SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu ühine seisukoht võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega

19.12.2007 - (13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD)) - ***II

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Markus Ferber

Menetlus : 2006/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0505/2007

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega

(13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (13593/6/2007 – C6‑0410/2007);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0594) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6‑0505/2007),

1.  kiidab ühise seisukoha heaks;

2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks allkirjastada õigusakt koos nõukogu eesistujaga vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

SELETUSKIRI

Taust

Praegu reguleerib postiteenuseid ELis 1997. aasta postidirektiiv (97/67/EÜ). Sellega loodi reguleeriv raamistik, mis tagab kodanikele universaalteenuse ning samas järkjärgult piirab reserveeritud ala ulatust (algselt saadetised kaaluga alla 350 g, mida 2002. aastal vähendati 100 grammile ja 1. jaanuaril 2006 – 50 grammile). Direktiivi eesmärk on tagada parim võimalik teenus turu järkjärgulise avamise teel, kusjuures lõplik eesmärk on turu täielik avamine 2009. aastal. See sisaldab nõuet, et komisjon esitaks korrapäraselt aruandeid direktiivi rakendamise kohta ning enne 2006. aasta lõppu teataks, kas 2009. aasta tähtaeg on endiselt asjakohane.

Komisjoni ettepanek

Tuginevalt tuleviku-uuringule, mis käsitleb postiteenuste siseturu täieliku realiseerimise mõju universaalteenusele, esitas komisjon 2006. aasta oktoobris käesoleva ettepaneku muudatuste tegemiseks direktiivis 97/67/EÜ. Ettepanekus kinnitatakse kuupäevaks, millest alates riiklikel postioperaatoritel ei ole enam monopoli alla 50 grammi kaaluvatele postisaadetistele, 1. jaanuar 2009. Kehtima jääb liikmesriikide praegune kohustus tagada kvaliteetne ja taskukohane universaalteenus. Komisjon teeb ettepaneku mitmeteks universaalteenuse kaitseks mõeldud kaasmeetmeteks nagu näiteks tühistada teenusepakkujate kohustuslik eelnev määramine ja kulupõhised tariifid. Universaalteenuse osutamise võimalike netokulude rahastamise osas selgitab komisjon mitmeid alternatiive, kuid jätab liikmesriikidele vabaduse valida nende oludes kõige sobivam rahastamisviis.

Euroopa Parlamendi esimene lugemine

Raportöör toetas õigusloomemenetluse algusest peale komisjoni ettepaneku keskseid eesmärke. Postiteenuste siseturu lõpuleviimiseks kindla ja muutmatu kuupäeva määramine on eriti tähtis, kuna turu avamine suurendab konkurentsi ja parandab sellega teenuste kvaliteeti, hinnataset ja tarbijate valikuvõimalusi. Lisaks loob see tingimused majanduskasvu ja tööhõive suurenemiseks antud valdkonnas. Siiski vajavad ettepaneku mitmed aspektid veel selgitamist või viimistlemist.

Kogu esimese lugemise kestel pidas raportöör ulatuslikke mõttevahetusi kolleegidega transpordikomisjonist ja nõuandvatest komisjonidest mitmele kesksele küsimusele kompromisslahenduste leidmiseks. Läbirääkimiste lõpptulemuseks oli kompromissettepanekute pakett, mida 2007. aasta juulis toimunud hääletusel toetas täiskogu valdav enamus. Parlamendi esimese lugemise seisukoha kõige olulisemad punktid on järgmised:

-          Turu avamise tähtajad: turu avamise tähtajaks tuleks määrata 31. detsember 2010. See annaks turu avamise protsessis maha jäänud riikide postioperaatoritele ja reguleerijatele rohkem kohanemisaega. 2004. aastal ja hiljem liiduga ühinenud 12 liikmesriigile ning eriti raskete maastikutingimustega liikmesriikidele antaks turu avamiseks kaks aastat kauem aega (31. detsembrini 2012).

-          Vastastikkuse põhimõte: turumoonutuste ja kõlvatu konkurentsi vältimiseks peaksid oma turu avanud liikmesriigid saama keelduda lubade andmisest operaatoritele, keda teises liikmesriigis endiselt kaitseb riiklik monopol (reserveeritud ala).

-          Tagatud universaalteenus: universaalteenuse osutamine peab jätkuma täies mahus, s.t see peab iga ELi kodaniku kohta hõlmama vähemalt üht saadetise kättetoimetamist ja vastuvõtmist viiel päeval nädalas. Lisaks on universaalteenuse osutamise kohustuse täitmiseks tähtis säilitada hästitoimivad postivõrgustikud, millel on kaugemalasuvates, hõredalt asustatud või maapiirkondades piisaval hulgal juurdepääsupunkte.

-          Sotsiaalseid kaalutlusi tuleks turu avamise käigus üldjuhul arvesse võtta. Eelkõige peaksid liikmesriigid loa andmise menetlustes suutma kajastada töötingimusi. Ka peab liikmesriikidel olema õigus kehtestada postiteenuste osutamisele mittemajanduslikest põhjustest tulenevaid tingimusi, nagu näiteks seaduste ja/või riigi tööturu osapoolte vaheliste kollektiivlepingutega kehtestatud töötingimuste ja sotsiaalkindlustusskeemide järgimine.

-          Rahastamine: Kui liikmesriik leiab, et universaalteenuse osutamise kohustused põhjustavad netokulusid, peaks ta koostama rahastamiskava ja teavitama sellest komisjoni. Komisjon peaks andma suunised netokulude arvutamiseks.

Nõukogu ühine seisukoht

Raportöör tunneb heameelt, et nõukogu lisas oma ühisesse seisukohta kõik Euroopa Parlamendi seisukoha olulisemad punktid ülaltoodud kujul. Nõukogu tegi mõningaid muudatusi direktiivi ülesehituses, kuid need ei puuduta parlamendi peamiste muudatusettepanekute sisu. Lisaks tervitab raportöör asjaolu, et vastavalt ühisele seisukohale on nüüd sõnaselgelt nimetatud riigid, kes võivad lükata turu täieliku avamise edasi kuni 2012. aasta lõpuni, ja et netokulude arvutamise suunised saavad hiljaaegu koostatud lisa näol direktiivi osaks.

Soovitus

Raportöör hindab parlamendis saavutatud kompromissi kinnitamist nõukogus ja seetõttu soovitab ühise seisukoha muutmata kujul heaks kiita.

MENETLUS

Pealkiri

Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine

Viited

13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

11.7.2007                     T6-0336/2007

Komisjoni ettepanek

KOM(2006)0594 - C6-0354/2006

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

15.11.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.11.2007

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Markus Ferber

10.10.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

20.11.2007

17.12.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

18.12.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

37

2

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Corien Wortmann-Kool