INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet

19.12.2007 - (13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD)) - ***II

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Markus Ferber

Procedure : 2006/0196(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0505/2007
Indgivne tekster :
A6-0505/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet

(13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (13593/6/2007 – C6‑0410/2007),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0594),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6‑0505/2007),

1.  godkender den fælles holdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Baggrund

På nuværende tidspunkt er posttjenesterne i EU omfattet af postdirektivet fra 1997 (97/67/EF). Med dette direktiv fastlagdes en lovgivningsmæssig ramme, der sikrede opfyldelse af befordringspligten, samtidig med at de tjenester, der var omfattet af eneret, gradvis skulle begrænses (oprindelig forsendelser under 350 g; dette ændredes i 2002 til 100 g, mens vægten per 1. januar 2006 nedsattes til 50 g). Sigtet med direktivet var at opnå den bedst mulige service gennem en gradvis åbning af markedet og med en definitiv åbning i 2009 som mål. Desuden skulle Kommissionen fremlægge regelmæssige rapporter om direktivets gennemførelse og inden udgangen af 2006 bekræfte, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fastholde 2009 som mål.

Kommissionens forslag

Med udgangspunkt i en fremadrettet undersøgelse af, hvordan den fulde gennemførelse af det indre marked for posttjenester vil påvirke opfyldelsen af befordringspligten, forelagde Kommissionen i oktober 2006 det foreliggende forslag om ændring af direktiv 97/67/EF. I forslaget bekræftes den 1. januar 2009 som det tidspunkt, hvor de nationale postvirksomheder ikke længere vil have monopol på forsendelser under 50 g. Den pligt, som medlemsstaterne har til at sikre posttjenester af høj kvalitet og til overkommelige priser, gælder stadig. Kommissionen foreslår en række ledsagende foranstaltninger, hvis sigte er at beskytte befordringspligtydelserne, f.eks. forudgående udpegning af befordringspligtige virksomheder og omkostningsægte takster. Med hensyn til finansieringen af nettoomkostninger ved opfyldelse af befordringspligten, opstiller Kommissionen en række alternativer, men medlemsstaterne kan frit vælge den fremgangsmåde, der er bedst egnet for dem.

Europa-Parlamentets førstebehandling

Ordføreren tilsluttede sig de vigtigste målsætninger i Kommissionens forslag fra lovgivningsprocedurens begyndelse. Især fastsættelsen af et fast og uigenkaldeligt tidspunkt for fuldførelsen af et indre marked for posttjenester er vigtigt, idet en åbning af markedet vil indebære større konkurrence og dermed et højere serviceniveau med hensyn til kvalitet, pris og forbrugernes valgmuligheder. Desuden vil det skabe betingelser for større vækst og beskæftigelse i sektoren. Flere af forslagets aspekter kræver dog præcisering og finpudsning.

Ordføreren havde i forbindelse med førstebehandlingen omfattende drøftelser med kollegerne i såvel Transportudvalget og i de rådgivende udvalg for at nå frem til kompromisløsninger om de vigtigste spørgsmål. Forhandlingerne mundede ud i en kompromispakke, som blev støttet af et stort flertal under afstemningen på plenarmødet i juli 2007. Hovedelementerne i EP's holdning under førstebehandlinger er:

-  Tidspunkterne for åbningen af markederne: Fristen for åbningen af markederne bør fastsættes til den 31. december 2010. Det betyder, at virksomhederne og forvaltningsmyndighederne i de lande, der er bagud med liberaliseringsprocessen, vil få mere tid til at gennemføre tilpasningen. De tolv medlemsstater, der blev EU-medlemmer i 2004 eller senere, samt medlemsstater med en særlig vanskelig topografi får mulighed for en yderligere overgangsperiode på to år til at åbne deres markeder (den 31. december 2012).

-  Gensidighed: For at undgå markedsfordrejninger og illoyal konkurrence bør medlemsstater, der har gennemført en fuldstændig liberalisering af deres markeder, have mulighed for at nægte at give tilladelse til monopoler, som stadig er omfattet af et nationalt monopol (eneretsområde) i en anden medlemsstat.

-  Garanteret befordringspligt: Befordringspligten skal fortsat gælde i fuldt omfang omfattende mindst en levering og indsamling fem dage om ugen for alle borgere i EU. Det er endvidere vigtigt at opretholde velfungerende postnet med et tilstrækkeligt antal indleveringssteder i landlige, fjerntliggende eller tyndt befolkede områder for at opfylde befordringspligten.

-  Sociale overvejelser bør i almindelighed indgå i processen for markedsåbning. Navnlig skal medlemsstaterne kunne fastsætte arbejdsvilkår i deres tilladelsesprocedurer. Medlemsstaterne bør også have ret til at stille ikke-økonomiske betingelser for levering af posttjenester, såsom ansættelsesforhold og sociale sikringsordninger, der er indført ved lov eller ved kollektive aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter i medlemsstaten.

-  Finansiering: Hvis en medlemsstat fastslår, at befordringspligten medfører en nettoomkostning, bør den udarbejde en finansieringsplan og forelægge den for Kommissionen. Kommissionen vejleder i beregningen af nettoomkostningerne.

Rådets fælles holdning

Ordføreren glæder sig over, at Rådet har indarbejdet alle hovedelementerne i Europa-Parlamentets synspunkter i sin fælles holdning. Rådet har foretaget visse ændringer af direktivets struktur, men de vedrører ikke hovedindholdet i Parlamentets vigtigste ændringer. Ordføreren udtrykker desuden sin tilfredshed med, at i henhold til den fælles holdning er de medlemsstater, der kan udsætte den fuldstændige åbning af markedet indtil 2012, nu udtrykkeligt nævnt, ligesom vejledning i beregningen af nettoomkostningerne kommer til at indgå i direktivet i et nyt bilag.

Indstilling

Ordføreren hilser Rådets godkendelse af det kompromis, som er opnået i Parlamentet, velkommen, og anbefaler derfor, at den fælles holdning godkendes uden ændringer.

PROCEDURE

Titel

Fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet

Referencer

13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

11.7.2007                     T6-0336/2007

Kommissionens forslag

COM(2006)0594 - C6-0354/2006

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

15.11.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.11.2007

Ordfører

       Dato for valg

Markus Ferber

10.10.2007

 

 

Behandling i udvalg

20.11.2007

17.12.2007

 

 

Dato for vedtagelse

18.12.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

2

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Corien Wortmann-Kool

Dato for indgivelse

19.12.2007