Menetlus : 2007/0185(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0511/2007

Esitatud tekstid :

A6-0511/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/01/2008 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0025

RAPORT     ***I
PDF 192kWORD 214k
20.12.2007
PE 398.385v02-00 A6-0511/2008

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Bulgaaria, Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumist läbisõiduks

(KOM(2007)0508 – C6‑0279/2007 – 2007/0185(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Michael Cashman

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Bulgaaria, Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumist läbisõiduks

(KOM(2007)0508 – C6‑0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0508);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 62 lõiget 2, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0279/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A6‑0511/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Pealkiri

Ettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

Ettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Bulgaaria, Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumist läbisõiduks

millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumist läbisõiduks

Selgitus

Otsus võetakse vastu pärast Tšehhi Vabariigi, Läti, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemist Schengeni piirkonnaga. Seega hakatakse nende suhtes kohaldama üldist Schengeni režiimi.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 3

(3) Seetõttu nõutakse Bulgaarialt ja Rumeenialt riigi viisade väljaandmist oma territooriumile sisenemiseks ja sellest läbisõiduks kolmandate riikide kodanikele, kellel on Schengeni acquis’d täielikult rakendava liikmesriigi välja antud ühtne viisa, pikaajalist viisat või elamisluba või Schengeni acquis’d veel mitte täielikult rakendavate liikmesriikide välja antud samalaadne dokument.

(3) Seetõttu nõutakse Bulgaarialt ja Rumeenialt riigi viisade väljaandmist oma territooriumile sisenemiseks ja sellest läbisõiduks kolmandate riikide kodanikele, kellel on Schengeni acquis’d täielikult rakendava liikmesriigi välja antud ühtne viisa, pikaajaline viisa või elamisluba või Schengeni acquis’d veel mitte täielikult rakendava liikmesriigi (Küprose) välja antud samalaadne dokument.

Selgitus

See muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepanekut 2. Seda menetlust kohaldatakse ainult Küprose suhtes.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 4

(4) Isikud, kellel on Schengeni acquis’d täielikult rakendavate liikmesriikide ja Schengeni acquis’d veel mitte täielikult rakendavate liikmesriikide välja antud samalaadsed dokumendid, ei kujuta endast mingit ohtu Bulgaariale ega Rumeeniale, sest teised liikmesriigid on nende suhtes rakendanud kõiki vajalikke kontrolle. Et Bulgaarial ja Rumeenial ei lasuks täiendavat halduskoormust, tuleb neile laiendada ühiseid eeskirju, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsusega nr 895/2006/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Tšehhi, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumist läbisõiduks.

(4) Isikud, kellel on Schengeni acquis’d täielikult rakendavate liikmesriikide ja Küprose välja antud samalaadsed dokumendid, ei kujuta endast mingit ohtu Bulgaariale ega Rumeeniale, sest teised liikmesriigid on nende suhtes rakendanud kõiki vajalikke kontrolle.

Et Bulgaarial ja Rumeenial ei lasuks täiendavat halduskoormust, tuleb nende jaoks kehtestada samalaadsed eeskirjad nagu ühised eeskirjad, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsusega nr 895/2006/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Tšehhi, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumist läbisõiduks.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 5

(5) Uued ühised eeskirjad peaksid volitama Bulgaariat ja Rumeeniat ühepoolselt tunnustama teatavaid Schengeni acquis'd täielikult rakendavate liikmesriikide välja antud dokumente, nende endi väljaantud samalaadseid dokumente ja 2004. aastal Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriikide välja antud dokumente, mis on loetletud otsuse nr 895/2006/EÜ lisas, võrdväärsena oma riigi viisadega ning kehtestama selle ühepoolse võrdväärsuse alusel oma välispiiridel isikute lihtsustatud kontrolli korra.

(5) Uued ühised eeskirjad peaksid volitama Bulgaariat ja Rumeeniat ühepoolselt tunnustama teatavaid Schengeni acquis'd täielikult rakendavate liikmesriikide välja antud dokumente, nende endi väljaantud samalaadseid dokumente ja Küprose välja antud dokumente, mis on loetletud otsuse nr 895/2006/EÜ lisas, võrdväärsena oma riigi viisadega ning kehtestama selle ühepoolse võrdväärsuse alusel oma välispiiridel isikute lihtsustatud kontrolli korra.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 6

(6) Võttes arvesse, et Tšehhi, Küpros, Läti, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia on teatanud komisjonile oma otsusest rakendada otsusega nr 895/2006/EÜ kehtestatud lihtsustatud korda, peaksid uued ühised eeskirjad võimaldama neil liikmesriikidel tunnustada ka Bulgaaria ja Rumeenia välja antud viisasid ja elamislubasid võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumist läbisõiduks.

