrugeren kan nyde godt af den beskyttelse, som direktivet foreskriver i disse tilfælde. Ændringsforslaget tydeliggør, at en særlig sammenhæng mellem kreditaftalen og leveringen af specifikke varer eller tjenesteydelser skal være nærmere beskrevet i selve kreditaftalen. Af ovennævnte grund er det vigtigt at skabe retssikkerhed for forbrugeren ved at præcisere de elementer, der definerer, hvornår en kreditaftale skal betragtes som "tilknyttet", uden at skabe risiko for at skulle træffe afgørelse om medlemsstaternes forskellige fortolkninger og forskellige grader af forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 32

Artikel 3, litra j

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 33

Artikel 4, stk. 1

1. Enhver reklame for kreditaftaler, der angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkreditten, skal indeholde standardoplysninger i overensstemmelse med denne artikel. Denne forpligtelse gælder ikke, hvor den nationale lovgivning kræver angivelse af de årlige omkostninger i procent ved reklame vedrørende kreditaftaler, der ikke angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkreditten.

1. Enhver reklame for kreditaftaler, der angiver en anden rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkreditten end de årlige omkostninger i procent, skal indeholde standardoplysninger i overensstemmelse med denne artikel.

Begrundelse

Med den uklare formulering i andet punktum skal der tages højde for særlige forhold i nogle medlemsstater, hvor det nemlig i reklame er obligatorisk at angive de årlige omkostninger i procent. Af hensyn til enkelheden og ensartetheden bør dette gælde for alle medlemsstater.

Ændringsforslag 34

Artikel 4, stk. 2, indledning og litra a

2. Standardoplysningerne skal klart, koncist og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel angive følgende i den anførte rækkefølge:

2. Standardoplysningerne skal klart, koncist og ved hjælp af et repræsentativt eksempel angive følgende:

a) debitorrenten, fast eller variabel eller i givet fald begge, tillige med oplysninger om relevante omkostninger

 

Begrundelse

Det ses ikke, hvorfor oplysningerne skal angives i en bestemt rækkefølge. Reklame bør kun omfatte det væsentlige og ikke være for detaljeret. Forbrugerne har ingen gavn af mere detaljerede oplysninger, når der endnu ikke er indgået en aftale.

Ændringsforslag 35

Artikel 4, stk. 2, litra e og f

e) såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling og

e) i givet fald det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren og raternes størrelse, og

f) i givet fald det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren og raternes størrelse.

 

f) såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling.

Ændringsforslag 36

Artikel 4, stk. 3

3. Såfremt indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med kreditaftalen, navnlig en forsikring, er obligatorisk for overhovedet at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser, og en sådan aftales omkostninger ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også være angivet klart, koncist og på en fremtrædende måde sammen med de årlige omkostninger i procent.

3. Såfremt indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med kreditaftalen, navnlig en forsikring, er obligatorisk for overhovedet at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser, og en sådan aftales omkostninger ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også være angivet klart og koncist sammen med de årlige omkostninger i procent.

Ændringsforslag 37

Artikel 4, stk. 1 og 2

1. Enhver reklame for kreditaftaler, der angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkreditten, skal indeholde standardoplysninger i overensstemmelse med denne artikel. Denne forpligtelse gælder ikke, hvor den nationale lovgivning kræver angivelse af de årlige omkostninger i procent ved reklame vedrørende kreditaftaler, der ikke angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkreditten.

1. Enhver reklame for kreditaftaler, der angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkreditten, skal indeholde standardoplysninger i overensstemmelse med denne artikel. Denne forpligtelse gælder ikke, hvor den nationale lovgivning kræver angivelse af de årlige omkostninger i procent ved reklame vedrørende kreditaftaler, der ikke angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkreditten, og hvor der ikke nævnes yderligere omkostninger af den art, som fremgår af første punktum.

2. Standardoplysningerne skal klart, koncist og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel angive følgende i den anførte rækkefølge:

2. Standardoplysningerne skal klart, koncist og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel angive følgende:

a) debitorrenten, fast eller variabel eller i givet fald begge, tillige med oplysninger om relevante omkostninger

a) debitorrenten, fast og/eller variabel eller i givet fald begge, tillige med oplysninger om relevante omkostninger, der indgår i de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten

b) det samlede kreditbeløb

b) i givet fald det samlede kreditbeløb

c) de årlige omkostninger i procent; i forbindelse med kreditaftaler som omhandlet i artikel 2, stk. 3, kan medlemsstaterne beslutte, at de årlige omkostninger i procent ikke skal oplyses

c) de årlige omkostninger i procent; i forbindelse med kreditaftaler som omhandlet i artikel 2, stk. 3, kan medlemsstaterne beslutte, at de årlige omkostninger i procent ikke skal oplyses

d) kreditaftalens løbetid

d) i givet fald kreditaftalens løbetid

e) såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling og

e) såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling og

f) i givet fald det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren og raternes størrelse.

f) i givet fald det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren og raternes størrelse.

Ændringsforslag 38

Artikel 5, stk. 1, afsnit 1

1. I god tid før en forbruger bindes af en kreditaftale eller et kredittilbud, giver kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren på grundlag af de kreditvilkår og -betingelser, som kreditgiveren tilbyder, og i givet fald forbrugerens præferencer og oplysninger, forbrugeren de oplysninger, der er nødvendige for at sammenligne forskellige tilbud, så der kan træffes en informeret beslutning om indgåelsen af en kreditaftale. Oplysningerne gives på papir eller på et andet varigt medium ved hjælp af formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, jf. bilag II. Kreditgiveren anses for at have opfyldt oplysningskravene i dette stykke og i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/65/EF, hvis han har udleveret de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger.

1. Før en forbruger bindes af en kreditaftale eller et kredittilbud, giver kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren på grundlag af de kreditvilkår og -betingelser, som kreditgiveren tilbyder, og i givet fald forbrugerens præferencer og oplysninger, forbrugeren de oplysninger, der er nødvendige for at sammenligne forskellige tilbud, så der kan træffes en informeret beslutning om indgåelsen af en kreditaftale. Oplysningerne gives på papir eller på et andet varigt medium ved hjælp af formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, jf. bilag II. Kreditgiveren anses for at have opfyldt oplysningskravene i dette stykke og i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/65/EF, hvis han har udleveret de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger.

 

Pligten til at informere forbrugeren forud for aftaleindgåelsen kan også opfyldes ved, at en kopi af udkastet til kreditaftale, hvori oplysningerne efter artikel 10 er indeholdt, udleveres til forbrugeren.

De pågældende oplysninger skal angive:

De pågældende oplysninger skal angive:

Ændringsforslag 39

Artikel 5, stk. 1, litra g

g) de årlige omkostninger i procent og det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, illustreret ved et repræsentativt eksempel, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund for at beregne procentsatsen; hvis forbrugeren har informeret kreditgiveren om et eller flere elementer i den kredit, vedkommende foretrækker, som f.eks. kreditaftalens løbetid og det samlede kreditbeløb, skal kreditgiveren tage hensyn til disse elementer

g) de årlige omkostninger i procent og de samlede omkostninger, som skal betales af forbrugeren, illustreret ved et repræsentativt eksempel, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund for at beregne procentsatsen, jf. artikel 19, stk. 2, sammenholdt med artikel 3, litra g) og i); hvis forbrugeren har informeret kreditgiveren om et eller flere elementer i den kredit, vedkommende foretrækker, som f.eks. kreditaftalens løbetid og det samlede kreditbeløb, skal kreditgiveren tage hensyn til disse elementer

Ændringsforslag 40

Artikel 5, stk. 1, litra i

i) hvor det er relevant, omkostningerne i forbindelse med forvaltning af en eller flere konti til registrering af både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden, medmindre det ikke er obligatorisk at åbne en konto, tillige med omkostningerne ved anvendelse af et betalingsmiddel i forbindelse med både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden, andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen og betingelserne for en eventuel ændring af disse omkostninger

udgår

Begrundelse

Ved ændringen i artikel 5, stk. 1, litra g), er der allerede taget hensyn hertil.

Ændringsforslag 41

Artikel 5, stk. 1, litra l

l) den gældende sats for morarenter og måden, denne sats tilpasses på, og, hvor det er relevant, eventuelle omkostninger i forbindelse med misligholdelse

udgår

Begrundelse

Dette er i alt væsentligt reguleret ved lov, forbrugeren har kendskab hertil, og der er ikke behov for yderligere angivelser.

Ændringsforslag 42

Artikel 5, stk. 1, litra m

m) en advarsel om følgerne af manglende betalinger

udgår

Begrundelse

Overflødigt, jf. litra l).

