ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

20. 12. 2007 - (KOM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Michael Cashman

Postup : 2007/0189(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0514/2007

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

(KOM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0515),

–   s ohledem na čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 168/2007, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem,

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6‑0514/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 1

(1) V zájmu toho, aby agentura řádně prováděla své úkoly, je nutné vymezit tematické oblasti její činnosti víceletým rámcem, který bude pokrývat období pěti let, což je stanoveno v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 168/2007.

(1) V zájmu toho, aby agentura řádně prováděla své úkoly, a s ohledem na cíle založení agentury je nutné vymezit tematické oblasti její činnosti víceletým rámcem, který bude pokrývat období pěti let, což je stanoveno v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 168/2007.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 2

(2) Rámec by měl mezi tematickými oblastmi činnosti agentury zahrnovat boj proti rasismu, xenofobii a s nimi spojené netoleranci.

(2) Rámec by měl mezi tematickými oblastmi činnosti agentury zahrnovat boj proti rasismu, xenofobii a s nimi spojené netoleranci a ochranu práv příslušníků etnických nebo národnostních menšin.

Odůvodnění

Bod odůvodnění 10 nařízení Rady (ES) č. 168/2007 uvádí, že by do stálého programu agentury neměly být zahrnuty pouze rasismus a xenofobie a s nimi spojená netolerance, ale také ochrana práv příslušníků menšin.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 5

(5) Rámec by měl obsahovat ustanovení, jejichž záměrem je zajistit komplementaritu vzhledem k oblastem působnosti dalších orgánů, úřadů a agentur Společenství a Unie jakož i Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací působících v oblasti základních práv. Mezi agentury a subjekty, které jsou nejrelevantnější ve vztahu k tomuto víceletému rámci a jejichž cíle by měly být proto zohledněny, patří Evropský institut pro rovnost žen a mužů zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů a Evropský inspektor ochrany údajů zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

(5) Rámec by měl obsahovat ustanovení, jejichž záměrem je zajistit komplementaritu vzhledem k oblastem působnosti dalších orgánů, úřadů a agentur Společenství a Unie jakož i Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací působících v oblasti základních práv. Mezi agentury a subjekty, které jsou nejrelevantnější ve vztahu k tomuto víceletému rámci a jejichž cíle a oblasti působnosti by měly být proto zohledněny, patří Evropský institut pro rovnost žen a mužů zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, evropský inspektor ochrany údajů zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů a evropský veřejný ochránce práv.

Odůvodnění

Evropský veřejný ochránce práv dostává přímo od občanů stížnosti, jejichž předmětem je často porušování základních práv a svobod. Proto by měl být veřejný ochránce práv zařazen na seznam dalších institucí Společenství a Unie, jejichž oblast působnosti se s Agenturou pro základní práva vzájemně doplňuje.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 6a (nový)

 

(6a) S ohledem na skutečnost, že pokud jí to dovolí finanční a lidské zdroje, může agentura v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 168/2007 na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise vykonávat svoji činnost mimo tematické oblasti stanovené ve víceletém rámci.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 7a (nový)

 

(7a) Rámec definuje tematické oblasti, v nichž má agentura vykonávat svou činnost, zatímco úkoly agentury jsou stanoveny v článku 4 nařízení (ES) č. 168/2007, jenž zejména zmiňuje úlohu zvyšovat povědomí veřejnosti o základních právech a aktivně šířit informace o práci agentury.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 7b (nový)

 

(7b) Všichni lidé jsou si rovni a lidská práva jsou nedělitelná a nedotknutelná.

Odůvodnění

Při hájení a prosazování základních lidských práv je nutno mít na paměti tuto nejzákladnější univerzální a evropskou hodnotu.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 7c (nový)

 

(7c) Je nutno sledovat, zda orgány EU a všechny členské státy dodržují veškeré mezinárodní úmluvy o lidských právech, jichž jsou členské státy signatáři.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit stávající závazky členských států a orgánů EU v oblasti lidských práv.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 7d (nový)

 

(7d) Agentura by měla Evropskému parlamentu pravidelně podávat zprávy.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 1 odst. 1a (nový)

 

1a. Nejdříve jeden rok od přijetí víceletého rámce může Komise z vlastního podnětu nebo z podnětu Rady, Evropského parlamentu nebo správní rady agentury navrhnout změnu rámce postupem uvedeným v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 168/2007.

