ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

20.12.2007 - (2007/2093(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Roberta Angelilli
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) :
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 47 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2007/2093(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0520/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0520/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού

(2007/2093(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007 σχετικά με την αναθεώρηση των Συνθηκών,

–       έχοντας υπόψη τη διατύπωση του μελλοντικού άρθρου 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπου αναφέρεται ότι "Η Ένωση καταπολεμά (…) τις διακρίσεις και προωθεί (...) την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού" και διευκρινίζεται επίσης ότι "στις σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, η Ένωση (…) συμβάλλει (…) στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού",

–       λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με την οποία περατώθηκε η ΔΚΔ στις 19 Οκτωβρίου 2007 στη Λισσαβόνα, να καταστεί νομικά δεσμευτικός ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1], το άρθρο 24 του οποίου αναφέρεται ρητώς στα "δικαιώματα του παιδιού" και ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι "σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού",

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της Ένωσης να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του 1950 (ΕΣΔΑ), που προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής της,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά πρωτόκολλά της, που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989,

–       έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης των ΗΕ που εγκρίθηκε κατά τη διεθνή διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1994 στο Κάιρο,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με "μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού" (COM(2006)0367),

–       έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων από Γονείς, της 1ης Μαρτίου 2007, στην οποία εφιστάται η προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων στη δραματική αύξηση των υποθέσεων απαγωγής παιδιών από γονείς,

–       έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που πραγματοποίησε η οργάνωση "Σώστε τα παιδιά" (Save the Children) και η οργάνωση Plan International σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής[3],

–       έχοντας υπόψη το Φόρουμ που συγκρότησε η Επιτροπή κατόπιν της δημοσίευσης της ανακοίνωσής της σχετικά με "μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού", το οποίο συνήλθε για πρώτη φορά στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου 2007,

–       έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση που εγκρίθηκε στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου 2007 κατά το πρώτο Φόρουμ, στην οποία επαναλαμβάνεται η βούληση να συνεκτιμώνται συστηματικά τα δικαιώματα του παιδιού στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους[4],

–       έχοντας υπόψη τη θεματική έκθεση αριθ. 4 του δικτύου εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, στις 25 Μαΐου 2006, με τίτλο «Εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»[5],

–       έχοντας υπόψη τη μελέτη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία κατά των παιδιών, που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 11 Οκτωβρίου 2006,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας[6],

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 34 και 35 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία αφορά την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης και επιδιώκει την πρόληψη της απαγωγής, της πώλησης ή της εμπορίας παιδιών,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2007 με τίτλο «Προς την κατεύθυνση γενικής πολιτικής σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο» (COM(2007)0267),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0520/2007),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος στόχος της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού είναι η προαγωγή της θετικής επιβεβαίωσης των δικαιωμάτων του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου, πρωτίστως, του δικαιώματος στην ταυτότητα, του δικαιώματος ανατροφής σε ασφαλείς συνθήκες/του δικαιώματος σε φροντίδα, του δικαιώματος στην πλαισίωση από οικογένεια, του δικαιώματος στη στοργή και στο παιχνίδι, στην υγεία, στη μόρφωση, στην κοινωνική ένταξη, στην ισότητα των ευκαιριών, στον αθλητισμό και σε ένα καθαρό και προστατευμένο περιβάλλον, καθώς επίσης του δικαιώματος απόκτησης πληροφοριών για αυτά, ώστε να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας κοινωνίας φιλικής προς τα παιδιά και προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους, στην οποία τα παιδιά θα μπορούν να αισθάνονται προστατευμένα και έχοντα πρωταγωνιστικό ρόλο,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ορίζει ότι «κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικές προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του»,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των παιδιών στη «συμμετοχή», ώστε να λαμβάνεται πάντα υπόψη η εμπειρία και οι απόψεις τους για όλα τα ζητήματα που τα αφορούν και να σταθμίζονται δεόντως, ανάλογα με την ηλικία, την ωριμότητα και την πνευματική ανάπτυξή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό είναι απόλυτο και δεν επιτρέπεται να περιορίζεται κατ’ ουδένα τρόπο, και ότι πρέπει να βρίσκονται τρόποι επικοινωνίας με όλα τα παιδιά, ακόμη και με τα παιδιά που εκφράζονται με τρόπο που οι ενήλικες δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν, για παράδειγμα τα πολύ μικρά παιδιά, τα παιδιά με αναπηρία και τα παιδιά που μιλούν άλλη γλώσσα από τη δική μας,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενσωματώνονται και να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των παιδιών σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης που τα αφορούν άμεσα ή έμμεσα (mainstreaming),

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα παιδιά η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός των γονιών τους αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, και ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που εμποδίζουν τα παιδιά να ασκούν τα δικαιώματά τους, όπως γονείς που εκπληρώνουν πλημμελώς τον γονεϊκό ρόλο τους, η υποχρεωτική εκπροσώπηση των παιδιών από ενήλικες σε νομικές υποθέσεις, ή το γεγονός ότι το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να διεκδικηθεί μόνο με τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του παιδιού,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενήλικες οφείλουν να δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές ώστε τα παιδιά να λαμβάνουν τον λόγο, να εκφράζουν τις απόψεις τους και αυτές να ακούγονται· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ενήλικες πρέπει να προάγουν τις χειρονομίες ειρήνης και φιλίας των παιδιών και να τα ενθαρρύνουν να συναναστρέφονται άλλα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ανοικτή συμπεριφορά και για την παροχή στα παιδιά της δυνατότητας να εκφράσουν την άποψή τους, και όχι απλώς στο πλαίσιο συγκεκριμένων εκδηλώσεων, εκτιμώντας δε ότι αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη χρηματοδότηση δημοσίων προγραμμάτων,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, η βία σε βάρος παιδιών και η εμπορία παιδιών για παράνομες υιοθεσίες, πορνεία, παράνομη εργασία, αναγκαστικούς γάμους, επαιτεία, ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στην ΕΕ,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα περισσότερα παιδιά υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες όπως νευροδερματίτιδα και αλλεργίες, και από αναπνευστικές ασθένειες και τον θόρυβο,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των παιδιών κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, εξασφαλίζοντας την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την εκμάθηση των υποχρεώσεών τους, και άρα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια υποστήριξης των οικογενειών με κατάλληλες δημόσιες πολιτικές, αλλά ότι, ελλείψει ενός τέτοιου πλαισίου, όλα τα παιδιά συμπεριλαμβανομένων των ορφανών, των αστέγων και των προσφύγων πρέπει, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να μπορούν να απολαύουν μιας προστασίας που θα αναπληρώνει το οικογενειακό περιβάλλον και θα εξασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξή τους χωρίς κανενός είδους διάκριση,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις αρχές που θεσπίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των παιδιών ως αυτόνομων νομικών προσωπικοτήτων και, παρά τα εθνικά και διεθνή νομοθετήματα, τα κορίτσια και οι γυναίκες συχνά είναι θύματα νομικών, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που επηρεάζουν την άσκηση των θετικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία, σε ασφαλή διατροφή και καθαρό νερό καθώς και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των εφήβων,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να αποτελούν απαραίτητη συνιστώσα της εκπαίδευσης κατά την παιδική ηλικία, και τη βάση όλων των άλλων σταδίων της ζωής,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεμελιώδη σημασία να εισαχθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τα παιδιά, δεδομένου ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αρχίζει με την αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων των αγοριών και κοριτσιών ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των μεταναστριών, τόσο ενηλίκων όσο και ανηλίκων, με τη μορφή των λεγομένων εγκλημάτων τιμής, καταναγκαστικών γάμων, ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, ή άλλων βιαιοτήτων, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση κανένα σκεπτικό πολιτιστικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει επ'ουδενί να γίνονται ανεκτές,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά στην Ευρώπη εκτίθενται σε νεαρότατη ηλικία σε αναπαραστάσεις φρίκης, πορνογραφίας και βίας, στα μέσα ενημέρωσης, και ότι τούτο μπορεί να έχει καταστρεπτικές ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στα παιδιά, όπως άγχος, κατάθλιψη, αυξημένη επιθετικότητα και προβλήματα στα σχολείο,

Επισκόπηση της στρατηγικής

1.      χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία καθιστά σαφές ότι όλες οι συμβάσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου ισχύουν εξίσου για τα παιδιά και τους ενήλικες, όπως και μια σειρά πρόσθετων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία συντάχθηκε λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ειδική κατάσταση των παιδιών και των νέων·

2.      χαιρετίζει την απόφαση της ΔΚΔ της 19ης Οκτωβρίου 2007 να συμπεριλάβει τα δικαιώματα του παιδιού ως ένα από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνθήκη της Λισαβόνας, παρέχοντας έτσι νέα νομική βάση για τα δικαιώματα του παιδιού·

3.      επιδοκιμάζει την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τα παιδιά στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων το οποίο θα ενταχθεί στο εγκεκριμένο πλαίσιο και στις δεσμεύσεις της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού·

4.      διαπιστώνει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός τομέων αρμοδιότητας της ΕΕ αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα του παιδιού και ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου που προβλέπεται από την ανακοίνωσή της, της 27ης Απριλίου 2005, σχετικά με την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής – Μεθοδολογία συστηματικού και αυστηρού ελέγχου (COM(2005)0172), μια ενότητα για τη συνεκτίμηση, από νομική άποψη, των δικαιωμάτων του παιδιού·

5.      ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ειδικής γραμμής στον προϋπολογισμό για τα δικαιώματα του παιδιού που θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση των εργασιών για την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς και έργων που αφορούν ειδικά τα παιδιά, όπως τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις "απαγωγές παιδιών", καθώς και τη δημιουργία συντονιστικού οργάνου αποτελούμενου από εκπροσώπους των κεντρικών αρχών των κρατών μελών, με αποστολή τη μείωση του αριθμού των απαγωγών· το κονδύλιο του προϋπολογισμού θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επιδοτήσεις για δίκτυα ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν και να διασφαλίζει τη συμμετοχή παιδιών στις εργασίες υλοποίησης της εν λόγω ανακοίνωσης και των σχετικών έργων·

6.      ζητεί να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης που θα υποστηρίζεται με χρηματοδοτικά μέσα και από ετήσιες εκθέσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην ανακοίνωση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και στην επικείμενη στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού·

7.      υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της μελλοντικής στρατηγικής επιτάσσει την ανάληψη δέσμευσης και την έγκριση μακροπρόθεσμων δράσεων, την αυξημένη και ουσιαστική παρακολούθηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω της ανάπτυξης δεικτών και της συμμετοχής των ΜΚΟ και των ενώσεων γονέων και εκπαιδευτικών και το συντονισμό με τις εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες και πολιτικές για τα δικαιώματα του παιδιού·

8.      ζητεί από την Επιτροπή να εκπονεί ανά διετία μια ολοκληρωμένη έκθεση για το παιδί και τη νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης το 2008·

9.      επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής να δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά και επισημαίνει την ανάγκη η υπηρεσία αυτή να παρέχεται δωρεάν και να είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τα παιδιά, μέσω μέτρων πληροφόρησης, για τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτής·

10.    αναμένει με ενδιαφέρον την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή από πλευράς των κρατών μελών της απόφασης πλαισίου του 2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας·

11.    ζητεί η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, να ενταχθεί στις προτεραιότητες του πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής οργανισμός)· ζητεί επίσης ο οργανισμός αυτός να συγκροτήσει όσο το δυνατόν συντομότερα ένα δίκτυο συνεργασίας με τους διεθνείς θεσμικούς φορείς, ιδίως τους διαμεσολαβητές για θέματα παιδιών και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η εμπειρία τους και οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους·

12.    ζητεί από την Επιτροπή, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, διεθνείς οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα για τη βελτίωση της συλλογής συγκρίσιμων στατιστικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στους κόλπους της ΕΕ, επεκτείνοντας ενδεχομένως την εντολή της Eurostat, ώστε να αναπτύξει και να συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό δεικτών που θα αφορούν ειδικά τα παιδιά π.χ. για την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή παιδιών στη συλλογή των δεδομένων·

13.    ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία ανά φύλο και ηλικία για όλες τις μορφές διακρίσεων και βιαιοπραγιών εις βάρος των παιδιών, να ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές και τα μέσα της μελλοντικής στρατηγικής της, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων του Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και να εξασφαλίσει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών αυτών, μεταξύ άλλων με το gender budgeting – κατάρτιση του προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο·

14.    ζητεί την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στις εξωτερικές πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία, όπως προβλέπεται στο επικείμενο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των παιδιών στις εξωτερικές σχέσεις και στη διαδικασία της διεύρυνσης, αναγνωρίζοντας ότι οι πολιτικές αυτές αποτελούν ισχυρά εργαλεία που παρέχουν ευκαιρίες για προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, και ζητεί από την Επιτροπή να μεταφράσει τις ευκαιρίες αυτές σε συγκεκριμένους στόχους στην εξωτερική δράση της ΕΕ και των κρατών μελών·

15.    ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα να περιληφθεί σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ειδική ρήτρα, νομικά δεσμευτική, σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά έχουν ορισθεί σε διεθνές επίπεδο·

16.    καλεί την Επιτροπή να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της με στόχο τη βοήθεια των αναπτυσσομένων χωρών να μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων αυτής·

17.    ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και στα δύο προαιρετικά πρωτόκολλά της, καθώς και στις συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΑΔ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και των συμβάσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, την υιοθεσία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, ευελπιστεί δε ότι θα εγκριθεί από το Συμβούλιο μια θέση αρχής ώστε να επιτραπεί μελλοντικά στην ΕΕ να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μελλοντικών συμβάσεων που θα αφορούν κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών·

18.    τονίζει ότι οιαδήποτε στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις τέσσερις βασικές αρχές που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού: προστασία έναντι των διακρίσεων κάθε μορφής, το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού ως πρωταρχικό κριτήριο, το δικαίωμα στη ζωή και την ανάπτυξη, το δικαίωμα να εκφράζει γνώμη και η γνώμη του αυτή να λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε ζήτημα ή διαδικασία που αφορά το παιδί·

19.    θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη όλα κράτη μέλη θεσμοθετήσει το αξίωμα του Διαμεσολαβητή για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως ζήτησε η επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού για την προαγωγή της πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των παιδιών και την περαιτέρω υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να προβούν σε αυτήν την ενέργεια το συντομότερο δυνατόν· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέσει οικονομικούς πόρους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών για τα Παιδιά (ENOC), προκειμένου το δίκτυο να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει εντατικότερα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού·

20.    ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένου ότι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας αφήνει περιθώρια σε πλείστες όσες ερμηνείες, να ορίσει κατευθυντήριες γραμμές και ένα σύνολο αποτελεσματικότερων πρακτικών για την διευκρίνιση και διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού αυτού από τις εθνικές αρχές·

21.    τονίζει τη σπουδαιότητα της πλήρους εφαρμογής, εκ μέρους των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, των υφιστάμενων διεθνών υποχρεώσεων, ιδίως εκείνων βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία που περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για παιδιά με αναπηρία, και των συμβάσεων της ΔΟΕ για την παιδική εργασία·

22.    ζητεί από όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν τη σύμβαση της Χάγης, της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία όσον αφορά την ευθύνη των γονέων και τα μέτρα προστασίας των παιδιών· ζητεί από τα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσουν την κύρωση από τρίτες χώρες των σημαντικότερων διεθνών μέσων για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ειδικότερα αυτών που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση των ανήλικων μεταναστών·

23.    καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά μέσω ενημέρωσης και συστάσεων στην προώθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και τη διάδοσή της εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.    υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την ανάγκη να τηρήσουν ανυπερθέτως τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις τους στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού·

25.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν προγράμματα ανταλλαγής για καθηγητές και μαθητές με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα με χώρες στην Μέση Ανατολή και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να διαδώσει και να ενισχύσει τα δικαιώματα των παιδιών λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το δικαίωμα σε παιδεία και την ισότητα των φύλων·

26.    τονίζει την επιτακτική ανάγκη για διαφοροποιημένη συνεκτίμηση των αναγκών των παιδιών, ενώ στο πλαίσιο αυτό κατάλληλο παράδειγμα για διαφοροποιημένη κλίμακα θα ήταν η έκθεση αριθ. 7 του ερευνητικού κέντρου INNOCENTI της UNICEF με έξι διαστάσεις της ευημερίας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της υλικής ευημερίας, της υγείας και της ασφάλειας, της εκπαιδευτικής ευημερίας, οικογενειακών και άλλων σχέσεων με συνομηλίκους, μορφών συμπεριφοράς και κινδύνων και υποκειμενικής ευημερίας·

27.    προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση προκειμένου να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών με νοητική αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματά τους στην ελευθερία, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και να τα προστατεύσουν από βασανιστήρια και από σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση·

28.    καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά διαθέτουν αποτελεσματική και ανεξάρτητη εκπροσώπηση σε κάθε δικαστική ή οιονεί δικαστική διαδικασία που τα αφορά και ένα νομίμως διορισμένο κηδεμόνα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υπεύθυνο, ικανό και κατάλληλο ενήλικο μέλος της οικογένειάς τους, ικανό να εκπληρώσει τέτοια καθήκοντα·

29.    τονίζει ότι, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών, ιδίως των μικρών παιδιών, μεγαλώνει σε οικογενειακό περιβάλλον, μια στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για την προαγωγή της ευημερίας των οικογενειών·

30.    καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πολιτικές και να αναλάβει ολοκληρωμένη, διατομεακή δράση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, προκειμένου να επιτευχθεί διαπεριφερειακή ισότητα και ισότητα ευκαιριών για τα παιδιά·

31.    προτείνει να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμό του όρου "παιδιά σε κίνδυνο" ώστε να περιλαμβάνει όλα τα παιδιά θύματα μιας κοινωνικής κατάστασης που θέτει σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική ακεραιότητά τους ή/και τα εκθέτει στον κίνδυνο να καταστούν θύματα ή/και δράστες εγκληματικών ενεργειών·

32.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα (ενημερωτικές εκστρατείες, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κ.λπ.) ώστε να αποτρέπεται η έκθεση "παιδιών σε κίνδυνο", συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της παραβατικότητας των ανηλίκων·

33.    υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και καλεί όλα τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να το εγγυηθούν, ανεξαρτήτως της κοινωνικής και εθνοτικής καταγωγής του παιδιού ή των γονέων του και της σωματικής ή νομικής κατάστασής του ή αυτής των γονιών του·

34.    ζητεί να περιλαμβάνονται στη μελλοντική στρατηγική δράσεις πρόληψης των βιαιοπραγιών λόγω φύλου, επικεντρωμένες, μεταξύ άλλων, σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών που θα απευθύνονται σε κορίτσια και αγόρια, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στις ευάλωτες κοινότητες, και θα στοχεύσει στη χειραφέτηση των κοριτσιών, στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα κορίτσια στην καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων τους· ζητεί να υποστηριχθεί η ενεργότερη συμμετοχή των αγοριών και των ανδρών στο πλαίσιο των προαναφερθέντων μέτρων πρόληψης· καλεί την Επιτροπή να εξαρτήσει την πολιτική της στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και τις εμπορικές της συμφωνίες από την εφαρμογή νομοθεσιών που κατοχυρώνουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και καταργούν κάθε μορφή βίας εις βάρος των γυναικών και των παιδιών·

35.    καλεί την Επιτροπή, στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, να υποστηρίξει την κύρωση των διεθνών συμβάσεων που στοχεύουν στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και να προωθήσουν τη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στη βελτίωση του ευ ζην των παιδιών τους·

Συμμετοχή των παιδιών

36.    χαιρετίζει τη δημιουργία από μέρους της Επιτροπής ενός Φόρουμ όπου συμμετέχουν αντιπρόσωποι των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και παιδιά· πιστεύει ότι η συμμετοχή των παιδιών πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους του Φόρουμ, καλεί δε την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμετοχή παιδιών αλλά και Διαμεσολαβητών για τα δικαιώματα του παιδιού στα κράτη μέλη, καθώς και τη συμμετοχή ενώσεων γονέων και ενώσεων υπέρ της οικογένειας·

37.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία από μέρους της Επιτροπής διυπηρεσιακής ομάδας καθώς και για τον διορισμό συντονιστή για τα δικαιώματα του παιδιού, και ζητεί να συγκροτηθεί συντονιστική μονάδα στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβόνας, που θα δρα σε συνεργασία με τη διυπηρεσιακή ομάδα της Επιτροπής, με σκοπό τον συντονισμό και τον εξορθολογισμό όλων των πρωτοβουλιών και των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών· φρονεί ότι οι δομές αυτές θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε σχέση με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια για τα παιδιά, που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί όλες αυτές οι δομές να αναπτύξουν άμεση επαφή με οργανώσεις παιδιών και νέων προκειμένου να αναπτύξουν, να υλοποιήσουν, να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν την ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή παιδιών στη λήψη όλων των αποφάσεων που τα αφορούν·

38.    υπενθυμίζει ότι τα παιδιά και τα νεαρά άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους· εκτιμά ότι τα κορίτσια και τα αγόρια δικαιούνται να υποστηρίζουν τις απόψεις τους και ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να διασφαλιστεί στο πλαίσιο των εργασιών για τη διαμόρφωση στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών·

39.    αναγνωρίζει ότι η ενεργός συμμετοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενημέρωση· εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση μιας στρατηγικής επικοινωνίας και ενημέρωσης βάσει της οποίας θα δημοσιεύονται μέτρα της ΕΕ με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά και προσιτό σε όλα·

40.    αναμένει με ενδιαφέρον τη δημοσίευση από μέρους της Επιτροπής, το 2008, της μελέτης της για την αξιολόγηση των επιπτώσεων υφιστάμενων δράσεων της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και ενός εγγράφου διαβούλευσης που στόχο θα έχει τον προσδιορισμό των κύριων προτεραιοτήτων της μελλοντικής δράσης της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού με στόχο την έγκριση Λευκού Βιβλίου· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, στις αρχές του 2007, από την οργάνωση "Σώστε τα παιδιά" (Save the Children) και την οργάνωση Plan International με τη συμμετοχή χιλίων περίπου παιδιών, η οποία απεκάλυψε ότι τα ζητήματα που τα παιδιά θεωρούν προτεραιότητα είναι η άσκηση βίας εναντίον τους, οι διακρίσεις, ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο ρατσισμός, οι επιπτώσεις των ναρκωτικών, του αλκοόλ και του καπνίσματος, η εκπόρνευση και η εμπορία, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος[7]· πιστεύει ότι, εκτός από τα ειδικά αυτά ζητήματα προτεραιότητας, το δικαίωμα συμμετοχής και επιρροής των παιδιών πρέπει να αποτελεί τον συνολικό στόχο της στρατηγική· για τον λόγο αυτόν, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού·

41.    θεωρεί ότι είναι υψίστης σημασίας ζήτημα, η διάδοση πληροφοριών για τα δικαιώματα του παιδιού να γίνεται στα παιδιά με φιλικό προς αυτά τρόπο και με τα κατάλληλα μέσα· ζητεί από την Επιτροπή:

        - να αναπτύξει αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης ς φιλικής για τα παιδιά ιστοσελίδας, για την προαγωγή του έργου της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού,

        - να θεσπίσει μόνιμο και κοινό σύστημα πληροφόρησης με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στην ΕΕ,

        - να δημιουργήσει και να προωθήσει διαύλους περιοδικής και τακτικής ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στην ΕΕ, όπως είναι οι στατιστικές εκθέσεις, οι μελέτες και οι ανταλλαγές πληροφοριών και ορθών πρακτικών·

Προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Βία

42.    επιβεβαιώνει ότι κάθε μορφής βία κατά των ανηλίκων σε οποιοδήποτε περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού, είναι αδικαιολόγητη και πρέπει να καταδικάζεται· ζητεί συνεπώς να θεσπισθεί κοινοτική νομοθεσία που να απαγορεύει κάθε μορφή βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, ταπεινωτικής τιμωρίας και επιζήμιων παραδοσιακών πρακτικών· καταδικάζει όλες τις μορφές βίας εναντίον των παιδιών συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας, όπως είναι τα βασανιστήρια, η κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, η απαγωγή παιδιών, η εμπορία ή η πώληση παιδιών και των οργάνων τους, η ενδοοικογενειακή βία, η παιδική πορνογραφία, η παιδική πορνεία, η παιδεραστία, ή οι καταστροφικές παραδοσιακές πρακτικές όπως π.χ. ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών, οι καταναγκαστικοί γάμοι και τα εγκλήματα τιμής·

43.    υπενθυμίζει τις συστάσεις που διατυπώνονται στη μελέτη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία κατά των παιδιών για την πρόληψη και την αντίδραση σε κάθε μορφή βίας κατά παιδιών - συγκεκριμένα, αναγνωρίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε προληπτικές πολιτικές και να ενισχυθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες οικογενειακής μεσολάβησης, να βελτιωθεί η στήριξη των θυμάτων περιστατικών βίας, να αποδίδονται ευθύνες στους δράστες και να ενισχυθεί η συγκέντρωση και η ανάλυση δεδομένων για αυτό το συγκεκαλυμμένο πρόβλημα· ζητεί, στο πλαίσιο πολιτικών για την πρόληψη της βίας εις βάρος παιδιών, να προωθηθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης και να αναληφθούν δραστηριότητες δημιουργίας ικανότητας για τις επαγγελματικές ομάδες που εργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά·

44.    ζητεί από τα κράτη μέλη είτε να εφαρμόσουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών, είτε να θεσπίσουν νόμους για τη δίωξη όλων όσων προβαίνουν σε ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων·

45.    καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση κατά των εγκλημάτων τιμής, ανεξαρτήτως αιτίας, είτε πρόκειται για ομοφυλοφιλία, για θρησκευτικό δόγμα ή γενετήσιο προσανατολισμό, είτε για αναγκαστικούς γάμους και γάμους με ανηλίκους·

46.    ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των ιατρών σχετικά με επιζήμιες παραδοσιακές πρακτικές και να διασφαλίσουν ότι τα εγκλήματα θα τιμωρούνται συστηματικά δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας και ότι θα επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων τα κορίτσια και οι μετανάστριες, οι γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες και τα κορίτσια με αναπηρία·

47.    καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν την υποχρεωτική καταγραφή, από τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας, όλων των περιστατικών ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων των γυναικών, περιλαμβανομένης της καταγραφής περιστατικών όπου υπάρχουν υποψίες για ενδεχόμενο ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων·

48.    καλεί τα κράτη μέλη να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κατά παράδοση βία εις βάρος των γυναικών, να καταδικάσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νεκρών μεταναστριών που ενθαρρύνονται από την οικογένεια και να ελέγξουν ποιοι νόμοι μπορούν να εφαρμοσθούν προκειμένου να θεωρηθούν υπόλογα μέλη της οικογενείας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των αποκαλούμενων εγκλημάτων τιμής·