Ændringsforslag 43

Artikel 5, stk. 1, litra o

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 44

Artikel 5, stk. 1, litra p

p) retten til førtidig tilbagebetaling og, hvor det er relevant, oplysninger om kreditgiverens ret til kompensation, og om, hvordan denne kompensation fastsættes

p) retten til førtidig tilbagebetaling og, hvor det er relevant, en henvisning til kompensation

Begrundelse

Spørgsmålet om kompensation er eventuelt reguleret i national lovgivning, således at en henvisning hertil er tilstrækkelig.

Ændringsforslag 45

Artikel 5, stk. 1, litra q

q) forbrugerens ret til omgående og gratis underretning i henhold til artikel 9, stk. 2, om resultatet af database­søgninger, der er foretaget med henblik på vurdering af kreditværdighed

udgår

Begrundelse

Der er ikke behov for en specifik angivelse heraf.

Ændringsforslag 46

Artikel 5, stk. 1, litra q a (nyt)

 

qa) hvor det er relevant, samtykke til databasesøgninger

Ændringsforslag 47

Artikel 5, stk. 1, litra r

r) forbrugerens ret til efter anmodning gratis at få udleveret en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med forbrugeren, og

udgår

Begrundelse

En myndig forbruger behøver ingen angivelse af denne art.

Ændringsforslag 48

Artikel 5, stk. 3

3. Hvis aftalen er indgået på forbrugerens anmodning ved anvendelse af en fjernkommunikationsteknik, som ikke gør det muligt at give oplysningerne i overensstemmelse med stk. 1, navnlig i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, skal kreditgiveren give forbrugeren de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger i komplet form umiddelbart efter kreditaftalens indgåelse.

3. Hvis aftalen er indgået på forbrugerens anmodning ved anvendelse af en fjernkommunikationsteknik, som ikke gør det muligt at give oplysningerne i overensstemmelse med stk. 1, navnlig i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, skal kreditgiveren i komplet form give forbrugeren oplysningerne forud for aftaleindgåelsen under anvendelse af formularen "Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger" eller forbrugerkreditaftalen umiddelbart efter kreditaftalens indgåelse.

Ændringsforslag 49

Artikel 5, stk. 3

3. Hvis aftalen er indgået på forbrugerens anmodning ved anvendelse af en fjernkommunikationsteknik, som ikke gør det muligt at give oplysningerne i overensstemmelse med stk. 1, navnlig i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, skal kreditgiveren give forbrugeren de standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger i komplet form umiddelbart efter kreditaftalens indgåelse.

3. Hvis aftalen er indgået på forbrugerens anmodning ved anvendelse af en fjernkommunikationsteknik, som ikke gør det muligt at give oplysningerne i overensstemmelse med stk. 1, navnlig i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, skal kreditgiveren give forbrugeren de oplysninger, der normalt gives forud for aftaleindgåelsen, i komplet form ved hjælp af formularen med de standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger umiddelbart efter kreditaftalens indgåelse.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 50

Artikel 5, stk. 6

6. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og i givet fald kreditformidlere giver forbrugeren fyldestgørende forklaringer, således at forbrugeren er i stand til at vurdere, om den foreslåede kreditaftale passer til vedkommendes behov og finansielle situation, hvor det er relevant, ved at forklare de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der skal gives i henhold til stk. 1, de foreslåede produkters vigtigste karakteristika og de specifikke konsekvenser, disse produkter kan få for forbrugeren, herunder konsekvenserne af forbrugerens betalingsmisligholdelse. Medlemsstaterne kan bestemme, hvilken form og hvilket omfang denne bistand skal have, samt hvem der skal yde den, ud fra de særlige omstændigheder, hvorunder kreditaftalen tilbydes, hvem den tilbydes, og den særlige type kredit, der tilbydes.

6. Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere og i givet fald kreditformidlere efter anmodning giver forbrugeren fyldestgørende forklaringer om de kreditprodukter, der tilbydes forbrugeren, således at forbrugeren er i stand til at vurdere, om den foreslåede kreditaftale passer til vedkommendes behov og finansielle situation, hvor det er relevant, ved at forklare de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der skal gives i henhold til stk. 1, de foreslåede produkters vigtigste karakteristika og de specifikke konsekvenser, disse produkter kan få for forbrugeren, herunder konsekvenserne af forbrugerens betalingsmisligholdelse. Medlemsstaterne kan bestemme, hvilken form og hvilket omfang denne bistand skal have, samt hvem der skal yde den, ud fra de særlige omstændigheder, hvorunder kreditaftalen tilbydes, hvem den tilbydes, og den særlige type kredit, der tilbydes.

Begrundelse

Præcisering af, at forklaringerne ikke udgør nogen almindelig rådgivning af forbrugeren, men tjener til en nærmere beskrivelse af kreditprodukterne, for at forbrugeren selv kan træffe sin afgørelse på et velinformeret grundlag. Hvis forbrugeren ikke har nogen spørgsmål, bør det ikke foreskrives, at kreditgiveren skal give forklaringer, især da dette kan udgøre en hindring for det indre marked i samkvemmet mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 51

Artikel 6, stk. 1

1. I god tid før forbrugeren bliver bundet af en kreditaftale eller et tilbud om en kreditaftale som omhandlet i artikel 2, stk. 3, 5 eller 6, giver kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren på grundlag af de kreditvilkår og ‑betingelser, som kreditgiveren tilbyder, og i givet fald forbrugerens præferencer og oplysninger, forbrugeren de oplysninger, der er nødvendige for at sammenligne forskellige tilbud, så der kan træffes en informeret beslutning om indgåelsen af en kreditaftale.

1. Før forbrugeren bliver bundet af en kreditaftale eller et tilbud om en kreditaftale som omhandlet i artikel 2, stk. 3, 5 eller 6, giver kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren på grundlag af de kreditvilkår og ‑betingelser, som kreditgiveren tilbyder, og i givet fald forbrugerens præferencer og oplysninger, forbrugeren de oplysninger, der er nødvendige for at sammenligne forskellige tilbud, så der kan træffes en informeret beslutning om indgåelsen af en kreditaftale.

Ændringsforslag 52

Artikel 6, stk. 1, litra e

e) såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, varen eller tjenesteydelsen og kontantprisen herfor

udgår

Ændringsforslag 53

Artikel 6, stk. 1, litra g

g) de årlige omkostninger i procent illustreret ved hjælp af repræsentative eksempler, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund for at beregne denne procentsats

g) de årlige omkostninger i procent illustreret ved hjælp af repræsentative eksempler, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund for at beregne denne procentsats, jf. artikel 19, stk. 2, sammenholdt med artikel 3, litra g) og i); i forbindelse med kreditaftaler af den type, som er omhandlet i artikel 2, stk. 3, kan medlemsstaterne beslutte, at de årlige omkostninger i procent ikke skal angives

Ændringsforslag 54

Artikel 6, stk. 1, litra i

i) hvor det er relevant, en angivelse af, at forbrugeren til enhver tid kan blive anmodet om at betale hele kreditbeløbet tilbage

i) kun i forbindelse med kreditaftaler af den type, som er omhandlet i artikel 2, stk. 3, hvor det er relevant, en angivelse af, at forbrugeren til enhver tid kan blive anmodet om at betale hele kreditbeløbet tilbage

Ændringsforslag 55

Artikel 6, stk. 1, litra j

j) den gældende sats for morarenter og måden, denne sats tilpasses på, og, hvor det er relevant, andre omkostninger i forbindelse med misligholdelse

udgår

Begrundelse

Det skal også fremover være enkelt at anvende kassekreditter, og de skal fortsat være økonomisk overkommelige.

Ændringsforslag 56

Artikel 6, stk. 1, litra k

k) forbrugerens ret til omgående og gratis underretning i henhold til artikel 9, stk. 2, om resultatet af databasesøgninger, der er foretaget med henblik på vurdering af kreditværdighed

udgår

Ændringsforslag 57

Artikel 6, stk. 1, litra l

l) forbrugerens ret til efter anmodning gratis at få udleveret en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med forbrugeren.

udgår

Ændringsforslag 58

Artikel 6, stk. 1, litra m

m) betingelserne og proceduren for tilbagebetalinger og

udgår

Ændringsforslag 59

Artikel 6, stk. 1, litra m a (nyt)

 

ma) kun i forbindelse med kreditaftaler af den type, som er omhandlet i artikel 2, stk. 3, oplysninger om de omkostninger, der påløber fra aftalens indgåelse, og, når det er relevant, om betingelserne for ændring af de pågældende omkostninger

Ændringsforslag 60

Artikel 6, stk. 1, afsnit 3

Oplysningerne gives på papir eller på et andet varigt medium. De kan gives ved hjælp af formularen Europæiske forbrugerkreditoplysninger jf. bilag III. Kreditgiveren anses for at have opfyldt oplysningskravene i dette stykke og i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/65/EF, hvis han har udleveret de Europæiske forbrugerkreditoplysninger.

