RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus selle kohta, et sõlmitakse ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline audiovisuaalvaldkonda käsitlev leping, millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmis MEDIA 2007, ja lõppakt

20.12.2007 - (KOM(2007)0477 – C6‑0328/2007 – 2007/0171(CNS)) - *

Kultuuri- ja hariduskomisjon
Raportöör: Ruth Hieronymi

Menetlus : 2007/0171(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0512/2007
Esitatud tekstid :
A6-0512/2007
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus selle kohta, et sõlmitakse ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline audiovisuaalvaldkonda käsitlev leping, millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmis MEDIA 2007, ja lõppakt

(KOM(2007)0477 – C6‑0328/2007 – 2007/0171(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0477);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 150 lõiget 4 ja artikli 157 lõiget 3 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lausega;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0328/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6‑0512/2007),

1.  kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Vastavalt ühenduse programmis MEDIA 2007 osalemise tingimusi kehtestava otsuse artiklile 8 on programmis osalemine avatud ka EFTA riikidele, kes kuuluvad EMPsse, ning ka Euroopa kolmandatele riikidele, kes on alla kirjutanud Euroopa Nõukogu piiriülese televisiooni konventsioonile. Enne sellistele Euroopa kolmandatele riikidele programmis osalemise võimaluse andmist tuleb kontrollida nende seaduste vastavust ühenduse õigustikule ning seda nii sise- kui ka välismõõtmes.

Euroopa Nõukogu konventsiooni osalisena on Šveits näidanud üles pidevat huvi tugevdada koostööd ELiga audiovisuaalvaldkonnas ja eelkõige osaleda ELi MEDIA programmides.

Nõukogu andis 12. veebruaril 2007 volitused läbirääkimiste alustamiseks Šveitsiga osalemise üle programmis MEDIA 2007. Komisjon on pidanud Šveitsiga läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks Šveitsi osalemiseks programmis MEDIA 2007, juhindudes läbirääkimissuunistest, mis olid lisatud nõukogu otsusele volituste andmise kohta läbirääkimiste avamiseks, ja konsulteerides nõukogu määratud asjaomase komiteega.

Parlamendiga konsulteeritakse nüüd ettepaneku osas võtta vastu nõukogu otsus lepingu kohta, mille üle komisjon läbirääkimisi pidas. Parlamendisiseselt otsustas kultuuri- ja hariduskomisjon esitada oma arvamuse vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 83.

Šveitsi osamaks Euroopa Liidu eelarvesse programmis MEDIA 2007 osalemise eest on 40 miljonit eurot ajavahemikul 2007–2013.

MENETLUS

Pealkiri

EÜ ja Šveitsi vaheline leping ühenduse programmi MEDIA 2007 kohta

Viited

KOM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

3.10.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

11.10.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

11.10.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

12.9.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Ruth Hieronymi

27.8.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

18.12.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

21

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Badia i Cutchet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Erna Hennicot-Schoepges, Christel Schaldemose, Cornelis Visser