49.    υποστηρίζει ότι, για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και κακοποίησης εις βάρος των παιδιών, απαιτείται η δημιουργία ενός εξειδικευμένου πρωτοκόλλου διαδικασιών καταγραφής και νοσηλείας των περιστατικών αυτών, καθώς και δράσεις κατάρτισης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που είναι αρμόδιο για ζητήματα που σχετίζονται με την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών·

50.    υποστηρίζει τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των παιδιών, με την εντολή και τους πόρους που απαιτούνται για την επιβολή των διεθνών δεσμεύσεων για τον τερματισμό της βίας σε βάρος των παιδιών·

51.    τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστεί νομικό πλαίσιο για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την κακοποίηση των παιδιών και ότι πρέπει να ενισχυθεί η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Europol, της Eurojust και όλων των αρμόδιων διεθνών οργάνων·

52.    καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν κεφάλαια για εκστρατείες εκπαίδευσης και εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης, απευθυνόμενες σε γονείς και επαγγελματίες, για την εξασφάλιση της παροχής φιλικών προς το παιδί νομικών, ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών·

53.    ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της εμπορίας παιδιών, της παιδεραστίας, της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών μέσω του Διαδικτύου, της παιδικής πορνογραφίας και του σεξουαλικού τουρισμού με θύματα παιδιά, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση της προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών βάσει των κοινών ελαχίστων αρχών που θεσπίζονται με την απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ, αλλά και μέσω άλλων νομοθετικών μέσων που προβλέπουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς την κατεύθυνση γενικής πολιτικής σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο"·

54.    επιβεβαιώνει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού πρέπει να θεωρείται βιασμός σε ό,τι αφορά την επιβολή ποινικών κυρώσεων· πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιβαρυντικές συνθήκες σε περίπτωση που ένα παιδί είναι θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης·

55.    καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη μια ουδέτερη σε ό,τι αφορά τα δύο φύλα νομοθεσία για τις περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, όπως επίσης να θεωρούν ποινικό αδίκημα την επί πληρωμή συνουσία με παιδί (δηλ. ανήλικο), σύμφωνα και με το άρθρο 1 του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των ΗΕ στις 25 Μαΐου 2000· τονίζει ότι η ενημέρωση του κοινού έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την καταπολέμηση και τη μείωση της ζήτησης για παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία·

56.    υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2006 με σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην αιτιολογική αναφορά Ε του οποίου προτείνεται ως στόχος ο υποδιπλασιασμός των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων εντός της επόμενης δεκαετίας, με απώτερο στόχο την εξάλειψη αυτής της μορφής εγκληματικότητας όσο πιο γρήγορα και συνολικά γίνεται·

57.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά νομοθετικά και άλλα μέτρα κατανεμημένα ανά ηλικία και φύλο, για την πρόληψη και την εξάλειψη κάθε είδους βίας που διαπράττεται στο έδαφός τους στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο·

58.    καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ταχεία κύρωση του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και του προαιρετικού πρωτοκόλλου στην ίδια σύμβαση για την ανάμιξη των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις·

59.    καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη προστασία και την παροχή συνδρομής στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξεύρεση κατάλληλης μόνιμης λύσης για τα παιδιά που υπήρξαν θύματα εμπορίας ανθρώπων·

60.    καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να λάβουν ενεργά μέρος στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών για κάθε μορφής εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας (π.χ. παιδική εργασία[8], αναγκαστική εργασία, οικιακή δουλεία, δουλεία, υποτέλεια και επαιτεία), των αναγκαστικών γάμων, της υιοθεσίας και των παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. εμπορία ναρκωτικών, μικροκλοπές), της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκπόρνευσης, κ.λπ.·

61.    καλεί την Επιτροπή να προβεί σε άμεση αξιολόγηση των εθνικών μέτρων εφαρμογής της απόφασης πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ με στόχο την πρόταση άμεσης τροποποίησης των εθνικών διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με την εν λόγω απόφαση και στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής η οποία, σε συνεργασία με τους κυριότερους οργανισμούς έκδοσης πιστωτικών καρτών, αξιολογεί την τεχνική δυνατότητα να αποκλειστούν από τα επιγραμμικά συστήματα πληρωμής οι ιστότοποι που πωλούν υλικό παιδικής πορνογραφίας διά της ηλεκτρονικής οδού ή να θεσπιστούν άλλοι περιορισμοί· καλεί επίσης άλλους οικονομικούς παράγοντες, όπως τράπεζες, ανταλλακτήρια, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και εταιρείες μηχανών αναζήτησης, να συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας και άλλων μορφών εμπορικής εκμετάλλευσης παιδιών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενόψει της εγκρίσεως της νέας οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας[9], να απαγορεύσουν την παιδική πορνογραφία και τη βία στα παιδιά σε όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες· εκτιμά ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής οφείλει να αποτελεί η ενίσχυση της διασυνοριακής δράσης κατά δικτυακών τόπων με παιδική πορνογραφία και η βελτίωση της συνεργασίας δημόσιων αρχών και φορέων του ιδιωτικού τομέα με στόχο να αναληφθεί δέσμευση για το οριστικό κλείσιμο των παράνομων ιστοσελίδων·

62.    επισημαίνει την εκμετάλλευση παιδιών και νεαρών ατόμων στον τομέα της μόδας, της μουσικής, των ταινιών και του αθλητισμού·

63.    τάσσεται, με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, υπέρ της δημιουργίας κατάλληλου, αποδοτικού και αναλογικού συστήματος ρύθμισης, με διάλογο με τους φορείς παροχής υπηρεσιών, τα μέσα ενημέρωσης (δημόσιες και ιδιωτικές τηλεοράσεις, διαφήμιση, Τύπος, βιντεοπαιχνίδια, κινητά τηλέφωνα και Διαδίκτυο) και τους επικοινωνιακούς κλάδους, που θα αποσκοπεί κυρίως στην απαγόρευση της μετάδοσης επιζήμιων εικόνων και περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο) και της εμπορικής διάθεσης βίαιων βιντεοπαιχνιδιών, τα οποία μπορούν να βλάψουν την ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς ενθαρρύνουν τη βία και τον σεξισμό· επισημαίνει, επιπλέον, με ανησυχία το αυξανόμενο πρόβλημα της ανταλλαγής μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) με πορνογραφικό υλικό ή εικόνες κακοποίησης παιδιών· εκφράζει τη στήριξή του στο πρόγραμμα Safer Internet σχετικά με την υλοποίηση επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου ιδίως από παιδιά· επ' αυτού, καλεί επίσης τα κράτη μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου, σε συνεργασία με εταιρείες που παρέχουν μηχανές αναζήτησης και με την αστυνομία να αναπτύξουν τεχνολογίες μπλοκαρίσματος προκειμένου να εμποδίζουν την πρόσβαση χρηστών του Διαδικτύου σε παράνομες ιστοσελίδες που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την πρόσβαση του κοινού σε υλικό που περιέχει εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών·

64.    χαιρετίζει την έναρξη εφαρμογής ευρωπαϊκού πλαισίου για την ασφαλέστερη χρήση κινητών από εφήβους και παιδιά, που θεσπίστηκε ως κώδικας αυτορρύθμισης μεταξύ κορυφαίων επιχειρήσεων του κλάδου στην ΕΕ και θα ακολουθηθεί από την θέσπιση αντίστοιχων εθνικών κωδίκων αυτορρύθμισης· τονίζει ότι το πλαίσιο αυτό αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων από συγκεκριμένους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, αλλά και ότι είναι απαραίτητη η συνεχής επιτήρηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του σε εθνικό επίπεδο από την Επιτροπή, με στόχο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της και την εξέταση της ανάγκης ανάληψης κοινοτικής νομοθετικής πρωτοβουλίας·

65.    υποστηρίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα για την κατάταξη και την επισήμανση όσον αφορά την αγορά και τη διάδοση υλικού οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και βιντεοπαιχνιδιών για ανήλικους, ώστε το ευρωπαϊκό πρότυπο να χρησιμεύσει ως σχετικό μοντέλο στις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

66.    υπενθυμίζει ότι στο υπάρχον πανευρωπαϊκό σύστημα κατάταξης βάσει ηλικίας για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα βιντεοπαιχνίδια (PEGI) προστέθηκε πρόσφατα μια ειδική σήμανση για τα επιγραμμικά παιχνίδια· είναι της άποψης ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν περισσότερο την αυτορρύθμιση αυτού του είδους στη σήμανση των παιχνιδιών, με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο και την ενημέρωση των γονέων για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τα παιχνίδια, καθώς και την επισήμανση καλών παραδειγμάτων·

67.    καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους τους επί του περιεχομένου τηλεοπτικών προγραμμάτων που προβάλλονται τις ώρες της μεγαλύτερης παιδικής τηλεθέασης και να συνδράμουν τους γονείς στον έλεγχο, παρέχοντας κατάλληλη, ομοιογενή πληροφόρηση σχετικά με τα τηλεοπτικά προγράμματα· υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία της πληροφορίας δίνει στα παιδιά περαιτέρω δυνατότητες να έχουν πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα όλες τις ώρες, μέσω υπολογιστών που διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο· τονίζει ότι απαιτείται να εξετασθεί επιμελέστερα το θέμα του απεριόριστου δικαιώματος πρόσβασης των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα παιδιά και του δικαιώματος του παιδιού να έχει απεριόριστη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

68.    επισημαίνει ότι το φαινόμενο της παραβατικότητας ανηλίκων με ανήλικους δράστες και ως επί το πλείστον ανήλικα θύματα, εμφανίζει ανησυχητικά αυξανόμενη τάση σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που απαιτεί ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο· συνιστά για τον λόγο αυτό ως αναγκαία την άμεση και έγκυρη καταγραφή του προβλήματος και εν συνεχεία τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου σε κοινοτικό επίπεδο προγράμματος πλαισίου το οποίο θα συνδυάζει μέτρα γύρω από τρεις κατευθυντήριες γραμμές: μέτρα πρόληψης, μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης των ανήλικων δραστών, καθώς και μέτρα δικαστικής και εξωδικαστικής παρέμβασης·

69.    τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η προώθηση της "πολιτιστικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών" από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Media και Πολιτισμός και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα προγράμματα σε κατάλληλη μορφή για τα παιδιά με σκοπό να προκαλέσουν σε πρώιμο στάδιο το ενδιαφέρον των παιδιών στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και να ενθαρρύνουν έγκαιρα τη βούληση των παιδιών για μάθηση· τονίζει συγχρόνως τη σημασία της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ΜΜΕ, ώστε να προωθήσει την εισαγωγή περιεχομένου παιδαγωγικού χαρακτήρα για μια πλέον ενσυνείδητη εμπλοκή των διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης·

70.    ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής, να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης της εγκληματικότητας των νέων και του φαινομένου της παρενόχλησης στα σχολεία, και άλλων μορφών επιβλαβούς αντικοινωνικής συμπεριφοράς, και του ειδικού προβλήματος των συμμοριών νέων, σχέδιο στο οποίο θα συμμετέχουν ιδίως οι οικογένειες και τα σχολεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες για τη στήριξη των οικογενειών, κέντρα αθλητισμού και νεολαίας καθώς οι ίδιοι οι νέοι, με επίκεντρο την παροχή ευκαιριών και την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία· συνιστά στα κράτη μέλη να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές·

71.    ζητεί τη θέσπιση ασφαλών, προβεβλημένων, εμπιστευτικών και προσπελάσιμων μηχανισμών, μέσω των οποίων παιδιά, αντιπρόσωποί τους και άλλοι να μπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά βίας σε βάρος παιδιών· όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε ιδρύματα πρόνοιας και σωφρονισμού, πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη μηχανισμών υποβολής καταγγελιών·

72.    ζητεί να προβλέψουν τα κράτη μέλη ένα σύστημα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις καταδίκες για κακοποίηση παιδιών, προκειμένου, τα άτομα που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση και έχουν κριθεί ακατάλληλα να εργαστούν με παιδιά, να μπορούν να αποκλείονται, εντέλει σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, από την πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα που συνεπάγονται επαφή με παιδιά[10]· θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση μέτρων προκειμένου να αποφεύγονται οι υποτροπές, για παράδειγμα όταν ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών ταξιδεύει στο εξωτερικό· εκφράζει την ικανοποίησή του, εν προκειμένω, για τις προόδους που έχουν επιτευχθεί στους κόλπους του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εθνικές ποινικές καταδίκες και ευελπιστεί ότι το Συμβούλιο θα υλοποιήσει με γοργούς ρυθμούς τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων μέσω ενός ευρωπαϊκού δικτύου·

73.    ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πώλησης και της κατανάλωσης ναρκωτικών και οινοπνευματωδών ποτών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και γύρω από αυτά, και για την ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν·

74.    ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν από κοινού τι συνιστά κακοποίηση παιδιού, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές στις νομοθεσίες τους όσον αφορά για παράδειγμα την ηλικία συναίνεσης·

75.    ζητεί την αποτελεσματική προστασία των παιδιών έναντι της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και, ως εκ τούτου, να θεωρείται ο σεξουαλικός τουρισμός με θύματα παιδιά έγκλημα σε όλα τα κράτη μέλη και να διέπεται από ποινική νομοθεσία με υπερεδαφική ισχύ· ζητεί κάθε πολίτης της ΕΕ που διαπράττει έγκλημα σε τρίτη χώρα να αντιμετωπίζεται βάσει ενιαίας υπερεδαφικής ποινικής νομοθεσίας, ισχύουσας σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με το προαιρετικό πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία·

76.    ζητεί να δοθούν στην Europol οι δέουσες αρμοδιότητες ώστε να συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών και των χωρών όπου πραγματοποιείται αυτού του είδους ο τουρισμός για την πραγματοποίηση ερευνών με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών τέτοιων εγκλημάτων και για τον σκοπό αυτό ζητεί να δημιουργηθούν θέσεις ευρωπαίων αξιωματικών συνδέσμων· ζητεί ακόμη την πρόβλεψη κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης που έχουν αφεθεί ελεύθερα από τους δημίους τους· ζητεί επίσης πληρέστερη πληροφόρηση για τον σεξουαλικό τουρισμό με θύματα παιδιά στα κράτη μέλη·

77.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικό πλαίσιο που θα επιβάλλει την τιμωρία των ατόμων που επιδίδονται σε σεξουαλικό τουρισμό με θέματα παιδιά και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης συντονισμένης στρατηγικής της ΕΕ κατά του σεξουαλικού τουρισμού με τη συμμετοχή παιδιών και να προσυπογράψουν και να προωθήσουν κώδικες συμπεριφοράς στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία, όπως ο Κώδικας Συμπεριφοράς του ECPAT[11] της 21ης Απριλίου 2004, για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση σε ταξιδιωτικό και τουριστικό πλαίσιο·

78.    επισημαίνει το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς, όπως η πορνεία και η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και σε περίπτωση καταναγκαστικού γάμου, είναι έφηβες, με αποτέλεσμα η σωματεμπορία να καθίσταται μείζον θέμα φύλου· τονίζει, επιπλέον, ότι ακόμη και στους κόλπους ομάδων που συμμετέχουν στις προσπάθειες για τον έλεγχο και την εξάλειψη της σωματεμπορίας, εξακολουθούν να υπάρχουν συμβατικές συμπεριφορές όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των φύλων και παραδοσιακές αντιλήψεις για το ρόλο των γυναικών και των κοριτσιών·

79.    καλεί όλα τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τα παιδιά που έχουν γίνει μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας ως θύματα εγκληματικής ενέργειας·

80.    καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να κυρώσουν το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, ιδίως Γυναικών και Παιδιών που θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ το 2000 στο Παλέρμο και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των παιδιών που πέφτουν θύματα σωματεμπορίας, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, στα θύματα σωματεμπορίας να παραμένουν στην επικράτειά τους προσωρινά ή μόνιμα·

81.    συνιστά, στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική παρακολούθηση των παιδιών που είναι θύματα εγκατάλειψης, κατάχρησης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και άμεσων και/ή έμμεσων βιαιοπραγιών, σε πνεύμα σεβασμού του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού και της διάστασης του φύλου· υπενθυμίζει ότι ο αντίκτυπος της έμμεσης βίας στην ευημερία των παιδιών και η πρόληψή της πρέπει να ενταχθούν στις εργασίες της Επιτροπής· τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά συχνά συνδέονται με καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των εν λόγω οικογενειών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επίλυσή τους με νέες κοινωνικές πολιτικές που θα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αλληλεγγύη·

82.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τον ρόλο που διαδραματίζει η ζήτηση τόσο στη σεξουαλική όσο και σε άλλες μορφές εκμετάλλευσης των παιδιών· ζητεί, εφόσον διαπιστωθεί αυτός, να ληφθούν μέτρα για τη μείωση της ζήτησης αυτής, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών απευθυνόμενων στο κοινό· αντιμετωπίζει την εμπορία παιδιών ως μορφή οργανωμένου εγκλήματος και, για τον λόγο αυτόν, καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση τέτοιων εγκλημάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στο δικαίωμα των παιδιών για προστασία·

83.    καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι είναι δυσανάλογα υψηλότερο το ποσοστό των κοριτσιών μεταξύ των παιδιών που υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση και ότι, επομένως, στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών πρέπει να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου·

84.    θεωρεί ότι η αναγνώριση ότι οι σχέσεις μεταξύ κοριτσιών και αγοριών στα πρώτα στάδια της ζωής αποτελεί πρόδρομο της ισότητας των φύλων σε άλλα στάδια του κύκλου της ζωής·

85.    ζητεί να προβλεφθούν για τους ανήλικους, ανάλογα με τη σοβαρότητα του διαπραχθέντος αδικήματος, μέτρα εναλλακτικά της φυλάκισης, καθώς και να εξασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση μέτρα επανεκπαίδευσης όπως η κοινοτική υπηρεσία νέων για τη μελλοντική κοινωνική και επαγγελματική επανένταξή τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενημέρωσης των ανηλίκων ότι είναι φορείς δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι οι ανήλικοι παραβάτες πρέπει να οδηγούνται στη φυλακή μόνο ως ύστατη λύση και για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα· ζητεί επίσης να ληφθούν εκπαιδευτικά μέτρα για τη διασφάλιση της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης· είναι της άποψης ότι τα μέτρα επανεκπαίδευσης πρέπει να στοχεύουν μεταξύ άλλων στην παροχή στους νέους των γνώσεων και των εργαλείων που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν την πραγματική κατάσταση στην οποία θα πρέπει να ζήσουν, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να τους γίνεται σαφής η ευθύνη τους να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων, καθώς και η υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανόνες της κοινωνίας· θεωρεί ότι, προκειμένου οι νέοι να εξελιχθούν σε υπεύθυνους ενήλικες, είναι βασικής σημασίας να συμμετέχουν και να μπορούν να επηρεάζουν οι ίδιοι την κατάστασή τους και τα θέματα που τους αφορούν·

86.    επισημαίνει ότι η ηλικία έναρξης της ποινικής ευθύνης δεν είναι σήμερα η ίδια σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ζητεί να πραγματοποιήσει η Επιτροπή μελέτη σχετικά με τις διαφορετικές απόψεις στα διάφορα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την ηλικία έναρξης της ποινικής ευθύνης, τη μεταχείριση των νέων παραβατών και τις αποτελεσματικές στρατηγικές τους σχετικά με την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων·

87.   τονίζει την ανάγκη στελέχωσης του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων με νομικούς (δικαστές, δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς και αστυνομικούς) με ειδική κατάρτιση·

88.   εκφράζει την επιθυμία να δημιουργηθεί ειδικό τμήμα δικαιωμάτων των παιδιών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

89.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το πρόβλημα των χιλιάδων παιδιών του δρόμου αποτελεί σοβαρό κοινωνικό ζήτημα το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

90.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σοβαρά μέτρα για την απαγόρευση κάθε μορφής εκμετάλλευσης παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπόρνευσης ή άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της αναγκαστικής εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, της δουλείας ή πρακτικών που προσιδιάζουν σε δουλεία ή υποτέλεια, της χρήσης παιδιών για επαιτεία, παράνομες δραστηριότητες, αθλητικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες, των παράνομων υιοθεσιών, των αναγκαστικών γάμων ή άλλων μορφών εκμετάλλευσης·

91.   ζητεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των διεθνών απαγωγών ανηλίκων, που συχνά αποτελούν το αντικείμενο διενέξεων μεταξύ γονέων που βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν λάβει διαζύγιο, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη, και υπό οποιαδήποτε περίσταση, το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού·

92.   τονίζει ότι το άρθρο 3 της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού αναφέρει ότι σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν παιδιά, είτε πραγματοποιούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, είτε από δικαστήρια, διοικητικές αρχές ή νομοθετικούς φορείς, το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού συνιστούν πρωταρχικό κριτήριο, ότι μια ανάγνωση της Σύμβασης της Χάγης για τις απαγωγές παιδιών δείχνει ότι συμφέρον του παιδιού θεωρείται η ταχεία επιστροφή του μετά την απαγωγή· τονίζει ωστόσο ότι το συμφέρον του παιδιού περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την ταχεία επιστροφή, όπως για παράδειγμα ένα ασφαλές άμεσο φυσικό περιβάλλον, συνθήκες στοργής, υποστηρικτική ευέλικτη οικογενειακή δομή, κατάλληλα μοντέλα ρόλων από τους γονείς, συνέχεια της ανατροφής και της φροντίδας, καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης· τονίζει επιπλέον ότι η Σύμβαση της Χάγης για τις απαγωγές παιδιών δεν λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους αυτές και ότι, για παράδειγμα, δεν λαμβάνει υπόψη ποιος είναι ο γονέας που απάγει το παιδί, εάν το φροντίζει επαρκώς ή όχι, την ηλικία του παιδιού, το χρονικό διάστημα που έχει περάσει το παιδί στην άλλη χώρα, εάν το παιδί φοιτά στο σχολείο και έχει κάνει φίλους εκεί κ.λπ. και ότι το συμπέρασμα είναι ότι, παρά τις "ευγενείς" προθέσεις της Σύμβασης της Χάγης για τις απαγωγές παιδιών και του νέου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003), τα δικαιώματα του παιδιού συχνά δεν προστατεύονται καλά· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να εγγυηθεί την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και την προτρέπει να υποβάλει σχετικές προτάσεις·

93.    ζητεί την άμεση θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την αναζήτηση και την ανεύρεση παιδιών που αγνοούνται και παιδιών που έχουν απαχθεί, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν για την αποτροπή της διέλευσης των συνόρων από τα παιδιά αυτά· χαιρετίζει την ευρωπαϊκή γραμμή επικοινωνίας για εξαφανισμένα παιδιά και την αντίστοιχη δράση των ΜΚΟ και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προαγάγει την δημιουργία ευρωπαϊκής ανοιχτής τηλεφωνικής αρχής για τα παιδιά και τους νέους με προβλήματα·

94.    ζητεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/46/121, A/RES/47/134 και A/RES/49/179 για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ακραία φτώχεια, A/RES/47/196 για τη θέσπιση παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της φτώχειας, και A/RES/50/107 για τον εορτασμό του παγκόσμιου έτους για την εξάλειψη της φτώχειας και την ανακήρυξη της πρώτης δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της φτώχειας, καθώς και τα έγγραφα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 και E/CN.4/1990/15, για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ακραία φτώχεια, E/CN.4/1996/25 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, και E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 για την εφαρμογή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

Φτώχεια/διακρίσεις

95.    υπενθυμίζει ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό 19% των παιδιών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι είναι, για τον λόγο αυτόν, απαραίτητο να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα βοήθειας προσανατολισμένα στις ανάγκες των παιδιών, καθώς και μέτρα στήριξης των οικογενειών τους και ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν φιλόδοξους και επιτεύξιμους στόχους για τη μείωση - και τελικά την εξάλειψη - της παιδικής φτώχειας·

96.    τάσσεται υπέρ της δημιουργίας στα κράτη μέλη κατάλληλων διαρθρώσεων που θα βοηθούν τα παιδιά και τους γονείς να προσαρμοσθούν στη νέα οικογενειακή τους κατάσταση·

97.    καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να επιτρέπουν στα παιδιά να απολαμβάνουν την παιδική τους ηλικία και να λαμβάνουν μέρος σε παιδικές δραστηριότητες χωρίς κοινωνικές διακρίσεις ή κοινωνικούς αποκλεισμούς·

98.    υπενθυμίζει στα κράτη μέλη το καθήκον τους να παρέχουν βοήθεια και προστασία στα παιδιά προστατεύοντας όλα τα παιδιά από τους κινδύνους κακής διατροφής, ασθένειας ή κακομεταχείρισης ανεξάρτητα από την κοινωνική τους κατάσταση ή το νομικό τους καθεστώς ή εκείνο των γονέων τους·

99.    καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την ενσωμάτωση στρατηγικών για την αντιμετώπιση ειδικά της παιδικής φτώχειας, της ανεργίας των νέων και της κοινωνικής ένταξης των μειονοτήτων σε όλες τις συναφείς αναπτυξιακές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων στρατηγικής και ενδεικτικών προγραμμάτων για τη μείωση της φτώχειας·

100.  ζητεί από τις σχετικές αρχές να προσφέρουν στα παιδιά την ευκαιρία να συνεισφέρουν πραγματικά στην καταπολέμηση της φτώχειας· ζητεί, προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερος ο αγώνας για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, να συμμετέχουν ενεργά όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές, μεταξύ των οποίων και τα φτωχότερα παιδιά, στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των σχεδίων που αποσκοπούν στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας·

101.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναχθεί η καταπολέμηση της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών –δηλ. της εμπορίας παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, της παιδικής πορνογραφίας και του σεξουαλικού τουρισμού με θύματα παιδιά– σε έναν από τους μείζονες στόχους της στρατηγικής για δράση τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (κυρίως υπό το πρίσμα των στόχων της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών)· επισημαίνει ότι η φτώχεια είναι συχνά μία από τις πολλές αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων και κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά· είναι της άποψης, ωστόσο, ότι η πραγματική αιτία της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών είναι η ζήτηση για σεξουαλική επαφή με παιδιά και το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι πρόθυμο να εκμεταλλευθεί καταστάσεις που θέτουν παιδιά σε κίνδυνο·

102.  ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της ψυχοκοινωνικής μέριμνας και της συναισθηματικής στήριξης παιδιών που ζουν υπό δύσκολες συνθήκες, όπως σε συνθήκες ένοπλων συγκρούσεων και κρίσεων, παιδιών εκτοπισμένων ή παιδιών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας·

103.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ασκήσουν το καθήκον τους για παροχή βοήθειας και προστασίας όλων των παιδιών έναντι των κινδύνων υποσιτισμού, ασθενειών και κακοποίησης, ανεξαρτήτως της κοινωνικής ή/και νομικής κατάστασής τους ή της κατάστασης των γονιών τους·

104.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας που θα καλύπτει όλες τις διακρίσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ και όλους τους τομείς που αναφέρονται στην οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ατόμων ανεξαρτήτως φυλής ή εθνοτικής καταγωγής[12]·