Oplysningerne gives på papir eller på et andet varigt medium. De kan gives ved hjælp af formularen Europæiske forbrugerkreditoplysninger jf. bilag III. Kreditgiveren anses for at have opfyldt oplysningskravene i dette stykke og i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/65/EF, hvis han har udleveret de Europæiske forbrugerkreditoplysninger. Pligten til at informere forbrugeren forud for aftaleindgåelsen kan også opfyldes ved, at en kopi af udkastet til kreditaftale, hvori oplysningerne efter artikel 10, stk. 4 eller stk.5, er indeholdt, udleveres til forbrugeren.

Ændringsforslag 61

Artikel 6, stk. 2

2. I forbindelse med kreditaftaler af den type, som er omhandlet i artikel 2, stk. 3, kan medlemsstaterne beslutte, at de årlige omkostninger i procent ikke skal oplyses.

udgår

Ændringsforslag 62

Artikel 6, stk. 1, afsnit 3

Oplysningerne gives på papir eller på et andet varigt medium. De kan gives ved hjælp af formularen Europæiske forbrugerkreditoplysninger jf. bilag III. Kreditgiveren anses for at have opfyldt oplysningskravene i dette stykke og i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/65/EF, hvis han har udleveret de Europæiske forbrugerkreditoplysninger.

Oplysningerne gives på papir eller på et andet varigt medium, og alle oplysningerne skal være lige fremtrædende. De kan gives ved hjælp af formularen Europæiske forbrugerkreditoplysninger jf. bilag III. Kreditgiveren anses for at have opfyldt oplysningskravene i dette stykke og i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/65/EF, hvis han har udleveret de Europæiske forbrugerkreditoplysninger.

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelse kræver, at alle vigtige oplysninger i tilfælde, hvor kreditgivere ikke anvender standardoplysningsformularer, vises på en fremtrædende måde og ikke gemmes bag andre mindre vigtige oplysninger.

Ændringsforslag 63

Artikel 6, stk. 3

3. I forbindelse med kreditaftaler som omhandlet i artikel 2, stk. 5 og 6, omfatter de oplysninger, der gives forbrugeren i henhold til stk. 1 i nærværende artikel også:

3. I forbindelse med kreditaftaler som omhandlet i artikel 2, stk. 5 og 6, omfatter de oplysninger, der gives forbrugeren i henhold til stk. 1 i nærværende artikel også:

a) størrelse, antal og hyppighed af de betalinger, der skal foretages af forbrugeren, og i givet fald den rækkefølge, hvori betalingerne allokeres til forskellige udestående saldi til forskellige debitorrenter med henblik på tilbagebetaling, og

a) størrelse, antal og hyppighed af de betalinger, der skal foretages af forbrugeren, og i givet fald rækkefølgen heraf

b) retten til førtidig tilbagebetaling og, hvor det er relevant, oplysninger om kreditgiverens ret til kompensation, og om, hvordan denne kompensation fastsættes.

b) retten til førtidig tilbagebetaling og, hvor det er relevant, en henvisning til kompensation

 

c) såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse eller tilknyttede aftaler, varen eller tjenesteydelsen og kontantprisen herfor, og

 

d) betingelserne og proceduren for tilbagebetalingen.

Hvis kreditaftalen er omfattet af artikel 2, stk. 3, finder dog kun de i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede bestemmelser anvendelse.

Hvis kreditaftalen er omfattet af artikel 2, stk. 3, finder dog kun de i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede bestemmelser anvendelse.

Ændringsforslag 64

Artikel 7

Artikel 5 og 6 finder ikke anvendelse på leverandører af varer eller tjenesteydelser, der accessorisk optræder som kreditformidlere. Dette berører ikke kreditgiverens pligt til at sikre, at forbrugeren modtager de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er omhandlet i de nævnte artikler.

Artikel 5 og 6 finder ikke anvendelse på:

 

a) leverandører af varer eller tjenesteydelser, der accessorisk optræder som kreditformidlere, eller

 

b) kreditformidlere, såfremt kreditgiveren overtager ansvaret (enten i praksis eller i kraft af loven) for kreditformidlerens rolle i forhold til forbrugeren i forbindelse med kreditten.

 

Dette berører ikke kreditgiverens pligt til at sikre, at forbrugeren modtager de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der er omhandlet i de nævnte artikler.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tilstræber at forebygge uforholdsmæssige byrder på kreditformidlingsaktiviteter af mindre målestok, navnlig i forbindelse med postordrer og kreditter på ugebasis. Ændringsforslaget berører ikke de mere detaljerede regler i artikel 21.

Ændringsforslag 65

Artikel 8, stk. 1 og 2

1. Før kreditaftalen indgås, vurderer kreditgiveren forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i den relevante database.

1. I overensstemmelse med artikel 20 sikrer medlemsstaterne, at kreditgiveren, før kreditaftalen indgås, vurderer forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i den relevante database. Medlemsstater, hvis lovgivning allerede nu foreskriver en obligatorisk vurdering fra kreditgiverens side af forbrugerens kreditværdighed på grundlag af en søgning i den relevante database, kan opretholde denne forpligtelse.

2. Hvis parterne bliver enige om at ændre det samlede kreditbeløb efter kreditaftalens indgåelse, ajourfører kreditgiveren de finansielle oplysninger, som han råder over om forbrugeren, og vurderer forbrugerens kreditværdighed før enhver væsentlig forhøjelse af det samlede kreditbeløb.

2. Ligeledes sikrer medlemsstaterne, at kreditgiveren, hvis parterne bliver enige om at ændre det samlede kreditbeløb efter kreditaftalens indgåelse, ajourfører de finansielle oplysninger, som han råder over om forbrugeren, og vurderer forbrugerens kreditværdighed før enhver væsentlig forhøjelse af det samlede kreditbeløb.

Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 25 kræver medlemsstaterne fleksibilitet i forbindelse med fremme af en ansvarlig praksis på kreditmarkederne.

Ændringsforslag 66

Artikel 8, stk. 1

1. Før kreditaftalen indgås, vurderer kreditgiveren forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i den relevante database.

1. Før kreditaftalen indgås, vurderer kreditgiveren forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i den relevante database, under forbehold af forbrugerens samtykke hertil.

Ændringsforslag 67

Artikel 9, stk. 2

2. Hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af søgning i en database, underretter kreditgiveren omgående og gratis forbrugeren om resultatet af en sådan søgning og giver nærmere oplysninger om den pågældende database, medmindre dette er forbudt i henhold til anden fællesskabslovgivning eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

2. Hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af søgning i en database, underretter kreditgiveren omgående og gratis forbrugeren om resultatet af en sådan søgning og giver nærmere oplysninger om den pågældende database.

 

Hvis en anmodning om kredit imødekommes på grundlag af søgning i en database, underretter kreditgiveren efter anmodning og gratis forbrugeren om resultatet af en sådan søgning og giver nærmere oplysninger om den pågældende database.

 

I begge tilfælde og når vurderingen og afgørelsen helt eller i overvejende grad er automatiseret, gives forbrugeren efter anmodning lejlighed til at kontrollere og korrigere forkerte oplysninger.

 

De oplysninger, der er omhandlet i ovenstående afsnit, meddeles, medmindre dette er forbudt i henhold til anden fællesskabslovgivning eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag 68

Artikel 9, stk. 2

2. Hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af søgning i en database, underretter kreditgiveren omgående og gratis forbrugeren om resultatet af en sådan søgning og giver nærmere oplysninger om den pågældende database, medmindre dette er forbudt i henhold til anden fællesskabslovgivning eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

2. Hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af søgning i en database, underretter kreditgiveren efter anmodning omgående og gratis forbrugeren om resultatet af en sådan søgning og giver nærmere oplysninger om den pågældende database, medmindre dette er forbudt i henhold til anden fællesskabslovgivning eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag 69

Artikel 10, stk. 2

2. Kreditaftalen skal klart og koncist angive:

2. Kreditaftaler, der ikke henhører under artikel 2, stk. 3, 5 og 6, skal klart og koncist angive:

Ændringsforslag 70

Artikel 10, stk. 2, litra e

e) såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, varen eller tjenesteydelsen og kontantprisen herfor

e) såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse eller om tilknyttede kreditaftaler, varen eller tjenesteydelsen og kontantprisen herfor

Ændringsforslag 71

Artikel 10, stk. 2, litra g

g) de årlige omkostninger i procent og det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, beregnet på tidspunktet for indgåelse af kreditaftalen; alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af denne procentsats, angives; i forbindelse med kreditaftaler af den type, som er omhandlet i artikel 2, stk. 3, kan medlemsstaterne beslutte, at de årlige omkostninger i procent ikke skal oplyses

g) de årlige omkostninger i procent og de samlede omkostninger, som skal betales af forbrugeren, beregnet på tidspunktet for indgåelse af kreditaftalen; alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af denne procentsats, jf. artikel 19, stk. 2, sammenholdt med artikel 3, litra g) og i), angives; i forbindelse med kreditaftaler af den type, som er omhandlet i artikel 2, stk. 3, kan medlemsstaterne beslutte, at de årlige omkostninger i procent ikke skal oplyses

