ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Českou republikou, Kyprem, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem za rovnocenné jejich vnitrostátním vízům za účelem průjezdu přes jejich území

20. 12. 2007 - (KOM(2007)0508 – C6‑0279/2007 – 2007/0185(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Michael Cashman

Postup : 2007/0185(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0511/2007
Předložené texty :
A6-0511/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Českou republikou, Kyprem, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem za rovnocenné jejich vnitrostátním vízům za účelem průjezdu přes jejich území

(KOM(2007)0508 – C6‑0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0508),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 62 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0279/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A6‑0511/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Název

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Českou republikou, Kyprem, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem za rovnocenné jejich vnitrostátním vízům za účelem průjezdu přes jejich území

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Kyprem Rumunskem za rovnocenné jejich vnitrostátním vízům za účelem průjezdu přes jejich území

Odůvodnění

Toto rozhodnutí bude přijato poté, co Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko přistoupí k schengenskému prostoru. Pro tyto země tedy bude platit všeobecný schengenský režim.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 3

(3) Bulharsko a Rumunsko jsou tudíž povinny vydávat národní víza ke vstupu na své území a průjezdu přes ně státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou držiteli jednotného víza nebo dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu vydaného členským státem plně uplatňujícím schengenské acquis nebo obdobných dokladů vydaných členskými státy, které dosud plně neuplatňují schengenské acquis.

(3) Bulharsko a Rumunsko jsou tudíž povinny vydávat národní víza ke vstupu na své území a průjezdu přes ně státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou držiteli jednotného víza nebo dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu vydaného členským státem plně uplatňujícím schengenské acquis nebo obdobných dokladů vydaných členským státem, který dosud plně neuplatňuje schengenské acquis (Kypr).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 2 návrhu zprávy. Tento postup bude uplatňován pouze v případě Kypru.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 4

(4) Držitelé dokumentů vydaných členskými státy plně uplatňujícími schengenské acquis a podobných dokumentů vydaných členskými státy, které dosud plně neuplatňují schengenské acquis, nepředstavují pro Bulharsko a Rumunsko žádné riziko, neboť všechny nezbytné kontroly podstoupili v jiných členských státech. Aby se zamezilo neodůvodněnému administrativnímu zatížení Bulharska a Rumunska, je třeba, aby se uplatňování společných pravidel zavedených rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006 ze dne 14. června 2006, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území, rozšířilo na tyto země.

(4) Držitelé dokumentů vydaných členskými státy plně uplatňujícími schengenské acquis a podobných dokumentů vydaných Kyprem nepředstavují pro Bulharsko a Rumunsko žádné riziko, neboť všechny nezbytné kontroly podstoupili v jiných členských státech. Aby se zamezilo neodůvodněnému administrativnímu zatížení Bulharska a Rumunska, je třeba, aby se uplatňování pravidel podobných společným pravidlům zavedeným rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006 ze dne 14. června 2006, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území, zavedlo pro tyto země.

Odůvodnění

Toto rozhodnutí není pouze rozšířením rozhodnutí 895/2006/ES, nýbrž novým rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 5

(5) Nová společná pravidla by měla Bulharsku a Rumunsku umožnit jednostranně uznávat za rovnocenné jejich národním vízům některé doklady vydané členskými státy plně uplatňujícími schengenské acquis, obdobné doklady vydané těmito státy a doklady uvedené v příloze rozhodnutí č. 895/2006/ES vydané členskými státy, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004, a zavést zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z tohoto jednostranného uznávání rovnocennosti.

(5) Nová společná pravidla by měla Bulharsku a Rumunsku umožnit jednostranně uznávat za rovnocenné jejich národním vízům některé doklady vydané členskými státy plně uplatňujícími schengenské acquis, obdobné doklady vydané těmito státy a doklady uvedené v příloze rozhodnutí č. 895/2006/ES vydané Kyprem a zavést zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z tohoto jednostranného uznávání rovnocennosti.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 6

(6) S ohledem na skutečnost, že Česká republika, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko oznámily Komisi svá rozhodnutí uplatňovat zjednodušený režim zavedený rozhodnutím č. 895/2006/ES, nová společná pravidla by měla těmto členským státům rovněž umožnit pro účely průjezdu přes jejich území uznávání víz a povolení k pobytu vydaných Bulharskem a Rumunskem za rovnocenná jejich národním vízům.

