RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce privește adoptarea unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012

20.12.2007 - (COM(2007)0515 – C6 0322/2007 – 2007/0189(CNS)) - *

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Raportor: Michael Cashman

Procedură : 2007/0189(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0514/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce privește adoptarea unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012

(COM(2007)0515 – C6 0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0515),

–   având în vedere articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.168/2007 al Consiliului, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu,

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie și afaceri interne şi avizul Comisiei pentru afaceri externe, precum şi cel al Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe (A6-0514/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 1

(1) În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale, domeniile tematice specifice ale activităţii agenţiei trebuie stabilite printr-un cadru multianual care acoperă o perioadă de cinci ani, astfel cum se menţionează la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007.

(1) În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale şi ţinând seama de obiectivele cărora le corespunde crearea agenţiei, domeniile tematice specifice ale activităţii agenţiei trebuie stabilite printr-un cadru multianual care acoperă o perioadă de cinci ani, astfel cum se menţionează la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007.

Amendamentul 2

Considerentul 2

(2) Cadrul ar trebui să includă printre domeniile tematice ale activităţii agenţiei, lupta împotriva rasismului, a xenofobiei şi a lipsei de toleranţă asociate acestora.

 

(2) Cadrul ar trebui să includă printre domeniile tematice ale activităţii agenţiei, lupta împotriva rasismului, a xenofobiei şi a lipsei de toleranţă asociate acestora, precum şi protecţia drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor etnice sau naţionale.

 

Justificare

The Recital (10) of the Council Regulation (EC) No. 168/2007 indicates that not only racism and xenophobia and related intolerances are to be included into the permanent programme of the Agency but the protection of rights of persons belonging to minorities as well.

Amendamentul 3

Considerentul 5

(5) Cadrul ar trebui să includă prevederi pentru asigurarea complementarității cu mandatul organismelor, oficiilor și agențiilor Comunității și ale Uniunii, precum și cu cel al Consiliului Europei și al altor organizații internaționale active în domeniul drepturilor fundamentale. Agențiile și organismele comunitare cele mai relevante în legătură cu cadrul multianual sunt Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei și Controlorul European pentru Protecția Datelor înființat prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, ale căror obiective ar trebui, prin urmare, luate în considerare.

(5) Cadrul ar trebui să includă prevederi pentru asigurarea complementarității cu mandatul organismelor, oficiilor și agențiilor Comunității și ale Uniunii, precum și cu cel al Consiliului Europei și al altor organizații internaționale active în domeniul drepturilor fundamentale. Agențiile și organismele comunitare cele mai relevante în legătură cu cadrul multianual sunt Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei, Controlorul European pentru Protecția Datelor înființat prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date şi Ombudsmanul European, ale căror obiective şi misiuni ar trebui, prin urmare, luate în considerare.

Justificare

The European Ombudsman receives complaints coming directly from citizens, which in manycases deal with breaches of fundamental rights and freedoms. The European Ombudsman should therefore be included in the list of other Community and Union bodies with which the FRA's remit is complementary.

Amendamentul 4

Considerentul 6a (nou)

 

(6a) Agenţia poate acţiona în afara domeniilor tematice fixate în cadrul multianual la solicitarea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (EC) nr. 168/2007, cu condiţia ca resursele sale financiare şi umane să îi permită acest lucru.

Amendamentul 5

Considerentul 7a (nou)

 

(7a) Cadrul multinaual defineşte domeniile tematice în care agenţia trebuie să acţioneze, în timp ce atribuţiile agenţiei sunt fixate prin articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, care menţionează în special atribuţia constând în sensibilizarea publicului larg la drepturile fundamentale şi pe aceea de a informa în mod activ cu privire la activitatea agenţiei.

Amendamentul 6

Considerentul 7b (nou)

 

(7b) Toate fiinţele umane sunt născute egale şi, prin urmare, drepturile omului sunt indivizibile şi inviolabile.

Justificare

It is essential that this most basic of universal and European values is borne in mind when we consider the defence and promotion of fundamental rights.

Amendamentul 7

Considerentul 7c (nou)

 

(7c) Este necesar să se verifice respectarea de către instituţiile UE şi toate statele membre a tuturor convenţiilor internaţionale privind drepturile omului la care statele membre sunt parte.

Justificare

It is important to reiterate the existing commitments made by Member States and EU institutions in the field of human rights.

Amendamentul 8

Considerentul 7d (nou)

 

(7d) Agenţia ar trebui să prezinte rapoarte în mod regulat Parlamentului European.