Ændringsforslag 72

Artikel 10, stk. 2, litra i

i) såfremt der er tale om amortisation af kapitalen i forbindelse med en kreditaftale med fast løbetid, en opgørelse i form af en amortiseringsplan, der angiver skyldige betalinger og tidspunkter og betingelser for betaling af sådanne beløb; amortiseringsplanen skal indeholde en specificering af den enkelte tilbagebetaling, som viser amortiseringen af kapitalen, renterne beregnet på grundlag af debitorrenten og, hvor det er relevant, eventuelle yderligere omkostninger; såfremt rentesatsen ikke er fast, eller de yderligere omkostninger kan ændres i løbet af kreditaftalen, skal amortiseringsplanen klart og koncist angive, at oplysningerne i planen kun er gyldige indtil næste ændring af debitorrenten eller af de yderligere omkostninger i henhold til kreditaftalen

i) efter anmodning fra forbrugeren: såfremt der er tale om amortisation af kapitalen i forbindelse med en kreditaftale med fast løbetid, en opgørelse i form af en amortiseringsplan, der angiver skyldige betalinger og tidspunkter og betingelser for betaling af sådanne beløb; amortiseringsplanen skal indeholde en specificering af den enkelte tilbagebetaling, som viser amortiseringen af kapitalen, renterne beregnet på grundlag af debitorrenten og, hvor det er relevant, eventuelle yderligere omkostninger; såfremt rentesatsen ikke er fast, eller de yderligere omkostninger kan ændres i løbet af kreditaftalen, skal amortiseringsplanen klart og koncist angive, at oplysningerne i planen kun er gyldige indtil næste ændring af debitorrenten eller af de yderligere omkostninger i henhold til kreditaftalen

Begrundelse

I nogle tilfælde kan sådanne planer fylde 30 sider eller mere. Oven i andre oplysninger risikerer de at aflede forbrugeren fra de vigtigste oplysninger. Det bør dog stadig være muligt at få disse planer, hvis forbrugeren ønsker dem.

Ændringsforslag 73

Artikel 10, stk. 2, litra i

i) såfremt der er tale om amortisation af kapitalen i forbindelse med en kreditaftale med fast løbetid, en opgørelse i form af en amortiseringsplan, der angiver skyldige betalinger og tidspunkter og betingelser for betaling af sådanne beløb; amortiseringsplanen skal indeholde en specificering af den enkelte tilbagebetaling, som viser amortiseringen af kapitalen, renterne beregnet på grundlag af debitorrenten og, hvor det er relevant, eventuelle yderligere omkostninger; såfremt rentesatsen ikke er fast, eller de yderligere omkostninger kan ændres i løbet af kreditaftalen, skal amortiseringsplanen klart og koncist angive, at oplysningerne i planen kun er gyldige indtil næste ændring af debitorrenten eller af de yderligere omkostninger i henhold til kreditaftalen

udgår

Ændringsforslag 74

Artikel 10, stk. 2, litra j

j) såfremt der skal betales omkostninger og renter uden amortisation af hovedstolen, en opgørelse over tidspunkter og betingelser for betaling af renter og eventuelle dermed forbundne faste omkostninger og engangsomkostninger

udgår

Ændringsforslag 75

Artikel 10, stk. 2, litra k

k) hvor det er relevant, omkostningerne i forbindelse med forvaltning af en eller flere konti til registrering af både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden, medmindre det ikke er obligatorisk at åbne kontoen, tillige med omkostningerne ved anvendelse af et betalingsmiddel i forbindelse med både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden, andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen og betingelserne for en eventuel ændring af disse omkostninger

udgår

Ændringsforslag 76

Artikel 10, stk. 2, litra l

l) den gældende sats for morarenter som fastsat på tidspunktet for indgåelse af aftalen og måden, denne sats tilpasses på, og, hvor det er relevant, andre omkostninger i forbindelse med misligholdelse

udgår

Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 5, stk. 1, litra l).

Ændringsforslag 77

Artikel 10, stk. 2, litra m

m) en advarsel om følgerne af manglende betalinger

udgår

Ændringsforslag 78

Artikel 10, stk. 2, litra m a (nyt)

 

ma) angivelse af, at der eventuelt skal betales notarialgebyrer

Ændringsforslag 79

Artikel 10, stk. 2, litra o

o) en eventuel fortrydelsesret og fristen for udøvelse af en sådan fortrydelsesret samt andre betingelser for udøvelsen, herunder oplysninger om forbrugerens forpligtelse til at tilbagebetale den udnyttede kapitel med renter i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra b), og det rentebeløb, der påløber pr. dag

o) en eventuel fortrydelsesret og fristen for udøvelse af en sådan fortrydelsesret samt andre betingelser for udøvelsen, herunder oplysninger om forbrugerens forpligtelse til at tilbagebetale den udnyttede kapitel med renter

Ændringsforslag 80

Artikel 10, stk. 2, litra q

q) retten til førtidig tilbagebetaling, proceduren for førtidig tilbagebetaling og, hvor det er relevant, oplysninger om kreditgiverens ret til kompensation, og den måde, hvorpå denne kompensation fastsættes

q) retten til førtidig tilbagebetaling og, hvor det er relevant, en henvisning til kompensation

Ændringsforslag 81

Artikel 10, stk. 3 a (nyt)

 

3a. I forbindelse med kreditaftaler i form af kassekredit, jf. artikel 2, stk. 3, skal følgende angives klart og koncist:

 

a) kredittypen

 

b) navn og fysisk adresse på aftaleparterne og i givet fald på den involverede kreditformidler

 

c) kreditaftalens løbetid

 

d) det maksimale kreditbeløb og betingelserne for at udnytte kreditmuligheden

 

e) debitorrenten, betingelserne for anvendelsen af debitorrenten og et eventuelt indeks eller en eventuel referencesats, der skal anvendes på den oprindelige debitorrente, samt tidspunkter, betingelser og procedurer for ændring af debitorrenten; hvis der anvendes forskellige debitorrenter under forskellige omstændigheder, angives de nævnte oplysninger med hensyn til alle de relevante debitorrenter

 

f) de årlige omkostninger i procent og de samlede omkostninger, som skal betales af forbrugeren, beregnet på tidspunktet for indgåelse af kreditaftalen; alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af denne procentsats, jf. artikel 19, stk. 2, sammenholdt med artikel 3, litra g) og i), angives; i forbindelse med kreditaftaler af den type, som er omhandlet i artikel 2, stk. 3, kan medlemsstaterne beslutte, at de årlige omkostninger i procent ikke skal oplyses

 

g) en angivelse af, at forbrugeren til enhver tid kan blive anmodet om at betale hele kreditbeløbet tilbage

 

h) proceduren for udøvelse af retten til at opsige kreditaftalen og

 

i) oplysninger om de omkostninger, der påløber fra aftalens indgåelse, og, når det er relevant, om betingelserne for ændring af de pågældende omkostninger.

Ændringsforslag 82

Artikel 10, stk. 3 b (nyt)

 

3b. I forbindelse med de specifikke kreditaftaler, jf. artikel 2, stk. 5 og 6, skal følgende angives klart og koncist:

 

a) kredittypen

 

b) navn og fysisk adresse på aftaleparterne og i givet fald på den involverede kreditformidler

 

c) kreditaftalens løbetid

 

d) det samlede kreditbeløb og betingelserne for at udnytte kreditmuligheden

 

e) såfremt der er tale om en kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse eller om tilknyttede aftaler, varen eller tjenesteydelsen og kontantprisen herfor

 

f) debitorrenten, betingelserne for anvendelsen af debitorrenten og et eventuelt indeks eller en eventuel referencesats, der skal anvendes på den oprindelige debitorrente, samt tidspunkter, betingelser og procedurer for ændring af debitorrenten; hvis der anvendes forskellige debitorrenter under forskellige omstændigheder, angives de nævnte oplysninger med hensyn til alle de relevante debitorrenter

 

g) de årlige omkostninger i procent og de samlede omkostninger, som skal betales af forbrugeren, beregnet på tidspunktet for indgåelse af kreditaftalen; alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af denne procentsats, jf. artikel 19, stk. 2, sammenholdt med artikel 3, litra g) og i), angives

 

h) størrelse, antal og hyppighed, hvad angår de betalinger, der skal foretages af forbrugeren, og i givet fald den rækkefølge, hvori betalingerne allokeres til forskellige udestående saldi til forskellige debitorrenter med henblik på tilbagebetaling

 

i) i forbindelse med kredit, jf. artikel 2, stk. 6, retten til førtidig tilbagebetaling og, hvor det er relevant, en henvisning til kompensation.

