MIETINTÖ Itävallan tasavallan aloitteesta neuvoston päätökseksi yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä

20.12.2007 - (15437/2006 – C6‑0058/2007 – 2007/0803(CNS)) - *

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Armando França

Menettely : 2007/0803(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0507/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0507/2007
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Itävallan tasavallan aloitteesta neuvoston päätökseksi yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä

(15437/2006 – C6‑0058/2007 – 2007/0803(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Itävallan tasavallan aloitteen (15437/2006),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30 ja 32 artiklan sekä 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0058/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0507/2007),

1.  hyväksyy Itävallan tasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Itävallan tasavallan aloitteeseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Itävallan tasavallan hallitukselle.

Itävallan tasavallan tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 4 kappale

(4) Yksikään jäsenvaltio ei voi väittää, että sillä olisi käytettävissään kaikki keinot, voimavarat ja asiantuntemus, joiden avulla voidaan tehokkaasti puuttua kaikkiin mahdollisiin erityistoimintaa edellyttäviin laajoihin kriisitilanteisiin. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus pyytää apua toiselta jäsenvaltiolta.

(4) Yksikään jäsenvaltio ei voi väittää, että sillä olisi käytettävissään kaikki keinot, voimavarat ja asiantuntemus, joiden avulla voidaan tehokkaasti puuttua kaikkiin mahdollisiin erityistoimintaa edellyttäviin erityisiin tai laajoihin kriisitilanteisiin. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus pyytää apua toiselta jäsenvaltiolta.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 5 kappale

(5) Tässä päätöksessä vahvistetaan joitakin vastuuta koskevia yleissääntöjä, mukaan lukien siviili- tai rikosoikeudellinen vastuu, ja joiden tarkoituksena on tarjota oikeudelliset puitteet niitä tilanteita varten, joissa asianomaiset jäsenvaltiot sopivat avun pyytämisestä ja antamisesta. Näiden puitteiden ja toimivaltaisia viranomaisia koskevien ilmoitusten ollessa käytettävissä jäsenvaltioiden on mahdollista toimia nopeasti ja säästää aikaa kriisitilanteessa,

(5) Neuvoston päätöksessä 2007/.../YOS rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjunnan alalla ("Prümin päätös") ja erityisesti sen 18 artiklassa säädetään poliisien avustamisen muodoista jäsenvaltioiden välillä joukkotapahtumien ja vastaavien suurtapahtumien, katastrofien ja vakavien onnettomuuksien yhteydessä. Tämä päätös ei kata Prümin päätöksen 18 artiklassa tarkoitettuja joukkotapahtumia, luonnononnettomuuksia tai vakavia onnettomuuksia vaan täydentää niitä Prümin päätöksen säännöksiä, jotka koskevat erityistoimintayksiköiden muodossa tapahtuvaa jäsenvaltioiden välistä poliisiyhteistyötä muissa tilanteissa, esim. ihmisten aiheuttamissa kriiseissä tai terrorismitilanteissa, jotka muodostavat vakavan uhan henkilöille, omaisuudelle, infrastruktuurille tai instituutioille erityisesti panttivangiksi ottamisen, kaappauksen tai niihin verrattavan tapahtuman yhteydessä.

 

Tätä tarkoitusta varten kunkin jäsenvaltion olisi ilmoitettava, mitkä ovat ne toimivaltaiset viranomaiset, joilta asianomaiset jäsenvaltiot voivat pyytää apua tai toimenpiteitä.

Perustelut

On tärkeää tehdä selväksi, mikä on tämän päätöksen päätarkoitus, jotta voidaan perustella tällaisen säädöksen antaminen Prümin päätöksen lisäksi.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

(5 a) Kun saatavilla on tämä oikeudellinen kehys sekä toimivaltaisten viranomaisten luettelo, jäsenvaltiot voivat toimia nopeasti ja voittaa aikaa tällaisen kriisitilanteen ilmetessä. Jotta voidaan lisäksi parantaa jäsenvaltioiden valmiutta ehkäistä tällaisia kriisitilanteita ja erityisesti terrorismitilanteita sekä reagoida niihin, on tärkeää, että erityistoimintayksiköt tapaavat säännöllisesti ja järjestävät yhteisiä harjoitusjaksoja, jotta ne voivat hyötyä toistensa saamista kokemuksista.

