Pranešimas - A6-0505/2007Pranešimas
A6-0505/2007

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 97/67/EB dėl visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo

19.12.2007 - (13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD)) - ***II

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Markus Ferber

Procedūra : 2006/0196(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0505/2007

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 97/67/EB dėl visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo

(13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (13593/6/2007 – C6‑0410/2007),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0594) per pirmąjį svarstymą[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6‑0505/2007),

1.  pritaria bendrajai pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Šiuo metu pašto paslaugas ES reglamentuoja 1997 m. priimta Pašto direktyva (97/67/EB). Pagal šią direktyvą sukurta reguliavimo sistema, kuria piliečiams užtikrinama universalioji paslauga, palaipsniui mažinant rezervuotųjų paslaugų apimtį (iš pradžių jos apėmė mažiau nei 350 g sveriančias siuntas, priėmus 2002 m. padarytus pakeitimus – 100 g siuntas, o nuo 2006 m. sausio 1 d. siuntų svoris sumažintas iki 50 g). Direktyva siekiama užtikrinti kuo geresnes paslaugas laipsniškai atveriant rinką ir siekiant galutinio tikslo visiškai atverti rinką 2009 m. Į direktyvą įtrauktas reikalavimas, kad Komisija periodiškai teiktų šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitas ir iki 2006 m. pabaigos patvirtintų, ar terminas, t. y. 2009 m., tebėra tinkamas.

Komisijos pasiūlymas

Remdamasi pašto paslaugų vidaus rinkos visiško suformavimo poveikio universaliosioms paslaugoms perspektyvų studija, Komisija 2006 m. spalio mėn. pateikė šį pasiūlymą iš dalies pakeisti Direktyvą 97/67/EB. Pasiūlyme 2009 m. sausio 1 d. patvirtinama kaip data, iki kurios nacionaliniai operatoriai neteks mažiau nei 50 g sveriančių siuntų monopolijos. Dabartinė valstybių narių prievolė užtikrinti aukštos kokybės ir prieinamos kainos universaliąsias paslaugas būtų išlaikyta. Komisija siūlo ne vieną papildomą priemonę, kuriomis siekiama užtikrinti universaliąsias paslaugas, pvz., panaikinti privalomą išankstinį teikėjų nurodymą ir sąnaudomis grindžiamus tarifus. Komisija pateikia ne vieną galimybę, kaip padengti grynąsias išlaidas, kurias gali lemti universaliosios paslaugos, bet palieka valstybėms narėms laisvę pasirinkti konkretų joms labiausiai tinkamą būdą.

Pirmasis svarstymas EP

Nuo pat šio teisės akto rengimo procedūros pradžios pranešėjas pritarė pagrindiniams Komisijos pasiūlymo tikslams. Labai svarbu nustatytą tikslią ir nekeičiamą pašto paslaugų vidaus rinkos visiško suformavimo datą, nes rinkos atvėrimas sudarys sąlygas didesnei konkurencijai, taigi padės pagerinti paslaugų kokybės, kainos ir pasirinkimo lygį vartotojams. Be to, tai sudarys sąlygas padidinti augimą ir užimtumą šiame sektoriuje. Vis dėlto reikia patikslinti ir suderinti keletą pasiūlymo aspektų.

Per pirmąjį svarstymą pranešėjas, siekdamas rasti kompromisinius daugelio esminių klausimų sprendimus, išsamiai diskutavo su kolegomis iš Transporto komiteto ir nuomonę teikiančių komitetų. Po derybų buvo sudarytas kompromisų rinkinys, kuriam, balsuodami per 2007 m. liepos mėn. plenarinę sesiją, pritarė didžioji EP narių dauguma. Svarbiausi EP pirmojo svarstymo pozicijos aspektai yra šie:

-          Rinkos atvėrimo data. Turėtų būti patvirtinta rinkos atvėrimo data – 2010 m. gruodžio 31 d. Tada šalių, kuriose liberalizavimo procesas vyksta lėčiau, operatoriai ir reguliavimo institucijos turės daugiau laiko prisitaikyti. 2004 m. ar vėliau į ES įstojusios 12 valstybių narių ir itin sudėtingą topografiją turinčios valstybės narės rinkai atverti turėtų papildomus dvejus metus (2012 m. gruodžio 31 d.).

-          Abišališkumas. Kad būtų išvengta rinkos iškraipymo ir nesąžiningos konkurencijos, savo rinkas atvėrusios valstybės narės turėtų turėti galimybę atsisakyti suteikti leidimus kitos valstybės narės nacionalinės monopolijos dar saugomiems operatoriams (rezervuotosios paslaugos).

-          Universaliųjų paslaugų užtikrinimas. Universaliosios paslaugos turi būti ir toliau teikiamos visu pajėgumu, t. y. kiekvienam ES piliečiui turi būti užtikrinta, kad korespondencija bus pristatoma ir surenkama kartą per dieną penkis kartus per savaitę. Be to, norint įgyvendinti įsipareigojimą teikti universaliąsias paslaugas, svarbu išlaikyti gerai veikiantį pašto tinklą su pakankamu pašto paslaugų teikimo vietų skaičiumi kaimo, atokiuose ir retai gyvenamuose regionuose.

-          Atveriant rinką paprastai reikėtų atsižvelgti į socialinius aspektus. Valstybės narės ypač turėtų turėti galimybę nustatydamos savo leidimų išdavimo procedūras atsižvelgti į darbo sąlygas. Be to, valstybės narės privalo turėti teisę pašto paslaugų teikimui taikyti sąlygas dėl neekonominių priežasčių, pvz., reikalauti laikytis įstatymuose ir (arba) nacionalinių socialinių partnerių sudarytoje kolektyvinėje sutartyje nustatytų darbo sąlygų ir socialinės apsaugos sistemos.

-          Finansavimas. Jei valstybė narė nustato, kad dėl įsipareigojimo teikti universaliąsias paslaugas reikės grynųjų sąnaudų, ji turi parengti finansavimo planą ir pranešti apie tai Komisijai. Komisija turėtų pateikti gaires, kaip skaičiuoti grynąsias sąnaudas.

Tarybos bendroji pozicija

Pranešėjas džiaugiasi tuo, kad Taryba į savo bendrąją poziciją įtraukė visus svarbiausius pirmiau aptartus Europos Parlamento pozicijos aspektus. Taryba iš dalies pakeitė direktyvos struktūrą, bet dėl to nekinta esminių Parlamento pakeitimų turinys. Be to, pranešėjas džiaugiasi tuo, kad, remiantis bendrąja pozicija, šalys, kurios gali nukelti visiško rinkos atvėrimo terminą iki 2012 m. pabaigos, dabar aiškiai išvardijamos ir kad grynųjų sąnaudų skaičiavimo gairės įtraukiamos į direktyvą kaip naujas priedas.

Rekomendacija

Pranešėjas vertina tai, kad Taryba pritarė Parlamente pasiektam kompromisui, ir todėl rekomenduoja pritarti bendrajai pozicijai be pakeitimų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos užbaigtumas

Nuorodos

13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

11.7.2007                     T6-0336/2007

Komisijos pasiulymas

COM(2006)0594 - C6-0354/2006

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

15.11.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.11.2007

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Markus Ferber

10.10.2007

 

 

Svarstymas komitete

20.11.2007

17.12.2007

 

 

Priėmimo data

18.12.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

2

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Corien Wortmann-Kool