Ændringsforslag 83

Artikel 12, overskrift

Kreditaftale i form af en kassekredit

Forpligtelser i forbindelse med kreditaftaler i form af en kassekredit

Ændringsforslag 84

Artikel 13, stk. 1

1. Forbrugeren kan på standardvilkår gratis opsige en tidsubegrænset kreditaftale til enhver tid, medmindre parterne har aftalt en varselsperiode. En sådan periode må ikke overstige en måned.

1. Forbrugeren kan på standardvilkår gratis opsige en tidsubegrænset kreditaftale til enhver tid, medmindre parterne har aftalt en varselsperiode.

Hvis det er fastsat i kreditaftalen, kan kreditgiveren på standardvilkår opsige en tidsubegrænset kreditaftale ved at give forbrugeren mindst to måneders varsel udfærdiget på papir eller på et andet varigt medium.

Hvis det er fastsat i kreditaftalen, kan kreditgiveren på standardvilkår opsige en tidsubegrænset kreditaftale ved at give forbrugeren mindst to måneders varsel udfærdiget på papir eller på et andet varigt medium. Forbrugerens varselsperiode må ikke overstige en måned.

Begrundelse

Teksten gøres mere forståelig.

Ændringsforslag 85

Artikel 14, stk. 1, afsnit 1

1. Forbrugeren har en frist på fjorten kalenderdage til at fortryde kreditaftalen og skal ikke give nogen begrundelse.

1. Forbrugeren har en frist på fjorten kalenderdage til at fortryde kreditaftalen og skal ikke give nogen begrundelse. Hvis der er tale om en tilknyttet kreditaftale, jf. artikel 3, litra n), kan denne frist begrænses til mindst tre kalenderdage på forbrugerens udtrykkelige anmodning, hvis denne ønsker en hurtigere levering eller ibrugtagning af de varer eller tjenesteydelser, der finansieres ved hjælp af en kreditaftale.

 

Når leveringen sker efter udløbet af den aftalte frist, eller tidspunktet for leveringen af ydelsen ligger efter denne frists udløb, udløber fristen på den dato, hvor varen leveres, eller hvor leveringen af ydelsen indledes. Fristen må dog ikke være længere end fjorten kalenderdage.

Begrundelse

Forbrugere, som i forbindelse med indgåelse af en kreditaftale ønsker at få de købte varer leveret inden for en kortere frist end 14 dage, bør have mulighed for at få afkortet denne periode. Denne bestemmelse vil gavne forbrugerne, som vil blive sikret muligheden af en kortere periode for udøvelse af fortrydelsesretten mod en hurtigere levering af de købte varer.

Ændringsforslag 86

Artikel 14, stk. 1

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

1. Forbrugeren har en frist på fjorten kalenderdage til at fortryde kreditaftalen og skal ikke give nogen begrundelse.

1. Forbrugeren har en frist på fjorten kalenderdage til at fortryde kreditaftalen og skal ikke give nogen begrundelse.

Den periode, hvori denne fortrydelsesret kan udøves, løber fra:

Den periode, hvori denne fortrydelsesret kan udøves, løber fra:

a) enten den dag, hvor kreditaftalen er indgået, eller

a) enten den dag, hvor kreditaftalen er indgået, eller

b) den dag, hvor forbrugeren modtager aftalevilkårene og -betingelserne samt oplysningerne i henhold til artikel 10, hvis dette tidspunkt er senere end det i litra a) i dette afsnit nævnte.

b) den dag, hvor forbrugeren modtager aftalevilkårene og -betingelserne samt oplysningerne i henhold til artikel 10, hvis dette tidspunkt er senere end det i litra a) i dette afsnit nævnte.

 

Fortrydelsesretten tabes senest seks måneder efter kreditaftalens indgåelse.

Ændringsforslag 87

Artikel 16, stk. 2, 3 og 4

2. Kreditgiveren har ret til kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med førtidig tilbagebetaling af en kredit, hvis den førtidige tilbagebetaling falder i en periode, for hvilken der er aftalt en fast debitorrente, og kreditgiveren godtgør, at den referencerente, Den Europæiske Centralbank har anvendt i sin seneste primære markedsoperation, der blev foretaget inden den første kalenderdag i den pågældende halvårsperiode, er lavere på tidspunktet for den førtidige tilbagebetaling, end da kreditaftalen blev indgået. For en medlemsstat, der ikke deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, er referencerenten den tilsvarende rente fastsat af den nationale centralbank.

2. Kreditgiveren kan i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning have ret til en rimelig og objektivt begrundet kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med førtidig tilbagebetaling af en kredit.

Kompensationen fastsættes af kreditgiveren og må ikke overstige 1 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end ét år mellem den førtidige betaling og kreditaftalens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger ét år, må kompensationen ikke overstige 0,5 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden.

 

Kompensationen må ikke overstige det rentebeløb, som forbrugeren skulle have betalt i perioden mellem den førtidige betaling og kreditaftalens aftalte ophørstidspunkt.

Kompensationen må ikke overstige det rentebeløb, som forbrugeren skulle have betalt i perioden mellem den førtidige betaling og kreditaftalens aftalte ophørstidspunkt.

3. Kompensation for førtidig tilbagebetaling kan ikke kræves

3. Kompensation for førtidig tilbagebetaling kan ikke kræves

a) hvis tilbagebetalingen har fundet sted i henhold til en forsikringsaftale, der har til formål at garantere tilbagebetalingen af kreditten,

a) hvis tilbagebetalingen har fundet sted i henhold til en forsikringsaftale, der har til formål at garantere tilbagebetalingen af kreditten, eller

b) i forbindelse med kassekreditter, eller

b) i forbindelse med kassekreditter.

c) hvis tilbagebetalingen falder i en periode, for hvilken der er ikke aftalt en fast debitorrente.

 

4. Medlemsstaterne kan beslutte, at kreditgiveren kun kan kræve en sådan kompensation, hvis det beløb, der skal tilbagebetales førtidigt, overstiger den tærskel, der er fastsat i national ret. Denne tærskel må ikke overstige 10 000 EUR inden for enhver periode på tolv måneder.

 

Begrundelse

Hvor det er tilladt, bør kompensation for førtidig tilbagebetaling begrænses til at beskytte forbrugerne mod overdrevne omkostninger. Komplicerede krav såsom en tilknytning til udsving i Centralbankens rentesats bør undgås, da de er vanskelige for forbrugerne at forstå. Desuden bør medlemsstater, som ikke tillader kompensation i deres nationale lovgivning, kunne fastholde dette i overensstemmelse med den minimumsharmoniseringsstrategi, der er valgt på dette område.

Ændringsforslag 88

Artikel 14, stk. 2

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 89

Artikel 14, stk. 3

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 90

Artikel 14, stk. 4

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 91

Artikel 14, stk. 5

5. Medlemsstaterne kan fastsætte, at nærværende artikels stk. 1, 2 og 3 ikke finder anvendelse på kreditaftaler, som ifølge loven skal indgås ved en notars mellemkomst, forudsat at notaren bekræfter, at forbrugeren er sikret de rettigheder, der er omhandlet i artikel 5 og 10.

udgår

Begrundelse

Følger af artikel 2.

Ændringsforslag 92

Artikel 15, stk. 1

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 93

Artikel 16, stk. 2

2. Kreditgiveren har ret til kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med førtidig tilbagebetaling af en kredit, hvis den førtidige tilbagebetaling falder i en periode, for hvilken der er aftalt en fast debitorrente, og kreditgiveren godtgør, at den referencerente, Den Europæiske Centralbank har anvendt i sin seneste primære markedsoperation, der blev foretaget inden den første kalenderdag i den pågældende halvårsperiode, er lavere på tidspunktet for den førtidige tilbagebetaling, end da kreditaftalen blev indgået. For en medlemsstat, der ikke deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, er referencerenten den tilsvarende rente fastsat af den nationale centralbank.

Kompensationen fastsættes af kreditgiveren og må ikke overstige 1 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end ét år mellem den førtidige betaling og kreditaftalens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger ét år, må kompensationen ikke overstige 0,5 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden.

