Ziņojums - A6-0508/2007Ziņojums
A6-0508/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai par pasākumiem, kuri Komisijai jāveic 2008.–2013. gadā, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas, kas izstrādātas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku

20.12.2007 - (COM(2007)0383 – C6‑0273/2007 – 2007/0132(CNS)) - *

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Procedūra : 2007/0132(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0508/2007

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par pasākumiem, kuri Komisijai jāveic 2008.–2013.  gadā, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas, kas izstrādātas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku

(COM(2007)0383 – C6‑0273/2007 – 2007/0132(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0383),

–   ņemot vērā EK līguma 37. panta 2. punkta trešo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0273/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6‑0508/2007),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

2. apsvērums

(2) Pieredze, kas uzkrāta 2004.–2007. gadā, piemērojot grozīto Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 22. maija Lēmumu Nr. 1445/2000/EK par uzmērīšanas no gaisa un attālās izpētes piemērošanu lauksaimniecības statistikā no 1999. gada līdz 2003. gadam, kā arī un pirms tā pieņemtos lēmumus, ļāva agrometeoroloģiskajai sistēmai, ko izmanto ražas prognozēšanai un lauku un kultūraugu stāvokļa kontrolei, uzsākt reālu darbību, tapt pilnveidotai un pierādīt savu efektivitāti.

 

(2) Pieredze, kas uzkrāta 2004.–2007. gadā, piemērojot grozīto Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 22. maija Lēmumu Nr. 1445/2000/EK par uzmērīšanas no gaisa un attālās izpētes piemērošanu lauksaimniecības statistikā no 1999. gada līdz 2003. gadam, kā arī pirms tā pieņemtos lēmumus, papildināja zināšanas par zemes izmantojuma kontroli, lauksaimniecības platībām un ekoloģiskajiem rādītājiem (projekts LUCAS) un pilnveidoja augstākā attīstības pakāpē agrometeoroloģisko sistēmu, ko izmanto kultūraugu kontrolei un ražas prognozēšanai (projekts MARS).

Pamatojums

Skaidrības labad pieredze, kas gūta katrā no izmēģinājuma projektiem, jāizvērtē atsevišķi. Pagaidām vēl nav arī vienprātības jautājumā, vai attālās izpētes izmantošana lauksaimniecībā ir patiešām nozīmīga un efektīva.

Grozījums Nr. 2

2.a apsvērums (jauns)

 

(2.a) Šīs regulas darbības joma attiecas tikai uz izmēģinājuma projektu MARS kā daļu no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Lēmuma Nr. 2066/2003/EK par topogrāfiskās uzmērīšanas un attālās uzrādes turpmāku piemērošanu lauksaimniecības statistikā no 2004. gada līdz 2007. gadam1. Precīzāk – šī regula attiecas tikai uz operatīvajiem pasākumiem, ko veic Komisija, izmantojot attālās izpētes ierīces kopējā lauksaimniecības politikā.

__________

1 OV L 309, 26.11.2003., 9. lpp.

Pamatojums

Priekšlikuma darbības joma ir skaidri jānosaka. Šis priekšlikums attiecas tikai uz projektu MARS. Šīs regulas darbības joma neattiecas uz LUCAS. Turklāt jāuzsver, ka šīs regulas darbības joma attiecas tikai uz attālās izpētes operatīvajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 3

5. apsvērums

(5) Turklāt jāparedz, ka veikto pasākumu rezultātā iegūtie un Komisijas rīcībā esošie dati un aptuvenie novērtējumi jādara pieejami dalībvalstīm un ka ar termiņa vidusposma ziņojuma un noslēguma ziņojuma palīdzību Eiropas Parlaments un Padome jāinformē par veikto attālās izpētes pasākumu īstenošanas gaitu un par Komisijai atvēlēto līdzekļu izmantojumu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumu turpināt šos pasākumus arī pēc šajā regulā noteiktā termiņa beigām,

 

(5) Turklāt jāparedz, ka veikto pasākumu rezultātā iegūtie un Komisijas rīcībā esošie dati un aptuvenie novērtējumi tiek izmantoti tikai un vienīgi ražas prognozēšanai un tos neizmanto kontroles nolūkiem. Dati un aptuvenie novērtējumi jādara pieejami dalībvalstīm, un ar termiņa vidusposma ziņojuma un noslēguma ziņojuma palīdzību Eiropas Parlaments un Padome jāinformē par veikto attālās izpētes pasākumu īstenošanas gaitu un par Komisijai atvēlēto līdzekļu izmantojumu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumu turpināt šos pasākumus arī pēc šajā regulā noteiktā termiņa beigām,

Pamatojums

Šis jautājums ir jāizklāsta skaidri, jo tas uzlabo šīs regulas ietvaros iegūto datu izmantošanas pārredzamību.