105.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε μορφή διακρίσεων σε βάρος παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσαριθμησία , δυσπραξία) ή διάφορες άλλες αναπηρίες·

106.  χαιρετίζει την ύπαρξη πολυάριθμων ΜΚΟ και εθελοντών που δημιουργούν δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των πλέον μειονεκτούντων παιδιών και παιδιών που ζουν σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες, με σκοπό την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν προκειμένου και τα φτωχότερα παιδιά να μπορούν να επωφεληθούν από κοινοτικά σχέδια και προκειμένου τα σχέδια της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες σε τέτοιες οργανώσεις να δέχονται νέους εθελοντές·

107.  ζητεί ιδίως τα παιδιά των Ρομ και τα παιδιά που ανήκουν σε άλλες εθνικές μειονότητες να αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένων μέτρων, κυρίως με σκοπό να τερματιστούν οι διακρίσεις, η απομόνωση, ο κοινωνικός και σχολικός αποκλεισμός καθώς και η εκμετάλλευση που υφίστανται συχνά· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για να τεθεί τέλος στο υπερβολικά υψηλό ποσοστό παιδιών Ρομ σε ιδρύματα για άτομα με διανοητικές αναπηρίες· στηρίζει, επιπλέον, την προώθηση εκστρατειών υπέρ της σχολικής φοίτησης, μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και έργα για την πρόληψη και την παροχή βοήθειας σε θέματα σχετικά με την υγεία, περιλαμβανομένων των εμβολιασμών·

108.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να θέσει ως ίδιο στόχο να σταματήσουν να υπάρχουν άστεγα παιδιά ή παιδιά του δρόμου στην ΕΕ· ζητεί να προβλεφθούν κατάλληλα και στοχοθετημένα μέτρα βοήθειας των άστεγων παιδιών και των παιδιών του δρόμου, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν υποστεί σοβαρά ψυχολογικά τραύματα και κοινωνικό αποκλεισμό, δεν λαμβάνουν επίσημη εκπαίδευση ή υγειονομική φροντίδα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο να γίνουν θύματα εμπορίας (όπως εκπόρνευση, λαθρεμπόριο ανθρώπινων οργάνων και παράνομη υιοθεσία), να εθιστούν στα ναρκωτικά, να στραφούν στην εγκληματικότητα ή συχνά να εξωθηθούν στην επαιτεία·

109.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ύπαρξη χιλιάδων παιδιών του δρόμου και των παιδιών που εξαναγκάζονται σε επαιτεία ως σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και ζήτημα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κυρώσεις για όσους ευθύνονται για τον εξευτελισμό των παιδιών που εξωθούνται σε επαιτεία·

110.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τις ενώσεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών να μεριμνήσουν ώστε να δίνεται σε κάθε παιδί η ευκαιρία να ανήκει σε μια ομάδα ή ένωση παιδιών προκειμένου να συναναστρέφεται άλλα παιδιά και να ανταλλάσσει απόψεις μαζί τους· ζητεί, συνεπώς, να θεσπιστούν από τους ενήλικες μέτρα στήριξης με στόχο την παροχή σε κάθε παιδί της δυνατότητας να ανήκει σε μια ομάδα και να μπορεί να εκφράζεται μέσα σε αυτή· ζητεί, κατά συνέπεια, από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν σχέδια τα οποία αποσκοπούν σε αυτήν την έκφραση των παιδιών, όπως για παράδειγμα τοπικά συμβούλια ή κοινοβούλια παιδιών, μεριμνώντας πάντοτε για τη συμμετοχή των πλέον αποκλεισμένων παιδιών σε αυτά·

111.  στηρίζει τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός κοινοτικού μέσου για τις υιοθεσίες, που θα αναπτυχθεί σε συμφωνία με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλα συναφή διεθνή πρότυπα, το οποίο θα βελτιώνει την ποιότητα της μέριμνας όσον αφορά τις υπηρεσίες πληροφόρησης, την προετοιμασία για διεθνείς υιοθεσίες, τον χειρισμό των αιτήσεων διεθνούς υιοθεσίας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν στα εγκαταλελειμμένα ή ορφανά παιδιά το δικαίωμα στην οικογένεια και στην προστασία·

112.  καλεί τα κράτη μέλη να ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίσουν ως βασικό δικαίωμα των παιδιών το να διαθέτουν οικογένεια· προτρέπει συνεπώς τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με σκοπό τον προσδιορισμό αποτελεσματικών λύσεων με τις οποίες θα αποτρέπεται η εγκατάλειψη παιδιών και θα αντισταθμίζεται η ανάθεση εγκαταλελειμμένων ή ορφανών παιδιών σε ιδρύματα· θεωρεί ότι, όταν αναζητείται νέα λύση για κάποιο παιδί, το πρωταρχικό κριτήριο θα πρέπει να είναι πάντοτε το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, όπως προβλέπει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

113.  φρονεί ότι οι υιοθεσίες μπορούν να πραγματοποιούνται στη χώρα καταγωγής του παιδιού ή μέσω της εξεύρεσης οικογένειας στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος υιοθεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, ότι η ανάθεση παιδιών σε ιδρύματα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον ως προσωρινή λύση καθώς και ότι η υποκατάστατη οικογένεια θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση οικογενειακής φροντίδας· προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διάσκεψη της Χάγης και το Συμβούλιο της Ευρώπης να θεσπίσουν ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ουσιαστική παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών των παιδιών και να συντονίσουν τις ενέργειές τους με σκοπό την αποτροπή της εμπορίας παιδιών· προτρέπει υπό αυτή την έννοια τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως είναι τα παιδιά που χρειάζονται ιατρική θεραπεία και τα παιδιά με αναπηρία·

114.  υπογραμμίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν πολλοί ανήλικοι παραβάτες, γεγονός που καθιστά πολλές φορές στην πράξη αδύνατη την ομαλή κοινωνική επανένταξή τους· ενθαρρύνει για τον λόγο αυτό τα κράτη μέλη να προβλέψουν δράσεις υπέρ των νεαρών ενηλίκων που εξέρχονται από ορφανοτροφεία ή δομές υποδοχής, προκειμένου να επωφελούνται από συνοδευτικά μέτρα που θα τους βοηθούν να καταρτίζουν σχέδια για το επαγγελματικό τους μέλλον και θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην κοινωνία·

115.  επισημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία παρέχουν φροντίδες σε γονείς ή αδέλφια με ειδικές ανάγκες πρέπει να δικαιούνται ειδικής στοχοθετημένης υποστήριξης·

116.  τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της οικογένειας ως βασικού θεσμού στην κοινωνία για την επιβίωση, την προστασία και την ανάπτυξη του παιδιού· φρονεί ότι τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη σε θέματα που αφορούν το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και τα ωράρια εργασίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε καταστάσεις στις οποίες οι μητέρες ή τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία, καθώς και στη χάραξη πολιτικών δημόσιας και/ή ιδιωτικής στήριξης προς τα παιδιά και τους γονείς τους, ούτως ώστε και οι δύο γονείς να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν και να μοιράζονται ευθύνες όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση και τη φροντίδα των παιδιών· πιστεύει ότι πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ζουν σε εναλλακτικές οικογενειακές δομές που δεν αντιστοιχούν στην παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια που αποτελείται από τη μητέρα, τον πατέρα και τα βιολογικά παιδιά τους·

117.  είναι της άποψης ότι τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη στο συνδυασμό του εργασιακού και του οικογενειακού βίου καθώς και στα ζητήματα που αφορούν το χρόνο εργασίας·

118.  προτρέπει τα κράτη μέλη να άρουν όλους τους περιορισμούς του δικαιώματος των γονέων να έρχονται σε επαφή με τα παιδιά τους που αποτελούν συνέπεια της διαφορετικής ιθαγένειας, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιλογή να ομιλείται γλώσσα άλλη από την επίσημη γλώσσα μιας δεδομένης χώρας· είναι της άποψης ότι η άρση των περιορισμών σε πολυεθνικές οικογένειες στις οποίες υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των γονέων πρέπει να περιλαμβάνει την ανεμπόδιστη ελευθερία ομιλίας της γλώσσας που επιλέγουν το παιδί και ο γονιός, τηρουμένων τυχόν απαιτήσεων για επίβλεψη των συναντήσεων που έχουν επιβληθεί από δικαστήριο·

119.  επιδοκιμάζει τη θέσπιση του θεσμού των συνηγόρων των παιδιών και καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να διευκολύνουν τη θέσπιση τέτοιων θεσμών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

Παιδική εργασία

120.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι τα παιδιά που έχουν τη νόμιμη ηλικία για θέση απασχόλησης θα αμείβονται με βάση την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία·

121.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το πρόβλημα της παιδικής εργασίας και η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης και διακρίσεων να αποτελέσουν κεντρικά ζητήματα στις συζητήσεις των επιτροπών και υποομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας·

122.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι όλες οι πολιτικές, τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και ΕΕ, πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας κάθε μορφής· πιστεύει ότι η πλήρης σχολική εκπαίδευση συνιστά το βέλτιστο μέσον για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τόσο για τα κορίτσια όσο και τα αγόρια, τόσο όσον αφορά την πρόληψη μιας τέτοιας παραβίασης αλλά και όσο τη μελλοντική διάσπαση του κύκλου αναλφαβητισμού και φτώχειας·

123.  καταδικάζει δριμύτατα κάθε μορφή παιδικής εργασίας, δουλείας και καταναγκαστικής εργασίας καθώς και άλλων μορφών εργασίας που είναι επιζήμιες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνδέσουν περισσότερο το εμπόριο και την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες με την εφαρμογή εκ μέρους των χωρών αυτών της Σύμβασης της ΔΟΕ για την απαγόρευση καθώς και για άμεσα μέτρα εξάλειψης όλων των μορφών παιδικής εργασίας·

124.  τονίζει το γεγονός ότι προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να παράγονται με παιδική εργασία· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μηχανισμό μέσω του οποίου τα θύματα παιδικής εργασίας θα μπορούν να ασκούν ένδικα μέσα κατά ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να επιβάλλει τη συμμόρφωση στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ιδίως να θεσπίσει μηχανισμούς που θα καθιστούν την κύρια ανάδοχο εταιρεία υπεύθυνη στην Ευρώπη σε περιπτώσεις παραβιάσεων συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική εργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού· καλεί, γι’ αυτό το σκοπό, την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) ώστε να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας που παρατηρείται σε διάφορες περιφέρειες του πλανήτη, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επικίνδυνη εργασία στην οποία εξωθείται μεγάλος αριθμός παιδιών·

Παιδιά μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων

125.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, και με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, στην κατάσταση των ανηλίκων προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών και των παιδιών οι γονείς των οποίων είναι αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες ή παράνομοι μετανάστες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά αυτά μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος των γονιών τους, ότι δεν υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες μιας κατάστασης για την οποία δεν ευθύνονται και ότι ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες τους και μεριμνώντας ιδιαίτερα για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας εφόσον είναι προς το συμφέρον του παιδιού·

126.  ζητεί να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους ανήλικους στο πλαίσιο της μετανάστευσης κάθε μορφής, καθώς το οργανωμένο έγκλημα αξιοποιεί κάθε ευκαιρία να φέρει ένα παιδί σε μια χώρα για να το εκμεταλλευθεί· είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη πρέπει, επομένως, να επαγρυπνούν και να μεριμνούν για την ύπαρξη πολιτικών προστασίας των παιδιών για κάθε κατάσταση που μπορεί να φανταστεί κανείς·

127.  εκφράζει ανησυχία για τις πολλαπλές παραβιάσεις δικαιωμάτων εις βάρος κοριτσιών από οικογένειες μεταναστών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις μαντήλες και την κάλυψη προσώπου και σώματος, τουλάχιστον στο δημοτικό σχολείο, ώστε να εμπεδωθεί σθεναρότερα το δικαίωμα να είναι κανείς παιδί και να εξασφαλισθεί το δικαίωμα γνήσιας και ελεύθερης επιλογής σε μεγαλύτερη ηλικία·

128.  ζητεί πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά μετανάστες και την ανάπτυξη προγραμμάτων και την πρόβλεψη πόρων, από διαπολιτισμική σκοπιά, με ιδιαίτερη έμφαση σε καταστάσεις ιδιαίτερης ευαισθησίας και στους ασυνόδευτους ανηλίκους·

129.  τονίζει ότι οι διεθνείς κανόνες για την προστασία των παιδιών πρέπει να εφαρμόζονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι φθάνουν στο έδαφος της ΕΕ με διαδικασίες παράνομης μετανάστευσης· ζητεί από όλες τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργάζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την προστασία των ασυνόδευτων αυτών ανηλίκων· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει με τις τρίτες χώρες προέλευσης διαδικασίες διεθνούς συνεργασίας για την παροχή βοήθειας, οι οποίες θα εγγυώνται την επιστροφή των ανηλίκων στις χώρες αυτές υπό καλές συνθήκες και να αναπτύξει μηχανισμούς για την προστασία τους μετά την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης, τόσο στο πλαίσιο των βιολογικών τους οικογενειών, όσο και με μηχανισμούς ή θεσμικά όργανα που θα τους προστατεύουν με αποτελεσματικό τρόπο·

130.  ευελπιστεί ότι, στο πλαίσιο της θέσπισης, με τη διαδικασία της συναπόφασης, νέων μέσων στα οποία θα βασίζεται το κοινό σύστημα ασύλου, θα δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και ότι θα καταρτιστούν ειδικά μέτρα για τα παιδιά που θα λαμβάνουν υπόψη την ευάλωτη κατάστασή τους και θα προβλέπουν συγκεκριμένα επαρκή πρόσβαση των παιδιών στο σύστημα ασύλου, καθοδήγηση σε διαδικασίες που αφορούν τα παιδιά, εξέταση των ειδικών λόγων χορήγησης ασύλου σε ένα παιδί οικογένειας που ζητεί άσυλο και μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής της έννοιας της οικογενειακής επανένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ασύλου·

131.  εφιστά την προσοχή στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών που έχουν χωριστεί και από τους δύο γονείς τους ή τον νόμιμο ή συνήθη μέχρι τότε βασικό κηδεμόνα τους και ζητεί να εξεταστεί η ανάγκη για ένα ειδικό μέτρο της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα όλων των μόνων παιδιών σε βοήθεια, το οποίο θα αφορά την πρόσβασή τους στην επικράτεια της ΕΕ, τον ορισμό και τον ρόλο κηδεμόνων, το δικαίωμα ακρόασης, τις προϋποθέσεις υποδοχής και τα μέτρα εντοπισμού της οικογένειας, και πιθανώς επίσης βιώσιμες λύσεις·

132.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα παιδιά που δεν συνοδεύονται από ενήλικες, τα παιδιά απάτριδες καθώς και τα παιδιά που δεν έχουν δηλωθεί κατά τη γέννηση, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα ανάλογα με το τι είναι καλύτερο για κάθε μεμονωμένο παιδί, όπως ορίζεται κυρίως από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·

133.  εφιστά την προσοχή στον ρόλο της εκπαίδευσης, ο οποίος θα πρέπει να προάγει την ισότητα και να μην ενέχει το στοιχείο της βίας ή της σωματικής τιμωρίας· προτρέπει την Επιτροπή να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για την πρόληψη κάθε μορφής βίας στις κοινότητες των προσφύγων, ιδιαίτερα της βίας που συνδέεται με το φύλο και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταρτίζοντας προγράμματα για την εκπαίδευση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και το HIV/Aids, που θα απευθύνονται σε ανηλίκους και των δύο φύλων·

134.  τονίζει ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ νομοθεσίας και πράξης κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών μέσων χορήγησης ασύλου, και ότι εξακολουθούν να υφίστανται τεράστιες διαφορές στον τρόπο μεταχείρισης των παιδιών προσφύγων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών·

135.  τονίζει ότι το 5% των αιτούντων άσυλο είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να ορίζονται κατάλληλα κατηρτισμένοι νόμιμοι κηδεμόνες για τα ασυνόδευτα παιδιά, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα ζωτικά συμφέροντά τους, μετά από την άφιξή τους στην χώρα υποδοχής· ζητεί την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών στις εγκαταστάσεις υποδοχής· εκφράζει απογοήτευση για την έλλειψη προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών διαδικασιών χορήγησης ασύλου·

136.  διαπιστώνει ότι πολλοί από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες απειλούν εξίσου τα παιδιά που έχουν εκτοπισθεί αναγκαστικά εντός των συνόρων της πατρίδας τους·

137.  επιμένει ότι τα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν στην χώρα καταγωγής τους μόνο εάν είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η προστασία τους και τονίζει την ανάγκη αναζήτησης και επανένωσης της οικογένειας· τονίζει ότι η επιστροφή τους πρέπει να απαγορεύεται όταν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν σοβαρή ζημία ,όπως είναι η παιδική εργασία, η σεξουαλική εκμετάλλευση ή βία ή ο κίνδυνος ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, κοινωνικό αποκλεισμό ή να εμπλακούν σε ένοπλη σύγκρουση·

138.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής δεδομένων σχετικά με τα παιδιά που επιζητούν να τους χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, τα παιδιά που κατοικούν παράνομα στην επικράτεια άλλου κράτους χωρίς να επιζητούν να τους χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, το αποτέλεσμα των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και το μέλλον αυτών των παιδιών μετά από την έκδοση της τελικής θετικής ή αρνητικής απόφασης σχετικά με το αίτημά τους για χορήγηση ασύλου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν τα ίχνη τους ή ότι τα εν λόγω παιδιά δεν θα καταστούν θύματα εγκληματικών πράξεων·

139.  υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης και την επισφαλή κατάσταση των παιδιών τα οποία εγκαταλείπονται μόνα στη χώρα τους από γονείς που μεταναστεύουν· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ολοκληρωμένη μέριμνα, ένταξη και εκπαίδευση για τα εν λόγω παιδιά, καθώς και οικογενειακή επανένταξη, όποτε αυτή καθίσταται δυνατή·

140.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το ενδεχόμενο της προσφοράς της ιθαγένειας της ΕΕ στα παιδιά που γεννιούνται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος των γονιών τους·

141.  υπενθυμίζει ότι η διοικητική κράτηση παιδιών πρέπει να αποτελεί μέτρο που εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις· υπογραμμίζει ότι τα παιδιά που συνοδεύονται από τις οικογένειές τους πρέπει να κρατούνται μόνον ως ύστατη λύση, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, και μόνον εάν αυτό είναι προς το υπέρτατο συμφέρον τους σύμφωνα με το άρθρο 37, εδάφιο β, της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, οι δε ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν πρέπει να κρατούνται ή να απελαύνονται·

142.  υπενθυμίζει ότι τα παιδιά μετανάστες έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία·

Το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση

143.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, και σε βαθμό ανάλογο με την ηλικία και την πνευματική ανάπτυξή τους, τα παιδιά ενημερώνονται και μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους·

144.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων κοριτσιών στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία και τις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας·

145.  προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης της διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, καλών συνθηκών εργασίας και αξιοπρεπών αμοιβών για τους επαγγελματίες στον τομέα της παιδικής μέριμνας, δεδομένου ότι οι εν λόγω υπηρεσίες και το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό τους προσφέρουν στα παιδιά ισχυρές βάσεις για το μέλλον τους, ενώ ταυτόχρονα είναι επωφελείς για τους γονείς, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του φόρτου εργασίας των εργαζομένων και των μόνων γονέων· τούτο συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας μεταξύ των γυναικών και, κατά συνέπεια, μεταξύ των παιδιών·

146.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε συντονισμένη προσπάθεια με στόχο να βοηθήσουν τις χώρες εταίρους στην υλοποίηση του στόχου της επίτευξης της δωρεάν καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΣΧ 2) και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την δράση: "Πρωτοβουλία Ταχείας Παρακολούθησης - Εκπαίδευση για Όλους"·

147.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ΑΣΧ 3 για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της εκπαίδευσης των νεαρών κοριτσιών, καθώς επίσης και στην πρόσληψη και την κατάρτιση διδακτικού προσωπικού από γυναίκες σε τοπική βάση, την κατάργηση της ανδρικής προκατάληψης στα βιογραφικά σημειώματα και στο σχετικό υλικό, την εγκατάσταση σχολείων πλησιέστερα στις κοινότητες εκείνες τις οποίες εξυπηρετούν και την παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής· επισημαίνει ότι τα σχολεία πρέπει να αποτελούν περιοχές ασφάλειας εντός των οποίων είναι απόλυτα σεβαστά τα δικαιώματα του παιδιού και ότι πρέπει να αποτρέπονται σθεναρά και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά η σεξουαλική παρενόχληση και η βία εντός και στις γύρω από τα σχολεία περιοχές·

148.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν σχέδια για την κοινή διαβίωση περισσότερων γενιών (κατοικίες κοινής διαβίωσης πολλών γενεών) ώστε να δίδεται η ευκαιρία στα παιδιά να μεγαλώνουν μαζί με ηλικιωμένους, και στους ηλικιωμένους, από την άλλη πλευρά, η ευκαιρία να ωφελούνται αφενός από ένα δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και αφετέρου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παιδιών, μεταφέροντάς τους τη γνώση και την πείρα τους·

149.  υπογραμμίζει, ότι το δικαίωμα για εκπαίδευση είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και ότι όλα τα παιδιά, με βάση τις επιμέρους ικανότητές τους, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ανεξάρτητα από την εθνοτική ή κοινωνική τους προέλευση καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση·

150.  εκφράζει την άποψη ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους και/ή το καθεστώς των γονέων τους, πρόσβαση στην παιδεία· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει εγγύηση για παρόμοια πρόσβαση σε παιδιά μεταναστών και/ή παιδιά προσφύγων·

151.  τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση με βάση τις ίσες ευκαιρίες και την έλλειψη διακρίσεων·

152.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ενσωμάτωση, στα σχολικά προγράμματα, υλικού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινές αξίες στις οποίες εδράζεται η ιδιότητα του ενεργού πολίτη·

153.  ζητεί να ενταχθεί στις προτεραιότητες της στρατηγικής η θέσπιση ενός συνεκτικού συνόλου μέτρων που θα έχουν ως στόχο τα παιδιά με αναπηρία να είναι πάντοτε σε θέση να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μορφή διάκρισης και να προωθείται η σχολική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους, σε κάθε φάση του βίου τους·

154.  συνιστά επίσης στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να μελετήσουν τις ειδικές ανάγκες των ανάπηρων μαθητών και την εφαρμογή ενός εξειδικευμένου προγράμματος σχολικής εκπαίδευσης που θα προωθεί την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία·

155.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή κοινωνική ένταξή τους ήδη από το σχολείο και ενισχύοντας την ανεκτικότητα των υγιών, αρτιμελών, παιδιών έναντι της αναπηρίας και των κοινωνικών διαφορών·

156.  ζητεί να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις, την κοινωνική ποικιλομορφία, τη διδασκαλία της ανεκτικότητας στα σχολεία, την εκπαίδευση στον υγιεινό τρόπο ζωής, τη διατροφική εκπαίδευση, την πρόληψη της κατάχρησης οινοπνεύματος, ναρκωτικών, φαρμακευτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, και την κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα και σεξουαλικής υγείας·

157.  επισημαίνει ότι η πρόωρη παροχή παιδικής μέριμνας σε συλλογικά ιδρύματα (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία) συνιστά έναν από τους καλύτερους τρόπους επίλυσης του προβλήματος εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και συνιστά επίσης πρόωρο μέσον διασφάλισης της ισότητας ευκαιριών και της σωστής κοινωνικοποίησης του παιδιού·

158.  τονίζει ότι η απαγόρευση συμμετοχής των κοριτσιών στη σχολική φοίτηση στα αθλήματα, όπως είναι το κολύμπι, και για λόγους πολιτιστικούς δεν δικαιολογείται με βάση καμιά κουλτούρα ή θρησκεία και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή·

159.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν σε όλα τα παιδιά δωρεάν ή οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις παιχνιδιού και αθλητικών δραστηριοτήτων κατάλληλες για την ηλικία τους·

Υγεία

160.  επισημαίνει το ανησυχητικό γεγονός ότι η παχυσαρκία, ιδίως η παιδική παχυσαρκία, παρουσιάζει ανοδικές τάσεις στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 21 εκατομμύρια παιδιά είναι υπέρβαρα στην ΕΕ, με τον αριθμό αυτόν να αυξάνει κατά 400.000 άτομα ετησίως· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη νομοθετική ρύθμιση της επιθετικής και παραπλανητικής διαφήμισης, και να βελτιώσει τις διατάξεις για τη διατροφική επισήμανση επεξεργασμένων τροφίμων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο πρόβλημα παχυσαρκίας·

161.  καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές τους να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά ζουν σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον, δεδομένων των δυσανάλογα μεγάλων επιπτώσεων της ρύπανσης και των κακών συνθηκών διαβίωσης στους νέους· ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στο μαθησιακό περιβάλλον των παιδιών και να θεσπιστούν κατάλληλα πρότυπα·

162.  υπενθυμίζει το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία και, ειδικότερα, το δικαίωμα των εφήβων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τονίζει ότι η προστασία της υγείας των μητέρων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελλοντικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού που θα πρέπει να προάγει συνθήκες διαβίωσης και εργασίας προσαρμοσμένες στις εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, και να απαιτεί την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που εγγυάται τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών, καθώς και ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των γυναικών σε προγεννητική και μεταγεννητική δημόσια περίθαλψη ποιότητας, προκειμένου να μειωθεί η μητρική και παιδική θνησιμότητα καθώς και η μετάδοση ασθενειών από τη μητέρα στο παιδί· τονίζει τη ζωτική σημασία της άδειας μητρότητας για την ανάπτυξη του παιδιού, ιδίως λόγω του δεσμού του παιδιού με τη μητέρα του όχι μόνον κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση, αλλά και κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του·

163.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα παιδιά, από τη γέννηση έως την ενηλικίωσή τους, έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια της ζωής τους· υπενθυμίζει το δικαίωμα των παιδιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας και, συγκεκριμένα, το δικαίωμα των εφήβων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού που, για τον λόγο αυτό, πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της μελλοντικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού·

164.  επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των παιδιών, όπως ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, αφορούν όλους τους ανθρώπους κάτω των 18 ετών και ότι πρέπει να αναγνωριστούν οι ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των εφήβων·

165.  υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης πολιτικών σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας με σκοπό τον περιορισμό και πιθανώς την αποφυγή των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων (συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS), των ανεπιθύμητών εγκυμοσυνών και των παράνομων και επισφαλών αμβλώσεων για τις νέες γυναίκες, καθώς και στην αντιμετώπιση της ελλιπούς κατανόησης, εκ μέρους των νέων, των αναγκών της αναπαραγωγικής υγείας τους·

