Pranešimas - A6-0509/2007Pranešimas
A6-0509/2007

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 896/2006/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku valstybių narių tam tikrų Šveicarijos ir Lichtenšteino išduotų leidimų gyventi pripažinimu tranzito per jų teritoriją tikslu

  20.12.2007 - (COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD) - ***I

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėjas: Panayiotis Demetriou

  Procedūra : 2007/0186(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0509/2007
  Pateikti tekstai :
  A6-0509/2007
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 896/2006/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku valstybių narių tam tikrų Šveicarijos ir Lichtenšteino išduotų leidimų gyventi pripažinimu tranzito per jų teritoriją tikslu

  (COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD)

  (Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0508),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 62 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0280/2007),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0509/2007),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

  Pakeitimas 1

  9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

  (9) Kadangi siūlomų veiksmų tikslas turi tiesioginį poveikį Bendrijos teisyno vizų srityje, o valstybės narės vienos negali deramai jo pasiekti, ir kadangi atsižvelgiant į šių veiksmų mastą bei poveikį to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali imtis priemonių vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

  (9) Kadangi siūlomų veiksmų tikslas turi tiesioginį poveikį Bendrijos teisyno išorės sienų srityje, o valstybės narės vienos negali deramai jo pasiekti, ir kadangi atsižvelgiant į šių veiksmų mastą bei poveikį to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali imtis priemonių vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

  Pagrindimas

  Šis sprendimas siejasi su Bendrijos teisynu išorės sienų srityje, o ne vizų srityje, kaip tai išdėstyta antraštėje ( „asmenų kontrolės prie išorės sienų režimas“)

  Pakeitimas 2

  9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

   

  (9a) Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno teisyno nuostatos pagal Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno teisyną, kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį.

  _______________

  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

  Pagrindimas

  Šis techninis pakeitimas yra skirtas sujungti šio Sprendimo konstatuojamąsias dalis su pirminio Sprendimo konstatuojamosiomis dalimis (Sprendimo Nr. 896/2006/EB 11 konstatuojamoji dalis).

  Pakeitimas 3

  10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

  (10) Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Žiūrėti naujas 11 ir 11b konstatuojamąsias dalis.

  Pakeitimas 4

  11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

  (11) Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, nėra jo saistoma ir neprivalo jo taikyti.

  (11) Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, nėra jo saistoma ir neprivalo jo taikyti. Tačiau, kadangi šis sprendimas remiasi Šengeno teisynu pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties trečios dalies IV antraštinę dalį, Danija pagal to protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi nuspręsti, ar ji perkels jį į savo nacionalinę teisę.

  Pagrindimas

  Šis techninis pakeitimas yra skirtas sujungti šio Sprendimo konstatuojamąsias dalis su pirminio Sprendimo konstatuojamosiomis dalimis (Sprendimo Nr. 896/2006/EB 12 konstatuojamoji dalis).

  Pakeitimas 5

  11A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

   

  (11a) Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno teisyno nuostatos, kuriose Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno teisyno nuostatas.1 Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant, jis nėra jai privalomas ar taikytinas.

  ____________

  1 OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

  Pagrindimas

  Šis techninis pakeitimas yra skirtas sujungti šio Sprendimo konstatuojamąsias dalis su pirminio Sprendimo konstatuojamosiomis dalimis (Sprendimo Nr. 896/2006/EB 13 konstatuojamoji dalis).

  Pakeitimas 6

  11B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

   

  (11b) Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno teisyno nuostatos, kuriose Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno teisyno nuostatas .2 Todėl Airija nedalyvauja jį priimant, jis nėra jai privalomas ar taikytinas.

  _______________

  2 OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

  Pagrindimas

  Šis techninis pakeitimas yra skirtas sujungti šio Sprendimo konstatuojamąsias dalis su pirminio Sprendimo konstatuojamosiomis dalimis (Sprendimo Nr. 896/2006/EB 14 konstatuojamoji dalis).

  Pakeitimas 7

  4 STRAIPSNIS

  Šis sprendimas skirtas Bulgarijai ir Rumunijai.

  Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms laikantis Europos Bendrijos steigimo sutartyje nustatytos tvarkos.

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas yra skirtas sujungti šio Sprendimo 4 straipsnį su pirminio Sprendimo 6 straipsniu (Sprendimo Nr. 896/2006/EB). Kadangi šiuo pakeitimu ketinama iš dalies pakeiti 2006 m. Sprendimą, todėl jis taip pat turi būti skirtas toms pačioms valstybėms narėms, kaip ir pirmiau.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Supaprastintas asmenų kontrolės prie Europos Sąjungos išorės sienų (su Šveicarija ir Lichtenšteinu) režimas

  Nuorodos

  KOM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  11.9.2007

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  24.9.2007

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  24.9.2007

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  AFET

  27.11.2007

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Panayiotis Demetriou

  5.11.2007

   

   

  Svarstymas komitete

  29.11.2007

  18.12.2007

   

   

  Priėmimo data

  18.12.2007

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  44

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Ewa Klamt, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Manuel Medina Ortega