Grozījums Nr. 4

1. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Sešus gadus, sākot no 2008. gada 1. janvāra, pasākumus, kurus Komisija veic, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 2. punkta e) apakšpunktam var finansēt no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda līdzekļiem, ja minētie pasākumi Komisijai ļauj:

 

1. Finanšu shēma šīs programmas īstenošanai laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam ir EUR 9,2 miljoni. Budžeta lēmējiestāde atļauj gada apropriācijas finanšu shēmā paredzētās budžeta pozīcijas robežās, ja minētie pasākumi Komisijai ļauj:

Pamatojums

Attālās izpētes pasākumi būtu jāfinansē nevis no lauksaimniecības garantiju fonda līdzekļiem, bet gan no budžeta.

Grozījums Nr. 5

1. panta 1. punkta (a) apakšpunkts

a) pārvaldīt lauksaimniecības tirgus;

a) palīdzēt pārvaldīt lauksaimniecības tirgus;

Pamatojums

Attālās izpētes uzdevums ir sniegt digitālu informāciju, lai uzlabotu kopējās lauksaimniecības politikas pārvaldības un kontroles instrumentus. Tomēr joprojām būs nepieciešami lauku saimniecību apsekojumi, un tādējādi šie pasākumi nav pietiekoši, lai pilnībā pārvaldītu lauksaimniecības tirgus.

Grozījums Nr. 6

1. panta 1. punkta (c) apakšpunkts

c) veicināt piekļuvi b) apakšpunktā minētajai informācijai;

c) veicināt to, ka b) apakšpunktā minētajai informācijai var piekļūt tikai iestādes, kam tas atļauts saskaņā ar šo regulu;

Pamatojums

Skaidri jāizklāsta, ka tas attiecas tikai uz attālo izpēti, kas saistīta ar projektu MARS, un ka tādēļ informācijas saņēmēji nedrīkst pārsniegt konkrētā projekta ietvarus.

Grozījums Nr. 7

1. panta 2. punkta (b) apakšpunkts

b) teritorijas plānojuma datu infrastruktūras un tīmekļa vietnes izveide;

 

b) KPC Lauksaimniecības nodaļas tīmekļa vietnes, nodrošinot brīvu sabiedrības piekļuvi visiem attiecīgajiem izpētes datiem;

Pamatojums

KPC jau ir tieši Lauksaimniecības nodaļai paredzēta tīmekļa vietne, kurā sniegta bagātīga informācija projekta MARS kontekstā. Tomēr pastāv daudzi dažādi satelītattēla nodrošināšanas uzņēmumi, kas sniedz lauksaimniecības informāciju (piem., par veģetācijas indeksu), kuru izmanto MARS vajadzībām. Tādēļ ir jāatjaunina KPC tīmekļa vietne, sniedzot šo citu uzņēmumu tīmekļa vietņu sarakstu.

Grozījums Nr. 8

1. panta 2. punkta (b a) apakšpunkts (jauns)

 

(ba) visu telpisko datu, attālās izpētes un agrometeoroloģisko projektu uzskaites izveidošana un esošās telpisko datu infrastruktūras un tīmekļa vietņu konsolidēšana;

Pamatojums

Šobrīd pastāv telpisko datu infrastruktūras ietvars, kuru veido iniciatīva INSPIRE, ESDI (Eiropas Telpisko datu infrastruktūra), GMES (Globālā vides un drošības uzraudzība) un GEOSS (Globālā Zemes novērošanas sistēmu sistēma). Konsolidēšana novērsīs informācijas iegādes vai vākšanas atkārtošanos, kas rada izmaksas. Turklāt projekta sagatavotājs ierosina izveidot uzskaiti par visiem telpisko datu, attālās izpētes un agrometeoroloģiskajiem projektiem un iniciatīvām, kas var attiekties uz lauksaimniecību, pat ja šī saistība pirmajā brīdī nav saskatāma, lai varētu gūt vispārēju pārskatu.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Lai nodrošinātu atbildes reakciju kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pārvaldības vajadzībām, ir vajadzīgi dati par lauku izmantošanu, lauku un kultūraugu stāvokli. Attālā izpēte piedāvā metodi, kā atrast vieglāku piekļuvi informācijai, kura dod datus tradicionālajai lauksaimniecības statistikai un prognožu sistēmām.

Saskaņā ar Padomes Lēmumu Nr. 1445/2000/EK laika posmā starp 2000. un 2007. gadu tika uzsākts izmēģinājuma projekts par attālās izpētes tehniskajiem paņēmieniem. Šis projekts ļāva agrometeoroloģiskajai sistēmai, ko izmanto ražas prognozēšanai un lauku un kultūraugu stāvokļa kontrolei (MARS), sasniegt augstāku līmeni.

Eiropas Komisijas priekšlikums

Komisija ierosina attālās izpētes tehnisko paņēmienu ilgstošu pielietojumu lauksaimniecībā laika posmam no 2008.–2013. gadam, konkrēti, lauksaimniecības tirgu uzraudzības jomā. Projektu piemēros no 2008. gada 1. janvāra sešus gadus. Tādējādi attālās izpētes pielietojums kļūs par Komisijas instrumentu: (a) lai palīdzētu pārvaldīt lauksaimniecības tirgus; (b) lai ļautu veikt kultūraugu stāvokļa agroekonomisku uzraudzību ar mērķi novērtēt ražas; (c) lai veicinātu piekļuvi informācijai par lauksaimniecības zemes un kultūraugu ražas novērtējumu; (d) lai nodrošinātu agrometeoroloģiskās sistēmas tehnoloģisko uzraudzību.