166.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προστασία των παιδιών των οποίων οι γονείς πάσχουν από Aids, τονίζει δε την ανάγκη να επιτευχθεί ο ΑΣΧ 5 (βελτίωση της μητρικής υγείας), ο ΑΣΧ 4 (μείωση της παιδικής θνησιμότητας) και ο ΑΣΧ 6 (καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων νόσων)· ζητεί επίσης να γίνουν επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των αντιρετροϊικών παρασκευασμάτων για παιδιατρική χρήση, στην παροχή κουνουπιέρων κατά της ελονοσίας και στην προβολή της ανοσοποίησης μέσω της GAVI (που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση)·

167.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ενημέρωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να ενισχύσουν την ενημέρωση και τον σεβασμό για τη σεξουαλικότητα, και να αποτρέψουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τη διάδοση του HIV/AIDS και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, καθώς επίσης να διευκολύνουν την πρόσβαση και την πληροφόρηση σε σχέση με τις διάφορες μεθόδους αντισύλληψης·

168.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχονται σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους, εντός και εκτός του σχολείου, ειδικά προσαρμοσμένες και ολοκληρωμένες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία, προκειμένου να μπορούν να προβούν σε ενημερωμένες επιλογές σε ζητήματα που σχετίζονται με την προσωπική ευημερία τους, μεταξύ άλλων για την πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και του HIV/AIDS·

169.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, την ίση πρόσβαση των κοριτσιών και των αγοριών στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στα μειονεκτούντα παιδιά και κυρίως σε αυτά που προέρχονται από εθνοτικές ή κοινωνικές μειονότητες·

170.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των επιζήμιων συνεπειών, στις γυναίκες και τα παιδιά, που συνδέονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος, με:

         α) την καλύτερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τις δυσλειτουργίες στο έμβρυο λόγω του οινοπνεύματος,  

         β) την πρόβλεψη κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και παροχής συμβουλών στις γυναίκες που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά, καθώς και στις γυναίκες και τα παιδιά σε οικογένειες με προβλήματα αλκοολισμού και κατάχρησης ουσιών,   

         γ) τη θέσπιση αυστηρότερων ρυθμίσεων για τη διαφήμιση των οινοπνευματωδών ποτών και τη χορηγία της βιομηχανίας οινοπνευματωδών ποτών για αθλητικές διοργανώσεις, υπό μορφή απαγόρευσης των διαφημίσεων μεταξύ 6 π.μ. και 9 μ.μ., και με την απαγόρευση διαφημίσεων οινοπνευματωδών ποτών σε υλικό που προορίζεται για παιδιά (παιχνίδια μέσω υπολογιστή, κόμικς), έτσι ώστε να μην μεταδίδεται στα παιδιά θετική εικόνα για το αλκοόλ, και

δ) την απαγόρευση των οινοπνευματωδών ποτών που ελάχιστα διαφέρουν, ως προς το σχεδιασμό, από γλυκίσματα ή παιχνίδια, δεδομένου ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ οινοπνευματωδών και μη οινοπνευματωδών ποτών·

171.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν σε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε κάθε είδος και επίπεδο υπηρεσιών υγείας, και όπου κρίνεται αναγκαίο να λάβουν θετικά μέτρα προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα σε μειονεκτούσες ομάδες να ωφεληθούν από επιλογές υγειονομικής περίθαλψης από τις οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονταν·

172.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία του Συμβουλίου 92/85/ΕΟΚ της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων[13]· θεσπίζει εργασιακά δικαιώματα των εγκύων και θηλαζουσών γυναικών, απαιτώντας από τους εργοδότες να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι τόσο οι γυναίκες όσο και το αγέννητο παιδί δεν εκτίθενται σε κίνδυνο υγείας στο χώρο εργασίας·

173.  ζητεί να πραγματοποιηθεί έρευνα και να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο ορμονικό, το νευρολογικό, το ψυχολογικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, να καθιερωθούν δοκιμές φιλικότητας προς τα παιδιά σε κάθε πολεοδομικό σχεδιασμό και σχεδιασμό μεταφορών και να υπάρχει θετική σήμανση σε εισαγόμενα προϊόντα ότι δεν αποτελούν προϊόντα παιδικής εργασίας·

Καταχώρηση των γεννήσεων

174.  αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού στην καταχώρηση της γέννησής του ως νομική αναγνώριση της ύπαρξής του/της και του δικαιώματός του/της να αποκτά ιθαγένεια και ταυτότητα, ανεξαρτήτως του φύλου ή της εθνικής καταγωγής του/της, ή της ιθαγένειας των γονέων του/της ή του καθεστώτος τους ως προσφύγων, μεταναστών ή αιτούντων άσυλο·

175.  αναγνωρίζει ότι τα πιστοποιητικά γέννησης συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών έναντι των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους· θεωρεί ότι τα αξιόπιστα συστήματα καταχώρησης των γεννήσεων θέτουν εμπόδια στην εμπορία των παιδιών και των οργάνων τους, περιορίζουν την παράνομη υιοθεσία και αποτρέπουν την ψευδή δήλωση της ηλικίας των παιδιών με σκοπό τον γάμο ανηλίκων, την επιστράτευση ανηλίκων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την παιδική εργασία[14] και τη δικαστική μεταχείριση ανηλίκων ως ενηλίκων·

176.  τονίζει το γεγονός ότι η έλλειψη "ορατότητας" όσο αφορά τα μη καταχωρημένα παιδιά, τα καθιστά ακόμα πιο ευάλωτα και αυξάνει την πιθανότητα να μην γίνουν αντιληπτές οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους·

177.  αποδοκιμάζει την ύπαρξη σε ορισμένες χώρες διακρίσεων λόγω φύλου κατά την καταχώρηση των γεννήσεων, μέσω νόμων και πρακτικών που αντίκεινται στην σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης καταχώρησης σε ανύπαντρες μητέρες, της άρνησης της ιθαγένειας της μητέρας, καθώς και διακρίσεων που αφορούν την καταχώρηση κοριτσιών που δεν έχουν λάβει σχολική εκπαίδευση, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην καταχώρηση βασίζεται στο εκπαιδευτικό σύστημα·

178.  καλεί την Επιτροπή και τις οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, να συμμετάσχουν στην προώθηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών όσον αφορά την αναγκαιότητα της καταχώρησης των γεννήσεων· σημειώνει ότι η απουσία πιστοποιητικού γέννησης εμποδίζει ενδεχομένως την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σε υλική βοήθεια από το κράτος· απευθύνει έκκληση για την προώθηση μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της καθολικής παροχής ανάλογων υπηρεσιών, έως ότου περατωθεί η επίσημη διαδικασία καταχώρησης·

179.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη να θεσπίσουν βιώσιμα και μόνιμα συστήματα καταχώρησης των γεννήσεων που θα λειτουργούν τόσο σε επίπεδο εθνικής διοίκησης όσο και στα χωριά, που θα διατίθενται δωρεάν σε ολόκληρο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης κινητών μονάδων καταχώρησης όπου θεωρείται σκόπιμο, της κατάλληλης κατάρτισης για υπαλλήλους ληξιαρχείων και της διάθεσης επαρκών πόρων για την χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλιών·

180.  καλεί τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού των πολιτικών με σκοπό την ενθάρρυνση των καταχωρήσεων των γεννήσεων, ειδικότερα με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών και των υπαγόμενων σε αυτά αρμοδίων οργανισμών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια κοινή ατζέντα η οποία θα προάγει την αποτελεσματική αντιμετώπιση σε παγκόσμια κλίμακα·

Τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις

181.  τονίζει τη ζωτική ανάγκη εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις·

182.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις εθνικές νομοθεσίες τους και να διεξαγάγουν σχετικές έρευνες, να διώξουν και να τιμωρήσουν όλους όσους έχουν παράνομα επιστρατεύσει παιδιά σε ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες ή τα έχουν χρησιμοποιήσει για ενεργό συμμετοχή σε εχθροπραξίες, ώστε να εξασφαλίσουν ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να τεθεί τέρμα στο πνεύμα ατιμωρησίας που επικρατεί σε ό,τι αφορά αυτά τα εγκλήματα·

183.  χαιρετίζει την έγκριση των "Δεσμεύσεων του Παρισιού για την προστασία των παιδιών έναντι της παράνομης επιστράτευσης ή χρησιμοποίησής τους από ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες" του 2006, ως επικαιροποίηση των Αρχών του Καίηπ Τάουν του 1997 και παροτρύνει όλα τα κράτη να τις ενστερνισθούν·

184.  φρονεί ότι είναι αναγκαία η θέσπιση μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που τελούν υπό κράτηση θα υφίστανται μεταχείριση σύμφωνη προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και προς το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό καθεστώς τους ως παιδιών, να απαγορευτεί δε η κράτηση παιδιών μαζί με ενήλικες πλην της περίπτωσης των γονέων με μικρά παιδιά· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των φορέων και των υπαλλήλων των νομικών και αστυνομικών συστημάτων των χωρών όπου παρατηρείται η χρησιμοποίηση αγοριών ή κοριτσιών ως στρατιωτών·

185.  τονίζει την ανάγκη μεταχείρισης των παιδιών σύμφωνα με τους κανόνες της δικαιοσύνης ανηλίκων καθώς και την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών προς τις δικαστικές διαδικασίες δυνατοτήτων· απευθύνει έκκληση για την ύπαρξη ειδικών εισαγγελέων ανηλίκων και δικηγόρων κοινωνικής πρόνοιας για την υποστήριξη των παιδιών ενώπιον δικαστηρίου· ζητεί την σύσταση επιτροπών εξακρίβωσης της αλήθειας και συμφιλίωσης·

186.  ζητεί την επανένταξη και τη σωματική, κοινωνική και ψυχολογική αποκατάσταση πρώην ανηλίκων μαχητών και άλλων παιδιών που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, την επανένωσή τους με τις οικογένειές τους, την εξεύρεση εναλλακτικών μορφών μέριμνας για τα παιδιά για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, την διοργάνωση βοηθητικών μαθημάτων και την διάδοση πληροφοριών σχετικά με τον ιό HIV/AIDS· υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης συγκεκριμένων ελλείψεων στον τομέα της επανένταξης των κοριτσιών στρατιωτών, τα οποία ενίοτε αντιμετωπίζουν κοινωνική απόρριψη και περιθωριοποίηση, διαθέτοντας ειδικούς πόρους για την κατάρτιση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, τη σεξουαλική υγεία, την ψυχολογική υποστήριξη και την οικογενειακή διαμεσολάβηση·

187.  τονίζει την ανάγκη να προβούν τα κράτη μέλη στην ανάληψη κοινής διπλωματικής δράσης οπουδήποτε αναφέρονται κρούσματα επιστράτευσης παιδιών σε στρατιωτικές μονάδες ή ένοπλες ομάδες·

188.  σημειώνει ότι η επείγουσα βοήθεια προς τα παιδιά στα πληγέντα από τη σύρραξη εύθραυστα κράτη σπανίως επεκτείνεται στην κατάλληλη εκπαίδευση και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει δραστηριότητες εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της εφαρμογής των ελαχίστων προτύπων που καταδεικνύονται στο Διοργανικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση σε Καταστάσεις Επείγουσας Ανάγκης (Inter-Agency Network for Education in Emergencies), τόσο στη διάρκεια των καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, όσο και στο μεταβατικό στάδιο από την κρίση στην ανάπτυξη·

189.  τονίζει ότι η απουσία οριστικής διευθέτησης των "παγωμένων" συγκρούσεων δημιουργεί μια κατάσταση παραμέλησης του κράτους δικαίου και διάπραξης παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους σχετικούς τομείς, καθώς και ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στη διασφάλιση και την τήρηση του συνόλου των δικαιωμάτων του παιδιού· ζητεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις που έχουν ανασταλεί·

Παιδιά και δημοκρατία

190.  υπογραμμίζει το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε μια ελεύθερη και ανοικτή κοινωνία όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία έκφρασης γίνονται σεβαστά και όπου δεν επιβάλλεται πλέον η θανατική ποινή, ιδίως σε ανηλίκους·

191.  υπογραμμίζει ότι η θέση των παιδιών σε μη δημοκρατικά κράτη είναι πολύ επισφαλής και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση αυτής της πληθυσμιακής ομάδας·

192.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της ενίσχυσης της πολιτικής συνείδησης των παιδιών και των νέων σε τρίτες χώρες όπου η δημοκρατία περιορίζεται, ώστε αυτοί οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε πολιτικά συνειδητοποιημένους πολίτες·

193.  καλεί την Επιτροπή να τονίσει τη σημασία της παροχής της δυνατότητας στους νέους να εκφράσουν τις απόψεις τους σε εθελοντική βάση μέσω (πολιτικών) οργανώσεων νέων·

o o o

194.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στη διακυβερνητική ομάδα εργασίας 'Europe de l'Enfance' στο ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών παρατηρητηρίων για τα παιδιά (ChildONEurope), στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, στη Unicef, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΫ).

 • [1]  ΕΕ C 303 της 14.12.2007, σελ. 1.
 • [2]  ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σελ. 1.
 • [3]  http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
 • [4]  ΕΕ C 300E της 9.12.2006, σελ. 259.
 • [5]  http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
 • [6]  ΕΕ L 13 της 20.1.2004, σελ. 44.
 • [7]  http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
 • [8]  Η σύμβαση 182 της ΔΟΕ σχετικά με τις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας αναφέρεται ρητά στην εμπορία ως μία από τις χείριστες μορφές εκμετάλλευσης.
 • [9]  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση της 13ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/EΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (P6_TA(2006)0559).
 • [10]  Σύμφωνα με το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με απαγορεύσεις που επιβάλλονται συνεπεία καταδικαστικών αποφάσεων για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος παιδιών (ΕΕ C 298 E της 8.12.2006, σελ. 220).
 • [11]  Ο ECPAT αποτελεί διεθνές δίκτυο στήριξης για τον τερματισμό της παιδικής πορνείας, της παιδικής πορνογραφίας και της εμπορίας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς.
 • [12]  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σελ. 22.
 • [13]  ΕΕ L 348, 28.11.1992, σελ. 1
 • [14]  όπως ορίζεται στο άρθρο 32, παρ. 1, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καταρχάς, η εισηγήτρια θα ήθελε να χαιρετίσει τη δημοσίευση από την Επιτροπή της ανακοίνωσής της όπου αναγγέλλεται η χάραξη μιας στρατηγικής για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Πράγματι, η κίνηση αυτή καταδεικνύει την ύπαρξη πραγματικής βούλησης να καταστεί το ζήτημα αυτό προτεραιότητα της δράσης της ΕΕ, να αναγνωριστούν τα παιδιά ως πλήρη υποκείμενα δικαιωμάτων, τα συμφέροντα των οποίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με συγκεκριμένο τρόπο σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται στο επίπεδο της Ένωσης[1], και να δημιουργηθούν μέσα που θα αποσκοπούν στην προαγωγή των δικαιωμάτων τους.

Με την παρούσα έκθεση επιχειρούμε να απαντήσουμε στην ανακοίνωση αυτή, λαμβάνοντας θέση επί ορισμένων εκ των συστάσεων που περιλαμβάνει και διατυπώνοντας νέες προτάσεις. Πέρα από τις γενικότερες "στρατηγικές" πτυχές, οι οποίες θα εξεταστούν στο αρχικό τμήμα της, η έκθεση αναφέρεται σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των οποίων τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένης δράσης.

Η προώθηση και ανάπτυξη της στρατηγικής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της θετικής επιβεβαίωσης των δικαιωμάτων του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην οικογένεια, στη μόρφωση, στην κοινωνική ένταξη, στην υγειονομική περίθαλψη, στην ισότητα ευκαιριών, στον αθλητισμό, με στόχο να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας "κοινωνίας φιλικής προς τα παιδιά και προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους" στην οποία τα παιδιά θα μπορούν να αισθάνονται προστατευμένα και έχοντα πρωταγωνιστικό ρόλο

Η εισηγήτρια θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η παρούσα έκθεση δεν έχει στόχο να παραθέσει έναν κατάλογο των προβλημάτων που θα πρέπει να επιλυθούν και των δικαιωμάτων που θα πρέπει να εξετασθούν κατά προτεραιότητα.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η έκθεση έχει απλώς ως στόχο να χρησιμεύσει ως ένα μέσο προβληματισμού για την ανακοίνωση της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο ΕΚ (συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές και με την ομάδα εργασίας όπου συμμετέχουν οι συντάκτες των διαφόρων επιτροπών που έχουν κληθεί να γνωμοδοτήσουν, συναντήσεις με εμπειρογνώμονες), και ιδίως την κοινή ακρόαση της 17ης Απριλίου 2007 και το πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου.

Εξάλλου, ο καθορισμός των κύριων προτεραιοτήτων για τη μελλοντική δράση της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί (έπειτα από την ευρύτατη διαβούλευση που σκοπεύει να εγκαινιάσει η Επιτροπή) επί τη βάσει ενός εγγράφου που αναμένεται να δημοσιευτεί το 2008.

II. ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

1. Το νομικό πλαίσιο

Τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δικαιωμάτων του ανθρώπου που η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υποχρεούνται να σέβονται κυρίως δυνάμει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του 1950 για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη έχουν εξάλλου κυρώσει στο σύνολό τους τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, το κατεξοχήν πλαίσιο αναφοράς για την προστασία των παιδιών. Θα ήταν σκόπιμο, ωστόσο, να επισημάνουμε εν προκειμένω ότι, αν και η σύμβαση αυτή έχει πολύ πιο ειδικό χαρακτήρα, δεν συνοδεύεται από κανένα μηχανισμό κυρώσεων που θα επέτρεπε τη διασφάλιση της τήρησής της, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ΕΣΔΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει έως σήμερα καμία συγκεκριμένη νομική βάση όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού.

Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η Συνταγματική Συνθήκη, εφόσον εγκριθεί, θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σαφώς πιο κατάλληλο νομικό πλαίσιο ως προς τα δικαιώματα του παιδιού: το άρθρο I-3 της Συνθήκης ("Στόχοι της Ένωσης") που περιλαμβάνει άμεσες αναφορές στα δικαιώματα του παιδιού, και κυρίως το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το οποίο αφιερώνεται αποκλειστικά στα δικαιώματα του παιδιού) θα αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει τη σύγκληση νέας ΔΚΔ, το Κοινοβούλιο θα εκδώσει τη γνωμοδότησή του σύμφωνα με το άρθρο 48 της ΣΕΕ. Τότε ακριβώς θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε όχι μόνο να μην τεθούν υπό αμφισβήτηση τα κεκτημένα όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά αντιθέτως να κατοχυρωθούν και μάλιστα να εμπεδωθούν.

Εξάλλου, πρέπει να αναρωτηθούμε σχετικά με τη σκοπιμότητα να προσχωρήσει η ΕΕ όχι μόνο στην ΕΣΔΑ, όπως προβλέπεται, αλλά και σε διάφορες συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αναφέρθηκε από την εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την ακρόαση της 17ης Απριλίου[2]. Πρέπει, συνεπώς, να εξετάσουμε τη δυνατότητα να προσχωρήσει μελλοντικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή / και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επί παραδείγματι, στις συμβάσεις για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο[3], για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών[4], για την υιοθεσία[5] ή για τη σεξουαλική εκμετάλλευση[6]. Θα ήταν εξάλλου χρήσιμο να αναρωτηθούμε για τα μέσα που θα επιτρέψουν, σε μεταγενέστερο στάδιο, την προσχώρηση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ωστόσο, ακόμα και ελλείψει ειδικής νομικής βάσης, έχουν θεσπιστεί πολυάριθμες νομοθετικές πράξεις, στο επίπεδο της Ένωσης, που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα του παιδιού· εξ ου και η σημασία της δημιουργίας ενός μηχανισμού ελέγχου και παρακολούθησης κατά την έγκριση και τη μεταφορά των πράξεων αυτών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του παιδιού λαμβάνονται δεόντως υπόψη και γίνονται σεβαστά. Αυτό ακριβώς αποκαλούμε "mainstreaming".

2. Το mainstreaming

Τον Απρίλιο του 2005, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη βελτίωση της συμβατότητας των νομοθετικών προτάσεών της με τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων[7]. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Επιτροπή επιδιώκει 3 στόχους: συστηματικό και αυστηρό έλεγχο του σεβασμού όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την κατάρτιση κάθε νομοθετικής πρότασης· προώθηση μιας "κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων"· καλύτερη δημόσια προβολή για τα λοιπά θεσμικά όργανα και στους πολίτες των αποτελεσμάτων του ελέγχου των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την πλευρά της Επιτροπής.

Σε έκθεση συνταχθείσα σχετικά με την ανακοίνωση αυτή[8], το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την επιθυμία του να προβλεφθεί από την Επιτροπή στην αξιολόγηση αντικτύπου της ένα κεφάλαιο αφιερωμένο ειδικά στα θεμελιώδη δικαιώματα. Φαίνεται πως θα έπρεπε να επαναλάβουμε και να αναλύσουμε περαιτέρω το αίτημα αυτό, καθότι θα ήταν χρήσιμο, στο πλαίσιο ορισμένων νομοθετικών προτάσεων, να εγκύψει η Επιτροπή ιδιαίτερα στον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ορισμένες διατάξεις στους ανήλικους. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που διαθέτουν σχετική ειδίκευση να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των προτάσεων αυτών. Τούτο είναι ακόμα πιο σημαντικό εάν λάβουμε υπόψη την προστιθέμενη αξία μιας άμεσης ειδικής πείρας την οποία οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να προσφέρουν στις υπηρεσίες της Επιτροπής, προκειμένου να τις βοηθήσουν να εντοπίσουν τους δυνητικούς κινδύνους για τα δικαιώματα των παιδιών που θα μπορούσαν να προκύψουν ακόμα και από φαινομενικά ασήμαντες προτάσεις[9].

Εξάλλου, θα ήταν σημαντικό να αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ειδικό όργανο, η σύνθεση του οποίου θα καθοριζόταν μελλοντικώς, ή έναν εκπρόσωπο / συνήγορο για τα δικαιώματα του παιδιού, ο οποίος θα μπορούσε να ενεργεί ως διαμεσολαβητής με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ή άλλες οργανώσεις που ειδικεύονται στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι ανήλικοι θα μπορούν να απευθύνονται σε αυτόν τον εκπρόσωπο, όταν θέλουν να διατυπώσουν προτάσεις και συστάσεις σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων (βλ. κατωτέρω).

3. Η συμμετοχή

Στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, η "συμμετοχή" αποτελεί λέξη-κλειδί, η οποία επανέρχεται ως επωδός στα φυλλάδια και στις δηλώσεις των διεθνών ΜΚΟ, των θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο θέμα. Κατά την άποψη της εισηγήτριας, η έννοια αυτή συνδέεται με μια θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας, ήτοι το δικαίωμα του πολίτη να συμμετέχει στις αποφάσεις που τον αφορούν.

Ωστόσο, στην καθημερινή πραγματικότητα, η αρχή της συμμετοχής τίθεται συχνά σε δεύτερη μοίρα, παρότι ορισμένες φορές τα παιδιά είναι τα μόνα άτομα που κατέχουν κάποιες πολύτιμες πληροφορίες, κυρίως όσον αφορά ορισμένα συμβάντα στο σχολείο, στους δρόμους, στις ομάδες νέων ή και ακόμα και στους κόλπους της οικογένειας, ενώ παράλληλα έχουν πολλές ιδέες για τον τρόπο βελτίωσης της κατάστασης.

Η παρούσα έκθεση τονίζει και τείνει να αποδείξει ότι, όταν το παιδί έχει τη δυνατότητα να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του για κάθε ζήτημα που το αφορά[10], είναι έτοιμο να το πράξει, και μάλιστα με άριστα αποτελέσματα.

Τούτο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο ευρύτατης διαβούλευσης που διεξήγαγε η οργάνωση "Σώστε τα παιδιά" (Save the Children) σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής, τα αποτελέσματα της οποίας διανεμήθηκαν κατά την κοινή ακρόαση της 17ης Απριλίου 2007.

Η εισηγήτρια ευελπιστεί ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με όσα εξήγγειλε στην ανακοίνωσή της και βασιζόμενη στις δομές και τα πρόσωπα που βρίσκονται περισσότερο κοντά στα παιδιά, θα συγκροτήσει έναν μηχανισμό διαβούλευσης/συμμετοχής με τα παιδιά, ο οποίος θα είναι ταχύς, αποτελεσματικός και αποδοτικός σε κάθε ζήτημα που τα αφορά.

4. Η δημιουργία μιας διοργανικής δυναμικής

Για να αυξηθεί η προβολή και η αποτελεσματικότητα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, θα ήταν χρήσιμο να βελτιωθεί η λειτουργία των οργάνων που έχουν ήδη συσταθεί από τα διάφορα θεσμικά όργανα για τον σκοπό αυτόν, και να ενισχυθεί η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ τους. Εάν παραστεί ανάγκη, θα έπρεπε να δημιουργηθούν και νέα όργανα.

Στην Επιτροπή διορίστηκε πρόσφατα στους κόλπους της διοίκησης ένας συντονιστής για τα δικαιώματα του παιδιού, οι δραστηριότητες του οποίου θα πρέπει, ωστόσο, να στηρίζονται σε μια μονάδα στελεχωμένη με επαρκές προσωπικό. Εξάλλου, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε, κατά τη συγκρότηση της επόμενης Επιτροπής και επεκτείνοντας τη σημερινή ομάδα Επιτρόπων για τα "θεμελιώδη δικαιώματα", τη θέση ενός Επιτρόπου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, που θα ήταν επίσης επιφορτισμένος ειδικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού[11] και θα ήταν αρμόδιος για τη συγκέντρωση και τον συντονισμό όλων των νομοθετικών, διοικητικών, επικοινωνιακών και λοιπών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί και άλλα όργανα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η μόνιμη διακυβερνητική ομάδα για τα παιδιά και τους εφήβους με την ονομασία "Η Ευρώπη των Παιδιών"[12]. Συστάθηκε το 2000 στους κόλπους του Συμβουλίου, προκειμένου να λειτουργήσει ως φόρουμ ανταλλαγής και σύγκρισης δεδομένων για τα παιδιά, και συνέρχεται άτυπα κάθε εξάμηνο κατόπιν πρόσκλησης της χώρας που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την πλευρά του, έχει δημιουργήσει επίσης έναν χώρο συζήτησης για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά, υπό τη μορφή μιας "συμμαχίας για τα δικαιώματα του παιδιού", που απαρτίζεται από βουλευτές με διαφορετικές πολιτικές και γεωγραφικές καταβολές, οι οποίοι συνέρχονται ανά δίμηνο, καθώς και μια διακομματική επιτροπή για την οικογένεια.

Όσο αξιέπαινες και εάν είναι οι διάφορες πρωτοβουλίες αυτές, μπορούν να αποδειχθούν ανεπαρκείς, κυρίως λόγω της έλλειψης προβολής τους και της απουσίας συντονισμού μεταξύ τους. Θα έπρεπε λοιπόν, κατά την άποψη της εισηγήτριας, να συντονιστούν και να ενισχυθούν οι δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα διάφορα όργανα αυτά, καθώς και να διασφαλιστεί η δημόσια προβολή τους, ενδεχομένως μέσω της δημιουργίας μιας κοινής ιστοσελίδας.

