ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 896/2006/ES, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých povolení k pobytu vydaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy za účelem průjezdu přes jejich území

20.12.2007 - (KOM(2007)0508 – C6‑0280/2007 – 2007/0186(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Panayiotis Demetriou

Postup : 2007/0186(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0509/2007
Předložené texty :
A6-0509/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 896/2006/ES, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých povolení k pobytu vydaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy za účelem průjezdu přes jejich území

(KOM(2007)0508 – C6‑0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0508),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 62 odst. 2a Smlouvy o ES, podle kterých Komise předložila návrh Parlamentu (C6-0280/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0509/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Jelikož cíle zamýšlené činnosti přímo ovlivňují acquis Společenství v oblasti víz a nelze jich v uspokojivé míře dosáhnout na úrovni členských států, a lze jich z důvodu rozsahu a účinků této činnosti lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(9) Jelikož cíle zamýšlené činnosti přímo ovlivňují acquis Společenství v souvislosti s vnějšími hranicemi a nelze jich v uspokojivé míře dosáhnout na úrovni členských států, a lze jich z důvodu rozsahu a účinků této činnosti lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Odůvodnění

Toto rozhodnutí se vztahuje na acquis Společenství v souvislosti s vnějšími hranicemi a ne v oblasti víz, jak se uvádí v nadpisu („kontrola osob na vnějších hranicích“).

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 9A (nový)

 

(9a) Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES1 o některých opatřeních pro uplatňování této dohody.

_____________

1 Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

Odůvodnění

Záměrem této technické změny je sjednotit body odůvodnění tohoto rozhodnutí s body odůvodnění původního rozhodnutí (rozhodnutí č. 896/2006/ES - bod odůvodnění 11).

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí.

vypouští se

Odůvodnění

Viz nové body odůvodnění 11a a 11b.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(11) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné, Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Rada přijala toto rozhodnutí, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

Odůvodnění

Záměrem této technické změny je sjednotit body odůvodnění tohoto rozhodnutí s body odůvodnění původního rozhodnutí (rozhodnutí č. 896/2006/ES - bod odůvodnění 12).

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (nový)

 

(11a) Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis.1 Spojené království se tudíž nepodílí na jeho přijímání, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

____________

1 Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

Odůvodnění

Záměrem této technické změny je sjednotit body odůvodnění tohoto rozhodnutí s body odůvodnění původního rozhodnutí (rozhodnutí č. 896/2006/ES - bod odůvodnění 13).

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 11B (nový)

 

(11b) Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis2. Irsko se tudíž nepodílí na jeho přijímání, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

_______________

2 Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

Odůvodnění

Záměrem této technické změny je sjednotit body odůvodnění tohoto rozhodnutí s body odůvodnění původního rozhodnutí (rozhodnutí č. 896/2006/ES - bod odůvodnění 14).

Pozměňovací návrh 7

ČLÁNEK 4

Toto rozhodnutí je určeno Bulharsku a Rumunsku.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

Odůvodnění

Záměrem této technické změny je sjednotit článek 4 tohoto rozhodnutí s článkem 6 původního rozhodnutí (rozhodnutí č. 896/2006/ES). Vzhledem k tomu, že účelem tohoto návrhu je upravit rozhodnutí z roku 2006, musí být určeno týmž členským státům jako v původním rozhodnutí.

POSTUP

Název

Zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích Unie (Švýcarsko a Lichtenštejnsko)

Referenční údaje

KOM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)

Datum predložení EP

11.9.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

24.9.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

24.9.2007

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

AFET

27.11.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Panayiotis Demetriou

5.11.2007

 

 

Projednání ve výboru

29.11.2007

18.12.2007

 

 

Datum přijetí

18.12.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

44

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Ewa Klamt, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Manuel Medina Ortega

Datum předložení

20.12.2007