Odůvodnění

Pětiletý rámec poskytuje agentuře stabilitu pro její práci, měla by však existovat možnost tento rámec během pětiletého období aktualizovat nebo upravit, jelikož v oblasti ochrany lidských práv mohou vyvstat nové úkoly.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 1 odst. 2a (nový)

 

2a. Komise, Rada a Evropský parlament mohou požádat agenturu, aby přezkoumala určité kroky nebo otázky.

Pozměňovací návrh 11

Článek 1a (nový)

 

Článek 1a

 

Úkoly agentury

 

Za výjimečných a závažných okolností může agentura sestavovat a zveřejňovat závěry a stanoviska i v tematických oblastech, na které se nevztahuje článek 2. Za takových okolností je třeba zaslat oznámení o provedených úkolech Komisi, Radě a Evropskému parlamentu.

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo souladu s obsahem pozměňovacího návrhu 7 zpravodaje, podle kterého agentura může provádět úkoly i v tematických oblastech, na které se nevztahuje odstavec 2, je nezbytné toto znovu uvést v podkapitole „Úkoly“.

Pozměňovací návrh 12

Článek 2 úvodní část

Tematické oblasti jsou následující:

Aniž jsou dotčeny čl. 1 odst. 2a a článek 1a, agentura by měla ve své činnosti v následujících tematických oblastech usilovat o nalezení hospodářských, sociálních a kulturních faktorů, které podporují dodržování lidských práv v těchto oblastech, nebo které by mohly představovat hlavní příčiny porušování lidských práv:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důsledkem předchozích pozměňovacích návrhů. Aby bylo možné účinně chránit lidská práva, tedy i podporovat rovnost a bojovat proti diskriminaci, je třeba porozumět hospodářským, sociálním a kulturním faktorům, které umožňují užívání práv, a přijímat opatření k omezení těchto faktorů v případě, kdy představují hlavní příčiny porušování lidských práv.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 2 písm. b)

b) diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo diskriminace příslušníků menšin;

b) diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo diskriminace příslušníků tradičních národnostních a jazykových menšin a diskriminace na základě jakékoli kombinace těchto důvodů (vícenásobná diskriminace);

Odůvodnění

Výčet v první části věty se vztahuje na všechny ostatní druhy menšin kromě tradičních národnostních a jazykových menšin. Je velmi důležité toto opomenutí napravit.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 2 písm. j)

j) přístup k účinné a nezávislé soudní ochraně.

j) přístup k účinné a nezávislé soudní ochraně s ohledem na práva obžalovaných osob a podezřelých.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 2 písm. ja) (nový)

 

ja) extrémní chudoba a sociální vyloučení.

Odůvodnění

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta intolerable a la dignidad humana (Résolution du 04.10.2001, PE doc.B5-0616, 0627,0635,0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21y 34 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; "Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr.Leandro Despouy 1996 para Commision de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987); Resolución de la Sub Comision por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derchos humanos".

Pozměňovací návrh 16

Čl. 3 odst. 1

1. Při provádění tohoto rámce agentura zajistí odpovídající spolupráci s příslušnými institucemi Společenství, úřady a agenturami, členskými státy, mezinárodními organizacemi a občanskou společností v souladu s podmínkami uvedenými v článcích 7, 8 a 10 nařízení (ES) č. 168/2007.

1. Při provádění tohoto rámce agentura zajistí odpovídající spolupráci a koordinaci s příslušnými institucemi Společenství, úřady a agenturami, členskými státy, mezinárodními organizacemi a občanskou společností v souladu s podmínkami uvedenými v článcích 7, 8 a 10 nařízení (ES) č. 168/2007.

