ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето от държавите-членки на статистически данни за аквакултури

7.1.2008 - (COM(2006)0864 – C6‑0005/2006 – 2006/0286(COD)) - ***I

{PECH}Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Philippe Morillon

Процедура : 2006/0286(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0001/2008
Внесени текстове :
A6-0001/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето от държавите-членки на статистически данни за аквакултури

(COM(2006)0864 – C6‑0005/2006 – 2006/0286(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM (2006)0864),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0005/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A6-0001/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 2 а (ново)

 

(2а) Нарастващото значение на рибарниците и развъдниците за аквакултурите изисква подробни данни с цел подходящо наблюдение и управление на този сектор в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство.

Обосновка

Un ajout est nécessaire pour justifier la nécessité de recueillir des données sur les couvoirs et les nourriceries.

Изменение 2

Съображение 5 а (ново)

 

(5а) За да се гарантира плавен преход от режима, приложим съгласно Регламент (ЕО) 788/96 към новия режим, настоящият регламент следва да предвиди преходен период до три години за държавите-членки , в които неговото прилагане по отношение на националните им статистически системи би изисквало основно адаптиране и вероятно би предизвикало сериозни проблеми от практическо естество.

Изменение 3

Съображение 7 а (ново)

 

(7а) Събирането и представянето на статистически данни съставлява необходим инструмент за добро управление на общата политика в областта на рибното стопанство.

Обосновка

Cet ajout est nécessaire pour justifier le choix d'une procédure de comitologie fondée sur un comité de gestion, et non pas sur un comité de réglementation.

Изменение 4

Съображение 8

(8) Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

(не засяга българската версия)

Изменение 5

Съображение 9

(9) По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да адаптира приложенията към настоящия регламент. Тези мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи или да допълнят настоящия регламент посредством добавянето на нови несъществени елементи, следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета.

(9) По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема технически промени на приложенията към настоящия регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително като го допълнят посредством добавянето на нови несъществени елементи, те следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета.

Обосновка

Cet amendement vise à limiter clairement les compétences de la Commission à la seule adoption de modifications techniques aux annexes.

Изменение 6

Член 1

Държавите-членки предоставят на Комисията годишни статистически данни за всички дейности, свързани с аквакултури, проведени на тяхна територия, във вътрешни води или в морски води.

Държавите-членки предоставят на Комисията статистически данни за всички дейности, свързани с аквакултури, проведени на тяхна територия, в сладки и солени води.

Изменение 7

Член 2, точка -1 (нова)

 

-1. „Статистика на Общността” има същия смисъл, както в член 2 от Регламент (ЕО) № 322/97.

Обосновка

Cet amendement vise à renvoyer à la définition réglementaire existante des "statistiques communautaires" comprise dans le règlement (CE) n°322/97 du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire. Il semble important de citer cette définition dans un règlement qui traite de statistiques communautaires dans un domaine précis, étant donné qu'il existe une définition réglementaire.

Изменение 8

Член 2, точка 1

1. "аквакултура": отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на техники, предназначени да повишат продукцията на организмите над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране, включително до прибирането на добива;

1. „аквакултура”има същия смисъл, както в член 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 1198/2006.

Изменение 9

Член 2, точка 2

2. "аквакултура на основата на улов": практиката за събиране на "потомствен" материал в естествена среда и съхраняването му от най-ранна до зряла възраст, посредством техники на аквакултурата, когато достига размер, достатъчен, за да бъде пуснат в продажба.

2. „аквакултура на основата на улов”: практиката за събиране на екземпляри в естествена среда и тяхното последващо използване в аквакултурата.

Обосновка

Cet amendement vise à améliorer la cohérence du texte et à le clarifier en améliorant son libellé.

Изменение 10

Член 2, точка 3

3. "продукция": добивът на първични продукти от сектора на аквакултурите. Възможно е да е свързана с употребата на интензивни и екстензивни техники и включва добива за промишлени цели.

3. „продукция”: добивът на продукти, произхождащи от аквакултурите при първа продажба, включително продукцията от люпилни и развъдници, предложена за продажба.