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα μπορούσε εξάλλου να εξεταστεί το ενδεχόμενο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να συσταθεί ένα συντονιστικό όργανο για τις δραστηριότητες που συνδέονται με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, καθιερώνοντας ενδεχομένως τη θέση του συνηγόρου ή διαμεσολαβητή για τα δικαιώματα του παιδιού, ο οποίος θα διαθέτει μια διοικητική μονάδα επιφορτισμένη με τη στήριξη των δραστηριοτήτων του.

Υπενθυμίζουμε, επίσης, τη σημασία της σύσφιγξης των δεσμών με διάφορους διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο αναπτύσσει στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού πολυάριθμες πρωτοβουλίες, από την πραγματοποίηση εκστρατειών κατά της βίας[13] έως τη θέσπιση διαφόρων συστάσεων, ψηφισμάτων και συμβάσεων, καθιστώντας έτσι το συγκεκριμένο όργανο προνομιακό εταίρο στο πλαίσιο της χάραξης μιας στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως για τη Unicef, η οποία διακρίνεται κυρίως για την ποιότητα των μελετών της σχετικά με πολυποίκιλες πτυχές της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο νεοσυσταθείς Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα μπορούσε, επίσης, να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας με τις υπηρεσίες αυτές, με τον Ύπατο Αρμοστή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, ή ακόμα και με εξειδικευμένους φορείς όπως το ENOC (European Network of Ombudspeople for Children - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών για τα Παιδιά), προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις έρευνές του όσον αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, να αξιοποιήσει την εμπειρία, τις γνώσεις και τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει άλλοι φορείς και να αποφύγει έτσι περιττές επικαλύψεις.

5. Η συλλογή στατιστικών δεδομένων

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε μια εκτενή ανάλυση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν στα παιδιά να απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους. Η ανάλυση αυτή θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως βάση για μια δημόσια διαβούλευση το 2008 και να οδηγήσει στον καθορισμό των κύριων προτεραιοτήτων μιας μελλοντικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, μια τέτοια ανάλυση, όπως και η χάραξη και αξιολόγηση στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων προσανατολισμένων στα παιδιά, ιδίως τα λιγότερο ευνοημένα, θα πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστα, πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία.

Ωστόσο, φαίνεται πως στην ΕΕ υπάρχουν σημαντικά κενά όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα[14] και, για τον λόγο αυτόν, θα έπρεπε να ληφθούν ορισμένα μέτρα για τη βελτίωση της συλλογής των στατιστικών δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της εντολής της Eurostat, ώστε να συμπεριλάβει περισσότερους δείκτες ειδικά για τα παιδιά, και μάλιστα σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα οποία θα έπρεπε και εκείνα να ενισχύσουν τα στατιστικά εργαλεία τους. Στο πλαίσιο αυτό, επίσης, αποκτά το πλήρες νόημά της η συμμετοχή των παιδιών και θα έπρεπε να εξετάσουμε τα μέσα συστηματικής συλλογής των πληροφοριών σχετικά με την άποψή τους επί ορισμένων ζητημάτων. Θα μπορούσαν, επίσης, να συγκεντρώνονται και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των γραμμών τηλεφωνικής υποστήριξης των παιδιών. Εξυπακούεται ότι θα έπρεπε να διατεθούν επαρκείς πόροι για τον σκοπό αυτόν. Επ’ αυτού, σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι, στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναλαμβάνει αυστηρή δέσμευση "να χορηγήσει τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή της προτεινόμενης στρατηγικής"[15].

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο και στο θέμα αυτό. Εξάλλου, όπως και ο προκάτοχός του, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να εκσυγχρονίσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τις μεθόδους και τα πρότυπα για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο[16].

6. Ενίσχυση της συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς: το ΦΟΡΟΥΜ

Κατ’ αναλογία με όσα προβλέπει ο κανονισμός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος ιδρύει στο άρθρο 10 του μια "πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων" ως μέσο ανταλλαγής πληροφοριών και συγκέντρωσης γνώσεων, εντάσσοντας στους κόλπους της διάφορων ειδών οργανώσεις που εργάζονται υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η ανακοίνωση της Επιτροπής προβλέπει τη δημιουργία ενός "φόρουμ".

Το φόρουμ αυτό, το οποίο ίσως τεθεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού, θα συνέβαλλε, σύμφωνα με την Επιτροπή, στην κατάρτιση και την παρακολούθηση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρησίμευε ως χώρος ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Στο φόρουμ θα συμμετείχαν τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η κοινωνία των πολιτών και τα ίδια τα παιδιά.

Στην Επιτροπή θα ανατεθεί η οργάνωση του φόρουμ, προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η κατάλληλη συμμετοχή των πολυάριθμων ενδιαφερομένων όσο και η αποτελεσματική οργάνωση.

Για να επιτευχθεί αυτό, ευκταίο θα ήταν να συγκροτηθεί μια ολιγομελής συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, ένα από τα καθήκοντα της οποίας θα μπορούσε να ήταν η συμβολή στην κατάρτιση των ημερησίων διατάξεων των συνεδριάσεων του φόρουμ. Στην ομάδα αυτή θα έπρεπε να συμμετέχουν νομικοί, που θα μπορούσαν να εκδίδουν συγκεκριμένες προτάσεις επί των νομοθετικών πράξεων οι οποίες θα μπορούσαν να εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο για την υλοποίηση των προτάσεων του φόρουμ. Εξάλλου, τα καθήκοντα και οι εξουσίες του φόρουμ θα ενισχύονταν εάν καθορίζονταν με ακρίβεια.

Εάν το φόρουμ πρόκειται να διατυπώνει συστάσεις, θα έπρεπε να οριστεί, σε ένα είδος εσωτερικού κανονισμού, ο τρόπος με τον οποίο θα δίνεται συνέχεια στις συστάσεις αυτές, καθώς και να οριστούν τα όργανα που θα είναι επιφορτισμένα με την έμπρακτη εφαρμογή των εν λόγω προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο παρακολούθησης οι συναφείς κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Είναι σαφές ότι, για να μπορεί να εργάζεται σωστά και αποτελεσματικά, το φόρουμ θα πρέπει να λαμβάνει κονδύλια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

7. Η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων προόδων

Αξίζει να επικροτήσουμε την απόφαση της Επιτροπής να δημοσιεύει κάθε χρόνο μια έκθεση σχετικά με τις προόδους που σημειώνονται όσον αφορά την εφαρμογή της προτεινόμενης στρατηγικής. Η έκθεση αυτή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο για το Κοινοβούλιο, ιδίως στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών του σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, επιτρέποντάς του να ασκεί συστηματικό και ακριβή έλεγχο της συνεκτίμησης των δικαιωμάτων του παιδιού σε κοινοτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πρόταση της UNICEF[17], το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε, από την πλευρά του, να διασφαλίζει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται οργανώνοντας σε περιοδική βάση ακροάσεις αφιερωμένες σε ορισμένες ειδικές πτυχές της προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού.

Και εδώ, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο του σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασίας που θα πρέπει να καθορίσει κατά την έναρξη των εργασιών του και επί του οποίου πρόκειται σύντομα να γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[18].

III. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

l. Η καταπολέμηση κάθε μορφής βίας

Η βία που ασκείται κατά των παιδιών δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της έκθεσης του καθηγητή κ. Pinheiro που παρουσιάστηκε κατά την ακρόαση της 17ης Απριλίου, και η οποία αντανακλάται στην παρούσα έκθεση[19].

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όχι μόνον θα πρέπει να τιμωρούνται οι δράστες της βίας, αλλά θα πρέπει επίσης να εκπονηθεί μια στρατηγική πρόληψης της βίας εις βάρος των παιδιών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δημιουργήσει πολυάριθμα και σημαντικά εργαλεία για την καταπολέμηση της βίας της οποίας θύματα είναι τα παιδιά, όπως τα προγράμματα DAPHNE και AGIS[20], το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας[21], η απόφαση πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων[22], την απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ[23], την απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας[24], καθώς και διάφορα μέτρα καταπολέμησης του σεξουαλικού τουρισμού με θύματα παιδιά.

Επί του τελευταίου ζητήματος, ο Επίτροπος κ. Frattini ανακοίνωσε, κατά την ακρόαση της 17ης Απριλίου, ότι η Επιτροπή εργάζεται, σε συνεργασία με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, για την ενίσχυση των μέτρων που στοχεύουν στην αναχαίτιση των ροών σεξουαλικού τουρισμού από τα κράτη μέλη. Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός αυτό και ευελπιστεί επιπλέον ότι θα θεσπιστούν διαδικασίες που θα επιτρέπουν τον καλύτερο συντονισμό των διώξεων εκτός των συνόρων. Ο Επίτροπος κ. Frattini έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση σχετικά με το έγκλημα στο Διαδίκτυο, η οποία εγκρίθηκε στις 22 Μαΐου 2007.

Σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, υπενθυμίζουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης πρόκειται να εγκρίνει μια σύμβαση για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση, επί της οποίας τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συντονίσει τη θέση τους στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 36. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε το ζήτημα της προσχώρησης της Επιτροπής ή/και της ΕΕ στην εν λόγω σύμβαση. Η εισηγήτρια ενθαρρύνει βεβαίως την προσχώρηση αυτή και ελπίζει ότι θα υιοθετηθεί επ’ αυτού μια θέση αρχής, προκειμένου να επιτραπεί μελλοντικά στην ΕΕ να συμμετέχει στη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμβάσεων για ζητήματα ποινικού δικαίου, ιδίως συμβάσεων που στοχεύουν στην προστασία των παιδιών, και να τις επικυρώνει.

Εξάλλου, επείγει επίσης η δημιουργία ενός συστήματος προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση η οποία θα προβλέπει αποτελεσματικούς και συντονισμένους μηχανισμούς ελέγχου προκειμένου να απαγορεύεται αποτελεσματικά σε πρόσωπα, τα οποία, λόγω καταδίκης, πρέπει να θεωρούνται άτομα ακατάλληλα για εργασία με παιδιά, η πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα. Η εισηγήτρια φρονεί ότι το Συμβούλιο πρέπει να ενισχύσει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στις περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και παιδικής πορνογραφίας, βελτιώνοντας τη συνεργασία σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών σε ό,τι αφορά τη νομολογία σε επίπεδο ΕΕ και επιβάλλοντας ελάχιστες υποχρεώσεις για τα άλλα κράτη μέλη. Αυτή η διαδικασία είναι επιβεβλημένη προκειμένου να υπάρχει η εγγύηση ότι η απαγόρευση άσκησης μιας δραστηριότητας που συνεπάγεται επαφή με παιδιά θα έχει, όσον αφορά το άτομο που έχει καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση σε κράτος μέλος, νομικές συνέπειες και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Σε ό,τι αφορά την παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί, σε συνεργασία με αρκετά τραπεζικά ιδρύματα και τους κυριότερους οργανισμούς έκδοσης πιστωτικών καρτών, τη δυνατότητα να αποκλείονται από τα επιγραμμικά συστήματα πληρωμής οι ιστότοποι που πωλούν υλικό παιδικής πορνογραφίας. Αυτή είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία η οποία πρέπει να λάβει όλη μας την προσοχή.

Συγκεκριμένα, μια τράπεζα που ακυρώνει το συμβόλαιο που έχει συνάψει με έμπορο ο οποίος πωλεί υλικό παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, κατά γενικό κανόνα αφού έχει ειδοποιηθεί από το ίδρυμα που διενήργησε την εξακρίβωση, θα έπρεπε να διαθέτει την άδεια να κοινοποιεί τα στοιχεία στους άλλους πιστωτικούς οργανισμούς με βάση το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Για τον σκοπό αυτόν, θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα ενημερώνεται διαρκώς και η οποία θα περιέχει τα στοιχεία των εμπόρων που πωλούν υλικό παιδικής πορνογραφίας. Τα στοιχεία που αφορούν τέτοιου είδους πωλητές θα έπρεπε εξάλλου να κοινοποιούνται αμέσως στις αστυνομικές υπηρεσίες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, στην Europol και στην Interpol. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, θα πρέπει να διεξαχθούν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού προκειμένου να προστατεύονται τα παιδιά και να τιμωρούνται οι δράστες των εγκλημάτων.

Σε ό,τι αφορά τη βία που προβάλλεται από το διαδίκτυο, πρέπει να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα αυτορρύθμισης των ιστοτόπων που προβάλλουν εικόνες ή βίντεο με εικόνες βίας. Οι διαχειριστές δικτύου θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί ως προς το περιεχόμενο που υπάρχει στον ιστότοπό τους και να απαγορεύουν την κυβερνητική βία που προάγει τη βία μεταξύ των ανηλίκων και τον εξευτελισμό των μαθητών και των καθηγητών. Εν προκειμένω, η εισηγήτρια υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του κοινοτικού προγράμματος "Safer Internet Plus" (2005-2008), για την προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών μέσω των οποίων δημιουργήθηκαν αριθμοί τηλεφωνικής κλήσης και ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για να παρέχεται βοήθεια στα παιδιά που έρχονται σε επαφή με περιεχόμενο παράνομο και με δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτά.

Πρέπει επίσης να επιδείξουμε προσοχή σε σχέση και με άλλα μέσα επικοινωνίας, ιδίως την τηλεόραση, προκειμένου να επιβλέπουμε και να περιορίζουμε την προβολή εικόνων και περιεχομένου βίας ή προγραμμάτων που δεν είναι κατάλληλα για παιδιά.

Μια άλλη σοβαρή μορφή βίας που πρέπει να επισημάνουμε είναι αυτή που αφορά τους ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων. Λόγω του ότι αυξήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές, οι οποίες δεν συνοδεύονται συστηματικά από πραγματική κοινωνική ένταξη, το εν λόγω φαινόμενο βρίσκεται σε έντονη αύξηση, ακόμη και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά, πρόθυμοι γιατροί επιδίδονται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις παράνομα. Ακόμη συχνότερα, τα παιδιά που είναι θύματα αυτών των πράξεων, οδηγούνται στις χώρες καταγωγής τους για να υποστούν ακρωτηριασμό εκεί χωρίς να έχουν λάβει ενημέρωση ούτε ειδική ιατρική βοήθεια. Οι βλάβες που υφίστανται είναι μόνιμες και έχουν σοβαρές συνέπειες στη σωματική και ψυχολογική υγεία του θύματος.

Για το θέμα αυτό, πρέπει να προβλέπεται η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής.

Στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας[25], η εισηγήτρια θα ήθελε να υπογραμμίσει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει η συνεργασία με την Europol και την Eurojust, και φρονεί ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα για την ενίσχυση της δράσης τους υπέρ της προστασίας των παιδιών από τη μάστιγα αυτή, καθώς και από κάθε άλλη μορφή βίας και εκμετάλλευσης, όχι μόνο σεξουαλικής φύσεως. Πράγματι, η εκμετάλλευση ενός παιδιού μπορεί να λάβει πολυποίκιλες μορφές, όπως επί παραδείγματι η χρήση των παιδιών για επαιτεία, η οποία θίγει κατάφωρα την αξιοπρέπεια του παιδιού και δημιουργεί σοβαρά ψυχολογικά τραύματα και θα έπρεπε για τον λόγο αυτόν, να απαγορευτεί σε όλα τα κράτη μέλη. Η εισηγήτρια ελπίζει συνεπώς ότι τα κράτη μέλη θα παράσχουν στην Europol και την Eurojust κάθε χρήσιμη πληροφορία που θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και ότι η Europol θα εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με την Interpol αλλά και με τον οργανισμό Frontex.

Στο πλαίσιο της ακρόασης της 17ης Απριλίου, ο Επίτροπος κ. Frattini υπογράμμισε τη βούλησή του να καταπολεμήσει, σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία, την κυκλοφορία βίαιων βιντεοπαιχνιδιών, κίνηση την οποία η εισηγήτρια βεβαίως θα ενθαρρύνει.

2. Η καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων και το δικαίωμα στην εκπαίδευση

Η παρούσα στρατηγική στοχεύει στην υποστήριξη και στην υλοποίηση των στόχων της Χιλιετίας, οι οποίοι ορίζουν τις παγκόσμιες προτεραιότητες για το σύνολο του πληθυσμού του κόσμου, αλλά κατά πρώτο λόγο για τα παιδιά. Αυτοί οι στόχοι είναι ιδίως η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, η καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η προαγωγή της μητρικής υγείας, η μείωση του ποσοστού της παιδικής θνησιμότητας και οι εκστρατείες πρόληψης του HIV/AIDS και οι εκστρατείες εμβολιασμού.

Πρέπει εξάλλου να προστατεύονται τα παιδιά από τις χείριστες μορφές εκμετάλλευσης και ιδίως από την παιδική εργασία, τη συμμετοχή των παιδιών στις συγκρούσεις (παιδιά-στρατιώτες) και την οικιακή δουλεία.

Η φτώχεια αποτελεί συχνά την αιτία κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ανακοινώνει την πρόθεσή της να εργαστεί από το 2007 για τη συγκέντρωση των δράσεων που αναπτύσσονται σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Είναι πράγματι απαραίτητο να αντιμετωπίσει η ΕΕ τα προβλήματα αυτά, ακολουθώντας την ορθή κατεύθυνση των διατάξεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία κατοχυρώνει στα άρθρα 27 και 28 το δικαίωμα κάθε παιδιού σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης που θα επιτρέπει τη σωματική, διανοητική, πνευματική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του, καθώς και το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό επαναλαμβάνεται εξάλλου στο άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η ΕΕ οφείλει, ως εκ τούτου, να μεριμνήσει ώστε να μην γίνεται ανεκτή καμία διάκριση όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, μόνον η οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να απαγορεύουν κάθε μορφής διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι, ως έχει σήμερα η κοινοτική νομοθεσία, μόνον οι εθνοτικές μειονότητες απολαύουν προστασίας από τις διακρίσεις στην εκπαίδευση, σε αντίθεση με τις θρησκευτικές και τις γλωσσικές μειονότητες. Η εισηγήτρια φρονεί, συνεπώς, ότι θα έπρεπε να θεσπιστούν νέες διατάξεις για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της προστασίας από τις διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση[26].Το 2007 είναι το Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Η εισηγήτρια ελπίζει ότι η Επιτροπή θα αρχίσει ήδη από το τρέχον έτος να εργάζεται για την κατάρτιση μιας οδηγίας που θα καλύπτει όλους τους τομείς που αναφέρονται στην οδηγία για τις "φυλετικές διακρίσεις" (άρθρο 3) και θα ισχύει για όλους τους λόγους διακρίσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ ήτοι το φύλο, η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία, οι πεποιθήσεις, ο γενετήσιος προσανατολισμός και η αναπηρία.

Τα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει να αποτελέσουν μία από τις κύριες προτεραιότητες των μελλοντικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Εν προκειμένω, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα παιδιά με αναπηρίες πρέπει να θεωρούνται παιδιά "με ειδικές δεξιότητες" και για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να συμβάλουμε στην ανάπτυξή τους και να τα σεβόμαστε.

Θεωρεί εξάλλου, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, και ιδίως στην περίπτωση των παιδιών Ρομ, θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης θετικών δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο φαίνεται πως είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η απομόνωση που υφίστανται κάποιες φορές[27].

Συγκεκριμένα, θα έπρεπε να προαχθούν οι εκστρατείες σχολικής φοίτησης , οι οποίες είναι χρήσιμες για την καταπολέμηση του χαμηλού ποσοστού αλφαβητισμού, και να ληφθούν ειδικά μέτρα για την επίλυση του προβλήματος που συνιστά η σχολική διασπορά για τα παιδιά Ρομ.

Παράλληλα, θα έπρεπε οι ιατρικές δομές να προάγουν προγράμματα εμβολιασμού και υγειονομικής υποστήριξης για τα νεογέννητα παιδιά και τα παιδιά Ρομ, που αποτελούν μια κατηγορία που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο παθολογιών.

Εξάλλου, θα πρέπει να καταβληθούν στοχοθετημένες προσπάθειες υπέρ των παιδιών του δρόμου, καθώς τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτά είναι τουλάχιστον ελλιπή, τη στιγμή που τα δεινά που αντιμετωπίζουν καθιστούν απαραίτητη τη λήψη στοχοθετημένων μέτρων.

3. Τα δικαιώματα των παιδιών που είναι μετανάστες

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι "μια άλλη πρόκληση είναι να διασφαλίζεται στη νομοθεσία και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι μετανάστες, ζητούν άσυλο ή είναι πρόσφυγες"[28]. Η εισηγήτρια ενθαρρύνει βεβαίως την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής.

Στον τομέα του ασύλου, εντός των επόμενων μηνών η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νέες νομοθετικές πράξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού συστήματος ασύλου. Η εισηγήτρια εφιστά ήδη την προσοχή στο γεγονός ότι η ιδιαίτερη κατάσταση των παιδιών θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη σε όλα τα μέτρα που εγκρίνονται στο πλαίσιο αυτό. Πράγματι, παρότι οι υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις περιλαμβάνουν ήδη διατάξεις για την προστασία των παιδιών, οι διατάξεις αυτές δεν είναι πάντοτε επαρκείς, ενώ παράλληλα παρατηρούνται προβλήματα στην εφαρμογή τους[29]. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει, επί παραδείγματι, να μεριμνήσουμε ώστε οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία των φακέλων να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, η ακρόαση του παιδιού να γίνεται υπό συνθήκες προσαρμοσμένες στην ηλικία του, η οποία πρέπει να καθορίζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς και να είναι δυνατή η εξεύρεση λύσεων εναλλακτικών της κράτησης, η οποία απλώς επιδεινώνει το τραύμα που υφίσταται το παιδί. Η έννοια του "υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού" θα ενισχυθεί εάν οριστεί με ακρίβεια, σε στενή συνεργασία ιδίως με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η οποία έχει αναπτύξει μια διαδικασία για τον τυπικό ορισμό όσων θεωρείται ότι θα πρέπει να καλύπτει η έννοια του υπέρτατου συμφέροντος - πρόκειται για τη διαδικασία "BID" (Best Interests Determination)[30].

Η έννοια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στη συνείδηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, η ευάλωτη θέση των οποίων θεωρείται πλέον αυταπόδεικτη[31]. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να φροντίσουμε ώστε τα παιδιά αυτά να είναι δεόντως ενημερωμένα για τα δικαιώματά τους και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα προασπίζουν, καθώς και να απολαύουν όσο το δυνατόν συντομότερα της συνδρομής ενός νομικού εκπροσώπου.

Επιπλέον, ορισμένα παιδιά δεν έχουν καταχωριστεί στα μητρώα κατά τη γέννηση. Τα παιδιά που δεν είναι καταχωρισμένα δεν έχουν δικαίωμα σε ταυτότητα, όνομα, υπηκοότητα, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη. Η κατάσταση "αφάνειας" αυτών των παιδιών απαιτεί συγκεκριμένη παρέμβαση, διότι ο ανήλικος που δεν είναι καταχωρισμένος σε μητρώο, δεν απολαύει κανενός νομικού καθεστώτος, κάτι που εμποδίζει τον έλεγχο, την πρόληψη και την παρέμβαση σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του. Πράγματι, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα μη εγγεγραμμένα παιδιά αποτελούν θύματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταδικασμένα να ζουν σε συνθήκες δουλείας ή αναγκασμένα να εργάζονται.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι προαναφερόμενοι τομείς στους οποίους τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα υπόψη αποτελούν μερικά μόνον από τα ζητήματα που θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε για την επίτευξη πραγματικού "mainstreaming". Βεβαίως, θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και για άλλα ζητήματα, όπως κυρίως αυτό της διατροφικής εκπαίδευσης, της κατάχρησης αλκοόλ και της εξάπλωσης των ναρκωτικών, που, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η οργάνωση "Σώστε τα παιδιά" (Save the Children), ξεχωρίζουν ως ορισμένα από τα σοβαρά προβλήματα των οποίων την αντιμετώπιση επιθυμούν τα ίδια τα παιδιά.

Πολλά άλλα δικαιώματα των παιδιών δεν γίνονται σεβαστά ούτε συνοδεύονται από επαρκείς εγγυήσεις. Υπάρχει πλήθος καταστάσεων επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν την παιδική ηλικία. Αναφέρουμε, επί παραδείγματι, τη ραγδαία αύξηση των περιπτώσεων διεθνούς εμπορίας παιδιών, τον γραφειοκρατικό φόρτο που παρακωλύει τις διεθνείς υιοθεσίες, το δράμα των αναγκαστικών γάμων, τον σημαντικό αριθμό παιδιών που εξαφανίστηκαν για τα οποία δεν έχουμε νέα.

Όπως ανέφερε η εισηγήτρια στην εισαγωγή, οι τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής που προτείνει η Επιτροπή θα αποτελέσουν αντικείμενο εις βάθος συζήτησης σε μεταγενέστερο στάδιο και σε διάφορα πλαίσια, ένα από αυτά είναι το φόρουμ, που συνεδρίασε για πρώτη φορά στο Βερολίνο.

