VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de in de periode 2008-2013 door de Commissie te ondernemen activiteiten door middel van teledetectietoepassingen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn ingesteld

20.12.2007 - (COM(2007)0383 – C6‑0273/2007 – 2007/0132(CNS)) - *

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Procedure : 2007/0132(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0508/2007
Ingediende teksten :
A6-0508/2007
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de in de periode 2008-2013 door de Commissie te ondernemen activiteiten door middel van teledetectietoepassingen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn ingesteld

(COM(2007)0383 – C6‑0273/2007 – 2007/0132(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0383),

–   gelet op artikel 37, lid 2, derde alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0273/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6‑0508/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG‑Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekstAmendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 2

(2) Doordat in de loop van de periode 2004-2007 in het kader van Besluit 1445/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2000 inzake de toepassing van areal frame sampling en teledetectie voor landbouwstatistieken in de periode 1999-2003, zoals gewijzigd, en van de daaraan voorafgaande besluiten ervaring is opgedaan, kon het agrometeorologische stelsel voor opbrengstprognoses en voor de bewaking van de toestand van de bodem en de gewassen een vergevorderd operationeel ontwikkelingsstadium bereiken en zijn doeltreffendheid bewijzen.

(2) In de loop van de periode 2004-2007, in het kader van Besluit 1445/2000/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 22 mei 2000 inzake de toepassing van areal frame sampling en teledetectie voor landbouwstatistieken in de periode 1999-2003, zoals gewijzigd, en van de daaraan voorafgaande besluiten, is ervaring opgedaan die het mogelijk heeft gemaakt om enerzijds gedegen kennis te vergaren over het monitoren van grondgebruik, bodembedekking en milieuparameters (LUCAS-project),en anderzijds verbeteringen aan te brengen in de uitvoering en ontwikkeling van het agrometeorologische stelsel voor gewasbewaking en opbrengstprognoses (MARS-project).

Motivering

De kennis die elk project heeft opgeleverd, moet gescheiden worden behandeld om verwarring te voorkomen. Er bestaat ook nog geen consensus over het feit of het gebruik van teledetectie in de landbouw werkelijk waardevol en doeltreffend is.

Amendement 2

Overweging 2 bis (nieuw)

 

(2 bis) Als onderdeel van Besluit nr. 2066/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 tot voortzetting van de toepassing van areal frame sampling en teledetectie in de landbouwstatistiek in de periode 2004-20071, valt alleen het MARS-proefproject binnen de werkingssfeer van de huidige verordening. Meer bepaald, alleen de operationele activiteiten van de Commissie die gebruik maken van teledetectietoepassingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid, vallen binnen de werkingssfeer van de huidige verordening.

__________

1 PB L 309 van 26.11.2003, blz. 9.

Motivering

De werkingssfeer van het voorstel moet duidelijk omschreven worden. Alleen het MARS-project is onderworpen aan dit voorstel. Het LUCAS-project valt niet binnen de werkingssfeer van deze verordening. Er moet bovendien worden benadrukt dat alleen de operationale activiteiten inzake teledetectie binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen.

Amendement 3

Overweging 5

(5) Ook moet worden bepaald dat de informatie en de ramingen die voortvloeien uit de uitgevoerde activiteiten en die in het bezit zijn van de Commissie, ter beschikking moeten worden gesteld van de lidstaten en dat het Europees Parlement en de Raad door een tussentijds en een eindverslag moeten worden ingelicht over de voorwaarden voor de uitvoering van de ondernomen teledetectieactiviteiten en over het gebruik van de aan de Commissie ter beschikking gestelde hulpbronnen, in voorkomend geval vergezeld van een voorstel deze activiteiten voort te zetten na de in de onderhavige verordening vastgestelde periode,

(5) Ook moet worden bepaald dat de informatie en de ramingen die voortvloeien uit de uitgevoerde activiteiten in het bezit zijn van de Commissie en alleen worden gebruikt voor opbrengstramingen en niet voor controledoeleinden. De informatie en ramingen moeten ter beschikking worden gesteld van de lidstaten en dat het Europees Parlement en de Raad door een tussentijds en een eindverslag moeten worden ingelicht over de voorwaarden voor de uitvoering van de ondernomen teledetectieactiviteiten en over het gebruik van de aan de Commissie ter beschikking gestelde hulpbronnen, in voorkomend geval vergezeld van een voorstel deze activiteiten voort te zetten na de in de onderhavige verordening vastgestelde periode,

Motivering

Deze bijkomende uitleg zorgt voor een grotere transparantie inzake het gebruik van de gegevens die binnen de werkingssfeer van deze verordening worden verzameld.