Kompensationen må ikke overstige det rentebeløb, som forbrugeren skulle have betalt i perioden mellem den førtidige betaling og kreditaftalens aftalte ophørstidspunkt.

udgår

Ændringsforslag 94

Artikel 16, stk. 3

3. Kompensation for førtidig tilbagebetaling kan ikke kræves

a) hvis tilbagebetalingen har fundet sted i henhold til en forsikringsaftale, der har til formål at garantere tilbagebetalingen af kreditten,

b) i forbindelse med kassekreditter, eller

c) hvis tilbagebetalingen falder i en periode, for hvilken der er ikke aftalt en fast debitorrente.

udgår

Ændringsforslag 95

Artikel 16, stk. 4

4. Medlemsstaterne kan beslutte, at kreditgiveren kun kan kræve en sådan kompensation, hvis det beløb, der skal tilbagebetales førtidigt, overstiger den tærskel, der er fastsat i national ret. Denne tærskel må ikke overstige 10 000 EUR inden for enhver periode på tolv måneder.

udgår

Ændringsforslag 96

Artikel 19, stk. 2, afsnit 2

Omkostningerne ved forvaltningen af en konto til registrering af både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden, omkostningerne ved anvendelse af et betalingsmiddel i forbindelse med både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden og andre omkostninger i forbindelse med betalingstransaktioner skal indgå i de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten, medmindre det ikke er obligatorisk at åbne kontoen, og omkostningerne i forbindelse med kontoen klart er angivet separat i kreditaftalen eller i en eventuel anden aftale, der er indgået med forbrugeren.

Omkostningerne ved forvaltningen af en konto til registrering af både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden, omkostningerne ved anvendelse af et betalingsmiddel i forbindelse med både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden og andre omkostninger i forbindelse med betalingstransaktioner skal indgå i de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten, medmindre kontoen ikke oprettes i forbindelse med kreditten eller det ikke er obligatorisk at åbne kontoen, og omkostningerne i forbindelse med kontoen klart er angivet separat i kreditaftalen eller i en eventuel anden aftale, der er indgået med forbrugeren.

Ændringsforslag 97

Artikel 21, litra b, nr. ii

ii) Kreditformidleren modtager ikke noget honorar fra kreditgiveren.

ii) Enhver betaling til kreditformidleren for hans tjenesteydelser er gennemsigtig og meddeles forbrugeren.

Begrundelse

Ændringsforslaget tilstræber at sikre, at kreditformidlere optræder på en gennemsigtig måde, samtidig med at fleksibiliteten bevares, således at omkostningerne deles af forbrugere og kreditgivere.

Ændringsforslag 98

Artikel 21, litra b, nr. iii

iii) Den kreditaftale, som kreditformidleren har medvirket til, er faktisk kommet i stand.

udgår

Begrundelse

The condition risks introducing an element of cross-subsidy, whereby consumers who conclude a credit agreement could be charged higher amounts for the services of an intermediary to compensate for those who do not conclude the agreement. Additionally, if an intermediary was not able to recover some costs for providing his advice in case the agreement is not concluded, that may lead him to pressure the consumer to conclude the agreement. However, Member States should have the possibility of restricting the amount which intermediaries can charge in order to protect consumers from being charged disproportionately for advice in cases when no agreement is concluded.

Ændringsforslag 99

Artikel 21, litra b a (nyt)

 

ba) Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen af det honorar, som kreditmæglere kan forlange for deres tjenesteydelser, i tilfælde, hvor der ikke indgås en aftale.

Begrundelse

The condition risks introducing an element of cross-subsidy, whereby consumers who conclude a credit agreement could be charged higher amounts for the services of an intermediary to compensate for those who do not conclude the agreement. Additionally, if an intermediary was not able to recover some costs for providing his advice in case the agreement is not concluded, that may lead him to pressure the consumer to conclude the agreement. However, Member States should have the possibility of restricting the amount which intermediaries can charge in order to protect consumers from being charged disproportionately for advice in cases when no agreement is concluded.

Ændringsforslag 100

Artikel 26

Såfremt en medlemsstat gør brug af et af de reguleringsmæssige valg, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5, artikel 2, stk. 6, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra c), artikel 6, stk. 2, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra g), og artikel 16, stk. 4, underretter den Kommissionen herom og om eventuelle efterfølgende ændringer. Kommissionen offentliggør disse oplysninger på et netsted eller på en anden let tilgængelig måde. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at formidle disse oplysninger til de nationale kreditgivere og forbrugere.

Såfremt en medlemsstat gør brug af et af de reguleringsmæssige valg, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5, artikel 2, stk. 6, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 6, stk. 2, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra g), artikel 10, stk. 4, litra f), og artikel 10, stk. 5, litra f), underretter den Kommissionen herom og om eventuelle efterfølgende ændringer. Kommissionen offentliggør disse oplysninger på et netsted eller på en anden let tilgængelig måde. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at formidle disse oplysninger til de nationale kreditgivere og forbrugere.

Begrundelse

Tilpasning til de foretagne ændringer.

Ændringsforslag 101

Artikel 27, stk. 2

2. Kommissionen tager hvert femte år, og første gang den ..., tærsklerne i dette direktiv og de procentsatser, der anvendes til beregning af den maksimale kompensation, der skal betales i tilfælde af førtidig tilbagebetaling, op til revision for at vurdere dem i lyset af den økonomiske udvikling i Fællesskabet og situationen på det berørte marked. Kommissionen overvåger også, hvilken virkning det har på det indre marked og forbrugerne, at der er mulighed for at foretage de reguleringsmæssige valg, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5, artikel 2, stk. 6, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra c), artikel 6, stk. 2, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra g), og artikel 16, stk. 4. Resultatet heraf forelægges Europa-Parlamentet og Rådet, i givet fald ledsaget af et forslag om ændring af tærsklerne og procentsatserne i overensstemmelse hermed samt af de i ovennævnte artikler omhandlede reguleringsmæssige valg.

2. Kommissionen tager hvert femte år, og første gang den ..., tærsklerne i dette direktiv og de procentsatser, der anvendes til beregning af den maksimale kompensation, der skal betales i tilfælde af førtidig tilbagebetaling, op til revision for at vurdere dem i lyset af den økonomiske udvikling i Fællesskabet og situationen på det berørte marked. Kommissionen overvåger også, hvilken virkning det har på det indre marked og forbrugerne, at der er mulighed for at foretage de reguleringsmæssige valg, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5, artikel 2, stk. 6, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra c), artikel 6, stk. 2, artikel 10, stk. 1, artikel 10, stk. 2, litra g), artikel 10, stk. 4, litra f), og artikel 10, stk. 5, litra f). Resultatet heraf forelægges Europa-Parlamentet og Rådet, i givet fald ledsaget af et forslag om ændring af tærsklerne og procentsatserne i overensstemmelse hermed samt af de i ovennævnte artikler omhandlede reguleringsmæssige valg.

Begrundelse

Tilpasning til de foretagne ændringer.

Ændringsforslag 102

Bilag I, afsnit II, litra b

b) hvis en kreditaftale giver forskellige muligheder for at udnytte kreditmuligheden med forskellige omkostninger eller debitorrenter, anses det samlede kreditbeløb for udnyttet ved den højeste omkostning og debitorrente

b) hvis en kreditaftale giver forskellige muligheder for at udnytte kreditmuligheden med forskellige omkostninger eller debitorrenter, anses det samlede kreditbeløb for udnyttet ved den omkostning og debitorrente, der svarer til den typiske udnyttelse

Ændringsforslag 103

Bilag I, afsnit II, litra b

b) hvis en kreditaftale giver forskellige muligheder for at udnytte kreditmuligheden med forskellige omkostninger eller debitorrenter, anses det samlede kreditbeløb for udnyttet ved den højeste omkostning og debitorrente

b) hvis en kreditaftale giver forskellige muligheder for at udnytte kreditmuligheden med forskellige omkostninger eller debitorrenter, anses det samlede kreditbeløb for udnyttet ved den højeste omkostning og debitorrente anvendt på den transaktionskategori, der oftest benyttes under den pågældende type kreditaftale

Begrundelse

De højeste omkostninger for kreditkorttransaktioner ses ved kontant forskudsbetaling, men de fleste kreditkortforretninger gøres på salgsstedet. Det vil derfor være forfejlet at anvende den højeste omkostning.

Ændringsforslag 104

Bilag I, afsnit II, litra d

d) hvis der ikke er en fast tidsplan for tilbagebetalingen, og en sådan tidsplan ikke kan udledes af kreditaftalens vilkår og af ordningerne for tilbagebetaling af den ydede kredit, anses kredittens løbetid for at være et år og kreditbeløbet for at skulle tilbagebetales i tolv lige store månedlige kapitalrater

d) hvis der ikke er en fast tidsplan for tilbagebetalingen, antages det

 

(i) at kreditten er stillet til rådighed for en periode på et år begyndende fra den relevante dato og

 

(ii) at kreditten tilbagebetales i tolv lige store månedlige rater begyndende en måned efter den relevante dato

Begrundelse

Da spørgsmålet om, hvorvidt en fast tidsplan kan udledes af aftalen eller ej, står åbent for subjektiv fortolkning, forsøger dette ændringsforslag at sikre, at de årlige omkostninger i procent altid beregnes på grundlag af de samme formodninger vedrørende tidsplanen, således at forbrugerne sættes i stand til at foretage reelle sammenligninger af grænseoverskridende kredittilbud.