Обосновка

Suppression de la définition de "production". Cette formulation est obscure, mal exprimée en langue française et n'apporte aucune valeur ajoutée au sens du texte.

Изменение 11

Член 2, точка 4

4. "обем":

заличава се

а) за риба, ракообразни и мекотели, както и други водни организми (с изключение на растения) - равностойността на живото тегло на продукта (в тонове). За мекотелите - включва се и теглото на черупките.

 

б) за водните растения - теглото на продукта в прясно състояние (в тонове)

 

Изменение 12

Член 2, точка 5

5. "единична стойност": общата стойност на продукцията (без данък върху добавената стойност) при първоначалната продажба, изразена в нациoналната парична единица на съответната държава, разделена на общия обем продукция.

заличава се

Обосновка

Ces deux définitions ont été déplacées à l'annexe I, car elles ne sont pas d'importance majeure. En outre, les définitions ont été améliorées.

Изменение 13

Член 2, алинея 1 а (нова)

 

Всички други определения, използвани за целите на настоящия регламент, са изложени в Приложение –I.

Обосновка

Cet amendement fait référence à l'existence d'autres définitions qui ont été déplacées de l'annexe V à l'annexe -I.

Изменение 14

Член 3, параграф 1

1. Държавите-членки могат да използват извадки от проучвания или други приложими източници за изготвяне на данни, обхващащи най-малко 90 % от продукцията по обем: данните, обхващащи останалата част от продукцията, могат да бъдат изчислени приблизително.

1. Държавите-членки използват извадки от проучвания или други статистически валидирани методи, обхващащи най-малко 90 % от общата продукция по обем или по брой за продукцията от люпилни и развъдници, без да се накърняват разпоредбите на параграф 4. Останалата част от общата продукция може да бъде изчислена приблизително. За да се изчисли приблизително повече от 10 % от общата продукция, може да бъде внесено искане за предоставяне на дерогация съгласно условията, предвидени в член 8.

Изменение 15

Член 3, параграф 2

2. Използването на източници, различни от проучвания, се подлага на последваща оценка на качеството на статистическите данни от тези източници.

(не засяга българската версия)

Изменение 16

Член 3, параграф 3

3. Държава-членка, чиято обща годишна продукция не надвишава 500 тона, може да предостави обобщени данни, изчисляващи приблизително общата й продукция.

3. Държава-членка, чиято обща годишна продукция не надвишава 1000 тона, може да предостави обобщени данни, изчисляващи приблизително общата й продукция.

Изменение 17

Член 3, параграф 3 а (нов)

 

3а. Държавите-членки определят продукцията по видове. Въпреки това,показателите, отнасящи се до продукцията на онези видове, които самостоятелно не надвишават 500 тона и не представляват повече от 5% от теглото на продукцията по обем в държава-членка, могат да бъдат оценени приблизително и да бъдат обобщени. Продукцията от люпилни и развъдници по брой на тези видове може да бъде оценена приблизително.

Изменение 18

Член 4

Статистическите данни се отнасят до референтната календарна година и посочват:

Данните се отнасят до референтната календарна година и обхващат:

продукцията (обем и единична стойност) от аквакултура за всеки вид, по среда (сладководни басейни и соленоводни басейни) и по технология;

1) годишната продукция (обем и единична стойност) от аквакултура;

приносът (обем и единична стойност) към аквакултурата на основата на улов;

2) годишния принос (обем и единична стойност) към аквакултурата на основата на улов;

продукцията от рибарниците, осигуряващи материал (напр. яйца или новоизлюпени рибки), пуснати в контролирана среда или в естествена среда.

3) годишната продукция от рибарниците и развъдниците;

информация за структурата на сектора на аквакултурите.

4) структурата на сектора на аквакултурите.

Обосновка

Cet amendement vise à améliorer le libellé et clarifie le texte.

Изменение 19

Член 5, заглавие

Предоставяне на статистически данни

Предаване на данни

Изменение 20

Член 5, алинея 1

Държавите-членки предоставят на Комисията статистическите данни, посочени в Приложения І, ІІ и ІІІ в срок девет мсеца след края на референтната календарна година. Първата референтна година е 2007 г.