(6) Nová společná pravidla by měla Kypru rovněž umožnit pro účely průjezdu přes jeho území uznávání víz a povolení k pobytu vydaných Bulharskem a Rumunskem za rovnocenná jeho národním vízům.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 7

(7) Nová společná pravidla by měla platit po přechodnou dobu do dne, který bude určen v rozhodnutí Rady, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci aktu o přistoupení z roku 2003 a v čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005.

(7) Nová společná pravidla by měla platit po přechodnou dobu do dne, který bude určen v rozhodnutí Rady, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci aktu o přistoupení z roku 2003 a v čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005, a měla by podléhat případným přechodným ustanovením pro doklady vydané před tímto datem.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 8

(8) Uznávání dokladů by mělo být omezeno na účely průjezdu přes území Bulharska, České republiky, Kypru, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Účast na společném systému by měla být dobrovolná a členským státům by neměly být ukládány dodatečné povinnosti, které nevyplývají z aktu o přistoupení z roku 2003 a z aktu o přistoupení z roku 2005.

(8) Uznávání dokladů by mělo být omezeno na účely průjezdu přes území Bulharska, Kypru Rumunska. Účast na společném systému by měla být dobrovolná a členským státům by neměly být ukládány dodatečné povinnosti, které nevyplývají z aktu o přistoupení z roku 2003 a z aktu o přistoupení z roku 2005.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 9

(9) Společná pravidla by se měla uplatňovat na jednotná víza ke krátkodobému pobytu, dlouhodobá víza a povolení k pobytu vydaná členskými státy plně uplatňujícími schengenské acquis, obdobné doklady vydané členskými státy, které dosud neuplatňují plně schengenské acquis, jakož i na víza ke krátkodobému a dlouhodobému pobytu a povolení k pobytu vydaná Bulharskem a Rumunskem.

(9) Společná pravidla by se měla uplatňovat na jednotná víza ke krátkodobému pobytu, dlouhodobá víza a povolení k pobytu vydaná členskými státy plně uplatňujícími schengenské acquis (od 21. prosince 2007 k těmto státům patří také Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko), obdobné doklady vydané Kyprem, jakož i na víza ke krátkodobému a dlouhodobému pobytu a povolení k pobytu vydaná Bulharskem a Rumunskem.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 10

(10) Podmínky vstupu vyplývající z čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), musí být splněny, s výjimkou podmínky uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, pokud toto rozhodnutí rozšiřující uplatňování společných pravidel vyplývajících z rozhodnutí č. 895/2006/ES zavádí režim jednostranného uznávání Bulharskem a Rumunskem pro účely průjezdu některých dokladů vydaných členskými státy plně uplatňujícími schengenské acquis, obdobných dokladů vydaných členskými státy, které dosud plně neuplatňují schengenské acquis, jakož i víz ke krátkodobému a dlouhodobému pobytu a povolení k pobytu vydaných Bulharskem a Rumunskem a navíc umožňuje, aby Česká republika, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko, které uplatňují podobný režim zavedený rozhodnutím č. 895/2006/ES, uznávaly obdobné doklady vydané Bulharskem a Rumunskem.