Θα πρέπει, ωστόσο, να αξιολογηθούν οι ενδείξεις που περιέχονται στη μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική για την υποστήριξη της οικογένειας και των δεικτών γεννητικότητας, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

 • [1]  Εν προκειμένω, η κ. Santos Pais, διευθύντρια του ερευνητικού κέντρου Innocenti της Unicef, υπογράμμισε στην εναρκτήρια ομιλία της κατά την ακρόαση της 17ης Απριλίου: «Children require distinct and systematic attention and their consideration cannot be diluted or neglected when policies are shaped and budgetary allocations made» (Τα παιδιά χρειάζονται ξεχωριστή και συστηματική προσοχή και το στοιχείο αυτό δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται ή να αγνοείται κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών και κατά τη διάθεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού).
 • [2]  Η κ. Taylor δήλωσε σχετικώς: «We would like very much to see the European Union become party to suitable Conventions, thus reinforcing our political and practical cooperation in this context, and giving extra impetus to their ratification by member States» (Θα επιθυμούσαμε πολύ να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρεί στις σχετικές συμβάσεις, ενισχύοντας έτσι την πολιτική και πρακτική μας συνεργασία στο πλαίσιο αυτό και δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην κύρωσή τους από τα κράτη μέλη). Το κείμενο της ομιλίας διατίθεται στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
 • [3]  Το άρθρο 9 της οποίας αναφέρεται στα εγκλήματα που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία.
 • [4]  Η σύμβαση αυτή, που έχει σκοπό να προστατεύσει τα «υπέρτατα συμφέροντα» του παιδιού, προβλέπει μέτρα δικονομικής φύσεως που επιτρέπουν στα παιδιά να ασκούν τα δικαιώματά τους, κυρίως στο πλαίσιο των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου (επιμέλεια, δικαίωμα επίσκεψης, πατρότητα, κηδεμονία) που εκδικάζονται ενώπιον μιας δικαστικής αρχής.
 • [5]  Σήμερα βρίσκεται εν εξελίξει μια αναθεώρηση της σύμβασης αυτής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νομικές και κοινωνικές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά τη συνεννόηση με το θετό τέκνο όπου είναι δυνατόν, την ελάχιστη ηλικία του αναδόχου και το δικαίωμα των ατόμων να γνωρίζουν την ταυτότητα ή την καταγωγή τους. Η αναθεωρημένη σύμβαση για την υιοθεσία θα υποβληθεί στην Επιτροπή Υπουργών το 2007.
 • [6]  Η εν λόγω σύμβαση βρίσκεται σήμερα στη διαδικασία της έγκρισης και η δυνατότητα προσχώρησης της Κοινότητας ή / και της Ένωσης σε αυτήν εξετάζεται επί του παρόντος στους κόλπους του Συμβουλίου.
 • [7]  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής. Μεθοδολογία συστηματικού και αυστηρού ελέγχου, COM (2005) 172 τελικό της 27.04.2005
 • [8]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής - Μεθοδολογία συστηματικού και αυστηρού ελέγχου (2005/2169(INI))
 • [9]  Βλ. σχετικώς τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του δικτύου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων του 2005, σελ. 17 κ.ε.
 • [10]  Άρθρο 12 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού
 • [11]  Η δημιουργία της θέσης ενός αντιπροσώπου υψηλού επιπέδου επιφορτισμένου με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού έχει ήδη αποτελέσει στο παρελθόν αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλ. ιδίως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εμπορία παιδιών και τα παιδιά-στρατιώτες (B5-0320/2003), που εγκρίθηκε στις 3 Ιουλίου 2003.
 • [12]  http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
 • [13] Από τον Ιανουάριο του 2006, το Συμβούλιο της Ευρώπης διαθέτει μια συντονιστική μονάδα επιφορτισμένη με την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και την προστασία των παιδιών από τη βία www.coe.int/children
 • [14]  Βλ. για το ζήτημα αυτό ιδίως το φυλλάδιο που δημοσιεύθηκε από το Euronet «Children Rights in the EU», σελ. 36.
 • [15]  Προαναφερθείσα ανακοίνωση, σελ. 13.
 • [16]  Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • [17]  Βλ. την προσφώνηση της κ. Santos Pais κατά την ακρόαση της 17ης Απριλίου 2007 http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
 • [18]  Άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • [19]  Ο κ. Sergio Paulo Pinhero ορίστηκε επικεφαλής της εκπόνησης της μελέτης του ΟΗΕ για τη βία εις βάρος των παιδιών. Η μελέτη είναι διαθέσιμη σε διάφορους ιστοτόπους, μεταξύ των οποίων και ο ιστότοπος http://www.unicef.org.
 • [20]  Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, τα όργανα των διωκτικών αρχών και τους εκπροσώπους των υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών να συγκροτήσουν ευρωπαϊκά δίκτυα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ορθές πρακτικές.
 • [21]  Σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, ΕΕ C 311 της 09.12.2005
 • [22]  ΕΕ L 203 της 01.08.2002.
 • [23]  ΕΕ L 138 της 9.06.2000.
 • [24]  ΕΕ L 13/44 της 20.01.2004.
 • [25]  Επί του ζητήματος αυτού, ο Επίτροπος κ. Frattini εξήγγειλε ότι η 17η Οκτωβρίου θα κηρυχθεί ως ημέρα αφιερωμένη στο εν λόγω φαινόμενο.
 • [26]  Βλ. σχετικά τη θεματική έκθεση αριθ. 4 του δικτύου εμπειρογνωμόνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα της 25ης Μαΐου 2006, σελ. 45.
 • [27]  Για παραδείγματα σχετικών ορθών πρακτικών βλ. την προαναφερθείσα έκθεση, σελ.46 κ.ε.
 • [28]  COM 2006 (367) σελ. 7.
 • [29]  Βλ. σχετικά την παρέμβαση της αντιπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες κατά την ακρόαση της 17ης Απριλίου http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
 • [30]  Ο τυπικός ορισμός του υπέρτατου συμφέροντος (BID) είναι μια τυπική διαδικασία που αποτελείται από ειδικές διαδικασίες ασφάλειας και απαιτήσεις τεκμηρίωσης που εφαρμόζονται για ορισμένα παιδιά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Ο λαμβάνων την απόφαση έχει την υποχρέωση να σταθμίζει και να εξισορροπεί όλους τους συναφείς παράγοντες μιας συγκεκριμένης περίπτωσης και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και στις λοιπές πράξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου, προκειμένου να λάβει μια ολοκληρωμένη απόφαση που θα προστατεύει με τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματα του παιδιού.
 • [31]  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το 4-5% των αιτούντων άσυλο που φθάνουν στο έδαφος της ΕΕ είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, αριθμός που το 2006 αντιστοιχούσε σε 8 000 – 10 000 ανηλίκους.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (*) (12.9.2007)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού
(2007/2093(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, εξασφαλίζοντας την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την εκμάθηση των υποχρεώσεών τους, και άρα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια υποστήριξης των οικογενειών μέ κατάλληλες δημόσιες πολιτικές, αλλά ότι, ελλείψει ενός τέτοιου πλαισίου, όλα τα παιδιά συμπεριλαμβανομένων των ορφανών, των αστέγων και των προσφύγων πρέπει, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCR) της 20ής Νοεμβρίου 1989, να μπορούν να απολαύουν μιας προστασίας που θα αναπληρώνει το οικογενειακό περιβάλλον και θα εξασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξή τους χωρίς κανενός είδους διάκριση,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις αρχές που θεσπίζονται στη Σύμβαση UNCR,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις παρατεταμένων συγκρούσεων μεταξύ των γονέων μετά από χωρισμό έχουν αρνητική επίδραση στα παιδιά,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των παιδιών ως αυτόνομων νομικών προσωπικοτήτων και, παρά τα εθνικά και διεθνή νομοθετήματα, τα κορίτσια και οι γυναίκες συχνά είναι θύματα νομικών, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που επηρεάζουν την άσκηση των θετικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία, σε ασφαλή διατροφή και καθαρό νερό καθώς και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των εφήβων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να αποτελούν απαραίτητη συνιστώσα της εκπαίδευσης κατά την παιδική ηλικία, και τη βάση όλων των άλλων σταδίων της ζωής,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεμελιώδη σημασία να εισαχθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τα παιδιά, δεδομένου ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αρχίζει με την αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων των αγοριών και κοριτσιών ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των μεταναστριών, τόσο ενηλίκων όσο και ανηλίκων, με τη μορφή των λεγομένων εγκλημάτων τιμής, καταναγκαστικών γάμων, ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, ή άλλων βιαιοτήτων, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση κανένα σκεπτικό πολιτιστικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει επ'ουδενί να γίνονται ανεκτές,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά στην Ευρώπη εκτίθενται σε νεαρότατη ηλικία σε αναπαραστάσεις φρίκης, πορνογραφίας και βίας, στα μέσα ενημέρωσης, και ότι τούτο μπορεί να έχει καταστρεπτικές ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στα παιδιά, όπως άγχος, κατάθλιψη, αυξημένη επιθετικότητα και προβλήματα στα σχολείο,

1.  τονίζει ότι την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών φέρουν οι εθνικές κυβερνήσεις· υπογραμμίζει ότι τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να τηρούν δυνάμει του εθνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου·

2.  τονίζει ότι η στρατηγική για τα παιδιά πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις τέσσερις βασικές αρχές που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση UNCRC: α) προστασία έναντι των διακρίσεων κάθε μορφής, β) το καλύτερο συμφέρον του παιδιού ως πρωταρχικός παράγων, γ)το δικαίωμα στη ζωή και την ανάπτυξη, δ) το δικαίωμα να εκφράζει γνώμη και η γνώμη του αυτή να λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε ζήτημα ή διαδικασία που αφορά το παιδί·

3.  τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση με βάση τις ίσες ευκαρίες και την έλλειψη διακρίσεων·

4.  τονίζει ότι η απαγόρευση συμμετοχής των κοριτσιών στη σχολική φοίτηση στα αθλήματα, όπως είναι το κολύμπι, και για λόγους πολιτιστικούς δεν δικαιολογείται με βάση καμιά κουλτούρα ή θρησκεία και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή·

5.  εκφράζει ανησυχία για τις πολλαπλές παραβιάσεις δικαιωμάτων εις βάρος κοριτσιών από οικογένειες μεταναστών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις μαντήλες και την κάλυψη προσώπου και σώματος, τουλάχιστον στο δημοτικό σχολείο, ώστε να εμπεδωθεί σθεναρότερα το δικαίωμα να είναι κανείς παιδί και να εξασφαλισθεί το δικαίωμα γνήσιας και ελεύθερης επιλογής σε μεγαλύτερη ηλικία·

6.  υπενθυμίζει το δικαίωμα των παιδιών, στην υγεία και, ειδικότερα, το δικαίωμα των εφήβων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τονίζει ότι η προστασία της υγείας των μητέρων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελλοντικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού που θα πρέπει να προάγει συνθήκες διαβίωσης και εργασίας προσαρμοσμένες στις εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, και να απαιτεί την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που εγγυάται τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών, καθώς και ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των γυναικών σε προγεννητική και μεταγεννητική δημόσια περίθαλψη ποιότητας, προκειμένου να μειωθεί η μητρική και παιδική θνησιμότητα καθώς και η μετάδοση ασθενειών από τη μητέρα στο παιδί· τονίζει τη ζωτική σημασία της άδειας μητρότητας για την ανάπτυξη του παιδιού, ιδίως λόγω του δεσμού του παιδιού με τη μητέρα του όχι μόνον κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση, αλλά και κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του·

7.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία του Συμβουλίου 92/85/ΕΟΚ της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων[1]· θεσπίζει εργασιακά δικαιώματα των εγκύων και θηλαζουσών γυναικών, απαιτώντας από τους εργοδότες να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι τόσο οι γυναίκες όσο και το αγέννητο παιδί δεν εκτίθενται σε κίνδυνο υγείας στο χώρο εργασίας·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων κοριτσιών στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία και τις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας·

9.  τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της οικογένειας ως βασικού θεσμού στην κοινωνία για την επιβίωση, την προστασία και την ανάπτυξη του παιδιού· φρονεί ότι τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη σε θέματα που αφορούν το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και τα ωράρια εργασίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε καταστάσεις στις οποίες οι μητέρες ή τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία, καθώς και στη χάραξη πολιτικών δημόσιας και/ή ιδιωτικής στήριξης προς τα παιδιά και τους γονείς τους, ούτως ώστε και οι δύο γονείς να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν και να μοιράζονται ευθύνες όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση και τη φροντίδα των παιδιών· πιστεύει ότι πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ζουν σε εναλλακτικές οικογενειακές δομές που δεν αντιστοιχούν στην παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια που αποτελείται από τη μητέρα, τον πατέρα και τα βιολογικά παιδιά τους·

10. συστήνει την δημιουργία και επέκταση των τοπικών και περιφερειακών δικτύων με τη συμμετοχή αρχών της κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ΜΚΟ και των οργανώσεων προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, με στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, προστασίας και υποστήριξης στα παιδιά και τις οικογένειές τους·

11. στηρίζει το τη δημιουργία στα κράτη μέλη κατάλληλων διαρθρώσεων που θα βοηθούν τα παιδιά και τους γονείς να προσαρμοσθούν στη νέα οικογενειακή τους κατάσταση·

12. καταδικάζει όλες τις μορφές βίας εναντίον των παιδιών συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, πνευματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας, όπως είναι τα βασανιστήρια, η κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, η ομηρεία, η εμπορία ή η πώληση παιδιών και των οργάνων τους, η ενδοοικογενειακή βία, η παιδική πορνογραφία, η παιδική πορνεία, η παιδεραστία, ή οι καταστροφικές παραδοσιακές πρακτικές όπως π.χ. ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών, οι καταναγκαστικοί γάμοι και τα εγκλήματα τιμής·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά νομοθετικά και άλλα μέτρα κατανεμημένα ανά ηλικία και φύλο, για την πρόληψη και την εξάλειψη κάθε είδους βίας που διαπράττεται στο έδαφός τους στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο·

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των ιατρών σχετικά με επιζήμιες παραδοσιακές πρακτικές και να διασφαλίσουν ότι τα εγκλήματα θα τιμωρούνται συστηματικά δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας και ότι θα επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που είναι τα κορίτσια και οι μετανάστριες, οι γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες και τα κορίτσια με αναπηρία·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη είτε να εφαρμόσουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών, είτε να εγκρίνουν νόμους για τη δίωξη όλων όσων προβαίνουν σε ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων·

16. καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν την υποχρεωτική καταγραφή, από τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας, όλων των περιστατικών ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων των γυναικών, περιλαμβανομένης της καταγραφής περιστατικών όπου υπάρχουν υποψίες για ενδεχόμενο ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων·

17. καλεί τα κράτη μέλη να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κατά παράδοση βία εις βάρος των γυναικών, να καταδικάσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νεκρών μεταναστριών που ενθαρρύνονται από την οικογένεια και να ελέγξουν ποιοι νόμοι μπορούν να εφαρμοσθούν προκειμένου να θεωρηθούν υπόλογα μέλη της οικογενείας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των αποκαλούμενων εγκλημάτων τιμής·

18. υποστηρίζει ότι, για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και κακοποίησης εις βάρος των παιδιών, απαιτείται η δημιουργία ενός εξειδικευμένου πρωτοκόλλου διαδικασιών καταγραφής και νοσηλείας των περιστατικών αυτών, καθώς και δράσεις κατάρτισης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που είναι αρμόδιο για ζητήματα που σχετίζονται με την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών·

19. υπενθυμίζει ότι τα παιδιά και τα νεαρά άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους· εκτιμά ότι τα κορίτσια και τα αγόρια δικαιούνται να υποστηρίζουν τις απόψεις τους και ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να διασφαλιστεί στο πλαίσιο των εργασιών για τη διαμόρφωση στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών, και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών·

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιβάλλει την τιμωρία των ατόμων που επιδίδονται σε σεξουαλικό τουρισμό με τη συμμετοχή παιδιών και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης συντονισμένης στρατηγικής της ΕΕ κατά του σεξουαλικού τουρισμού με τη συμμετοχή παιδιών και να προσυπογράψουν και να προωθήσουν κώδικες συμπεριφοράς στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία, όπως ο Κώδικας Συμπεριφοράς του ECPAT[2] της 21ης Απριλίου 2004, για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση σε ταξιδιωτικό και τουριστικό πλαίσιο·

21. επισημαίνει το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς, όπως η πορνεία και η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και σε περίπτωση καταναγκαστικού γάμου, είναι έφηβες, με αποτέλεσμα η σωματεμπορία να καθίσταται μείζον θέμα φύλου· τονίζει, επιπλέον, ότι ακόμη και στους κόλπους ομάδων που συμμετέχουν στις προσπάθειες για τον έλεγχο και την εξάλειψη της σωματεμπορίας, εξακολουθούν να υπάρχουν συμβατικές συμπεριφορές όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των φύλων και παραδοσιακές αντιλήψεις για το ρόλο των γυναικών και των κοριτσιών·

22. καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, ιδίως Γυναικών και Παιδιών που θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ το 2000 στο Παλέρμο και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των παιδιών που πέφτουν θύματα σωματεμπορίας, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, στα θύματα σωματεμπορίας να παραμένουν στην επικράτειά τους προσωρινά ή μόνιμα··

23. καλεί την Επιτροπή να προβεί άμεσα σε αξιολόγηση των εθνικών μέτρων εφαρμογής της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου 2004/68/ΔΕΥ της 22 Δεκεμβρίου 2003για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας[3] με στόχο την πρόταση άμεσης τροποποίησης των εθνικών διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με αυτή, αλλά και επικύρωσης από όλα τα κράτη μέλη του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τη σωματεμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Μαΐου 2000· εκτιμά ότι βασική προτεραιότητα της Επιτροπής οφείλει να αποτελεί η ενίσχυση της διασυνοριακής δράσης κατά δικτυακών τόπων με παιδική πορνογραφία και η βελτίωση της συνεργασίας δημόσιων αρχών και φορέων του ιδιωτικού τομέα με στόχο την δέσμευση ως προς το κλείσιμο παράνομων ιστοσελίδων·

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων, περιλαμβανομένης της διοργάνωσης εκστρατειών ενημέρωσης και πρόληψης, για την καταπολέμηση της αθέμιτης χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών τόσο για τη σωματεμπορία αγοριών και κοριτσιών, όσο και για την παιδική πορνογραφία, επισημαίνοντας ότι ό, τι συνιστά έγκλημα είναι έγκλημα και στο διαδίκτυο·

25. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν με ποιο τρόπο θα προστατεύσουν καλύτερα τη νεολαία από τη βία στα μέσα ενημέρωσης και κατά πόσον θα πρέπει να καταστούν αυστηρότερες οι ποινές σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης της εν λόγω προστασίας·

26. τονίζει ότι η μελλοντική στρατηγική και οι δράσεις των κρατών μελών πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση των βιαιοπραγιών με δράστες παιδιά, ιδίως στο χώρο του σχολείου και σε άλλα μέρη, μεταξύ άλλων με εκστρατείες διαπαιδαγώγησης των πολιτών, προαγωγής και διδαχής των αρχών της δεοντολογίας και της ηθικής στα σχολεία και κατάλληλης ευαισθητοποίησης των γονέων και των παιδαγωγών και του ιατρικού προσωπικού·

27. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αύξηση της υπευθυνότητας των μέσων ενημέρωσης και των παρόχων πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο θέμα της καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των κοριτσιών και των αγοριών, ιδίως με την καταπολέμηση της διάδοσης παιδοπορνογραφικού υλικού στο Διαδίκτυο, τον εντοπισμό και την ποινικοποίηση των χρηστών του υλικού αυτού και την προώθηση από τα μέσα ενημέρωσης υλικού που θα σέβεται τα δικαιώματα των παιδιών και την αξιοπρέπειά τους·

28. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την ανάγκη να τηρήσουν ανυπερθέτως τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις τους στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού·

29. συνιστά στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική παρακολούθηση των παιδιών που είναι θύματα εγκατάλειψης, κατάχρησης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και άμεσων και/ή έμμεσων βιαιοπραγιών, σε πνεύμα σεβασμού του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού και της διάστασης του φύλου· υπενθυμίζει ότι ο αντίκτυπος της έμμεσης βίας στην ευημερία των παιδιών και η πρόληψή της πρέπει να ενταχθούν στις εργασίες της Επιτροπής· τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά συχνά συνδέονται με καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των εν λόγω οικογενειών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επίλυσή τους με νέες κοινωνικές πολιτικές που θα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αλληλεγγύη·

30. ζητεί να περιλαμβάνονται στη μελλοντική στρατηγική δράσεις πρόληψης των βιαιοπραγιών λόγω φύλου, επικεντρωμένες, μεταξύ άλλων, σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών που θα απευθύνονται σε κορίτσια και αγόρια, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στις ευάλωτες κοινότητες, και θα στοχεύσει στη χειραφέτηση των κοριτσιών, στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα κορίτσια στην καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων τους· ζητεί να υποστηριχθεί η ενεργότερη συμμετοχή των αγοριών και των ανδρών στο πλαίσιο των προαναφερθέντων μέτρων πρόληψης· καλεί την Επιτροπή να εξαρτήσει την πολιτική της στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και τις εμπορικές της συμφωνίες από την εφαρμογή νομοθεσιών που κατοχυρώνουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και καταργούν κάθε μορφή βίας εις βάρος των γυναικών και των παιδιών·

31. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, την ίση πρόσβαση των κοριτσιών και των αγοριών στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στα μειονεκτούντα παιδιά και κυρίως σε αυτά που προέρχονται από εθνοτικές ή κοινωνικές μειονότητες·

32. καλεί την Επιτροπή, στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, να υποστηρίξει την κύρωση των διεθνών συμβάσεων που στοχεύουν στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και να προωθήσουν τη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στη βελτίωση του ευ ζην των παιδιών τους·

33. παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ενσωμάτωση, στα σχολικά προγράμματα, υλικού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινές αξίες στις οποίες εδράζεται η ιδιότητα του ενεργού πολίτη·

34. ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία ανά φύλο και ηλικία για όλες τις μορφές διακρίσεων και βιαιοπραγιών εις βάρος των παιδιών, να ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές και τα μέσα της μελλοντικής στρατηγικής της, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων του Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και να εξασφαλίσει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών αυτών, μεταξύ άλλων με το gender budgeting – κατάρτιση του προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο·

35. καλεί την Επιτροπή να εκπονεί ετησίως έκθεση για τη νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

36. υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της μελλοντικής στρατηγικής επιτάσσει την ανάληψη δέσμευσης και την έγκριση μακροπρόθεσμων δράσεων, την αυξημένη και ουσιαστική παρακολούθηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω της ανάπτυξης δεικτών και της συμμετοχής των ΜΚΟ και των ενώσεων γονέων και εκπαιδευτικών και το συντονισμό με τις εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες και πολιτικές για τα δικαιώματα του παιδιού·

37. προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, δεδομένου ότι οι εν λόγω υπηρεσίες εφοδιάζουν τα παιδιά με ισχυρές βάσεις για το μέλλον τους, ενώ ταυτόχρονα είναι επωφελείς για τους γονείς, ιδίως σε σχέση με το φόρτο εργασίας των μητέρων· τούτο, εξάλλου, συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας μεταξύ των γυναικών και, κατά συνέπεια, μεταξύ των παιδιών·

38.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των επιζήμιων συνεπειών, στις γυναίκες και τα παιδιά, που συνδέονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος, με :

α)     την καλύτερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τις δυσλειτουργίες στο έμβρυο λόγω του οινοπνεύματος,

β)     την πρόβλεψη κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και παροχής συμβουλών στις γυναίκες που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά, καθώς και στις γυναίκες και τα παιδιά σε οικογένειες με προβλήματα αλκοολισμού και κατάχρησης ουσιών,

γ)      τη θέσπιση αυστηρότερων ρυθμίσεων για τη διαφήμιση των οινοπνευματωδών ποτών και τη χορηγία της βιομηχανίας οινοπνευματωδών ποτών για αθλητικές διοργανώσεις, υπό μορφή απαγόρευσης των διαφημίσεων μεταξύ 6 π.μ. και 9 μ.μ., και με την απαγόρευση διαφημίσεων οινοπνευματωδών ποτών σε υλικό που προορίζεται για παιδιά (παιχνίδια μέσω υπολογιστή, κόμικς), έτσι ώστε να μην μεταδίδεται στα παιδιά θετική εικόνα για το αλκοόλ, και

δ)     την απαγόρευση των οινοπνευματωδών ποτών που ελάχιστα διαφέρουν, ως προς το σχεδιασμό, από γλυκίσματα ή παιχνίδια, δεδομένου ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ οινοπνευματωδών και μη οινοπνευματωδών ποτών·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Έγγραφα αναφοράς

2007/2093(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

26.4.2007

Συντάκτρια γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

20.12.2006

Συντάκτρια που ανατικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.5.2007

4.6.2007

25.6.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.9.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Zita Pleštinská, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Hedh, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre, Zuzana Roithová

Αναπληρωτές άρθρο 178(2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Παρατηρήσεις

...