Amendamentul 9

Articolul 1 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Din proprie iniţiativă sau la iniţiativa Consiliului, a Parlamentului European sau a consiliului de administraţie al agenţiei, Comisia poate face, după cel puţin un an de la adoptarea cadrului multianual, o propunere de revizuire a acestuia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.168/2007.

Justificare

The idea of the 5-year framework provides stability for the work of the Agency, but there should be a possibility to update or review this framework during this 5 year period as new challenges to the protection of human rights may arise.

Amendamentul 10

Articolul 1 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) Comisia, Consiliul şi Parlamentul European pot solicita agenţiei să examineze unele acţiuni sau teme de preocupare specifice.

Amendamentul 11

Articolul 1a (nou)

 

Articolul 1a

 

Atribuţii

 

Agenţia poate formula şi publica concluzii şi avize cu privire la o serie de domenii tematice care nu sunt menţionate la articolul 2, în condiţiile unor situaţii excepţionale şi imperioase. În astfel de situaţii, o informare cu privire la atribuţiile îndeplinite se transmite Comisiei, Consiliului şi Parlamentului European.

Justificare

In order to be consistent with the content of Amendment 7 by the rapporteur, according to which the Agency may undertake tasks in thematic areas not covered by paragraph 2, it is necessary to mention it again under the subheading "Tasks".

Amendamentul 12

Articolul 2 partea introductivă

Domeniile tematice sunt următoarele:

În cadrul activităţii sale în următoarele domenii tematice, fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (2a) şi articolului 1a, agenţia acţionează în direcţia identificării factorilor economici, sociali şi culturali care contribuie la respectarea drepturilor omului în aceste domenii sau care pot constitui cauze primare ale încălcărilor drepturilor omului:

Justificare

This amendment is a consequence of the previous amendments.

Effective protection of human rights, including the promotion of equality and the fight against discrimination requires an understanding of the economic, social and cultural factors that enable rights to be enjoyed and action to address those factors when they constitute root causes of violations..

Amendamentul 13

Articolul 2 litera (b)

(b) discriminarea pe motive de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală sau a persoanelor aparținând minorităților;

(b) discriminarea pe motive de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală sau a persoanelor aparținând minorităților naţionale şi lingvistice tradiţionale, precum şi orice combinaţie a acestor motive (discriminare multiplă);

Justificare

All other types of minorities are covered by the enumeration of the first part of the sentence, except for the traditional national and linguistic minorities. It is very important to correct this omission.

Amendamentul 14

Articolul 2 litera (j)

(j) accesul la o justiţie eficientă şi independentă.

(j) accesul la o justiţie eficientă şi independentă, în ceea ce priveşte drepturile acuzaţilor şi ale suspecţilor.

Justificare

Este important ca Agenţia să analizeze şi să privească în detaliu noţiunea de discriminare multiplă. Persoanele nu pot fi clasificate cu uşurinţă în diferite grupuri ale societăţii. Adesea, persoanele se consideră discriminate şi nu cunosc care este adevăratul motiv sau care sunt adevăratele motive care determină acest lucru.

Amendamentul 15

Articolul 2 litera (ja) (nouă)

 

(ja) sărăcia extremă şi excluderea socială.

Justificare

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta intolerable a la dignidad humana (Résolution du 04.10.2001, PE doc. B5-0616, 0627,0635,0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21 y 34 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; "Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr. Leandro Despouy 1996 para Comisión de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987); Resolución de la Sub Comisión por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derechos humanos".

Amendamentul 16

Articolul 3 alineatul (1)

(1) Agenţia asigură coordonarea corespunzătoare cu organismele, oficiile şi agenţiile relevante ale Comunităţii, cu statele membre, organizaţiile internaţionale şi societatea civilă, în condiţiile stabilite la articolele 7, 8 şi 10 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, în vederea punerii în aplicare a prezentului cadru.

(1) Agenţia asigură cooperarea şi coordonarea corespunzătoare cu organismele, oficiile şi agenţiile relevante ale Comunităţii, cu statele membre, organizaţiile internaţionale şi societatea civilă, în condiţiile stabilite la articolele 7, 8 şi 10 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, în vederea punerii în aplicare a prezentului cadru.

Justificare

Co-operation provides for additional value in common activities between the human rights bodies than only coordination with each other.

Amendamentul 17

Articolul 3 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) Agenţia cooperează activ cu ţările candidate în domeniul drepturilor fundamentale, pentru a le facilita respectarea dreptului comunitar.

Amendamentul 18

Articolul 3 alineatul (3)

(3) Agenţia examinează aspecte legate de discriminarea pe motive de sex numai ca parte a activităţii sale, în măsura în care este relevantă pentru activitatea referitoare la aspectele generale privind discriminarea menţionate la articolul 2 litera (b), luând în considerare faptul că obiectivele generale ale Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 trebuie să fie acelea de a contribui şi de a consolida promovarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, inclusiv abordarea integrată a egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei în toate politicile comunitare şi în cele naţionale, de a combate discriminarea pe motive de sex şi de a sensibiliza cetăţenii UE cu privire la egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, oferind asistenţă tehnică instituţiilor comunitare, în special Comisiei şi autorităţilor naţionale.

(3) Agenția examinează aspecte legate de discriminarea pe motive de sex, mai ales fenomenele de discriminări multiple, numai ca parte a activității sale şi în măsura în care este relevant pentru activitatea referitoare la aspectele generale privind discriminarea menționate la articolul 2 litera (b), respectând obiectivele şi misiunea Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Bărbați și Femei înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006. Modalitățile de cooperare între agenție și Institut sunt stabilite în cadrul unui memorandum de înțelegere, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007.

EXPUNERE DE MOTIVE

The rapporteur, as well as the European Parliament as whole, welcomes the establishment of the Fundamental Rights Agency (FRA) earlier this year. The transformation of the European Monitoring Centre for Racism and Xenophobia into a fully fledged FRA will provide the EU institutions with essential tools to assist the legislators and the European Commission in the defence and further promotion of fundamental rights throughout the EU.

Whilst the rapporteur welcomes and acknowledges the excellent interinstitutional collaboration which led to the adoption of Regulation 168/2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights, he is nevertheless disappointed that such collaboration seems less than forthcoming from the other institutions when it comes to the drawing up of the Multiannual Framework (MAF) for the Agency. It seems somewhat ironic that the Commission and the Council Presidency are urging the European Parliament to give its position by the end of 2007 (an extremely short timetable given the delays in submitting and presenting the proposal) when neither the Commission nor the Council appear to see the conclusion of an agreement on this dossier and the nomination of a Director as a priority of paramount importance.

Due to the lengthy negotiations on Regulation 168/2007, the Agency was only officially established on 1st March 2007 (it had been hoped that it would be up and running by 1st January 2007). Despite its official establishment the FRA remains in a void given that it is still lacking the basic elements which would enable it to become fully operational (that is to say a Director and a MAF).

The rapporteur acknowledges the importance of the swift adoption of a MAF for the FRA as well as the nomination of a Director in order to allow the Agency to finally become fully operation and start to serve the EU's institutions and its citizens. To this end, his report expressly seeks to amend the MAF in a minimum number of areas. It is hoped that this signal of good faith on behalf of the rapporteur will facilitate a rapid agreement on the MAF by the EU institutions. This said, the rapporteur would like to urge the Commission and Council to do all they can to speed up the process of selecting candidates for the post of Director as well as accelerating their work on the MAF. This is, in his opinion, essential if we are to ensure the FRA can be active as soon as possible (something which the rapporteur and the EP alike wish to see).

The rapporteur would, of course, welcome and urge the other institutions to involve the European Parliament in this process as much as is possible. This will add legitimacy to both the negotiations on the MAF and the FRA as a body once its programme is agreed.

The Commission and the Council Presidency are the institutions which must show their commitment to fundamental rights, taking the initiative and leadership on this dossier. Whilst the European Parliament is merely being consulted on this dossier, the rapporteur would like to reiterate the indivisibility and inviolability of all fundamental rights as the most important and basic of values within the EU - of defence of which the European Parliament takes very seriously. The European Parliament will continue to scrutinise the other institutions' role in the development of the FRA, its MAF and the work undertaken in the field of the defence and promotion of fundamental rights. Our citizens will not tolerate a weakening or softening of our core values at the expense of short term political, economic or social considerations.

Rapporteur's amendments

As mentioned above the rapporteur has expressly decided to limit his amendments in number in order to facilitate a swift agreement on the dossier with the other institutions. This said, the amendments which he has introduced in his report are of key importance to the European Parliament.

The rapporteur has replicated some of what he sees as key parts of Regulation 168/2007 as amendments in this report. He feels that it is worth clearly restating in the report on the MAF some of the basic elements of the FRA's mandate and the work that it will pursue.

Hence, a new recital 6a which replicates recital 13 of Regulation 168/2007. Also, recital 7a which is a replica of recital 15 of Regulation 168/2007. By clearly stating these points again in this report, the rapporteur seeks to remind the institutions and the FRA itself of the flexibility and options open to the FRA over and above the thematic areas which are prescribed in article 2. This flexibility is essential if the FRA is going to be able to be pro-active as well as reactive towards sudden negative developments or degradation of human rights situations in certain sectors or geographical areas.

The rapporteur's few amendments to the articles are submitted in the same spirit as the amendments to the recitals, namely to recall key aspects of the Regulation establishing the FRA. In this way article 1 a (new) is a direct replication of article 4 of Regulation 168/2007. The rapporteur believes it's essential in a report which looks at the FRA's MAF programme to recall the basic tasks of the Agency.

Similarly, article 1b (new) is taken from article 5 paragraph 3 of Regulation 168/2007. Once again, this is a reminder to all that the FRA is able to undertake tasks over and above those highlighted in the thematic programme (article 2) at the request of the EU institutions.

The other proposed amendments to article 1 further develop this theme. The rapporteur seeks to counter balance the rigid nature of the thematic programme by allowing a more flexible approach under certain circumstances. Flexibility is key to allow the FRA to wholly fulfil its mandate.

Concerning article 2 (thematic areas) the rapporteur has been conscious of not making unrealistic demands on the FRA or the institutions. It is for this reason (and despite many calls to extend the scope of article 2 by adding new areas of competence) that the rapporteur has chosen to make only one minor but important addition to this list. Under point b) the rapporteur has added the notion of "multiple discrimination". With discrimination, sadly, once again on the increase in the EU, it is important that the FRA analyses and looks in detail at the notion of multiple discrimination. People cannot easily be categorised into different groups of society (and arguably shouldn't be given the indivisible nature of fundamental rights for all citizens). Often, however, people find themselves discriminated against and are unsure as to the precise reason why. It could be for one of several reasons or a combination of these reasons (e.g. discrimination against a Jewish woman because of her sex - female - or because of her religion - Jewish or both; or discrimination against a gay Kurdish man because of his ethnic origin - Kurdish - or his sexuality - homosexual or both). The MAF should also cover this type of multiple discrimination in order to assess the extent of the problem and seek to find ways of tackling this complex form of discrimination.

It is also worth mentioning that the rapporteur and the LIBE committee held a hearing with NGOs working in the field of fundamental rights on 18th October 2007. The rapporteur wanted to listen to the views and opinions of civil society prior to producing his draft report. The rapporteur notes that the meeting provided a diverse and exhaustive range of views. Many critical voices were expressed concerning the scope of the thematic areas (article 2) and well as the general lack of ambition and coherence (no global vision or overarching framework) at EU level when it comes to having a co-ordinated, fit for purpose fundamental rights policy.

The rapporteur and NGOs present mentioned the incoherence and illogic nature of having stringent rules of fundamental rights adherence for candidate countries (as part of the Copenhagen criteria) yet no real effective follow up/review mechanism post adhesion to the EU to ensure that Member States continue to implement and enforce human rights legislation and norms as should apply upon accession.

All those who attended the meeting agreed, however, that the best way to serve the citizens when it comes to the defence of fundamental rights is to do all we can to facilitate agreement on the MAF and establish a fully operational FRA as soon as possible.

Conclusion:

The rapporteur welcomes the establishment of the FRA and urges all institutions and stakeholders to take the necessary steps to ensure a coherent and comprehensive MAF programme is established as soon as possible. In conjunction with the swift nomination of a Director for the Agency, the European Parliament hopes that, finally, the FRA will be able to undertake its important and necessary work in the field of fundamental rights in the EU in the very near future.

The European Parliament is keen to play its part in both the drawing up of the MAF and the nomination of the Director. The LIBE committee is planning to hold a hearing of the short listed candidates before the end of the year in order for the EP to have its say in the nomination of the candidate for this important job. Equally, the LIBE committee has undertaken a comprehensive review of all EP resolutions in the field of fundamental rights adopted by the Parliament. The main aim of this is to ensure that the Parliament can effectively monitor and follow up with the FRA on areas of concern which have been raised by the EP in the past. It is hoped that the FRA will work constructively with the EP in this areas should the EP request that the FRA look into potential violations or breaches of fundamental rights based on its recently adopted resolutions.

AVIZ ALCOMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE (29.11.2007)

destinat Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce privește adoptarea unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012

(COM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS))

Raportor pentru aviz: Libor Rouček

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The European Parliament has been one of the most important EU institutional actors in the promotion and protection of fundamental and human rights within and outside the European Union. Long overdue, the Agency was finally created in February 2007. However, the Agency cannot function effectively due to the facts that the Multiannual programme has not yet been accepted and the post for a director has still not been filled. Steps should be taken immediately to provide a director and the European Parliament should be involved in that process. The Committee on Foreign Affairs calls on the Commission to take all appropriate measures in order to correct this situation.

As stated in the Council Regulation adopted on 15 February 2007, (EC No 16872007) the primary role of the Agency is to assist the EU institutions and its Member States, when acting within the scope of Community law, to comply with their duty under EU and Community law to respect fundamental rights in their policies. These fundamental rights are reflected in particular in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, bearing in mind its status and the accompanying explanations. According to Article 5 of the Regulation, the thematic areas of activity of the Agency will be determined by the Council through a Multinational Programme.

The main objectives of the draftsperson are:

Refers to its resolution on promotion and protection of fundamental rights and human rights: the role of national and European institutions, including the Fundamental Rights Agency and in particular to its proposals on spreading the principles of the protection of human rights outside the Union;

Supports the measures undertaken in order to avoid duplication of work and in order to ensure appropriate coordination of activities with international organisations active in the field (e.g. the OSCE, UN, and in particular, the Council of Europe);

Takes the view that dialogue on human rights is of significant importance for the Union's relations with third countries; Welcomes the fact that the Agency is open to the participation of candidate countries; Reiterates that the area of stability, security and prosperity cannot be created without dialogue with neighbourhood countries on issues of human rights and democracy and that in that field different institutions should cooperate more effectively;

Considers that the Agency should give assistance to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, once the Reform Treaty comes into force and that this position will be created, in particular where cooperation with third countries in the fields of human rights dialogue, immigration, organised crime or human trafficking is in question;

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 20

Considerentul 7a (nou)

(7a) Agenţia ar trebui să prezinte rapoarte în mod regulat Parlamentului.

Amendamentul 21

Articolul 2 litera (f)

(f) dreptul la azil;

(f) dreptul la azil, inclusiv problema returnării forţate;

Amendamentul 22

Articolul 2 litera (ja) (nouă)

(ja) implicaţiile măsurilor împotriva terorismului asupra drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii Europene;

Amendamentul 23

Articolul 2 litera (jb) (nouă)

(jb) problema drepturilor omului în cadrul politicilor comerciale şi de dezvoltare ale UE şi în cadrul relaţiilor sale cu ţările terţe.

Amendamentul 24

Articolul 3 alineatul (2a) (nou)

(2a) Agenţia cooperează activ în domeniul drepturilor fundamentale cu ţările candidate, pentru a facilita alinierea acestora la dreptul comunitar.

Amendamentul 25

Articolul 3 alineatul (3)

(3) Agenţia examinează aspecte legate de discriminarea pe motive de sex numai ca parte a activităţii sale, în măsura în care este relevantă pentru activitatea referitoare la aspectele generale privind discriminarea menţionate la articolul 2 litera (b), luând în considerare faptul că obiectivele generale ale Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 trebuie să fie acelea de a contribui şi de a consolida promovarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, inclusiv abordarea integrată a egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei în toate politicile comunitare şi în cele naţionale, de a combate discriminarea pe motive de sex şi de a sensibiliza cetăţenii UE cu privire la egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, oferind asistenţă tehnică instituţiilor comunitare, în special Comisiei şi autorităţilor naţionale.

 

(3) Agenţia examinează aspecte legate de discriminarea pe motive de sex numai ca parte a activităţii sale, în măsura în care este relevantă pentru activitatea referitoare la aspectele generale privind discriminarea menţionate la articolul 2 litera (b) şi având în vedere necesitatea integrării chestiunii egalităţii între bărbaţi şi femei în abordarea generală a UE cu privire la drepturile fundamentale, luând în considerare faptul că obiectivele generale ale Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 trebuie să fie acelea de a contribui şi de a consolida promovarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, inclusiv abordarea integrată a egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei în toate politicile comunitare şi în cele naţionale, de a combate discriminarea pe motive de sex şi de a sensibiliza cetăţenii UE cu privire la egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, oferind asistenţă tehnică instituţiilor comunitare, în special Comisiei şi autorităţilor naţionale.