Odůvodnění

Spolupráce je oproti pouhé koordinaci při společných aktivitách orgánů pro lidská práva dodatečným přínosem.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 3 odst. 2a (nový)

 

2a. Agentura aktivně spolupracuje v oblasti základních práv s kandidátskými zeměmi s cílem usnadnit jejich dosažení souladu s právními předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 3 odst. 3

3. Agentura se bude zabývat otázkami, které se týkají diskriminace na základě pohlaví pouze částečně a v rozsahu, který je relevantní pro její činnost, jež má být podniknuta ohledně obecných otázek diskriminace zmíněné v čl. 2 písm. b), přičemž zohlední, že celkovým cílem Evropského institutu pro rovnost žen a mužů zřízeného nařízením (ES) č. 1922/2006 je přispět k podpoře rovnosti žen a mužů a posílit ji včetně zavedení tohoto prvku do všech politik Společenství a výsledných národních politik; a bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví a zvednout povědomí občanů EU o otázkách rovnosti žen a mužů poskytováním technické pomoci orgánům Společenství, zejména Komisi a orgánům členských států.

3. Agentura se zabývá otázkami, které se týkají diskriminace na základě pohlaví, zejména vícenásobnou diskriminací, pouze v rámci své činnosti v oblasti obecných otázek diskriminace zmíněných v čl. 2 písm. b) a v rozsahu, který je pro tuto činnost přiměřený, přičemž respektuje cíle a oblast působnosti Evropského institutu pro rovnost žen a mužů zřízeného nařízením (ES) č. 1922/2006. Podmínky spolupráce mezi agenturou a institutem budou stanoveny v memorandu o  porozumění podle článku 7 nařízení (ES) č. 168/2007.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj i Evropský parlament jako celek oceňují, že počátkem letošního roku byla zřízena Agentura pro základní práva. Rozšíření Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na plně kvalifikovanou Agenturu pro základní práva poskytne orgánům EU základní nástroje, které budou zákonodárcům a Evropské komisi k dispozici při obraně a dalším prosazování základních práv v celé EU.

Zpravodaj sice vítá a oceňuje vynikající interinstitucionální spolupráci, jejímž výsledkem bylo přijetí nařízení č. 168/2007, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro základní práva, je však zklamán skutečností, že pokud jde o navržení víceletého rámce pro agenturu, ostatní orgány zřejmě již ochotny spolupracovat nejsou. Zdá se poněkud ironické, že Komise a předsednictví Rady naléhají na Evropský parlament, aby přijal svůj postoj do konce roku 2007 (což je extrémně krátká doba vzhledem ke zpoždění, které doprovázelo předložení návrhu), přičemž ani Komise, ani Rada zřejmě nepřikládají uzavření dohody v této věci či jmenování ředitele zvláště velký význam.

Kvůli průtahům v jednáních o nařízení č. 168/2007 byla agentura oficiálně zřízena až 1. března 2007 (původně se doufalo, že bude plně funkční k 1. lednu 2007). Přestože je nyní oficiálně zřízena, zůstává bez využití, neboť stále postrádá základní prvky, které by jí umožnily plnou funkčnost (tzn. ředitele a víceletý rámec).

Zpravodaj si je vědom, že je důležité, aby byl pro agenturu rychle schválen víceletý rámec a jmenován její ředitel, aby tak mohla být konečně plně funkční a začala sloužit orgánům EU i jejím občanům. Proto se zpráva snaží změnit víceletý rámec v co nejmenším počtu oblastí. Zpravodaj doufá, že tento projev dobré vůle z jeho strany urychlí uzavření dohody o víceletém rámci mezi všemi orgány EU. Vzhledem k výše uvedenému zpravodaj naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby učinily, co je v jejich silách, a urychlily tak proces výběru kandidátů na místo ředitele i svoji práci na víceletém rámci. Má-li se zajistit, že agentura bude co nejdříve fungovat (což je přáním zpravodaje i EP), je podle názoru zpravodaje podniknutí těchto kroků nezbytné.

Zpravodaj by pochopitelně uvítal co největší podíl Evropského parlamentu na tomto procesu a naléhavě vyzývá ostatní orgány EU, aby do něj EP zapojily. Tento krok zvýší legitimitu jednání o víceletém rámci i Agentury pro základní práva jako instituce, jakmile bude schválen její program.