 • [1]  ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σελ. 1
 • [2]  Ο ECPAT αποτελεί διεθνές δίκτυο στήριξης για τον τερματισμό της παιδικής πορνείας, της παιδικής πορνογραφίας και της εμπορίας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς.
 • [3]  ΕΕ L 13, 20.1.2004, σελ. 44

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (19.7.2007)

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού
(2007/2093(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Irena Belohorská

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων της ΕΕ, των διαλόγων της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των διαβουλεύσεών της με τρίτες χώρες, καθώς και των δράσεων της ΕΕ και των κρατών μελών στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

2.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τα δικαιώματα του παιδιού κατά την κατάρτιση των νομοθετικών και μη νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και, συγκεκριμένα, να προωθήσει εξωτερικά σχέδια και δράσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, της βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος παιδιών, για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και της χρησιμοποίησης παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση της καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση και στις βασικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·

3.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Γερμανίας για την κατάρτιση νέων κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ με σκοπό την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών· τονίζει τη σπουδαιότητα του συντονισμού των μελλοντικών κατευθυντηρίων γραμμών που πρόκειται να εκδώσει το Συμβούλιο και της στρατηγικής που προτείνει η Επιτροπή, και προτρέπει αμφότερα τα θεσμικά όργανα να εγκρίνουν μια συμπληρωματική προσέγγιση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών·

Καταχώρηση των γεννήσεων

4.  αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού στην καταχώρηση της γέννησής του ως νομική αναγνώριση της ύπαρξής του/της και του δικαιώματός του/της να αποκτά ιθαγένεια και ταυτότητα, ανεξαρτήτως του φύλου ή της εθνικής καταγωγής του/της, ή της ιθαγένειας των γονέων του/της ή του καθεστώτος τους ως προσφύγων, μεταναστών ή αιτούντων άσυλο·

5.  αναγνωρίζει ότι τα πιστοποιητικά γέννησης συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών έναντι των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους· θεωρεί ότι τα αξιόπιστα συστήματα καταχώρησης των γεννήσεων θέτουν εμπόδια στην εμπορία των παιδιών και των οργάνων τους, περιορίζουν την παράνομη υιοθεσία και αποτρέπουν την ψευδή δήλωση της ηλικίας των παιδιών με σκοπό τον γάμο ανηλίκων, την επιστράτευση ανηλίκων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την παιδική εργασία[1] και τη δικαστική μεταχείριση ανηλίκων ως ενηλίκων·

6.  τονίζει το γεγονός ότι η "μη ορατότητα" των μη καταχωρημένων παιδιών τα καθιστά ακόμα πιο ευάλωτα και αυξάνει την πιθανότητα να μην γίνουν αντιληπτές οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους·

7.  αποδοκιμάζει την ύπαρξη σε ορισμένες χώρες διακρίσεων λόγω φύλου κατά την καταχώρηση των γεννήσεων, μέσω νόμων και πρακτικών που αντίκεινται στην σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης καταχώρησης σε ανύπαντρες μητέρες, της άρνησης της ιθαγένειας της μητέρας, καθώς και διακρίσεων που αφορούν την καταχώρηση κοριτσιών που δεν έχουν λάβει σχολική εκπαίδευση, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην καταχώρηση βασίζεται στο εκπαιδευτικό σύστημα·

8.  καλεί την Επιτροπή και τις οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, να συμμετάσχουν στην προώθηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών όσον αφορά την αναγκαιότητα της καταχώρησης των γεννήσεων· σημειώνει ότι η απουσία πιστοποιητικού γέννησης εμποδίζει ενδεχομένως την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σε υλική βοήθεια από το κράτος· απευθύνει έκκληση για την προώθηση μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της καθολικής παροχής ανάλογων υπηρεσιών, έως ότου περατωθεί η επίσημη διαδικασία καταχώρησης·

9.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη να θεσπίσουν βιώσιμα και μόνιμα συστήματα καταχώρησης των γεννήσεων που θα λειτουργούν τόσο σε επίπεδο εθνικής διοίκησης όσο και στα χωριά, που θα διατίθενται δωρεάν σε ολόκληρο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης κινητών μονάδων καταχώρησης όπου θεωρείται σκόπιμο, της κατάλληλης κατάρτισης για υπαλλήλους ληξιαρχείων και της διάθεσης επαρκών πόρων για την χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλιών·

10. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα και να συλλέξει στοιχεία για το φύλο και την ηλικία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ελέγχων·

11. καλεί τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού των πολιτικών με σκοπό την ενθάρρυνση των καταχωρήσεων των γεννήσεων, ειδικότερα με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών και των υπαγόμενων σε αυτά αρμοδίων οργανισμών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια κοινή ατζέντα η οποία θα προάγει την αποτελεσματική αντιμετώπιση σε παγκόσμια κλίμακα·

Τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις

12. τονίζει τη ζωτική ανάγκη εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις·

13. καλεί όλα τα κράτη που δεν έχουν κυρώσει την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών και τα Προαιρετικά Πρωτόκολλά της να προβούν επειγόντως στην κύρωσή της·

14. παροτρύνει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την έγκριση μέτρων ώστε να αποτραπεί η εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και καλεί τις οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών και τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας να διεξάγουν ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και να τα βοηθήσουν να επιστρέψουν/να παραμείνουν στο σχολείο· τονίζει ότι οι βασικές αιτίες της στρατολόγησης παιδιών σε ένοπλες ομάδες, με τη θέλησή τους ή όχι, έγκεινται κυρίως στο ότι αυτός ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν και καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του παιδικού πληθυσμού·

15. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις εθνικές νομοθεσίες τους και να διερευνήσουν, να διώξουν και να τιμωρήσουν όλους όσους έχουν παράνομα επιστρατεύσει παιδιά σε ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες ή τα έχουν χρησιμοποιήσει για ενεργό συμμετοχή σε εχθροπραξίες, ώστε να εξασφαλίσουν ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να τεθεί τέρμα στο πνεύμα ατιμωρησίας που επικρατεί σε ό,τι αφορά αυτά τα εγκλήματα·

16. χαιρετίζει την έγκριση των "Δεσμεύσεων του Παρισιού για την προστασία των παιδιών έναντι της παράνομης επιστράτευσης ή χρησιμοποίησής τους από ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες" του 2006, ως επικαιροποίηση των Αρχών του Καίηπ Τάουν του 1997 και παροτρύνει όλα τα κράτη να τις εγκρίνουν·

17. καλεί την Επιτροπή να ασκήσει αυστηρότερους ελέγχους στο εμπόριο όπλων και κυρίως ελαφρών όπλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά·

18. ζητεί την άμεση απομάκρυνση των παιδιών από τις ένοπλες ομάδες/δυνάμεις, ακόμα και όταν δεν έχει κηρυχθεί επίσημα ειρήνη·

19. σημειώνει ότι ορισμένες ΜΚΟ αναπτύσσουν έγκαιρα προληπτικά μέτρα εις βάρος των εμπολέμων, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών, προκειμένου να τους πείσουν να μην χρησιμοποιούν παιδιά ως στρατιώτες· επισημαίνει ότι ανάλογες δράσεις σημειώνουν ορισμένη επιτυχία και καλεί την Επιτροπή να τις υποστηρίξει·

20. φρονεί ότι είναι αναγκαία η θέσπιση μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που τελούν υπό κράτηση θα υφίστανται μεταχείριση σύμφωνη προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και προς το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό καθεστώς τους ως παιδιών, και να απαγορευτεί η κράτηση παιδιών μαζί με ενήλικες πλην της περίπτωσης των γονέων με μικρά παιδιά· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των φορέων και των υπαλλήλων των νομικών και αστυνομικών συστημάτων των χωρών όπου παρατηρείται η χρησιμοποίηση αγοριών ή κοριτσιών ως στρατιωτών·

21. τονίζει την ανάγκη μεταχείρισης των παιδιών σύμφωνα με τους κανόνες της δικαιοσύνης ανηλίκων καθώς και την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών προς τις δικαστικές διαδικασίες δυνατοτήτων· απευθύνει έκκληση για την ύπαρξη ειδικών εισαγγελέων ανηλίκων και δικηγόρων κοινωνικής πρόνοιας για την υποστήριξη των παιδιών ενώπιον δικαστηρίου· ζητεί την σύσταση επιτροπών εξακρίβωσης της αλήθειας και συμφιλίωσης·

22. ζητεί την επανένταξη και τη σωματική, κοινωνική και ψυχολογική αποκατάσταση πρώην ανήλικων μαχητών και άλλων παιδιών που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, την επανένωσή τους με τις οικογένειές τους, την εξεύρεση εναλλακτικών μορφών μέριμνας για τα παιδιά για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, την διοργάνωση βοηθητικών μαθημάτων και την διάδοση πληροφοριών σχετικά με τον ιό HIV/AIDS· υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης συγκεκριμένων ελλείψεων στον τομέα της επανένταξης των κοριτσιών στρατιωτών, τα οποία ενίοτε αντιμετωπίζουν κοινωνική απόρριψη και περιθωριοποίηση, διαθέτοντας ειδικούς πόρους για την κατάρτιση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, τη σεξουαλική υγεία, την ψυχολογική υποστήριξη και την οικογενειακή διαμεσολάβηση·

23. ανησυχεί για τις δυσκολίες που συναντώνται στο πλαίσιο προγραμμάτων για την κοινωνική επανένταξη των ανήλικων στρατιωτών και απευθύνει έκκληση για την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων·

24. τονίζει την ανάγκη να προβούν τα κράτη μέλη στην ανάληψη κοινής διπλωματικής δράσης οπουδήποτε αναφέρονται κρούσματα επιστράτευσης παιδιών σε στρατιωτικές μονάδες ή ένοπλες ομάδες·

Παιδιά-μετανάστες, παιδιά-πρόσφυγες και παιδιά που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό μιας χώρας

25. τονίζει τη σπουδαιότητα της αποκατάστασης των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική περίθαλψη των εκτοπισθέντων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνον της πρόσβασης σε νερό και τροφή αλλά και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανηλίκων και των μητέρων, καθώς και της παροχής βασικών υπηρεσιών στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

26. εφιστά την προσοχή στον ρόλο της εκπαίδευσης, ο οποίος θα πρέπει να προάγει την ισότητα και να μην ενέχει το στοιχείο της βίας ή της σωματικής τιμωρίας· προτρέπει την Επιτροπή να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για την πρόληψη κάθε μορφής βίας στις κοινότητες των προσφύγων, ιδιαίτερα της βίας που συνδέεται με το φύλο και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταρτίζοντας προγράμματα για την εκπαίδευση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και το HIV/Aids, που θα απευθύνονται σε ανηλίκους και των δύο φύλων·

27. τονίζει ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ νομοθεσίας και πράξης κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών μέσων που αφορούν την χορήγηση ασύλου, και ότι εξακολουθούν να υφίστανται τεράστιες διαφορές στον τρόπο μεταχείρισης των παιδιών προσφύγων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών·

28. τονίζει ότι το 5% των αιτούντων άσυλο είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να ορίζονται κατάλληλα κατηρτισμένοι νόμιμοι κηδεμόνες για τα ασυνόδευτα παιδιά, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα ζωτικά συμφέροντά τους, μετά από την άφιξή τους στην χώρα υποδοχής· ζητεί την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών στις εγκαταστάσεις υποδοχής· εκφράζει απογοήτευση για την έλλειψη προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών διαδικασιών χορήγησης ασύλου·

29. διαπιστώνει ότι πολλοί από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες απειλούν εξίσου τα παιδιά που έχουν εκτοπισθεί αναγκαστικά εντός των συνόρων της πατρίδας τους·

30. επιμένει ότι τα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν στην χώρα καταγωγής τους μόνο εάν είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η προστασία τους και τονίζει την ανάγκη αναζήτησης και επανένωσης της οικογένειας· τονίζει ότι η επιστροφή τους πρέπει να απαγορεύεται όταν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν σοβαρή ζημία ,όπως είναι η παιδική εργασία, η σεξουαλική εκμετάλλευση ή βία ή ο κίνδυνος ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, κοινωνικό αποκλεισμό ή να εμπλακούν σε ένοπλη σύγκρουση·

31. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής δεδομένων σχετικά με τα παιδιά που επιζητούν να τους χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, τα παιδιά που κατοικούν παράνομα στην επικράτεια άλλου κράτους χωρίς να επιζητούν να τους χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, το αποτέλεσμα των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και το μέλλον αυτών των παιδιών μετά από την έκδοση της τελικής θετικής ή αρνητικής απόφασης σχετικά με το αίτημά τους για χορήγηση ασύλου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν τα ίχνη τους ή ότι τα εν λόγω παιδιά δεν θα καταστούν θύματα εγκληματικών πράξεων·

32. υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης και την επισφαλή κατάσταση των παιδιών τα οποία εγκαταλείπονται μόνα στη χώρα τους από γονείς που μεταναστεύουν· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ολοκληρωμένη μέριμνα, ένταξη και εκπαίδευση για τα εν λόγω παιδιά, καθώς και οικογενειακή επανένταξη, όποτε αυτή καθίσταται δυνατή·

33. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων διακίνησης ανθρώπων και εκείνων που επιδίδονται σε εμπορία παιδιών·

34. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ύπαρξη χιλιάδων παιδιών του δρόμου και των παιδιών που εξαναγκάζονται σε επαιτεία ως σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και ζήτημα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης να προβούν στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή του· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κυρώσεις για όσους ευθύνονται για τον εξευτελισμό των παιδιών που εξαναγκάζονται σε επαιτεία·

Παιδιά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστάσεις που έπονται κρίσεων και παιδιά θύματα της καταναγκαστικής εργασίας

35. καλεί τους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΚ να λάβουν υπόψη τους τις ειδικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς και τα ειδικά δικαιώματα των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κρίσεις και καταστάσεις που έπονται κρίσεων, ιδιαίτερα τις ανάγκες των ανηλίκων εκείνων οι οποίοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σε ανάλογες καταστάσεις, όπως είναι τα παιδιά με αναπηρίες, τα θύματα βίας που συνδέεται με το φύλο, τα ορφανά και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι·

36. προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει μηχανισμούς προληπτικής δράσης και ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο δράσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επικίνδυνες περιοχές, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των ανηλίκων και των αρχών που είναι αρμόδιες για τη μέριμνά τους·

37. υπογραμμίζει ότι τα έκτακτα μέτρα πρέπει να διαθέτουν διαρκή χαρακτήρα και να θέτουν τις βάσεις για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη των θιγομένων περιοχών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη μέριμνα για τους ανηλίκους και τις γυναίκες·

38. τονίζει ότι η απουσία οριστικής διευθέτησης των "παγωμένων" συγκρούσεων δημιουργεί μια κατάσταση παραμέλησης του κράτους δικαίου και διάπραξης παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους σχετικούς τομείς, και ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στη διασφάλιση και την τήρηση του συνόλου των δικαιωμάτων του παιδιού· ζητεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις που έχουν ανασταλεί·

39. παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την ενσωμάτωση μέτρων για την παιδεία στην ανθρωπιστική πολιτική και στις διαδικασίες απάντησης που εφαρμόζει, καθώς και στην πολιτική της στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη·

40. προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν στην ανθρωπιστική και εμπορική πολιτική τους προσπάθειες για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας·

41. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο των δράσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τον κατάλληλο ρόλο των γυναικών και της ικανότητάς τους να οργανώνουν και να φέρουν εις πέρας έργα ανασυγκρότησης και αρωγής για τους πληγέντες, με ιδιαίτερη έμφαση στον πληθυσμό των παιδιών·

Παιδιά και δημοκρατία

42. υπογραμμίζει το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε μια ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία στην οποία υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης και στην οποία η επιβολή της θανατικής ποινής έχει πλέον καταργηθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ανήλικα άτομα·

43. τονίζει ότι η θέση των παιδιών στα μη δημοκρατικά κράτη είναι ιδιαίτερα επισφαλής και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εν λόγω ομάδα ανθρώπων·

44. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της προώθησης της πολιτικής ευαισθητοποίησης των παιδιών και των νέων σε τρίτες χώρες, όπου η δημοκρατία τελεί υπό περιορισμό, ούτως ώστε να μπορέσουν αυτοί οι νέοι να εξελιχθούν σε πολιτικά συνειδητοποιημένους πολίτες·

45. καλεί την Επιτροπή να τονίσει ότι είναι σημαντικό να έχουν οι νέοι τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους σε εθελοντική βάση μέσω (πολιτικών) οργανώσεων νέων·

Παιδιά και εγκληματικότητα

46. τονίζει ότι τα κράτη οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά από τη χρησιμοποίησή τους σε εγκληματικές πράξεις και να λαμβάνουν αποτελεσματικά δικαστικά μέτρα εναντίον των προσώπων που χρησιμοποιούν ή εκμεταλλεύονται παιδιά για εγκληματικούς σκοπούς·

47. καλεί την Επιτροπή να παράσχει σε όλα τα κράτη την απαραίτητη βοήθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλες οι μορφές παιδεραστίας καταπολεμούνται κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό·

48. καλεί τα κράτη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ενισχύσουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και σχολικής βίας και κακοποίησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Αριθμός διαδικασίας

2007/2093(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Irena Belohorská

17.10.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2007

27.6.2007

16.7.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.7.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

43

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roberta Alma Anastase, Christopher Beazley, Elmar Brok, Colm Burke, Michael Gahler, Jas Gawronski, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec, Véronique De Keyser, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Pasqualina Napoletano, Ioan Mircea Paşcu, Libor Rouček, Cristian Silviu Buşoi, Marco Cappato, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Samuli Pohjamo, István Szent-Iványi, Hanna Foltyn-Kubicka, Angelika Beer, Hélène Flautre, Tobias Pflüger, Maciej Marian Giertych,

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Árpád Duka-Zólyomi, Jean Spautz, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Aloyzas Sakalas, Mariela Velichkova Baeva, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Miguel Portas,

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

 • [1]  όπως ορίζεται στο άρθρο 32, παρ. 1, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (7.6.2007)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού
(2007/2093(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Glenys Kinnock

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   Επιδοκιμάζει την ανάπτυξη του Σχεδίου δράσεως της Επιτροπής για τα Παιδιά στο πλαίσιο των Εξωτερικών Σχέσεων το οποίο θα εγγραφεί στο εγκεκριμένο πλαίσιο και υποχρεώσεις της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού·

2.   τονίζει ότι η διεργασία που οδηγεί στην έγκριση της στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού θα πρέπει να συμπεριλάβει πλήρη και συνεκτική διαβούλευση στην οποία θα συμμετάσχουν εθνικά θεσμικά όργανα για τα δικαιώματα των παιδιών (όπως διαμεσολαβητές για τα δικαιώματα των παιδιών), οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών συμπεριλαμβανομένης της UNICEF, η επιτροπή για τα δικαιώματα των παιδιών, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως παιδιά·

3.   καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει, σε όλες τις σχετικές δράσεις, από το στάδιο της ανάπτυξης και προγραμματισμού πολιτικής έως την τελική αξιολόγηση, καθώς και στην κινητοποίηση των σχετικών πόρων, μία προσέγγιση που να βασίζεται στα δικαιώματα του παιδιού και να αντικατοπτρίζει τις αρχές και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC)·

4.   αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη για προσανατολισμό του προσωπικού της Επιτροπής για την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών, και ζητεί να παρασχεθούν τα μέσα και η κατάρτιση, τόσο στην κεντρική της έδρα, όσο και στις έδρες των αντιπροσωπειών της, σχετικά με την εφαρμογή μίας προσέγγισης στην αναπτυξιακή πολιτική, βασιζομένης, γενικότερα, στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και, ειδικότερα, μίας προσέγγισης βασιζομένης στα δικαιώματα του παιδιού·

5.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ενδελεχείς αξιολογήσεις της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα παιδιά σε χώρες εταίρους, χρησιμοποιώντας ποιοτικές έρευνες και αναλύσεις που πραγματοποιεί, π.χ. η UNICEF σχετικά με την εφαρμογή της UNCRC και άλλων σχετικών διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν τα παιδιά και που είναι παγκοσμίως αποδεκτές, και επιστρατεύοντας ευρείας αποδοχής στοιχεία και μεθόδους που είθισται να χρησιμοποιούνται καθώς και επισκοπήσεις που πραγματοποιούνται, για παράδειγμα, από τα Ηνωμένα Έθνη, για να υποστηριχθεί η χάραξη των κατάλληλων ανά χώρα πολιτικών και στρατηγικών που βασίζονται σε τεκμήρια·

6.   καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το πρόβλημα της παιδικής εργασίας και η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης και διακρίσεων να αποτελέσουν κεντρικά ζητήματα στις συζητήσεις των επιτροπών και υποομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας·

7.   επισημαίνει ότι το φαινόμενο των παιδιών στρατιωτών πρέπει να απαλειφθεί και ότι η κοινή γνώμη μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση·

8.   καλεί την Επιτροπή να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της με στόχο τη βοήθεια των αναπτυσσομένων χωρών να μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων·

9.   τονίζει ότι, για να δοθεί μία βιώσιμη συμβολή στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), τα ζητήματα που αφορούν παιδιά και ειδικότερα την επιβίωση, την ανάπτυξη και την προστασία τους, πρέπει να τοποθετηθούν στο κέντρο όλων των πολιτικών και πρακτικών της ΕΕ·

10. αναγνωρίζει ότι η μέριμνα και εκπαίδευση για τη βρεφονηπιακή ηλικία, που περιλαμβάνει ζητήματα σχετικά με τους εμβολιασμούς, την καταγραφή των γεννήσεων, τον θεσμό της αναδοχής, τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς, αποτελεί δικαίωμα του παιδιού και θεωρεί ότι η βρεφονηπιακή ηλικία είναι περίοδος σημαντικής ανάπτυξης και ότι η κακή διατροφή και η έλλειψη φροντίδας είναι δυνατόν να οδηγήσουν τόσο σε σωματική όσο και σε πνευματική αναπηρία και να θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητα των παιδιών να αναπτύξουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να ξεπεράσουν τη φτώχεια.

11. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν την επίσημη καταγραφή των γεννήσεων στην πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη ως βασικό δικαίωμα και σημαντικό μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε συντονισμένη προσπάθεια με στόχο να βοηθήσουν τις χώρες εταίρους στην υλοποίηση του στόχου της επίτευξης της δωρεάν καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης(ΑΣΧ 2) και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την δράση: "Πρωτοβουλία Ταχείας Παρακολούθησης - Εκπαίδευση για Όλους"·

13. σημειώνει ότι η επείγουσα βοήθεια προς τα παιδιά στα πληγέντα από τη σύρραξη εύθραυστα κράτη σπανίως επεκτείνεται στην κατάλληλη εκπαίδευση και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει δραστηριότητες εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της εφαρμογής των ελαχίστων προτύπων που καταδεικνύονται στο Διοργανικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση σε Καταστάσεις Επείγουσας Ανάγκης (Inter-Agency Network for Education in Emergencies), τόσο στη διάρκεια των καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, όσο και στο μεταβατικό στάδιο από την κρίση στην ανάπτυξη·

14. τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ΑΣΧ 3 για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της εκπαίδευσης των νεαρών κοριτσιών, καθώς επίσης και στην πρόσληψη και την κατάρτιση διδακτικού προσωπικού από γυναίκες σε τοπική βάση, την κατάργηση της ανδρικής προκατάληψης στα βιογραφικά σημειώματα και στο σχετικό υλικό, την εγκατάσταση σχολείων πλησιέστερα στις κοινότητες εκείνες τις οποίες εξυπηρετούν και την παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής· επισημαίνει ότι τα σχολεία πρέπει να αποτελούν περιοχές ασφάλειας εντός των οποίων είναι απόλυτα σεβαστά τα δικαιώματα του παιδιού και ότι πρέπει να αποτρέπονται σθεναρά και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά η σεξουαλική παρενόχληση και η βία εντός και στις γύρω από τα σχολεία περιοχές·

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι απαιτείται αυξημένη ικανότητα προκειμένου να εξασφαλισθεί παγκοσμίως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως για παιδιά με αναπηρία· ζητεί επομένως την ανάπτυξη εθνικών εκπαιδευτικών σχεδίων για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων παιδιών, και ζητεί την παροχή υποστήριξης για την ειδικευμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο θέμα της ενσωμάτωσης παιδιών με αναπηρία καθώς και για την προώθηση και ανάπτυξη σχολικής υποδομής στην οποία να μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά με αναπηρία·

16. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ορφανά, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και στα παιδιά που υφίστανται κακοποίηση, δυσμενείς διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία, επισημαίνοντας ότι πολύ συχνά τα παιδιά που προέρχονται από περιθωριοποιημένες ομάδες πλήττονται, σε δυσανάλογο βαθμό εν συγκρίσει προς τα υπόλοιπα, από διακρίσεις, από το φαινόμενο της εμπορίας ανηλίκων και άλλων μορφών εκμετάλλευσης και κακοποίησης, και από ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη·

17. εκφράζει τη λύπη του για τις πιέσεις που υπονομεύουν τις πολιτικές σχετικά με τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων (συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS) και στην εκ μέρους των νέων έλλειψη κατανόησης των αναγκών της αναπαραγωγικής υγείας τους, πράγμα που με τη σειρά του οδηγεί στην αύξηση των περιπτώσεων ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και των ανασφαλών και ενίοτε παράνομων αμβλώσεων στις νέες κοπέλες· καλεί κατεπειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τα επίπεδα χρηματοδότησης για όλο το φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας με σκοπό την επίτευξη του ΑΣΧ 5 (βελτίωση της μητρικής υγείας)·

18. τονίζει τη σημασία και την ανάγκη για ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας για παιδιά προσφύγων και εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς τα ολοκληρωμένα και επικεντρωμένα στους νέους προγράμματα αναπαραγωγικής υγείας σε καταστάσεις συρράξεων έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση της προστασίας, της φροντίδας και της ανάπτυξης των νέων εκτοπισμένων ατόμων·

19. εφιστά την προσοχή στον ΑΣΧ 4 (μείωση της παιδικής θνησιμότητας) και τον ΑΣΧ 6 (καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων νόσων) και ζητεί να γίνουν επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των αντιρετροϊικών παρασκευασμάτων για παιδιατρική χρήση, στην παροχή κουνουπιέρων κατά της ελονοσίας και στην προβολή της ανοσοποίησης μέσω της GAVI (που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Αριθμός διαδικασίας

2007/2093(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Glenys Kinnock
6.11.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.3.2007

5.6.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Margrietus van den Berg, Gabriela Creţu, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Miguel Angel Martínez Martínez, Μανώλης Μαυρομμάτης, Pasqualina Napoletano, Anne Van Lancker, Ralf Walter

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (12.6.2007)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού
(2007/2093(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Δημήτριος Παπαδημούλης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.     λαμβάνοντας υπόψη το ότι άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι "κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του",

1.      εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αποτελεσματική προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών· εκφράζει ικανοποίηση για τη διαβεβαίωση στην ανακοίνωση της Επιτροπής ότι τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται ελάχιστα πρότυπα, σαφώς καθορισμένοι τομείς πολιτικής, σαφείς στόχοι ή χρονικά όρια βάσει των οποίων θα πρέπει να δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.      τονίζει ότι η πολιτική υποστήριξης των δικαιωμάτων του παιδιού συνιστά το θεμέλιο της αυριανής κοινωνίας· ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί το καλύτερο μέσον για να αναπτυχθεί στους αυριανούς ενήλικες μια κουλτούρα σεβασμού των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων·

3.      επισημαίνει ότι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στο σεβασμό του ατόμου και στην ισότητα ευκαιριών και ότι ο ρόλος της κοινωνίας είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του βέλτιστου δυναμικού των μελών της και ιδίως μέσω της εκπαίδευσης·

4.      εκφράζει λύπη για την έλλειψη προγράμματος χρηματοδότησης, δεδομένου ότι, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους των παιδιών, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει χρηματοδοτική δέσμευση·

5.      εκφράζει ικανοποίηση για την προτεινόμενη θέσπιση νέων δομών που θα αναβαθμίζουν τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα οδηγήσει σε μια συνεκτική και συνεπή προσέγγιση, όπως μονάδα δικαιωμάτων των παιδιών εντός της Επιτροπής, συντονιστής για τα δικαιώματα του παιδιού, ενδοϋπηρεσιακή ομάδα στην Επιτροπή, ευρωπαϊκό φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού και συζήτηση και πλατφόρμα εργασίας μέσω ιστοσελίδας·

6.      τονίζει τη σπουδαιότητα της πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων διεθνών υποχρεώσεων, ιδίως εκείνων βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία που περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για παιδιά με αναπηρία, και των συμβάσεων της ΔΟΕ για την παιδική εργασία, εκ μέρους των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών·

7.      επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στις σύγχρονες γνώσεις και στις νέες τεχνολογίες συνιστά θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα· καλεί όλα τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες να διασφαλίζουν το δικαίωμα αυτό σε κάθε παιδί ανεξάρτητα από την κοινωνική, οικονομική και εθνοτική του προέλευση, το γεωγραφικό χώρο του, την ηλικία του, το φύλο του, τη θρησκεία του, τον πολιτισμό του, τη γλώσσα του, τη φυσική του κατάσταση, την οικογενειακή δομή του ή το νομικό του καθεστώς ή εκείνο των γονέων του·

8.      καταδικάζει όλες τις ιδεολογίες και τις θεωρίες που βασίζονται στην αντίληψη ότι τα αδικήματα ή κάθε μορφή αποκλίνουσας κοινωνικής συμπεριφοράς προκαθορίζεται από γενετικούς ή κοινωνικούς παράγοντες· καταδικάζει ως παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού τις πολιτικές που υποστηρίζουν τον πρόωρο εντοπισμό παιδιών που θα υπήρχε κίνδυνος να διαπράξουν αδίκημα ή να παρουσιάσουν αποκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά βάσει αυτών των παραγόντων·

9.      τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι όλες οι πολιτικές, τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και ΕΕ, πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας κάθε μορφής· πιστεύει ότι η πλήρης σχολική εκπαίδευση συνιστά το βέλτιστο μέσον για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τόσο για τα κορίτσια όσο και τα αγόρια, τόσο όσον αφορά την πρόληψη μιας τέτοιας παραβίασης αλλά και όσο τη μελλοντική διάσπαση του κύκλου αναλφαβητισμού και φτώχειας·

10.    τονίζει το γεγονός ότι προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να παράγονται με παιδική εργασία· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μηχανισμό μέσω του οποίου τα θύματα παιδικής εργασίας θα μπορούν να ασκούν ένδικα μέσα κατά ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να επιβάλλει τη συμμόρφωση στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ιδίως να θεσπίσει μηχανισμούς που θα καθιστούν την κύρια ανάδοχο εταιρεία υπεύθυνη στην Ευρώπη σε περιπτώσεις παραβιάσεων συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική εργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού· καλεί, γι’ αυτό το σκοπό, την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) ώστε να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας που παρατηρείται σε διάφορες περιφέρειες του πλανήτη, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επικίνδυνη εργασία στην οποία ωθείται μεγάλος αριθμός παιδιών·

