Betänkande - A6-0508/2007Betänkande
A6-0508/2007

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om de åtgärder som kommissionen avseende perioden 2008–2013 skall vidta med hjälp av det system för fjärranalys som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

20.12.2007 - (KOM(2007)0383 – C6‑0273/2007 – 2007/0132(CNS)) - *

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förfarande : 2007/0132(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0508/2007
Ingivna texter :
A6-0508/2007
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om de åtgärder som kommissionen avseende perioden 2008–2013 skall vidta med hjälp av det system för fjärranalys som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

(KOM(2007)0383 – C6‑0273/2007 – 2007/0132(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0383),

–   med beaktande av artikel 37.2 tredje stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0273/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6‑0508/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2

(2) Tack vare de erfarenheter som gjorts under perioden 2004–2007 inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut nr 1445/2000/EG av den 22 maj 2000 om tillämpning av arealundersökningar och fjärranalys inom jordbruksstatistiken under perioden 1999-2003, i dess ändrade lydelse, och inom ramen för tidigare beslut, har det agrometeorologiska systemet för avkastningsprognoser och övervakning av grödor kunnat göras driftsklart och systemet har uppnått en avancerad teknisk nivå och har bevisat att det fungerar bra.

(2) Tack vare de erfarenheter som gjorts under perioden 2004–2007 inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut nr 1445/2000/EG av den 22 maj 2000 om tillämpning av arealundersökningar och fjärranalys inom jordbruksstatistiken under perioden 1999‑2003, i dess ändrade lydelse, och inom ramen för tidigare beslut, har man fått både förbättrad kunskap om hur man övervakar markanvändning, marktäckning och miljöparametrar (Lucas-projektet) och bidragit till att det agrometeorologiska systemet för avkastningsprognoser och övervakning av grödor (Mars-projektet) är driftsklart och uppnått en avancerad teknisk nivå.

Motivering

För tydlighets skull bör de erfarenheter som gjorts med varje enskilt pilotprojekt behandlas separat. Det råder fortfarande heller inte någon enighet om vilken betydelse system för fjärranalys har inom jordbruket, och om de är effektiva.

Ändringsförslag 2

Skäl 2a (nytt)

(2a) Endast pilotprojektet Mars som omfattas av Europaparlamentets och rådets beslut nr 2066/2003/EG av den 10 november 2003 om fortsatt tillämpning av arealundersökningar och fjärranalys inom jordbruksstatistiken under perioden 2004–20071 hör till denna förordnings tillämpningsområde. Närmare bestämt omfattas endast de operativa åtgärder som kommissionen vidtagit och som använder system för fjärranalys inom den gemensamma jordbrukspolitiken av denna förordning.

 

__________

1 EUT L 309, 26.11.2003, s. 9.

Motivering

Förslagets tillämpningsområde bör klart och tydligt fastställas. Endast Mars-projektet omfattas av detta förslag. Lucas-projektet omfattas inte av förordningen. Dessutom bör det understrykas att endast de operativa åtgärderna av fjärranalysen omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 3

Skäl 5

(5) Det bör även anges att den information och de beräkningar som inhämtas med hjälp av åtgärderna, och som innehas av kommissionen, bör ställas till medlemsstaternas förfogande och att Europaparlamentet och rådet bör informeras genom en halvtidsrapport och en slutlig rapport om genomförandet av fjärranalysåtgärderna och om hur de medel som ställts till kommissionens förfogande har använts och rapporten skall vid behov åtföljas av ett förslag om förlängning av åtgärderna utöver den period som fastställs i denna förordning.

(5) Det bör även anges att den information och de beräkningar som inhämtas med hjälp av åtgärderna innehas av kommissionen, och att de enbart används till uppskattning av avkastningen och inte till övervakning. Informationen och beräkningarna bör ställas till medlemsstaternas förfogande och Europaparlamentet och rådet bör informeras genom en halvtidsrapport och en slutlig rapport om genomförandet av fjärranalysåtgärderna och om hur de medel som ställts till kommissionens förfogande har använts och rapporten skall vid behov åtföljas av ett förslag om förlängning av åtgärderna utöver den period som fastställs i denna förordning.

Motivering

Denna fråga bör klargöras, eftersom den ökar insynen i hur de uppgifter som samlas in på grundval av denna förordning används.

