Betänkande - A6-0505/2007Betänkande
A6-0505/2007

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster

19.12.2007 - (13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD)) - ***II

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Markus Ferber

Förfarande : 2006/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0505/2007
Ingivna texter :
A6-0505/2007
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster

(13593/6/2007 – C6‑0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (13593/6/2007 – C6‑0410/2007),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0594),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A6‑0505/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Bakgrund

Posttjänsterna i EU omfattas för närvarande av direktivet om posttjänster från 1997 (97/67/EG). Genom detta direktiv skapades en lagstiftningsram som garanterar medborgarna en samhällsomfattande tjänst, och det monopoliserade områdets räckvidd (ursprungligen försändelser under 350 g, vilket ändrades 2002 till 100 g och minskades den 1 januari 2006 till 50 g) begränsas gradvis. Direktivet ska säkra bästa möjliga tjänster genom en gradvis liberalisering av marknaden. En fullständig liberalisering ska genomföras 2009. Enligt direktivet ska kommissionen rapportera om direktivets genomförande, och före utgången av 2006 bekräfta om det datum för den fullständiga liberaliseringen som fastställts till 2009 fortfarande är aktuellt.

Kommissionens förslag

På grundval av en rapport om hur de samhällsomfattande tjänsterna påverkas av fullbordandet av den inre marknaden för posttjänster lade kommissionen i oktober 2006 fram förslaget till ändring av direktiv 97/67/EG . I förslaget bekräftas att de nationella operatörerna inte längre ska ha monopol på brevförsändelser under 50 g från och med den 1 januari 2009. Medlemsstaternas nuvarande skyldighet att garantera högkvalitativa samhällsomfattande tjänster till överkomliga priser skulle bibehållas. Kommissionen föreslår ett antal kompletterande åtgärder för att garantera de samhällsomfattande tjänsterna, till exempel behöver tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster inte längre innebära att tillhandahållare utses i förväg och priserna skall vara kostnadsrelaterade. När det gäller finansieringen av eventuella nettokostnader för tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster klargör kommissionen ett antal alternativ, men låter medlemsstaterna avgöra vilken metod som är bäst anpassad till deras särskilda situation.

Europaparlamentets första behandling

Föredraganden stödde de huvudsakliga målen i kommissionens förslag från början av lagstiftningsförfarandet. Det är mycket viktigt att fastställa ett bestämt och oåterkalleligt datum för fullbordandet av den inre marknaden för posttjänster, eftersom liberaliseringen av marknaden kommer att skapa ökad konkurrens och därmed förbättra tjänstenivån när det gäller kvalitet, pris och de valmöjligheter som erbjuds konsumenterna. Liberaliseringen kommer också att skapa förutsättningar för ökad tillväxt och sysselsättning inom denna sektor. Flera aspekter av förslaget behöver dock klargöras eller finslipas.

Under första behandlingen förde föredraganden ingående diskussioner med kollegerna både i transportutskottet och i de rådgivande utskotten för att uppnå kompromisslösningar för ett antal nyckelfrågor. Förhandlingarna ledde slutligen till en kompromisslösning som fick stöd av en bred majoritet vid omröstningen i kammaren i juli 2007. De viktigaste aspekterna i parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen var följande:

–   Datum för liberaliseringen av marknaden: Datum för liberaliseringen av marknaden skulle fastställas till den 31 december 2010. På detta sätt skulle operatörer och lagstiftare i länder som ligger efter i liberaliseringsprocessen få mer tid att anpassa sig. De tolv medlemsstater som anslöts 2004 eller senare liksom medlemsstater med särskilt besvärlig topografi skulle förfoga över ytterligare två år för att liberalisera marknaden (31 december 2012).

–   Ömsesidighet: För att undvika snedvridningar av marknaden och orättvis konkurrens skulle de medlemsstater som liberaliserat sina marknader få möjlighet att neka tillstånd till operatörer som fortfarande skyddas av ett nationellt monopol (monopoliserat område) i en annan medlemsstat.

–   Garanterade samhällsomfattande tjänster: De samhällsomfattande tjänsterna ska även i fortsättningen till fullo tillhandahållas alla EU-medborgare, det vill säga minst en utdelning och en insamling fem dagar per vecka. Det är dessutom viktigt att upprätthålla ett väl fungerande nätverk för posttjänster med ett tillräckligt antal inlämningsställen på landsbygden och i avlägsna eller glest befolkade områden för att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

–   Sociala hänsyn bör generellt beaktas inom ramen för liberaliseringen av marknaden. Medlemsstaterna bör framför allt få möjlighet att ta hänsyn till arbetsvillkoren när tillstånd beviljas. Medlemsstaterna måste också ha rätt att införa icke-ekonomiska krav på tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster, till exempel efterlevnad av anställningsvillkoren och sociala trygghetssystem som fastställs genom lag och/eller kollektivavtal som förhandlats fram mellan arbetsmarknadens parter i de olika länderna.

–   Finansiering: Om en medlemsstat fastställer att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster medför en nettokostnad, bör den utarbeta en finansieringsplan och underrätta kommissionen. Kommissionen ska utarbeta riktlinjer för beräkningen av nettokostnaden.

Rådets gemensamma ståndpunkt

Föredraganden gläder sig över att rådet införlivade alla de viktigaste aspekterna i Europaparlamentets ståndpunkt enligt ovan i sin gemensamma ståndpunkt. Vissa ändringar gjordes av rådet i fråga om direktivets struktur, men de berör inte innehållet i de viktigaste ändringar som infördes av parlamentet. Föredraganden gläder sig också över att de länder som får skjuta upp den fullständiga liberaliseringen av marknaden till 2012 i enlighet med den gemensamma ståndpunkten nu uttryckligen namnges och att riktlinjerna för beräkningen av nettokostnader ingår i direktivet i form av en ny bilaga.

Rekommendation

Föredraganden uppskattar att rådet stöder den kompromisslösning som nåddes i parlamentet och rekommenderar därför att den gemensamma ståndpunkten godkänns utan ändringar.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fullbordandet av den inre marknaden för gemenskapens posttjänster

Referensnummer

13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD)

Parlamentets första behandling – P‑nummer

11.7.2007                         T6-0336/2007

Kommissionens förslag

KOM(2006)0594 – C6-0354/2006

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

15.11.2007

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.11.2007

Föredragande

      Utnämning

Markus Ferber

10.10.2007

 

 

Behandling i utskott

20.11.2007

17.12.2007

 

 

Antagande

18.12.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

2

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Corien Wortmann-Kool

Ingivande

19.12.2007