(6) Uued ühised eeskirjad peaksid võimaldama Küprosel tunnustada ka Bulgaaria ja Rumeenia välja antud viisasid ja elamislubasid võrdväärsena oma riigi viisadega, mille Küpros on välja andnud oma territooriumist läbisõiduks.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 7

(7) Uut ühist korda peaks kohaldama üleminekuperioodi jooksul kuni 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 ja 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 esimeses lõigus viidatud nõukogu otsusega määratava kuupäevani.

(7) Uut ühist korda peaks kohaldama üleminekuperioodi jooksul kuni 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 ja 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 esimeses lõigus viidatud nõukogu otsusega määratava kuupäevani, võttes arvesse võimalikke üleminekusätteid dokumentide kohta, mis on välja antud enne seda kuupäeva.

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 8

(8) Dokumendi tunnustamine peaks piirduma läbisõiduga Bulgaaria, Tšehhi, Küprose, Ungari, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia territooriumist. Ühises süsteemis osalemine peaks olema vabatahtlik, panemata uutele liikmesriikidele täiendavaid kohustusi 2003. ja 2005. aasta ühinemisaktis määratletu kohaselt.

(8) Dokumendi tunnustamine peaks piirduma läbisõiduga Bulgaaria, Küprose ja Rumeenia territooriumist. Ühises süsteemis osalemine peaks olema vabatahtlik, panemata uutele liikmesriikidele täiendavaid kohustusi 2003. ja 2005. aasta ühinemisaktis määratletu kohaselt.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 9

(9) Ühiseid eeskirju peaks kohaldama Schengeni acquis'd täielikult rakendavate liikmesriikide väljaantud ühtsete lühiajaliste viisade, pikaajaliste viisade ja elamislubade ning Schengeni acquis’d veel mitte täielikult rakendavate liikmesriikide välja antud samalaadsete dokumentide ning Bulgaaria ja Rumeenia välja antud lühiajaliste viisade, pikaajaliste viisade ja elamislubade suhtes.

(9) Ühiseid eeskirju peaks kohaldama Schengeni acquis'd täielikult rakendavate liikmesriikide (kelle hulka kuuluvad alates 21. detsembrist 2007 Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia ja Sloveenia) väljaantud ühtsete lühiajaliste viisade, pikaajaliste viisade ja elamislubade ning Küprose välja antud samalaadsete dokumentide ning Bulgaaria ja Rumeenia välja antud lühiajaliste viisade, pikaajaliste viisade ja elamislubade suhtes.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 9

Põhjendus 10

(10) Täita tuleb sisenemise tingimusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) artikli 5 lõikes 1, v.a sama määruse artikli 5 lõike 1 punktis b sätestatud tingimust, kuivõrd käesoleva otsusega, mis laiendab otsuses nr 895/2006/EÜ sätestatud ühiste eeskirjade kohaldamist, kehtestatakse Schengeni acquis’d täielikult rakendavate liikmesriikide väljaantud dokumentide või Schengeni acquis’d veel mitte täielikult rakendavate riikide väljaantud samalaadsete dokumentide, ning Bulgaaria ja Rumeenia läbisõiduks välja antud lühiajaliste viisade, pikaajaliste viisade ja elamislubade Bulgaaria ja Rumeenia poolse ühepoolse tunnustamise kord, ning võimaldatakse lisaks otsusega nr 895/2006/EÜ kehtestatud lihtsustatud korda kohaldavatel Tšehhil, Küprosel, Ungaril, Lätil, Maltal, Poolal, Sloveenial ja Slovakkial tunnustada samalaadseid dokumente, mille on välja andnud Bulgaaria ja Rumeenia.