Ändringsförslag 4

Artikel 1, punkt 1, inledningen

1. Under en sexårsperiod från och med den 1 januari 2008 får de åtgärder som kommissionen vidtar med hjälp av det system för fjärranalys som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken finansieras via Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) på grundval av artikel 3.2 e i förordning (EG) nr 1290/2005 och på villkor att åtgärderna avser att ge kommissionen möjlighet att

1. Finansieringsramarna för genomförandet av detta program under perioden 2008–2013 fastställs till 9,2 miljoner EUR. Budgetmyndigheten ska godkänna de årliga anslagen inom ramen för budgetplanen, och på villkor att åtgärderna avser att ge kommissionen möjlighet att

Motivering

Fjärranalyserna bör finansieras via en egen budget i stället för via Europeiska garantifonden för jordbruket.

Ändringsförslag 5

Artikel 1, punkt 1, led a

a) förvalta jordbruksmarknaderna,

a) bidra till att förvalta jordbruksmarknaderna,

Motivering

Syftet med systemet med fjärranalys är att samla digital information för att förbättra verktygen för förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken. Jordbruksundersökningar bör dock göras även i fortsättningen, och dessa system är alltså inte tillräckliga för en fullständig förvaltning av jordbruksmarknaderna.

Ändringsförslag 6

Artikel 1, punkt 1, led c

c) främja spridning av den information som avses i led b, och

c) främja spridning av den information som avses i led b, till de organ som har rätt att få den i enlighet med denna förordning och

Motivering

Det bör klargöras att endast system för fjärranalys som används i samband med Mars‑projektet omfattas, och att informationen sålunda inte bör spridas till andra än dem som omfattas av detta speciella projekt.

Ändringsförslag 7

Artikel 1, punkt 2, led b

b) Skapande av en infrastruktur för geografiska data samt en webbplats.

b) Förbättring av webbplatsen för jordbruksenheten inom Gemensamma forskningscentret (GFC) så att alla viktiga forskningsuppgifter står till allmänhetens förfogande.

Motivering

GFC har redan en webbplats särskilt för jordbruksenheten med utförlig information om Mars-projektet. Det finns dock många olika satellitbildsföretag som lämnar jordbruksinformation (t.ex. till vegetationsindexet) som används inom Mars-projektet. GFC:s webbplats bör därför uppdateras med en förteckning över dessa företags webbsidor.

Ändringsförslag 8

Artikel 1, punkt 2, led ba (nytt)

 

ba) Upprättande av en inventarieförteckning över projekt som berör geografi, fjärranalyser och agrometeorologiska system och konsolidering av befintlig infrastruktur för geografiska data och webbplatser.

Motivering

Det finns redan ett skal för infrastruktur för geografiska data till följd av Inspire-initiativet, ESDI (Europeiska säkerhets- och försvarsidentiteten), GMES (global övervakning för miljö och säkerhet) och Geoss (det globala systemet av jordobservationssystem). Konsolideringarna borde förhindra att kostsamma köp eller insamlingar av information upprepas. Föredraganden föreslår dessutom att det bör upprättas en inventarieförteckning över samtliga projekt och initiativ som berör geografi, fjärranalyser och agrometeorologiska system på jordbruksområdet, även om detta förhållande vid första ögonkastet inte verkar uppenbart, för att skapa en allmän överblick.

MOTIVERING

Inledning

Den gemensamma jordbrukspolitikens förvaltningsbehov skapar ett stort behov av information om markanvändning, markförhållanden och grödor. Fjärranalys är en metod för att lättare få tillgång till information inom traditionell jordbruksstatistik och prognossystem.

Mellan 2000 och 2007 inleddes ett pilotprojekt om fjärranalysteknik i enlighet med rådets beslut nr 1445/2000/EG. Projektet ledde till att det agrometeorologiska systemet för avkastningsprognoser och övervakningen av grödor (Mars) har nått en avancerad nivå.

