SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008-2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

20.12.2007 - (COM(2007)0383 – C6-0273/2007 – 2007/0132(CNS)) - *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Procedura : 2007/0132(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0508/2007

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008-2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

(COM(2007)0383 – C6-0273/2007 – 2007/0132(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0383),

–   uwzględniając art. 37 ust. 2 akapit trzeci traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0273/2007),

–   uwzględniając art. 51 regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6‑0508/2007),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 2 preambuły

(2) Dzięki doświadczeniu zdobytemu w latach 2004-2007 w ramach zmienionej decyzji 1445/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania technik pomiarów aerofotogrametrycznych i teledetekcji do statystyk rolnych za lata 1999–2003 oraz poprzedzających ją decyzji system agrometeorologiczny do prognozowania plonów i monitorowania warunków upraw został uruchomiony i osiągnął stan zaawansowanego rozwoju oraz udowodnił swoją skuteczność.

 

(2) Dzięki doświadczeniu zdobytemu w latach 2004-2007 w ramach zmienionej decyzji 1445/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie zastosowania technik pomiarów aerofotogrametrycznych i teledetekcji do statystyk rolnych za lata 1999–2003 oraz poprzedzających ją decyzji rozszerzono wiedzę na temat monitorowania wykorzystania i zagospodarowania gruntów oraz parametrów środowiska (projekt LUKAS), a także osiągnięto wyższy poziom działania i rozwoju agrometeorologicznego systemu monitorowania upraw i prognozowania plonów (projekt MARS).

Uzasadnienie

Wiedzę zdobytą w poszczególnych projektach pilotażowych należy rozpatrywać osobno, aby zachować przejrzystość. Ponadto nadal nie ma zgodności, czy wykorzystanie teledetekcji w rolnictwie rzeczywiście przyniesie istotne efekty i będzie skuteczne.

Poprawka 2

Punkt 2 a preambuły (nowy)

(2a) Jedynie projekt pilotażowy MARS, objęty zakresem decyzji nr 2066/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie dalszego stosowania technik pomiarów aerofotogrametrycznych i teledetekcji do statystyk rolnych w latach 2004–20071, należy do zakresu niniejszego rozporządzenia. Dokładniej mówiąc, zakresem niniejszego rozporządzenia objęte są jedynie środki operacyjne podejmowane przez Komisję przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej.

__________

1 Dz.U. L 309 z 26.11.2003, str. 9.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić zakres wniosku. Niniejszy wniosek obejmuje jedynie projekt MARS. Projekt LUKAS nie wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia. Ponadto należy podkreślić, że w zakres niniejszego rozporządzenia wchodzą jedynie operacyjne środki dotyczące teledetekcji.

Poprawka 3

Punkt 5 preambuły

(5) Należy także przewidzieć, że informacje i szacunki wynikające z podjętych działań i będące w posiadaniu Komisji muszą zostać udostępnione państwom członkowskim, a Parlament Europejski i Rada muszą zostać poinformowane za pomocą sprawozdania okresowego i końcowego o warunkach realizacji podjętych działań teledetekcji oraz o zastosowaniu udostępnionych przez Komisję zasobów, któremu, o ile to konieczne, towarzyszy wniosek o kontynuację tych działań w okresie wykraczającym poza termin ustalony niniejszym rozporządzeniem,

 

(5) Należy także przewidzieć, że informacje i szacunki wynikające z podjętych działań w posiadaniu Komisji oraz są wykorzystane wyłącznie do szacowania zbiorów, a nie do celów kontrolnych. Informacje i szacunki muszą zostać udostępnione państwom członkowskim, a Parlament Europejski i Rada muszą zostać poinformowane za pomocą sprawozdania okresowego i końcowego o warunkach realizacji podjętych działań teledetekcji oraz o zastosowaniu udostępnionych przez Komisję zasobów, któremu, o ile to konieczne, towarzyszy wniosek o kontynuację tych działań w okresie wykraczającym poza termin ustalony niniejszym rozporządzeniem,

Uzasadnienie

Punkt ten należy sformułować jasno, ponieważ zwiększa on przejrzystość w odniesieniu do wykorzystywania danych gromadzonych w ramach niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 4

Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Od stycznia 2008 r. w okresie sześciu lat działania podejmowane przez Komisję przy zastosowaniu technik teledetekcji w ramach wspólnej polityki rolnej mogą być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) na mocy art. 3 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, jeżeli ich celem jest umożliwienie Komisji:

 

1.  Finansowe ramy wdrożenia tego programu w latach 2008-2013 ustala się na 9,2 miliona euro. Kwoty rocznych wydatków zatwierdza władza budżetowa w granicach pułapów linii budżetowych określonych w ramach finansowych, jeżeli ich celem jest umożliwienie Komisji:

 

Uzasadnienie

Działania związane z teledetekcją należy finansować z odpowiedniego budżetu, a nie z Funduszu Rolniczego Gwarancji.

