BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 896/2006/EF om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i forbindelse med transit gennem deres område

20.12.2007 - (KOM(2007)0508 – C6–0280/2007 – 2007/0186(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Panayiotis Demetriou

Procedure : 2007/0186(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0509/2007
Indgivne tekster :
A6-0509/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 896/2006/EF om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i forbindelse med transit gennem deres område

(KOM(2007)0508 – C6–0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0508),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 62, stk. 2, litra a), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0280/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0509/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 9

(9) Målet for den påtænkte handling, der direkte påvirker Fællesskabets visumregler, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går beslutningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(9) Målet for den påtænkte handling, der direkte påvirker Fællesskabets regler om ydre grænser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går beslutningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Begrundelse

Som det fremgår af titlen ("personkontrol ved de ydre grænser"), vedrører denne beslutning Fællesskabets regler om ydre grænser og ikke dets visumregler.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 9 A (ny)

 

Hvad angår Island og Norge, er denne beslutning en videreudvikling af bestemmelserne i Schengen-reglerne, jf. den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne, som falder ind under det område, der henvises til i artikel 1, afsnit A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF1 om visse gennemførelsesbestemmelser til den nævnte aftale.

_______________

1 EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

Begrundelse

Formålet med dette tekniske ændringsforslag er at bringe betragtningerne i denne beslutning på linje med betragtningerne i den oprindelige beslutning (beslutning nr. 896/2006/EF - betragtning 11).

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 10

(10) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af denne beslutning.

udgår

Begrundelse

Se ny betragtning 11a og 11b.

Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 11

(11) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark -

(11) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da denne beslutning udbygger Schengen-reglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark i overensstemmelse med artikel 5 i nævnte protokol inden for en periode på seks måneder efter datoen for vedtagelsen af beslutningen afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre beslutningen i sin nationale lovgivning.

Begrundelse

Formålet med dette tekniske ændringsforslag er at bringe betragtningerne i denne beslutning på linje med betragtningerne i den oprindelige beslutning (beslutning nr. 896/2006/EF - betragtning 12).

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 11 A (ny)

 

Denne beslutning er en udbygning af Schengen-regler, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne1. Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for eller finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

____________

1 EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

Begrundelse

Formålet med dette tekniske ændringsforslag er at bringe betragtningerne i denne beslutning på linje med betragtningerne i den oprindelige beslutning (beslutning nr. 896/2006/EF - betragtning 13).

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 11 B (ny)

 

Denne beslutning er en udbygning af Schengen-regler, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne2. Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for eller finder anvendelse i Irland -

_______________

2 EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

Begrundelse

Formålet med dette tekniske ændringsforslag er at bringe betragtningerne i denne beslutning på linje med betragtningerne i den oprindelige beslutning (beslutning nr. 896/2006/EF - betragtning 14).

Ændringsforslag 7

ARTIKEL 4

Denne beslutning er rettet til Bulgarien og Rumænien.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at bringe artikel 4 i denne beslutning på linje med artikel 6 i den oprindelige beslutning (beslutning nr. 896/2006/EF). Eftersom formålet med dette forslag er at ændre beslutningen fra 2006, må den nye beslutning rettes til samme medlemsstater som den oprindelige beslutning.

PROCEDURE

Titel

Forenklet ordning for personkontrol ved EU’s ydre grænser (Schweiz og Liechtenstein)

Referencer

KOM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)

Dato for høring af EP

11.9.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

24.9.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

24.9.2007

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

27.11.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Panayiotis Demetriou

5.11.2007

 

 

Behandling i udvalg

29.11.2007

18.12.2007

 

 

Dato for vedtagelse

18.12.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Ewa Klamt, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Manuel Medina Ortega

Dato for indgivelse

20.12.2007