(10) Täita tuleb sisenemise tingimusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) artikli 5 lõikes 1, v.a sama määruse artikli 5 lõike 1 punktis b sätestatud tingimust, kuivõrd käesoleva otsusega, mis laiendab otsuses nr 895/2006/EÜ sätestatud ühiste eeskirjade kohaldamist, kehtestatakse Schengeni acquis’d täielikult rakendavate liikmesriikide väljaantud dokumentide või Küprose väljaantud samalaadsete dokumentide Bulgaaria ja Rumeenia poolse ühepoolse tunnustamise kord ning Bulgaaria ja Rumeenia läbisõiduks välja antud lühiajaliste viisade, pikaajaliste viisade ja elamislubade Küprose poolse ühepoolse tunnustamise kord.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 10

Põhjendus 11

(11) Arvestades, et kavandatava otsuse eesmärki, milleks on kehtestada 2004. ja 2007. aastal Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriikide kohaldatav ühepoolse tunnustamise kord, ei saa liikmesriigid piisaval määral saavutada eraldi tegutsedes, mistõttu on eesmärk meetme ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(11) Arvestades, et kavandatava otsuse eesmärki, milleks on kehtestada 2007. aastal Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriikide ja Küprose kohaldatav ühepoolse tunnustamise kord, ei saa liikmesriigid piisaval määral saavutada eraldi tegutsedes, mistõttu on eesmärk meetme ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 11

Artikli 1 esimene taane

· Bulgaaria ja Rumeenia võivad tunnustada ühepoolselt võrdväärsena oma riigi transiitviisadega dokumente, millele on viidatud artiklites 2 ja 3, samuti dokumente, millele on viidatud artiklis 4 ja mille need kaks riiki on välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kelle suhtes kehtib viisakohustus vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2001.

· Bulgaaria ja Rumeenia võivad tunnustada ühepoolselt võrdväärsena oma riigi transiitviisadega dokumente, millele on viidatud artiklites 2 ja 3, samuti dokumente, millele on viidatud artiklis 4 ja mille need kaks riiki ja Küpros on välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kelle suhtes kehtib viisakohustus vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2001.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 12

Artikli 1 teine taane

· Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia, kes on teatanud komisjonile oma otsusest kohaldada otsusega nr 895/2006/EÜ kehtestatud lihtsustatud korda, võivad tunnustada ühepoolselt võrdväärsena oma riigi transiitviisadega dokumente, millele on viidatud artiklis 4 ja mille Bulgaaria ja Rumeenia on välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kelle suhtes kehtib viisakohustus vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2001.

· Küpros võib tunnustada ühepoolselt võrdväärsena oma riigi transiitviisadega dokumente, millele on viidatud artiklis 4 ja mille Bulgaaria ja Rumeenia on välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kelle suhtes kehtib viisakohustus vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2001.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 13

Artikli 1 esimene a lõik (uus)

 

1 a. Käesoleva otsuse kohaldamine ei mõjuta isikute kontrollimist välispiiridel, mida tuleb teha vastavalt määruse (EÜ) nr 562/2006 artiklitele 5 kuni 13 ja 18 kuni 19.

Selgitus

2006. aasta otsuses viidati Schengeni piirieeskirjadele ja on oluline säilitada see viide ka käesolevas otsuses.

Muudatusettepanek 14

Artikli 3 esimene lõik

Kui Bulgaaria ja Rumeenia otsustavad kohaldada artiklit 2, võivad nad lisaks tunnustada ühe või mitme 2004. aastal Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriigi, kes veel ei rakenda Schengeni acquis'd täielikult, väljaantud riigi lühiajalisi viisasid, pikaajalisi viisasid ja elamislubasid võrdväärsena oma riigi transiitviisadega.

Kui Bulgaaria ja Rumeenia otsustavad kohaldada artiklit 2, võivad nad lisaks tunnustada Küprose väljaantud riigi lühiajalisi viisasid, pikaajalisi viisasid ja elamislubasid võrdväärsena oma riigi transiitviisadega.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 15

Artikli 3 teine lõik

Dokumendid, mille on välja andnud liikmesriigid, kes veel ei rakenda Schengeni acquis’d täielikult, on loetletud otsuse nr 895/2006/EÜ lisas.