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) данните, посочени в Приложения І, ІІ и ІІІ в срок от дванадесет месеца след края на референтната календарна година. Първата референтна година е 2008 г.

Изменение 21

Член 5, алинея 2

Като се започне с данните за 2007 година и на интервали от три години след това, статистическите данни за структурите, посочени в Приложение ІV, се предоставят в рамките на девет месеца след края на референтната календарна година.

Като се започне с данните за 2008 г. и на интервали от три години след това, данните за структурите, посочени в Приложение ІV, се предоставят на Комисията (Евростат) в рамките на дванадесет месеца след края на референтната календарна година.

Изменение 22

Член 5, алинея 3

Променливите величини, за които се предоставят статистически данни, както и формата, в която се предоставят, са посочени в приложения І, ІІ, ІІІ и ІV.

заличава се

Изменение 23

Член 5, алинея 4

Определенията, които се приемат за променливите величини, са посочени в Приложение V.

заличава се

Изменение 24

Член 6, заглавие

Методологичен доклад

Оценка на качеството

Изменение 25

Член 6, параграф 1

1. При първото предоставяне на данните, държавата-членка предоставя на Комисията подробен методологичен доклад, описващ начина, по който данните са били събрани и обработени. Докладът включва информация за всички техники за съставяне на извадки, за използваните източници, различни от изследвания, както и оценка за качеството на получените прогнози. Предложен формат за методологичния доклад е посочен в Приложение VІ.

1. Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) годишен доклад за качеството на изпратените данни. При първото предоставяне на данните, държавата-членка предоставя на Комисията подробен методологичен доклад, описващ начина, по който данните са били събрани и обработени. В доклада за качеството държавите-членки описват начина на събиране и обработка на данните. Докладът включва информация за всички техники за съставяне на извадки, методи за приблизителна оценка и за използваните източници, различни от изследвания, както и оценка за качеството на получените прогнози. Предложен формат за методологичния доклад е посочен в Приложение VІ.

Изменение 26

Член 6, параграф 3

3. Държавите-членки уведомяват Комисията за всякакви промени относно информацията, предвидена в параграф 1, в срок от три месеца след въвеждането им.

заличава се

Изменение 27

Член 7

За прилагането на настоящия регламент държава-членка може да получи преходен период от не повече от три години след влизането в сила на регламента, съгласно процедурата, установена в член 10, параграф 2.

1. За прилагането на настоящия регламент държава-членка може да получи преходен период (пълна календарна година) от не повече от три години след датата на прилагането на регламента, съгласно процедурата, установена в член 10, параграф 2, когато това прилагане по отношение на националните им статистически системи изисква основно адаптиране и вероятно ще предизвика сериозни проблеми от практическо естество.

 

2. За тази цел държавите-членки представят надлежно обосновано искане до Комисията преди 31 декември 2008 г.

Изменение 28

Член 8, параграф 1

1. В случай, че включването в статистическите данни на определен сектор от дейности, свързани с аквакултурите, води до несъразмерни затруднения за националните органи по отношение на значимостта на този сектор, в съответствие с процедурата, установена в член 10, параграф 2, може да се предостави дерогация, разрешаваща на държавата-членка да изключи от националните данни онези данни, които се отнасят до този сектор или да използва техники за съставяне на извадки за събиране на данни за този сектор.

1. В случай, че включването в статистическите данни на определен сектор от дейности, свързани с аквакултурите, води до несъразмерни затруднения за националните органи по отношение на значимостта на този сектор, в съответствие с процедурата, установена в член 10, параграф 2, може да се предостави дерогация, разрешаваща на държавата-членка да изключи от националните данни онези данни, които се отнасят до този сектор или да използва методи за приблизителна оценка, които се използват за предоставяне на данни за повече от 10% от общата продукция.

Изменение 29

Член 9

Актуализиране на приложенията

Технически разпоредби

Технически промени в приложенията могат да се правят в съответствие с процедурата, предвидена в член 10, параграф 3.

1. Техническите промени в приложенията се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.