(10) Podmínky vstupu vyplývající z čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), musí být splněny, s výjimkou podmínky uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, pokud toto rozhodnutí rozšiřující uplatňování společných pravidel vyplývajících z rozhodnutí č. 895/2006/ES zavádí pro účely průjezdu režim jednostranného uznávání Bulharskem a Rumunskem některých dokladů vydaných členskými státy plně uplatňujícími schengenské acquis, obdobných dokladů vydaných Kyprem, jakož i jednostranného uznávání Kyprem v případě víz ke krátkodobému a dlouhodobému pobytu a povolení k pobytu vydaných Bulharskem a Rumunskem.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 11

(11) Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž zavedení režimu jednostranného uznávání ze strany členských států, které přistoupily k Unii v roce 2004 a v roce 2007, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich z důvodu rozsahu a účinků tohoto rozhodnutí může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(11) Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž zavedení režimu jednostranného uznávání ze strany členských států, které přistoupily k Unii v roce 2007, a ze strany Kypru, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich z důvodu rozsahu a účinků tohoto rozhodnutí může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 1 první odrážka

· Bulharsku a Rumunsku pro účely průjezdu jednostranně uznávat za rovnocenné jejich národním vízům doklady uvedené v článcích 2 a 3, jakož i doklady uvedené v článku 4 vydané těmito dvěma zeměmi státním příslušníkům třetích států, kteří podléhají vízové povinnosti podle nařízení (ES) č. 539/2001.

· Bulharsku a Rumunsku pro účely průjezdu jednostranně uznávat za rovnocenné jejich národním vízům doklady uvedené v článcích 2 a 3, jakož i doklady uvedené v článku 4 vydané těmito dvěma zeměmi a Kyprem státním příslušníkům třetích států, kteří podléhají vízové povinnosti podle nařízení (ES) č. 539/2001.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 1 druhá odrážka

· České republice, Kypru, Lotyšsku, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovensku a Slovinsku, které Komisi oznámily svá rozhodnutí uplatňovat zjednodušený režim zavedený rozhodnutím č. 895/2006/ES pro účely průjezdu jednostranně uznávat za rovnocenné jejich národním vízům doklady uvedené v článku 4 vydané Bulharskem a Rumunskem státním příslušníkům třetích států, kteří podléhají vízové povinnosti podle nařízení (ES) č. 539/2001.

· Kypru pro účely průjezdu jednostranně uznávat za rovnocenné jeho národním vízům doklady uvedené v článku 4 vydané Bulharskem a Rumunskem státním příslušníkům třetích států, kteří podléhají vízové povinnosti podle nařízení (ES) č. 539/2001.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 1 odst. 1a (nový)

 

1a. Prováděním tohoto rozhodnutí nejsou dotčeny kontroly osob prováděné na vnějších hranicích v souladu s články 5 až 13 a 18 až 19 nařízení (ES) č. 562/2006.

Odůvodnění

Rozhodnutí z roku 2006 obsahovalo odkaz na Schengenský hraniční kodex a je důležité tento odkaz uchovat i v předkládaném rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 3 odst. 1

Rozhodnou-li se Bulharsko a Rumunsko uplatňovat článek 2, mohou navíc pro účely průjezdu uznávat za rovnocenné jejich národním vízům národní víza ke krátkodobému pobytu, dlouhodobá víza a povolení k pobytu vydaná jedním nebo více členskými státy, které přistoupily k Unii v roce 2004 a dosud plně neuplatňují schengenské acquis.

Rozhodnou-li se Bulharsko a Rumunsko uplatňovat článek 2, mohou navíc pro účely průjezdu uznávat za rovnocenné svým národním vízům národní víza ke krátkodobému pobytu, dlouhodobá víza a povolení k pobytu vydaná Kyprem.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 3 odst. 2

Doklady vydané členskými státy dosud plně neuplatňujícími schengenské acquis, které mohou být uznávány, jsou uvedeny v příloze rozhodnutí č. 895/2006/ES.

Doklady vydané Kyprem, které mohou být uznávány, jsou uvedeny v příloze rozhodnutí č. 895/2006/ES.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 4 odst. 1

Bulharsko a Rumunsko mohou navíc také za rovnocenná jejich národním vízům pro účely průjezdu uznávat národní víza ke krátkodobému pobytu, dlouhodobá víza a povolení k pobytu, která vydaly.

Bulharsko a Rumunsko mohou navíc za rovnocenná svým národním vízům pro účely průjezdu vzájemně uznávat národní víza ke krátkodobému pobytu, dlouhodobá víza a povolení k pobytu.