Komise a předsednictví Rady musí prokázat svůj závazek k prosazování základních práv tím, že se v této věci chopí iniciativy a vedoucí úlohy. Ačkoli je Parlament v této otázce pouze konzultován, zpravodaj by rád znovu zdůraznil, že nedělitelnost a nedotknutelnost všech základních práv je nejdůležitější a nejzákladnější hodnotou EU, jejíž obranu bere Evropský parlament velice vážně. Evropský parlament bude nadále dohlížet na úlohu ostatních orgánů v procesu vývoje Agentury pro základní práva, jejího víceletého rámce a při práci v oblasti obrany a prosazování základních práv. Naši občané nebudou tolerovat ústup ze základních hodnot ani jejich oslabování na základě politických, hospodářských nebo sociálních úvah s krátkodobou perspektivou.

Pozměňovací návrhy zpravodaje

Jak již bylo zmíněno výše, zpravodaj se záměrně rozhodnul omezit počet svých připomínek, aby umožnil rychlé přijetí dohody v této věci s ostatními orgány. S ohledem na tuto skutečnost mají pozměňovací návrhy předložené zpravodajem pro Parlament zásadní význam.

Zpravodaj jako pozměňovací návrhy uvedl některé části nařízení č. 168/2007, jež považuje za zásadní. Je přesvědčen, že ve zprávě o víceletém rámci je vhodné jasně zopakovat některé základní prvky mandátu Agentury pro základní práva a činnosti, kterou bude vykonávat.

Proto byl vložen nový bod odůvodnění 6a, který opakuje bod odůvodnění 13 nařízení č. 168/2007. Bod odůvodnění 7a je zase zopakováním bodu odůvodnění 15 nařízení č. 168/2007. Opětovným uvedením těchto bodů ve zprávě se zpravodaj snaží orgánům a agentuře připomenout, že agentura má jistou flexibilitu a jsou jí otevřeny možnosti, které přesahují rámec tematických okruhů předepsaných v článku 2. Tato flexibilita má zásadní význam, pokud má být agentura schopna předcházet náhlému negativnímu vývoji či znevažování lidských práv v některých odvětvích či geografických oblastech nebo na takové situace reagovat.

Pozměňovací návrhy, kterých není mnoho a které zpravodaj předkládá k jednotlivým článkům, jsou ve stejném duchu jako pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění: znovu uvádějí klíčové aspekty nařízení, kterým se zřizuje Agentura pro základní práva. Článek 1a (nový) je tedy přesným zopakováním článku 4 nařízení č. 168/2007. Zpravodaj je přesvědčen, že zpráva, která se zabývá víceletým rámcem pro Agenturu pro základní práva, musí nutně připomenout základní úkoly agentury.

Podobným způsobem je článek 1b (nový) převzat z čl. 5 odst. 3 nařízení č. 168/2007. Jde opět o připomenutí všem, že agentura je na žádost orgánů EU schopna vykonávat úkoly mimo a nad rámec těch, které jsou vyjmenovány v tematickém programu (článek 2).

Další navrhované změny článku 1 blíže rozvíjejí toto téma. Cílem zpravodaje je vyvážit nepružný charakter tematického programu tím, že za určitých podmínek umožní flexibilnější přístup. Flexibilita má klíčový význam pro plné využití mandátu agentury.

Co se týče článku 2 (tematických oblastí), snažil se zpravodaj neklást na agenturu nebo orgány nepřiměřené požadavky. Z tohoto důvodu (a navzdory mnoha požadavkům na rozšíření článku 2 o další oblasti působnosti) se zpravodaj rozhodl v seznamu učinit jen jedno drobné, avšak důležité doplnění. V písmenu b) zpravodaj doplnil koncept „vícenásobné diskriminace“. Jelikož diskriminace v EU je bohužel opět na vzestupu, je důležité, aby agentura zanalyzovala koncept vícenásobné diskriminace a podrobně se jím zabývala. Není možné přesně lidi rozřadit do jednotlivých společenských skupin (k čemuž by ani docházet nemělo, neboť základní práva všech občanů jsou nedělitelná).