 

2. Формата, под която статистическите данни се предават, се приема в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 2.

Обосновка

Le texte a été amélioré afin de préciser clairement quelle est la procédure de comitologie à appliquer. En outre, une référence a été faite à l'adoption par la Commission d'un format de transmission conforme à la procédure de gestion.

Изменение 30

Член 10, параграф 2

2. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от посоченото решение, се определя на три месеца.

2. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат разпоредбите на членове 4 и 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от посоченото решение, се определя на три месеца.

Обосновка

Amendement visant à apporter des éclaircissements et à améliorer la formulation.

Изменение 31

Член 11, алинея 1

В срок три години от датата на влизане в сила на настоящия регламент, а след това на всеки три години Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за статистическите данни, съставени съгласно настоящия регламент, и по-специално за тяхната относимост и качество.

В срок три години считано от влизането в сила на настоящия регламент,а след това на всеки три години Комисията представя доклад за оценка на Европейския парламент и на Съвета за статистическите данни, съставени съгласно настоящия регламент, и по-специално за тяхната относимост и качество.

Обосновка

Cet amendement, visant à améliorer la formulation, souligne le besoin d'un rapport régulier de la part de la Commission et l'avantage d'une telle collecte des données statistiques pour les États membres.

Изменение 32

Член 11, алинея 2

Докладът анализира също така ефективността на разходите на системата, използвана за събиране и обработване на статистическите данни и представя най-добрите практики за намаляване на обема на работа за държавите-членки и за повишаване на полезността и качеството на данните.

Този вид доклад извършва също така анализ на ефективността на разходите на системата, въведена за събиране и изготвяне на статистическите данни и посочва най-добрите практики за намаляване на обема на работа за държавите-членки и за повишаване на полезността и качеството на данните.

Обосновка

Cet amendement, visant à améliorer la formulation, souligne le besoin d'un rapport régulier de la part de la Commission et l'avantage d'une telle collecte des données statistiques pour les États membres.

Изменение 33

Член 12

Регламент (ЕО) № 788/96 се отменя.

1. Без да се накърняват разпоредбите на параграф 3 Регламент (ЕО) № 788/96 се отменя.

Позовавания на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

2. Позовавания на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

 

3. Чрез дерогация от член 13, параграф 2, държава-членка, която е получила право на дерогация в съответствие с член 7, продължава да прилага разпоредбите на Регламент (ЕО) № 788/96 за продължителността на отпуснатия преходен период.

Обосновка

Cet amendement vise les États membres qui demandent une dérogation pour continuer à respecter les dispositions du règlement abrogé.

Изменение 34

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

2. Настоящият регламент се прилага считано от 1 януари 2009 г.

Изменение 35

Приложение -I (ново)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ -І

 

Определения, които трябва да се използват при предоставянето на данни, свързани с аквакултурата

 

Сладка вода: вода с постоянно незначително равнище на соленост.

 

Солена вода: вода със значителна соленост. Това може да бъде вода с постоянно висока соленост (напр. морска вода) или вода със значителна соленост, но не с постоянно висока соленост (възсолена вода): солеността може да варира периодично поради вливането на сладка или морска вода.

 

Видове: видовете водни организми, определени посредством международния код алфа-3, определен от ФАО (списък ASFIS на видовете за целите на статистиката на уловите).

 

Основни области ФАО: географските области, определени посредством международния двузначен цифров код, определен от ФАО (наръчник за статистическите норми за уловите, съставен от работната група за координиране на статистиката на уловите (CWP); Раздел З: области на улов за статистически цели)

 

Код                          Област

 

01                  Вътрешни води (Африка)

 

05                  Вътрешни води (Европа)

 

27                  Североизточен Атлантически океан

 

34                  Централноизточен Атлантически океан

 

37                  Средиземно море и Черно море

 

                  Други области (подлежащи на уточняване)

 

Блата: относително плитки и най-често малки басейни със застояла вода или вода с ниска стойност на опресняване, обикновено образувани по изкуствен път; може също да се отнася за естествени водни басейни, малки езера, блата и други малки водни басейни.

