SPRÁVA o iniciatíve Rakúskej republiky s cieľom prijať rozhodnutie Rady o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách

  20.12.2007 - (15437/2006 – C6‑0058/2007 – 2007/0803(CNS)) - *

  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  Spravodajca: Armando França

  Postup : 2007/0803(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0507/2007

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o iniciatíve Rakúskej republiky s cieľom prijať rozhodnutie Rady o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách

  (15437/2006 – C6‑0058/2007 – 2007/0803(CNS))

  (Konzultačný postup)

  Európsky parlament

  –   so zreteľom na iniciatívu Rakúskej republiky (15437/2006),

  –   so zreteľom na články 30 a 32 a článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

  –   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0058/2007),

  –   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0507/2007),

  1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie iniciatívy Rakúskej republiky;

  2.  vyzýva Radu, aby text zodpovedajúco zmenila;

  3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť iniciatívu Rakúskej republiky;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vláde Rakúskej republiky.

  Text predložený Rakúskou republikouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

  Odôvodnenie 4

  (4) Žiaden členský štát nemá k dispozícii všetky prostriedky, zdroje a odborné vedomosti na efektívne riešenie všetkých možných druhov rozsiahlych krízových situácií, ktoré si vyžadujú osobitný zásah. Možnosť požiadať o pomoc iného členského štátu môže preto rozhodujúci význam.

  (4) Žiaden členský štát nemá k dispozícii všetky prostriedky, zdroje a odborné vedomosti na efektívne riešenie všetkých možných druhov špecifických alebo rozsiahlych krízových situácií, ktoré si vyžadujú osobitný zásah. Možnosť požiadať o pomoc iný členský štát môže mať preto rozhodujúci význam.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

  Odôvodnenie 5

  (5) Toto rozhodnutie stanovuje niektoré všeobecné pravidlá o zodpovednosti vrátane pravidiel o trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti s cieľom poskytnúť právny rámec pre okolnosti, v ktorých dotknuté členské štáty súhlasia s požiadaním a poskytnutím pomoci. V prípade vyskytnutia sa krízovej situácie, členským štátom tento rámec a vyhlásenie príslušných orgánov umožnia rýchlo reagovať a získať čas,

  (5) Rozhodnutie Rady 2007/…/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti („prümské rozhodnutie“), a najmä jeho článok 18 upravuje formy policajnej pomoci medzi členskými štátmi v súvislosti s masovými zhromaždeniami a podobnými významnými podujatiami, katastrofami a vážnymi nehodami. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na masové zhromaždenia, prírodné katastrofy alebo vážne nehody v zmysle článku 18 prümského rozhodnutia, ale dopĺňa tie ustanovenia prümského rozhodnutia, ktorými sa stanovujú formy policajnej pomoci medzi členskými štátmi prostredníctvom osobitných zásahových jednotiek v iných situáciách, t. j. v krízových situáciách spôsobených človekom alebo v situáciách terorizmu, ktoré predstavujú vážne priame fyzické ohrozenie osôb, majetku, infraštruktúry alebo inštitúcií, najmä branie rukojemníkov, únosy a podobné situácie.

  S ohľadom na túto skutočnosť by mal každý členský štát určiť príslušné vnútroštátne orgány, od ktorých môže iný dotknutý členský štát požadovať pomoc alebo zásah.

  Odôvodnenie

  Je dôležité objasniť hlavný cieľ tohto rozhodnutia, aby sa odôvodnilo prijatie takéhoto opatrenia popri prümskom rozhodnutí.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

  Odôvodnenie 5a (nové)

   

  (5a) Dostupnosť tohto právneho rámca a zoznamu príslušných orgánov umožnia členským štátom v prípade takejto krízovej situácie rýchlo reagovať a získať čas. Okrem toho pre posilnenie schopnosti členských štátov predchádzať krízovým situáciám, najmä teroristickým činom, a riešiť ich je nevyhnutné, aby sa osobitné zásahové jednotky pravidelne stretávali a organizovali spoločnú odbornú prípravu, čo im umožní využívať vzájomné skúsenosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

  Článok 1

  Toto rozhodnutie stanovuje všeobecné pravidlá a podmienky, ktoré umožňujú osobitným zásahovým jednotkám jedného členského štátu poskytovať pomoc a/alebo pôsobiť na území iného členského štátu (ďalej len "žiadajúci členský štát") v prípadoch, keď ich iný členský štát požiada a keď s tým súhlasia, s cieľom riešiť krízovú situáciu.