Lidé se však často cítí diskriminováni, aniž by si byli jisti přesným důvodem nebo důvody diskriminace. Diskriminace se může zakládat na jednom nebo více faktorech nebo na jejich kombinaci (např. diskriminace židovské ženy na základě jejího pohlaví – ženského – nebo jejího náboženství – židovského – nebo obojího; či diskriminace kurdského homosexuálního muže na základě jeho etnického původu – kurdského – nebo jeho sexuální orientace – homosexuální – nebo obou těchto faktorů). Víceletý rámec by měl pokrývat také tento typ vícenásobné diskriminace, aby bylo možno zhodnotit rozsah problému a nalézt způsoby řešení této složité formy diskriminace.

Je rovněž na místě zmínit se o slyšení, které zpravodaj a výbor LIBE uspořádali dne 18. října 2007 s nevládními organizacemi působícími v oblasti základních práv. Před sepsáním návrhu zprávy chtěl zpravodaj vyslechnout názory a stanoviska občanské společnosti. Zpravodaj konstatuje, že na setkání zazněla různorodá a široká škála názorů. Mnoho účastníků kritizovalo rozsah tematických oblastí (článek 2) a celkově nedostatečnou cílevědomost a ucelenost (neexistuje žádná globální vize ani přesahující rámec) na úrovni EU, pokud jde o koordinovanou, účelnou politiku v oblasti základních práv.

Zpravodaj a přítomné nevládní organizace poukázaly na to, že je nekoherentní a nelogické, že kandidátské země musely splnit přísná pravidla v oblasti dodržování základních práv (jež byla součástí kodaňských kritérií), když přitom neexistuje žádný mechanismus přezkumu po přistoupení k EU, který by zajistil, aby členské státy nadále prováděly a prosazovaly právní předpisy a normy v oblasti lidských práv stejně jako v době před přistoupením.

Všichni účastníci slyšení se však shodli na tom, že nejlepším způsobem, jak posloužit občanům, pokud jde o ochranu základních práv, je učinit maximum pro snazší přijetí dohody o víceletém rámci a v nejbližším možném termínu zřídit plně funkční Agenturu pro základní práva.

Závěr

Zpravodaj vítá zřízení Agentury pro základní práva a naléhavě vyzývá všechny orgány a zainteresované strany, aby přijaly potřebná opatření a zajistily tak, aby byl co nejdříve stanoven jednotný a komplexní víceletý rámcový program. V souvislosti s urychleným jmenováním ředitele agentury Evropský parlament doufá, že Agentura pro základní práva se bude moci již brzy konečně věnovat své důležité a potřebné práci v oblasti základních práv v EU.

Evropský parlament se velmi rád ujme své role jak při navržení víceletého rámce, tak při jmenování ředitele. Výbor LIBE plánuje do konce letošního roku uspořádat slyšení s kandidáty v užším výběru, aby se Evropský parlament mohl vyjádřit ke jmenování kandidáta na tuto důležitou pozici. Výbor LIBE rovněž provedl rozsáhlý průzkum všech přijatých usnesení EP v oblasti základních práv. Hlavním cílem je zajistit, aby Parlament mohl společně s agenturou efektivně sledovat otázky, které již byly v Parlamentu v minulosti vzneseny. Zpravodaj doufá, že vybídne-li Parlament na základě svých nedávno přijatých usnesení Agenturu pro základní práva, aby přezkoumala možné nedodržování či porušování základních práv, bude agentura v těchto oblastech s Parlamentem konstruktivně spolupracovat.

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (29. 11. 2007)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
(KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

Navrhovatel: Libor Rouček

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský parlament je jedním z nejdůležitějších institucionálních činitelů EU, pokud jde o podporu a ochranu základních a lidských práv v rámci Evropské unie i mimo ni. Agentura byla nakonec s velkým zpožděním zřízena v únoru 2007. Vzhledem k tomu, že víceletý program dosud nebyl přijat a nedošlo ani k obsazení místa ředitele, však tato agentura nemůže účinně fungovat. Je třeba podniknout okamžité kroky ke jmenování ředitele, přičemž do tohoto procesu by měl být zapojen Evropský parlament. Výbor pro zahraniční věci vyzývá Komisi, aby přijala veškerá příslušná opatření k nápravě této situace.