Poprawka 5

Artykuł 1 ustęp 1 litera a)

a) zarządzania rynkami rolnymi;

a) wspomagania zarządzania rynkami rolnymi;

Uzasadnienie

Celem stosowania technik teledetekcji jest uzyskanie informacji cyfrowych służących poprawie narzędzi zarządzania wspólną polityką rolną i monitorowania jej. Nadal jednak będą konieczne kontrole gospodarstw rolnych, tak więc zastosowania te nie są wystarczające do pełnego zarządzania rynkami rolnymi.

Poprawka 6

Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

c) promowania dostępu do informacji określonych w lit. b),

c) promowania dostępu upoważnionych organów do informacji określonych w lit. b), wyłącznie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem,

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że dotyczy to jedynie stosowania technik teledetekcji związanych z projektem MARS i że kręgu adresatów informacji nie można rozszerzać poza zakres tego konkretnego projektu.

Poprawka 7

Artykuł 1 ustęp 2 litera b)

b) tworzenie infrastruktury danych przestrzennych i strony internetowej,

b) doskonalenie strony internetowej Działu Rolnictwa Wspólnego Centrum Badawczego, dzięki której wszystkie istotne dane badawcze będą ogólnie dostępne,

 

Uzasadnienie

WCB posiada już stronę internetową przeznaczoną specjalnie dla Działu Rolnictwa, na której znajdują się obszerne informacje dotyczące projektu MARS. Istnieje jednak wiele różnych firm dostarczających obrazy satelitarne zawierające informacje na temat rolnictwa (np. o wskaźniku wegetacji), które są wykorzystywane w projekcie MARS. Stronę WCB należy zatem zaktualizować, aby udostępnić wykaz stron internetowych tych firm.

Poprawka 8

Artykuł 1 ustęp 2 litera b a) (nowa)

 

ba) utworzenie wykazu projektów dotyczących danych przestrzennych, teledetekcji i agrometeorologii oraz konsolidacja istniejącej infrastruktury danych przestrzennych i stron internetowych,

Uzasadnienie

Dzięki inicjatywie INSPIRE, ESDI (europejska infrastruktura danych przestrzennych), GMES (globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa) i GEOSS (globalny system systemów obserwacji Ziemi) istnieje obecnie zarys infrastruktury danych przestrzennych. Konsolidacja powinna wyeliminować kosztowne powielanie nabywania lub gromadzenia informacji. Ponadto w celu zapewnienia ogólnej wizji sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje utworzenie wykazu wszystkich projektów i inicjatyw w zakresie danych przestrzennych, teledetekcji i agrometeorologii, które mogą odnosić się do rolnictwa, nawet jeśli na pierwszy rzut oka związek ten nie wydaje się oczywisty.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Duże zapotrzebowanie na informacje na temat wykorzystania i stanu gruntów oraz warunków upraw wynika z konieczności zaspokojenia potrzeb zarządzania wspólną polityką rolną (WPR). Teledetekcja to metoda poszukiwania łatwiejszego dostępu do informacji zasilających klasyczne systemy statystyki rolnej i prognozowania w rolnictwie.

W latach 2000-2007 na mocy decyzji Rady nr 1445/2000/WE zainicjowano projekt pilotażowy w zakresie technik teledetekcji. Dzięki temu projektowi agrometeorologiczny system prognozowania plonów i monitorowania warunków upraw (MARS) osiągnął stan zaawansowanego rozwoju.

Wniosek Komisji Europejskiej

Komisja proponuje dalsze stosowanie technik teledetekcji w rolnictwie w latach 2008-2013 w zakresie monitorowania rynków rolnych. Projekt ma trwać sześć lat począwszy od 1 stycznia 2008 r. Techniki teledetekcji mają stanowić narzędzie służące Komisji do: a) wspomagania zarządzania rynkami rolnymi, b) umożliwiania monitorowania agro-ekonomicznego, np. warunków upraw, w celu prognozowania zbiorów, c) wspierania dostępu do informacji dotyczących gruntów rolnych i prognoz zbiorów oraz d) zapewnienia technologicznego monitorowania systemu agrometeorologicznego.

