RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 896/2006/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid tunnustavad ühepoolselt teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid oma territooriumilt läbisõiduks

20.12.2007 - (KOM(2007)0508 – C6‑0280/2007 – 2007/0186(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Panayiotis Demetriou

Menetlus : 2007/0186(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0509/2007
Esitatud tekstid :
A6-0509/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 896/2006/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid tunnustavad ühepoolselt teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid oma territooriumilt läbisõiduks

(KOM(2007)0508 – C6‑0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0508);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 62 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0280/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0509/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 9

(9) Arvestades, et võetava meetme eesmärk mõjutab otseselt ühenduse õigustiku viisasid käsitleva osa kohta ja liikmesriigid ei saa seda piisaval määral saavutada eraldi tegutsedes, mistõttu on eesmärk meetme ulatust ja mõju arvestades paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(9) Arvestades, et võetava meetme eesmärk mõjutab otseselt ühenduse õigustiku välispiire käsitlevat osa ja liikmesriigid ei saa seda piisaval määral saavutada eraldi tegutsedes, mistõttu on eesmärk meetme ulatust ja mõju arvestades paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Selgitus

Käesolev otsus puudutab ühenduse õigustiku välispiire ja mitte viisasid käsitlevat osa, nagu on osutatud ka pealkirjas (isikute kontrollimine välispiiridel).

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 9 A (uus)

 

(9 a) Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu tähenduses, mis käsitleb nende kahe riigi ühinemist Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, mis jäävad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ1 (nimetatud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta) artikli 1 punktis A nimetatud valdkonda.

_______________

1 EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

Selgitus

Selle tehnilise muudatuse eesmärk on viia käesoleva otsuse põhjendused vastavusse algse otsuse põhjendustega (otsus nr 896/2006/EÜ - põhjendus 11).

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 10

(10) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale need liikmesriigid käesoleva otsuse vastuvõtmisel.

välja jäetud

Selgitus

Vt uued põhjendused 11 a ja 11 b.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 11

(11) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

(11) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Kuna käesolev otsus arendab edasi Schengeni acquis'd Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise sätete alusel, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu jooksul pärast käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva, kas ta rakendab seda oma riigisiseses õiguses.

Selgitus

Selle tehnilise muudatuse eesmärk on viia käesoleva otsuse põhjendused vastavusse algse otsuse põhjendustega (otsus nr 896/2006/EÜ - põhjendus 12).

Muudatusettepanek 5

PÕHJENDUS 11 A (uus)

 

(11 a) Käesolev otsus kujutab endast Schengeni acquis' nende sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes1. Seetõttu Ühendkuningriik otsuse vastuvõtmisel ei osale ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

____________

1 EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

Selgitus

Selle tehnilise muudatuse eesmärk on viia käesoleva otsuse põhjendused vastavusse algse otsuse põhjendustega (otsus nr 896/2006/EÜ - põhjendus 13).

Muudatusettepanek 6

PÕHJENDUS 11 B (uus)

 

(11 b) Käesolev otsus kujutab endast Schengeni acquis' nende sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes2. Seetõttu Iirimaa otsuse vastuvõtmisel ei osale ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

_______________

2 EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

Selgitus

Selle tehnilise muudatuse eesmärk on viia käesoleva otsuse põhjendused vastavusse algse otsuse põhjendustega (otsus nr 896/2006/EÜ - põhjendus 14).

Muudatusettepanek 7

ARTIKKEL 4

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaariale ja Rumeeniale.

Vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule on käesolev otsus adresseeritud liikmesriikidele.

Selgitus

Selle tehnilise muudatuse eesmärk on viia käesoleva otsuse artikkel 4 vastavusse algse otsuse artikliga 6 (otsus nr 896/2006/EÜ). Kuna ettepaneku eesmärk on muuta 2006. aasta otsust, peaks see olema adresseeritud samadele liikmesriikidele kui algne otsus.

MENETLUS  

Pealkiri

Välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord (Šveits ja Liechtenstein)

Viited

KOM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)

EP-le esitamise kuupäev

11.9.2007

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

24.9.2007

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

AFET

24.9.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

27.11.2007

 

 

 

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Panayiotis Demetriou

5.11.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.11.2007

18.12.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

18.12.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

44

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Ewa Klamt, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Manuel Medina Ortega