Podle nařízení Rady (ES) č. 1687/2007 přijatého dne 15. února 2007 je prvořadou úlohou agentury poskytovat institucím EU a jejím členským státům, jednajícím v rámci působnosti práva Společenství, pomoc při plnění povinnosti dodržovat ve svých politikách základní práva, která jim vyplývá z právních předpisů EU a Společenství. Tato základní práva jsou zachycena zejména v Listině základních práv Evropské unie, přičemž je třeba zohlednit status této listiny a připojená vysvětlení. Podle článku 5 nařízení určí Rada prostřednictvím mezinárodního programu tematické oblasti činnosti agentury.

Hlavní cíle navrhovatele jsou následující:

poukazuje na usnesení Evropského parlamentu o podpoře a ochraně základních a lidských práv – úlohu vnitrostátních a evropských institucí včetně Agentury pro základní práva, a zejména na návrhy týkající se šíření zásad ochrany lidských práv za hranice Evropské unie;

podporuje opatření přijatá s cílem zamezit duplicitě práce a zajistit příslušnou koordinaci činností s mezinárodními organizacemi činnými v této oblasti (např. s OBSE, OSN, a především s Radou Evropy);

je toho názoru, že dialog o lidských právech má podstatný význam pro vztahy Unie se třetími zeměmi; vítá skutečnost, že agentura je otevřena účasti kandidátských zemí; znovu opakuje, že oblast stability, bezpečnosti a prosperity nelze tvořit bez toho, aby byl se sousedními zeměmi navázán dialog o otázkách týkajících se lidských práv a demokracie, a že by v této oblasti měly různé instituce účinněji spolupracovat;

domnívá se, že jakmile vstoupí v platnost reformní smlouva a vznikne funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, agentura by mu měla být nápomocna, a to zejména pokud jde o spolupráci se třetími zeměmi v oblasti dialogu o lidských právech, imigrace, organizovaného zločinu či obchodování s lidmi.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 20

Bod odůvodnění 7a (nový)

 

(7a) Agentura by měla Evropskému parlamentu pravidelně podávat zprávy.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 2 písm. f)

f) azyl;

f) azyl, včetně otázky nuceného návratu;

Pozměňovací návrh 22

Čl. 2 písm. ja) (nové)

 

ja) důsledky protiteroristických opatření pro základní práva v rámci Evropské unie;

Pozměňovací návrh 23

Čl. 2 písm. jb) (nové)

 

jb) otázka lidských práv v obchodních a rozvojových politikách EU a v jejích vztazích se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 3 odst. 2a (nový)

 

2a. Agentura aktivně spolupracuje v oblasti základních práv s kandidátskými zeměmi s cílem usnadnit jejich sbližování s právními předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 3 odst. 3

3. Agentura se bude zabývat otázkami, které se týkají diskriminace na základě pohlaví pouze částečně a v rozsahu, který je relevantní pro její činnost, jež má být podniknuta ohledně obecných otázek diskriminace zmíněné v čl. 2 písm. b), přičemž zohlední, že celkovým cílem Evropského institutu pro rovnost žen a mužů zřízeného nařízením (ES) č. 1922/2006 je přispět k podpoře rovnosti žen a mužů a posílit ji včetně zavedení tohoto prvku do všech politik Společenství a výsledných národních politik; a bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví a zvednout povědomí občanů EU o otázkách rovnosti žen a mužů poskytováním technické pomoci orgánům Společenství, zejména Komisi a orgánům členských států.

 

3. Agentura se zabývá otázkami, které se týkají diskriminace na základě pohlaví v rozsahu, který je relevantní pro její činnost, jež má být podniknuta ohledně obecných otázek diskriminace zmíněné v čl. 2 písm. b), a s ohledem na potřebu začlenit otázku rovnosti žen a mužů do celkového přístupu EU k základním právům, přičemž zohlední, že celkovým cílem Evropského institutu pro rovnost žen a mužů zřízeného nařízením (ES) č. 1922/2006 je přispět k podpoře rovnosti žen a mužů a posílit ji včetně zavedení tohoto prvku do všech politik Společenství a výsledných národních politik; a bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví a zvednout povědomí občanů EU o otázkách rovnosti žen a mužů poskytováním technické pomoci orgánům Společenství, zejména Komisi a orgánům členských států.