 

Рибарници и развъдници: места за изкуствено размножаване, излюпване и отглеждане по време на ранните етапи от живота на водните животни. За статистически цели рибарниците се ограничават до производството на яйца. Младите екземпляри водни животни в ранния си стадий на развитие се считат за продукция на развъдниците.

 

Преградени места и развъдници: водни пространства, оградени с мрежи или други средства, които позволяват свободен воден обмен и се отличават с това, че заемат целия воден стълб от дъното до повърхността; по принцип преградените места представляват относително голяма водна маса.

 

Клетки: отворени или покрити заградени структури, изградени от мрежа или друг пропусклив материал, който позволява естествен воден обмен. Тези структури могат да бъдат плаващи, окачени или закрепени за дъното, но така че да се осигурява воден обмен.

 

Басейни за жива риба и продълговати водоеми: изкуствени части, изградени под или над нивото на земята, с висока степен на воден обмен и с високо контролирана среда, чиито води обаче не се пречистват.

 

Системи за рециклиране: системи, в които водата се използва повторно след някаква форма на обработка (напр. филтриране).

 

Прехвърлени в контролирана среда: съзнателно пускане за целите на продукция, свързана с аквакултурите.

 

Пуснати в естествена среда: съзнателно пускане в реки, езера и други водни басейни с цел възстановяване на популацията, за нужди, различни от тези на аквакултурите. Пуснатите организми могат да послужат при дейности, свързани с риболов.

 

Обем:

 

а) за риби, ракообразни, мекотели и други водни животни − равностойността на живото тегло на продукта; за мекотелите − включва се и теглото на черупките;

 

б) за водни растения − теглото на продукта в прясно състояние;

 

Единична стойност: общата стойност (без данък върху добавената стойност) на продукцията (в националната парична единица), разделена на общия обем продукция в равностойност на живото тегло.

(Ce texte est l'annexe V du COM(2006)0864 avec quelques modifications.)

Изменение 36

Приложение I

Текст, предложен от Комисията

Продукция от аквакултура

Държава:  Година:

Видове

 

Култури в сладководни басейни

Култури в соленоводни басейни

Общо

Код алфа-3

Национално наименование

Научно наименование

Основна област ФАО

Обем (метрични тона)

Единична стойност (национална парична единица)

Обем (метрични тона)

Единична стойност (национална парична единица)

Обем (метрични тона)

Единична стойност (национална парична единица)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИБА (живо тегло)

 

 

 

 

 

 

 

 

Блата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басейни за жива риба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преградени места и развъдници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продълговати водоеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системи за рециклиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видове

 

Култури в сладководни басейни

Култури в соленоводни басейни

Общо

Код алфа-3

Национално наименование

Научно наименование

Основна област ФАО

Обем (метрични тона)

Единична стойност (национална парична единица)

Обем (метрични тона)

Единична стойност (национална парична единица)

Обем (метрични тона)

Единична стойност (национална парична единица)

РАКООБРАЗНИ (живо тегло)

 

 

 

 

 

 

 

 

Блата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басейни за жива риба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преградени места и развъдници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕКОТЕЛИ (живо тегло)

 

 

 

 

 

 

 

 

По дъното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над дъното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОРСКИ ВОДОРАСЛИ (мокро тегло)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ (живо тегло)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения, внесени от Парламента

Продукция от аквакултура с изключение на рибарници и развъднициa)

Държава:  Година:

Видове

 

Сладка вода

Солена вода

Общо

Код алфа-3

Обичайно наименование

Научно наименование

Основна област ФАО

Обем (метрични тона)

Единична стойност (национална парична единица)

Обем (метрични тона)

Единична стойност (национална парична единица)

Обем (метрични тона)

Единична стойност (национална парична единица)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИБА (живо тегло)

 

 

 

 

 

 

 

 

Блата

 

 

 

 

 

 

 

 

Басейни за жива риба и продълговати водоеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преградени места и развъдници

 

 

 

 

 

 

 

 

Клетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системи за рециклиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАКООБРАЗНИ (живо тегло)

 

 

 

 

 

 

 

 

Блата

 

 

 

 

 

 

 

 

Басейни за жива риба и продълговати водоеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преградени места и развъдници

 

 

 

 

 

 

 

 

Клетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системи за рециклиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕКОТЕЛИ (живо тегло)

 

 

 

 

 

 

 

 

По дъното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над дъното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОРСКИ ВОДОРАСЛИ (мокро тегло)

 

 

 

 

 

 

 

 

Хайвер (предназначен за човешка консумация) б)

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ (живо тегло)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) С изключение на аквариумните и декоративните видове.