Tarkistus 4

1 artikla

Tässä päätöksessä vahvistetaan yleiset säännöt ja ehdot, joiden mukaisesti yhden jäsenvaltion erityistoimintayksiköt voivat antaa apua ja/tai toimia toisen jäsenvaltion (jäljempänä 'pyynnön esittänyt jäsenvaltio') alueella tapauksissa, joissa jälkimmäinen jäsenvaltio on esittänyt niille tätä koskevan pyynnön ja ne ovat suostuneet pyyntöön puuttuakseen kriisitilanteeseen.

Tässä päätöksessä vahvistetaan yleiset säännöt ja ehdot, joiden mukaisesti yhden jäsenvaltion (jäljempänä 'pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio') erityistoimintayksiköt voivat antaa apua ja/tai toimia toisen jäsenvaltion (jäljempänä 'pyynnön esittänyt jäsenvaltio') alueella tapauksissa, joissa jälkimmäinen jäsenvaltio on esittänyt niille tätä koskevan pyynnön ja ne ovat suostuneet pyyntöön puuttuakseen kriisitilanteeseen. Tätä päätöstä täydentävistä käytännön yksityiskohdista ja täytäntöönpanojärjestelyistä sovitaan suoraan pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion välillä.

Tarkistus 5

2 artiklan 1 kohta

(1) 'erityistoimintayksiköllä' jäsenvaltion lainvalvontaviranomaista, joka on erikoistunut kriisitilanteiden hallintaan;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 6

2 artiklan 2 kohta

(2) 'kriisitilanteella' jäsenvaltiossa ilmenevää ihmisen aiheuttamaa tilannetta, josta aiheutuu vakava ja välitön fyysinen uhka kyseisessä jäsenvaltiossa oleville henkilöille tai instituutioille, erityisesti panttivangiksi ottamisen, kaappauksen tai niihin verrattavan tapahtuman uhka.

(2) 'kriisitilanteella' jäsenvaltiossa ilmenevää ihmisen aiheuttamaa tilannetta, joka antaa perustellun syyn uskoa, että on tehty tai on tekeillä rikollinen teko, josta aiheutuu vakava ja välitön fyysinen uhka kyseisessä jäsenvaltiossa oleville henkilöille, omaisuudelle, infrastruktuurille tai instituutioille, erityisesti 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS1 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilanteet.

 

____________________

¹ EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3.

Tarkistus 7

2 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

(2 a) 'toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan kansallista viranomaista, joka voi pyytää erityistoimintayksiköiden käyttöä tai myöntää siihen luvan.

Tarkistus 8

3 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltio voi pyytää toisen jäsenvaltion erityistoimintayksikön apua kriisitilanteeseen puuttumiseksi. Jäsenvaltio voi hyväksyä tai hylätä pyynnön tai ehdottaa erityyppisen avun antamista.

1. Jäsenvaltio voi pyytää toisen jäsenvaltion erityistoimintayksikön apua kriisitilanteeseen puuttumiseksi esittämällä toimivaltaisen viranomaisen välityksellä pyynnön, jossa selvitetään pyydetyn avun luonne sekä sen operatiivinen tarve. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä tai hylätä pyynnön tai ehdottaa erityyppisen avun antamista

Tarkistus 9

4 artikla

Korvausvastuuta koskevat yleiset säännöt

Siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu

1. Jos jäsenvaltion virkamiehet tämän päätöksen mukaisesti toimivat toisen jäsenvaltion alueella, jälkimmäinen jäsenvaltio on vastuussa kaikista vahingoista, joita he aiheuttavat operaatioiden aikana.

Kun jäsenvaltion virkamiehet toimivat toisen jäsenvaltion alueella ja/tai kalustoa käytetään tämän päätöksen mukaisesti, sovelletaan Prümin päätöksen 21 ja 22 artiklan säännöksiä siviili- ja rikosoikeudellisesta vastuusta.

2. Jos vahingot aiheutuvat toimista, jotka ovat pyynnön esittäneen jäsenvaltion antamien ohjeiden vastaisia tai jotka ylittävät kyseisten virkamiesten oman kansallisen lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet, sovelletaan 1 kohdasta poiketen seuraavia sääntöjä:

 

a) Jäsenvaltio, jonka alueella vahinko aiheutui, vastaa vahingon korvaamisesta sen omien virkamiesten aiheuttamia vahinkoja koskevien ehtojen mukaisesti.