Dokumendid, mille on välja andnud Küpros ja mida võib tunnustada, on loetletud otsuse nr 895/2006/EÜ lisas.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 16

Artikli 4 esimene lõik

Peale selle võivad Bulgaaria ja Rumeenia tunnustada ka riikide lühiajalisi viisasid, pikaajalisi viisasid ja elamislubasid võrdväärsena oma riigi transiitviisadega.

Peale selle võivad Bulgaaria ja Rumeenia vastastikku tunnustada ka teise riigi lühiajalisi viisasid, pikaajalisi viisasid ja elamislubasid võrdväärsena oma riigi transiitviisadega.

Selgitus

Seda lõiku tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek 17

Artikli 4 esimene a lõik (uus)

 

Küpros võib tunnustada ka lisas loetletud Bulgaaria ja Rumeenia väljaantud riigi lühiajalisi viisasid, pikaajalisi viisasid ja elamislubasid võrdväärsena oma riigi transiitviisadega.

Selgitus

See muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepanekut 17. Lisatud on viide lisale.

Muudatusettepanek 18

Artikkel 5

Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia võivad samuti tunnustada transiididokumendina käesoleva otsuse lisas loetletud Bulgaaria ja Rumeenia dokumente.

välja jäetud

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 19

Artikli 6 esimene lõik

Bulgaaria, Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia võivad dokumente tunnustada võrdväärsena oma riigi viisadega, kui kolmanda riigi kodaniku läbisõit nende territooriumist ei kesta üle viie päeva.

Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia võivad dokumente tunnustada võrdväärsena oma riigi transiitviisadega, kui kolmanda riigi kodaniku läbisõit nende territooriumist ei kesta üle viie päeva.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 20

Artikkel 7

Bulgaaria, Tšehhi, Küpros, Ungari, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia teavitavad 10 tööpäeva jooksul käesoleva otsuse jõustumisest komisjoni sellest, kas nad otsustavad käesolevat otsust kohaldada. Komisjon avaldab nende liikmesriikide saadetud teabe Euroopa Liidu Teatajas.

Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia teavitavad 10 tööpäeva jooksul käesoleva otsuse jõustumisest komisjoni sellest, kas nad otsustavad käesolevat otsust kohaldada. Komisjon avaldab nende liikmesriikide saadetud teabe Euroopa Liidu Teatajas.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 21

Artikli 8 lõige 2

Seda kohaldatakse kuni 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 kohaselt vastuvõetava nõukogu otsusega määratava kuupäevani.

Seda kohaldatakse Bulgaaria, Küprose ja Rumeenia suhtes kuni 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 ja 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 kohaselt vastu võetavate vastavate nõukogu otsustega määratava kuupäevani, mil kõnealuse liikmesriigi suhtes hakatakse kohaldama kõiki ühist viisapoliitikat ja liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavate kolmanda riigi kodanike liikumist käsitlevaid Schengeni acquis' sätteid.

 

Pärast asjaomases nõukogu otsuses liikmesriigi suhtes määratud kuupäeva tunnustab kõnealune liikmesriik enne nimetatud kuupäeva välja antud siseriiklikke lühiajalisi viisasid liikmesriigi territooriumist läbisõiduks viisade kehtivusaja jooksul alates antud kuupäevast kuni kuuenda kuu viimase päevani, kui kõnealune liikmesriik on teavitanud komisjoni vastavalt artiklile 7. Sellel ajavahemikul kohaldatakse käesolevas otsuses sätestatud tingimusi.

Selgitus

Vt raporti projekti muudatusettepaneku 1 põhjendust. See muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepanekut 21.

Schengeni acquis’ sätete täielikku kohaldamist käsitlevas nõukogu otsuses kehtestati üleminekuperiood ning see tuleks kehtestada ka siin ajaks, mil Bulgaaria, Küpros või Rumeenia ühinevad Schengeni piirkonnaga.

Muudatusettepanek 22

Artikkel 9

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaariale, Tšehhile, Küprosele, Lätile, Ungarile, Maltale, Poolale, Rumeeniale, Sloveeniale ja Slovakkiale.