Sistēma arī vāks vai iegādāsies datus (īpaši satelītnovērošanas un meteoroloģiskos datus), kas nepieciešami, lai īstenotu un uzraudzītu KLP; izveidos teritorijas plānojuma datu infrastruktūru un tīmekļa vietni; veicinās ar attālo izpēti saistītu jautājumu, piemērām, par klimatiskajiem apstākļiem, pētniecību; atjauninās agrometeoroloģiskos un ekonometriskos modeļus.

Visa informācija būs dalībvalstīm pieejama elektroniskā veidā, un paredzams, ka Komisija cieši sadarbosies ar valsts organizācijām un laboratorijām.

Atzinuma sagatavotāja nostāja

Kopumā atzinuma sagatavotājs norāda, ka vēl joprojām nav vienprātības, vai attālās izpētes izmantošana lauksaimniecībā patiesi būs nozīmīga un efektīva. Pārskatu sniegšanas biežums dažādās dalībvalstīs, šķiet, ir bijis atšķirīgs, tādēļ dati nav pilnībā salīdzināmi. Komisijas vērtējošais ziņojums, kurā skaidri izvērtēts šīs sistēmas labums, ko tā sniedz lauksaimniekiem un kopējai lauksaimniecības politikai, ir vajadzīgs, lai nodrošinātu izdevumu pārredzamību arī kopējās lauksaimniecības politikas nozarē. Papildus tam jānodrošina, lai šīs tehnoloģijas un datus izmantotu arī mazo lauksaimniecības uzņēmumu un reģionu ar mazāk attīstītu lauksaimniecību labā, kā arī, lai saglabātu ES reģionu daudzveidību.

Saistībā ar projektu MARS tehnoloģijas, kas piesaistītas attālajai izpētei no gaisa, ir iegūtas no nozarēm, kuras tradicionāli nav saistītas ar lauksaimniecību; arī EK savāktie un iegādātie satelītattēli ir privātuzņēmumu īpašums, kuru klienti būtībā nāk no naftas un gāzes rūpniecības, un šie privātuzņēmumi kalpo arī valsts un starptautiskas aizsardzības uzņēmumiem un izlūkošanai.

Atzinuma sagatavotājs pauž izbrīnu par finanšu avotu maiņu šajā regulas projektā salīdzinājumā ar iepriekšējiem pasākumiem. Ar Lēmumiem Nr. 1445/2000/EK un Nr. 2066/2003/EK tika izveidota atbilstoša budžeta pozīcija attālajai izpētei. Pašlaik Komisija vēlas lauksaimniecības garantiju fondu izveidot par avotu, par ko turpmāk vēl ir jāspriež.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka regulas projekta joma nav pilnībā definēta. Šīs regulas priekšlikuma izklāsts šķiet ļoti neskaidrs, jo tajā netiek sniegta pietiekami skaidra norāde uz saistību ar Lēmumu Nr. 2066/2003/EK, uz kuru balstās priekšlikums, kā arī papildu norādes.

Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka visā priekšlikumā skaidri jānorāda, ka tiek apskatīts vienīgi tas attālās izpētes pielietojums, kas attiecas uz MARS izmēģinājuma projektu.

Lai novērstu neskaidrības, atzinuma sagatavotājs ierosina vairākus grozījumus, kuru mērķis ir atšķirt attālās izpētes paņēmienu dažādos veidus un atšķirt divus izmēģinājuma projektus LUCAS un MARS, kas radās pēc priekšlikuma un pēc Lēmuma Nr. 2066/2003/EK un kas turpinās līdz 2007. gadam.

Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina izveidot sarakstu, kurā uzskaitīti visi teritorijas plānojuma, attālās izpētes un agrometeoroloģiskie projekti un iniciatīvas, kas saistīti ar lauksaimniecību, kaut arī šī saistība, vadoties pēc vispārējās sapratnes principiem un skaidrības, no pirmā acu uzmetiena ir neskaidra.

Turklāt atzinuma sagatavotājs, ņemot vērā atbilstīgo budžeta pārvaldību, ierosina stingrāk noteikt kārtību, ka Komisija sniedz ziņojumu Parlamentam un Padomei par šo regulu.

Atzinuma sagatavotājs nepiekrīt ierosinātajai šīs regulas īstenošanas procedūrai un tādēļ ierosina pievienot regulatīvo kontroles procedūru.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pasākumi, kuri jāveic, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas, kas izstrādātas saskaņā ar KLP

Atsauces

COM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

5.9.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

24.9.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

12.9.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

9.10.2007

20.11.2007

18.12.2007

 

Pieņemšanas datums

18.12.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

26

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

Iesniegšanas datums

20.12.2007