Ændringsforslag 105

Bilag I, afsnit II, litra g

g) er der endnu ikke aftalt et loft for kreditten, anses loftet for at være på 1 000 EUR

g) er der endnu ikke aftalt et loft for kreditten, anses loftet for at være på 2 500 EUR eller det mindste kreditbeløb, der tilbydes til produktet

Begrundelse

Loftet på 2.500 EUR afspejler bedre de typiske kreditprodukter. Der findes også produkter med betydeligt højere kreditgrænser, og i forbindelse med sådanne produkter ville det være forfejlet over for forbrugerne at anvende et lavere loft.

Ændringsforslag 106

Bilag I, afsnit II, litra g

g) er der endnu ikke aftalt et loft for kreditten, anses loftet for at være på 1 000 EUR

g) er der endnu ikke aftalt et loft for kreditten, anses loftet for at være på 2 500 EUR

Ændringsforslag 107

Bilag II, punkt 2, felt 6, venstre kolonne

Det samlede beløb, De skal betale

udgår

Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kredit

 

Ændringsforslag 108

Bilag II, punkt 2, felt 6, højre kolonne

[Sum af det samlede kreditbeløb og de samlede omkostninger i forbindelse med kreditten]

udgår

Ændringsforslag 109

Bilag II, punkt 3, nyt felt (efter "Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen”), venstre kolonne

 

De samlede omkostninger, De skal betale

 

Der menes renter plus eventuelle omkostninger i forbindelse med kreditten

Ændringsforslag 110

Bilag II, punkt 3, nyt felt (efter "[% - fast eller …. perioder]"), højre kolonne

 

Opdeling af de samlede omkostninger

Ændringsforslag 111

Bilag II, punkt 3, felt 2, højre kolonne

[% Her anføres et repræsentativt eksempel, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af satsen]

[% Her anføres et repræsentativt eksempel]

Ændringsforslag 112

Bilag II, punkt 3, felt 5

Hvis relevant

Forvaltning af en eller flere konti til registrering af både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden er påkrævet

udgår

Ændringsforslag 113

Bilag II, punkt 3, felt 6

Hvis relevant

Omkostninger ved anvendelse af et specifikt betalingsmiddel (f.eks. et kreditkort)

udgår

Ændringsforslag 114

Bilag II, punkt 3, felt 10, venstre kolonne

Morarenter

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit

udgår

Ændringsforslag 115

Bilag II, punkt 3, felt 10, højre kolonne

De vil blive pålagt [… (gældende rentesats og måden, denne sats tilpasses på og, hvis relevant, misligholdelsesomkostninger)] for manglende betalinger.

udgår

Ændringsforslag 116

Bilag II, punkt 4, felt 1, venstre kolonne

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 117

Bilag II, punkt 4, felt 2, venstre kolonne

Førtidig tilbagebetaling

De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Hvis relevant

Førtidig tilbagebetaling

De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Hvis relevant

Kreditgiver har ret til kompensation i tilfælde af førtidig tilbagebetaling

Henvisning til den kompensation, der skal betales

Ændringsforslag 118

Bilag II, punkt 4, felt 2, højre kolonne

[Fastsættelse af kompensation
(beregningsmetode) i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne for artikel 16, stk. 2, i direktiv …/…/EF*]

udgår

Ændringsforslag 119

Bilag II, punkt 4, felt 3, venstre kolonne

Søgning i en database

Søgning i en database

Kreditgiveren skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Forbrugerens samtykke

Ændringsforslag 120

Bilag II, punkt 4, felt 4

Ret til et udkast til kreditaftale

De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem.

udgår

Ændringsforslag 121

Bilag II, punkt 5, litra b, felt 2, venstre kolonne

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 122

Bilag II, punkt 5, litra b, felt 2, højre kolonne

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 123

Bilag III, overskrift

Europæiske forbrugerkreditoplysninger med henblik på

Europæiske forbrugerkreditoplysninger med henblik på

1. kassekredit

kassekredit

2. forbrugerkredit tilbudt af visse kreditorganisationer (artikel 2, stk. 5, i direktiv …/…/EF*)

 

3. gældsomlægning

 

___________________

* EUT: Indsæt en reference til dette direktiv.

 

Ændringsforslag 124

Bilag III, punkt 2, felt 2

Det samlede kreditbeløb

Det samlede kreditbeløb eller loftet for kreditbeløbet

Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.

Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.

Ændringsforslag 125

Bilag III, punkt 2, felt 4, venstre kolonne

Hvordan og hvornår skal kreditten tilbagebetales?

udgår

Ændringsforslag 126

Bilag III, punkt 2, felt 6, venstre kolonne

Hvis relevant

Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer eller tjenesteydelser

Navn på vare/tjenesteydelse

Kontantpris

udgår

Ændringsforslag 127

Bilag III, punkt 3, nyt felt (efter ”Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen”), venstre kolonne

 

De samlede omkostninger, De skal betale

 

Der menes renter plus eventuelle omkostninger i forbindelse med kreditten

Ændringsforslag 128

Bilag III, punkt 3, nyt felt (efter ”Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen”), højre kolonne

 

Opdeling af de samlede omkostninger

Ændringsforslag 129

Bilag III, punkt 3, felt 2, højre kolonne

[% Her anføres et repræsentativt eksempel, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af satsen]

[% Her anføres et repræsentativt eksempel]

Ændringsforslag 130

Bilag III, punkt 3, felt 4, venstre kolonne

Morarenter

udgår

Ændringsforslag 131

Bilag III, punkt 3, felt 4, højre kolonne

De vil blive pålagt […]

(gældende rentesats og måden, denne sats tilpasses på og, hvis relevant, misligholdelsesomkostninger)] for manglende betalinger.

udgår

Ændringsforslag 132

Bilag III, punkt 4, felt 2, venstre kolonne

Søgning i en database

Søgning i en database

Kreditgiveren skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

 

Ændringsforslag 133

Bilag III, punkt 4, felt 2, højre kolonne

 

Søgning i en database

Forbrugerens samtykke

Ændringsforslag 134

Bilag III, punkt 4, felt 3, venstre kolonne

Ret til et udkast til kreditaftale

udgår

De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem.

 

Ændringsforslag 135

Bilag III, punkt 5

5. Supplerende oplysninger, som skal gives hvis oplysningerne forud for aftaleindgåelse leveres af visse kreditorganisationer (artikel 2, stk. 5, i direktiv …/…/EF*) eller tilbydes i forbindelse med en forbrugerkredit med henblik på gældsomlægning

5. Supplerende oplysninger, som skal gives hvis oplysningerne forud for aftaleindgåelse leveres af visse kreditorganisationer (artikel 2, stk. 5, i direktiv …/…/EF) eller tilbydes i forbindelse med en forbrugerkredit med henblik på gældsomlægning (artikel 2, stk. 6, i direktiv …/…/EF)

Ændringsforslag 136

Bilag III, punkt 5, felt 2

Det samlede beløb, De skal betale

udgår

Ændringsforslag 137

Bilag III, punkt 5, nyt felt (efter "Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt”), venstre kolonne

 

Hvis relevant

Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer eller tjenesteydelser

Navn på vare/tjenesteydelse

Kontantpris

Ændringsforslag 138

Bilag III, punkt 5, nyt felt, venstre kolonne

 

Hvordan og hvornår skal kreditten tilbagebetales?

Ændringsforslag 139

Bilag III, punkt 5, felt 3, venstre kolonne

Førtidig tilbagebetaling

De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Hvis relevant

Kreditgiver har ret til kompensation i tilfælde af førtidig tilbagebetaling

Førtidig tilbagebetaling

De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Hvis relevant

Henvisning til den kompensation, der skal betales

Ændringsforslag 140

Bilag III, punkt 5, felt 3, højre kolonne

[Fastsættelse af kompensation (beregningsmetode) i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne for artikel 16, stk. 2, i direktiv …/…/EF*]

udgår

Ændringsforslag 141

Bilag III, punkt 6, litra b, felt 2, venstre kolonne

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 142

Bilag III, punkt 6, litra b, felt 2, højre kolonne

 

(Vedrører ikke den danske tekst)

  • [1]  EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 233.
  • [2]  EFT C 331 E af 31.12.2002, s.200.

BEGRUNDELSE

I erhvervslivet er det nu til dags helt utænkeligt ikke at kunne tilbyde forbrugerne kredit til finansiering af varer eller tjenesteydelser. Sådan kredit udgør en betydelig del af BNP i Europa, idet der dog er store forskelle mellem de enkelte medlemsstater. Til trods for en voksende økonomisk sammenfletning, fælles valuta og væsentlig forbedrede muligheder for grænseoverskridende betalinger er markederne stadig hovedsagelig nationalt prægede og kreditter på tværs af grænserne sjældne. Hertil er der mangfoldige grunde, som overvejende må formodes at bunde i de forskelligartede nationale traditioner og finansieringskulturer, samt i sprogbarrierer.

