Ziņojums - A6-0509/2007Ziņojums
A6-0509/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 896/2006/EK, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei uz ārējām robežām, kas balstīts uz dažu Šveices un Lihtenšteinas izdotu uzturēšanās atļauju vienpusēju atzīšanu dalībvalstīs tranzīta vajadzībām to teritorijā

20.12.2007 - (COM(2007)0508 – C6‑0280/2007 – 2007/0186(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Panayiotis Demetriou

Procedūra : 2007/0186(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0509/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0509/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 896/2006/EK, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei uz ārējām robežām, kas balstīts uz dažu Šveices un Lihtenšteinas izdotu uzturēšanās atļauju vienpusēju atzīšanu dalībvalstīs tranzīta vajadzībām to teritorijā

(COM(2007)0508 – C6‑0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0508),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 62. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0280/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A6‑0509/2007),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

9. APSVĒRUMS

(9) Tā kā veicamās rīcības mērķis tieši skar Kopienas acquis attiecībā uz vīzām, un dalībvalstis vienas pašas nevar pietiekami sekmīgi to sasniegt, un tādēļ paredzētās darbības apjoma vai rezultātu dēļ to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā nav paredzēts nekas tāds, kas nav samērīgs ar to, kas nepieciešams šā mērķa sasniegšanai.

(9) Tā kā veicamās rīcības mērķis tieši skar Kopienas acquis attiecībā uz ārējām robežām, un dalībvalstis vienas pašas nevar pietiekami sekmīgi to sasniegt, un tādēļ paredzētās darbības apjoma vai rezultātu dēļ to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā nav paredzēts nekas tāds, kas nav samērīgs ar to, kas nepieciešams šā mērķa sasniegšanai.

Pamatojums

Šis lēmums attiecas uz Kopienas acquis nevis vīzu, bet ārējo robežu jomā, kā minēts tā nosaukumā (“personu kontrolei uz ārējām robežām”).

Grozījums Nr. 2

9.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(9.a) Attiecībā uz Īslandi un Norvēģiju šis lēmums turpina attīstīt tos Šengenas acquis noteikumus — kā definēts Eiropas Savienības Padomes un Īslandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumā par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē —, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK1 par dažiem pasākumiem minētā nolīguma piemērošanai 1. panta A punktā.

_______________

1 OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

Pamatojums

Šī tehniskā grozījuma mērķis ir saskaņot šī lēmuma apsvērumus ar sākotnējā lēmuma apsvērumiem (Lēmuma Nr. 896/2006/EK 11. apsvērums).

Grozījums Nr. 3

10. APSVĒRUMS

(10) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, minētās dalībvalstis nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā.

svītrots

Pamatojums

Skat. 11.a un 11.b apsvērumus (jauni).

Grozījums Nr. 4

11. APSVĒRUMS

(11) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādējādi šis lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro,

(11) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādējādi šis lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro. Ņemot vērā to, ka šis lēmums papildina Šengenas acquis atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, Dānijai saskaņā ar minētā protokola 5. pantu sešu mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ir jāpieņem lēmumu par to, vai tā ieviesīs šo lēmumu savos valsts tiesību aktos.

Pamatojums

Šī tehniskā grozījuma mērķis ir saskaņot šī lēmuma apsvērumus ar sākotnējā lēmuma apsvērumiem (Lēmuma Nr. 896/2006/EK 12. apsvērums).

Grozījums Nr. 5

11.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(11.a) Šis lēmums papildina Šengenas acquis noteikumus, kas Apvienotajai Karalistei nav saistoši saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumu 2000/365/EK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā1. Tādējādi Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un tai nav saistoša tās piemērošana.

____________

1 OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

Pamatojums

Šī tehniskā grozījuma mērķis ir saskaņot šī lēmuma apsvērumus ar sākotnējā lēmuma apsvērumiem (Lēmuma Nr. 896/2006/EK 13. apsvērums).

Grozījums Nr. 6

11.B APSVĒRUMS (jauns)

 

(11.b) Šis lēmums papildina Šengenas acquis noteikumus, kas Īrijai nav saistoši saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/192/EK par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā2. Tādējādi Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un tai nav saistoša tās piemērošana.

_______________

2 OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

Pamatojums

Šī tehniskā grozījuma mērķis ir saskaņot šī lēmuma apsvērumus ar sākotnējā lēmuma apsvērumiem (Lēmuma Nr. 896/2006/EK 14. apsvērums).

Grozījums Nr. 7

4. PANTS

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijai un Rumānijai.

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Pamatojums

Šī tehniskā grozījuma mērķis ir saskaņot šī lēmuma 4. pantu ar sākotnējā lēmuma 6. pantu (Lēmums Nr. 896/2006/EK). Tā kā šī priekšlikuma mērķis ir grozīt 2006. gada lēmumu, tam jābūt adresētam tādām pašām dalībvalstīm, uz kādām attiecās sākotnējais lēmums.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Vienkāršots režīms personu kontrolei uz Eiropas Savienības ārējām robežām (Šveice un Lihtenšteina)

Atsauces

COM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

11.9.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

24.9.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

24.9.2007

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

AFET

27.11.2007

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Panayiotis Demetriou

5.11.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

29.11.2007

18.12.2007

 

 

Pieņemšanas datums

18.12.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

44

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Ewa Klamt, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Manuel Medina Ortega

Iesniegšanas datums

20.12.2007