Odůvodnění

Tento odstavec bylo zapotřebí formulovat jednoznačněji.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 4 odst. 1a (nový)

 

Kypr může také za rovnocenná svým národním vízům pro účely průjezdu uznávat národní víza ke krátkodobému pobytu, dlouhodobá víza a povolení k pobytu vydaná Bulharskem nebo Rumunskem, která jsou uvedena v příloze.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 17 návrhu zprávy; byl doplněn o odkaz na přílohu.

Pozměňovací návrh 18

Článek 5

Česká republika, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko mohou rovněž pro účely průjezdu uznávat bulharské a rumunské doklady uvedené v příloze k tomuto rozhodnutí.

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 6 odst. 1

Bulharsko, Česká republika, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko mohou uznávat doklady za rovnocenné jejich národním vízům pro účely průjezdu, pouze pokud doba trvání průjezdu státního příslušníka třetí země přes jejich území nepřekročí pět dní.

Bulharsko, Kypr a Rumunsko mohou pro účely průjezdu uznávat doklady za rovnocenné svým národním vízům, pouze pokud doba trvání průjezdu státního příslušníka třetí země přes jejich území nepřekročí pět dní.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 20

Článek 7

Bulharsko, Česká republika, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko oznámí Komisi, zda se rozhodly toto rozhodnutí uplatňovat, a to do 10 pracovních dní od jeho vstupu v platnost. Komise zveřejní informace sdělené těmito členskými státy v Úředním věstníku Evropské unie.

Bulharsko, Kypr a Rumunsko oznámí Komisi, zda se rozhodly toto rozhodnutí uplatňovat, a to do 10 pracovních dní od jeho vstupu v platnost. Komise zveřejní informace sdělené těmito členskými státy v Úředním věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 8 odst. 2

Použije se do dne, který určí Rada v rozhodnutí přijatém podle čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005.

Použije se v případě Bulharska, Kypru a Rumunska do dne určeného příslušnými rozhodnutími Rady přijatými podle čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003 a čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005.

Od tohoto data se v tomto členském státě uplatňují všechna ustanovení schengenského acquis v oblasti společné vízové politiky a pohybu státních příslušníků třetích zemí, kteří legálně pobývají na území členských států.

Krátkodobá národní víza vydaná před datem uvedeným v odstavci 1 umožňují po dobu své platnosti průjezd územím členského státu až do uplynutí šesti měsíců ode data uvedeného v odstavci 1 a přijatého pro daný členský stát, pokud tento členský stát Komisi uvědomil v souladu s článkem 7. Podmínky stanovené v tomto rozhodnutí se po tomto dni mají uplatňovat pro národní víza ke krátkodobému pobytu vydaná před tímto datem.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1 návrhu zprávy. Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 21 návrhu zprávy. Pro úplné uplatňování zásad schengenského acquis bylo rozhodnutím Rady stanoveno přechodné období a má být analogicky zavedeno v případě přistoupení Bulharska, Kypru a Rumunska k schengenskému prostoru.

Pozměňovací návrh 22

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno Bulharsku, České republice, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku.

Toto rozhodnutí je určeno Bulharsku, Kypru a Rumunsku.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 23

Příloha

Seznam dokladů vydávaných Bulharskem, víza

1. Виза за летищен транзит (виза вид "А") – letištní průjezdní vízum (typ „A”)

 

2. Визи за транзитно преминаване (виза вид "B") – průjezdní vízum (typ „B”)

1. Визa за транзитно преминаване (виза вид "B") – průjezdní vízum (typ „B”)

– Еднократна транзитна виза – jednosměrné průjezdní vízum

 

– Двукратна транзитна виза – dvousměrné průjezdní vízum

 

– Многократна транзитна виза – vícevstupní průjezdní vízum

 

3. Визи за краткосрочно пребиваване (виза вид "C") – vízum ke krátkodobému pobytu (typ „C”)

2. Визa за краткосрочно пребиваване (виза вид "C") vízum ke krátkodobému pobytu (typ „C”)

– Еднократна входна виза – jednovstupní vízum

 

– Многократна входна виза – vícevstupní vízum

 

4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") – vízum k dlouhodobému pobytu (typ „D”)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") vízum k dlouhodobému pobytu (typ „D”)

Odůvodnění

Bulharská delegace v Radě požádala o změnu na základě toho, že víza typu A jsou do seznamu zařazena nesprávně, protože neumožňují vstup na území Bulharska a nelze je použít pro účely průjezdu.