Åbningen af de nationale markeder for den vigtige økonomiske sektor forbrugerkredit, styrkelse af konkurrencen og forbedring af det indre marked er en politisk opgave for EU og er i forbrugernes og kreditgivernes interesse.

En fælles europæisk lovramme til beskyttelse af forbrugerne kan bidrage hertil, også selv om der fortsat vil være tolerancetærskler af retlig og rent faktisk karakter og lovgivning ikke er den afgørende faktor for den grænseoverskridende forbrugerkredit.

Den europæiske lovramme udgøres i øjeblikket af direktiv 87/102/EØF. Heri er der blot fastsat mindstenormer. I medlemsstaterne er det yderst forskelligt, hvorledes dette lovområde derudover udformes, hvorfor der opstår hindringer på det indre marked.

En fuldstændig harmonisering af retsbestemmelserne er imidlertid ikke vejen til målet.

Forbrugerlovgivningen skal være fleksibel. Der skal kunne reageres med forskellige retsregler på forskellige forhold, specielt også på forskellige risici for forbrugerne, og det skal i givet fald foregå hurtigt og med tilpasningsevne. Lovgivningens virkning afhænger også af, at den accepteres af menneskene, som ønsker at opleve den som deres lov og som tilpasset efter de forhold, de lever under. Lovharmonisering kan ikke blot skade nærhedsprincippet, men fører også på grund af de nødvendige kompromiser ofte til komplicerede og overdrevne ordninger, således at virkningen på det indre marked, som i forbrugerkredittens tilfælde i forvejen kun er ringe, mindskes yderligere.

Af den grund var Kommissionens første forslag af 11. september 2002, hvori der fastsattes en fuldstændig harmonisering, forfejlet. Europa-Parlamentet vedtog ved sin førstebehandling omfattende ændringer af kommissionsforslaget og fastsatte kun en mindsteharmonisering.

I oktober 2005 forelagde Kommissionen herefter et nyt og nu betydelig ændret forslag. Dette forslag tager i vid udstrækning højde for Parlamentets afgørelser og betyder en klar stramning af forslaget. I Kommissionens nye forslag gives der afkald på en omfattende maksimal harmonisering, og i stedet nøjes man med en målrettet, selektiv harmonisering af bestemte retlige grundelementer: oplysninger forud for aftalens indgåelse, aftaleoplysninger, fortrydelsesret, førtidig tilbagebetaling og de årlige omkostninger i procent.

Denne nye strategi må principielt betragtes som positiv. I den fælles holdning har Rådet også overtaget denne strategi og fra sin side foretaget ændringer, der dels betyder yderligere stramninger, men dels også gør nogle bestemmelser mere komplicerede.

Selv om den fælles holdning er et godt grundlag, er der alligevel brug for kontrol og korrektur, når det kommer til enkeltheder. I den sammenhæng skal der anlægges følgende målestok: Lovregler bør tage udgangspunkt i normale tilfælde, den gennemsnitlige forbruger og den gennemsnitlige erhvervsdrivende og ikke i mislykkede tilfælde af misbrug, som er undtagelsestilfælde. Princippet om aftalefrihed skal bevares, og forbrugerens eget ansvar skal styrkes. At der vedtages flere regler, betyder ikke automatisk, at forbrugerbeskyttelsen øges. Alt for mange oplysninger skaber netop hos den uerfarne forbruger større forvirring end klarhed - hvilket også overensstemmende bekræftes i den undersøgelse, Europa-Parlamentet har fået gennemført, og de stedfundne høringer - for slet ikke at tale om de dermed forbundne større omkostninger, som også forbrugeren må bære i den sidste ende. Regler burde være klare, enkle og overskuelige og sørge for en europæisk merværdi, dvs. være til fordel for det indre marked. Ikke alle dele af den fælles holdning tager højde for disse synspunkter ved at skabe en udpræget balance. Nogle er for omfangsrige, bureaukratiske og til dels også komplicerede og vanskelige at forstå. Dette kan have rod i kompromisbestræbelserne i Rådet og i medlemsstaternes fastholden ved deres respektive specifikke regler, men er ikke den rigtige målestok og kan ikke tjene Europa-Parlamentet som ledetråd.

Følgende ændringer bør bemærkes:

1.      Der skal gøres flere undtagelser fra anvendelsesområdet, såsom aftaler under medvirken af en notar, boligøkonomiske lån samt kreditter på under 500 EUR eller på over 50 000 EUR. Dermed får medlemsstaterne mere spillerum. Imidlertid skal man være specielt opmærksom på, at de ved gennemførelsen også kan lade direktivets bestemmelser gælde på disse områder. F.eks. kan medlemsstater anvende dets bestemmelser allerede fra en kredit på 100 EUR, og de kan til enhver tid afpasse denne grænse efter egne penge- og indtægtsforhold, uden at EU-direktivet skal ændres.

2.      Bestemmelserne vedrørende reklame er uklare og forekommer overdrevne i betragtning af, at også direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis er gældende.

3.      Pligten til at give oplysninger forud for aftaleindgåelse og aftaleoplysninger er for omfattende. En harmonisering af dette retlige område kan ikke med rimelighed foregå på den måde, at man sammenlægger alle krav, der er gældende i medlemsstaterne. Dette må og skal føre til overregulering og en overflod af oplysninger, og synspunktet er så meget mere relevant, som forbrugeren har fortrydelsesret.

For kassekredit gælder dette i særlig grad.

De angivelser, der kræves ud over oplysningerne, kan hæmme det indre marked betydeligt, for det første fordi medlemsstaterne kan gennemføre bestemmelserne på forskellig vis, og for det andet fordi de netop i den grænseoverskridende handel foruden i den elektroniske handel næppe kan mestres af kreditgiveren og direkte kan afholde denne fra at tilbyde grænseoverskridende kreditter.

Af den grund og med tanke på forbrugerens eget ansvar bør disse angivelser kun skulle foretages, når forbrugeren forlanger det.

4.      For fortrydelsesretten er der fastsat en forfaldsfrist. I betragtning af de mange krav, der stilles til den erhvervsdrivende, kan der ved aftalens indgåelse og orienteringen om fortrydelsesvilkårene begås fejl, som ikke beror på ond tro, men udelukkende på den erhvervsdrivendes forseelse. Direktivet gælder jo også for erhvervsdrivende, der ikke er øvede inden for kredithandel. Desuden kan sådanne fejl forlede forbrugeren til misbrugsadfærd. I seks måneder efter aftaleindgåelsen bør der således herske retsfred.

5.      Efter Kommissions opfattelse var førtidig tilbagebetaling samt kompensation en vigtig tekstdel, som skulle harmoniseres. Det kompromis, Rådet har fundet frem til, er temmelig kompliceret og lidet givtigt. I betragtning af de graverende forskelle i tradition og retsopfattelse hos de enkelte medlemsstater er det ganske logisk, at der ikke kan findes noget overbevisende kompromis i dette spørgsmål.

Den foreliggende løsning er imidlertid særdeles mislykket og en virkning på det indre marked (harmonisering) ikke til at få øje på.

Den måde, en eventuel kompensation beregnes på, er uklart formuleret og er fortsat uvis. For op til 10 000 EUR om året kan der ses helt bort fra en kompensation. Tilbage bliver som den eneste nævneværdige fælles regel, at der, når en kompensation er tilladt, og hvorledes den end beregnes, højst må forlanges 0,5 % hhv. 1 % af det førtidigt tilbagebetalte beløb.

På den baggrund og fordi heller ikke dette loft er absolut saglig korrekt, må det være en ærligere løsning helt at lade kompensationsbestemmelsen udgå og dermed lade spørgsmålet henhøre under medlemsstaternes kompetenceområde.

Med de foreslåede ændringer vil der efter ordførerens opfattelse opnås en forbedring af den fælles holdning i form af mere koncise og klarere bestemmelser, og der skabes en passende balance mellem de forskellige synspunkter.

PROCEDURE

Titel

Forbrugerkredit: Harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser (ophævelse af direktiv 87/102/EØF)

Referencer

09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

20.4.2004                     T5-0297/2004

Kommissionens forslag

COM(2002)0443 - C5-0420/2002

Kommissionens ændrede forslag

COM(2004)0747

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

27.9.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

27.9.2007

Ordfører

       Dato for valg

Kurt Lechner

30.1.2006

 

 

Behandling i udvalg

24.10.2005

9.10.2006

22.11.2006

8.5.2007

 

5.6.2007

3.10.2007

5.11.2007

22.11.2007

 

27.11.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Nicola Zingaretti

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Giovanna Corda, Benoît Hamon, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, José Javier Pomés Ruiz, Olle Schmidt, Gary Titley, Diana Wallis, Stefano Zappalà

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Klaus-Heiner Lehne, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Tadeusz Zwiefka

Dato for indgivelse

12.12.2007