  Toto rozhodnutie stanovuje všeobecné pravidlá a podmienky, ktoré umožňujú osobitným zásahovým jednotkám jedného členského štátu (ďalej len „požiadaný členský štát“) poskytovať pomoc a/alebo pôsobiť na území iného členského štátu (ďalej len „žiadajúci členský štát“) s cieľom riešiť krízovú situáciu v prípadoch, keď ich iný členský štát o to požiada a keď s tým súhlasia. Praktické podrobnosti a vykonávacie opatrenia, ktoré dopĺňajú toto rozhodnutie, dohodnú medzi sebou priamo žiadajúci členský štát a požiadaný členský štát.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

  Článok 2 bod 1

  1) „osobitná zásahová jednotka“ je akýkoľvek orgán členského štátu činný v trestnom konaní, ktorý sa špecializuje na kontrolu krízových situácií.

  1) „osobitná zásahová jednotka“ je taký orgán členského štátu činný v trestnom konaní, ktorý sa špecializuje na kontrolu krízových situácií.

   

   

  Odôvodnenie

  Tento PDN je zameraný na objasnenie cieľa návrhu rozhodnutia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

  Článok 2 bod 2

  2) „krízová situácia“ je akákoľvek človekom spôsobená situácia v členskom štáte, ktorá predstavuje vážne priame fyzické ohrozenie osôb alebo inštitúcií v tomto členskom štáte, najmä branie rukojemníkov, únosy a podobné incidenty.

  2) „krízová situácia“ je akákoľvek človekom spôsobená situácia v členskom štáte, ktorá vyvoláva dôvodné podozrenia, že došlo, dochádza alebo dôjde k trestnému činu, ktorý predstavuje vážne priame fyzické ohrozenie osôb, majetku, infraštruktúry alebo inštitúcií v tomto členskom štáte, najmä situácie uvedené v článku 1 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002¹.

   

  ____________________

  ¹ Ú. v. EÚ L 164, 22.6.2002, s. 3.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

  Článok 2 bod 2a (nový)

   

  2a) „príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán, ktorý môže podávať žiadosti a udeľovať povolenia, ktoré sa týkajú nasadenia osobitných zásahových jednotiek.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

  Článok 3 odsek 1

  1. Členský štát môže s cieľom riešiť krízovú situáciu požiadať o pomoc zo strany osobitnej zásahovej jednotky iného členského štátu. Členský štát môže takúto požiadavku prijať alebo odmietnuť alebo môže navrhnúť iný druh pomoci.

  1. Členský štát môže s cieľom riešiť krízovú situáciu požiadať prostredníctvom žiadosti, ktorú predkladajú príslušné orgány a v ktorej sa uvádza tak povaha požadovanej pomoci, ako aj jej operačná nevyhnutnosť, o pomoc zo strany osobitnej zásahovej jednotky iného členského štátu. Príslušný orgán požiadaného členského štátu môže takúto žiadosť prijať alebo odmietnuť alebo môže navrhnúť iný druh pomoci.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

  Článok 4

  Všeobecné pravidlá o zodpovednosti

  Občianskoprávna a trestná zodpovednosť

  1. Ak príslušníci osobitej zásahovej jednotky členského štátu pôsobia v súlade s týmto rozhodnutím na území iného členského štátu, je tento členský štát zodpovedný za každú škodu, ktorú počas svojej činnosti spôsobia.

  Ak príslušníci osobitnej zásahovej jednotky členského štátu pôsobia na území iného členského štátu a/alebo ak sa používa vybavenie podľa tohto rozhodnutia, uplatňujú sa ustanovenia o občianskoprávnej a trestnej zodpovednosti uvedené v článkoch 21 a 22 prümského rozhodnutia.