Pozměňovací návrh 24

Příloha
Seznam dokladů vydaných Bulharskem, povolení k pobytu body 3 a 4

3. Карта на бежанец – povolení k pobytu pro uprchlíky

3. Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец – povolení k návratu do Bulharské republiky pro státního příslušníka třetí země

4. Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – povolení k pobytu pro státního příslušníka třetí země, jemuž byl Bulharskou republikou přiznán status humanitární ochrany

 

Odůvodnění

Bulharská delegace v Radě požádala o změnu na základě toho, že body 3 a 4 bylo třeba zrušit, protože právní předpisy Společenství (nařízení 1932/2006) tyto kategorie vyjímají z vízových požadavků.

Pozměňovací návrh 25

Příloha
Seznam dokladů vydávaných Rumunskem, víza

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (průjezdní víza, označená písmenem B)

– viză de scurtă ședere, identificată prin simbolul C (víza ke krátkodobému pobytu, označená písmenem C)

– viză de lungă ședere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

i) desfășurarea de activități economice, identificată prin simbolul D/AE

ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

v) studii, identificată prin simbolul D/SD

vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (průjezdní víza, označená písmenem B)

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul C (víza ke krátkodobému pobytu, označená písmenem C)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

v) studii, identificată prin simbolul D/SD

vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

vii) intrarea în România a străinilor căsătoriți cu cetățeni români, identificată prin simbolul D/CR

vii) activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbolul D/CS

viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(víza k dlouhodobému pobytu označená jedním z následujících písmen podle činnosti, kterou cizinec, jemuž bylo vízum uděleno, v Rumunsku vykonává:

i) hospodářské činnosti, označeno písmeny D/AE

ii) výkon svobodných povolání, označeno písmeny D/AP

iii) obchodní činnosti, označeno písmeny D/AC

iv) zaměstnanecký poměr, označeno písmeny D/AM

v) studium, označeno písmeny D/SD

vi) spojení rodiny, označeno písmeny D/VF

(víza k dlouhodobému pobytu označená jedním z následujících písmen podle činnosti, kterou cizinec, jemuž bylo vízum uděleno, v Rumunsku vykonává:

i) hospodářské činnosti, označeno písmeny D/AE

ii) výkon svobodných povolání, označeno písmeny D/AP

iii) obchodní činnosti, označeno písmeny D/AC

iv) zaměstnanecký poměr, označeno písmeny D/AM

v) studium, označeno písmeny D/SD

vi) spojení rodiny, označeno písmeny D/VF

vii) vstup cizince, manžela rumunského státního příslušníka, na rumunské území, označeno písmeny D/CR

vii) práce na vědeckém výzkumu, označeno písmeny D/CS

viii) náboženské nebo humanitární činnosti, označeno písmeny D/RU

viii) náboženské nebo humanitární činnosti, označeno písmeny D/RU

ix) diplomatická víza a služební víza, označeno písmeny DS

ix) diplomatická víza a služební víza, označeno písmeny DS

x) ostatní důvody, označeno písmeny D/AS).

x) ostatní důvody, označeno písmeny D/AS).

Odůvodnění

Rumunská delegace v Radě požádala o úpravu na základě změny ve vnitrostátních právních předpisech.

POSTUP

Název

Zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích Unie

Referenční údaje

KOM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD)

Datum predložení EP

11.9.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

24.9.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

24.9.2007

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

AFET

27.11.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Michael Cashman

5.11.2007

 

 

Projednání ve výboru

29.11.2007

18.12.2007

 

 

Datum přijetí

18.12.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

44

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Manuel Medina Ortega