11.    καλεί την ΕΕ να αναλάβει διεθνή πρωτοβουλία, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, έτσι ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της στράτευσης, της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της εμπλοκής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις παιδιών, στη διάρκεια ενδοκρατικών ή διακρατικών συγκρούσεων που παρατηρούνται σε διάφορες περιφέρειες του πλανήτη·

12.    πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στις πολιτικές της ΕΕ είναι ύψιστης σπουδαιότητας για την επιτυχία της παρούσας ευρωπαϊκής στρατηγικής· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στις αξιολογήσεις της σχετικά με τις επιπτώσεις σε ζητήματα σχετικής πολιτικής ειδικές διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση της νομοθεσίας τους και των πολιτικών τους πρέπει να λάβουν υπόψη την πολυμορφία των παιδιών και τις διαφορετικές ανάγκες τους που εξαρτώνται από το γεωγραφικό χώρο τους, την ηλικία τους, το φύλο τους, την εθνότητά τους, το κοινωνικό και νομικό τους καθεστώς, τη θρησκεία τους, τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους, την αναπηρία τους ή την οικογενειακή δομή τους, και να εξασφαλισθεί ότι όλα τα παιδιά θα απολαύουν πλήρως όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών τους ελευθεριών σε ισότιμη βάση· τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί θετική δράση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες παιδιών·

13.    υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των παιδιών σε κάθε διαδικασία στην οποία διακυβεύονται τα δικαιώματά τους· θεωρεί ότι η συμμετοχή πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την εθνότητά τους, το κοινωνικό και νομικό καθεστώς τους ή οιαδήποτε αναπηρία τους· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι θα παρέχεται σε όλα τα παιδιά κατάλληλη προς την ηλικία και την τυχόν αναπηρία τους υποστήριξη ούτως ώστε να απολαύουν του δικαιώματος συμμετοχής και ελεύθερης έκφρασης· επιδοκιμάζει την παραπομπή στο δικαίωμα του παιδιού "στην εκπαίδευση και [...] στο δικαίωμα διατήρησης σχέσεων και με τους δύο γονείς"· τονίζει ωστόσο την ανάγκη συμμετοχής ενώσεων γονέων και οικογενειών στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

14.    αναγνωρίζει ότι η ενεργός συμμετοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενημέρωση· εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση μιας στρατηγικής επικοινωνίας και ενημέρωσης βάσει της οποίας θα δημοσιεύονται μέτρα της ΕΕ με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά και προσιτό σε όλα·

15.    αναγνωρίζει ότι πέρα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα που προσφέρει σήμερα η τεχνολογική επανάσταση της πληροφορίας και της επικοινωνίας, μπορεί παράλληλα να αποτελέσει και ένα επικίνδυνο μέσον μιας πολυεπίπεδης απειλής κατά των παιδιών· υποστηρίζει συνεπώς τη δημιουργία μιας ασπίδας προστασίας, για τα παιδιά που χρησιμοποιούν ιδίως το ηλεκτρονικό διαδίκτυο καθώς και άλλες νέες τεχνολογίες, που θα αποκλείει κάθε μορφή εκμετάλλευσης της παιδικής ηλικίας (ως δέκτες πολιτισμικών προτύπων και κυρίως ως καταναλωτών) αλλά και των ίδιων των παιδιών (ως σεξουαλικά αντικείμενα ή θύματα βίας και πορνογραφίας)·

16.    τονίζει ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της παιδικής μέριμνας χρειάζονται διαρκή κατάρτιση υψηλής ποιότητας, καλές συνθήκες εργασίας και λογικές αμοιβές ούτως ώστε να ενθαρρύνονται τόσο η διαρκής φροντίδα όσο και υψηλές προδιαγραφές στον τομέα αυτό·

17.    εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται ειδικά μέτρα όσον αφορά την κατάσταση παιδιών με αναπηρίες· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενταχθεί η αναπηρία στη στρατηγική της Επιτροπής προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης και ίση συμμετοχή και η συμπερίληψη ανάπηρων παιδιών σε κάθε τομέα δραστηριότητας, και ιδίως σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολιτιστικού χαρακτήρα, άθλησης και αναψυχής·

18.    επισημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία παρέχουν φροντίδες σε γονείς ή αδέλφια με ειδικές ανάγκες πρέπει να δικαιούνται ειδικής στοχοθετημένης υποστήριξης·

19.    τονίζει ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ένα στα πέντε παιδιά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι παιδιά και νεαρά άτομα, ιδίως μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμη πιο ορατός στα περισσότερα νέα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και 2007, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τα νεαρά άτομα που ζουν σε μειονεκτικές από κοινωνικοοικονομική άποψη περιοχές· τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες μέριμνας και κοινωνικής πρόνοιας στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει ικανοποίηση για τα επείγοντα μέτρα που προτείνονται στην ανακοίνωση κατά της παιδικής φτώχειας, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η παιδική φτώχεια αποτελεί διαρκές πρόβλημα· πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα προσοχή σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στην πρόληψη και εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, ιδίως στην περίπτωση παιδιών μονογονικών οικογενειών και οικογενειών μεταναστών· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν τίθενται σαφείς ποσοτικοί στόχοι για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας·

20.    τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία των παιδιών τα οποία υφίστανται πολλαπλές στερήσεις ή είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων μέτρων, απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας· ζητεί να καθοριστούν κατάλληλοι μηχανισμοί παρακολούθησης για τον εντοπισμό και τη στήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν κινδύνους·

21.    υπενθυμίζει στα κράτη μέλη το καθήκον τους να παρέχουν βοήθεια και προστασία στα παιδιά προστατεύοντας όλα τα παιδιά από τους κινδύνους κακής διατροφής, ασθένειας ή κακομεταχείρισης ανεξάρτητα από την κοινωνική τους κατάσταση ή το νομικό τους καθεστώς ή εκείνο των γονέων τους·

22.    εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν επισημαίνεται ειδικά η κατάσταση των μεταναστών παιδιών, των παιδιών που ζητούν άσυλο και των προσφύγων παιδιών καθώς και των παιδιών μονογονικών οικογενειών· πιστεύει ότι πρέπει να γίνει ειδική μνεία σ' αυτές τις ομάδες οι οποίες είναι ακόμη πιο ευάλωτες στη φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό και στις διάφορες μορφές εκμετάλλευσης· προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να αναλάβει επιπρόσθετες δράσεις προστασίας και ασφάλειας για τις οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων που τα παιδιά τους συχνά γίνονται θύματα εκμετάλλευσης εμπόρων·

23.    τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι τα παιδιά που έχουν τη νόμιμη ηλικία για θέση απασχόλησης θα αμείβονται με βάση την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία·

24.    ζητεί μια πιο συνεκτική προσέγγιση για τη μέτρηση της πολυδιάστατης φύσης της παιδικής φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη την ευημερία των παιδιών και όχι απλώς μια ανάλυση με βάση το εισόδημα·

25.    εφιστά την προσοχή στο ζήτημα των παιδιών του δρόμου και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα όπως καλύτερη παρακολούθηση και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν σ’ αυτά τα παιδιά φαγητό, στέγη, εκπαίδευση και ιατρική περίθαλψη·

26.    επιδοκιμάζει το σχέδιο της Επιτροπής να καθιερώσει, σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τα παιδιά, και τονίζει την ανάγκη η υπηρεσία αυτή να χρησιμοποιείται ατελώς και να γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό ούτως ώστε να τη γνωρίζουν όλα τα παιδιά και ιδίως εκείνα που εκτίθενται σε μεγαλύτερους κινδύνους·

27.    τονίζει το γεγονός ότι πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα παιδιά, και ιδίως σε όσα αντιμετωπίζουν κινδύνους, ατομική πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης, και ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να παρέχουν δυνατότητες εύκολης πρόσβασης·

28.    προτείνει να προσδιορισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η έννοια των "παιδιών σε κίνδυνο" ούτως ώστε να εντοπίζονται όλα τα παιδιά τα οποία είναι θύματα μιας κοινωνικής κατάστασης που θέτει σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική τους ακεραιότητα και τα εκθέτει στον κίνδυνο να καταστούν θύματα ή δράστες αδικήματος·

29.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες (ενημερωτικές εκστρατείες, ανταλλαγές βέλτιστης πρακτικής) με στόχο τη μείωση του φαινομένου των "παιδιών σε κίνδυνο", συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της νεανικής εγκληματικότητας·

30.    προτείνει τη στενότερη συνεργασία της ΕΕ με τις σχετικές αρχές των αντίστοιχων χωρών για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών αλλά και τη λήψη αυστηρότερων μέτρων έναντι των πολιτών της Ευρώπης που επιδίδονται σε "σεξουαλικό τουρισμό" με θύματα παιδιά·

31.    είναι της άποψης ότι τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη στο συνδυασμό του εργασιακού και του οικογενειακού βίου καθώς και στα ζητήματα που αφορούν το χρόνο εργασίας·

32.    επισημαίνει ότι η πρόωρη παροχή παιδικής μέριμνας σε συλλογικά ιδρύματα (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία) συνιστά έναν από τους καλύτερους τρόπους επίλυσης του προβλήματος εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και συνιστά επίσης πρόωρο μέσον διασφάλισης της ισότητας ευκαιριών και της σωστής κοινωνικοποίησης του παιδιού·

33.    τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της εμπορίας παιδιών που συνιστά τόσο ευρωπαϊκό όσο και γενικότερο διεθνές πρόβλημα·

34.    καταδικάζει δριμύτατα κάθε μορφή παιδικής πορνογραφίας· καλεί επίμονα τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ξεκινήσουν εκστρατεία για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στην Ευρώπη· στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών αρχών υποστηριζόμενων από την ευρωπαϊκή αστυνομική αρχή EUROPOL· με τον τρόπο αυτό πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην EUROPOL να επεκτείνει το έργο της διερευνώντας, εκτός από το οργανωμένο έγκλημα, και περιπτώσεις μεμονωμένων ατόμων που δρουν διασυνοριακώς στον εν λόγω τομέα εγκληματικής δραστηριότητας και ιδίως μέσω του Διαδικτύου·

35.    καταδικάζει δριμύτατα κάθε μορφή παιδικής εργασίας, δουλείας και καταναγκαστικής εργασίας καθώς και άλλων μορφών εργασίας που είναι επιζήμιες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνδέσουν περισσότερο το εμπόριο και την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες με την εφαρμογή εκ μέρους των χωρών αυτών της Σύμβασης της ΔΟΕ για την απαγόρευση καθώς και για άμεσα μέτρα εξάλειψης όλων των μορφών παιδικής εργασίας·

36.    καταδικάζει δριμύτατα κάθε μορφή παιδικής πορνείας και σεξουαλικού τουρισμού, και καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν την ποινική δίωξη των δραστών τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, και να λάβουν μέτρα και να προωθήσουν, σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία, την αποτελεσματική καταπολέμηση της παιδικής πορνείας και του σεξουαλικού τουρισμού, όπως είναι η κατάρτιση κωδίκων συμπεριφοράς, αυτοδεσμεύσεων και συμπληρωματικών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτουν οι τουριστικές επιχειρήσεις με ξενοδοχεία·

37.    τονίζει πόσο σημαντικό είναι να δίδεται προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού έναντι του κοινωνικού συμφέροντος για τη βελτιστοποίηση των ανθρωπίνων πόρων· πρέπει να προσδίδεται ύψιστη προτεραιότητα στο δικαίωμα της ατομικής ελεύθερης ανάπτυξης έναντι της επιλεκτικής ή στοχοθετημένης κοινωνικής προώθησης των παιδιών, λ.χ. κατά την εστίαση σε μελλοντικές δυνατότητες της αγοράς εργασίας·

38.    τονίζει την επιτακτική ανάγκη για μια διαφοροποιημένη συνεκτίμηση και ενσωμάτωση των αναγκών των παιδιών, ενώ στο πλαίσιο αυτό κατάλληλο παράδειγμα για διαφοροποιημένη κλίμακα θα ήταν η έκθεση αριθ. 7 του ερευνητικού κέντρου INNOCENTI της UNICEF με έξι διαστάσεις της ευημερίας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της υλικής ευημερίας, της υγείας και της ασφάλειας, της εκπαιδευτικής ευημερίας, οικογενειακών και άλλων σχέσεων, μορφών συμπεριφοράς και κινδύνων και υποκειμενικής ευημερίας·

39.    εκφράζει λύπη για το ότι, παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός παιδιών υποχρεούνται να εργάζονται τόσο εντός όσο και εκτός της επικράτειας της ΕΕ λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης των οικογενειών τους, έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την παιδική εργασία· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή της, ιδίως στο πλαίσιο της προενταξιακής διαδικασίας·

40.    τονίζει πόσο σημαντικό είναι, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής, να εξασφαλίζεται καλύτερη εργασία και καλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των παιδιών, με καλύτερες οικονομικές ενισχύσεις, και εστιάζοντας σε άμεσα μέτρα καλής διαβίωσης των παιδιών, λ.χ., σε ποιοτική παιδική μέριμνα, σε υποδομές και δημιουργικές δραστηριότητες· η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν πρέπει να αναπροσαρμόζεται διαρκώς με γνώμονα την ηλικία του παιδιού (όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού)·

41.    καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να επιτρέπουν στα παιδιά να απολαμβάνουν την παιδική τους ηλικία και να λαμβάνουν μέρος σε παιδικές δραστηριότητες χωρίς κοινωνικές διακρίσεις ή κοινωνικούς αποκλεισμούς·

42.    καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να προστατεύουν τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον από ξυλοδαρμούς, ρατσισμό και σεξουαλική παρενόχληση·

43.    πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που να επιτρέπουν σε ορφανά παιδιά που έχασαν τον ένα ή και τους δύο γονείς να εντάσσονται ομαλά στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να υφίστανται διακρίσεις και να τους παρέχονται σωστή εκπαίδευση, σωστή υγειονομική περίθαλψη και ίσες ευκαιρίες σε διάφορες δραστηριότητες χωρίς κανένα κοινωνικό αποκλεισμό·

44.    καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να προστατεύουν τα παιδιά που οι γονείς τους πάσχουν από Aids γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από κάποιες δραστηριότητες και την κοινωνική τους απομόνωση·

45.    καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να απαγορεύουν τη σωματική τιμωρία ως πειθαρχικό μέτρο σε ορφανά παιδιά που είναι τρόφιμοι·

46.    καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να απαγορεύονται οι ακρωτηριάσεις γεννητικών οργάνων στα κορίτσια, να σταματήσουν οι καταναγκαστικοί γάμοι και να ληφθούν μέτρα όσον αφορά τους φόνους που γίνονται για λόγους τιμής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Αριθμός διαδικασίας

2007/2093(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Δημήτριος Παπαδημούλης
23.1.2007

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.4.2007

5.6.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Udo Bullmann, Françoise Castex, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sepp Kusstatscher, Mario Mantovani, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Bilyana Ilieva Raeva

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (26.6.2007)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού
(2007/2093(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lissy Gröner

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι η αξιοπρέπεια ενός παιδιού αποκτάται και με το δικαίωμά του στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό,

B.  εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να γίνονται σεβαστά και να επιβάλλεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς και σωματειακούς χώρους όπου αυτά αναπτύσσονται σωματικά και πνευματικά,

Γ.  εκτιμώντας ότι το σχολείο είναι όχι μόνον τόπος εκπαίδευσης αλλά επίσης τόπος παιδείας γνώσεων και πολιτισμού,

Δ.  εκτιμώντας ότι η πλήρης άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών είναι η κατάληξη μιας προόδου που τους επιτρέπει να καταστούν αυτόνομα και υπεύθυνα άτομα,

Ε.  εκτιμώντας ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, κυρίως με τη θέσπιση παιδαγωγικών μεθόδων που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι είναι επείγον να ενισχυθούν οι δράσεις υπέρ της φοίτησης των μαθητών με αναπηρίες ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία,

1.  χαιρετίζει τη στρατηγική για την ενίσχυση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγγυώνται μία αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και αποτρέπουν την οικονομική εκμετάλλευση καθώς και κάθε μορφή κατάχρησης, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ υποχρεώνεται για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών·

2.  τονίζει ότι κάθε είδος αποκλεισμού, διάκρισης και βίας κατά των παιδιών θα πρέπει να εμποδιστεί·

3.  θεωρεί ως απαραίτητο να τεθούν σε εφαρμογή συγκεκριμένα προγράμματα όπως οι τηλεφωνικές γραμμές βοηθείας οι οποίες εγγυώνται την ελεύθερη άνευ χρέωσης, πρόσβαση στις προσφορές βοηθείας σε όλες τις επίσημες γλώσσες·

4.  θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το δικαίωμα των παιδιών, η πλατφόρμα συζητήσεων και εργασίας που θα στηρίζεται στο διαδίκτυο, η διυπηρεσιακή ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο διορισμός ενός συντονιστή για τα δικαιώματα των παιδιών, ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η κατάσταση των παιδιών·

5.  καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά μέσω ενημέρωσης και συστάσεων στην προώθηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και τη διάδοσή της εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  υπογραμμίζει, ότι το δικαίωμα για εκπαίδευση είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και ότι όλα τα παιδιά, με βάση τις επιμέρους ικανότητές τους, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ανεξάρτητα από την εθνοτική ή κοινωνική τους προέλευση καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση·

7.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν προγράμματα ανταλλαγής για καθηγητές και μαθητές με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα με χώρες στην Μέση Ανατολή και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να διαδώσει και να ενισχύσει τα δικαιώματα των παιδιών λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το δικαίωμα σε παιδεία και την ισότητα των φύλων·

8.  εκφράζει την άποψη ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους και/ή το καθεστώς των γονέων τους, πρόσβαση στην παιδεία· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει εγγύηση για παρόμοια πρόσβαση σε παιδιά μεταναστών και/ή παιδιά προσφύγων·

9.  παραπέμπει στους στόχους και τους σκοπούς της Διαδικασίας της Βαρκελώνης οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ισότητας των ευκαιριών όλων των παιδιών στον τομέα της ανάπτυξης καθώς και για έναν επαρκή αριθμό υποδομών υποδοχής·

10. επισημαίνει το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά τα οποία φροντίζουν τους γονείς τους ή τα αδέλφια τους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα σε ειδική στοχοθετημένη ενίσχυση·

11. υπογραμμίζει ότι τα άτομα τα οποία φροντίζουν επαγγελματικά τα παιδιά χρειάζονται συνεχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, καλές συνθήκες εργασίας και ένα λογικό μισθό ώστε να ενισχύεται η συνέχεια των φροντίδων και τα υψηλά πρότυπα μέριμνας·

12. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η κοινωνία, ιδιαίτερα οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να έχουν άμεση εμπλοκή, ώστε να προωθήσουν τη γνώση όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών και την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων·

13. επισημαίνει την εκμετάλλευση παιδιών και νεαρών ατόμων στον τομέα της μόδας, της μουσικής, των ταινιών και του αθλητισμού·

14. καλεί άμεσα το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά της βίας στο ιντερνέτ και στα οπτικοακουστικά μέσα·

15. τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η προώθηση της «πολιτιστικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών» από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Media και Πολιτισμός και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, να προκαλέσουν σε πρώιμο στάδιο το ενδιαφέρον των παιδιών στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και να ενθαρρύνουν έγκαιρα τη βούληση των παιδιών για μάθηση μέσω καινοτόμων προγραμμάτων σε κατάλληλη μορφή για τα παιδιά, τονίζοντας συγχρόνως τη σημασία της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ΜΜΕ, ώστε να προωθήσει την εισαγωγή περιεχομένου παιδαγωγικού χαρακτήρα για μια πλέον ενσυνείδητη εμπλοκή των διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης·

16. υποστηρίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα για την κατάταξη και την επισήμανση όσον αφορά την αγορά και τη διάδοση υλικού οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και βιντεοπαιχνιδιών για ανήλικους, ώστε το ευρωπαϊκό πρότυπο να χρησιμεύσει ως σχετικό μοντέλο στις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για να προστατεύσουν τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από πολλές απόψεις ή για τα οποία υφίσταται ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων όπως η παροχή εφικτών και προσβάσιμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· ζητεί να δημιουργηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου για να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν παιδιά τα οποία ευρίσκονται σε κίνδυνο·

18. καλεί άμεσα το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενόψει της εγκρίσεως της νέας οδηγίας σε ότι αφορά τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, να απαγορεύσει την παιδική πορνογραφία και τη βία στα παιδιά σε όλες τις υπηρεσίες·

19. ζητεί, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατεύσουν τους νέους από την επιβλαβή επιρροή του αλκοόλ και των απαγορευμένων ναρκωτικών·

20. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνενώσουν τους ανθρώπινους πόρους τους και τα προγράμματά τους για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής·

21. καλεί τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να μειώσουν ταχέως και σε σημαντικό βαθμό την ένδεια των παιδιών και να θέσουν κριτήρια αναφοράς, προσφέροντας σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους καταγωγή, ίδιες ευκαιρίες·

22. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να καθορίσουν συγκεκριμένες μορφές της τακτικής ανταλλαγής εμπειριών και στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων για τα δικαιώματα των παιδιών να διατυπώσουν κριτήρια αξιολόγησης, που θα επιτρέπουν την αντικειμενική σύγκριση, λαμβανομένων υπόψη των ετερογενών δομών στα διάφορα κράτη μέλη·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να εξασφαλίσουν κατά την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής της επικοινωνίας με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών και την υποστήριξη των δικτύων πληροφοριών για τα παιδιά, ότι θα αναπτυχθούν μέσα, τα οποία επιτρέπουν στα παιδιά επιτοπίως και με προσωπική επαφή να λαμβάνουν, ειδικά προετοιμασμένες για τα παιδιά, πληροφορίες υψηλού επιπέδου·

24. τονίζει το δικαίωμα για ιατρική μέριμνα των παιδιών και των νεαρών, που είναι ουσιώδες για τη σωστή ανάπτυξη·

25. υπενθυμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί χώροι είναι χώροι όπου τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους στα πλαίσια του σεβασμού των υποχρεώσεών τους·

26. επιμένει στο γεγονός ότι η σχολική και πολιτιστική εκπαίδευση προετοιμάζει το παιδί να καταλάβει τη θέση του στην κοινωνία ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης·

27. υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός και η παιδεία είναι δύο σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του παιδιού και ότι ενισχύουν την προσωπικότητά του, οξύνουν την ευαισθησία του και αναπτύσσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά του·

28. συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους σε σχέση με παιδιά τα οποία έχουν αποτύχεις το σχολείο, με την εισαγωγή καινοτομιών και την ανάπτυξη κατάλληλα προσαρμοσμένων παιδαγωγικών μεθόδων·

29. συνιστά επίσης στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να μελετήσουν τις ειδικές ανάγκες των ανάπηρων μαθητών και την εφαρμογή ενός εξειδικευμένου προγράμματος σχολικής εκπαίδευσης που θα προωθεί την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Αριθμός διαδικασίας

2007/2093(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT
26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Lissy Gröner
12.9.2006

Συντάκτης που αντικαταστάθηκε:

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.3.2007

8.5.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Sándor Kónya-Hamar, Μανώλης Μαυρομμάτης, Marianne Mikko, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Νικόλαος Σηφουνάκης, Hannu Takkula, Salvatore Tatarella, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emine Bozkurt, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (12.9.2007)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού
(2007/2093(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Antonio López-Istúriz White

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν τα δύο προαιρετικά πρωτόκολλα της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού·

2.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν τη σύμβαση της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία όσον αφορά την ευθύνη των γονέων και τα μέτρα προστασίας των τέκνων και ζητεί από τα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσουν την κύρωση από τρίτες χώρες των σημαντικότερων διεθνών μέσων για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ειδικότερα αυτών που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση των ανήλικων μεταναστών·

3.  ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένου ότι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας[1] αφήνει περιθώρια σε πλείστες όσες ερμηνείες, να ορίσει κατευθυντήριες γραμμές και ένα σύνολο αποτελεσματικότερων πρακτικών για την διευκρίνιση και διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού αυτού από τις εθνικές αρχές·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τηρούν το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως το άρθρο 24) κατά το νομοθετικό τους έργο, εξασφαλίζοντας έτσι ότι τα δικαιώματα των παιδιών -ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε μειονεκτική ή ευπαθή κατάσταση ή που ανήκουν σε μειονότητες μεταναστών ή εθνοτικές μειονότητες, ειδικά των Ρόμα- λαμβάνονται συστηματικά υπόψη σε κάθε νομοθετική πρόταση·

5.  υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ήταν η κατάλληλη λύση για τη βελτίωση της προστασίας των παιδιών στην ΕΕ και ζητεί από το Συμβούλιο να υπογράψει το συντομότερο την προσχώρηση της ΕΚ στη σύμβαση αυτή·

6.  ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο την πρόταση απόφασης πλαίσιο σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών των ποινικών μητρώων μεταξύ των κρατών μελών (COM(2005)0690

7.  ζητεί από το Συμβούλιο να αναβαθμίσει τις λειτουργίες της Europol όσον αφορά την καταπολέμηση των διαμεθοριακών εγκλημάτων που διαπράττονται εις βάρος παιδιών, ειδικότερα όσον αφορά τη διανομή παιδικής πορνογραφίας μέσω Διαδικτύου και τη δυνατότητα των υπαλλήλων της Europol να διευθύνουν ομάδες έρευνας στον τομέα αυτό·

8.  υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς κανόνες για την προστασία των παιδιών πρέπει να εφαρμόζονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι φθάνουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαδικασίες παράνομης μετανάστευσης· ζητεί από όλες τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργάζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την προστασία των ασυνόδευτων αυτών ανηλίκων· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει με τις τρίτες χώρες προέλευσης διαδικασίες διεθνούς συνεργασίας για την παροχή βοήθειας, οι οποίες θα εγγυώνται την επιστροφή των ανηλίκων στις χώρες αυτές υπό καλές συνθήκες και να αναπτύξει μηχανισμούς για την προστασία τους μετά την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης, τόσο στο πλαίσιο των βιολογικών τους οικογενειών, όσο και με μηχανισμούς ή θεσμικά όργανα που θα τους προστατεύουν με αποτελεσματικό τρόπο·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα να περιληφθεί σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ειδική ρήτρα, νομικά δεσμευτική, σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά έχουν ορισθεί σε διεθνές επίπεδο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Αριθμός διαδικασίας

2007/2093(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI
26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Antonio López-Istúriz White
29.1.2007

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.3.2007

11.6.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.9.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Albert Deß, María Sornosa Martínez

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

 • [1]  ΕΕ L 338, 23.12.2003, σελ. 1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.12.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

54

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Σταύρος Λαμπρινίδης, Esther De Lange, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rares-Lucian Niculescu, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Giulietto Chiesa, Ģirts Valdis Kristovskis, Manuel Medina Ortega