Amendement 4

Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Met ingang van 1 januari 2008 en voor een periode van zes jaar, kunnen de activiteiten die de Commissie in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid door middel van teledetectietoepassingen uitvoert, worden gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds op grond van artikel 3, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 1290/2005, wanneer zij tot doel hebben de Commissie de middelen te verschaffen om:

1. Het financiële kader voor de uitvoering van dit programma in de periode 2008-2013 wordt hierbij vastgelegd op 9,2 miljoen euro. De jaarlijkse kredieten worden binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten goedgekeurd door de begrotingsautoriteit, wanneer zij tot doel hebben de Commissie de middelen te verschaffen om:

Motivering

De financiering van teledetectieactiviteiten zou afkomstig moeten zijn van een eigen budget en niet van het Europese Garantiefonds voor de Landbouw.

Amendement 5

Artikel 1, lid 1, letter a)

a) de landbouwmarkten te beheren;

a) de landbouwmarkten helpen beheren;

Motivering

Teledetectietoepassingen zijn bedoeld om digitale informatie te verschaffen ter verbetering van de instrumenten voor het managen en monitoren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Landbouwenquêtes zullen echter noodzakelijk blijven, met als gevolg dat deze toepassingen niet voor honderd procent kunnen instaan voor het beheer van de landbouwmarkten.

Amendement 6

Artikel 1, lid 1, letter c)

c) de toegang tot de onder b) bedoelde informatie te bevorderen;

c) de toegang door de toegelaten instanties tot de onder b) bedoelde informatie te bevorderen, dit enkel overeenkomstig deze verordening;

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat het alleen gaat om teledetectietoepassingen in het kader van het MARS-project en dat de ontvangers van de informatie zich niet buiten de werkingssfeer van het project in kwestie mogen bevinden.

Amendement 7

Artikel 1, lid 2, letter b)

b) het opzetten van een infrastructuur voor ruimtelijke gegevens en een website;

b) het verbeteren van de website van de Eenheid landbouw van het GCO, waarmee alle relevante onderzoeksgegevens vrij ter beschikking worden gesteld aan het publiek;

Motivering

Het GCO beschikt reeds over een speciale website voor de Eenheid landbouw met een grote hoeveelheid informatie betreffende het MARS-project. Er bestaan echter veel verschillende bedrijven die satellietfoto's maken en landbouwkundige informatie leveren (denken we bijvoorbeeld aan de Vegetatie-index) waarmee in het MARS-project wordt gewerkt. Op de website van het GCO zou daarom een lijst moeten worden geplaatst van de websites van deze andere bedrijven.

Amendement 8

Artikel 1, lid 2, letter b bis) (nieuw)

 

b bis) het inventariseren van alle projecten op het gebied van ruimtelijke gegevens en gegevens over agrometeorologie en teledetectie en het consolideren van huidige infrastructuur en bestaande websites voor ruimtelijke gegevens;

Motivering

Dankzij het INSPIRE-initiatief, ESDI (Europese ruimtelijke data‑infrastructuur), GMES (wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid) en GEOSS (overkoepelend wereldwijd aardobservatiesysteem) beschikt de infrastructuur voor ruimtelijke gegevens tegenwoordig over een raamstructuur. Consolideringen zouden moeten voorkomen dat informatie meer dan eens moet worden aangekocht of verzameld, wat immers veel geld kost. De rapporteur voor advies stelt bovendien voor een inventaris op te maken van alle projecten en initiatieven in verband met ruimte, teledetectie en agrometeorologie die in verband kunnen worden gebracht met landbouwkundige kwesties, zelfs als dit verband op het eerste gezicht niet voor de hand liggend lijkt, teneinde een algemeen overzicht mogelijk te maken.

TOELICHTING

Inleiding

Om een antwoord te bieden op de beheersbehoeften van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), is heel wat informatie nodig met betrekking tot het grondgebruik en de toestand van bodem en gewassen. Dankzij de teledetectiemethode wordt informatie uit klassieke systemen voor landbouwstatistieken en –prognoses beter toegankelijk.

Tussen 2000 en 2007 werd in het kader van besluit nr. 1445/2000/EG van de Raad een proefproject voor teledetectietechnieken opgezet, dat ervoor heeft gezorgd dat het agrometeorologische stelsel voor opbrengstprognoses en voor de bewaking van de toestand van de bodem en de gewassen in hoge mate verfijnd werden.

Het voorstel van de Europese Commissie

De Commissie stelt voor om van 2008 tot 2013 door te gaan met de toepassing van teledetectietechnieken in de landbouw ter controle van de landbouwmarkten. Dit project zou op 1 januari 2008 van start gaan voor een periode van zes jaar. Teledetectietoepassingen zouden op die manier op verschillende vlakken een hulpmiddel vormen voor de Commissie: a) ze helpen de landbouwmarkten te beheren; b) ze maken het mogelijk agro-economisch toezicht uit te oefenen, bijvoorbeeld op de toestand van de gewassen, om opbrengsten te kunnen voorspellen; c) ze maken informatie in verband met de landbouwgrond en de voorspelling van oogstopbrengsten gemakkelijker toegankelijk; en d) ze zorgen voor de technologische follow-up van het agrometeorologische stelsel.

