SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista

19.12.2007 - (13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD)) - ***II

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Markus Ferber

Menettely : 2006/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0505/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0505/2007
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista

13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (13593/6/2007 – C6‑0410/2006),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0594))

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0505/2007),

1.  hyväksyy yhteisen kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Taustaa

Postipalvelut kuuluvat EU:ssa tällä hetkellä vuoden 1997 postidirektiivin (97/67/EY) piiriin. Sillä luotiin sääntelykehys, jolla taataan kansalaisille yleispalvelu siten, että varattujen palvelujen aluetta asteittain vähennetään (alun perin alle 350 gramman lähetykset, muutettu vuonna 2002 koskemaan 100 gramman lähetyksiä ja 1. tammikuuta 2006 koskemaan 50 gramman lähetyksiä). Direktiivillä pyritään tarjoamaan mahdollisimman hyvää palvelua avaamalla markkinat vähitellen siten, että lopullisena tavoitteena on täysi avaaminen vuonna 2009. Direktiivi sisältää vaatimuksen, jonka mukaan komission olisi esitettävä säännöllisiä kertomuksia sen täytäntöönpanosta ja varmistettava vuoden 2006 loppuun mennessä, onko määräajaksi asetettu vuosi 2009 asianmukainen.

Komission ehdotus

Komissio esitti tämän ehdotuksen direktiivin 97/67/EY muuttamiseksi lokakuussa 2006, ja se perustuu tutkimukseen, jossa tarkasteltiin sitä, miten postin sisämarkkinoiden täysimääräinen toteuttaminen vaikuttaa yleispalveluun. Ehdotuksessa vahvistetaan 1. tammikuuta 2009 päivämääräksi, jolloin kansallisilla palveluntarjoajilla ei enää olisi monopolia alle 50 gramman lähetysten osalta. Jäsenvaltioiden tämänhetkinen velvoite taata laadukas ja edullinen yleispalvelu säilyisi. Komissio ehdottaa lukuisia oheistoimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan yleispalvelu, kuten luopuminen palveluntarjoajien pakollisesta ennalta nimeämisestä ja kustannuksiin sovitetusta hinnoittelusta. Yleispalvelun tarjoamisesta mahdollisesti aiheutuvien nettokustannusten rahoittamisen osalta komissio esittää joukon vaihtoehtoja, mutta antaa jäsenvaltioille vapauden valita menetelmä, joka parhaiten soveltuu niiden erityistilanteeseen.

EP:n ensimmäinen käsittely

Esittelijä on tukenut komission ehdotuksen keskeisiä tavoitteita lainsäädäntömenettelyn alusta lähtien. Sovitun ja peruuttamattoman päivän määrittäminen postipalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattamista varten on erityisen tärkeää, koska markkinoiden avaaminen mahdollistaa voimakkaamman kilpailun ja parantaa siten palvelun tasoa kuluttajille tarjolla olevan laadun, hinnan ja valinnanvaran osalta. Se luo myös edellytykset alan kasvun ja työllisyyden lisääntymiselle. Lukuisat ehdotuksen osa-alueet kuitenkin edellyttävät täsmennystä tai hienosäätöä.

Ensimmäisen käsittelyn aikana esittelijä kävi laajoja keskusteluja sekä liikennevaliokunnassa että lausunnon antavien valiokuntien kanssa löytääkseen kompromissiehdotuksia useisiin avainkysymyksiin. Neuvotteluissa päästiin lopulta kompromissipakettiin, jota suuri enemmistö asettui tukemaan heinäkuun 2007 täysistunnossa pidetyssä äänestyksessä. EP:n ensimmäisen käsittelyn merkittävimmät elementit ovat seuraavat:

–         Markkinoiden avaamisen päivämäärä: Markkinoiden avaamisen päivämääräksi olisi asetettava 31. joulukuuta 2010. Täten niiden maiden, joissa vapauttamisprosessi etenee hitaammin, palvelun tarjoajilla ja sääntelijöillä on enemmän aikaa sopeutua. Vuonna 2004 tai myöhemmin liittyneillä jäsenvaltioilla sekä jäsenvaltioilla, joiden maantieteelliset olosuhteet ovat erityisen vaikeat, on kaksi vuotta enemmän aikaa markkinoiden avaamista varten (31. joulukuuta 2012).

–         Vastavuoroisuus: Markkinahäiriöiden ja epäoikeudenmukaisen kilpailun välttämiseksi niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat avanneet markkinansa, olisi voitava kieltäytyä myöntämästä lupaa palveluntarjoajille, jotka edelleen toimivat toisen jäsenvaltion kansallisen monopolin suojissa (varatut palvelut).

–         Taattu yleispalvelu: Yleispalvelun on jatkuttava täydessä laajuudessa, ts. siten, että se kattaa vähintään yhden jakelu- ja keräyskerran viitenä päivänä viikossa kaikille EU:n kansalaisille. Yleispalveluvelvoitteen täyttämiseksi on lisäksi tärkeää ylläpitää toimivia postitoimistoverkkoja, joilla on riittävä määrä palvelupisteitä maaseutualueilla tai syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla.

–         Sosiaaliset seikat olisi yleisesti otettava huomioon markkinoiden avaamisen yhteydessä. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti voitava ottaa työolot huomioon lupamenettelyissään. Jäsenvaltioilla on myös oltava oikeus asettaa postipalvelujen tarjoamiselle ei-taloudellisia ehtoja, kuten laissa ja/tai kansallisten työmarkkinaosapuolten välisissä työehtosopimuksissa määritettyjen työehtojen ja sosiaaliturvajärjestelmien noudattaminen.

–         Rahoitus: Jos jäsenvaltio katsoo, että yleispalveluvelvoitteista aiheutuu nettokustannuksia, sen olisi laadittava rahoitussuunnitelma ja ilmoitettava asiasta komissiolle. Komission olisi annettava ohjeita nettokustannusten laskemisesta.

Neuvoston yhteinen kanta

Esittelijä on tyytyväinen siihen, että neuvosto on sisällyttänyt yhteiseen kantaansa kaikki edellä esitellyt Euroopan parlamentin kannan keskeiset elementit. Neuvosto on tehnyt joitakin muutoksia direktiivin rakenteeseen, mutta ne eivät vaikuta parlamentin esittämien tarkistusten asiasisältöön. Lisäksi esittelijä pitää tervetulleena sitä, että yhteisen kannan mukaan maat, jotka voivat lykätä markkinoiden täyttä avaamista vuoden 2012 loppuun asti, mainitaan nyt nimeltä, ja että nettokustannusten laskemista koskevista ohjeista tulee direktiivin osa uuden liitteen muodossa.

Suositus

Esittelijä antaa arvoa sille, että neuvosto hyväksyy parlamentissa saavutetun kompromissin ja suosittelee siksi, että yhteinen kanta hyväksytään ilman tarkistuksia.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattaminen

Viiteasiakirjat

13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

11.7.2007                     T6-0336/2007

Komission ehdotus

KOM(2006)0594 – C6-0354/2006

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

15.11.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.11.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Markus Ferber

10.10.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

20.11.2007

17.12.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

18.12.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

2

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Corien Wortmann-Kool

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.12.2007