ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно мерките, които Комисията трябва да предприеме за периода 2008-2013 г., използвайки дистанционно наблюдение, въведено в рамките на Общата селскостопанска политика

20.12.2007 - (COM(2007)0383 – C6‑0273/2007 – 2007/0132(CNS)) - *

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Процедура : 2007/0132(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0508/2007
Внесени текстове :
A6-0508/2007
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно мерките, които Комисията трябва да предприеме за периода 2008-2013 г., използвайки дистанционно наблюдение, въведено в рамките на Общата селскостопанска политика

(COM(2007)0383 – C6‑0273/2007 – 2007/0132(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM (2007)0383),

–   като взе предвид член 37, параграф 2, алинея 3 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0273/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0508/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 2

(2) Опитът, придобит по време на периода 2004-2007 г., в рамките на Решение 1445/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2000 година относно прилагането на проучвания от въздуха и на техники за дистанционно наблюдение в земеделската статистика за периода 1999—2003 г., както е изменено, и предхождащите го решения, позволи на агрометеорологичната система за прогнозиране на реколтата и наблюдението на състоянието на почвата и културите да започне да функционира, да се развива бързо и да докаже своята ефикасност.

 

(2) Опитът, придобит по време на периода 2004-2007 г., в рамките на Решение 1445/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2000 година относно прилагането на проучвания от въздуха и на техники за дистанционно наблюдение в земеделската статистика за периода 1999—2003 г., както е изменено, и предхождащите го решения, предостави обогатени познания по отношение на наблюдението на използването на почвата, на почвеното покритие и на екологичните параметри (проект LUCAS) и създаде предпоставка за функционирането и развитието на агрометеорологичната система за наблюдение на културите и прогнозиране на реколтата (проект MARS).

Justification

The knowledge gained from each pilot project should be considered separately, so as to maintain clarity. Also, there is still no consensus as to whether the use of remote-sensing in agriculture would in fact be significant and effective.

Изменение 2

Съображение 2 a (ново)

(2a) Единствено пилотният проект MARS, който попада в приложното поле на Решение № 2066/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно продължаване прилагането на проучвания от въздуха и техники за дистанционно наблюдение в земеделската статистика за периода 2004-2007 г.1, попада в обхвата на настоящия регламент. По-специално единствено предприеманите от Комисията операционни мерки, използвайки техники за дистанционно наблюдение в рамките на общата селскостопанска политика, попадат в обхвата на настоящия регламент.

__________

1 ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 9.

Justification

The scope of the proposal should be clearly described. Only the MARS project is subject to this proposal. LUCAS does not fall within the scope of this regulation. Furthermore it should be stressed that only the operational measures of remote sensing fall within the scope of this regulation.

Изменение 3

Съображение 5

(5) Целесъобразно е да се предвиди също така, че информацията и прогнозите, резултат от предприетите действия и притежание на Комисията, трябва да бъдат предоставени на държавите-членки. Европейският парламент и Съветът трябва да бъдат информирани, чрез междинен и окончателен доклад, за условията по провеждане на предприетите действия за дистанционно наблюдение и за използването на ресурсите, предоставени на Комисията, придружен, където е подходящо, от предложение за продължаване на съответните действия извън рамките на срока, определен в настоящия регламент.

 

 

(5) Целесъобразно е да се предвиди също така, че информацията и прогнозите, резултат от предприетите действия, са притежание на Комисията и се използват само за изготвяне на прогнози на реколтите, а не с контролна цел. Информацията и прогнозите следва да бъдат предоставени на държавите-членки. Европейският парламент и Съветът следва да бъдат информирани, чрез междинен и окончателен доклад, за условията по провеждане на предприетите мерки за дистанционно наблюдение и за използването на ресурсите, предоставени на Комисията, придружен, където е подходящо, от предложение за продължаване на съответните мерки извън рамките на срока, определен в настоящия регламент.

Justification

This point should be made clear as it increases transparency with regard to the use of data collected within the scope this regulation.

Изменение 4

Член 1, параграф 1, уводна част

1. Считано от 1 януари 2008 г. и за срок от шест години, извършените от Комисията действия посредством техники за дистанционно наблюдение, в рамките на общата селскостопанска политика, могат да бъдат финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, по силата на член 3, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 1290/2005, в случаите, когато имат за цел да предоставят на Комисията възможност да:

 

1. Финансовата рамка за прилагането на тази програма за периода 2008-2013 г. се определя на 9.2 млн. евро. Годишните кредити се отпускат от бюджетния орган в границите на бюджетните редове на финансовата рамка, в случаите, когато имат за цел да предоставят на Комисията възможност да:

Justification

The remote-sensing activities should be financed by a proper budget instead of the agriculture guarantee fund.

Изменение 5

Член 1, параграф 1, буква а)

(a) управлява селскостопанските пазари;

(a) спомага за управлението на селскостопанските пазари;

Justification

The purpose of the remote-sensing applications is to provide digital information to improve the tools for managing and monitoring the common agricultural policy. However, farm surveys will remain necessary and these applications thus do not suffice for the full management of agricultural markets.

Изменение 6

Член 1, параграф 1, буква в)

(в) поощрява достъпа до информацията, посочена в буква б);

(в) поощрява достъпа до информацията, посочена в буква б), от страна само на компетентните органи съгласно настоящия регламент;

Justification

It should be made clear that only remote-sensing applications related to the MARS project are concerned and that recipients of the information should thus not extend beyond the scope of the particular project.

