ДОКЛАД относно инициативата на Република Австрия с оглед на приемането на решение на Съвета относно подобряване на сътрудничеството между специалните звена на държавите-членки на Европейския съюз за намеса при кризисни ситуации

20.12.2008 - (15437/2006 – C6‑0058/2007 – 2007/0803(CNS)) - *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Armando França

Процедура : 2007/0803(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0507/2007
Внесени текстове :
A6-0507/2007
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно инициативата на Република Австрия с оглед на приемането на решение на Съвета относно подобряване на сътрудничеството между специалните звена на държавите-членки на Европейския съюз за намеса при кризисни ситуации

(15437/2006 – C6‑0058/2007 – 2007/0803(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид инициативата на Република Австрия (15437/2006),

–   като взе предвид членове 30, 32 и 34, параграф 2, буква в) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0058/2007),

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6‑0507/2007),

1.  одобрява инициативата на Република Австрия във вида, в който е изменена;

2.  приканва Съвета да промени съответно текста;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в инициативата на Република Австрия;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителството на Република Австрия.

Текст, предложен от Република АвстрияИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 4

(4) Нито една държава-членка не разполага с всички средства, ресурси и експертни знания за ефективно справяне с всички възможни видове широкомащабни кризисни ситуации, които изискват специална намеса.

(4) Нито една държава-членка не разполага с всички средства, ресурси и експертни знания за ефективно справяне с всички възможни видове конкретни или широкомащабни кризисни ситуации, които изискват специална намеса.

Изменение 2

Съображение 5

(5) Настоящото решение посочва някои общи правила относно отговорността, включително правила относно наказателната отговорност, с цел да се предостави правна рамка относно условията, в които съответните държави-членки се съгласяват да поискат и окажат помощ. Наличието на такава правна рамка и на декларация, в която се посочват компетентните органи, ще позволи на държавите-членки да реагират бързо и да спечелят време в случай на възникване на кризисна ситуация.

5) Решение 2007/…/ПВР на Съвета относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (Решение от Прюм), и по-конкретно член 18 от него, урежда формите на взаимопомощ между полицейските органи на държавите-членки във връзка с масови събирания и подобни широкомащабни събития, бедствия и сериозни произшествия. Настоящото решение не обхваща масовите събирания, природните бедствия или сериозните произшествия по смисъла на член 18 от Решението от Прюм, а допълва онези разпоредби от него, които предвиждат форми на взаимопомощ между полицейските органи на държавите-членки чрез специални звена за намеса в други ситуации, напр. в кризисни ситуации, предизвикани от човешки действия, които представляват сериозна пряка физическа заплаха за хора, имущество, инфраструктура или институции, по-специално вземане на заложници, отвличания и подобни събития.

Обосновка

It is important to make clear what is the main goal of this decision in order to justify the adoption for such a measure in addition to the Prüm Decision.

Изменение 3

Съображение 5 a (ново)

 

5а) Наличието на подобна правна рамка и на сборник, в който се посочват компетентните органи, ще позволи на държавите-членки да реагират бързо и да спечелят време в случай на възникване на такава кризисна ситуация. Освен това, с оглед увеличаване на способността на държавите-членки да предотвратяват и да противодействат на такива кризисни ситуации и по-специално на терористични актове, от първостепенно значение е специалните звена за намеса да провеждат редовни срещи и организират съвместни обучения, за да се възползват взаимно от опита си.

Изменение 4

Член 1

Настоящото решение установява общите правила и условия, които позволяват на специалните звена за намеса на една държава-членка да оказват помощ и/или да действат на територията на друга държава-членка (оттук нататък наричана „ държава-членка, отправяща искането“) в случаите, в които те са били поканени от последната и са се съгласили да направят това с оглед на преодоляването на кризисна ситуация.

Настоящото решение установява общите правила и условия, които позволяват на специалните звена за намеса на една държава-членка (оттук нататък наричана „ държава-членка, към която е отправено искането“) да оказват помощ и/или да действат на територията на друга държава-членка (оттук нататък наричана „ държава-членка, отправяща искането“) в случаите, в които те са били поканени от последната и са се съгласили да направят това с оглед на преодоляването на кризисна ситуация. Практическите подробности и разпоредбите за прилагане, които допълват настоящото решение, се договарят пряко между държавата-членка, отправила искането, и държавата-членка, към която е отправено искането.

Изменение 5

Член 2, точка 1

1) „специално звено за намеса“ означава всеки правоприлагащ орган на дадена държава-членка, който е специализиран в областта на контрола на кризисни ситуации.

1) „специално звено за намеса“ означава правоприлагащият орган на дадена държава-членка, който е специализиран в областта на контрола на кризисни ситуации.

Обосновка

The aim is to clarify the objective of the proposal for a decision.

Изменение 6

Член 2, точка 2

2) „кризисна ситуация“ означава всяка една предизвикана от човешки действия ситуация в държава-членка, представляваща сериозна пряка физическа заплаха за лица или институции в тази държава-членка, по-специално вземане на заложници, отвличания и подобни събития.

2) „кризисна ситуация“ означава всяка една предизвикана от човешки действия ситуация в държава-членка, която дава достатъчни основания да се счита, че се извършва или е било извършено или ще се извърши престъпно деяние, което представлява сериозна пряка физическа заплаха за лица, имущество, инфраструктура или институции в тази държава-членка, по-специално ситуациите, които се посочват в член 1, параграф 1 от Рамково решение на Съвета 2002/475/ПВР от 13 юни 20021.