Kommissionens förslag

Kommissionen föreslår att systemet med fjärranalys ska fortsätta att användas inom jordbruket under perioden 2008–2013 för att övervaka jordbruksmarknaderna. Projektet ska drivas från och med den 1 januari 2008 och sex år framåt. Systemet för fjärranalys skulle sålunda vara ett redskap för kommissionen att a) bidra till att förvalta jordbruksmarknaderna, b) tillåta agroekonomisk övervakning av exempelvis grödorna för att uppskatta avkastningen, c) främja tillgång till information om jordbruksmark och uppskattad avkastning från grödorna och d) garantera teknisk uppföljning av det agrometeorologiska systemet.

Med hjälp av systemet skulle man också samla in eller köpa information som behövs för att genomföra och övervaka den gemensamma jordbrukspolitiken (särskilt satellituppgifter och meteorologiska uppgifter), skapa en infrastruktur för geografiska data och en webbplats, främja studier om en rad frågor kring fjärranalys, såsom klimatförhållanden, och uppdatera agrometeorologiska och ekonometriska modeller.

All information kommer att finnas elektronisk tillgänglig för medlemsstaterna, och kommissionen förväntas ha ett nära samarbete med nationella organ och laboratorier.

Föredragandens synpunkter

På det allmänna planet påpekar föredraganden att man ännu inte enats om vilken effekt fjärranalysen haft inom jordbruket och hur effektiv den är. Undersökningarna har gjorts med olika tidsintervaller i olika medlemsstater, och uppgifterna är därför inte fullt jämförbara. Kommissionen måste utarbeta en utvärderingsrapport som klart och tydligt utvärderar vilka fördelar systemet har för jordbrukarna och den gemensamma jordbrukspolitiken för att garantera insyn i utgifterna också inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Dessutom bör man se till att denna teknik och dessa uppgifter också används till förmån för små företag och regioner med ett mindre intensivt jordbruk samt för att bevara EU:s olika regioner.

Inom ramen för Mars-projektet kommer teknik för fjärranalys av arealer från industrier som traditionellt sett inte förknippas med jordbruk. Även de satellitbilder som EG samlar in eller köper ägs privat av företag vars kunder främst kommer från olje- och gasindustrin och som också betjänar nationella och internationella försvarsföretag och underrättelsetjänster.

Föredraganden anser att ändringen av de finansiella resurserna i detta förslag till förordning jämfört med tidigare åtgärder är förvånande. I beslut nr 1445/2000/EG samt beslut nr 2066/2003/EG infördes skilda budgetposter för fjärranalyser. Nu vill kommissionen ta medel ur Europeiska garantifonden för jordbruket, något som måste diskuteras ytterligare.

Föredraganden anser att tillämpningsområdet för förslaget till förordning inte definierats tillräckligt noggrant. Förslaget till förordning verkar leda till förvirring, eftersom man inte klart och tydligt angett de dokument som ligger som grund för förslaget, beslut nr 2066/2003/EG och andra hänvisningar.

Föredraganden betonar att man i hela förslaget bör göra klart att det endast är fjärranalyssystem med anknytning till pilotprojektet Mars som berörs.

För att undvika förvirring lägger föredraganden fram flera ändringsförslag som syftar till att göra åtskillnad mellan olika typer av fjärranalyssystem och också mellan de båda pilotprojekten, Lucas och Mars, som har sitt ursprung i förslaget, beslut nr 2066/2003/EG och som bedrivs till slutet av 2007.

Föredraganden föreslår dessutom att det bör upprättas en inventarieförteckning över samtliga projekt och initiativ som berör geografi, fjärranalyser och agrometeorologiska system på jordbruksområdet, även om detta förhållande vid första ögonkastet inte verkar uppenbart, för att skapa bättre förståelse och klarhet.

Dessutom föreslår föredraganden, för att skapa en effektiv budgetförvaltning, att kommissionen ska intensifiera sin rapportering om denna förordning till parlamentet och rådet.

Föredraganden godkänner inte det förfarande som föreslagits för denna förordning, och föreslår därför att föreskrivande förfarande med kontroll ska införas.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Åtgärder som kommissionen avseende perioden 2008–2013 skall vidta med hjälp av det system för fjärranalys som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

Referensnummer

KOM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

5.9.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

24.9.2007

Föredragande

       Utnämning

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

12.9.2007

 

 

Behandling i utskott

9.10.2007

20.11.2007

18.12.2007

 

Antagande

18.12.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

Ingivande

20.12.2007