Изменение 7

Член 1, параграф 2, буква б)

б) създаване на инфраструктура за данните, получени по сателит, и на уебсайт;

б) усъвършенстване на уебсайта на Съвместния изследователски център (СИЦ) към отдел „Селско стопанство”, като по тази начин се предоставя свободен достъп на обществеността до всички значими данни от научни изследвания;

Justification

The JRC already has a website specifically for the Agriculture Unit, where there is ample information surrounding the MARS project. There are however many different satellite imaging companies that provide agricultural information (e.g. on the Vegetation Index), which is used for MARS. The JRC website should therefore be updated so as to provide a list of these other company websites.

Изменение 8

Член 1, параграф 2, буква б а) (нова)

 

(ба) създаване на опис на всички получени по сателит данни, проекти за дистанционно наблюдение и за агрометеорология и консолидация на съществуващите инфраструктура за получените по сателит данни и уебсайтове;

Justification

There exists at present a skeleton of spatial data infrastructure through the INSPIRE initiative, ESDI (European Spatial Data Infrastructure), GMES (Global Monitoring for Environment and Security) and GEOSS (Global Earth Observing System of System). Consolidations should eliminate costly repetitions of information purchase or collection. Furthermore, the draftsman proposes to set up an inventory of all space, remote-sensing and agro-meteorological projects and initiatives that can be related to the agricultural context, even when this relationship does not, at first hand, seem obvious, so as to allow for a general overview.

EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

In order to provide a response to Common Agricultural Policy management needs, there is considerable need for information on land use, land conditions and crop conditions. Remote sensing offers a method to search for easier access to information which feed in traditional agricultural statistics and forecasting systems.

Between 2000 and 2007, a pilot project on remote-sensing techniques was initiated, under the auspices of Council Decision No 1445/2000/EC. This project has enabled the agro-meteorological system for forecasting yields and monitoring land and crop conditions (MARS) to reach an advanced stage.

European Commission proposal

The Commission proposes the continued application of remote-sensing techniques in agriculture for the period 2008-13, in the field of monitoring agricultural markets. The project would apply from 1st January 2008 for a six-year period. The remote-sensing applications would thus constitute a tool for the Commission to: (a) help manage agricultural markets; (b) allow for agro-economic monitoring such as crop condition in order to estimate yields; (c) promote access to information regarding agricultural land and crop yield estimations; and (d) ensure technological follow-up of the agro-meteorological system.

The system would also collect, or purchase, data needed to implement and monitor the CAP (in particular satellite data and meteorological data); create a spatial data infrastructure and website; promote the carrying out of studies a number of issues surrounding the issue of remote-sensing, such as climatic conditions; and update agro-meteorological and econometric models.

All information will be made available to the Member States electronically and the Commission is expected to work closely with national bodies and laboratories.

Position of the draftsman

In general terms the draftsman points out that there is still no consensus as to whether the use of remote-sensing in agriculture would in fact be significant and effective. The frequency of surveys in the different member states seems to have been different, so that data is not fully comparable. An evaluating report by the commission, clearly evaluating the benefit of the system for the farmers and the common agricultural policy is needed in order to ensure transparency of spending also in this field of the common agricultural policy. In addition, it must be ensured that these technologies and data are used to the benefit also of small holdings, regions with less intensified agriculture and in favour of maintaining the EU’s diverse regions.

In the context of the MARS project, the technologies linked to aerial remote-sensing are from industries not traditionally associated with agriculture and also the satellite images collected or purchased by the EC are privately owned by companies whose clients are substantially from the oil and gas industry and which also serve national and international defence companies and intelligence.

The draftsman considers the change of finance sources in this draft regulation compared to the predecessing measures surprising. In decisions 1445/2000/EC as well as 2066/2003/EC, a proper budget line was established for the remote sensing. Now, the Commission wants to take the agricultural guarantee fund as source, which needs to be further discussed.

The draftsman finds the scope of the draft regulation imperfectly defined. The presentation of the proposal for regulation seems very confusing as the link to the origin of the proposal, decision No 2066/2003/EC and further references are not clearly indicated.

The draftsman stresses that it should be made clear through out the proposal that only remote-sensing applications related to the MARS pilot project are concerned.

In order to avoid confusion, the draftsman proposes several amendments aimed at distinguishing between the different types of remote-sensing techniques and also between the two pilot projects LUCAS and MARS originating out of the proposal, decision No 2066/2003/EC and conducted until 2007.

Furthermore the draftsman proposes to set up an inventory of all space, remote-sensing and agro-meteorological projects and initiatives that can be related to the agricultural context, even when this relationship does not, at first hand, seem obvious for reasons of general understanding and clarity.

Furthermore, and in view of proper budgetary management, the draftsman proposes to intensify the Commission's reporting to Parliament and Council on this regulation.

The draftsman disagrees with the proposed procedure for the implementation of this regulation and therefore proposes to insert the regulatory procedure with scrutiny.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Действия, които трябва да се предприемат посредством приложенията за дистанционно наблюдение, използвани в рамките на ОСП

Позовавания

COM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)

Дата на консултация с ЕП

5.9.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

24.9.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

12.9.2007

 

 

Разглеждане в комисия

9.10.2007

20.11.2007

18.12.2007

 

Дата на приемане

18.12.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

Дата на внасяне

20.12.2007