System ma również służyć do gromadzenia lub nabywania informacji niezbędnych do realizacji i monitorowania wspólnej polityki rolnej (w szczególności danych otrzymywanych przez satelity i danych meteorologicznych), do utworzenia infrastruktury danych przestrzennych i strony internetowej, do wspierania prowadzenia badań dotyczących szeregu kwestii związanych z teledetekcją, takich jak warunki klimatyczne, oraz do aktualizacji modeli agrometeorologicznych i ekonometrycznych.

Wszystkie informacje zostaną udostępnione państwom członkowskim w formie elektronicznej, a od Komisji oczekuje się ścisłej współpracy z organami i laboratoriami krajowymi.

Stanowisko sprawozdawcy komisji opiniodawczej

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla, że nadal nie ma zgodności, czy wykorzystanie teledetekcji w rolnictwie przyniesie w rzeczywistości istotne efekty i będzie skuteczne. Częstotliwość badań w poszczególnych państwach członkowskich wydaje się być różna, a więc dane nie są w pełni porównywalne. Potrzebne jest sprawozdanie oceniające Komisji, wyraźnie określające korzyści, jakie system przynosi rolnikom i wspólnej polityce rolnej, aby zapewnić przejrzystość wydatków również w tej dziedzinie wspólnej polityki rolnej. Ponadto należy zagwarantować wykorzystywanie tych technologii i danych z korzyścią dla małych dzierżawców i regionów o mniej intensywnym rolnictwie, a także z myślą o zachowaniu różnorodności regionów w UE.

W projekcie MARS technologie związane z teledetekcją z powietrza pochodzą z branż niezwiązanych tradycyjnie z rolnictwem, zaś obrazy satelitarne gromadzone lub nabywane przez WE są własnością prywatną przedsiębiorstw, których klienci zasadniczo wywodzą się z przemysłu naftowo-gazowego, a wykorzystywane są one także przez krajowe i międzynarodowe firmy związane z obronnością i przez służby wywiadowcze.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zaskoczony zawartą w projekcie rozporządzenia zmianą źródeł finansowania w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami. W decyzjach 1445/2000/WE oraz 2066/2003/WE ustanowiono odrębną linię budżetową na teledetekcję. Obecnie Komisja chce za źródło finansowania przyjąć Fundusz Rolniczy Gwarancji, co wymaga dalszej dyskusji.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że zakres projektu rozporządzenia określono wadliwie. Prezentacja wniosku w sprawie rozporządzenia jest niejasna, ponieważ nie wskazano wyraźnie związku z pierwotnym dokumentem, tj. z decyzją nr 2066/2003/WE, oraz z późniejszymi dokumentami referencyjnymi.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla, że w całym wniosku należy wyraźnie stwierdzić, iż dotyczy on jedynie zastosowań technik teledetekcji związanych z projektem pilotażowym MARS.

Aby uniknąć nieporozumień, sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje szereg poprawek mających na celu rozróżnienie poszczególnych rodzajów technik teledetekcji oraz rozróżnienie dwóch projektów pilotażowych, LUKAS i MARS, mających swe źródło we wniosku i w decyzji nr 2066/2003/WE i prowadzonych do roku 2007.

Ponadto aby zapewnić ogólną zrozumiałość i jasność, sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje utworzyć wykaz wszystkich projektów i inicjatyw w zakresie danych przestrzennych, teledetekcji i agrometeorologii, które mogą odnosić się do rolnictwa, nawet jeśli na pierwszy rzut oka związek ten nie wydaje się oczywisty,

Mając na uwadze właściwe zarządzanie budżetem, sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje także, by Komisja częściej składała Parlamentowi i Radzie sprawozdania dotyczące rozporządzenia.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej nie zgadza się z proponowaną procedurą wdrażania rozporządzenia i proponuje wprowadzenie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

PROCEDURA

Tytuł

Działania przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

Odsyłacze

COM(2007)0383 – C6-0273/2007 – 2007/0132(CNS)

Data konsultacji z PE

5.9.2007

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI
24.9.2007

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Friedrich-Wilhelm

Graefe zu Baringdorf

12.9.2007

 

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2007

20.11.2007

18.12.2007

 

 

Data przyjęcia

18.12.2007

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange