SPRÁVA k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa implementuje nariadenie (ES) č. 168/2007 v súvislosti s prijatím viacročného rámca pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 - 2012

20.12.2007 - (KOM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Michael Cashman

Postup : 2007/0189(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0514/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa implementuje nariadenie (ES) č. 168/2007 v súvislosti s prijatím viacročného rámca pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 - 2012

(KOM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0515),

–   so zreteľom na článok 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 168/2007, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom,

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6‑0514/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 1

(1) Aby mohla agentúra náležite vykonávať svoje úlohy, musia sa na základe viacročného rámca vzťahujúceho sa na päť rokov vymedziť konkrétne tematické oblasti jej činnosti, tak ako sa to uvádza v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 168/2007.

(1) Aby mohla agentúra náležite vykonávať svoje úlohy, a so zreteľom na ciele založenia agentúry sa na základe viacročného rámca vzťahujúceho sa na päť rokov musia vymedziť konkrétne tematické oblasti jej činnosti, tak ako sa to uvádza v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 168/2007.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 2

(2) Rámec by mal v tematických oblastiach činnosti agentúry zahŕňať boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacim prejavom neznášanlivosti.

(2) Rámec by mal v tematických oblastiach činnosti agentúry zahŕňať boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacim prejavom neznášanlivosti a ochranu práv príslušníkov etnických alebo národnostných menšín.

Odôvodnenie

V odôvodnení 10 nariadenia Rady (ES) č. 168/2007 sa uvádza, že súčasťou stáleho programu agentúry by nemal byť len boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacim prejavom neznášanlivosti, ale aj ochrana práv príslušníkov menšín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 5

(5) Rámec by mal obsahovať ustanovenia, cieľom ktorých je zabezpečiť komplementárnosť s právomocou iných orgánov, úradov a agentúr Spoločenstva a Únie, ako aj s Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti základných práv. Najdôležitejšie agentúry a orgány Spoločenstva z hľadiska tohto viacročného rámca sú Európsky inštitút pre rodovú rovnosť zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ich ciele by sa mali náležite zohľadniť.

(5) Rámec by mal obsahovať ustanovenia, cieľom ktorých je zabezpečiť komplementárnosť s právomocou iných orgánov, úradov a agentúr Spoločenstva a Únie, ako aj s Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti základných práv. Najdôležitejšie agentúry a orgány Spoločenstva z hľadiska tohto viacročného rámca sú Európsky inštitút pre rodovú rovnosť zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, a Európsky ombudsman, a ich ciele a úlohy by sa mali náležite zohľadniť.

Odôvodnenie

Európsky ombudsman prijíma sťažnosti priamo od občanov, pričom mnohé z nich sa týkajú porušovania základných práv a slobôd. Európsky ombudsman by mal byť preto zahrnutý do zoznamu iných orgánov Spoločenstva a Únie, ktorých pôsobnosť je komplementárna s AZP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 6a (nové)

 

(6a) So zreteľom na skutočnosť, že agentúra môže pôsobiť mimo tematických oblastí určených vo viacročnom rámci na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 168/2007, ak to umožňujú jej finančné a ľudské zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 7a (nové)

 

(7a) Rámec vymedzuje tematické oblasti, v ktorých má agentúra vykonávať svoju činnosť, zatiaľ čo úlohy agentúry vymedzuje článok 4 nariadenia (ES) č. 168/2007, v ktorom sa uvádza predovšetkým úloha zlepšovať verejné povedomie o základných právach a aktívne informovať o práci agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 7b (nové)

 

(7b) Všetci ľudia sa rodia rovní a ľudské práva sú preto nedeliteľné a neporušiteľné.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa bral ohľad na túto najzákladnejšiu všeobecnú a európsku hodnotu pri obrane a podpore základných práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 7c (nové)

 

(7c) Je nevyhnutné sledovať, či inštitúcie EÚ a všetky členské štáty dodržiavajú všetky medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktorých sú zmluvnými stranami.

Odôvodnenie

Je dôležité znovu zdôrazniť platné záväzky členských štátov a inštitúcií EÚ v oblasti ľudských práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 7d (nové)

(7d) Agentúra by mala Európskemu parlamentu pravidelne podávať správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 1 odsek 1a (nový)

 

1a. Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na podnet Rady, Európskeho parlamentu alebo správnej rady agentúry najskôr jeden rok po prijatí viacročného rámca predložiť návrh na revíziu tohto rámca v súlade s postupom stanoveným v článku 5 ods. 1 nariadenia ES č. 168/2007.

Odôvodnenie

Myšlienka päťročného rámca poskytuje práci agentúry stabilitu, mala by však existovať možnosť aktualizovať alebo zrevidovať tento rámec počas uvedeného päťročného obdobia, keďže v problematike ochrany ľudských práv sa môžu objaviť nové otázky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 1 odsek 2a (nový)

 

2a. Komisia, Rada a Európsky parlament môžu agentúru požiadať o prešetrenie určitých krokov alebo otázok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 1a (nový)

 

Článok 1a

Úlohy

Za výnimočných a závažných okolností môže agentúra vypracovať a uverejniť závery a stanoviská k tematickým oblastiam, na ktoré sa nevzťahuje článok 2. Za takýchto okolností sa oznámenie o vykonaných úlohách zašle Komisii, Rade a Európskemu parlamentu.

Odôvodnenie

V záujme zhody s obsahom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 7, ktorý predložil spravodajca a podľa ktorého agentúra môže vykonávať úlohy aj v tematických oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, je potrebné túto skutočnosť znovu uviesť v podkapitole Úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 2 úvodná časť

Tematické oblasti sú tieto:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 2a a článok 1a, sa agentúra pri svojej práci v týchto tematických oblastiach usiluje určiť hospodárske, sociálne a kultúrne činitele, ktoré sú v daných oblastiach prínosom k dodržiavaniu ľudských práv alebo ktoré sú pravdepodobne základnými príčinami porušovania ľudských práv:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôsledkom predchádzajúcich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Účinná ochrana ľudských práv vrátane podpory rovnosti a boja proti diskriminácii si vyžaduje pochopenie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych činiteľov, ktoré umožňujú využívanie práv a prijímanie opatrení na riešenie týchto faktorov, ak predstavujú základné príčiny porušovania práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 2 písmeno b)

b) diskriminácia na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo diskriminácia príslušníkov menšín;

b) diskriminácia na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo diskriminácia príslušníkov tradičných národnostných a jazykových menšín a každá kombinácia týchto príčin (viacnásobná diskriminácia);

Odôvodnenie

V prvej časti vety sú vymenované všetky ostatné druhy menšín s výnimkou tradičných národnostných a jazykových menšín. Je veľmi dôležité toto opomenutie napraviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 2 písmeno j)

j) prístup k efektívnemu a nezávislému súdnictvu.

(j) prístup k efektívnemu a nezávislému súdnictvu, pokiaľ ide o práva obžalovaných a podozrivých osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 2 písmeno ja) (nové)

 

ja) extrémna chudoba a sociálne vylúčenie.

Odôvodnenie

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta intolerable a la dignidad humana (Résolution du 04.10.2001, PE doc. B5-0616, 0627,0635,0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21 y 34 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; "Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr. Leandro Despouy 1996 para Comisión de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987); Resolución de la Sub Comisión por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derechos humanos".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 3 odsek 1

1. Agentúra pri implementácii tohto rámca zabezpečuje primeranú koordináciu s príslušnými orgánmi, úradmi a agentúrami Spoločenstva, členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou za podmienok stanovených v článkoch 7, 8 a 10 nariadenia (ES) č. 168/2007.

1. Agentúra pri implementácii tohto rámca zabezpečuje primeranú spoluprácu a koordináciu s príslušnými orgánmi, úradmi a agentúrami Spoločenstva, členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou za podmienok stanovených v článkoch 7, 8 a 10 nariadenia (ES) č. 168/2007.

Odôvodnenie

Spolupráca poskytuje spoločným činnostiam orgánov zaoberajúcich sa ľudskými právami vyšší prínos než len koordinácia medzi nimi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 3 odsek 2a (nový)

2a. Agentúra aktívne spolupracuje v oblasti základných práv s kandidátskymi krajinami s cieľom uľahčiť ich dodržiavanie práva Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 3 odsek 3

3. Agentúra sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa diskriminácie na základe pohlavia len čiastočne a v rozsahu, ktorý je relevantný pre jej činnosť vykonávanú v súvislosti so všeobecnými otázkami diskriminácie uvedenými v článku 2 písm. b), pričom zohľadňuje, že celkovými cieľmi Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť zriadeného nariadením (ES) č. 1922/2006 je prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti a posilňovať ju pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Spoločenstva a následne vo vnútroštátnych politikách, bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia, a zvyšovať povedomie občanov EÚ v súvislosti s rodovou rovnosťou poskytovaním technickej pomoci inštitúciám Spoločenstva, predovšetkým Komisii a orgánom členských štátov.

3. 3. Agentúra sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa diskriminácie na základe pohlavia, najmä fenoménom viacnásobnej diskriminácie, len čiastočne a v rozsahu, ktorý je relevantný pre jej činnosť vykonávanú v súvislosti so všeobecnými otázkami diskriminácie uvedenými v článku 2 písm. b), v súlade s cieľmi a úlohami Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť zriadeného nariadením (ES) č. 1922/2006. Podmienky spolupráce agentúry a inštitútu ustanoví memorandum o porozumení v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 168/2007.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca a Európsky parlament ako celok vítajú zriadenie Agentúry pre základné práva (AZP) začiatkom tohto roku. Transformácia Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na plnohodnotnú AZP poskytne inštitúciám EÚ základné nástroje, ktoré budú zákonodarcom a Európskej komisii nápomocné pri obrane a ďalšej podpore základných práv v EÚ.

Hoci spravodajca víta a oceňuje výbornú medziinštitucionálnu spoluprácu, ktorá viedla k prijatiu nariadenia 168/2007 o zriadení Európskej agentúry pre základné práva, je sklamaný, že ústretovosť ostatných inštitúcií končí pri vypracúvaní viacročného rámca (VR) agentúry. Je tak trochu ironické, že Komisia a predsedníctvo Rady naliehajú na Európsky parlament, aby vypracoval svoju pozíciu do konca roku 2007 (veľmi krátky termín vzhľadom na oneskorenia pri predkladaní návrhu), keď ani Komisia, ani Rada podľa všetkého nepovažujú uzatvorenie dohody o tejto veci a menovanie riaditeľa za dôležitú prioritu.

V dôsledku zdĺhavých rokovaní o nariadení 168/2007 bola agentúra oficiálne zriadená až 1. marca 2007 (pôvodne sa očakávalo, že začne pôsobiť od 1. januára 2007). Napriek oficiálnemu zriadeniu AZP ešte nefunguje, pretože jej naďalej chýbajú základné prvky, ktoré by jej umožnili plnohodnotne fungovať (t.j. riaditeľ a VR).

Spravodajca uznáva význam čo najrýchlejšieho prijatia VR pre AZP a vymenovania riaditeľa, aby mohla agentúra konečne plnohodnotne pôsobiť a začať slúžiť inštitúciám EÚ a jej občanom. V správe sa preto usiluje o možnosť zmeny a doplnenia VR v minimálnom počte oblastí. Očakáva sa, že tento signál dobrej vôle v mene spravodajcu uľahčí rýchlu dohodu inštitúcií EÚ o VR. Spravodajca by v tejto súvislosti chcel vyzvať Komisiu a Radu, aby urobili všetko pre zrýchlenie procesu výberu kandidátov na miesto riaditeľa a pre urýchlenie svojej práce na VR. Toto je podľa jeho názoru nevyhnutné, ak sa má zabezpečiť, aby AZP začala pôsobiť čo najskôr (čo je želaním spravodajcu aj EP).

Spravodajca by samozrejme privítal a chcel by vyzvať ostatné inštitúcie na to, aby do procesu zapojili Parlament v čo najširšej možnej miere. Toto pridá na legitímnosti rokovaní o VR a  o AZP ako orgánu po tom, ako bude odsúhlasený jej program.

Komisia a predsedníctvo Rady sú inštitúcie, ktoré musia ukázať, že základné práva sú pre ne dôležité, a mali by prevziať iniciatívu a vedenie postupu v tejto veci. Napriek tomu, že sa s Európskym parlamentom o tejto otázke len konzultuje, spravodajca by chcel zdôrazniť nedeliteľnosť a neporušiteľnosť všetkých základných práv v EÚ – ich obranu považuje Európsky parlament za veľmi vážnu otázku. Európsky parlament bude aj naďalej kontrolovať úlohu ostatných inštitúcií pri rozvoji AZP, jej VR a práce v oblasti obrany a presadzovania základných práv. Naši občania nebudú tolerovať oslabenie alebo zmäkčenie našich základných hodnôt z krátkodobých politických, hospodárskych alebo sociálnych príčin.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu

Ako bolo už uvedené, spravodajca sa rozhodol obmedziť počet svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, aby sa uľahčila čo najrýchlejšia dohoda v tejto veci s inými inštitúciami. Vzhľadom na túto skutočnosť sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil vo svojej správe, pre Európsky parlament mimoriadne dôležité.

Spravodajca zopakoval určité časti nariadenia 168/2007, ktoré považuje za kľúčové, v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tejto správe. Domnieva sa, že v správe o VR je vhodné znovu uviesť niektoré základné prvky mandátu AZP a jej budúcej činnosti.

Vkladá sa preto nové odôvodnenie 6a, v ktorom sa opakuje znenie odôvodnenia 13 nariadenia 168/2007. Dopĺňa sa tiež odôvodnenie 7a, v ktorom sa opakuje odôvodnenie 15 nariadenia 168/2007. Opätovným uvedením týchto bodov v správe chce spravodajca inštitúciám a samotnej AZP pripomenúť pružnosť a otvorené možnosti, ktoré má AZP nad rámec tematických oblastí predpísaných v článku 2. Táto pružnosť je nevyhnutná, ak má byť AZP schopná konať proaktívne a tiež reagovať na náhle negatívne udalosti alebo zhoršenie situácie ľudských práv v určitých sektoroch alebo zemepisných oblastiach.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu, ktorých počet nie je veľký, sú v rovnakom duchu ako PDN k odôvodneniam, t.j. majú pripomenúť kľúčové aspekty nariadenia, ktorým sa zriaďuje AZP. Článok 1a (nový) je preto presným zopakovaním článku 4 nariadenia 168/2007. Spravodajca sa domnieva, že v správe, ktorá sa zaoberá VR pre AZP, je nevyhnutné pripomenúť základné úlohy agentúry.

Podobne aj článok 1b (nový) pochádza z článku 5 ods. 3) nariadenia 168/2007. Znovu ide o to, aby sa všetkým pripomenulo, že AZP môže vykonávať úlohy nad rámec tých, ktoré sú zdôraznené v tematickom programe (článok 2) na žiadosť inštitúcií EÚ.

Ďalšie navrhované zmeny a doplnenia k článku 1 sa podrobnejšie venujú tejto téme. Spravodajca by chcel vytvoriť protiváhu k nepružnosti tematického programu a umožniť flexibilnejší prístup za určitých okolností. Pružnosť je kľúčom k tomu, aby mohla AZP vykonávať svoj mandát v plnom rozsahu.

Pokiaľ ide o článok 2 (tematické oblasti), spravodajca vedome nepredložil ani AZP, ani inštitúciám nerealistické žiadosti. Z tohto dôvodu (a napriek mnohým žiadostiam o rozšírenie pôsobnosti článku 2 pridaním nových oblastí pôsobnosti) sa spravodajca rozhodol doplniť len jeden krátky, no veľmi dôležitý bod. V písmene b) doplnil spravodajca pojem „viacnásobná diskriminácia“. Keďže diskriminácia je v EÚ, žiaľ, opäť na vzostupe, je dôležité, aby AZP analyzovala a podrobne sa zaberala viacnásobnou diskrimináciou. Ľudí nemožno jednoducho rozdeliť do rozličných skupín spoločnosti (a keďže základné práva sú pre všetkých občanov nedeliteľné, ani by sa to nemalo robiť). Ľudia ale často zistia, že sú diskriminovaní a nevedia presné dôvody toho, prečo je tomu tak. Mohlo by to byť pre jeden alebo viacero dôvodov, alebo kombináciu týchto dôvodov (napr. diskriminácia ženy židovského pôvodu z dôvodu pohlavia alebo náboženstva, alebo z oboch dôvodov; alebo diskriminácia homosexuála kurdského pôvodu pre jeho etnický pôvod alebo sexualitu, alebo z oboch dôvodov). VR by sa mal týkať aj tohto druhu viacnásobnej diskriminácie, aby bolo možné posúdiť rozsah tohto problému a nájsť spôsoby boja proti tejto komplexnej forme diskriminácie.

Je tiež potrebné pripomenúť, že spravodajca a výbor LIBE usporiadali 18. októbra 2007 vypočutie s MVO pôsobiacimi v oblasti základných práv. Spravodajca si chcel vypočuť názory a stanoviská občianskej spoločnosti skôr, než predloží návrh správy. Spravodajca konštatuje, že na schôdzi zazneli rozličné a širokospektrálne názory. Ozvali sa mnohé kritické hlasy na adresu zamerania tematických oblastí (článok 2), ako aj na všeobecnú neambicióznosť a nesúdržnosť (žiadna globálna vízia alebo presahujúci rámec) na úrovni EÚ v otázke koordinovanej a účelnej politiky základných práv.

Spravodajca a prítomní zástupcovia MVO uviedli, že nie je koherentné ani vhodné, aby existovali prísne pravidlá dodržiavania základných práv v kandidátskych krajinách (súčasť kodanských kritérií), ak na ne nenadväzuje skutočne efektívny hodnotiaci mechanizmus po vstupe štátu do EÚ, ktorý by zabezpečil, že členské štáty budú aj naďalej uplatňovať a presadzovať legislatívu a normy ľudských práv po pristúpení.

Všetci prítomní sa ale zhodli, že najlepším spôsobom, ako slúžiť občanom pri obrane základných práv, je vykonať všetko na uľahčenie dohody o VR a čo najskôr zriadiť plne funkčnú AZP.

Záver:

Spravodajca víta zriadenie AZP a vyzýva všetky inštitúcie a zainteresované subjekty, aby vykonali kroky potrebné na čo najskoršie zabezpečenie koherentného a obsiahleho programu VR. Spolu s rýchlym vymenovaním riaditeľa agentúry Európsky parlament dúfa, že AZP bude vo veľmi blízkej budúcnosti konečne môcť vykonávať svoju dôležitú a potrebnú prácu v oblasti základných práv v EÚ.

Európsky parlament sa veľmi rád zúčastní na tvorbe VR aj na vymenovaní riaditeľa. Výbor LIBE plánuje usporiadať vypočutie užšieho výberu kandidátov do konca roku, aby sa EP mohol vyjadriť k vymenovaniu kandidáta na tento dôležitý post. Výbor LIBE už uskutočnil podrobnú revíziu všetkých uznesení, ktoré EP prijal v oblasti základných práv. Cieľom je zabezpečiť, aby mohol parlament účinne monitorovať situáciu a spolupracovať s AZP, pokiaľ ide oblasti vzbudzujúce obavy, ktoré v minulosti vyslovil EP. Dúfame, že AZP bude konštruktívne spolupracovať s EP v týchto oblastiach v prípade, ak EP požiada AZP o preskúmanie možných prípadov nedodržiavania alebo porušovania základných práv uvedených v nedávno prijatých uzneseniach.

STANOVISKO VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI (29.11.2007)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa implementuje nariadenie (ES) č. 168/2007 v súvislosti s prijatím viacročného rámca pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 – 2012
(KOM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189 (CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Libor Rouček

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament je jedným z najdôležitejších inštitucionálnych aktérov, pokiaľ ide o presadzovanie a ochranu základných a ľudských práv v rámci Európskej únie a mimo nej. S veľkým oneskorením bola agentúra napokon zriadená vo februári 2007. Nemôže však efektívne fungovať, pretože doposiaľ nebol prijatý viacročný program a miesto riaditeľa nie je stále obsadené. Bezodkladne by sa mali podniknúť kroky vedúce k menovaniu riaditeľa, pričom do tohto procesu by sa mal zapojiť Európsky parlament. Výbor pre zahraničné veci vyzýva Komisiu, aby prijala všetky príslušné opatrenia na nápravu tejto situácie.

Podľa nariadenia Rady prijatého 15. februára 2007 ((ES) č. 168/2007) je hlavnou úlohou agentúry poskytovať inštitúciám EÚ a jej členským štátom, konajúcim v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Spoločenstva, pomoc pri plnení povinnosti dodržiavať vo svojich politikách základné práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ a Spoločenstva. Tieto základné práva sú zachytené predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie, pričom treba zohľadniť jej štatút a pripojené vysvetlenie. Podľa článku 5 nariadenia Rada vymedzuje tematické oblasti činnosti agentúry prostredníctvom viacročného programu.

Hlavné ciele spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko:

poukazuje na uznesenie Európskeho parlamentu o podpore a ochrane základných a ľudských práv: úlohu vnútroštátnych a európskych inštitúcií vrátane Agentúry pre základné práva, a najmä návrhy na rozšírenie zásad ochrany ľudských práv za hranicami Únie;

podporuje opatrenia prijaté s cieľom zabrániť duplicite práce a zabezpečiť náležitú koordináciu činností s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v tejto oblasti (napr. s OBSE, OSN, a najmä Radou Európy);

zastáva názor, že dialóg o ľudských právach ma značný význam pre vzťahy Únie s tretími krajinami; víta skutočnosť, že agentúra je otvorená pre účasť kandidátskych krajín; opätovne zdôrazňuje, že priestor stability, bezpečnosti a prosperity nie je možné vytvoriť bez nadviazania dialógu so susednými krajinami o otázkach ľudských práv a demokracie a že v tejto oblasti by mali jednotlivé inštitúcie účinnejšie spolupracovať;

domnieva sa, že agentúra by mala poskytovať pomoc vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku hneď, ako reformná zmluva nadobudne účinnosť a vytvorí sa táto funkcia, najmä čo sa týka spolupráce s tretími krajinami v oblasti dialógu o ľudských právach, ako aj v oblasti prisťahovalectva, organizovaného zločinu a obchodovania s ľuďmi.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený RadouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Odôvodnenie 7a (nové)

 

(7a) Agentúra pravidelne informuje Európsky parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 2 písmeno f)

(f) azyl;

(f) azyl vrátane otázky núteného návratu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 2 písmeno ja) (nové)

 

(ja) vplyv opatrení v oblasti boja proti terorizmu na základné práva v rámci Európskej únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 2 písmeno jb) (nové)

 

(jb) otázka ľudských práv v obchodných a rozvojových politikách EÚ a jej vzťahoch s tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 3 odsek 2a (nový)

 

2a. Agentúra aktívne spolupracuje s kandidátskymi krajinami v oblasti základných práv s cieľom uľahčiť ich zbližovanie s právom Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 3 odsek 3

3. Agentúra sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa diskriminácie na základe pohlavia len čiastočne a v rozsahu, ktorý je relevantný pre jej činnosť vykonávanú v súvislosti so všeobecnými otázkami diskriminácie uvedenými v článku 2 písm. b), pričom zohľadňuje, že celkovými cieľmi Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť zriadeného nariadením (ES) č. 1922/2006 je prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti a posilňovať ju pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Spoločenstva a následne vo vnútroštátnych politikách, bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia, a zvyšovať povedomie občanov EÚ v súvislosti s rodovou rovnosťou poskytovaním technickej pomoci inštitúciám Spoločenstva, predovšetkým Komisii a orgánom členských štátov.