б) Хайверът, предназначен за консумация, който е посочен в този ред, се отнася единствено за добития хайвер, предназначен за консумация при първоначалната продажба.

Изменение 37

Приложение II

Текст, предложен от Комисията

Материал за аквакултура на основата на улов

Държава:  Година:

Видове

Единица мярка (да се посочи)a)

Стойност (национална парична единица)

Код алфа-3

Национално наименование

Научно наименование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) брой или тона

Изменения, внесени от Парламента

Принос към аквакултура на основата на уловa)

Държава:  Година:

Видове

Единица мярка (да се посочи)а

Стойност (национална парична единица)

Код алфа-3

Обичайно наименование

Научно наименование

РИБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАКООБРАЗНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕКОТЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            a) С изключение на декоративните видове и растения за отглеждане в аквариум.

                                            б) Тегло или брой; при посочване на броя следва също да се предостави коефициент на превръщане в тегло.

Изменение 38

Приложение III

Текст, предложен от Комисията

Продукция от рибарници

Държава:  Година:

Видове

Фаза от жизнения цикъл

Брой (милиони)

Код алфа-3

Национално наименование

Научно наименование

Яйцаa)

Новоизлюпени рибкиa)

Прехвърлени в контролирана среда (с цел наедряване)

Пуснати в естествена средаб)

Предназначени за преработка (напр. хайвер)

Неизвестно предназначение

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Отбележете с "Х" в съответната колона

б)Незадължително

Изменения, внесени от Парламента

Продукция от рибарници и развъднициa)

Държава:  Година:

Видове

Фаза от жизнения цикъл

Брой (милиони)

Код алфа-3

 

Обичайно наименование

 

Научно наименование

 

Яйца (милиони) 

Млади екземпляри (милиони)

 

 

 

Прехвърлени в контролирана среда (с цел наедряване)б) (милиони)

Пуснати в естествена средаб)

(милиони)

Яйца

Млади екземпляри

Яйца

Млади екземпляри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) С изключение на аквариумните и декоративните видове

б) Незадължително

Изменение 39

Приложение IV

Текст, предложен от Комисията

Данни за структурата на сектора на аквакултурите.

Държава:  Година:

Метод за култивиране

Основна област ФАО

Култури в сладководни басейниa)

Култури в соленоводни басейниa)

Общоa)

в хиляди на m3

Хектари

в хиляди на m3

Хектари

в хиляди на m3

Хектари

РИБА

 

 

 

 

 

 

 

Блата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басейни за жива риба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преградени места и развъдници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продълговати водоеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системи за рециклиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Посочете размера на съоръженията в съответната колона ("в хиляди на m3 или "хектари")

Метод за култивиране

Основна област ФАО

Култури в сладководни басейниa)

Култури в соленоводни басейниa)

Общоa)

в хиляди на m3

Хектари

в хиляди на m3

Хектари

в хиляди на m3

Хектари

РАКООБРАЗНИ

 

 

 

 

 

 

Блата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басейни за жива риба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преградени места и развъдници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕКОТЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

По дъното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над дъното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОРСКИ ВОДОРАСЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ

 

 

 

 

 

 

 

a) Посочете размера на съоръженията в съответната колона ("в хиляди на m3 или "хектари")

Изменения, внесени от Парламента

Данни за структурата на сектора на аквакултуритеa).