POSTUP

Název

Víceletý rámec na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

Referenční údaje

KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

27.9.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Libor Rouček

3.10.2007

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2007

27.11.2007

 

 

Datum přijetí

27.11.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Christopher Beazley, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Ana Maria Gomes, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Jaromír Kohlíček, Aloyzas Sakalas, Luis Yañez-Barnuevo García

STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (17. 12. 2007)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
(KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

Navrhovatelka: Claire Gibault

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 26

Bod odůvodnění 5

(5) Rámec by měl obsahovat ustanovení, jejichž záměrem je zajistit komplementaritu vzhledem k oblastem působnosti dalších orgánů, úřadů a agentur Společenství a Unie jakož i Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací působících v oblasti základních práv. Mezi agentury a subjekty, které jsou nejrelevantnější ve vztahu k tomuto víceletému rámci a jejichž cíle by měly být proto zohledněny, patří Evropský institut pro rovnost žen a mužů zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů a Evropský inspektor ochrany údajů zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

(5) Rámec by měl obsahovat ustanovení, jejichž záměrem je zajistit komplementaritu vzhledem k oblastem působnosti dalších orgánů, úřadů a agentur Společenství a Unie jakož i Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací působících v oblasti základních práv. Mezi agentury a subjekty, které jsou nejrelevantnější ve vztahu k tomuto víceletému rámci a jejichž cíle a oblasti působnosti by měly být proto zohledněny, patří Evropský institut pro rovnost žen a mužů zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů a Evropský inspektor ochrany údajů zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit, že se musí zohledňovat rovněž oblast působnosti Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, aby bylo možné účinně spravovat zdroje. Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh týkající se čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 3 odst. 3

3. Agentura se bude zabývat otázkami, které se týkají diskriminace na základě pohlaví pouze částečně a v rozsahu, který je relevantní pro její činnost, jež má být podniknuta ohledně obecných otázek diskriminace zmíněné v čl. 2 písm. b), přičemž zohlední, že celkovým cílem Evropského institutu pro rovnost žen a mužů zřízeného nařízením (ES) č. 1922/2006 je přispět k podpoře rovnosti žen a mužů a posílit ji včetně zavedení tohoto prvku do všech politik Společenství a výsledných národních politik; a bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví a zvednout povědomí občanů EU o otázkách rovnosti žen a mužů poskytováním technické pomoci orgánům Společenství, zejména Komisi a orgánům členských států.

3. Agentura se zabývá otázkami, které se týkají diskriminace na základě pohlaví, zejména vícenásobnou diskriminací, pouze v rámci své činnosti v oblasti obecných otázek diskriminace zmíněných v čl. 2 písm. b) a v rozsahu, který je pro tuto činnost přiměřený, přičemž respektuje cíle a oblast působnosti Evropského institutu pro rovnost žen a mužů zřízeného nařízením (ES) č. 1922/2006. Podmínky spolupráce mezi agenturou a institutem budou stanoveny v memorandu o  porozumění podle článku 7 nařízení (ES) č. 168/2007.

POSTUP

Název

Víceletý rámec na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

Referenční údaje

KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

FEMM

27.9.2007

 

 

 

Navrhovatelka

       Datum jmenování

Claire Gibault

16.10.2007

 

 

Projednání ve výboru

21.11.2007

17.12.2007

 

 

Datum přijetí

17.12.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Piia-Noora Kauppi, Pia Elda Locatelli, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Karin Resetarits, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ria Oomen-Ruijten, Maria Petre

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Árpád Duka-Zólyomi, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig

POSTUP

Název

Víceletý rámec na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

Referenční údaje

KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)

Datum konzultace s EP

25.9.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

27.9.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

27.9.2007

FEMM

27.9.2007

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Michael Cashman

11.9.2007

 

 

Projednání ve výboru

3.10.2007

29.11.2007

18.12.2007

 

Datum přijetí

18.12.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

45

0

8

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ģirts Valdis Kristovskis, Manuel Medina Ortega