Ziņojums - A6-0505/2007Ziņojums
A6-0505/2007

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi

19.12.2007 - (13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD)) - ***II

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Markus Ferber

Procedūra : 2006/0196(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0505/2007

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi

(13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (13593/6/2007 – C6 0410/2007),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0594),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A6‑0505/2007),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Pamatojums

Pasta pakalpojumus ES pašlaik reglamentē 1997. gada Pasta direktīva (97/67/EK). Ar šo direktīvu izveidoja normatīvo pamatu, kas nodrošina pilsoņiem vispārējos pakalpojumus, vienlaikus pakāpeniski ierobežojot rezervēto pakalpojumu jomu (sākotnēji tie bija pasta sūtījumi, kuru svars nepārsniedz 350 g, 2002. gadā to samazināja līdz 100 g un 2006. gada 1. janvārī — līdz 50 g). Direktīvas mērķis ir nodrošināt pēc iespējas labākus pakalpojumus, pakāpeniski atverot tirgu un par galīgo mērķi izvirzot tā pilnīgu atvēršanu 2009. gadā. Tajā Komisijai izvirzīta prasība regulāri sniegt ziņojumus par tās īstenošanu un līdz 2006. gada beigām darīt zināmu, vai noteiktais termiņš — 2009. gads — joprojām ir piemērots.

Komisijas priekšlikums

Komisija 2006. gada oktobrī iesniedza šo priekšlikumu, ar kuru groza Direktīvu 97/67/EK, pamatojoties uz perspektīvas pētījumu, kurā ir novērtēta pasta iekšējā tirgus pilnīgas izveides ietekme uz vispārējiem pakalpojumiem. Priekšlikumā 2009. gada 1. janvāris noteikts kā termiņš, pēc kura dalībvalstu operatoriem vairs nebūs monopoltiesību uz pasta sūtījumiem, kuru svars nepārsniedz 50 gramus. Pašreizējais dalībvalstu pienākums garantēt augstas kvalitātes vispārējos pasta pakalpojumus par pieņemamu cenu paliks spēkā. Lai aizsargātu vispārējo pakalpojumu, Komisija ierosina vairākus papildu pasākumus, piemēram, pakalpojumu sniedzēju obligāto ex ante iecelšanu un izmaksas sedzošus tarifus. Attiecībā uz iespējamām neto izmaksām, ko izraisītu vispārējo pakalpojumu sniegšana, Komisija precizē vairākas alternatīvas, taču ļauj dalībvalstīm brīvi izvēlēties metodi, kura visvairāk piemērota konkrētajai situācijai valstī.

EP pirmais lasījums

Referents jau no likumdošanas procesa sākuma ir atbalstījis Komisijas priekšlikumā izvirzītos galvenos mērķus. Ir īpaši svarīgi noteikt konkrētu un nemaināmu datumu, līdz kuram jāpabeidz pasta pakalpojumu iekšējā tirgus izveide, jo tirgus atvēršana radīs lielāku konkurenci un līdz ar to uzlabos pakalpojumu kvalitāti, cenu un izvēles iespējas patērētājiem. Tā arī radīs priekšnoteikumus izaugsmes un nodarbinātības uzlabošanai šajā nozarē. Tomēr vairāki priekšlikuma aspekti ir jāpaskaidro vai jāprecizē.

Pirmā lasījuma posmā referents intensīvi apspriedās ar kolēģiem Transporta komitejā un komitejām, kuras sniedza atzinumus, lai rastu kompromisa risinājumus vairākos svarīgos jautājumos. Sarunu rezultātā tika izstrādāta kompromisa grozījumu pakete, kuru 2007. gada jūlija plenārsēdes balsojumā atbalstīja ievērojams vairākums. EP nostājas būtiskākie elementi saistībā ar pirmo lasījumu ir šādi.

–         Tirgus atvēršanas datumi. Kā tirgus atvēršanas termiņš jānosaka 2010. gada 31. decembris. Tādējādi operatoriem un regulatoriem valstīs, kuras atpaliek liberalizācijas procesā, būs vairāk laika veikt pielāgošanos. Divpadsmit dalībvalstīm, kuras pievienojās 2004. gadā vai vēlāk, kā arī dalībvalstīm ar īpaši sarežģītiem topogrāfiskajiem apstākļiem tirgus atvēršanai tiks doti vēl divi gadi (2012. gada 31. decembris).

–         Savstarpīgums. Lai izvairītos no tirgus kropļošanas un negodīgas konkurences, tām dalībvalstīm, kuras būs atvērušas tirgu, jādod iespēja neizsniegt atļaujas operatoriem, kurus joprojām aizsargā valsts monopols (rezervēto pakalpojumu joma) citā dalībvalstī.

–         Vispārējo pakalpojumu garantēšana. Vispārēji pakalpojumi jāturpina sniegt pilnā apmērā, t. i., katram ES pilsonim piecas dienas nedēļā nodrošinot vismaz vienu pasta sūtījumu piegādi un savākšanu. Turklāt ir svarīgi saglabāt labi funkcionējošus pasta iestāžu tīklus ar pietiekamu skaitu piekļuves vietu lauku, attālos vai mazapdzīvotos apgabalos, lai izpildītu vispārējo pakalpojumu sniegšanas prasību.

–         Sociālie apsvērumi kopumā jāņem vērā tirgus atvēršanas procesā. Ja nepieciešams, dalībvalstis var norādīt darba apstākļus, izsniedzot atļaujas. Dalībvalstīm saistībā ar pasta pakalpojumu sniegšanu jābūt arī tiesīgām izvirzīt ar peļņu nesaistītus noteikumus, piemēram, prasīt nodrošināt darba apstākļus un sociālās nodrošināšanas programmas, kā noteikts likumā un/vai darba koplīgumos, par kuriem sociālie partneri panākuši vienošanos valsts līmenī.

–         Finansēšana. Ja dalībvalsts konstatē, ka pienākums nodrošināt vispārējos pakalpojumus rada neto izmaksas, tā sagatavo finansēšanas plānu un informē Komisiju. Komisija sniedz vadošus norādījumus izmaksu aprēķināšanā.

Padomes kopējā nostāja

Referents ar prieku norāda, ka Padome visus iepriekš minētos Eiropas Parlamenta nostājas galvenos elementus ir iekļāvusi savā kopējā nostājā. Padome izdarīja dažus grozījumus direktīvas struktūrā, taču tie neskar nozīmīgāko Parlamenta ierosināto grozījumu būtību. Referents atzinīgi vērtē arī to, ka saskaņā ar kopējo nostāju tagad ir konkrēti nosauktas valstis, kuras drīkst atlikt pilnīgu tirgus atvēršanu līdz 2012. gada beigām, un ka direktīvā jauna pielikuma veidā ir iekļauti norādījumi par izmaksu aprēķināšanu.

Ieteikums

Referents atzinīgi vērtē to, ka Padome ir atbalstījusi Parlamentā panākto kompromisu, un tādēļ iesaka kopējo nostāju pieņemt bez grozījumiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide

Atsauces

13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

11.7.2007                     T6-0336/2007

Komisijas priekšlikums

COM(2006)0594 - C6-0354/2006

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

15.11.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.11.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Markus Ferber

10.10.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

20.11.2007

17.12.2007

 

 

Pieņemšanas datums

18.12.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

37

2

6

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Corien Wortmann-Kool