Het systeem zou eveneens gegevens verzamelen of aankopen die nodig zijn voor de uitvoering en de controle van het GLB (met name satellietgegevens en meteorologische gegevens); een infrastructuur en een website voor ruimtelijke gegevens creëren; de uitvoering van studies over een aantal onderwerpen in verband met teledetectie (zoals klimaatomstandigheden) bevorderen; en agrometeorologische en econometrische modellen actualiseren.

Alle informatie wordt elektronisch ter beschikking gesteld van de lidstaten en er wordt van de Commissie verwacht dat ze nauw samenwerkt met nationale instanties en laboratoria.

Het standpunt van de rapporteur voor advies

Vanuit een algemeen standpunt wijst de rapporteur voor advies erop dat er nog geen consensus heerst over het feit of het gebruik van teledetectie in de landbouw werkelijk waardevol en doeltreffend is. De frequentie van enquêtes in de verschillende lidstaten blijkt niet dezelfde te zijn, met als gevolg dat de gegevens ervan niet echt met elkaar kunnen worden vergeleken. Een evaluatieverslag van de Commissie met duidelijke informatie over de voordelen van het systeem voor landbouwers en voor het GLB is noodzakelijk om transparantie te kunnen garanderen inzake de uitgaven voor dit onderdeel van het GLB. Bovendien moeten de technologieën en gegevens in kwestie ook gebruikt worden ten voordele van kleine bedrijven en regio's met een minder intensieve landbouw en ter handhaving van de regionale diversiteit van de EU.

In het MARS-project is de technologie met betrekking tot luchtteledetectie afkomstig van industrieën die traditioneel niet geassocieerd worden met landbouw en vormen de satellietbeelden die de EC heeft verzameld of gekocht het privébezit van bedrijven die vooral klanten hebben in de olie- en gasindustrie en hun diensten eveneens aanbieden aan nationale en internationale defensiebedrijven en inlichtingsdiensten.

De rapporteur voor advies toont zich verbaasd over het feit dat er in deze ontwerpverordening sprake is van andere financieringsbronnen dan in de vorige voorschriften. In besluit nr. 1445/2000/EG en in besluit nr. 2066/2003/EG werd een eigen begrotingslijn opgesteld voor teledetectie, maar nu wil de Commissie het Landbouwgarantiefonds als financieringsbron gebruiken. Hierover moet verder worden overlegd.

De rapporteur voor advies is van mening dat de werkingssfeer van de ontwerpverordening onvoldoende is afgebakend. De indiening van het voorstel voor een verordening zorgt voor verwarring aangezien het verband met de basistekst voor het voorstel, besluit nr. 2006/2003/EG, en met andere referentieteksten niet duidelijk is aangegeven.

De rapporteur voor advies benadrukt dat in het hele voorstel duidelijk moet worden gemaakt dat het voorstel alleen betrekking heeft op teledetectietoepassingen in verband met het MARS-testproject.

Om verwarring te vermijden, stelt de rapporteur voor advies verscheidene amendementen voor die erop gericht zijn het onderscheid te maken tussen de verschillende types teledetectietechnieken en tussen de twee tot in 2007 uitgevoerde testprojecten, LUCAS en MARS, waarvoor besluit nr. 2066/2003/EG de basis heeft gelegd.

Daarnaast stelt de rapporteur voor advies voor om omwille van de algemene inzichtelijkheid en duidelijkheid een inventaris op te maken van alle projecten en initiatieven in verband met ruimte, teledetectie en agrometeorologie die in verband kunnen worden gebracht met landbouwkundige kwesties, zelfs als dit verband op het eerste gezicht niet voor de hand liggend lijkt.

Met het oog op een correct budgetbeheer stelt de rapporteur voor advies bovendien voor dat de Commissie vaker verslag uitbrengt over deze verordening aan het Parlement en de Raad.

De rapporteur voor advies gaat niet akkoord met de voorgestelde procedure voor de toepassing van deze verordening en stelt daarom voor gebruik te maken van de regelgevingsprocedure met toetsing.

PROCEDURE

Titel

Acties met behulp van teledetectietoepassingen in het kader van het GLB

Document- en procedurenummers

COM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)

Datum raadpleging EP

5.9.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

24.9.2007

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

12.9.2007

 

 

Behandeling in de commissie

9.10.2007

20.11.2007

18.12.2007

 

Datum goedkeuring

18.12.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

26

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

Datum indiening

20.12.2007