Държава:  Година:

 

 

Сладки води

Солени води

Общо

 

Основна област ФАО

 

Размер на съоръжениятав)

 

Размер на съоръжениятав)

 

Размер на съоръжениятав)

в хиляди на m3

Хектари

в хиляди на m3

Хектари

в хиляди на m3

Хектари

РИБА

Блата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басейни за жива риба и продълговати водоеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преградени места и развъдници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системи за рециклиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАКООБРАЗНИ

Блата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басейни за жива риба и продълговати водоеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преградени места и развъдници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕКОТЕЛИ

По дъното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над дъното б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други методи б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОРСКИ ВОДОРАСЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) С изключение на аквариумните и декоративните видове

б) Ако ракообразните се отглеждат върху въжета, може да се използва мярка за дължина

в) Следва да се вземе предвид потенциалният капацитет

Изменение 40

Приложение V

 

Това приложение се заличава.

Изменение 41

Приложение VI, точка 2, алинея 2

Описание на методите, използвани за събирането на данните (напр. въпросници, изпратени по поща, персонални интервюта, преброявания или образци, както и честотата на проучванията) за всяка част от сектора на аквакултурите.

Описание на методите, използвани за събирането на данните (напр. въпросници, изпратени по поща, персонални интервюта, преброявания или образци, както и честотата на проучванията и методи за приблизителна оценка) за всяка част от сектора на аквакултурите.

Изменение 42

Приложение VI, точка 3, уводна част

Надеждност и представителност на данните.

Аспекти на качеството, в съответствие с „Кодекс на добрите практики на европейската статистика”1

 

__________

1 (COM(2005)0217).

Изменение 43

Приложение VI, точка 3, алинея 1

В случай, че са били използвани техники за съставяне на извадки при някои елементи на данните - описание на използваните методи и оценка на степента им на използване, както и надеждността на тези методи.

В случай, че са били използвани техники за оценка при някои елементи на данните - описание на използваните методи и оценка на степента им на използване, както и надеждността на тези методи.

Изменение 44

Приложение VI, точка 3, алинея 1

В случай, че са били използвани техники за съставяне на извадки при някои елементи на данните - описание на използваните методи и оценка на степента им на използване, както и надеждността на тези методи.

В случай, че са били използвани техники за оценка при някои елементи на данните - описание на използваните методи и оценка на степента им на използване, както и надеждността на тези методи.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Motivation de la proposition

La proposition de la Commission vise à remplacer la législation communautaire en vigueur, fondée sur le règlement (CE) n° 788/96 du Conseil relatif à la communication de statistiques sur la production de l’aquaculture par les États membres.

La législation communautaire en la matière est en vigueur depuis plus de dix ans. Elle prévoit que les États membres soumettent à la Commission des données annuelles concernant le volume de la production aquacole. Le secteur apprécie d'ailleurs la mise à disposition des informations ainsi collectées depuis plusieurs années.

Depuis l’adoption de ce texte, toutefois, l’aquaculture a connu une croissance considérable. La situation actuelle dans ce secteur joue un rôle socio-économique important dans plusieurs régions européennes en y permettant le développement d'une industrie de transformation pleine d'avenir.

La nécessité d'un plus large éventail de données est donc devenue impérative, en vue d'un développement et d'une gestion rationnelle dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP).

Contexte général et objectifs de la proposition de la Commission

Dans un monde où les ressources halieutiques se font rares et où la demande mondiale en poissons et fruits de mer ne cesse de croître, l'aquaculture acquiert de plus en plus d'importance.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) prévoit même qu'à l'avenir, l'aquaculture pourrait couvrir la majeure partie de la demande correspondante.

L'aquaculture européenne pourrait dès lors tirer parti de cette situation: un important marché, une longue tradition en matière de conchyliculture et de pisciculture en eau douce et en eau de mer, une recherche de pointe dynamique, une technologie moderne, des entrepreneurs et des pisciculteurs qualifiés et expérimentés, des conditions climatiques et des sites adaptés aux espèces élevées.

Le secteur aquacole de l'Union européenne (UE) représente un total de 1,3 million de tonnes de produits de la pêche par an, pour un montant d’environ 3 milliards d’euros. Cela correspond à environ un tiers de la valeur totale de la production du secteur de la pêche de l’UE et grosso modo à un cinquième de son volume. Dans certains États membres, la valeur des produits d’élevage est supérieure à celle des produits débarqués. Dans d’autres, l’aquaculture représente une part importante de la production totale.