PROCEDURĂ

Titlu

Cadrul multianual al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012

Referinţe

COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)

Comisia competentă în fond

LIBE

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

AFET

27.9.2007

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Libor Rouček

3.10.2007

 

 

Examinare în comisie

5.11.2007

27.11.2007

 

 

Data adoptării

27.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Christopher Beazley, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Ana Maria Gomes, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Jaromír Kohlíček, Aloyzas Sakalas, Luis Yañez-Barnuevo García

AVIZ ALCOMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ŞI EGALITATEA ÎNTRE SEXE (17.12.2007)

destinat Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

Propunere de decizie a Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce privește adoptarea unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012

(COM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS))

Raportoare pentru aviz:Claire Gibault

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 26

Considerentul 5

(5) Cadrul ar trebui să includă prevederi pentru asigurarea complementarității cu mandatul organismelor, oficiilor și agențiilor Comunității și ale Uniunii, precum și cu cel al Consiliului Europei și al altor organizații internaționale active în domeniul drepturilor fundamentale. Agențiile și organismele comunitare cele mai relevante în legătură cu cadrul multianual sunt Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei și Controlorul European pentru Protecția Datelor înființat prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, ale căror obiective ar trebui, prin urmare, luate în considerare, ale căror obiective ar trebui, prin, luate în considerare;

(5) Cadrul ar trebui să includă prevederi pentru asigurarea complementarității cu mandatul organismelor, oficiilor și agențiilor Comunității și ale Uniunii, precum și cu cel al Consiliului Europei și al altor organizații internaționale active în domeniul drepturilor fundamentale. Agențiile și organismele comunitare cele mai relevante în legătură cu cadrul multianual sunt Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei și Controlorul European pentru Protecția Datelor înființat prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, ale căror obiective ar trebui, prin urmare, luate în considerare. ale căror obiective şi misiuni ar trebui, prin urmare, luate în considerare;

Justificare

In order to ensure effective management of resources, it is necessary to stipulate that the remit of the European Institute for Gender Equality must also be taken into consideration. This amendment is complementary to the amendment to Article 3(3).

Amendamentul 27

Articolul 3 alineatul (3)

3. Agenția examinează aspecte legate de discriminarea pe motive de sex numai ca parte a activității sale, în măsura în care este relevantă pentru activitatea referitoare la aspectele generale privind discriminarea menționate la articolul 2 litera (b), luând în considerare faptul că obiectivele generale ale Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 trebuie să fie acelea de a contribui și de a consolida promovarea egalității de șanse între bărbați și femei, inclusiv abordarea integrată a egalității de șanse pentru bărbați și femei în toate politicile comunitare și în cele naționale, de a combate discriminarea pe motive de sex și de a sensibiliza cetățenii UE cu privire la egalitatea de șanse între bărbați și femei, oferind asistență tehnică instituțiilor comunitare, în special Comisiei și autorităților naționale.

3. Agenția examinează aspecte legate de discriminarea pe motive de sex, mai ales fenomenele de discriminare multiplă, numai ca parte a activității sale, în măsura în care este relevantă pentru activitatea referitoare la aspectele generale privind discriminarea menționate la articolul 2 litera (b), fără a aduce atingere obiectivelor şi misiuniilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006. Modalităţile de cooperare între Agenţie şi Institut vor fi stabilite în cadrul unui memorandum de înţelegere în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007.

PROCEDURĂ

Titlu

Cadrul multianual al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012

Referinţe

COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)

Comisia competentă în fond

LIBE

Aviz emis de către

       Data anunţului în plen

FEMM

27.9.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Claire Gibault

16.10.2007

 

 

Examinare în comisie

21.11.2007

17.12.2007

 

 

Data adoptării

17.12.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Piia-Noora Kauppi, Pia Elda Locatelli, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Karin Resetarits, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ria Oomen-Ruijten, Maria Petre

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Árpád Duka-Zólyomi, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig

PROCEDURĂ

Titlu

Cadrul multianual al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012

Referinţe

COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)

Data consultării PE

25.9.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

LIBE

27.9.2007

Aviz emis de către

       Data anunţului în plen

AFET

27.9.2007

FEMM

27.9.2007

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Michael Cashman

11.9.2007

 

 

Examinare în comisie

3.10.2007

29.11.2007

18.12.2007

 

Data adoptării

18.12.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

8

Membri titulari prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Ģirts Valdis Kristovskis, Manuel Medina Ortega