 

b) Jäsenvaltion, jonka virkamiehet ovat aiheuttaneet vahinkoa toisen jäsenvaltion alueella olevalle henkilölle, on korvattava jälkimmäiselle jäsenvaltiolle kokonaisuudessaan korvaukset, jotka tämä on maksanut vahingonkärsijöille tai heidän oikeudenomistajilleen.

 

c) Kunkin jäsenvaltion on tässä kohdassa tarkoitetussa tilanteessa luovuttava vahingonkorvausvaatimuksista toista jäsenvaltiota kohtaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta ensiksi mainitun jäsenvaltion oikeuksien käyttämistä kolmansia osapuolia kohtaan ja jollei b alakohdasta muuta johdu.

 

Tarkistus 10

5 artikla

5 artikla

Poistetaan.

Rikosoikeudellinen vastuu

 

Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen operaatioiden aikana toisen jäsenvaltion alueella toimivia virkamiehiä pidetään kyseisen jäsenvaltion virkamiehinä heitä vastaan tehtyjen rikosten tai heidän tekemiensä rikosten osalta.

 

Tarkistus 11

6 artikla

Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden toimivaltaiset viranomaiset pitävät kokouksia ja järjestävät yhteisiä koulutustilaisuuksia ja harjoituksia aina, kun se on tarpeen avun antamista kriisitilanteissa koskevien kokemusten, asiantuntemuksen ja yleisten, käytännön ja teknisten tietojen vaihtamiseksi.

Kaikki osallistuvat jäsenvaltiot varmistavat, että niiden erityistoimintayksiköt pitävät kokouksia ja järjestävät säännöllisesti yhteisiä koulutustilaisuuksia ja harjoituksia avun antamista kriisitilanteissa koskevien kokemusten ja asiantuntemuksen sekä yleisten, käytännön ja teknisten tietojen vaihtamiseksi. Tällaisia kokouksia, koulutustilaisuuksia ja harjoituksia voidaan rahoittaa tietyistä unionin rahoitusohjelmista saamaan tukea Euroopan unionin talousarviosta. Tässä yhteydessä EU:n puheenjohtajavaltion on pyrittävä varmistamaan, että tällaisia kokouksia, koulutustilaisuuksia ja harjoituksia toteutetaan.

Tarkistus 12

7 artikla

Kukin jäsenvaltio vastaa omista kustannuksistaan, jollei asianomaisten jäsenvaltioiden välillä toisin sovita.

Pyynnön esittävä jäsenvaltio vastaa pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion erityistoimintayksiköille 3 artiklan soveltamisesta aiheutuvista operatiivisista kustannuksista, mukaan luettuna matkustus- ja majoituskulut, jollei asianomaisten jäsenvaltioiden välillä toisin sovita

Tarkistus 13

8 artiklan 4 a kohta (uusi)

 

4 a. Mitään tämän päätöksen säännöksiä ei voida käyttää mahdollistamaan jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä koskevien sääntöjen soveltamista kolmansien maiden vastaavien viranomaisten kanssa ylläpidettäviin suhteisiin, jos tällöin kierretään kansallisten oikeusjärjestelmien mukaisia nykyisiä sääntöjä, joita sovelletaan kansainväliseen poliisiyhteistyöhön.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään nimenomaisesti torjumaan näiden yhteistyötä koskevien yksinkertaistettujen sääntöjen luvaton ulottaminen ("vastaavuuden" perusteella) kolmansien maiden viranomaisten kanssa toteutettaviin toimenpiteisiin, koska nämä eivät ehkä toimi sellaisten vastuuta ja demokraattista valvontaa koskevien normien mukaisesti kuin EU:n jäsenvaltiot nykyään noudattavat – tällainen tilanne saattaisi heikentää perusteettomasti Euroopan kansalaisten elintärkeitä etuja.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välinen yhteistyö

Viiteasiakirjat

15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

30.1.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

1.2.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Armando França

5.11.2007

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Fausto Correia

 

 

Valiokuntakäsittely

27.2.2007

9.10.2007

20.11.2007

18.12.2007

Hyväksytty (pvä)

18.12.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Manuel Medina Ortega