Outre le fait qu'il s'agit de sources importantes de produits pour les consommateurs européens, le secteur de l'aquaculture fournit également des perspectives d'emploi substantielles dans les régions qui dépendent de la pêche.

L'aquaculture en Europe représente plus de 80 000 emplois, temps plein et temps partiel confondus, ce qui équivaut à 57 000 emplois en équivalent temps plein.

Le secteur européen de l'aquaculture n'en est pas moins confronté à des difficultés qui se répercutent sur la production, comme la disponibilité d'espace libre et d'eau de qualité ou les mesures destinées à protéger la santé publique et l'environnement.

L'aquaculture s'est développée dans l'ensemble de l'Union, souvent dans des zones rurales ou des régions périphériques dépendantes de la pêche, où les autres possibilités d'emploi font traditionnellement défaut.

Seulement à titre d'exemple, en Grèce, 100 000 tonnes de poisson sur 200 000 proviennent de l'aquaculture.

Certains pays de l'UE possèdent, plus que d'autres, une longue tradition dans l'élevage de poissons, ce qui explique la diversité des structures existantes, allant des petites entreprises artisanales aux multinationales industrielles.

Le besoin d'une collecte étendue de données statistiques sur l'aquaculture tient à l'importance de pouvoir disposer d'une perspective fiable et d'une vue complète des entreprises aquacoles, de leur mode de culture et des environnements de production différents.

Il est nécessaire d'harmoniser au niveau communautaire les informations statistiques, dont la collecte et l'infrastructure nécessaires pour en accroître et vérifier la fiabilité sont, en premier lieu, du ressort des États membres.

Commentaires du rapporteur et amendements proposés

La présente proposition est considérée comme globalement positive, dans la mesure où elle peut contribuer à améliorer et à simplifier la législation en vigueur, tout en réduisant les charges administratives des États membres.

L'organisation actuelle du système statistique peut différer sensiblement d'un État membre à l'autre et la présente proposition ne doit pas, de ce fait, entraîner des frais supplémentaires pour les administrations nationales.

Dans ce sens, la Commission européenne a, à des nombreuses reprises, concédé aux États membres plus de flexibilité s'agissant de l'application du règlement. C'est le cas, notamment, pour ses articles 7 et 8, concernant la période de transmission et les dérogations.

Des discussions techniques complémentaires ont eu lieu avec les représentants de la Commission, DG Pêche, et Eurostat, afin d'éclaircir plusieurs points de la présente proposition.

Le rapporteur est d'avis que les modifications introduites sont de nature à permettre une meilleure transmission des données annuelles concernant le volume de la production aquacole et que ces changements faciliteront la mise à disposition des informations nécessaires.

Les amendements proposés visent à améliorer la clarté et la cohérence du texte, à tenir compte des difficultés de certains États membres et à prévoir une information et un suivi réguliers par le Parlement et par le Conseil quant à l'application du règlement.

Nous tenons à souligner que, dans la version linguistique française, il faudra retenir le terme "statistiques".

Il s'avère que, dans la version anglaise des documents du groupe de travail Eurostat, les termes "statistics" et " data" sont interchangeables.

Cependant, en français, les termes diffèrent, étant donné que par "statistiques", on entend des informations traitées, un produit final, tandis que par "données", on entend des informations brutes.

Ainsi, il est prévu, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent  règlement, puis tous les trois ans, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les statistiques établies, et notamment sur leur pertinence et leur qualité.

Ce rapport procédera aussi à une analyse coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et il indiquera les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données.

Le rapporteur soutient la proposition de la Commission, moyennant les modifications apportées par les amendements déposés.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Статистически данни в областта на аквакултурата

Позовавания

COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.12.2006

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

17.1.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Philippe Morillon

25.1.2007

 

 

Разглеждане в комисия

10.4.2007

 

 

 

Дата на приемане

19.12.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Avril Doyle, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ole Christensen, Constantin Dumitriu, Thomas Wise

Дата на внасяне

8.1.2008