3. Agentúra sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa diskriminácie na základe pohlavia v rozsahu, ktorý je relevantný pre jej činnosť vykonávanú v súvislosti so všeobecnými otázkami diskriminácie uvedenými v článku 2 písm. b), a so zreteľom na potrebu začleniť otázku rodovej rovnosti do celkového prístupu EÚ k základným právam, pričom zohľadňuje, že celkovými cieľmi Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť zriadeného nariadením (ES) č. 1922/2006 je prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti a posilňovať ju pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Spoločenstva a následne vo vnútroštátnych politikách, bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia, a zvyšovať povedomie občanov EÚ v súvislosti s rodovou rovnosťou poskytovaním technickej pomoci inštitúciám Spoločenstva, predovšetkým Komisii a orgánom členských štátov.

POSTUP

Názov

Viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 – 2012

Referenčné čísla

KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

27.9.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Libor Rouček

3.10.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2007

27.11.2007

 

 

Dátum prijatia

27.11.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christopher Beazley, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Ana Maria Gomes, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Jaromír Kohlíček, Aloyzas Sakalas, Luis Yañez-Barnuevo García

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ (17.12.2007)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa implementuje nariadenie (ES) č. 168/2007 v súvislosti s prijatím viacročného rámca pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 - 2012
(KOM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Claire Gibault

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Odôvodnenie 5

(5) Rámec by mal obsahovať ustanovenia, cieľom ktorých je zabezpečiť komplementárnosť s právomocou iných orgánov, úradov a agentúr Spoločenstva a Únie, ako aj s Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti základných práv. Najdôležitejšie agentúry a orgány Spoločenstva z hľadiska tohto viacročného rámca sú Európsky inštitút pre rodovú rovnosť zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ich ciele by sa mali náležite zohľadniť.

(5) Rámec by mal obsahovať ustanovenia, cieľom ktorých je zabezpečiť komplementárnosť s právomocou iných orgánov, úradov a agentúr Spoločenstva a Únie, ako aj s Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti základných práv. Najdôležitejšie agentúry a orgány Spoločenstva z hľadiska tohto viacročného rámca sú Európsky inštitút pre rodovú rovnosť zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ich ciele a úlohy by sa mali náležite zohľadniť.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo účinné riadenie zdrojov, je nevyhnutné stanoviť, že sa musia zohľadniť úlohy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh dopĺňa pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa článku 3 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 3 odsek 3

3. Agentúra sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa diskriminácie na základe pohlavia len čiastočne a v rozsahu, ktorý je relevantný pre jej činnosť vykonávanú v súvislosti so všeobecnými otázkami diskriminácie uvedenými v článku 2 písm. b), pričom zohľadňuje, že celkovými cieľmi Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť zriadeného nariadením (ES) č. 1922/2006 je prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti a posilňovať ju pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Spoločenstva a následne vo vnútroštátnych politikách, bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia, a zvyšovať povedomie občanov EÚ v súvislosti s rodovou rovnosťou poskytovaním technickej pomoci inštitúciám Spoločenstva, predovšetkým Komisii a orgánom členských štátov.

3. Agentúra sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa diskriminácie na základe pohlavia, najmä fenoménom viacnásobnej diskriminácie, len čiastočne a v rozsahu, ktorý je relevantný pre jej činnosť vykonávanú v súvislosti so všeobecnými otázkami diskriminácie uvedenými v článku 2 písm. b), v súlade s cieľmi a úlohami Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť zriadeného nariadením (ES) č. 1922/2006. Podmienky spolupráce agentúry a inštitútu ustanoví memorandum o porozumení v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 168/2007.

POSTUP

Názov

Viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 - 2012

Referenčné čísla

KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

27.9.2007

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Claire Gibault

16.10.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.11.2007

17.12.2007

 

 

Dátum prijatia

17.12.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Piia-Noora Kauppi, Pia Elda Locatelli, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Karin Resetarits, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ria Oomen-Ruijten, Maria Petre

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Árpád Duka-Zólyomi, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig

POSTUP

Názov

Viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 - 2012

Referenčné čísla

KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)

Dátum konzultácie s EP

25.9.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

27.9.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

27.9.2007

FEMM

27.9.2007

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Michael Cashman

11.9.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.10.2007

29.11.2007

18.12.2007

 

Dátum prijatia

18.12.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

0

8

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ģirts Valdis Kristovskis, Manuel Medina Ortega