 

1 OВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3.

Изменение 7

Член 2, параграф 2 a (нов)

 

2а) „компетентен орган“ означава националният орган, който може да отправя искане и да предоставя разрешения относно разполагането на специални звена за намеса.

Изменение 8

Член 3, параграф 1

 

 

1.Всяка държава-членка може да поиска да бъде подпомогната от специално звено за намеса на друга държава-членка с оглед на преодоляване на кризисна ситуация. Всяка държава-членка може да приеме или да отхвърли такова искане, или да предложи различен вид помощ.

1. Посредством искане, отправено чрез компетентните органи, в което се посочва характерът на поисканата помощ, както и оперативната необходимост от такава, всяка държава-членка може да поиска да бъде подпомогната от специално звено за намеса на друга държава-членка с оглед на преодоляване на кризисна ситуация. Компетентният орган на държавата-членка, към която е отправено искането, може да приеме или да отхвърли такова искане, или да предложи различен вид помощ.

Изменение 9

Член 4

Общи правила относно отговорността

Гражданска и наказателна отговорност

1. В случаите, в които в съответствие с настоящото решение, служители на една държава-членка действат на територията на друга държава-членка, последната носи отговорност за всички щети, нанесени от тях по време на техните операции.

Когато служители на една държава-членка действат на територията на друга държава-членка и/или се използва оборудване по силата на настоящото решение, се прилагат разпоредбите относно гражданската и наказателната отговорност, посочени в член 21 и член 22 от Решението от Прюм.

2. Чрез дерогация от параграф 1, в случаите, в които щетите произтичат от действия, които са в противоречие с насоките, предоставени от държавата-членка, отправяща искането, или надхвърлят границите на съответните правомощия на служителите съгласно националното им право, се прилагат следните правила:

 

a) държавата-членка, на чиято територия са нанесени щети, възстановява тези щети съгласно условията, приложими към щети, нанесени от собствените й служители;

 

б) държавата-членка, чиито служители са нанесли щети на което и да е лице на територията на друга държава-членка, възстановява на последната в пълен размер всички суми, които тя е изплатила на пострадалите или на упълномощените лица;

 

в) без да се накърнява упражняването на правата й по отношение на трети страни и с изключение на буква б), при обстоятелствата, предвидени в настоящия параграф, всяка държава-членка се въздържа от отправяне на искане към друга държава-членка за възстановяване на понесените от нея щети.

 

Изменение 10

Член 5

Член 5

заличава се

Наказателна отговорност

 

По време на операциите, посочени в член 3, служителите, които участват в тях на територията на друга държава-членка, се третират като служители на тази държава-членка по отношение на извършени от или спрямо тях престъпления.

 

Изменение 11

Член 6

Държавите-членки гарантират, че техните съответни органи провеждат срещи и организират съвместни обучения и учения, при необходимост, с цел обмяна на опит, експертни знания и обща, практическа и техническа информация относно оказване на помощ в кризисни ситуации.

 

Участващите държави-членки гарантират, че техните специални звена за намеса провеждат срещи и организират редовни съвместни курсове за обучение и учения, с цел обмяна на опит, експертни знания и обща, практическа и техническа информация относно оказване на помощ в кризисни ситуации. Такива срещи, обучения и учения могат да бъдат финансирани в рамките на някои финансови програми на Съюза и да получават безвъзмездна помощ от бюджета на Европейския съюз. В този контекст, държавата-членка, поела председателството на ЕС, се стреми да гарантира провеждането на такива срещи, обучения и учения.

Изменение 12

Член 7

Всяка държава-членка поема собствените си разходи, освен ако е договорено друго между съответните държави-членки.

Във връзка с прилагането на член 3, държавата-членка, отправяща искането, поема оперативните разходи на специалните звена за намеса на държавата-членка, към която е отправено искането, включително разходи за транспорт и настаняване, освен ако е договорено друго между съответните държави-членки.

Изменение, внесено от Илияна Малинова Йотова

Изменение 13

Член 8, параграф 4 a (нов)

 

4а. Нищо в настоящото решение не следва да се тълкува като предоставяне на разрешение за прилагане на тези правила относно сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите-членки спрямо отношенията със съответните органи в трети страни при заобикаляне на съществуващите правила, приложими към международното полицейско сътрудничество съгласно националните правни системи.

Обосновка

The purpose of this amendment is the introduction of an express material safeguard against the unauthorized expansion of these simplified rules for cooperation ("by analogy"), to the interactions with the agencies of third countries, which might not be operating under similar standards of accountability and democratic control to those existing in the EU Member States - situation that might result in unwarranted jeopardizing of European citizens' vital interests.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Сътрудничество между специалните звена на държавите-членки за намеса

Позовавания

15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)

Дата на консултация с ЕП

30.1.2007 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

1.2.2007 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Armando França

5.11.2007 г.

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Fausto Correia

 

 

Разглеждане в комисия

27.2.2007 г.

9.10.2007 г.

20.11.2007 г.

18.12.2007 г.

Дата на приемане

18.12.2007 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Manuel Medina Ortega