  2. Odchylne od odseku1, ak škoda vznikne v dôsledku činnosti, ktorá bola v rozpore s pokynmi žiadajúceho členského štátu alebo presahovala právomoci dotknutých príslušníkov osobitej zásahovej jednotky v rámci ich vnútroštátneho práva, uplatňujú sa tieto pravidlá:

   

  (a) členský štát, na území ktorého bola spôsobená škoda, nahradí túto škodu takým spôsobom, akým by ju uhradil v prípade, ak by ju spôsobili jeho vlastní príslušníci osobitej zásahovej jednotky;

   

  (b)členský štát, ktorého príslušníci osobitej zásahovej jednotky spôsobili škodu akejkoľvek osobe na území iného členského štátu, nahradí tomuto členskému štátu akúkoľvek sumu, ktorú uhradil poškodeným osobám alebo osobám oprávneným v ich mene;

   

  (c) bez toho, aby bol dotknutý výkon práva členského štátu voči tretím stranám a s výnimkou písmena b) sa každý členský štát za okolností uvedených v tomto odseku vzdáva požiadavky na náhradu škody, ktorú spôsobil iný členský štát.

   

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

  Článok 5

  Článok 5

  vypúšťa sa

  Trestná zodpovednosť

   

  Počas operácií uvedených v článku 3 sa príslušníci osobitej zásahovej jednotky, ktorí pôsobia na území iného členského štátu, vo vzťahu k trestným činom, ktoré boli spáchané proti nim alebo ktoré spáchali, považujú za príslušníkov osobitej zásahovej jednotky tohto členského štátu.

   

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

  Článok 6

  Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány podľa potreby organizovali stretnutia a spoločnú odbornú prípravu a výcvik na účely výmeny skúseností, odborných znalostí a všeobecných, praktických a technických informácií o poskytovaní pomoci v krízových situáciách.

  Všetky zúčastnené členské štáty zabezpečia, aby sa ich osobitné zásahové jednotky stretávali a pravidelne organizovali spoločné kurzy odbornej prípravy a výcvik na účely výmeny skúseností, odborných znalostí a všeobecných, praktických a technických informácií o poskytovaní pomoci v krízových situáciách. Tieto stretnutia, odborná príprava a výcvik sa môžu financovať v rámci niektorých finančných programov Únie s cieľom získať granty z rozpočtu Európskej únie. V tomto kontexte sa členský štát, ktorý predsedá EÚ, usiluje zabezpečiť, aby sa takéto stretnutia, odborná príprava a výcvik konali.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

  Článok 7

  Každý členský štát znáša svoje vlastné náklady, pokiaľ sa dotknuté členské štáty nedohodnú inak.

  Žiadajúci členský štát znáša prevádzkové náklady, ktoré vznikli osobitným zásahovým jednotkám požiadaného členského štátu v súvislosti s uplatňovaním článku 3 vrátane nákladov na dopravu a  ubytovanie, pokiaľ sa dotknuté členské štáty nedohodnú inak.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

  Článok 8 odsek 4a (nový)

   

  4a. Žiadne z ustanovení tohto rozhodnutia sa nesmie vykladať ako povolenie uplatniť pravidlá upravujúce spoluprácu medzi orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní na vzťahy s príslušnými orgánmi tretích krajín, a tak obchádzať platné predpisy vzťahujúce sa na medzinárodnú policajnú spoluprácu podľa vnútroštátnych právnych systémov.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto PDN je zavedenie výslovného hmatateľného zabezpečenia proti nepovolenému rozšíreniu uplatňovania týchto zjednodušených pravidiel spolupráce („analogicky“) na vzťahy s orgánmi tretích krajín, ktoré nemusia podliehať obdobným normám zodpovednosti a demokratickej kontroly ako orgány v členských štátoch EÚ – čo je situácia, ktorá by mohla viesť k nedovolenému ohrozeniu zásadných záujmov európskych občanov.

  POSTUP

  Názov

  Spolupráca medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov

  Referenčné čísla

  15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  30.1.2007

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  LIBE

  1.2.2007

  Spravodajca

         dátum menovania

  Armando França

  5.11.2007

   

   

  Predchádzajúci spravodajca

  Fausto Correia

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  27.2.2007

  9.10.2007

  20.11.2007

  18.12.2007

  Dátum prijatia

  18.12.2007

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  53

  1

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Manuel Medina Ortega