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaariale, Küprosele ja Rumeeniale.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 23

Lisa

Bulgaaria välja antavate dokumentide nimekiri, viisad

1. Виза за летищен транзит (виза вид "А") – Lennujaama transiitviisa (liik „A”)

 

2. Визи за транзитно преминаване (виза вид "B") – Transiitviisad (liik „B”)

1. Виза за транзитно преминаване (виза вид "B") – Transiitviisa (liik „B”)

– Еднократна транзитна виза - Ühekordse sisenemisõigusega transiitviisa

 

– Двукратна транзитна виза - Kahekordse sisenemisõigusega transiitviisa

 

– Многократна транзитна виза - Mitmekordse sisenemisõigusega transiitviisa

 

3. Визи за краткосрочно пребиваване (виза вид "C") – Lühiajalised viisad (liik „C”)

2. Виза за краткосрочно пребиваване (виза вид "C") – Lühiajaline viisa (liik „C”)

– Еднократна входна виза - Ühekordse sisenemisõigusega viisa

 

– Многократна входна виза - Mitmekordse sisenemisõigusega viisa

 

4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") - Pikaajaline viisa (liik „D”)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") – Pikaajaline viisa (liik „D”)

Selgitus

Bulgaaria delegatsioon nõukogus palus teha selle muudatuse põhjendusega, et liigi „A” viisad ei peaks nimekirjas olema, sest need võimalda siseneda Bulgaaria territooriumile ning neid ei saa kasutada läbisõiduks.

Muudatusettepanek 24

Lisa

Bulgaaria välja antavate dokumentide nimekiri, elamisload, punktid 3 ja 4

3. Карта на бежанец – Pagulase elamisluba

3. Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец - Reisiluba kolmanda riigi kodaniku tagasipöördumiseks Bulgaaria Vabariiki

4. Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – Sellise kolmanda riigi kodaniku elamisluba, kellele Bulgaaria Vabariik on andnud humanitaarkaitse

 

Selgitus

Bulgaaria delegatsioon nõukogus palus teha selle muudatuse põhjendusega, et punktid 3 ja 4 tuleb välja jätta, kuna ühenduse õigusaktide (määruse nr 1932/2006) kohaselt on need kategooriad viisanõudest vabastatud.

Muudatusettepanek 25

Lisa

Rumeenia välja antavate dokumentide nimekiri, viisad

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (transiitviisa, märgendiga B)

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul C (lühiajaline viisa, märgendiga C)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (transit visa, identified by B symbol)

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul C (short-stay visa, identified by C symbol)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

(vii) intrarea în România a străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată prin simbolul D/CR

(vii) activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbolul D/CS

(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(pikaajalised viisad järgmise märgistusega, vastavalt otstarbele, milleks muu riigi kodanik Rumeenia viisa saab:

i) majandustegevuseks, märgendiga D/AE

ii) erialategevuseks, märgendiga D/AP

iii) äritegevuseks, märgendiga D/AC

iv) töötamiseks, märgendiga D/AM

v) õpinguteks, märgendiga D/SD

vi) perekonna taasühinemiseks, märgendiga D/VF

(pikaajalised viisad järgmise märgistusega, vastavalt otstarbele, milleks muu riigi kodanik Rumeenia viisa saab:

i) majandustegevuseks, märgendiga D/AE

ii) erialategevuseks, märgendiga D/AP

iii) äritegevuseks, märgendiga D/AC

iv) töötamiseks, märgendiga D/AM

v) õpinguteks, märgendiga D/SD

vi) perekonna taasühinemiseks, märgendiga D/VF

vii) Rumeenia kodanikuga abiellunu sisenemiseks Rumeeniasse, märgendiga D/CR

vii) teadusuuringuteks, märgendiga D/CS

viii) usualaseks või humanitaartegevuseks, märgendiga D/RU

viii) usualaseks või humanitaartegevuseks, märgendiga D/RU

ix) diplomaadi- või teenistusviisa, märgendiga DS

ix) diplomaadi- või teenistusviisa, märgendiga DS

x) muuks otstarbeks, märgendiga D/AS)

x) muuks otstarbeks, märgendiga D/AS)

Selgitus

Rumeenia delegatsioon nõukogus palus teha selle muudatuse seoses muudatusega siseriiklikus õigusaktis.


MENETLUS

Pealkiri

ELi välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord

Viited

KOM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)

EP-le esitamise kuupäev

11.9.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

24.9.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

24.9.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

27.11.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Michael Cashman

5.11.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.11.2007

18.12.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

18.12.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

44

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Manuel Medina Ortega

Õigusteave - Privaatsuspoliitika